Sunteți pe pagina 1din 32

Spiritele

morţilor
Pot ele să vă ajute
sau să vă facă rău ?
Există ele
cu adevărat ?
m crescut într-un sat

„A
mic din nordul statu-
lui“, spune Dauda din
Sierra Leone. „Odată,
când eram copil, a existat în-
tre familia mea şi o altă familie
o dispută cu privire la un te-
ren. Ambele familii revendi-
cau acelaşi teren. Pentru a re-
zolva problema, a fost chemat
un vraci. El i-a dat unui băr-
bat o oglindă, apoi l-a acoperit
cu o pânză albă. Îndată omul
de sub pânză a început să tre-
mure şi să transpire. În timp ce
privea în oglindă, a exclamat:
«Văd apropiindu-se un om bă-
trân! Este îmbrăcat în haine
albe. Este înalt şi bătrân, are
părul cărunt şi merge puţin
aplecat.»
Îl descria pe bunicul! Apoi
a devenit isteric şi a ţipat:
«Dacă nu credeţi ce vă spun, ve-
niţi şi priviţi voi înşivă!» Desi-
gur, nici unul dintre noi nu a
avut curajul să facă acest lu-
cru! Vraciul l-a liniştit stro-
pindu-l cu o mixtură magică
făcută din frunze şi apă, pe
care o păstra într-o tigvă.
Vorbind prin intermediul
omului cu oglinda, «bunicul» a
spus că terenul îi aparţinea fa-
miliei noastre. El i-a spus bu-
nicii mele să lucreze pământul
fără să-şi facă griji. Familia
cealaltă a acceptat hotărârea.
Problema a fost rezolvată.“
Asemenea întâmplări sunt obişnuite în Africa Occi-
dentală. Aici, ca şi în alte părţi ale lumii, nenumărate
milioane de oameni cred că morţii trec în lumea spirite-
lor, de unde pot să urmărească şi să influenţeze viaţa
oamenilor de pe pământ. Corespunde această convingere
realităţii? sunt morţii cu adevărat vii? Dacă morţii
nu sunt vii, cine sunt aceia care se pretind a fi spiritele
morţilor? Cunoaşterea răspunsurilor corecte la aceste
întrebări este de o importanţă vitală. Este o chestiune
de viaţă şi de moarte.

Cuprins
4 Spiritele nu au trăit şi nu au murit pe pământ
7 Milioane de creaturi spirituale
8 Răzvrătire în domeniul spiritelor
11 Demonii sunt ucigaşi !
13 Demonii pretind în mod fals că morţii trăiesc
19 Demonii încurajează la răzvrătire împotriva
lui Dumnezeu
23 Slujiţi-i lui Iehova, nu lui Satan
28 Un viitor minunat
30 Paradisul pământesc
© 1991
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
Spiritele morţilor — Pot ele să vă ajute sau să vă facă rău? Există ele cu adevărat?
Editori
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. Brooklyn, New York, U.S.A.
Tipărită în decembrie 2013
Această publicaţie nu se comercializează. Ea este distribuită în cadrul unei lucrări mondiale
de instruire biblică, susţinute prin donaţii.
Dacă nu există o altă indicaţie, textele scripturale citate sunt extrase din Traducerea Cornilescu,
revizuită în 1989, (BCR), ediţia a II-a, 1990.
Spirits of the Dead— Can They Help You or Harm You? Do They Really Exist? Romanian (sp-M)
Made in Britain by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain (Registered in England as a Charity)
Tipărită în Marea Britanie
Spiritele nu au trăit
şi nu au murit pe pământ
xistă spirite! În domeniul ca Iehova să-l creeze din ţărâ-

E invizibil al spiritelor,
există atât spirite bune,
cât şi spirite rele. Sunt ele
persoane care au trăit şi au
murit pe pământ?
nă? El nu a fost nicăieri. El nu
a fost un spirit nenăscut în cer.
El nu a existat. Astfel, când Ie-
hova a spus că Adam se va „în-
toarce în pământ“, el a vrut să
Nu, nu sunt. Când cineva moa- spună că Adam avea să moa-
re, el sau ea nu trece în lumea ră. El nu a trecut în domeniul
spiritelor, aşa cum cred mulţi spiritelor. La moarte, Adam a
oameni. De unde ştim acest lu- devenit încă o dată fără viaţă, Adam, provenit din
cru ? Din Biblie. Biblia este inexistent. Moartea este absen- ţărână, s-a reântors
cartea adevărului care provine ţa vieţii. în ţărână
de la unicul Dumnezeu adevărat
al cărui nume este Iehova.
Iehova a creat oamenii; el ştie
foarte bine ce se întâmplă cu ei
când mor. — Psalm 83:18;
2 Timotei 3:16.
Biblia spune că Dumnezeu
l-a format pe Adam, primul om,
„din ţărâna pământului“ (Gene-
za 2:7). Dumnezeu l–a aşezat în
Paradis, în grădina Eden. Dacă
ar fi ascultat de legea lui Ieho-
va, Adam nu ar fi murit; el ar
continua să trăiască şi astăzi
pe pământ. Dar când Adam a în-
călcat în mod deliberat legea lui
Dumnezeu, Dumnezeu i-a
spus: „Te vei întoarce în pă-
mânt, căci din el ai fost luat;
căci ţărână eşti şi în ţărână te
vei întoarce.“ — Geneza 3:19.
Ce înseamnă aceasta? Ei
bine, unde a fost Adam înainte

4 Spiritele morţilor
Dar care este situaţia celor-
lalţi oameni care au murit?
Sunt şi ei inexistenţi? Biblia
răspunde:
„Toate [atât oamenii, cât şi
animalele] merg la un loc; toate
au fost făcute din ţărână şi toa-
te se întorc în ţărână.“ — Ecle-
siast 3:20.
„Cei morţi nu ştiu nimic.“
— Eclesiast 9:5.
„Dragostea lor, şi ura lor, şi
invidia lor, . . . au şi pierit.“
— Eclesiast 9:6.
„În Şeol [Locuinţa Morţilor],
în care mergi, nu este nici lu-
crare, nici plan, nici cunoştinţă,
nici înţelepciune.“ — Eclesiast
9:10; vezi nota de subsol.
„[Omul] se întoarce în pă-
mânt; şi în aceeaşi zi îi pier şi
planurile.“ — Psalm 146:4.
Consideraţi aceste versete bi-
blice greu de acceptat? Dacă
da, reflectaţi asupra acestui lu-
cru: În numeroase familii,
bărbatul câştigă banii necesari

Numai cei vii pot să facă


aceste lucruri

Spiritele morţilor 5
pentru întreţinerea gospodăriei.
Când moare bărbatul, familia
lui suportă de obicei privaţiuni.
Uneori, soţia şi copiii lui nu au
bani nici măcar pentru a-şi
cumpăra hrană. Poate că duş-
manii bărbatului vor abuza de
situaţia lor. Şi acum reflectaţi:
Dacă acel bărbat este viu în
lumea spiritelor, de ce nu conti-
nuă să se îngrijească de familia
sa? De ce nu îşi apără familia
împotriva oamenilor răi?
Deoarece versetele biblice sunt
juste. Bărbatul acela este fără
viaţă, incapabil să facă ceva.
— Psalm 115:17.
Înseamnă aceasta că morţii
nu vor mai reveni niciodată la
viaţă? Nu, deloc. Vom vorbi
mai târziu despre înviere.
Aceasta înseamnă însă că oa-
menii morţi nu ştiu ce faceţi. Ei
nu pot să vă vadă, să vă audă
sau să vă vorbească. Nu trebuie
să vă temeţi de ei. Ei nu pot să
vă ajute şi nu pot să vă facă
rău. — Eclesiast 9:4; Isaia
26:14.

Morţii nu pot să–i ajute pe


înfometaţi sau să apere
victimele abuzurilor

6 Spiritele morţilor
Milioane de
creaturi spirituale
iblia ne spune că există ţi decât oamenii. Iehova a creat

B multe persoane de natură


spirituală. Iehova însuşi
este spirit. — Ioan 4:24;
2 Corinteni 3:17, 18.
Cândva, Iehova a fost singur în
mulţi îngeri; slujitorul lui Dum-
nezeu, Daniel, a văzut într-o vi-
ziune o sută de milioane de îngeri.
— Daniel 7:10 ; Evrei 1:7.
Aceşti îngeri au fost creaţi de
univers. Apoi a început să cree- Dumnezeu încă înainte ca el să fi Marele Spirit, Iehova,
ze persoane de natură spiritua- făcut pământul (Iov 38:4–7). Ei a creat milioane de
lă numite îngeri. Ei sunt mult mai nu sunt persoane care să fi trăit şi persoane de natură
puternici şi mult mai inteligen- să fi murit odinioară pe pământ. spirituală

Spiritele morţilor 7
Răzvrătire în domeniul spiritelor
oate persoanele de natură

T
că nu va muri dacă nu i se su-
spirituală create de Ieho- pune lui Dumnezeu. Aceasta
va erau bune. După un era o minciună. Ea a murit şi la
timp, un înger a devenit fel s-a întâmplat şi cu Adam.
rău. El este Satan Diavolul. Sa- Satan nu a murit atunci, dar în Când Satan
tan voia ca toţi oamenii să i se cele din urmă va muri pentru s-a folosit de un şarpe
închine lui în loc să i se închine pentru a-i vorbi Evei, ea i
că a păcătuit. Până atunci, însă,
s-a asociat în răzvrătire
lui Iehova. Iată ce s-a întâm- el este viu şi continuă să înşele împotriva lui Dumnezeu
plat:
În grădina Eden erau mulţi
pomi care produceau fructe de-
licioase. Iehova i-a spus lui
Adam şi soţiei sale, Eva, că pu-
teau să mănânce din ei nestin-
gheriţi. Însă acolo exista un
pom din care Dumnezeu le-a
spus să nu mănânce. El le-a
spus că dacă vor mânca din el,
vor muri în mod sigur. — Ge-
neza 2:9, 16, 17.
Într-o zi când Eva era singu-
ră, i-a vorbit un şarpe. Fireşte,
în realitate nu şarpele i-a vor-
bit; Satan Diavolul a făcut să i
se pară că vorbea şarpele. Satan
i-a spus Evei că dacă va mânca
din fructul interzis va fi la fel
de înţeleaptă ca Dumnezeu. El
i-a mai spus şi că nu va muri.
Ambele sale afirmaţii erau min-
ciuni. Cu toate acestea, Eva l-a
crezut pe Satan şi a mâncat din
fruct. Mai târziu, i-a dat şi lui
Adam, care a mâncat şi el.
— Geneza 3:1–6.
Din această relatare adevăra-
tă aflăm că Satan este un rebel
şi un mincinos. El i-a spus Evei

8 Spiritele morţilor
omenirea. El a rămas un minci- Îngerii răi au venit pe
nos şi încearcă să-i determine pământ pentru a comite
pe oameni să încalce legea lui imoralitate cu femei
Dumnezeu. — Ioan 8:44.

Alţi îngeri rebeli


Mai târziu şi alţi îngeri au
devenit răi. Aceşti îngeri au re-
marcat femeile frumoase de pe
pământ şi au dorit să aibă rela-
ţii sexuale cu ele. Aşadar au
venit pe pământ şi s–au mate-
rializat în corpuri de bărbaţi.
Ei şi-au luat apoi soţii. Lucrul
acesta era contrar scopului lui
Dumnezeu. — Geneza 6:1, 2;
Iuda 6.
Aceasta a cauzat totodată
mult necaz pentru omenire. So-
ţiile acestor îngeri au născut
copii, însă ei nu erau copii nor-
mali. Ei au devenit uriaşi vio-
lenţi şi cruzi. Pământul a deve-
nit în cele din urmă atât de plin
de violenţă încât Iehova a hotă-
rât să-i distrugă pe oamenii răi
printr-un mare potop. Singurii
oameni care au supravieţuit po-
topului au fost dreptul Noe şi
familia sa. — Geneza 6:4, 11;
7:23.
Îngerii răi, însă, s-au întors
în domeniul spiritual; ei nu au
murit. Dar au fost pedepsiţi. Nu
li s-a mai permis să se întoarcă
în familia îngerilor drepţi ai lui
Dumnezeu. În plus, Iehova nu
le-a mai permis să se materia-
lizeze în corpuri umane. În cele
din urmă, ei vor muri în marea
judecată. — 2 Petru 2:4;
Iuda 6.

Spiritele morţilor 9
Satan alungat din ceruri
La începutul secolului nos-
tru, în ceruri a avut loc un răz-
boi. Cartea biblică Apocalipsa
descrie evenimentele: „Şi în
cer s-a făcut un război: Mihail
[înviatul Isus Cristos] şi îngerii
lui [buni] se războiau cu balau-
rul [Satan]. Şi balaurul cu în-
gerii lui [răi] s-au luptat şi ei,
dar n-au putut birui; şi locul
lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi
balaurul cel mare, şarpele cel
vechi, numit Diavolul şi Satan,
acela care înşală întreaga lume,
a fost aruncat pe pământ; şi îm-
preună cu el au fost aruncaţi şi
îngerii lui [răi]“.
Care a fost rezultatul? Re-
latarea continuă: „De aceea,
bucuraţi-vă, ceruri şi voi care
locuiţi în ele!“ Îngerii buni pu-
teau să se bucure deoarece Sa-
tan şi îngerii răi, sau spiritele
rele, nu se mai aflau în ceruri.
Dar ce se întâmplă cu oamenii
de pe pământ? Biblia spune:
„Vai de voi, pământ şi mare!
Căci Diavolul s-a coborât la voi
cuprins de o mânie mare, fiindcă
ştie că are puţin timp“. — Apo-
calipsa 12:7–9, 12.
Da, Satan şi tovarăşii lui răi
îi înşală pe locuitorii pământu-
lui şi le cauzează un mare vai.
Aceşti îngeri răi sunt denumiţi
demoni. Ei sunt duşmani ai lui
Dumnezeu. Toţi sunt răi.

Satan şi îngerii lui răi au fost aruncaţi din ceruri

10 Spiritele morţilor
Demonii sunt ucigaşi!
atan şi demonii au fost în-

S totdeauna cruzi şi primej-


dioşi. În antichitate, Satan
a ucis vitele şi slujitorii
fidelului Iov. Apoi i-a ucis pe
cei zece copii ai lui Iov stârnind
„un vânt mare“ pentru a distru-
ge casa în care se aflau. După
aceea, Satan l-a lovit pe Iov cu
„o bubă rea, din talpa piciorului
până în creştetul capului“.
— Iov 1:7–19; 2:7.
În timpul lui Isus, demonii
i-au făcut pe unii oameni muţi
şi orbi (Matei 9:32, 33;
12:22). Ei l-au chinuit pe un
bărbat şi l-au făcut să se taie
cu pietre (Marcu 5:5). De ase-
menea, l-au determinat pe un
băiat să ţipe, l-au izbit de pă-
mânt şi l-au „scuturat cu pu-
tere“. — Luca 9:42.
Astăzi, Satan şi demonii sunt
mai ucigători ca oricând.

În trecut, demonii îi
îmbolnăveau pe unii
oameni, iar altora le
provocau convulsii

Spiritele morţilor 11
De fapt, activitatea lor dăună-
toare s-a intensificat de când au
fost expulzaţi din ceruri. Ra-
poarte din lumea întreagă măr-
turisesc despre cruzimea lor. Ei
îi lovesc pe unii oameni cu boli.
Pe alţii îi hărţuiesc noaptea,
privându-i de somn sau provo-
cându-le vise înspăimântătoare.
De alţii abuzează pe plan se-
xual, iar pe alţii îi duc la de-
menţă, crimă sau sinucidere.
Lintina, care locuieşte în Su-
rinam, relatează că un demon,
sau spirit rău, a ucis 16 membri
ai familiei ei, iar pe ea a tortu-
rat-o fizic şi mintal timp de 18
ani. Ea afirmă din proprie expe-
rienţă că demonilor „le place să
tortureze până la moarte victi-
mele lipsite de voinţă“.
Însă Iehova este capabil să îi
ocrotească pe slujitorii săi de
atacurile lui Satan. — Proverbe
18:10.
Demonii îi determină
în prezent pe unii
oameni să fie violenţi;
ei îi hărţuiesc
pe alţii noaptea,
provocându-le vise
înspăimântătoare

12 Spiritele morţilor
Demonii pretind în mod fals
că morţii trăiesc
iblia spune că Satan „înşa-

B lă întreaga lume“ (Apoca-


lipsa 12:9). Satan şi de-
monii lui nu vor ca noi să
credem Cuvântul lui Dumnezeu,
Biblia. Ei încearcă să-i facă pe
oameni să creadă că morţii
trăiesc undeva în domeniul spi-
ritelor. Să vedem prin ce mijloa-
ce fac ei aceasta.

Religia fals ă
Multe religii învaţă că fiecare
om are un suflet care trece în
domeniul spiritelor după moar-
tea corpului fizic. Ele afirmă că
moare corpul, dar nu şi sufletul.
În plus, ele susţin că sufletul nu
poate să moară, că este nemuri-
tor.
Însă Cuvântul lui Dumnezeu
nu învaţă acest lucru. Biblia
arată că sufletul este persoana,
şi nu ceva din interiorul persoa-
nei. De exemplu, descriind crea-
rea lui Adam, Biblia afirmă:
„Şi DOMNUL Dumnezeu a făcut
pe om din ţărâna pământului, i-a
suflat în nări suflare de viaţă, şi
omul a devenit un suflet viu“ (Ge-
neza 2:7). Deci lui Adam nu i
Bazată parţial pe
s-a dat un suflet; el era un su- fotografii realizate de

flet. Oameni, animale, peşti IRIS–EXPORT MEXICHROME

şi păsări — toate
Animalele sunt de asemenea sunt suflete
numite suflete. — Facerea cap. I,

Spiritele morţilor 13
vers. 26 — BIBLIA adecă ZEIASCA SCRIPTURĂ, ediţia Biblia arată că sufletul
DUMNEZEIASCA SCRIPTURĂ, 1688. nu este nemuritor
ediţia 1688. „Se cuvine sâmbeta a face bine
Deoarece cuvântul „suflet“, fo- sau a face reu, a scăpa un suflet
losit în Biblie, înseamnă persoa- sau a omorî?“ — Marcu cap. III,
na însăşi, nu ar trebui să ne sur- vers. 4 — BIBLIA adecă DUM-
prindă să aflăm că sufletele pot NEZEIASCA SCRIPTURĂ, edi-
să moară şi chiar mor. Scripturi- ţia 1688.
le spun: Alte versete biblice arată că
„Sufletul care păcătuieşte, ace- sufletele pot fi distruse (Geneza
la va muri.“ — Ezechiel 17:14), ucise cu sabia (Iosua
18:4. 10:37), strangulate (Iov 7:15) şi
„Şi Samson a zis: «Să moară înecate (Iona 2:5). Aşadar, su-
sufletul mieu cu filistenii.» “ fletul moare.
— Judecători cap. XVI, vers. 31 Dacă veţi citi Biblia de la un
— BIBLIA adecă DUMNE- capăt la altul, nu veţi găsi

14 Spiritele morţilor
nicăieri expresia „suflet nemuri-
tor“. Sufletul uman nu este spi-
rit. Doctrina despre nemurirea
sufletului nu este biblică. Este o
doctrină a lui Satan şi a demoni-
lor lui. Iehova urăşte toate min-
ciunile religioase. — Proverbe
6:16–19; 1 Timotei 4:1, 2.

Medii spiritiste
Un alt mijloc prin care Satan
îi înşală pe oameni sunt mediile.
Un medium este o persoană care
poate să primească mesaje direct
din lumea spiritelor. Un mare
număr de persoane, inclusiv me-
diile, cred că aceste mesaje pro-
vin de la spiritele morţilor. Dar
după cum am văzut din Biblie,
acest lucru este imposibil.
— Eclesiast 9:5, 6, 10.
Atunci, de la cine provin aces-
te mesaje? Chiar de la demoni!
Demonii sunt capabili să observe
o persoană în timpul vieţii; ei
ştiu cum vorbea persoana res-
pectivă, cum arăta, ce făcea şi ce
ştia. Prin urmare, nu le este
greu să imite persoane care au
murit. — 1 Samuel 28:3–19.

În prezent demonii
pretind că sunt spirite
ale morţilor

Spiritele morţilor 15
Relatări false De asemenea, ar fi imposibil Unii cred că au văzut
Un alt mijloc prin care Satan ca persoana văzută să semene oameni care s-au
pur şi simplu cu persoana care întors din morţi
promovează minciuna despre
morţi sunt relatările false. Dese- a murit? De exemplu, doi mi-
ori asemenea relatări îi înde- niştri creştini care predicau
părtează pe oameni de la adevă- într-o zonă de provincie au ob-
rul Bibliei. — 2 Timotei 4:4. servat un bătrân care îi urmă-
În Africa există multe istori- rea de câteva ore. Când i-au
siri despre oameni care au fost adresat câteva întrebări, au
văzuţi vii după ce au murit. În aflat că omul credea că unul
mod tipic, asemenea apariţii au dintre miniştri era fratele lui
loc departe de locul în care a care murise cu câţiva ani în
trăit persoana respectivă. Însă urmă. Fireşte, el se înşelase,
reflectaţi: Pare rezonabil ca în dar refuza să creadă că se înşe-
cazul că o persoană ar avea pu- lase. Imaginaţi-vă povestea pe
terea să se întoarcă din morţi, care bătrânul le-a spus-o mai
să se întoarcă într-un loc depar- târziu prietenilor şi vecinilor
te de familia şi prietenii ei? lui!

16 Spiritele morţilor
Apariţii, vise şi voci
Fără îndoială că aţi auzit de-
spre lucruri ciudate pe care oa-
menii le-au văzut, le-au auzit
sau le-au visat. Asemenea în-
tâmplări supranaturale îi înspăi-
mântă deseori pe cei care le
trăiesc. Marein, care locuia în
Africa Occidentală, auzea cu re-
gularitate vocea bunicii ei dece-
date chemând-o noaptea. Îngro-
zită, Marein ţipa trezind toată
casa. În cele din urmă s-a îmbol-
năvit psihic.
Deci, dacă morţii ar trăi cu
adevărat, este rezonabil să-i în-
grozească pe cei dragi? Desigur
că nu. Sursa unor asemenea me-
saje chinuitoare sunt demonii.
Dar ce se poate spune despre
mesajele care par să fie folosi-
toare şi consolatoare? De exem-
plu, Gbassay, din Sierra Leone,
era bolnavă. Ea a avut un vis în
care i-a apărut tatăl decedat. El
i-a recomandat să meargă la un
anumit copac, să ia o frunză, să
o amestece cu apă şi să bea. Ea
nu trebuia să vorbească cu ni-
meni înainte de a face astfel. A
procedat întocmai şi s-a însănă-
toşit.
O altă femeie a spus că soţul ei
i-a apărut într-o noapte după ce
murise. Ea a spus că el arăta
foarte bine şi că purta haine fru-
moase.

Demonii înşală prin intermediul


viselor, apariţiilor şi vocilor

Spiritele morţilor 17
Asemenea mesaje şi apariţii să-i înşele. „Dinţi albi, inimă Satan i-a spus Evei
par bune şi folositoare. Provin neagră“, spune proverbul afri- că nu va muri. Eva
ele de la Dumnezeu? Nu, deloc. can. Iar Cuvântul lui Dumnezeu l-a crezut, însă în
Iehova este „Dumnezeul adevă- spune: „Satan se preface într–un cele din urmă a murit
rului“ (Psalm 31:5). El nu con- înger de lumină“. — 2 Corinteni
simte niciodată să ne înşele sau 11:14.
să ne inducă în eroare. Numai Dumnezeu nu mai comunică
demonii fac acest lucru. cu oamenii de pe pământ prin in-
Dar există demoni buni? Nu. termediul viselor, apariţiilor sau
Chiar dacă par uneori dispuşi să al vocilor provenite din lumea
ajute, toţi sunt răi. Când i-a vor- spiritelor. El îi îndrumă şi îi in-
bit Evei, Satan părea binevoitor struieşte cu ajutorul Bibliei,
(Geneza 3:1). Însă care a fost re- care poate să-l facă pe un om „cu
zultatul faptului că l-a ascultat totul pregătit pentru orice lucra-
şi a făcut ce i-a spus el? Eva a re bună“. — 2 Timotei 3:17.
murit. Astfel, când Iehova ne averti-
Se ştie că nu este ceva neobiş- zează împotriva stratagemelor
nuit ca o persoană rea să fie bi- Diavolului, face acest lucru pen-
nevoitoare faţă de aceia pe care tru că ne iubeşte. El ştie că de-
vrea să-i inducă în eroare şi monii sunt duşmani primejdioşi.

18 Spiritele morţilor
Demonii încurajează la răzvrătire
împotriva lui Dumnezeu
ar de ce caută atât de in-

D sistent Satan şi demonii


lui să-i inducă în eroare
pe oameni? Pentru că
doresc să ne alăturăm răzvrătirii
lor. Ei vor să ne închinăm lor. Ei
doresc să credem minciunile lor
şi să practicăm lucruri care nu-i
plac lui Iehova. Multe dintre
aceste practici includ obiceiuri
în legătură cu morţii.
Moartea unei persoane iubite
este o experienţă dureroasă din
punct de vedere afectiv şi este
normal şi potrivit să manifestăm
durere. După moartea prietenu-
lui său Lazăr, Isus „plângea“.
— Ioan 11:35.
Există multe obiceiuri în legă-
tură cu morţii, şi acestea diferă
considerabil în întreaga lume.
Multe dintre ele nu sunt în con-
tradicţie cu principiile Bibliei.
Unele practici, însă, se bazează
pe ideea că morţii trăiesc şi pot
să-i vadă pe cei vii. Cortegiile
funerare, lamentarea excesivă şi
ceremoniile funerare complicate,
toate îşi au rădăcinile în teama
de a nu supăra spiritele morţilor.
Dar, de vreme ce morţii „nu ştiu
nimic“, aceia care practică ase-
menea lucruri promovează min-
ciunile lui Satan. — Eclesiast Unele obiceiuri se bazează pe minciuna că
9:5. morţii pot să ne vadă

Spiritele morţilor 19
Alte obiceiuri sau ceremonii
rezultă din convingerea că mor-
ţii au nevoie de ajutorul celor vii
şi că le vor face rău acestora din
urmă dacă nu sunt satisfăcuţi de
ei. În unele ţări se ţin parastase
şi pomeni fie la 40 de zile fie la
un an de la moartea unei persoa-
ne. Se presupune că acest lucru
îi ajută pe morţi să „treacă“ în
domeniul spiritelor. O altă prac-
tică obişnuită este de a le oferi
morţilor mâncare şi băutură.
Aceste lucruri sunt incorecte
pentru că promovează minciunile
lui Satan în legătură cu morţii.
Ar aproba Iehova vreo implicare a
noastră în obiceiurile care se ba-
zează pe doctrinele demonilor? Ni-
ciodată! — 2 Corinteni 6:14–18.
Slujitorii Dumnezeului adevă-
rat nu participă cu nimic la
practicile care susţin minciunile
lui Satan. În schimb, ei sunt pre-
ocupaţi de ajutorarea şi consola-
rea celor vii. Ei ştiu că o dată ce
o persoană a murit, numai Ieho-
va o poate ajuta. — Iov Alte obiceiuri se bazează pe minciuna că morţii au
14:14, 15. nevoie de ajutorul nostru

20 Spiritele morţilor
Dumnezeu condamn ă spiritismul prevestitoare, sau vreun vrăjitor,
Unii oameni intră în legătură sau vreunul care îi leagă pe alţii
cu demonii în mod direct sau prin printr-un descântec şi nimeni
intermediul unui medium uman. care consultă un medium spiritist
Acest fapt se numeşte spiritism. sau care îşi face o profesie din
Woodoo, vrăjitoria, magia, prezi- prezicerea evenimentelor şi ni-
cerea viitorului şi faptul de a-i meni care îi întreabă pe morţi.
întreba pe morţi, toate acestea Căci oricine face aceste lucruri
sunt forme de spiritism. este ceva detestabil pentru Ieho-
Biblia condamnă aceste lucruri va“. — Deuteronom
18:10–12, NW. Dumnezeu se opune
spunând: „Să nu se afle la tine acestor lucruri rele.
nimeni . . . care se foloseşte de De ce ne avertizează Iehova în- El pretinde o devoţiune
ghicire, nimeni care practică ma- tr-un mod atât de energic împo- exclusivă. — Exod
gia sau care cercetează semnele triva acestor practici? 20:5

Spiritele morţilor 21
Cei care practică
spiritismul plătesc
deseori un preţ scump.
Ei pot să-şi piardă
familia, libertatea
şi chiar viaţa

Pentru binele nostru, Iehova m-au torturat atât de mult încât


ne avertizează împotriva tuturor mi-au afectat sistemul nervos.
formelor de spiritism. El îi iubeşte Luam sedative şi începusem să
pe oameni şi se îngrijeşte de ei, beau şi să fumez întruna. Aceas-
şi ştie că aceia care intră în legă- ta a durat ani de zile“.
tură cu demonii au de suferit. Cu timpul, cu ajutorul lui Ie-
O asemenea persoană a fost hova şi al Martorilor săi de pe
Nilda, care a fost medium spiri- pământ, Nilda s-a eliberat de sub
tist în Brazilia. Demonii i-au fă- influenţa demonilor, iar acum
cut viaţa un chin. Ea spune: duce o viaţă plină de sens şi de
„Spiritele . . . mă posedau, dân- sănătate. Ea spune: „Îi încura-
du-mi ordine. Starea mea alter- jez pe toţi ca niciodată, nici mă-
na între conştienţă şi inconştien- car pentru un moment, să nu in-
ţă, şi am fost internată pentru tre în legătură cu spiritele
probleme de psihiatrie. Demonii [rele]“.

22 Spiritele morţilor
Slujiţi-i lui Iehova, nu lui Satan
oi toţi avem de făcut o

N alegere: fie să îi slujim lui


Iehova fie să îi slujim
lui Satan şi demonilor
lui. Nu putem să facem ambele
lucruri. Cât de înţelept este să-i
slujim lui Iehova!

Iehova este bun


După cum am văzut, demoni-
lor le place să le producă durere
oamenilor şi să-i inducă în
eroare. Iehova nu este astfel.
El iubeşte omenirea aşa cum un
tată îşi iubeşte copiii. El este
Dătătorul ‘oricărui dar bun şi
oricărui cadou perfect’ (Iacov
1:17, NW ). El nu reţine ni-
mic din ce este bun pentru ome-
nire, chiar cu un preţ mare
pentru el însuşi. — Efeseni
2:4–7.
Gândiţi-vă la lucrurile reali-
zate pe pământ de Isus, fiul lui
Dumnezeu. El i-a făcut pe muţi
să vorbească şi le-a dat vedere
orbilor. I-a vindecat pe leproşi
şi pe şchiopi. A expulzat demoni
şi a vindecat tot felul de boli.
Cu ajutorul puterii lui Dumne-
zeu, Isus a readus chiar morţi
la viaţă. — Matei 9:32–35;
15:30, 31; Luca 7:11–15.
În loc să spună minciuni ca
să ne înşele, Dumnezeu spune
întotdeauna adevărul. El nicio-
dată nu induce în eroare pe ci- Isus, fiul lui Dumnezeu, a dovedit iubire
neva. — Numeri 23:19. faţă de oameni vindecându-le bolile

Spiritele morţilor 23
Evitaţi practicile impure hova care refuza să părăsească
Întocmai cum o pânză de păian- oraşul. Când a văzut că descânte-
jen încătuşează o muscă, milioane cele au dat greş, unul dintre
de oameni sunt încătuşaţi de su- vraci, cuprins de teamă, s–a dus
la Martor şi a implorat milă.
perstiţii şi minciună. Ei se tem de
morţi. Se tem de demoni. Se neli- Dacă vă hărţuiesc demonii, pu-
niştesc din cauza blestemelor, teţi să-l chemaţi pe Iehova pe
nume şi el vă va ocroti (Proverbe
semnelor prevestitoare, formule-
18:10). Însă pentru a beneficia de
lor magice şi fetişurilor. Ei sunt
ocrotirea lui Dumnezeu, trebuie
înlănţuiţi de credinţe şi tradiţii
să vă eliberaţi complet de toate
bazate pe minciunile lui Satan
lucrurile care au legătură cu spi-
Diavolul. Slujitorii lui Dumnezeu ritismul şi cu închinarea la de-
nu se lasă seduşi de nici unul din- moni. Închinătorii lui Dumnezeu
tre aceste lucruri. din Efesul antic au făcut aceasta.
Iehova este incomparabil mai Ei şi-au adunat toate cărţile de
puternic decât Satan. Dacă îi slu- magie şi le-au ars (Fapte 19:19,
jiţi lui Iehova, el vă va ocroti îm- 20). Slujitorii de astăzi ai lui
potriva demonilor (Iacov 4:7). Dumnezeu trebuie să procedeze la
Descântecele nu vor avea nici un fel. Debarasaţi-vă de formule ma-
efect asupra dumneavoastră. De gice, amulete, şiraguri „protectoa-
exemplu, în Nigeria, trei vraci re“, fetişuri, cărţi de magie şi de Efesenii şi-au
puternici au făcut descântece ca orice alte lucruri legate de practi- ars cărţile de
să-l ucidă pe un Martor al lui Ie- cile spiritiste. magie

24 Spiritele morţilor
Practicaţi închinarea adevărată Studiaţi Biblia.
Dacă vreţi să fiţi pe placul lui — Ioan 17:3
Dumnezeu, nu este suficient nu-
mai să abandonaţi închinarea
falsă şi să încetaţi să mai faceţi
lucruri rele. Trebuie să practi-
caţi în mod activ închinarea
pură. Biblia arată ce este nece-
sar să faceţi:

Participaţi la întrunirile
creştine. — Evrei 10:24, 25

Spiritele morţilor 25
Rugaţi-vă lui Iehova.
— Filipeni 4:6, 7

Predicaţi-le altora. — Matei 24:14

Botezaţi-vă. — Fapte 2:41

26 Spiritele morţilor
Asociaţi-vă Martorilor lui Iehova
Satan şi demonii au pe pământ
un popor care învaţă şi practică
lucruri rele. Însă şi Iehova are
un popor. Acesta este alcătuit
din Martorii lui Iehova (Isaia
43:10). Pe tot pământul există
peste şase milioane de Martori.
Fiecare dintre ei se străduieşte
să facă lucruri bune şi să-i înve-
ţe pe oameni adevărul. În majo-
ritatea ţărilor, puteţi să-i întâl-
niţi la Sala Regatului, unde vă
vor primi cu căldură.
Lucrarea lor constă în a-i
ajuta pe alţii să îi slujească lui
Dumnezeu. Ei doresc să studieze
Biblia cu dumneavoastră la do-
miciliul dumneavoastră şi să vă
ajute să aflaţi cum puteţi să vă
închinaţi lui Iehova în mod corect.
Nu trebuie să plătiţi pentru
aceasta. Martorii sunt bucuroşi
să predea adevărul pentru că îi
iubesc pe oameni şi îl iubesc pe
Iehova Dumnezeu.

Martorii lui Iehova vă vor


ajuta să-i slujiţi lui Dumnezeu

Spiritele morţilor 27
Un viitor minunat
atan şi demonii lui nu vor

S mai induce în eroare ome-


nirea mult timp. Iehova
i-a expulzat deja din ce-
ruri (Apocalipsa 12:9). În vii-
torul apropiat, Dumnezeu va
acţiona din nou împotriva lui
Satan şi a demonilor lui. Într-o
viziune primită de la Dumne-
zeu, apostolul Ioan a spus:
„Apoi am văzut un înger cobo-
rându–se din cer, având cheia
Adâncului şi un lanţ mare în
mână. El a pus mâna pe balaur,
şarpele cel vechi, care este Dia-
volul şi Satan, şi l-a legat pen-
tru o mie de ani. L-a aruncat
în Adânc, l-a închis şi a pece-
tluit intrarea deasupra lui, ca
să nu mai înşele neamurile,
până se vor împlini cei o mie de
ani“. (Apocalipsa 20:1–3). Mai
târziu, Diavolul şi demonii lui
vor fi distruşi pentru totdeau-
na. — Apocalipsa 20:10.
Oamenii răi de pe pământ vor
dispărea de asemenea.
— Psalm 37:9, 10; Luca 13:5.

În curând Satan şi demonii


vor fi scoşi din acţiune

28 Spiritele morţilor
Morţii vor trăi din nou! El a spus: „Vine ceasul Morţii vor reveni la
După ce Satan şi demonii când toţi cei din morminte vor viaţă pe pământ
vor fi îndepărtaţi, Iehova va . . . ieşi din ele“. — Ioan
aduce omenirii nenumărate bi- 5:28, 29; compară cu Fapte
necuvântări. Vă amintiţi că 24:15.
morţii sunt lipsiţi de viaţă, Ei vor fi aduşi la viaţă aici
inexistenţi. Isus a comparat pe pământ. În locul anunţuri-
moartea cu somnul — cu un lor mortuare, rapoarte pline de
somn profund lipsit de vise bucurie vor informa despre cei
(Ioan 11:11–14). El a făcut care au fost readuşi la viaţă!
aceasta pentru că ştia că va Ce bucurie va fi să-i întâmpi-
veni timpul când cei adormiţi năm pe cei dragi întorşi din
în moarte vor fi treziţi la viaţă. mormânt!

Spiritele morţilor 29
Paradisul
pământesc
ehova va anula în întregime

I tot răul pe care l-a făcut


Satan. Iehova îl face pe
Isus Rege peste întregul
pământ. Sub domnia sa, pă-
mântul va fi transformat în
paradis. — Daniel 7:13, 14;
Luca 23:43.
Iehova promite aceste lu-
cruri:
ABUNDENŢĂ DE ALIMEN-
TE: „Pământul îşi va da roa-
dele; Dumnezeu, Dumnezeul
nostru, ne va binecuvânta.“ „Va
fi belşug de grâne în ţară până
pe vârful munţilor.“ — Psalm
67:6; 72:16.
NU VOR MAI FI RĂZ-
BOAIE: „Veniţi şi priviţi lu-
crările DOMNULUI, pustiirile
pe care le-a făcut El pe pă-
mânt! El a pus capăt răz-
boaielor până la marginea pă-
mântului.“ — Psalm 46:8, 9.
NU VOR MAI FI OAMENI
RĂI: „Făcătorii de rele vor fi
nimiciţi . . . Încă puţin timp şi
cel rău nu va mai fi; te vei
uita la locul unde era şi nu va
mai fi.“ — Psalm 37:9, 10.
NU VA MAI FI BOALĂ, DU-
RERE SAU MOARTE:
„Atunci se vor deschide ochii
orbilor, se vor deschide
urechile surzilor; atunci
şchiopul va sări ca un cerb şi
limba mutului va cânta.“
— Isaia 35:5, 6.
„Şi Dumnezeu Însuşi va fi
cu ei . . . El va şterge orice la-
crimă din ochii lor. Şi moartea
nu va mai exista. Nu va mai fi
nici plâns, nici ţipăt, nici dure-
re, pentru că lucrurile dintâi
au trecut.“ — Apocalipsa
21:3, 4.
Spre deosebire de Satan şi
demonii lui, Iehova nu minte
niciodată. Tot ce promite el
trebuie să se realizeze (Luca
1:36, 37). Iehova vă iubeşte şi
doreşte să trăiţi în Paradisul
pe care el îl va realiza. Aşadar
luaţi legătura cu Martorii lui
Iehova pentru a afla mai multe
lucruri despre adevărurile mi-
nunate care se găsesc în Cu-
vântul lui Dumnezeu. Dacă
veţi aplica adevărul în viaţă,
veţi fi eliberaţi din sclavia
minciunii, superstiţiei şi igno-
ranţei. Cu timpul, veţi fi elibe-
raţi chiar din sclavia păcatului
şi a morţii. Întocmai cum a
spus Isus: „Veţi cunoaşte ade-
vărul şi adevărul vă va face li-
beri.“ — Ioan 8:32.

Spiritele morţilor 31
Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.jw.org sau scrieţi-le
Martorilor lui Iehova la una dintre adresele de mai jos.

sp-M

S-ar putea să vă placă și