Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA „DANUBIUS”

DIN GALAŢI

DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC

Prof.univ.dr. Jana MAFTEI


Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

Obiectivul general al disciplinei


 Acest curs îşi propune să ofere studenţilor
pregătirea cu temeinice cunoştinţe referitoare la
instituţiile juridice de drept internaţional public.
 Dreptul internaţional public urmăreşte realizarea
unei viziuni sintetic integratoare asupra
fenomenologiei juridice a relaţiilor dintre state.
 Obiectivele disciplinei rezonează cu logica internă
a planului de învăţământ şi vizează o justă
îmbinare a perspectivei general-teoretice asupra
dreptului cu aceea de specialitate.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

Obiectivele specifice I
 identificarea relaţiilor de drept internaţional public în sistemul relaţiilor
internaţionale;
 explicarea şi descrierea principiilor fundamentale, ale normelor şi instituţiilor
juridice de drept internaţional public;
 definirea conceptului de izvor de drept internaţional public, enumerarea şi
caracterizarea izvoarelor de drept internaţional public;
 precizarea importanţei codificării dreptului internaţional public;
 prezentarea subiectelor de drept internaţional public şi a raporturilor dintre ele;
 analizarea statutului juridic al spaţiului terestru, acvatic, aerian şi extraatmosferic
din perspectiva dreptului internaţional public;
 asumarea problemelor populaţiei în dreptul internaţional public şi identificarea
principalele instrumente juridice de drept internaţional public ce reglementează
soluţionarea acestora;
 descrierea stadiului codificării normelor privind răspunderea internaţională în
dreptul internațional public şi analiza contribuţiei Comisiei de Drept Internaţional
a O.N.U în această materie;
 analizarea mijloacelor de soluţionare paşnică a diferendelor dintre state.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

Obiectivele specifice II
 utilizarea reglementărilor de drept internaţional pentru soluţionarea unor
studii de caz;
 corelarea legislaţiei interne cu legislaţia altor ţări şi cu tratatele şi
convenţiile internaţionale şi realizarea unei viziuni integratoare asupra
fenomenologiei juridice a relaţiilor dintre state;
 inventarierea principalelor instrumente juridice de drept internaţional public
în contextul evoluţiei acestor reglementări şi a relaţiilor dintre state şi
celelalte subiecte ale dreptului internaţional public;
 corelarea legislaţiei interne cu legislaţia altor ţări şi cu tratatele şi
convenţiile internaţionale în vederea unei viziuni integratoare asupra
fenomenologiei juridice a relaţiilor dintre state;
 capacitatea de a susţine un discurs logic, coerent, de a argumenta opiniile,
de a formula concluzii originale, de a utiliza corect limbajul juridic;
 dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză, de evaluare şi autoevaluare, de
adaptare la noi situaţii.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

Conținutul cursului
1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL INTERNAŢIONAL
PUBLIC

2. ORDINEA JURIDICĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI IZVOARELE


DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC

3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC

4. DREPTUL TRATATELOR INTERNAŢIONALE

5. RĂSPUNDEREA INTERNAȚIONALĂ

6. SOLUŢIONAREA DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE


Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE DE DREPT


INTERNAŢIONAL PUBLIC

1.1. Definiţia şi 1.3. Evoluţia 1. 4. Ramuri ale


1.2. Particularităţile
obiectul dreptului dreptului dreptului
dreptului
internaţional internaţional internațional
internaţional public
public public public
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

2. ORDINEA JURIDICĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI


IZVOARELE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC

2.1. Consideraţii generale


2.2. Izvoare principale
2.3. Izvoare auxiliare (subsidiare)
2.4. 2.4. Soft law
2.5. Jus cogens
2.6. Alte posibile izvoare ale dreptului internaţional public
2.7. Codificarea dreptului internaţional public
2.8. Raportul între dreptul internaţional public şi dreptul intern al
statelor
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

3. SUBIECTELE DREPTULUI INTERNATIONAL


PUBLIC

3.1. Consideraţii generale privind subiectele dreptului internaţional public

3.2. Statele

3.2.4.
3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Capacitatea 3.2.5. Forme
3.2.6. 3.2.7.
Populație Teritoriu de a intra în de organizare
Guvern Suveranitatea Neutralitatea
permanentă delimitat relații a statelor
internaționale

3.3. Organizaţiile internaţionale


3.4. Calitatea de subiect de drept internaţional a altor entităţi
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

4. DREPTUL TRATATELOR INTERNAŢIONALE

• 4.1. Definiţia, clasificarea şi funcţiile tratatului


• 4.2. Elementele tratatului internaţional
• 4.3. Încheierea şi intrarea în vigoare a tratatului
• 4.4. Rezerva la tratatul internaţional
• 4.5. Validitatea tratatelor
• 4.6. Efectele tratatului
• 4.7. Interpretarea tratatelor
• 4.8. Amendarea și modificarea tratatelor
• 4.9. Încetarea și suspendarea efectelor tratatului
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

5. RĂSPUNDEREA INTERNAȚIONALĂ

• 5.1.Răspunderea în dreptul internaţional:


noţiune, natură juridică, trăsături
• 5.2.Răspunderea internaţională a statelor în
lumina lucrărilor Comisiei de Drept
Internaţional a O.N.U.
• 5.3.Cauze care exclud caracterul ilicit al
faptului
• 5.4.Conţinutul, formele şi gradele
răspunderii internaţionale
• 5.5.Particularităţi ale răspunderii
organizaţiilor internaţionale
• 5.6 Dreptul internaţional penal
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

6. SOLUŢIONAREA DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE

6.1. Noţiunea de diferend internaţional

6.2. Clasificarea mijloacelor de soluţionare a diferendelor

6.3. Mijloace politico-diplomatice de soluţionare paşnică a


diferendelor internaţionale
6.4. Mijloace jurisdicţionale de soluţionare a diferendelor
internaţionale
6.5. Rolul organizaţiilor internaţionale în soluționarea
diferendelor internaționae
6.6. Mijloace paşnice bazate pe constrângere pentru soluţionarea
diferendelor internaţionale
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

Recomandări bibliografice
 Maftei, Jana - Drept international public - curs universitar, Editura Universitară
„Danubius”,Galați, 2018
 Maftei, Jana - Drept internaţional public , curs pentru studenţii F.R., I.D. - Editura
Universitară „Danubius”, Galaţi, 2018
 Maftei, Jana, Drept internaţional public, Curs, Editura Universitară „Danubius”, Galaţi,
Editura Pro Universitaria Bucureşti, 2010.
 Maftei, Jana - Drept internațional public I, Ediție revizuită şi adăugită (CURS
ID/FR) Galaţi: Editura Universitară Danubius, 2016
 Maftei, Jana - Drept internațional public II, Ediție revizuită şi adăugită (CURS
ID/FR) Galaţi : Editura Universitară Danubius, 2016
 Aurescu, Bogdan Lucian; Gâlea, Ion; Lazăr, Elena; Oltean, Ioana-Roxana - Drept
internațional public. Scurtă culegere de jurisprudență pentru seminar, Editura Hamangiu,
București, 2018
 Brumar, Catrinel; Deteşeanu, Daniela – Anca; Onica – Jarka, Beatrice - Drept International
public. Caiet de seminar, ed.2, Editura C.H. Beck (2016).
 Trocan, Magdalena-Laura, Drept internațional public, Editura C.H. Beck, 2014
 Paraschiv , Daniel Stefan; Paraschiv, Ramona – Gabriela; Paraschiv, Gavril , Drept
internațional public, Editura Pro Universitaria, 2014
 Chilea, Dragoș, Drept international public – 300 de întrebări și răspunsuri, Editura
Hamangiu, 2014
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

DOCTRINĂ ROMÂNEASCĂ 1
 Mazilu, Dumitru, Drept internaţional public, vol.1-2,
Ediţia a V-a, Editura Lumina lex, Bucureşti, 2010.
 Miga Beşteliu, Raluca, Drept International public, vol. I,
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2005.
 Bianca Selejan-Guțan, Laura-Maria Crăciunean, Drept
Internațional Public, Editura Hamangiu, 2008
 Dragoş Chilea, Drept internaţional public, Editura
Hamangiu, 2007
 Stelian Scăunaș, Drept internaţional public, ediția 2,
Editura CH Beck, 2007
 Aurel-Preda Mătăsaru – Tratat de drept internaţional public
– Ed. Lumina lex, Bucureşti, 2007
 Mona Maria Pivniceru – Drept internaţional public - Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2007
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

DOCTRINĂ ROMÂNEASCĂ 2
 Brumar Catrinel, Deteșeanu Daniela-Anca, Onica-Jarka
Beatrice, Drept International public. Caiet de seminar,
Editura C.H. Beck, 2006
 Aurescu Bogdan, Jura Cristian, Năstase Adrian - Drept
International public. Sinteze pentru examen, ediția a
IV-a, revizuita, Ed. C.H.BECK, Bucureşti, 2006
 Dumitru Mazilu – Drept International public, vol.I-II,
ediţia a II-a – Ed. Lumina lex, Bucureşti, 2005
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

DOCTRINĂ ROMÂNEASCĂ 3
 Benone Puşcă, Drept International public, Editura
Fundației Academice "Danubius" din Galați, 2004
 Ion Diaconu, Tratat de drept International public, vol.
I, Ed. Lumina Lex, 2002
 Constantin Andronovici, Drept internaţional public,
Ed. Graphix, Iaşi, 1996
 Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Florian Coman,
Drept internaţional public, Ed. “Şansa” SRL,
Bucureşti, 1994
 Ion Diaconu, Curs de drept internaţional public, Ed.
“Şansa” SRL, Bucureşti,1993 ş.a.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

DOCTRINĂ STRĂINĂ
 Aledo, L.-A. (2005). Le droit internaţional public . Paris:
Dalloz.
 Carreau, D. (1994). Droit internaţional. Paris: A. Pedone.
 Combacau, J., & Sur, S. Droit international public, 6 edition.
Paris: L.G.D.J., E.J.A. (2004).
 Dinh, N., Daillier, P., & Pellet, A. Droit international public.
Paris: L.G.D.J., E.J.A. (2002).
 Ruzié, D. Droit international public. Paris: Dalloz. (2000).
 Schwarzenberger, G. (1971). Internaţional Law and Order.
London: Stevens & Sons
 Starke, J. (1984). Introduction to International Law. London
ş.a.
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

Forma de verificare și credite


transferabile
CREDITE TRANSFERABILE – 6
NOTARE
 60% - Examen scris - parcurgerea bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs, gradul de însuşire a limbajului de
specialitate
 40% - Evaluare continuă – participare la seminar/AT,
elaborarea unor referate/teme de casă, teste, participarea la
dezbateri, gradul de însuşire a limbajului de specialitate
Pentru notare vor mai conta:
 calificativele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice
şi/sau la concursuri profesionale
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

EVALUARE
- Expunerea logică și consecventă a
cunoștințelor
- Argumentarea opiniilor științifice cu referințe
la operele doctrinarilor
- Utilizarea propriilor argumente în baza
cercetărilor individuale, cu formularea de
concluzii originale
- Nivelul lingvistic al expunerii (utilizarea
corectă a terminologiei juridice, stilul etc.)
Prof.univ.dr. Jana MAFTEI

Știința și arta dreptului


 Cuvântul „DREPT” este un substantiv ce derivă din
adjectivul latinesc „DIRECTUM”, luat în sens metaforic.
 În limba latină, cuvântul care corespundea substantivului
românesc „DREPT” era cuvântul „JUS”
 Întrucât oare este, însă, dreptul o știință? Și nu o artă?
 Romanii considerau Dreptul mai ales ca o artă, și Celsius,
citat de Ulpian, îl definește
ARS BONI ET AEQUI.
Dreptul poate fi considerat în același timp ca o știință
și ca o artă, după punctul de vedere sub care îl
privim.