Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Data: 6.III.2012
Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I – VIII Nr.1
Localitatea: Com. ŞTEFAN VODĂ, Jud. CĂLĂRAŞI
Clasa: a VII-a
Disciplina: Matematică
Specialitatea: Algebră
Unitatea de învăţare: Calcul algebric
Tema: Ecuaţii de forma x =a , unde a ∈Q+
2

Tipul lectiei: Lecţie de fixare şi consolidare a cunoştinţelor


Profesor: PETRE MIRELA

II. COMPETENŢE GENERALE:

1) Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de


contextul în care au fost definite
2) Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual
cuprinse în enunţuri matematice
3) Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea
locală sau globală a unei situaţii concrete
4) Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei
situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
5) Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii –
problemă
6) Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin
integrarea cunoştinţelor din diferite domenii

III. COMPETENŢE SPECIFICE:

CG1-3. Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru


simplificarea unor calcule
CG2-3. Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora
IV. OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: Să efectueze corect calcule cu numere reale reprezentate prin litere


O2: Să descompună în factori utilizând formula de calcul prescurtat
a2-b2 = (a-b)(a+b)
O3: Să rezolve ecuaţii de tipul x2 = a, unde a ∈Q+

V. RESURSE:

1) Spaţiale: sala de clasă


2) Temporale: durata unei ore de curs – 50 minute
3) Materiale:
 Culegere: Matematică-cls. a VII-a, Editura Universal Pan
 Fişe de lucru
 Coli flipchart
 Marker

VI. METODE ŞI PROCEDEE


 Conversaţia
 Explicaţia
 Exerciţiul
 Activitate în echipă
 Jocul didactic
VII. DESFĂŞURAREA LECŢIEI

SECVENŢEL OBIECTIVE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR STRATEGII MODALITĂŢI


E LECŢIEI DIDACTICE DE EVALUARE
1. Moment -Verificarea prezenţei elevilor şi notarea Elevii vor avea pe bănci caietele,
organizatoric absenţelor în catalog; manualul şi culegerea
(2’) -Asigurarea unei atmosfere adecvate Pregătirea caietelor de temă în clasă
pentru buna desfaşurare a orei;
2.Verificarea O3 - Verificarea temei elevilor prin sondaj Elevii citesc rezolvările din caiete, Activitate frontală
temei ,utilizând dialogul profesor –elev,elev- corectând acolo unde este cazul.
(5’) elev,prin confruntarea rezultatelor.
- În cazul în care apar diferenţe mari la
rezultat se rezolvă exerciţiul la tablă;
3. Captarea Elevii sunt anunţaţi că vor reactualiza
atenţiei cunoştinţele anterioare prin jocul didactic
(1’) „Ştafeta întrebărilor”
4.Verificarea O2 Profesorul propune elevilor spre Elevii sunt atenţi la explicaţiile Jocul didactic Aprecieri verbale
cunoştinţelor O3 rezolvare exerciţiile din fişa de lucru nr.1. profesorului şi rezolvă în caiete Activitate frontală
anterioare Exerciţiile vor fi rezolvate prin jocul sarcinile primite. Conversaţia
(10’) didactic „Ştafeta întrebărilor”. Exerciţiul
Fiecare grupă primeşte câte un bileţel
pe care este scris un exerciţiu. Prima
grupă citeşte sarcina de pe biletul primit şi
numeşte o grupă să răspundă. Aceasta dă
răspunsul la întrebare şi adresează sarcina
scrisă pe biletul primit unei alte grupe.
6. Anunţarea În cadrul orei de astăzi vom rezolva Elevii vor nota în caiete Explicaţia
ecuaţii de tipul x =a , unde a ∈Q+
temei şi a 2
obiectivelor
(1’) , iar la sfârşitul orei va trebui să ştiţi să
descompuneţi în factori şi să rezolvaţi
astfel de ecuaţii.
7. Dirijarea O1 Se împarte clasa în 6 grupe de câte 5 Elevii lucrează în echipă, pun Activitate pe Aprecieri frontale
învăţării O2 elevi. întrebări , se corectează şi se grupe şi individuale
(20’) O3 Profesorul propune elevilor spre completează reciproc (supervizaţi
rezolvare exerciţiile din fişa de lucru nr.2. de profesor) Exerciţiul
Grupele vor avea aceleaşi exerciţii, iar
în cadrul unei grupe elevii vor avea itemi După expirarea timpului de lucru,
diferenţiaţi. foile de flipchart vor fi afişate în faţa
Elevii vor avea la dispoziţie 10 minute clasei şi se vor confrunta rezultatele.
pentru a rezolva pe coli de flipchart
exerciţiile propuse.
8. Asigurarea O1 Profesorul propune elevilor spre Elevii rezolvă la tablă şi în caiete Activitate Aprecieri verbale
feed-back-ului O2 rezolvare ex.3 pag.112 din culegere. exerciţiile propuse. individuală Analiza
(10’) O3 Exerciţiile vor fi rezolvate la tablă, de răspunsurilor
elevii numiţi de profesor accentuându-se Exerciţiul
punctele cheie care conduc la finalizarea
rezolvării.

- Profesorul evaluează elevii care au


răspuns la lecţie şi au participat cât mai
activ.
9. Tema pentru -Fişe de lucru (anexa 2)
acasă - Indicaţii la temă
(1’)
Anexa 1

FIŞA DE LUCRU NR.1

1. Precizaţi care dintre ecuaţiile de mai jos admit pe x = 2 ca soluţie: a) x2 = 4 b) 3x2 = 6 c) 2x2 = 8
2. Determinaţi a ∈ Q pentru care enunţul următor devine propoziţie adevărată: Ecuaţia x2 = a are soluţia -3.
3. Rezolvaţi ecuaţia x2 = 81
4
4. Rezolvaţi ecuaţia x2 = 25
5.Rezolvaţi ecuaţia x2 = -9
13 x
=
6. Rezolvaţi ecuaţia x 13

FIŞA DE LUCRU NR.2

Rezolvaţi următoarele ecuaţii:


a) -13 + 2x2 = x2 + 12 b) x2-1 = 15 c) x2 =1 d) x2 = 7 e) x2 = 4
Anexa 2

TEMĂ

Rezolvaţi ecuaţiile următoare:

1) a) x2 = 25 3) a) 3x2 = 27

b) x2 = 9 b) 121x2 = 4

c) x2 = 1 c) 10x2 = 360

d) x2 = 100 √2 √8
4) a) x2 =
16
2) a) x = 25
2 b) √3 x2 = √ 27
49 c) √5 x2 = √ 500
b) x2 = 81
x 7
=
40 5) a) 7 x
c) x2 = 90 3 x
=
b) 2 x 24
x 1
=
v) 625 x

6) a) 2x2  18 = 0
b) 5x2  7= 3

S-ar putea să vă placă și