Sunteți pe pagina 1din 9

EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a

Anul școlar 2020-2021


Limba și literatură română

Varianta 6
Data susținerii:___________

COMISIA DE CORECTARE ȘI CONTESTAȚIE


Nota 1 Nota 2 Nota contestație

Prof........................ Prof........................ Prof........................

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă zece puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de două ore.

Pagina 1 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


Varianta 6
Subiectul I ____ 70 de puncte
Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.
Textul 1
,,Apoi, Făt-Frumos se duse în grajdurile împărătești unde erau cei mai frumoși armăsari din toată
împărăția, ca să-și aleagă unul; dar, cum punea mâna și apuca pe câte unul de coadă, îl trântea, și astfel toți
caii căzură. În sfârșit, tocmai când era să iasă, își mai aruncă ochii o dată prin grajd și, zărind într-un colț
un cal răpciugos și bubos și slab, se duse și la dânsul; iar când puse mâna pe coada lui, el își întoarse capul
și zise:
– Ce poruncești, stăpâne? Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat să ajung ca să mai puie mâna pe mine
un voinic. Și înțepenindu-și picioarele, rămase drept ca lumânarea. Atunci Făt-Frumos îi spuse ce avea de
gând să facă și calul îi zise:
– Ca să ajungi la dorința ta, trebuie să ceri de la tată-tău paloșul, sulița, arcul, tolba cu săgețile și hainele
ce le purta el când era flăcău; iar pe mine să mă îngrijești cu însuți mâna ta șase săptămâni și orzul să
mi-l dai fiert în lapte.
Cerând împăratului lucrurile ce-l povățuise calul, el a chemat pre vătaful curții și i-a dat poruncă ca
să-i deschiză toate tronurile cu haine spre a-și alege fiul său pe acelea care îi va plăcea. Făt-Frumos, după
ce răscoli trei zile și trei nopți, găsi în sfârșit, în fundul unui tron vechi, armele și hainele tatâne-său de
când era flăcău, dar foarte ruginite. Se apucă însuși cu mâna lui să le curețe de rugină și, după șase
săptămâni, izbuti a face să lucească armele ca oglinda. Totodată îngriji și de cal, precum îi zisese el. Destulă
muncă avu; dar fie, că izbuti. Când auzi calul de la Făt-Frumos că hainele și armele sunt bine curățate și
pregătite, odată se scutură și el, și toate bubele și răpciuga căzură de pe dânsul și rămase întocmai cum îl
fătase mă-sa, un cal gras, trupeș și cu patru aripi; văzându-l Făt-Frumos astfel, îi zise:
– De azi în trei zile plecăm.
– Să trăiești, stăpâne; sunt gata chiar azi, de poruncești, îi răspunse calul.
După ce trecu afară de împărăția tatălui său și ajunse în pustietate, Făt-Frumos își împărți toată avuția
pe la ostași și, luându-și ziua bună, îi trimise înapoi, oprindu-și pentru dânsul merinde numai cât a putut
duce calul. Și apucând calea către răsărit, s-a dus, s-a dus, s-a dus, trei zile și trei nopți, până ce ajunse la
o câmpie întinsă, unde era o mulțime de oase de oameni. Stând să se odihnească, îi zise calul:
– Să știi, stăpâne, că aici suntem pe moșia unei Gheonoaie, care e atât de rea, încât nimeni nu calcă pe
moșia ei, fără să fie omorât. A fost și ea femeie ca toate femeile, dar blestemul părinților pe care nu-i
asculta, ci îi tot necăjea, a făcut-o să fie Gheonoaie; în clipa aceasta este cu copiii ei, dar mâine, în
pădurea ce o vezi, o s-o întâlnim venind să te prăpădească; e grozavă de mare; dară să nu te sperii, ci să
fii gata cu arcul ca să o săgetezi, iar paloșul și sulița să le ții la îndemână, ca să te slujești cu dânsele când
va fi de trebuință.
Se deteră spre odihnă; dar pândea când unul, când altul. A doua zi, când se revărsa ziorile, ei se
pregăteau să treacă pădurea. Făt-Frumos înșeuă și înfrână calul, și chinga o strânse mai mult decât altă
dată, și porni; când, auzi o ciocănitură groaznică. Atunci calul îi zise:
– Ține-te, stăpâne, gata, că iată se apropie Gheonoaia.
Și când venea ea, nene, dobora copacii: așa de iute mergea; iar calul se urcă ca vântul până cam
deasupra ei și Făt-Frumos îi luă un picior cu săgeata și, când era gata a o lovi cu a doua săgeată, strigă ea:
– Stăi, Făt-Frumos, că nu-ți fac nimic!
Pagina 2 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română
Și văzând că nu o crede, îi dete înscris cu sângele său.
– Să-ți trăiască calul, Făt-Frumos, îi mai zise ea, ca un năzdrăvan ce este, căci de nu era el, te mâncam
fript; acum însă m-ai mâncat tu pe mine; să știi că până azi niciun muritor n-a cutezat să calce hotarele
mele până aicea; câțiva nebuni carii s-au încumes a o face d-abia au ajuns până în câmpia unde ai văzut
oasele cele multe.” Petre Ispirescu, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte (fragment)

Textul 2

Fantasticul desemnează ceea ce nu există în realitate,


ceea ce este ireal, aparent iluzoriu, sau lumea fantasmelor.
Iniţial, fantasticul a fost definit ca obiect fundamental al
unor manifestări artistice cu caracter filozofic sau ca o
premisă a reprezentărilor artistice religioase, cât şi a celor
folclorice. în creaţia populară, fantasticul apare ca măsura a
forţelor nestăpânite a naturii, în timp ce în creaţia cultă tinde
să devină unul din semnele distinctive ale acestei creaţii.
Ceea ce frapează pe cititorul de text fantastic este prezenţa
unor evenimente care se situează dincolo de limitele
posibilului natural punând sub semnul întrebării
certitudinile cititorului, anumite componente ale imaginaţiei
sale despre lume.
Niciun cititor de lectură fantastică nu poate rămâne
indiferent, pentru că faptele însolite contrazic mereu
normalitatea perceptelor sale din lumea înconjuratoare
obligându-l să reacţioneze. Seducţia, teama, uimirea sunt
principalele forme de manifestare a implicării cititorului.
Sursa: http://www.isj.gl.edu.ro/ Gandalf și al său cal

A. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date.

1. Notează alte două arme de luptă pe care Făt-Frumos le alege, pe lângă suliță și paloș.
2 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. Calul îi cere lui Făt-Frumos:


a) Să-i pună potcoavele.
b) Să meargă la vânat prin Pădurea Gheonoaiei.
c) Să aibă grijă de el.
d) Să-l pieptene.

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: □ 2 puncte

Pagina 3 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


3. Tronurile curții au fost deschise de:
a) Tatăl lui Făt-Frumos.
b) Calul cel cu patru aripi.
c) Vătaful curții.
d) Oamenii curții împărătești.

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: □ 2 puncte

4. Din textul literar narativ 1”, cules de Petre Ispirescu, se evidențiază:


a) Puterea nemaivăzută a calului.
b) Despărțirea feciorului de tatăl său.
c) Revenirea în locurile natale a lui Făt-Frumos.
d) Transformarea armelor în plante înălțătoare.

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: □ 2 puncte

5. Notează ,,X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea
acestuia, bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6 puncte
Enunț Corect Incorect
,,– Să trăiești, stăpâne; sunt gata chiar azi, de poruncești,” sunt vorbele
vătafului.”
Imediat cum iese de pe poarta împărăției, Făt-Frumos aruncă avuția
prin pădure.
Calul îl sfătuiește pe erou cum să se pregătească de luptă.
Folclorul reprezintă o sursă de inspirație a creațiilor fantastice.
Cititorul este frapat de depășirea limitelor naturalului.
Implicarea cititorului constă în curajul și uimirea sa.

6. Menționează, în câte un enunț, tiparul textual din fiecare dintre fragmentele de mai jos:
6 puncte
a) ,,...aici suntem pe moșia unei Gheonoaie, care e atât de rea, încât nimeni nu calcă pe moșia
ei, fără să fie omorât. A fost și ea femeie ca toate femeile.”
b) ,,Fantasticul desemnează ceea ce nu există în realitate, ceea ce este ireal, aparent iluzoriu,
sau lumea fantasmelor.”
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Pagina 4 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


7. Prezintă, în cel puțin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili între cele două texte: 1 și
2.
6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

8. Care crezi că este rolul calului în cadrul acestui text popular fantastic? Justifică-ți răspunsul,
în 50-80 de cuvinte, valorificând textul dat.
6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

9. Asociază fragmentul din opera literară ,,Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”,
culeasă de Petre Ispirescu, cu un alt text literar studiat sau citit ca lectură suplimentară, în
50-80 de cuvinte, prezentând o asemănare și o deosebire dintre ele. 6 puncte
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Pagina 5 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.

1. Desparte în silabe cuvintele următoare, încercuind hiatul: ,,realitate” și ,,ireal”.


2 puncte
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Mijloacele interne de îmbogățire a vocabularului sunt cuprinse în seria:


a) Creaţie, popular, fantastic, apare ca.
b) Certitudini, cititor, anumite, componentelor.
c) Filozofic, nestăpânite, Făt-Frumos, niciun (cititor).
d) Posibilului, naturali, punându-se, sub semnul.

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: □ 2 puncte

3. Rescrie enunțul „Și când venea ea, nene, dobora copacii...”, înlocuind ,,venea” cu un
antonim și ,,copacii” cu un sinonim, în contextul dat.
4 puncte
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Transcrie din fragmentul de mai jos cuvintele subliniate, precizând valoarea lor
morfologică.
6 puncte
,,Se deteră spre odihnă; dar pândea când unul, când altul...”
____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________

Pagina 6 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


5. Transformă construcția reflexivă din enunțul ,,Făt-Frumos își împărți toată avuția pe la
ostași...” într-o construcție activă, respectând acordul și normele ortografice.
6 puncte

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Alcătuiește un enunț interogativ, în care cuvântul ,,fantastic” să îndeplinească funcția


sintactică de circumstanțial de mod și un enunț asertiv în care termenul ,,dar” să aibă
funcția sintactică de complement indirect.
6 puncte

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând cuvintele unui cititor
pasionat de cărți fantasy, punând forma corectă a cuvintelor, indicate între paranteze.
6 puncte
________________ (a citi, conjunctiv perfect, persoana I, singular) toate cărțile de tip
fantasy _____________ (a fi, condițional-optativ, persoana a III-a, singular) visul meu
________________ (vechi, adjectiv propriu-zis, gradul superlativ, relativ de superioritate) de
când mă știu...!!!

Subiectul al II-lea (20 de puncte)


Imaginează-ți că ai fost selectat ghidul grupului de elevi, în excursia de la sfârșitul anului
școlar. Expediția are loc în cea mai deasă și întinsă pădure a orașului tău. Redactează o notă de
jurnal, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să descrii emoțiile și momentele, trăite în timpul
excursiei. În cadrul compunerii, vei prezenta o secvență narativă, una descriptivă și una
explicativă. Data redactării jurnalului este 18 noiembrie 2020.
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
 conținutul compunerii – 12 puncte
 redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența
textului – 1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; respectarea normelor de
punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum
150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

Pagina 7 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Pagina 8 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română


______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Pagina 9 din 9 / Probă scrisă la limba și literatura română