Sunteți pe pagina 1din 5
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATH DE URGENTA Exemplar unie \CTORATUL GENERAL PENTRU SITUA TH DE URGENTA Nr, 75.18 Bic p eed Cite, Doamna Florinela IOSIP - adresa de e-mail: florinela_iosip@ringier.ro - Stimaté doamné, Solicitarea dumneavoastra referitoare Ja situatia unititilor de invafimant a fost inregistrati la Inspectoratul General pentru Situafii de Urgenta cu numarul 75187 din 17.11.2020. Securitatea la incendiu reprezint& © cerint& de calitate pe care trebuie si o indeplineasc& constructiile si este stabilita in mod unitar la nivelul Uniunii Europene. Ea vizeazi atat aspecte care tin de reducerea riscului de aparitie si extindere a unui eventual incendiu, cAt si referitoare la asigurarea securit&tii utilizatorilor si a fortelor de interventie. Avizarea gi autorizarea, ca forme' ale activitatii de prevenire, constituie modul prin care statul igi exercita rolul de autoritate in ceea ce priveste respectarea prevederilor reglementarilor tehnice referitoare la cerinfa fundamentala securitate la incendiu la proiectarea, executarea si punerea in functiune a constructiilor, amenajarilor si instalatiilor. Avizul de securitate la incendiu certificd indeplinirea de cAtre un proiect a prevederilor reglementirilor tehnice referitoare la cerinta securitate la incendiu. El trebuie solicitat si obtinut inainte de inceperea lucrarilor de constructii si/sau a schimbarii destinatiei cladirii. Autorizatia de securitate la incendiu certifica faptul ca 0 constructie respecta prevederile reglementirilor tehnice de proiectare. Ea confera persoanelor fizice sau juridice, detinatoare ale constructiilor, instalafiilor si ale altor amenajari, dreptul de a le edifica, de a le pune in functiune si de a le exploata din punctul de vedere al indeplinirii cerinfei securitate la incendiu. Autorizatia trebuie solicitaté dupa admiterea receptici la terminarea lucrarilor si inainte de darea in funcfiune a cladirii. Obligafia solicitarii si obfinerii avizului gi autorizatiei de securitate la incendiu revine exclusiv investitorului, respectiv beneficiarului investitiei. Avizul/autorizatia de securitate la incendiu trebuie obtinute att pentru constructii existente, atunci cand se schimba functiunile unui spatiu si/sau se executa lucrari de modificare, cat si pentru construcfii noi. Pentru unitatile de invatimént, aceasta obligatie * potrivit Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desftisurare a activitapit de prevenire a situatiilor de urgengéi executate de Inspectoratul General pentru Situayti de Urgenta si structurile subordonate aprobat prin O.M.A.L. nr. 89/2013, cu modificarile si completarile ulterioare NESECRET. 1/5 Str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2, Bucures Telefon: 021 208 6150, Fax: 021 242.0990 NESECRET a fost institiit& explicit incepand cu anul 1998" si subzista Jire se poate afla in din urmatoarele situatii define autorizafie de securitate la incendiu; - functioneaz& far autorizatie de securitate la incendiu — in condifiile in care a edificaté dupa anul 1998 sau a fost construita anterior acestui an si asupra ei s-au executat lucrari de modificare si/sau schimbare a destinatiei dupa data de referin(a; - nu necesit& autorizatie de securitate la incendiu intrucat nu s-a schimbat destinatia si/sau nu s-au executat lucriti de modificare. Asadar, constructiile existente intra in procesul de avizare/autorizare doar in condifiile in care asupra lor se executa lucrari de modificare, definite in anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare si/sau lucrari de schimbare a destinatiei. Principala problema a fondului construit existent este generat de exploatarea, chiar zeci de ani pentru unele categorii de constructii, fara interventii de reabilitare a instalatiilor utilitare existente sau lucrari de modificare care si vizeze imbunatatirea tuturor cerintelor de calitate fata de momentul edificarii lor. Lipsa acestor interventii pe o perioadi lunga de timp conduce gi la marirea decalajului intre cerintele de calitate actuale gi conditiile indeplinite de fapt. Pe timpul acestor interventii trebuie avuta in vedere conformarea constructiei cu prevederile reglementirilor tehnice in vigoare la momentul actual. Conformarea fondului construit existent la prevederile reglementarilor tehnice actuale nu este specifica doar cerintei securitate la incendiu ci se practica pentru toate cerintele de calitate, exemplificénd in acest sens lucririle de consolidare, corespunzitoare cerinfei rezistenti mecanicé gi stabilitate sau lucriirile de reabilitare termicd, corespunzitoare cerintei_economie de energie si izolare termic’. Aceasta practica este utilizata si in alte tari din Uniunea Europeana. Principalele masuri constructive pe care trebuie si le indeplineasca constructiile cu functiunea de invatimant’ sunt: - minim doua cai de evacuare, distincte si independente; - casele de scari de evacuare trebuie sa fie inchise; - _usile dispuse pe caile de evacuare trebuie si fie cu létimea minima de 0,9m, iar rampele scarilor si coridoarele cu latimea minima de 1,2m; - _lungimea cAii de evacuare intr-o directie trebuie s& fie cuprins& intre 20m (pentru construcfii de gradul I rezistenta la foc) si 8m (pentru gradul V de rezistenta la foc), iar in doua directii cuprins’ intre 30m (gradul I rezistenta la foc) si 10m (pentru gradul V rezistent& la foc); - accesul autospecialelor de intervenfie trebuie asigurat la cel putin doud fatade. De asemenea, unitatile de invatamant noi sau cele la care sunt executate lucrari de modificare trebuie echipate cu‘: fina la acest moment. Astfel, fos * prin H.G. nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de constructll, instalagit ehnologice $1 alte amenajdr! care se supun avizirit si/sau autoriziril privind prevenirea si stingerea incendillor 9 potrivit Normativului de siguranga ta foc a conseructiior, indicativ P 118-99 “ potrivit Normativului privind securitatea la incendiu a construcfiilor, Partea a Ilka ~ Instalajt de stingere, indicatiy 11822-2013, Normativului privind securitatea la incendiu a consirucpllor, Partea a Hlf-a ~ Instalayli de detectare, semnalizare si alarmare, indicativ P 118/3-2015 §i Normativului pentru proiectarea, execufia $i exploatarea instalagiilor electrice aferente cltdiritor, indicativ 17-2011 NESECRET 215 NESECRET - hidranti interiori si exterior’ — daca au capacitatea maxima simultand mai mare de 200 de persoane sau au aria construiti i mare de 600 mp si mai mult de 2 niveluri supraterane: - sprinklere — trebuie echipate cu acest tip de instalafii constructiile care au aria construita mai mare de 1.250 mp si densitatea de sarcini termic& mai mare sau egal cu 840 Mi/mp: - instalafii de detectare, semnalizare si alarmare a incendiilor — daca adapost mai mult de 200 de persoane; — _ iluminat de siguran{a pentru continuarea lucrului; - iluminat de securitate pentru evacuare — dacd sunt mai mult de 50 de persoane; - _ iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori. in sensul celor mentionate anterior trebuie facut& precizarea c& prin emiterea autorizatiei de securitate la incendiu nu se elimina posibilitatea izbucnirii unui incendiu. O exploatare necorespunziitoare a clidirii manifestati prin improvizafii sau supraincarcari ale instalatiei electrice, utilizarea necorespunzatoare a buteliilor cu gaze, mentenanta necorespunzatoare a instalatiilor de detectare, semnalizare, alarmare si stingere a incendiilor, blocarea cailor de evacuare sau reducerea gabaritului acestora, Jipsa sau mentenanta necorespunzatoare a stingatoarelor de incendiu, etc. poate conduce la izbucnirea unor incendii si la imposibilitatea asigurarii unei prime intervenfii optime, aspecte care pot genera un numar mare de victime din randul utilizatorilor. Astfel, cladirile trebuie exploatate in conditiile stabilite de reglementirile tehnice de proiectare in vigoare la data edificarii sau a executarii lucrarilor de modificare si/sau schimbare de destinatie. Pentru a preintampina aceste neconformitati, cadrul legal impune ca pentru fiecare obiectiv sé fie organizata activitatea de aparare impotriva incendiilor. Principalele cauze care conduc la functionarea constructiilor de invatamant fara autorizatie de securitate la incendiu sunt: - nesolicitarea de c&tre beneficiari a acestui act de autoritate; = pierderea documentatiilor tehnice si lipsa fondurilor necesare intocmirii uneia noi; - nealocarea fondurilor necesare conformirii constructiei la _cerintele reglementarilor tehnice in vigoare, avand in vedere si faptul c& fondul construit este foarte vechi; - calitatea slab’ a documentatiilor intocmite in vederea obfinerii avizului si autorizatiei de securitate la incendiu. Trebuie ficut’ precizarea c& aceasti documentatie este aceeasi care trebuie depusa in vederea obtinerii autorizatiei de construire. La sfarsitul lunii octombrie 2020, in evidenjele Inspectoratului General pentru Situajii de Urgenfa figurau 25.478 de constructii ale unititilor de invafimant preuniversitar. Dintre acestea 3.805 defin autorizatie de securitate la incendiu, iar pentru 4.054 trebuie obtinut acest act de autoritate. Facem menfiunea ci 919 constructii din ultima categorie sunt in curs de conformare la cerinta securitate la incendiu, fiind emis avizul de securitate la incendiu. Alte 17.619 clidiri nu fac obiectul autorizarii privind securitatea la incendiu. fn Raportul privind médisurile ce urmeazé a fi intreprinse pentru limitarea raspdndirii virusului SARS-CoV-2 si detalierea planului de masuri avute in vedere pentru organizarea alegerilor locale si a deschiderii scolilor care a fost intocmit de NESECRET NESECRET Guvernul Romaniei in luna august 2020, este stipulat ul ci "46! 6 dintre unitafile de date se refer la unit&ti de invatiimant mcnecesita autorizafii ISU”. Apreciem c& aces invafaméant cu iri. Facem precizarea ca informatiile provin de la Ministerul Educatiei si Cercetarii, aga cum este precizat in acelasi paragraf al Raportului respectiv, sens in care va sugeram sa va adresafi ministerului pentru mai multe detalii Referitor la listele cladirilor apartinand unitatilor de invatamant autorizate, va aducem la cunostinfi faptul c& pe website-ul fiecirui inspectorat pentru situatii de urgenfa judefean si Bucuresti-IIfov poate fi consultata lista cu autorizatiile de securitate Ja incendiu emise, inclusiv pentru unitafi de invatamant. in vederea cresterii nivelului de securitate al prescolarilor, elevilor si personalului angajat, inspectoratele pentru situafii de urgenté judefene si Bucuresti-Ilfov executi ivitati de control si de informare preventiva la unitatile de invajamant. Astfel, in anii gscolari_ 2018-2019 si 2019-2020 au fost executate in total un numar de 8.280 de controale de prevenire la unitaji de invajamant preuniversitar, fiind constatate 33.743 deficiente, dintre care 4.625 au fost inlaturate operativ. Pentru incalcari ale legislatiei au fost aplicate 22.934 de avertismente si 1.102 amenzi in cuantum de 3.626.451 lei. Principalele deficienfe constatate au fost urmatoarele: © functionarea fara autorizatie de securitate la incendiu; exploatarea defectuoasi a instalafiilor de detectare, semnalizare si alarmare incendiu sau lipsa acestui tip de instalatie; neverificarea mijloacelor tehnice de apirare impotriva incendiilor cu personal atestat sau neasigurarea dotarii minime. Pentru formarea deprinderilor privind modul de comportare in cazul producerii unei situatii de urgenta, pe durata desfigurarii activitatilor curente, au fost executate 14.329 de exercitii de evacuare si de interventie si de instruiri la care au participat 726.836 de persoane. Potrivit art. 30 alin. (8) din Legea nr. 307/2006 privind apdrarea impotriva incendiilor republicata, pani la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, beneficiarii investitiilor care vizeaza constructii publice au obligatia si realizeze si si amplaseze panouri de instiintare in dreptul intrarilor in spatiile respective. Alineatul urmator din lege stabileste care sunt categoriile de constructii pentru care trebuie afisat panoul de instiinfare, respectiv cele cu destinatia de comert, cultura si turism. fn cazul unititilor de invatamént nu exist’ aceast’ obligatie. Referitor la constructiile de invatamant care functioneaz in clidiri monumente istorice, facem mentiunea ci IGSU nu detine o evidenta distinct a acestora, ins vi recomandim si consultati Lista Monumentelor Istorice disponibilé pe website-ul Ministerului Culturii’. incadrarea cladirilor in clase de risc seismic se realizeazA in conformitate cu prevederile O.G. nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, cu modificarile si completirile ulterioare. Potrivit art. 2 alin. (1) lit. b) si c) din aceasti ordonanti, proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii au obligatia s& actioneze pentru expertizarea tehnica a constructiilor care prezinta niveluri insuficiente * hop: Ww /lista-monumentelor-istorice NESECRET 4/5 NESECRET de protectie la ac{iuni seistnice si transmiterea concluziilor raportului de expertiza ichnica gi a incadrarii constructici in clasii de risc seismic catre autoritatile administratici publice locale competente, precum gi catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Tmobiliara, in termen de 30 de zile de la data primirii raportului de expertizA tehnica. Mentionaim faptul c& Inspectoratul General pentru Situatii de Urgent nu are obligatia legala de a inventaria cladirile incadrate in clase de rise seismic, aceasti activitate fiind specifica unei alte cerinte® fundamentale a constructiilor fata de securitatea la incendiu, respectiv rezisten{a mecanica si stabilitate. Avand in vedere cele de mai sus, pentru aceste informatii va puteti adresa autoritatilor administratiei publice locale. in cea ce priveste anul de construire al unitifilor de inviitimant si lucririle de reabilitare executate la instalatia electric’ a acestora, va recomandim s& va adresati acestor institutii sau unitafilor administrativ-teritoriale care defin aceste cladiri. Facem precizarea ci reabilitarea instalatici electrice nu reprezinta 0 lucrare de modificare care sa necesite emiterea unui aviz sau unei autorizatii de securitate la incendiu. Cu deosebita stima, : lin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcfii, cu modificarile si completarile ulterioare NESECRET 5/5

S-ar putea să vă placă și