Sunteți pe pagina 1din 6

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea

Nr. ........./......................
Aprobat CA,
25.09.2019

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE /EVALUARE


ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI PARŢIAL/ANUAL
PENTRU CADRELE DIDACTICE
DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (2018-2019)

Numele şi prenumele cadrului didactic .............................................................................................


Specialitatea .............................................................................
Perioada evaluării .............................................
Calificativul acordat ..........................................

Punctaj
Domenii Criterii de Indicatori acordat
Punctaj Evaluare
ale evaluării performanţă de performanţă Auto Validare Evaluare
maxim C.A.
evaluare CP comisie
1. 1.1. Respectarea 1.1.a. Existenţa programelor şcolare în 1
Proiectare programei şcolare, vigoare la portofoliul cadrului didactic.
a a normelor de 1.1.b. Întocmirea planificărilor 2
activităţii. elaborare a calendaristice conform legislaţiei în
documentelor de vigoare și la termenul stabilit.
proiectare, precum
şi adaptarea 1.1.c. Întocmirea planificărilor unităţilor 1
acesteia la de învăţare conform legislaţiei în vigoare
particularităţile și la termenul stabilit.
grupei/clasei. 1.1.d. Proiectarea didactică întocmită pe 1
baza evaluării iniţiale şi particularităţilor
de vârstă /nevoilor elevilor /preșcolarilor.
1.1.e. Elaborarea materialelor de predare 2
(fișe de documentare, sinteze, rezumate),
a materialelor de învățare (activități de
învățare propuse de cadre didactice
pentru oră și pentru acasă) și a
materialelor de evaluare adaptate la
particularitățile clasei /grupei.
1.2. Implicarea în 1.2.a. Elaborarea /adaptarea/actualizarea 1
activităţile de programelor pentru CDȘ/ȘDȘ/„Școala
proiectare a ofertei Altfel” în conformitate cu opțiunile și
educaţionale la necesitățile elevilor/copiilor precum și cu
nivelul unităţii. aşteptările părinţilor şi ale comunităţii
locale.
1.3. Folosirea 1.3.a. Realizarea proiectării activităţii în 1
Tehnologiei format electronic.
Informațiiei și 1.3.b. Utilizarea motoarelor de căutare și 1
Comunicațiilor - a portalurilor /site-urilor, a platformei
TIC în activitatea AEL, a portalului RED, sau a altor
de proiectare. softuri educaţionale pentru accesarea
informațiilor legate de documentele
curriculare, a lecţiilor, a legislației
generale din educație.
1.4. Proiectarea 1.4.a. Proiectarea unor întâlniri cu 2
unor activităţi părinţii/elevii în conformitate cu
extracurriculare documentele unităţii (plan managerial,
corelate cu strategii, proceduri, nevoile și interesele
obiectivele elevilor /preșcolarilor etc.).
curriculare, nevoile 1.4.b. Proiectarea activităţilor comisiilor 1
şi interesele în conformitate cu documentele unităţii
educabililor, planul (plan managerial, strategii, proceduri,
managerial al nevoile și interesele elevilor /
unităţii. preșcolarilor etc.).
1.4.c. Proiectarea activităţilor educative 2
-1-
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea
extraşcolare şi extracurriculare, inclusiv
prin scrierea de proiecte educative, în
conformitate cu documentele unităţii
(plan managerial, strategii, proceduri,
planificări, nevoile și interesele elevilor/
preșcolarilor etc.).
TOTAL 15 p.
2. 2.1.Utilizarea unor 2.1.a. Existența în portofoliul personal a 1
Realizarea strategii didactice unei bibliografii cu lucrări de pedagogie,
activităţilor care asigură metodica predării disciplinei și de
didactice. caracterul aplicativ specialitate.
al învăţării şi 2.1.b. Elaborarea planurilor/schiţelor de 1
formarea lecţie/fișelor de lucru în conformitate cu
competenţelor planurile cadru și cu programa şcolară.
specifice. 2.1.c. Punctualitate la program și la 2
intrarea /ieșirea de la ore.
2.1.d. Completarea la timp a condicii de 1
prezență.
2.1.e. Participarea la organizarea şi 2
desfăşurarea examenelor şi concursurilor
şcolare.
2.1.f. Realizarea documentelor specifice 1 .
evidenței, progresului și pregătirii
elevilor /preșcolarilor cu cerințe
educaționale speciale și a celor capabili
de performanță.
2.1.g. Realizarea activităților de învățare 2
prin aplicarea metodelor activ-
participative, centrarea acestora pe
elev /preșcolar în vederea dobândirii de
competențe.
2.1.h. Realizarea de activități 2
suplimentare pentru pregătirea
diferențiată a elevilor /preșcolarilor cu
cerințe educaționale speciale și a celor
capabili de performanță.
2.2. Utilizarea 2.2.a. Utilizarea materialelor specifice 1
eficientă a fiecărei discipline (planșe, hărți,
resurselor materiale platforme de experimente, lucrări
din unitatea de practice, mostre de materiale, manuale,
învăţământ în auxiliare didactice).
vederea optimizării 2.2.b. Integrarea și utilizarea creativă și 1
activităţilor inovativă a auxiliarelor în demersul
didactice inclusiv didactic.
utilizarea TIC. 2.2.c. Utilizarea mijloacelor didactice 2
moderne și a resurselor audio-video și
IT&C (Dvd – player, Videoproiector,
internet, calculator, CD/DVD,
diapozitive/foto, filme, prezentări
multimedia).
2.3. Diseminarea, 2.3.a. Prezentarea şi diseminarea 1
evaluarea şi rezultatelor şi exemplelor de bune
valorizarea practici în cadrul unor întâlniri cu
activităţilor părinţii/ la nivelul comisiei metodice /
realizate. Consiliul Profesoral/ Cercuri Pedagogice.
2.3.b. Obţinerea feed-back-ului, privind 1
activitățile realizate, de la elevi şi părinţi,
prin discuții, interviuri, aplicarea unor
fişe/chestionare.
2.3.c. Valorizarea activităţilor prin 1
realizarea unor portofolii /expoziţii
/exemple de bună practică.
2.4. Organizarea şi 2.4.a. Organizarea şi desfăşurarea unor 1
desfăşurarea activităţi extracurriculare la nivelul
activităţilor şcolii.
extracurriculare, 2.4.b. Organizarea și implementarea 1
-2-
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea
participarea la riguroasă și responsabilă a activităților
acţiuni de extracurriculare din Săptămâna „Școala
voluntariat. Altfel”.
2.4.c. Redactarea /coodonarea realizării 0,5
revistei şcolii /grădiniței /clasei.
2.4.d. Organizarea unor activităţi de 0,5
voluntariat.
2.4.e. Participarea la activităţi de 0,5
voluntariat.
2.4.f. Întocmirea documentaţiei specifice 0,5
organizării şi desfăşurării unor activităţi
extracurriculare/de voluntariat (proiecte
educative, procese verbale, rapoarte,
analize etc.).
2.5. Formarea 2.5.a. Promovarea şi realizarea unor 1
deprinderilor de activităţi de învăţare care presupun
studiu individual şi studiul individual în rezolvarea unor
în echipă în vederea sarcini de lucru creative.
formării /dezvoltării 2.5.b. Promovarea şi realizarea unor 1
competenţei de ,,a activităţi de învăţare care presupun lucrul
învăţa să înveţi‘’. în echipă în rezolvarea unor sarcini de
lucru colective.
TOTAL 25 p.
3. 3.1. Asigurarea 3.1.a. Prezentarea obiectivelor şi 1
Evaluarea transparenţei criteriilor, a modalităților de evaluare și
rezultatelor criteriilor, a a baremelor de notare în conformitate cu
învăţării. procedurilor de planul de evaluare.
evaluare și a 3.1.b. Valorificarea permanentă a 1
rezultatelor feed-back-ului în activitatea didactică
activității de ulterioară.
evaluare. 3.1.c. Aplicarea celor trei forme ale 1
evaluării: iniţială, continuă şi sumativă,
cu instrumente alternative de evaluare.
3.1.d. Aplicarea consecventă și coerentă 2
a instrumentelor de notare ritmică și
consemnarea rezultatelor la timp în
caietul de evaluare, în catalog și în
carnetul de note.
3.2. Aplicarea 3.2.a. Formularea și utilizarea itemilor 2
testelor predictive, (obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi) în
interpretarea şi concordanţă cu obiectivele evaluării,
comunicarea conţinuturile evaluării şi standardele de
rezultatelor. performanţă.
3.2.b. Analiza administrării testului şi 1
întocmirea matricei de specificaţie.
3.2.c. Comunicarea rezultatelor evaluării 1
și consemnarea rezultatelor.
3.3. Utilizarea 3.3.a. Folosirea unor fişe de lucru 1
diverselor /chestionare.
instrumente de 3.3.b. Utilizarea unor instrumente diverse 1
evaluare, inclusiv a de evaluare (portofolii /referate
celor din banca de /proiecte).
instrumente de 3.3.c. Folosirea unor modele de teste 1
evaluare unică. folosite la nivel naţional (ex. modelele de
teste de la examenele naționale).
3.3.d. Folosirea unor instrumente care să 1
permită şi o evaluare orală /practică.
3.4. Promovarea 3.4.a. Includerea autoevaluării ca etapă în 1
autoevaluării şi demersul didactic în proiectarea
interevaluării. activităţilor.
3.4.b. Folosirea unor fişe /chestionare de 1
autoevaluare.
3.4.c. Realizarea autoevaluării 1
individuale /în cadrul grupelor de lucru.

-3-
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea
3.4.d. Realizarea interevaluării la nivelul 1
clasei /grupelor de lucru.
3.5 Evaluarea 3.5.a. Aplicarea de chestionare 0,5
satisfacţiei părinţilor /elevilor.
beneficiarilor 3.5.b. Implicarea beneficiarilor 0,5
educaţionali. educaţionali în alegerea ofertei
educaţionale ce urmează a fi parcursă.
3.5.c. Întâlniri periodice cu părinţii 0,5
/elevii.
3.6. Coordonarea 3.6.a. Prezentarea conţinutului 0,5
elaborării portofoliului educaţional.
portofoliului 3.6.b. Întocmirea criteriilor de evaluare a 0,5
educaţional ca portofoliilor educaţionale.
element central al 3.6.c. Monitorizarea şi intervenţia pentru 0,5
evaluării rezutatelor realizarea corespunzătoare a
învăţării. portofoliilor.
TOTAL 20 p.
4.Manage 4.1. Stabilirea unui 4.1.a. Cunoașterea și aplicarea ROF, a 1
mentul cadru adecvat Regulamentului Intern, a Statutului
clasei de (reguli de conduită, Elevului și a procedurilor specifice în
elevi. atitudini, ambient) organizarea activităților cu elevii
pentru desfăşurarea /preșcolarii.
activităţilor în 4.1.b. Elaborarea de proceduri/ reguli 1
conformitate cu /instrucțiuni privind desfășurarea
particularităţile activităților în sala de clasă /cabinet
clasei de elevi. /laborator /atelier /sală sport.
4.2. Monitorizarea 4.2.a. Organizarea și monitorizarea 1
comportamentului responsabilă a activităților cu clasa
elevilor şi /grupa de elevi /preșcolari.
gestionarea situaţiei 4.2.b. Existența și actualizarea 1
conflictuale. permanentă a caietului dirigintelui
/învățătorului /a unor fișe de observare a
parcursului școlar.
4.2.c. Intervenţia responsabilă și la timp 1
pentru prevenirea /gestionarea unor
situaţii conflictuale în cadrul clasei
/grupei de elevi /preșcolari.
4.2.d. Efectuarea responsabilă a 2
serviciului pe școală de către cadrele
didactice.
4.3. Cunoaşterea, 4.3.a. Cunoașterea personalității 2
consilierea şi elevilor/preșcolarilor în vederea
tratarea diferenţiată consilierii și tratării diferențiate a
a elevilor. acestora.
4.3.b. Planificarea şi realizarea 1
activităților pentru consilierea elevilor şi
părinţilor.
4.4. Motivarea 4.4.a. Promovarea consecventă a 1
elevilor prin rezultatelor pozitive și activităţilor de
valorizarea bună practică în rândul elevilor
exemplelor de bună /preșcolarilor.
practică. 4.4.b. Responsabilizarea și motivarea 1
permanentă a elevilor /preșcolarilor.
TOTAL 12 p.
5.Manage 5.1. Participarea și 5.1.a. Participarea la programe de 2
mentul valorificarea perfecţionare/formare continuă care
carierei şi competenţelor asigură acumularea a celor 90 de credite
a al ştiinţifice, metodice transferabile pe perioadă de cinci ani.
dezvoltării dobândite prin
profesiona participarea la
le. programele de
formare
continuă/perfecţiona
re.

-4-
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea
5.2. Implicarea în 5.2.a. Participarea cu lucrări metodico- 0,5
organizarea ştiinţifice/organizarea unor activităţi
activităţilor metodice la nivelul catedrei /comisiei.
metodice la nivelul
comisiei/catedrei/șc 5.2.b. Participarea cu lucrări metodico- 0,5
olii/local/județean/n ştiinţifice /organizarea unor activităţi
a metodice la nivelul unităţii şcolare.
țional. 5.2.c. Participarea la activităţi metodice 0,5
organizate la nivel de I.Ş.J. şi C.C.D.
5.2.d. Organizarea de activităţi metodice 0,5
conform programului C.C.D. organizate
în şcoală/centru metodic.
5.3.Realizarea/Actu 5.3.a. Realizarea şi actualizarea 2
alizarea portofiului permanentă a portofoliului profesional.
profesional şi
dosarului personal.
5.4. Dezvoltarea 5.4.a. Comunicare permanentă cu 0,5
capacităţii de celelalte cadre didactice, responsabilii
comunicare şi comisiilor şi conducerea şcolii.
relaţionare în 5.4.b. Realizarea integrală a atribuţiilor la 0,5
interiorul şi în afara timp.
unităţii cu elevii, 5.4.c. Prezenţa spiritului de echipă în 0,5
personalul şcolii, realizarea unor sarcini la nivelul şcolii.
echipa managerială 5.4.d. Colaborare strânsă cu 0,5
şi în cadrul elevii/părinţii în realizarea
comunităţii. corespunzătoare a demersului didactic şi
activităţilor extracurriculare.
TOTAL 8 p.
6. 6.1. Dezvoltarea de 6.1.a. Realizarea unor proiecte 1
Contribuţi parteneriate şi educaționale la nivel local sau județean.
a la proiecte 6.1.b. Realizarea unor proiecte 2
dezvoltarea educaţionale în educaționale la nivel regional /național
instituţiona vederea dezvoltării sau internațional.
lă şi instituţionale.
promova 6.2. Promovarea 6.2.a. Promovarea ofertei educaţionale la 1
rea unităţii ofertei educaţionale. nivelul instituţiei /local.
şcolare. 6.2.b. Promovarea ofertei educaţionale la 1
nivelul judeţean /naţional.
6.3. Promovarea 6.3.a. Stimularea participării/obținerea de 4
imaginii şcolii în rezultate notabile la olimpiadele şcolare,
comunitate prin concursuri /competiţii locale /judeţene
participare şi /naţionale (CAEN, CAERI, CAEJ)
rezultatele elevilor 6.3.b. Participarea la simpozioane şi 0,5
la olimpiade, sesiuni de comunicări.
concursuri, 6.3.c. Popularizarea activităţilor 1
competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare prin
extracurriculare şi mijloace mass-media, site-uri
extraşcolare. educaţionale sau la nivel de I.Ş.J. /C.C.D.
6.4.Realizarea/parti 6.4.a. Participarea la programe/activităţi 0,5
ciparea la în domeniul educaţiei pentru cetăţenie
programe/activităţi democratică.
de Prevenire şi 6.4.b. Implicarea în activităţi de 0,5
combatere a prevenire şi combatere a violenţei şi de
violenţei şi prevenire şi combatere a
comportamentelor comportamentelor nesănătoase.
nesănătoase în 6.4.c. Implicarea în acţiuni realizate în 0,5
mediul şcolar, colaborare cu Poliţia de Proximitate
familie şi societate. /O.N.G-uri etc.
6.5. Respectarea 6.5.a. Cunoaşterea şi aplicarea normelor 0,5
normelor, PSI, ISU și SSM în activităţile
procedurilor de desfăşurate, prevăzute de legislaţia în
sănătate şi vigoare.
securitatea muncii,
de PSI şi ISU pentru 6.5.b. Diseminarea normelor şi 0,5
toate tipurile de procedurilor PSI /întocmirea
activităţi documentaţiei specifice /implicarea în
-5-
Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea
desfăşurate în acţiuni comune cu unele instituţii
cadrul unităţii de abilitate.
învăţământ precum
şi a sarcinilor
suplimentare.
6.6. Implicarea 6.6.a. Îndeplinirea responsabilă a 1
activă în crearea atribuțiilor prevăzute în fișa postului.
unei culturi a 6.6.b. Inițiativă/ implicare /disponibilitate 1
calităţii în nivelul /responsabilitate în privința creșterii
organizaţiei. calității culturii organizaționale a școlii.
TOTAL 15 p.
7.Conduita 7.1. Manifestarea 7.1.a. Manifestarea unor atitudini
profesiona atitudinii morale și pozitive în relația cu conducerea școlii, 1
lă. civice (limbaj, cu colegii, cu elevii și cu părinții.
ținută, respect, 7.1.b. Ținută decentă, adecvată statutului
comportament). de cadru didactic, în toate activitățile care 1
implică unitatea de învățământ.
7.1.c. Asumarea, promovarea și
transmiterea către elevi a valorilor 1
morale și spirituale creștine.
7.2. Respectarea și 7.2.a. Respectarea prevederilor Codului
promovarea general de etică și Codului de etică și 1
deontologiei deontologie profesională al unității.
profesionale. 7.2.b. Prestanță /moralitate
/responsabilitate, adecvate statutului de 1
dascăl.
TOTAL 5 p.
TOTAL 100 p.

100 – 85 puncte, FB; 84.99 – 71 puncte, B; 70.99 – 61 puncte, S; sub 61 puncte, NS

Surse dovezi: Portofoliu cadru didactic, materiale predare/sinteze/rezumate/ fișe de documentare, materiale de învățare/activități de
învățare, materiale de evaluare, caietul de evaluare, planificări calendaristice, planificări ale unităţilor de învăţare, proiecte de tehnologie
didactică, referate/documentații ale lucrărilor practice, fişe de lucru, fişe de progres, planuri de evaluare, standarde de promovare, modele de
teste de evaluare iniţială/sumativă, caietele de notiţe / teme ale elevilor, portofoliul elevilor, chestionarele aplicate elevilor, părinţilor, cadrelor
didactice, centralizatoare interpretare teste de evaluare şi planuri remediale, activităţi de învăţare remedială individualizate, activită ți de învățare
pentru stimularea performanței, carnete de note, catalogul clasei, condica de prezenţă, procese verbale profesor de serviciu, rapoarte semestriale,
anuale ale şefilor de catedră/ comisii/ comitete de lucru, rapoarte de evaluare internă a calităţii, formulare de monitorizare semestrială, rapoarte
de inspecţie, notele de control, rapoarte de validare externă, fişe de observaţie la ore, rapoarte ale vizitelor de monitorizare, procese verbale
lectorate cu părinţii etc.

Data:
.............................

Nume şi prenume: Semnături:

Cadrul didactic evaluat: ................................................................. ......................

Responsabil comisie: ............................................................ ......................

Director: Pr. Prof. Radu Valer Rus

......................

-6-

S-ar putea să vă placă și