Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN DE LECŢIE

Data : 20.III.2012
Clasa : a VII-a
Instituţia: Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1Ştefan Vodă
Profesor: Petre Mirela
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Tipul de curriculum: Curriculum nucleu
Unitatea de învăţare: Ecuaţii şi inecuaţii
Subiectul: Ecuaţii de forma ax+b=0 în mulţimea numerelor reale.
Tipul lecţiei: Dobândire de noi cunoştinţe
Competenţe specifice:
C1 Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor
calcule
C2 Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora în rezolvarea unei
ecuaţii
C3 Redactarea rezolvării unei ecuaţii în mulţimea numerelor reale
Obiective operaţionale:
La sfârşitul orei, elevul va fi capabil :
O1 Să îşi însuşească modul de rezolvare a unei ecuaţii în mulţimea numerelor reale
O2 Să rezolve ecuaţii în mulţimea numerelor reale
O3 Să cunoască proprietăţile relaţiei de egalitate în R
O4 Să utilizeze un limbaj matematic adecvat

Strategia didactică: Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia,


exerciţiul, observaţia, munca individuală,
munca în echipă;
Material didactic : culegere de exerciţii Matematică cls. a VII-a
Editura Universal Pan, fişe de lucru;
Tipul de activitate :activităţi frontale,individuale,pe grupe;
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Secvenţele Obiective Activitaţi ale lecţiei


lecţiei Activitatea elevilor Strategii Modalităţi de
didactice evaluare
1.Moment -verificarea prezenţei elevilor şi notarea absenţelor în
organizatoric catalog; Elevii vor avea pe bănci
-verificarea ţinutei elevilor şi celor necesare defăşurării caietele şi manualul.
orei; Pregătirea caietelor de
-asigurarea unei atmosfere adecvate pentru buna temă în clasă
desfaşurare a orei;
2.Verificarea -verificarea temei elevilor prin sondaj ,utilizând dialogul Elevii citesc rezolvările Activitate
temei O4 profesor –elev,elev-elev,prin confruntarea rezultatelor. din caiete, corectând comună
În cazul în care apar diferenţe mari la rezultat se rezolvă acolo unde este cazul
exerciţiul la tablă;
3.Verificarea/ 1.Ce aţi avut de pregătit pentru astăzi? Elevii vor răspunde la
Reactualizarea O3 R: „Proprietăţi ale relaţiei de egalitate în mulţimea nr întrebări.
cunostinţelor reale” În cazul în care un elev
2.Care sunt acestea? va spune greşit , un alt conversaţia Aprecieri
R: reflexivitatea,simetria,tranzitivitatea elev îl va corecta, iar cel verbale
- Oricare ar fi nr reale a,b,c,d dacă a=b şi c=d atunci ce a răspuns greşit va
a+c=b+d; repeta definiţia corectă.
- Oricare ar fi numerele reale a,b,c,d dacă a=b şi c=d
atunci a-c = b-d;
- Oricare ar fi nr reale a,b,c, daca a = b atunci
a+c=b+c şi a-c=b-c
3. Care sunt proprietăţile relaţiei de egalitate la
înmulţire şi împărţire?
- Oricare ar fi nr reale a,b,c,d daca a=b şi c=d atunci
a*c=b*d;
- Oricare ar fi numerele reale a,b,c,d daca a=b şi c=d
atunci a/c=b/d; c ,d diferite de zero
- Oricare ar fi nr reale a,b,c, dacă a=b atunci a*c=b*c
şi a/c=b/c , c diferit de zero
Profesorul propune elevilor spre rezolvare următoarea
problemă:
Care număr din şirul următor este soluţie a ecuaţiei:
5x - 4 = - 3?
2 1
2, , -3, , 3, -2 .
3 5
4. Anunţarea În cadrul orei de astăzi vom studia lecţia
temei şi a “Ecuaţii de forma ax+b=0 în mulţimea numerelor reale”
obiectivelor Ne propunem să ne însuşim modul de rezolvare a unei Elevii vor nota în caiete
ecuaţii de forma ax + b = 0,a,b,R, a0, iar apoi să explicaţia
rezolvăm ecuaţii simple în mulţimea numerelor reale

5.Dirijarea O1 Vom studia rezolvarea ecuaţiilor de forma ax + b= Sunt atenţi la explicaţiile


învăţării O2 = 0,a,b,R, a0. Aceste ecuaţii sunt utile pentru a profesorului,răspund la
O3 rezolva probleme ale căror date conduc la o relaţie de întrebări, apoi sub
forma ax + b = 0 în care a,b, au valori fixate, îndrumarea acestuia,
precizate în enunţul problemei, iar x este o rezolvă la tablă şi în Aprecieri
necunoscută ce trebuie aflată. caiete problemele frontale şi
Numărul real x , pentru care propoziţia ax+b=0 propuse. individuale
este adevărată, se numeşte soluţia ecuaţiei în R.
Se notează cu S mulţimea soluţiilor unei ecuaţii.
Profesorul va explica elevilor modul de rezolvare a Explicaţia
ecuaţiilor de forma:
ax + b=0
ax=- b
b
x=-
a exerciţiul
apoi face următoarele observaţii:
b
b 
-Dacă - a  R atunci S={ a }
b 
- Dacă - R atunci S=Ø.
a

Profesorul va da următorul exemplu în care mulţimea


soluţiilor este Ø:
4(x – 3) = 4x + 10
4x – 12 = 4x + 10
4x – 4x = 10 + 12
0x = 22
Se observă că nu există nici un număr real care să
verifice ecuaţia. Deci S = Ø, ecuaţia nu are soluţii.
Un alt exemplu va fi
2x  4 2  0
2x  4 2
4 2
x
2
x2 2
S = {2 2 }
Pentru a arăta că o ecuaţie poate avea o infinitate de
soluţii profesorul va prezenta exemplul:
3(z + 2) = 3z + 6
3z + 6 = 3z + 6
3z – 3z =6 – 6
0z = 0
Se observă că orice număr real pus în locul lui z face
ca egalitatea să fie adevărată. Deci S = ℝ şi spunem că
ecuaţia este nedeterminată.

Două ecuaţii sunt echivalente dacă au aceeaşi mulţime


de soluţii.
6.Asigurarea Profesorul propune elevilor desfăşurarea unei activităţi Elevii vor lucra pe grupe Aprecieri
feed-back-ului O1 frontale interactive de rezolvare a exerciţiilor din fişa de şi pe urmă le vor rezolva Activitate verbale
O2 lucru. la tablă pe grupe Analiza
O3 Se împarte clasa în grupe de câte 4 elevi.Exerciţiul 1 răspunsurilor
se va lucra pe grupe, timpul de lucru fiind de 3 minute Exerciţiul
pentru fiecare subpunct. După expirarea timpului de
lucru se vor confrunta rezultatele şi se vor rezolva
exerciţiile şi la tablă.
În limita timpului disponibil se va rezolva individual Elevii vor lucra Activitate
şi exerciţiile 2,3,4. individual individuală
7.Retenţia şi Se va face o scurtă recapitulare a noţiunilor dobândite: Elevii vor răspunde pe
transferul - ce este soluţia unei ecuaţii? rând la fiecare întrebare Probe orale
O4 -când sunt două ecuaţii echivalente? Conversaţia Notarea
-se notează elevii ce s-au evidenţiat în timpul orei răspunsurilor
8.Tema pentru -exerciţiul12 pag 13 din culegere Conversaţia
acasă -indicaţii la temă;
FIŞĂ DE LUCRU
ECUAŢII DE FORMA ax + b = 0,a,b,R, a0

1.Rezolvaţi următoarele ecuaţii:


a)5x+3=8; b) 6x-9=45; c) 4+2x=25-x; d) 3x-9=2x+11;
e) 2(x-1)+5x=5; f) 5(1-2x)+3=2(x+2); g) x 5 - 10 =0; h) -
3x  2 6  0
2. Determinaţi parametrul real m astfel încât ecuaţia 2mx – 5 = x – 2m să aibă soluţia 2.
x 1 5  4x
3. Să se rezolve ecuaţia:  1
2 3
4. Să se rezolve ecuaţia :  x       2
3  3  x  2x  3x

S-ar putea să vă placă și