Sunteți pe pagina 1din 7

Ș coala Gimnazială Nr.

280
Propunere disciplină opțională Educație Fizică și Sport: Joc Sportiv – Handbal
Profesor: Calin Mihai
Clasa a VIII-a
Semestrul I și II, an școlar 2020-2021
Numă r ore pe să ptă mâ nă : 1 oră

OPȚIONAL - JOC SPORTIV HANDBAL


CLASA a VIII-a

ARGUMENT
Prin activitatea corporală , copilul devine conștient de posibilită țile sale, în condițiile
reușitei sau nereușitei, ală turi de ceilalți, în lupta cu sine că utâ nd să se înteleagă și să cunoască
mai bine lumea.
Potrivit cu opțiunile formulate de elevi, am ales ca disciplină opțională pentru clasa a
VIII-a în anul școlar 2019-2020, jocul sportiv-handbal. Acesta contribuind la dezvoltarea
complexă a elevilor, valorificâ ndu-le în acest mod înclinațiile, aptitudinile(talentul) și interesele
personale.
,,Stimularea unui copil pentru a participa la activită țile educației fizice și sportului
înseamnă mai mult decâ t a-i oferi un simplu antrenament corporal. Înseamnă a-i oferi o
adevă rată educație personală și socială , înseamnă a-l situa în raport cu ceilalți, a-i permite să se
manifeste, a-l dezvă lui pe el sie însuși și lumii prin intermediul propriului corp” (Mâ rza
D.N.,2007).
Orice joc sportiv, ca de altfel orice ramură de sport, pentru practicare necesită un bagaj de
cunoștințe, de deprinderi motrice specifice, legate de manevrarea obiectului de joc. Jocul oferă
elevilor posibilitatea ca, pe baza procedeelor și elementelor tehnico-tactice însușite, să realizeze
soluționă ri ale fazelor meciului-cu minge sau fă ră aceasta.
Caracteristici:
 influențează dezvoltarea fizică armonioasă ți contribuie la întreținerea stă rii de
să nă tate;
 îmbină armonios activitatea intelectuală cu cea fizică ;
 dinamism, rapiditate, disciplină , punctualitate;
 influențe asupra calită ților psihomotrice: viteza, îndemâ narea, rezistența și forță ;
 comunicare și lucru în echipă ;
 contribuție la fenomenul de socializare;
 asigură recreerea, refacerea, recuperarea organismului.

1
Prin obiectivele specifice acestei forme de activitate se urmă rește cu precadere :
 îmbună tă țirea stă rii de să nă tate și robusteței;
 îmbună tă țirea capacită ții motrice generale și specifice jocului de handbal;
 valorificarea la un nivel superior a achizițiilor acumulate la orele din trunchiul
comun;
 crearea cadrului optim necesar pentru manifestarea înclinațiilor, talentului și
intereselor elevilor carora cu acest prilej li se deschid porțile pentru inițierea și
promovarea ulterioară în sportul de performanță ;
În general, jocurile sportive au o valoare instructiv-educativă de necontestat. În funcție de
obiectivul urmă rit, contribuie la îmbogă țirea deprinderilor de mișcare și influențează favorabil
marile funcțiuni ale organismului.
Jocul de handbal cuprinde procedee tehnico-tactice variate, care contribuie la formarea și
consolidarea deprinderilor motrice și la dezvoltarea calită ților motrice.
Multitudinea exercițiilor și jocurilor aplicative specifice jocului de handbal, folosite cu
eficiență , fie izolat, fie în complexe aplicative, va duce la realizarea scopului propus, adică la
rezolvarea tuturor obiectivelor dar și a cerințelor educației fizice școlare.
În afara dorințelor manifestate de elevi și pă rinți pentru alegerea acestei discipline
opționale, sunt preocupată și de desfă șurarea unei activită ți profesionale de bună calitate.
Aceasta rezultă din preocuparile mele de amenajare a bazei sportive existente, procurarea și
întreținerea materialelor necesare, angrenarea elevilor într-un sistem competițional intern de
durată , în care sa se valorifice tradițiile din scoală și locale, participarea la competițiile
interșcolare și obținerea unor rezultate sportive acceptabile, autoinstruirea profesională în
sensul lă rgirii pregă tirii mele ca profesor de educație fizică pentru predarea unor ramuri
sportive pe care le solicita elevii.

COMPETENŢE SPECIFICE
1. Întreținerea stă rii de să nă tate a elevilor, creșterea capacită ții de adaptare la factorii de mediu,
formarea deprinderilor igienico-sanitare;
2. Însușirea și aprofundarea procedeelor tehnico-tactice de bază ale jocului de handbal și
dezvoltarea calită ților motrice aferente;
3. Practicarea jocului, cunoașterea și respectarea regulamentului de joc, folosirea corectă a
procedeelor tehnice fundamentale în joc;
4. Dezvoltarea și aplicarea spiritului de echipă , de întrecere și colaborare în funcție de regulile
jocului de handbal;

OBIECTIVE CADRU – OBIECTIVE DE REFERINȚĂ – EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Obiectiv cadru 1. Mă rinea capacită ții motrice generale și specifice a elevilor necesare
desfă șură rii activită ților sportive în jocul de handbal.

Obiective de referință Exemple de activități de învățare:


La sfârșitul anului școlar elevul va fi capabil:

2
1.1 - să folosească eficient exercițiile - adoptarea posturii corecte a corpului pe
specifice parcursul deplasă rilor;
1.2 - să cunoasca principalele procedee - efectuarea unor exerciții de mobilitate,
pentru dezvoltarea musculaturii și să individual și pe perechi;
le utilizeze sistematic; - exersarea în regim crescut de rapiditate;
1.3 - să realizeze actiuni motrice cu - jocuri pregatitoare specifice jocului de
grad progresiv de complexitate și handbal;
solicitare la efort;

Obiectiv cadru 2. Utilizarea eficientă a procedeelor tehnice și a acțiunilor tactice


specifice practică rii jocului de handbal.

Obiective de referință Exemple de activități de învățare:


La sfârșitul anului școlar elevul va fi capabil:
2.1 - să aplice procedeele tehnice și acțiunile
tactice respectâ nd regulile cunoscute;
2.2 - să integreze în activitatea de practicare
a jocului de handbal cunoștințele, priceperile
și deprinderile specifice în condiții
regulamentare.
- exersarea de structuri tehnice însusite cu
accent pe creșterea eficacită ții procedeului
de finalizare.
- exersarea principalelor structuri
tehnico-tactice realizate în condiții
apropiate de joc;
- jocuri pregă titoare și întreceri cu
reguli adaptate;

3
Obiectiv cadru 3. Favorizarea dezvoltă rii tră să turilor de personalitate și de integrare în
activită țile sportive organizate în școală și în activitatea independentă .
Obiective de referință Exemple de activități de învățare:
La sfârșitul anului școlar elevul va fi capabil:
3.1 - să se integreze și să acționeze într-un
grup de practicanți ai jocului de handbal, - participarea la întreceri și jocuri bilaterale
respectand regulile de joc și comportament; 5x5, 6x6, 7x7 cu îndeplinirea atribuțiilor
3.2 - să desfă șoare activită ți practice fă ră a capitan de echipă , arbitru;
periclita integritatea corporal a partenerilor - îndeplinirea permanentă a sarcinilor de
și adversarilor; joc ce i-au fost atribuite în relația cu
3.3 - să rezolve adecvat și cu eficiență , partenerii;
potrivit posibilită ților proprii, sarcinile -organizarea jocurilor cu tema, arbitrate
tehnico-tactice pe parcursul desfă șură rii prin rotatie de elevi;
jocului bilateral în condiții de - participarea sistematica la întreceri și
autoorganizare și autoarbitrare; concursuri organizate la nivelul clasei și al
3.4 - să manifeste dorință de afirmare pe plan școlii;
sportiv, în condiții de respect față de partener - cunoașterea pericolelor de accidentare și
și adversar, aplicâ nd și respectand regulile de prevenirea lor;
joc și comportament.

CONTINUTURI
PREGĂTIREA FIZICĂ
1.Viteza - de reacție și execuție:
 la stimuli vizuali;
 la stimuli auditivi;
 în acțiuni motrice singulare;
 în relație cu partener și adversar;
- de deplasare:
 pe directie rectilinie;
 cu schimbari de directie si manevrarea mingii;
 în regim de îndemâ nare;

2. Îndemanare:
 efectuarea acțiunilor tehnice cu mingea în regim de coordonare și ambidextrie;
 îndemanare specifică în acțiuni de atac în cooperare cu partenerii;
 îndemâ narea specifică în regim de vuteză , manifestată în relația 1x1;

3. Forță:
 forță segmentară ;
 forță în regim de rezistență ;
 forță explozivă (detenta);

4. Rezistență:
 rezistența cardio-respiratorie la eforturi în regim aerob;
 rezistența în regim de viteză ;
 reziatența specifică jocului de aparare și acțiunii de contraatac.
PREGATIRE TEHNICO-TACTICĂ
Procedee tehnice și acțiuni tactice folosite în atac:
 pasarea mingii cu o mâ nă de la umar, din deplasar, între 2-3 jucă tori, în același plan
și în adâ ncime;
 pasarea mingii din lateral oblic, înainte și înapoi;
 prinderea mingii venite din lateral și din urmă ;
 driblingul simplu si multiplu;
 aruncarea la poarta din alergare, aruncarea la poartă din să ritură ;
 demarcajul;
 așezarea pe teren în cadrul sistemului de atac în semicerc;
 repunerea mingii în joc de că tre portar;
 pase laterale cu amenințarea succesivă a porții, din deplassare;
 dribling cu intensită ți variabile, cu schimbari de direcție, fente de privire și de corp
urmate de aruncare la poarta (procedeu adecvat momentului);
 pă trunderea;
 așezarea pe teren în sistemul de atac cu jucator pivot;
 pase de angajare a jucă torilor la semicerc;
 pasă lungă de contraatac;
 contraatacul;
Procedee tehnice și acțiuni tactice folosite în aparare:
 deplasă ri specifice jocului de apă rare cu lucrul brațelor;
 marcajul normal;
 opriri, porniri, întoarceri;
 așezarea pe teren în sistemul de aparare 6:0, 5+1;
 blocarea mingilor aruncate spre poarta;
 scoaterea mingii din dribling;
 deplasarile specifice pe semicerc;
 replierea;
 atacarea adversarului cu mingea si retragerea pe semicerc;
Joc bilateral 5x5, 6x6, 7x7 cu temă .
Cunoștințe:
 regimul zilnic de viață ;
 regulamentul jocului de handbal;
 echipe și sportivi reprezentativi pe plan național;
 parametrii de efort și tehnicile elementare de determinare a acestora;

PROBE DE EVALUARE

SEMESTRUL I
A. Calități motrice:
 viteza în regim de rezistență criss-cross (încrucișă ri) pe tot terenul. Timpul realizat și
echivalentul în note se stabilește de că tre profesor.
B. Structuri tehnice în atac și apărare:
 structura tehnico-tactică individuală alcă tuită de profesor, cuprinzâ nd:
- dribling alternativ cu mana stâ ngă și dreaptă , oprire, pas, demarcaj, reprimire,
dribling multiplu, aruncare la poartă din să ritură ;
- pasa lungă de contraatac, primirea mingii, dribling cu modifică ri de ritm,
schimbarea direției și aruncare la poarta din să ritură ;
Criteriile de evaluare se vor stabili de profesor.
 joc bilateral

SEMESTRUL II
A. Calități motrice:
 să rituri succesive cu desprindere de pe ambele picioare peste banca de gimnastică ,
timp de 30 sec. Numarul de execuții echivalent fiecă rei note se va stabili de profesor.
B. Structură tehnico-tactică colectivă
 structură stabilită de profesor, cuprinzâ nd:
- dribling alternativ întâ mpinat de un adversar, pasă laterală , schimbare de direcție
cu demarcaj, reprimirea mingii, depă șirea în dribling a unui apă rator aflat la 9m și
aruncare la poartă din să ritură ;
- demarcaj, primirea mingii, dribling alternativ cu mâ na stâ ngă și dreaptă
întâ mpinat de un adversar care încearcă scoaterea mingii, aruncare la poarta din
să ritură ;
Criteriile de evaluare vor fi stabilite de profesor.
 joc bilateral: 7x7 pe teren normal-aprecierea calită ții execuției principalelor
procedee tehnice și al acțiunilor de joc în atac și apă rare, respectand regulamentul
de joc.
METODE
Metoda explicației - se realizează prin descrierea procedeului tehnic, precisă , clară , concisă și
accesibilă , precum și uitilitatea procedeului în joc.
Metoda demonstrației - executarea corectă (model) a procedeului;
Exercițiul – urmă rește însușirea, apoi perfecționarea prin repetare;

BIBLIOGRAFIE
1. Programa şcolară pentru disciplina EDUCAŢ IE FIZICĂ Ş I SPORT CLASELE V–VIII, Anexa 5
la OMEN nr. 5097/09.09.2009 (valabilă în anul școlar 2019-2020 pentru clasa a VIII-a);
2. Educație fizică și sportivă școlară - Ghid auxiliar, Iulian Savescu, Editura: Sim Art, 2011;
3. Educație fizică și sportivă școlară - Culegere de exerciții fizice. Metodologie pentru
învă ță mâ ntul primar, gimnazial, liceal și profesional, Iulian Savescu, Editura: Aius, 2009;
4. Introducere în antrenamentul jocului de handbal, Beatrice Abalasei, Editura Lumen, 2012;
5. Handbal. Antrenament teorie și metodica, Romeo Sotiriu, 1998;

S-ar putea să vă placă și