Sunteți pe pagina 1din 25

EDUCAȚIE SOCIALĂ.

Manual pentru clasa a VII-a


Autori: Daniela BARBU  Ancuța BONDAR  Cătălina NEAGU  Stan STOICA
Editura CD PRESS, 2019
Descriere produs: 96 pagini color + varianta digitală a lucrării

*Din aceeași serie (clasa a VII-a): Consiliere și dezvoltare personală, Geografie, Istorie,
Educație tehnologică și aplicații practice (Editura CD PRESS, 2019). Toate lucrările seriei pot fi
răsfoite și comandate on-line pe www.cdpress.ro.

Copyright EDITURA CD PRESS


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020

EDITURA CD PRESS
Disciplina: EDUCAȚIE SOCIALĂ. Educație pentru cetățenie democratică
Clasa a VII-a
Timp: 1oră/săptămână – 34 de săptămâni

*Repartizarea orelor/săptămânilor pe unitățile de învățare este orientativă, formatul acesteia permițând adecvarea demersului didactic la
situațiile concrete apărute pe parcursul anului școlar. (P-Î – predare-învățare; R – sinteză/recapitulare; E – evaluare)

**Săptămânile sunt numerotate în raport cu o structură a anului şcolar cu 35 de săptămâni (din care 15 săptămâni pentru semestrul I și 20 de
săptămâni pentru semestrul al II-lea). Programul Școala altfel, va fi inclus în planificare potrivit deciziei luate la nivelul fiecărei școli. Prezenta
propunere include săptămâna Școala altfel în semestrul al II-lea.

Unitatea de Competenţe Număr de Observaţii/


Conţinuturi Săptămâna*
învăţare specifice ore alocate Semestrul
Recapitulare inițială 1 S1 Semestrul I
Evaluare inițială 1 S2 Semestrul I
Drepturile 1.1, 1.2, 2.1, 1. Cunosc și respect drepturile omului. Despre drepturile 7 S3 – S9 Semestrul I
omului. Forme de 2.2, 2.3 omului
guvernământ și 2. Sistemul politic în România. Forme de guvernământ și 5 P-Î
regimuri politice regimuri politice
1R
3. Exersez cetățenia democratică. Regimul politic democratic
1E
4. Învăț din trecut pentru a susține democrația. Regimurile
politice autoritare și totalitare
5. Proiect – Pași către participare democratică. Alegeri
pentru Consiliul Elevilor
6. Sinteză

Copyright EDITURA CD PRESS


7. Evaluare
Constituția 1.1, 1.3, 2.1, 1. Statul democratic și Constituția României. Structura 8 S10 – S17 Semestrul I
României. 2.2, 2.3 Constituției. Valori și principii constituționale
Principii și 2. Principiile statului democratic. Principiul pluralismului:
instituții dreptul de asociere și partidele politice. Principiul separației
6 P-Î
democratice puterilor în stat
1R
3. Autoritățile statului român. Autoritatea legislativă și legile
1E
4. Autoritățile statului român. Autoritatea executivă
5. Autoritățile statului român. Autoritatea judecătorească.
Statul de drept
6. Proiect – Implică-te! Indică direcția în comunitate!
Vacanța de iarnă
7. Sinteză
8. Evaluare
Domnia legii și 1.1, 2.1, 2.2, 1. Legi democratice prin și pentru oameni. Procesul de 7 S18 – S24 Semestrul II
puterea 2.3, 3.1, 3.2 elaborare a legilor. Participarea cetățenilor la elaborarea
cetățenilor legislației
5 P-Î
2. Cu toții avem drepturi, libertăți și obligații. Drepturi și
1R
libertăți cetățenești. Respectarea legilor. Limite ale libertății
1E
3. Justiția ca instituție de apărare și de înfăptuire a dreptății.
Egalitatea în fața legii și accesul la justiție al cetățenilor.
Consecințe ale nerespectării legii
4. Reacționează! Și tu poți fi victimă! Copilul în procesul .
judiciar. Delincvența juvenilă
5. Proiect – Campania „Îmi pasă! Mă implic! Violența nu este
un răspuns!”
6. Sinteză
Copyright EDITURA CD PRESS
7. Evaluare
Vacanta de primavară
Cetățenie activă 1.1, 2.1, 2.2, 1. Mă implic! Particip la luarea deciziilor. Implicarea civică în 8 S25 – S32 Semestrul II
și participativă 2.3, 3.1, 3.2 contextul democrației reprezentative și al formelor de
manifestare a democrației directe
6 P-Î
2. Votul tău – alegerea ta! Alegerea reprezentanților.
1R
Evaluarea activității reprezentanților aleși
1E
3. Fă-ți auzită vocea! Societatea civilă, organizații
nonguvernamentale, tipuri de inițiative cetățenești în
comunitățile locale
4. Dependenți de mass-media? Mass-media și rolul ei în
societate
5. Cine și cum influențează opinia publică? Rolul mass-
mediei în formarea opiniei publice
6. Proiect – Teatru Forum: Joc un rol în comunitatea mea!
7. Sinteză
8. Evaluare
Sinteză la final de an școlar. Sinteza proiectelor 1 S33 Semestrul II
Evaluare finală 1 S34 Semestrul II

Tipul de lecție Nr. de ore alocate Semestrul


Recapitulare Recapitulare inițială 1 I
Sinteză (recapitulare) 4 I/II
Recapitulare finală 1 II
Predare-învățare Predare-învățare 22 I/II
Evaluare Evaluare inițială 1 I
Evaluare 4 I/II
Evaluare finală 1 II
TOTAL 34 ore I/II
Copyright EDITURA CD PRESS
Competențe generale și specifice

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor
achiziții specifice domeniului social
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației pentru cetățenie democratică
1.2. Analizarea unor situații problematice determinate de abaterea de la valorile, principiile, practicile societății democratice
1.3. Argumentarea în favoarea respectării valorilor, principiilor, normelor și practicilor specifice unei societăți democratice și
statului de drept
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin
asumarea unor valori și norme sociale și civice.
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect dedicat problemelor comunității educaționale/locale
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea problemelor comunității educaționale/locale
2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate democratică

3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea
unui comportament social, civic și economic activ
3.1. Manifestarea disponibilității pentru participare civică și pentru exercitarea calității de cetățean
3.2. Aplicarea unor valori, norme și principii democratice în situații concrete care presupun decizie și acțiune

Copyright EDITURA CD PRESS


PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Disciplina: EDUCAȚIE SOCIALĂ. Educație pentru cetățenie democratică


Clasa a VII-a
Timp: 1oră/săptămână – 34 de săptămâni

Recapitulare și evaluare inițială


2 ore (1 R, 1 E)

Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
Pași către 1.1 - exerciţii de amintire a drepturilor - texte și imagini care includ Evaluare formativă realizată prin:
cetățenie 1.2 copilului referiri la conceptul drepturile - observarea sistematică a activităților
democratică. - exerciții de asociere a drepturilor și copilului elevilor
Recapitulare responsabilităților copiilor - resurse de timp: 1h - aprecierea orală a răspunsurilor şi
inițială - compunerea unui cvintet având ca - resurse manual: paginile 10-11 activităţilor desfăşurate
subiect Drepturile
- inițierea unor discuții despre a fi
activ în comunitate
- prezentarea unor proiecte derulate
în clasele anterioare
Pași către 1.1 - aplicarea unui test care cuprinde - resurse de timp: 1h Evaluare sumativă realizată prin:
cetățenie 1.2 itemi de tip obiectivi, semiobiectivi - resurse manual: paginile 12-13 - aplicarea testului de la paginile 12-
democratică. și subiectivi 13
Evaluare inițială - aprecierea nivelului de cunoștințe și
abilități ale elevilor în domeniul
cetățeniei active democratice

Copyright EDITURA CD PRESS


Unitatea 1. Drepturile omului. Forme de guvernământ și regimuri politice
7 ore (5 P-Î, 1 R, 1 E)

Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
1. Cunosc și 1.1 - exerciţii de definire a conceptului - texte și imagini care includ referiri Evaluare formativă realizată prin:
respect 2.1 drepturile omului la conceptul drepturile omului - observarea sistematică a
drepturile - exerciții de identificare a tipologiei - imagini suport, în format digital activităților elevilor
omului. drepturilor omului sau non-digital pentru - aprecierea orală a răspunsurilor şi
Despre - activitate frontală și individuală și identificarea varietății drepturilor activităţilor desfăşurate
drepturile omului pe grupe omului
- interevaluare pe baza unui test cu
- inițierea unui dialog despre - resurse de timp: 1h itemi de tip adevărat şi fals
conținutul și importanța Declarației - resurse manual: paginile 16-17,
Universale a Drepturilor omului 90
- exerciții de asociere a drepturilor și - manualul digital
responsabilităților - filme, cărți și evenimente
recomandate la rubrica Merg mai
departe!
2. Sistemul 1.2 - exerciții de definire a termenilor - texte și imagini care includ referiri Evaluare formativă realizată prin:
politic în 1.3 formă de guvernare, regim politic, la tipurile de forme de guvernare - observarea sistematică a
România. regim democratic, regim totalitar și de regim politic activităților elevilor
Forme de - completare organizatori grafici care - imagini suport, în format digital - aprecierea orală a răspunsurilor şi
guvernământ și conțin asemănări și diferențe între sau non-digital pentru activităţilor desfăşurate
regimuri politice formele de guvernare și regimurile identificarea formelor de
- interevaluare pe baza unui test cu
politice guvernare și a regimurilor politice
itemi de tip adevărat şi fals
- exerciții de interpretare a unui text - resurse de timp: 1h
- utilizarea liniei valorice (1-10)
- analiza și interpretarea unor - resurse manual: paginile 18-19, pentru autoevaluarea elevilor
imagini 90
Copyright EDITURA CD PRESS
Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
- activitate frontală și individuală și - manualul digital
pe grupe - filme, cărți și evenimente
- discuții în perechi despre regimul recomandate la rubrica Merg mai
politic din România departe!
3. Exersez 1.2 - exerciții de definire a termenilor - texte și imagini care includ referiri Evaluare formativă realizată prin:
cetățenia 1.3 democrație directă și democrație la tipurile de forme de guvernare - observarea sistematică a
democratică. reprezentativă și de regim politic activităților elevilor
2.3
Regimul politic - completare organizator grafic Cum - resurse de timp: 1h
3.1 - aprecierea orală a răspunsurilor şi
democratic funcționează democrația? - resurse manual: paginile 20-21 activităţilor desfăşurate
- analiza și interpretarea unor - manualul digital - interevaluare pe baza unor întrebări
imagini formulate de elevi;
- filme, cărți și evenimente
- discuții în perechi despre tipurile recomandate la rubrica Merg mai - acordarea unor recompense
de regimuri democratice departe! simbolice pentru decorarea școlii
(rublica Mă implic!)
4. Învăț din 1.2 - exerciții de definire a termenilor - texte și imagini care includ referiri Evaluare formativă realizată prin:
trecut pentru a 1.3 dictator, comunism, fascism, la regimurile autoritare și totalitare - observarea sistematică a
susține nazism - activitate frontală, individuală și activităților elevilor
2.3
democrația. - completare organizator grafic pe grupe
3.1 - aprecierea orală a răspunsurilor şi
Regimurile Caracteristici ale regimurilor - resurse de timp: 1h activităţilor desfăşurate
politice totalitare și autoritare
- resurse manual: paginile 22-23 - evaluarea relevanței întrebărilor
autoritare și
- analiza și interpretarea unor formulate în Chestionarul clasei
totalitare - manualul digital
imagini
- filme, cărți și evenimente - realizarea unui jurnal de lectură
- interpretarea unor texte (citate pentru cartea Împăratul muștelor,
recomandate la rubrica Merg mai
referitoare la regimurile politice) recomandată la rublica Merg mai
departe!
departe!

Copyright EDITURA CD PRESS


Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
5. Proiect 2.1 - elaborarea fișei de proiect - resurse manual, paginile 24-27 Evaluare formativă realizată prin:
Pași către 2.2 - organizarea unui grup de lucru - manualul digital - observarea sistematică a
participare 3.1 - redactarea unui proiect - tutoriale activităților elevilor
democratică. - chestionare de impact
3.2 - conceperea și susținerea unui - Legislație: Statutul elevului,
Alegeri pentru
discurs Convenția cu privire la drepturile - evaluarea Jurnalului proiectului și a
Consiliul Elevilor
- evaluarea impactului proiectului copilului Portofoliului personal
6. Drepturile 1.1 - realizarea unei corelații între - imagini și texte reprezentative Evaluare formativă realizată prin:
omului. Forme 1.2. drepturile omului și regimurile - resurse din manual: pagina 28 - observarea sistematică a
de guvernământ politice activităților elevilor
1.3 - Declarația universală a drepturilor
și regimuri - realizarea unui poster omului - Evaluarea produselor (posterelor)
politice
- formularea unor opinii argumentate
Sinteză
7. Drepturile 1.1 - aplicarea unui test care cuprinde - resurse de timp: 1h Evaluare sumativă realizată prin:
omului. Forme 1.2. itemi de tip obiectivi, semiobiectivi - resurse manual: pagina 29 - aplicarea testului de la pagina 29
de guvernământ și subiectivi
1.3 - evaluarea progresului elevilor
și regimuri
politice
Evaluare

Copyright EDITURA CD PRESS


Unitatea 2. Constituția României. Principii și instituții democratice
8 ore (6 P-Î, 1 R, 1 E)

Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
1. Statul democratic 1.1 - exerciţii de înțelegere a - texte și imagini care fac trimitere la Evaluare formativă realizată prin:
și Constituția 2.3 termenului constituție. valorile și principiile constituționale - observarea sistematică a
României. - exerciții de asociere a a unor - imagini și texte suport, în format activităților elevilor
Structura imagini sugestive cu valorile digital sau non-digital pentru - aprecierea orală a
Constituției. Valori constituționale corespunzătoare identificarea valorilor promovate de răspunsurilor şi activităţilor
și principii - exerciții de corelare a unor Constituție desfăşurate
constituționale drepturi cuprinse în Constituție - activitate frontală, individuală și în - evaluare continuă, orală
cu drepturi enunțate de către pereche
- evaluare în perechi
elevi - resurse de timp: 1h
- autoevaluarea
- exerciții de asociere a unor texte - resurse manual: paginile 32-33
cu evenimente corespunzătoare
- Titlul II din Constituția României

2. Principiile statului 1.1 - exerciții de asociere a imaginilor - texte suport, în format digital sau Evaluare formativă realizată prin:
democratic. 1.3 cu expresii din articolele din non-digital pentru definirea partidelor - observarea sistematică a
Principiul Constituție politice și a modului lor de constituire activităților elevilor
pluralismului:dreptul - exerciții de recunoaștere a unor - activitate frontală, individuală și în - aprecierea orală a
de asociere și simboluri ale partidelor politice pereche răspunsurilor şi activităţilor
partidele politice.
- exerciții de argumentare - Legea partidelor politice nr. 14/2003 desfăşurate
Principiul separației
- inițierea unor dialoguri pro/contra - resurse manual : paginile 34-35 - evaluare continuă, orală
puterilor în stat
existenței pluripartidismului - resurse de timp: 1 h - evaluare în perechi
- autoevaluarea

Copyright EDITURA CD PRESS


Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
3. Autoritățile - inițierea unor dialoguri pornind - imagini grafice despre legi Evaluare formativă realizată prin:
statului român. 1.1 de la caricaturi, imagini etc. - texte suport privind clasificarea legilor - observarea sistematică a
Autoritatea - redactarea unor scrisori pe o activităților elevilor
2.3 - citat privind obligația respectării legii
legislativă și legile temă dată
- activitate frontală, individuală și în - aprecierea orală a
- exerciții de traducere a unor echipă răspunsurilor şi activităţilor
expresii desfăşurate
- Constituția României
- exerciții de argumentare având - evaluare continuă, orală
- resurse de timp: 1h
ca temă ședințele Parlamentului - evaluare în perechi
- resurse manual: paginile 36-37
- autoevaluarea
4. Autoritățile 1.1 - exerciții de completare a unei - schema autorităților publice centrale Evaluare formativă realizată prin:
statului român. 2.3 liste cu atribuțiile Guvernului și locale - observarea sistematică a
Autoritatea - joc de rol - texte suport privind rolul Guvernului activităților elevilor
3.1
executivă
- identificarea condițiilor de - activitate frontală, individuală și în - aprecierea orală a
candidatură la funcția de pereche răspunsurilor şi activităţilor
președinte - Constituția României desfăşurate
- alcătuirea unei liste de termeni - resurse de timp: 1 h - evaluare continuă, orală
sinonimi - evaluare în perechi
- resurse manual: paginile 38-39
- autoevaluarea
5. Autoritățile 1.1 - inițierea unor dialoguri pro/contra - texte și imagini care fac trimitere la Evaluare formativă realizată prin:
statului român. 2.3 Inființării unor instanțe de instanțele de judecată - observarea sistematică a
Autoritatea judecată privată - schema autorităților judecătorești activităților elevilor
judecătorească.
- exerciții de alcătuire a unei liste - Constituția României - aprecierea orală a
Statul de drept
pe o temă dată - resurse de timp: 1 h răspunsurilor şi activităţilor
- dezbaterea unor cazuri desfăşurate
- resurse manual: paginile 40-41

Copyright EDITURA CD PRESS


Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
reale/imaginare din sala de - evaluare continuă, orală
judecată, prezentate în mass-
- evaluare în perechi
media
- autoevaluarea
6. Proiect 2.1 - identificarea etapelor unui proiect - texte în format digital și non-digital Evaluare formativă realizată prin:
Implică-te! Indică 2.2 - exerciții de identificare și de necesare pentru redactarea unui - observarea sistematică a
direcția în alegere/stabilire a unei probleme proiect activităților elevilor
3.1
comunitate! de politică publică - texte de lege privind termenul limită - aprecierea orală a
- redactarea unui document de al autorităților la răspunsul petițiilor răspunsurilor şi activităţilor
informare a autorităților publice - model de informare a autorităților în desfăşurate
format digital - evaluare continuă, orală
- resurse de timp: 6 săptămani - evaluare în perechi
- resurse manual: paginile 42-45 - autoevaluarea
7. Statul democratic 1.1 - exerciții de completare unor - schema autorităților publice centrale Evaluare formativă realizată prin:
și Constituția 2.3 scheme lacunare și locale - observarea sistematică a
României. - inițierea unor dialoguri pe baza - Constituția României activităților elevilor
3.1
Structura schemei recapitulative - resurse manual: pagina 46 - aprecierea orală a
Constituției. Valori - exerciții de asociere a unor răspunsurilor şi activităţilor
- resurse de timp: 1h
și principii autorități cu documentele pe desfăşurate
constituționale care le emit - evaluare continuă, orală
Sinteză
- evaluare în perechi
8. Statul democratic 1.1 - aplicarea unui test care cuprinde - resurse de timp: 1 h Evaluare sumativă realizată prin:
și Constituția 2.3 itemi de tip obiectivi, - resurse manual: pagina 47 - aplicarea testului de la pagina
României. semiobiectivi și subiectivi 47
3.1
Structura - evaluarea progresului elevilor

Copyright EDITURA CD PRESS


Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
Constituției. Valori
și principii
constituționale.
Evaluare

Copyright EDITURA CD PRESS


Unitatea 3. Domnia legii și puterea cetățenilor
7 ore (5 P-Î, 1 R, 1 E)

Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
1. Legi 1.1 - identificarea unor drepturi - texte care cuprind precizări cu Evaluare formativă realizată prin:
democratice prin și 1.3 prevăzute în conținutul unor legi privire la condițiile în care are loc - observarea sistematică a
pentru oameni. - exerciții de argumentare privind inițiativa legislativă activităților elevilor
Procesul de sancționarea încălcării unor legi - activitate frontală și individuală și - aprecierea orală a răspunsurilor
elaborare a legilor. pe grupe
- inițierea unui dialog despre şi activităţilor desfăşurate
Participarea
importanța și conținutul inițiativei - Constituția României - evaluare continuă, orală
cetățenilor la
legislative - Legea Educației Naționale 1/2011 -
elaborarea evaluare în perechi
legislației - exerciții de elaborare a unor liste republicată
- autoevaluarea
cu termeni sinonimi - resurse de timp: 1h
- resurse manual: paginile 50-51
2. Cu toții avem 1.1 - exerciții de identificare a unor - texte și imagini care fac referire la Evaluare formativă realizată prin:
drepturi, libertăți și 3.2 drepturi prevăzute în Constituție drepturi, libertăți și responsabilități - observarea sistematică a
obligații. Drepturi și - exerciții de asociere a drepturilor - texte suport în format digital în activităților elevilor
libertăți și a responsabilităților care sunt prevăzute situații de - aprecierea orală a răspunsurilor
cetățenești. restrangere a unor drepturi
- exerciții de argumentare a şi activităţilor desfăşurate
Respectarea
legăturii dintre lege și libertate - Constituția României - evaluare continuă, orală
legilor. Limite ale
libertății - dezbaterea unor cazuri reale sau - resurse de timp: 1h - evaluare în perechi
imaginare de încălcare a unor - resurse manual: paginile 52-53 - autoevaluarea
drepturi

Copyright EDITURA CD PRESS


Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
3. Justiția ca 1.1 - exerciții de identificare a unor - imagini și texte suport, pentru Evaluare formativă realizată prin:
instituție de 1.2 drepturi în justiție identificarea simbolurilor justiției în - observarea sistematică a
apărare și - exerciții de argumentare a țara noastră activităților elevilor
1.3
înfăptuire a dreptului la apărare - scheme grafice cu specializarea - aprecierea orală a răspunsurilor
dreptății. instanțelor
- joc de rol şi activităţilor desfăşurate
Egalitatea în fața
legii și accesul la - Inițierea unor dialoguri pro/contra - activitate frontală și individuală și - evaluare continuă, orală
pe grupe
justiție al aplicării pedepsei cu moartea - evaluare în perechi
- Constituția României
cetățenilor. - autoevaluarea
Consecințe ale - resurse de timp: 1h
nerespectării legii - resurse manual: paginile 54-55
4. Reacționează! 3.2 - dezbaterea unor cazuri - scurt metraj despre protecția Evaluare formativă realizată prin:
Și tu poți fi victimă! reale/imaginare ale delincvenților copilului în cauze penale - observarea sistematică a
Copilul în procesul minori - scheme grafice cuprinzând noțiuni activităților elevilor
judiciar. - exerciții de argumentare a referitoare la vârsta la care un - aprecierea orală a răspunsurilor
Delincvența factorilor care pot preveni minor răspunde în fața legii şi activităţilor desfăşurate
juvenilă delincvența juvenilă - Convenția cu privire la drepturile - evaluare continuă, orală
- exerciții de identificare a copilului
- evaluare în perechi
răspunderii minorilor în fața legii - resurse de timp: 1h
- autoevaluarea
- resurse manual: paginile 56-57
5. Proiect 2.1 - identificarea etapelor unui proiect - texte în format digital și non-digital Evaluare formativă realizată prin:
Campania „Îmi 2.2 - exerciții de identificare și de necesare pentru înțelegerea - observarea sistematică a
pasă! Mă implic! alegere/stabilire a partenerilor din fenomenului agresivității activităților elevilor
2.3
Violența nu este proiect - Convenția cu privire la drepturile - aprecierea orală a răspunsurilor
un răspuns!” - dezbaterea activităților ce vor fi copilului şi activităţilor desfăşurate
realizate în cadrul proiectului - resurse de timp: 5 săptămani - evaluare continuă, orală
Copyright EDITURA CD PRESS
Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
- implementarea proiectului - resurse manual: paginile 58-61 - evaluare în perechi
- autoevaluarea

6. Legi 1.1 - exerciții de completare unor - Scheme grafice Evaluare formativă realizată prin:
democratice prin și scheme lacunare - Constituția României - observarea sistematică a
pentru oameni. - inițierea unor dialoguri pe baza activităților elevilor
- resurse manual: pagina 62
Procesul de schemei recapitulative
- resurse de timp: 1h - aprecierea orală a răspunsurilor
elaborare a legilor.
- alcătuirea unei liste cu drepturile şi activităţilor desfăşurate
Participarea
pe care le are o persoană în - evaluare continuă, orală
cetățenilor la
cadrul unui proces penal
elaborarea - evaluare în perechi
legislației - autoevaluarea
Sinteză
7. Legi 1.1 - aplicarea unui test care cuprinde - resurse de timp: 1 h Evaluare sumativă realizată prin:
democratice prin și 3.1 itemi de tip obiectivi, semiobiectivi - resurse manual: pagina 63 - aplicarea testului de la pagina 63
pentru oameni. și subiectivi
- evaluarea progresului elevilor
Procesul de
elaborare a legilor.
Participarea
cetățenilor la
elaborarea
legislației
Evaluare

Copyright EDITURA CD PRESS


Unitatea 4. Cetățenie activă și participativă
8 ore ( 6 P-Î, 1 R, 1 E)

Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
1. Mă implic! 1.1 - exerciţii de definire a termenului - texte care includ referiri la Evaluare formativă realizată prin:
Particip la luarea 3.1 referendum termenul referendum - observarea sistematică a
deciziilor. - exerciții de clarificare a termenilor: - imagini suport, în format digital activităților elevilor
Implicarea civică în referendum și alegeri sau non-digital pentru - aprecierea orală a
contextul - analizarea cetăţeniei active şi a identificarea caracteristicilor răspunsurilor şi activităţilor
democrației practicilor democratice celor două forme ale desfăşurate
reprezentative și al democrației: directă și
- realizarea unui text privind - redarea unui conținut despre
formelor de reprezentativă
implicarea civică în comunitate implicarea civică în
manifestare a - fișă de lucru
- exerciții de identificare a valorilor comunitate
democrației directe
democrațiilor directe și - activitate frontală, individuală și
reprezentative pe grupe
- exerciții de asociere a afirmațiilor - resurse de timp: 1h
cu privire la comunicarea - resurse manual: paginile 66-67
bidirecțională dintre cetățeni și
autorități
2. Votul tău – 1.1 - exerciţii de definire a termenilor: vot - texte care includ referiri la Evaluare formativă realizată prin:
alegerea ta! 3.1 cenzitar, vot universal, scrutin termenii: vot cenzitar, vot - observarea sistematică a
Alegerea - exerciții de identificare a tipurilor de universal, scrutin activităților elevilor
3.2
reprezentanților. vot - hartă conceptuală a sistemului - redactarea unui decalog cu
Evaluarea activității electoral din România
- menționarea caracteristicilor votului sfaturi utile date unui cetățean
reprezentanților
Copyright EDITURA CD PRESS
Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
aleși în România - decalogul clasei care intenționează să
- identificarea rolului votului într-o candideze la funcția de primar
- imagini suport, în format digital,
societate democratică privind istoria referendumurilor
- realizarea unei hărți conceptuale din România
privind sistemul electoral din - activitate frontală, individuală și
România pe grupe
- formularea unor opinii personale în
- resurse de timp: 1h
legătură cu votul electronic
- resurse manual: paginile 68-69
- analizarea unor situații date prin
stabilirea argumentelor pro/contra
- redactarea unui decalog cu sfaturi
utile date unui cetățean care
intenționează să candideze la funcția
de primar
3. Fă-ți auzită 1.1 - exerciţii de definire a termenilor: - dicționar on-line Evaluare formativă realizată prin:
vocea! 3.1 ONG, voluntariat, campanii publice - texte care prezintă importanța - observarea sistematică a
Societatea civilă, - explicarea importanței independenței independenței ONG-urilor activităților elevilor
organizații și neafilierei politice a ONG-urilor. - pliante ONG-ri - aprecierea orală a
nonguvernamentale, - exerciții de identificare a tipurilor de - răspunsurilor şi activităţilor
petiții
tipuri de inițiative ONG-uri desfăşurate
cetățenești în - texte suport, în format digital
- discuții referitoare la activitățile și privind argumentarea - argumentarea importanței
comunitățile locale
proiectele unor ONG-uri importanței participării civice și implicării civice a cetățeanului
- analizarea în mediul on-line a a voluntariatului în comunitate
inițiativelor cetățenești existente în - activitate frontală, individuală și
societate pe grupe
- argumentarea aforismului: Noua - resurse de timp: 1h
Copyright EDITURA CD PRESS
Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
putere în stat-cetățeanul implicat, - resurse manual: paginile 70-71
susținând importanța participării
civice și a voluntariatului
- analizarea contribuției inițiativelor
cetățenești la rezolvarea problemelor
pentru care au fost inițiate
- manifestarea disponibilităţii pentru
participare civică şi pentru
exercitarea calităţii de cetăţean
4. Dependenți de 1.1 - exerciţii de definire a termenilor: - texte sau imagini care includ Evaluare formativă realizată prin:
mass-media? 3.1 mass-media,e-book, social media referiri la termenii: mass- - observarea sistematică a
Mass-media și rolul - exerciții de clasificare a mijloacelor media,e-book, social media activităților elevilor
ei în societate de comunicare în masă, pe baza - imagini suport privind - realizarea unui
unor criterii date clasificarea mijloacelor de interviu/reportaj pe o temă
- recunoașterea rolurilor îndeplinite de comunicare importantă a școlii/comunității
mass-media în societate - mijloace mass-media - completarea chestionarului
- analizarea unor mesaje de interes - reportaj/interviu
public difuzate pe posturile de - chestionar
televiziune
- activitate frontală, individuală și
- implicarea în realizarea unui pe grupe
interviu/reportaj pe o temă de
- resurse de timp: 1h
actualitate în școală/comunitate
- resurse manual: paginile 72-73
- completarea chestionarului din
manualul digital
5. Cine și cum 1.1 - exerciţii de definire a termenilor: - dicționar on-line sau cel de la Evaluare formativă realizată prin:
influențează opinia 3.1 opinie publică, manipulare, sfârșitul manualului - observarea sistematică a
Copyright EDITURA CD PRESS
Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
publică? dezinformare, discreditare - texte/imagini suport privind activităților elevilor
Rolul mass-mediei - exerciții de identificare a tipurilor de tipurile de opinie - aprecierea redactării unei știri
în formarea opiniei opinie - codul deontologic al unui - argumentarea importanței
publice - interpretarea informației oferită de jurnalist unui cod deontologic al
mass-media - agenda unui ziar jurnaliștilor
- compararea unei știri prezentate de - sondaj de opinie - realizarea unui sondaj de
diferite medii opinie
- activitate frontală, individuală și
- joc de rol pentru redactarea unei știri pe grupe
- explicarea importanței unui cod - resurse de timp: 1h
deontologic al jurnaliștilor
- resurse manual: paginile 74-75
- organizarea unei vizite la redacția
unui ziar local/studioul unui post de
radio/TV pentru identificarea
etapelor apariției unei știri
- dezbaterea unor cazuri preluate de
mass-media privind inițiativa de
participare cetățenească
6. Proiect 2.1 - exerciţii de definire a termenilor: - texte care includ referiri la Evaluare formativă realizată prin:
Teatru Forum: Joc 2.2 oprimat, opresor, forum termenii: oprimat, opresor, - observarea sistematică a
un rol în - implicarea în cadrul proiectului cu forum activităților elevilor
2.3
comunitatea mea! privire la identificarea și rezolvarea - fișa proiectului - investigație
problemelor din comunitate - scenariu - asumarea unui rol
- propunerea unor strategii de - afiș - identificarea unor strategii de
soluționare a problemelor dezbătute
- bilete de teatru rezolvare a problemelor din
prin Teatru Forum
- fotografii comunitate

Copyright EDITURA CD PRESS


Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
- exerciții de convingere a audienței - activitate frontală, individuală și
publice privind mesajul transmis prin pe grupe
Teatru Forum - resurse de timp: 1h
- realizarea unui afiș pentru scenetă, a - resurse manual: paginile 76-79
biletelor de acces la teatru
- exerciții de improvizații și repetiții
pentru Teatru Forum
- invitarea unor parteneri în realizarea
proiectului ”Joc un rol în comunitatea
mea!”
- prezentarea unor avantaje/
dezavantaje ale Teatrului Forum, ca
metodă de intervenție socială
7. Cetățenie activă 1.1 - reactualizarea noțiunilor studiate: - buletin de vot Evaluare formativă realizată prin:
și participativă 2.3 democrație directă, democrație - imagini suport pentru - observarea sistematică a
Sinteză reprezentativă, exprimarea opiniei mijloacelor de comunicare activităților elevilor
3.1
prin mass-media
3.2 - texte/imagini a unor activități de - aprecierea stabilirii unei
- exerciții de identificare a modalităților voluntariat întrebări pentru referendum
de participare a cetățenilor la luarea
- activitate frontală, individuală și
deciziei publice
pe grupe
- exemplificarea unor activități de
- resurse de timp: 1h
voluntariat
- resurse manual: pagina 80
- redactarea unui buletin de vot pentru
un referendum
- compararea mijloacelor de
comunicare modernă cu cele
Copyright EDITURA CD PRESS
Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
tradiționale
- formularea de argumente pro/contra
pivind rolul unei informații în luarea
deciziilor
- joc de rol – tip mimă pentru funcțiile
mass-mediei în societate

8. Cetățenie activă 1.1 - exerciții de realizare a corespondeței - articol Evaluare sumativă realizată prin:
și participativă 3.1 între inițiativele cetățenești și modul - fișă de evaluare - test format din itemi obiectivi,
Evaluare de implicare al acestora în societate semiobiectivi, subiectivi
3.2 - activitate individuală
- completarea unor enunțuri cu
- resurse de timp: 1h
termenii potriviți
- resurse manual: pagina 81
- identificarea unor modalitalități de
influențare a opiniei publice
- realizarea unui articol în revista
școlii/ziarul local pe tema implicării
elevilor în acțiuni de voluntariat

Copyright EDITURA CD PRESS


Unitatea 5. Activi pentru cetățenie democratică
2 ore (1 R, 1 E)

Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
Activi pentru 1.1 - reactualizarea proiectelor - texte/imagini suport, în format Evaluare formativă realizată prin:
cetățenie derulate pe parcursul anului digital privind regulile de bază în - observarea sistematică a
democratică 2.1
școlar realizarea unui proiect activităților elevilor
Sinteza proiectelor 2.2
- prezentarea rolului fiecărui - fișă de lucru - aprecierea orală a răspunsurilor
2.3
proiect propus - jurnal şi activităţilor desfăşurate în
- reconstituirea etapelor unui - activitate frontală, individuală și derularea proiectelor
proiect pe grupe - realizarea unui jurnal al
- completarea unui jurnal anual al - resurse de timp: 1h proiectelor
practicilor democratice învățate
- resurse manual: paginile 86-87
- validarea proiectului anului
- precizarea beneficiilor aduse
comunității printr-un proiect
derulat de elevi
- analizarea oportunităților oferite
prin participarea la proiectele
derulate
Activi pentru 1.1 Rezolvarea unor exerciții variate, - imagini Evaluare sumativă realizată prin:
cetățenie cuprinse în fișa de evaluare:
democratică. 3.1 - fișă de evaluare - test format din itemi obiectivi,
- exerciții de asociere a
Copyright EDITURA CD PRESS
Conținuturi Competenţe
Activități de învățare Resurse Evaluare
(detalieri) specifice
Evaluare finală 3.2 conceptelor cu definiția potrivită - scrisoare semiobiectivi, subiectivi
- completarea enunțurilor cu - activitate frontală, individuală
termeni potriviți
- resurse de timp: 1h
- menționarea drepturilor
- resurse manual: paginile 88-89
cetățenilor
- exerciții de convingere a opiniei
publice cu privire la importanța
respectării drepturilor omului
- redactarea unei scrisori
- propunerea unor soluții
pertinente
- formularea unui mesaj persuasiv

Copyright EDITURA CD PRESS


Copyright EDITURA CD PRESS

S-ar putea să vă placă și