Sunteți pe pagina 1din 15

APROBAT,

RECTOR,
Prof. Dr. DORU PAMFIL

______________

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DE EVIDENŢĂ ŞI


CATALOGARE A CĂRŢILOR

COD PO–22

EDIŢIA : 1

STANDARDE DE REFERINŢĂ SR EN ISO 9001:2008


DIFUZAT ÎN REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. 1

ELABORATĂ VERIFICATĂ VIZAT


Biblioteca SENATUL
Prorector Cercetare
USAMV Cluj-Napoca USAMV CLUJ-NAPOCA
Prof. Dr. Socaciu Carmen
Director Bibliotecă Preşedinte Senat
Solomonean Ludmila Prof. Dr. Mărghitaş Liviu
Alexandru

__________________________ ___________________________ ___________________________

VALABILĂ DIN DATA DE _______________________________

Avertisment: Documentul de faţă este proprietatea USAMV Cluj-Napoca


Reproducerea şi difuzarea documentului sunt în exclusivitate dreptul Organizatiei
Copiile sunt numerotate şi ţinute sub control.
PROCEDURA SISTEMULUI COD: PO-22
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, INTEGRAT PENTRU
TINERETULUI ŞI SPORTULUI MANAGEMENTUL
EDIŢIE: 1
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE CALITĂŢII
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA PROCEDURĂ REVIZIE: 0
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca OPERAŢIONALĂ DATA: ....
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax: 0264- Descrierea Activităţii de 03.2012
593.792
www.usamvcluj.ro Evidenţă şi Catalogare a PAG. 2 din 15
Cărţilor

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Ediţia/ Conţinut sumar sau Elaborat Verificat Aprobat


crt. revizia/ identificare
data modificare/analiză Funcţie, nume, prenume şi semnătură

1. Ed.1 Rev.0/ Elaborare procedură Biblioteca Prorector RECTOR


... 03.2012 operationala USAMV Cluj- Cercetare USAMV
PO– 22 Ed.1 Rev.0/... .03.2012 Napoca Cluj-Napoca
Director
Bibliotecă

Solomonean Prof. Dr. Prof. Dr.


Ludmila Socaciu Doru Pamfil
Carmen

Cod F-PO-01-03, ed.2, rev. 1


PROCEDURA SISTEMULUI COD: PO-22
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, INTEGRAT PENTRU
TINERETULUI ŞI SPORTULUI MANAGEMENTUL
EDIŢIE: 1
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE CALITĂŢII
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA PROCEDURĂ REVIZIE: 0
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca OPERAŢIONALĂ DATA: ....
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax: 0264- Descrierea Activităţii de 03.2012
593.792
www.usamvcluj.ro Evidenţă şi Catalogare a PAG. 3 din 15
Cărţilor

1. Scopul procedurii
2. Domeniul de aplicare al procedurii
3. Documente de referinţă
4. Responsabilităţi
5. Descrierea activităţii
6. Înregistrări/Documente/Formulare
7. Diagrama de flux a procesului
8. Anexe

1. Scopul procedurii

Procedura descrie modul de desfăşurare a activităţii de evidenţă şi catalogare a cărţilor intrate în colecţiile
Bibliotecii Universitare.

2. Domeniul de aplicare al procedurii

Procedura se aplică în cadrul USAMVCN – Biblioteca Universitară

3. Documente de referinţă şi definiţii

3.1. MSMC- Manualul de management al calitatii;


3.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular;
3.4. Definiţii:
sistem de management - sistem prin care se stabilesc politica şi obiectivele prin care se realizeaza
acestea
procedură - mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces – procedurile pot fi
documentate (scrise) sau nu.
procedură de lucru - document care descrie modul de desfăşurare detaliată a unor procese specifice
activităţii din cadrul USAMVCN.
3.5. Prescurtări:
3.5.1. USAMVCN – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinǎ Veterinarǎ Cluj-Napoca
3.5.2. SMC – Sistem de management al calităţii
3.5.3. DAC – Departamentul pentru Asigurarea Calităţii
3.5.4. CACRU - Consiliul pentru Asigurarea Calităţii şi Resursa Umanǎ
3.5.5. DGA - Directorul General Administrativ
3.5.6. RM- Reprezentant Management Calitate
3.5.7. RSMC – Responsabil Sistem de Management al Calitatii
3.5.8. MSMC- Manualul Sistemului pemtru Managementul Calitǎţii
3.5.9. RNAC/P- Raport de Neconformitati Actiuni Corective/Preventive
3.5.10. PO- Procedura operationala
3.5.11. PV-Proces Verbal
3.5.12. DA- Directia Administrativa
3.5.13 DB – Director Bibliotecă

4. RESPONSABILITĂŢI
PROCEDURA SISTEMULUI COD: PO-22
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, INTEGRAT PENTRU
TINERETULUI ŞI SPORTULUI MANAGEMENTUL
EDIŢIE: 1
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE CALITĂŢII
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA PROCEDURĂ REVIZIE: 0
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca OPERAŢIONALĂ DATA: ....
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax: 0264- Descrierea Activităţii de 03.2012
593.792
www.usamvcluj.ro Evidenţă şi Catalogare a PAG. 4 din 15
Cărţilor

5. Descrierea activităţii

1. Recepţia publicaţiilor

• Prima etapă a prelucrării publicaţiilor este recepţia documentelor.


• Publicaţiile care intră în bibliotecă provin prin urmatoarele modalităţi de achiziţie : cumpărare de la furnizor
(librărie, editură, distribuitor) sau de la autorii din USAMVCN, donaţie, schimb interbibliotecar.

1.1. Recepţia publicaţiilor intrate prin cumpărare

• Se face în baza facturii fiscale emise de furnizor.


• Bibliotecarul verifică dacă documentele corespund ca număr de bucăţi, autor, titlu şi preţ cu cele înscrise
pe factura fiscală, respectiv pe comanda de achiziţie. Dacă nu există nicio neconcordanţă, se vor întocmi
referatul de plată şi procesul verbal de recepţie. Originalele vor fi predate împreună cu cel al facturii fiscale
Serviciului Contabilitate în vederea efectuării plăţii. Copiile se păstrează în biblioraftul cu “Intrări” al
Bibliotecii.

1.2. Recepţionarea publicaţiilor provenite din donaţii sau schimb interbibliotecar

• Se face pe baza unui unui act însoţitor (completat de către persoana fizică sau juridică ce a donat
materialul respectiv) sau a unui act de primire (de schimb interbibliotecar sau donaţie) care se completează
de către bibliotecar (în dublu exemplar) dacă publicaţia a sosit fară act însoţitor.
• Se verifică dacă publicaţiile corespund ca număr, autor, titlu şi preţ cu datele înscrise în documentul
însoţitor.
• În continuare se trece la inventarierea publicaţiilor, originalul actului însoţitor împreună cu procesul verbal
de recepţie urmând a fi predat Serviciului Contabilitate. Copiile acestor documente se anexează în
biblioraftul cu “Intrări” al bibliotecii.

2. Inventarierea publicaţiilor

• Inventarierea publicaţiilor se face în Registrul de Inventar al bibliotecii şi în Registrul de Mişcare a


Fondurilor(R.M.F.).
• Prin intermediul Registrului de Inventar se realizează evidenţa individuală a fiecărui volum de bibliotecă.
Registrul conţine o rubricatură specifică în care, pentru fiecare volum de bibliotecă, se înscrie: data,
numărul de inventar, autorul şi titlul, locul şi anul apariţiei, preţul, cota şi eventualele observaţii.
• Numărul de inventar se scrie şi pe carte, în interiorul ştampilei aplicate pe dosul paginii de titlu şi pe pagina
de control (pag.39), stabilită de Conducerea Bibliotecii.
• Ştampila rotunda a bibliotecii se aplică pe mijlocul paginii de titlu a documentului, în interiorul câmpului alb
dintre titlu şi datele de apariţie a publicaţiei şi pe un număr de pagini stabilite de Conducerea Bibliotecii
(paginile 101, 201 etc.), precum şi pe ultima pagină cu text.

• Registrul de Miscare a Fondurilor oferă, în primul rând, o evidenţă valorică la zi a tuturor publicaţiilor
existente în bibliotecă, precum şi repartizarea acestora pe principalele domenii C.Z.U. În registrul R.M.F.,
documentele sunt înregistrate pe baza procesului verbal de recepţie specificându-se, în rubrica special
destinată, sursa de provenienţă a acestora (achiziţie, donaţie sau schimb interbibliotecar).
• În R.M.F. se totalizează numărul de documente intrate în bibliotecă şi valoarea lor pe luni şi trimestre
calendaristice.

3. Cotarea publicaţiilor

• Are ca scop structurarea unitară a colecţiilor bibliotecii, precum şi identificarea rapidă a publicaţiilor
existente în depozitele acesteia.
PROCEDURA SISTEMULUI COD: PO-22
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, INTEGRAT PENTRU
TINERETULUI ŞI SPORTULUI MANAGEMENTUL
EDIŢIE: 1
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE CALITĂŢII
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA PROCEDURĂ REVIZIE: 0
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca OPERAŢIONALĂ DATA: ....
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax: 0264- Descrierea Activităţii de 03.2012
593.792
www.usamvcluj.ro Evidenţă şi Catalogare a PAG. 5 din 15
Cărţilor

• Cota este alcătuită dintr-o cifră romană (I-IV), care indică locul publicaţiei la raft şi o cifră arabă care indică
numărul documentului în cadrul formatului respectiv.
• Înregistrarea cotelor se face în Registrele topografice ale bibliotecii.
• Înainte de înregistrarea în registrul topografic, se verifică titlul respectiv în baza de date informatizată a
bibliotecii în vederea unei cotări uniforme. Fiecărui document de bibliotecă îi corespunde un rând în acest
registru.
• Volumele diferite ale aceluiaşi titlu se înregistrează la aceeaşi cotă iar ediţiile diferite ale aceluiaşi titlu vor
avea cote diferite.
• Cota atribuită publicaţiei se trece pe coperta documentului (în partea stângă sus) şi pe foaia de titlu astfel
încât să nu acopere datele înscrise în zonele respective.

4. Catalogarea publicaţiilor

• Prin intermediul catalogării se creează instrumentele necesare regăsirii publicaţiilor în bibliotecă. Scopul
catalogării este realizarea unui sistem de cataloage care oferă diverse căi de regăsire a publicaţiilor (după
autor, titlu, subiecte tratate etc.).
• Principiile de care trebuie să se ţină seama în realizarea unei înregistrări catalografice sunt :
- precizia (înregistrarea trebuie să cuprindă toate elementele necesare identificării publicaţiei);
- uniformitatea (înregistrarea trebuie să respecte un cod unitar de reguli de catalogare, să aplice uniform
regulile de ortografie, punctuaţie, transliterare, abreviere a cuvintelor) ;
- exactitatea (înregistrarea bibliografică trebuie făcută în limba textului publicaţiei) ;
- claritatea (informaţiile trebuie să fie inteligibile, se vor utilizează prescurtări standard).

• O înregistrare este alcătuită din:

1. Descrierea bibliografică a publicaţiei care contine elementele de individualizare a publicaţiei, după reguli
prestabilite: titlu, informaţii despre titlu, autor, menţiuni de responsabilitate, ediţie, datele editoriale, colaţiunea,
colecţia, note, ISBN, preţ.
Pentru elementele descrierii bibliografice sursele principale de informare sunt :
- pagina de titlu sau substituentul ei (pentru titlu, informaţiile despre titlu, menţiuni de responsabilitate, menţiuni
referitoare la ediţie);
- pagina de titlu, substituentul ei, surse complementare (pentru ISBN, locul, editura şi anul publicării);
- publicaţia ca atare (pentru descrierea cantitativă, ilustraţii, format).

2. Informatiile referitoare la exemplar : identificarea individuală a documentului (numărul de inventar, cota, depozitul
sau filiala, categoria de împrumut, provenienţa, preţul).

• Etapele catalogării:

1. Selectarea documentelor care urmează să fie catalogate.


2. Se verifică dacă corespund cu datele din registrul de inventar.
3. Se introduc datele în modulul Catalogare al Sistemului de informatizare pentru biblioteci LIBERTY3.
4. Se deschide cartea la pagina de titlu.
5. De pe pagina de titlu se transcriu urmatoarele date:
- titlul cărţii complet şi informaţii despre titlu;
- menţiuni de responsabilitate: se trece coordonatorul, editorul, traducătorul unde este cazul;
- autorii: se introduc autorii, conform regulilor biblioteconomice de scriere ;
-ediţia care figurează pe carte;
-editura: numele editurii, locul, anul publicării cărţii şi ţara;
-colecţia (unde este cazul);
-descrierea fizică: numărul de pagini, figuri, tabele, înălţimea cotorului (în centimetri)
- clasificarea / cota: se scrie cota care figurează pe document;
- domenii de interes : domeniul mare descris în căsuţa CIP ;
PROCEDURA SISTEMULUI COD: PO-22
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, INTEGRAT PENTRU
TINERETULUI ŞI SPORTULUI MANAGEMENTUL
EDIŢIE: 1
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE CALITĂŢII
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA PROCEDURĂ REVIZIE: 0
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca OPERAŢIONALĂ DATA: ....
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax: 0264- Descrierea Activităţii de 03.2012
593.792
www.usamvcluj.ro Evidenţă şi Catalogare a PAG. 6 din 15
Cărţilor

- descriptori CZU: se caută în CZU toate domeniile conţinute în carte;


-ISBN – dacă figurează pe carte;
6. Date exemplar: se referă la toate numerele de înregistrare a cărţii
- număr de inventar: este numărul din registrul de inventar;
- locaţia: se trece depozitul sau filiala unde se gaseşte cartea;
- categoria împrumut: se menţionează dacă se poate împrumuta pe termen sau studia numai la sala de lectură;
- cota: se trece cota înscrisă pe carte;
- provenienţa: achiziţie, donaţie, schimb interbibliotecar ;
- preţul: valoarea în lei a cărţii;
- numărul de exemplare: se completează pentru fiecare exemplar datele de identificare particulare;
7. Generarea etichetelor cu codurilor de bare
- codul de bare se aplică pe dosul paginii de titlu, sub ştampila cu numărul de inventar.
8. Verificarea datelor înscrise în programul LIBERTY3 – modulul Catalogare;
9. Transportul la depozit în vederea predării cărţilor bibliotecarului, care verifică datele, conform datelor înscrise pe
carte şi numărul de exemplare.

5. Clasificarea zecimală (CZU)

• Scopul clasificării este acela de a organiza informaţiile după un sistem astfel încât acestea să poată fi
regăsite uşor iar cartea să fie la dispoziţia cititorului cât mai repede.
• Clasificarea zecimală este o schemă de clasificare sistematică bazată pe principiul divizării zecimale a
ansamblului cunoştinţelor umane (de la general la particular). Clasificarea presupune aranjarea subiectelor
într-o anumită ordine logica pentru a stabili relaţiile dintre ele. În CZU universul informaţiei este conceput
ca un sistem unitar împărţit în zece mari clase, notate cu cifre arabe de la 0 la 9.
• Fiecare clasă este subdivizată în alte zece subclase, care, la rândul lor, sunt subdivizate în alte zece
ş.a.m.d., principiul de bază al diviziunii fiind cel ierarhic. Cu cât este mai detaliată subclasa, cu atât este
mai lung indicele care o reprezintă. Acest lucru este posibil datorită notaţiei zecimale. Simbolurile alese
pentru notaţia CZU sunt independente de limbajul natural şi universal recunoscute: numere arabe, semne
de punctuaţie şi câteva semne din matematică.
• Operaţiunea de clasificare implică trei lucruri: cunoaşterea principiilor CZU, o bună cunoaştere a tabelelor
pe care le utilizăm şi verificarea informaţiilor pe care le deţinem relativ la domeniile acoperite de cartea pe
care o clasificăm.

1. Prima operaţiune constă în determinarea conţinutului lucrării (stabilirea subiectului lucrării). Examinarea
cuprinsului, a bibliografiei, a indexului etc. va permite determinarea conţinutului real al documentului. Conţinutul se
poate exprima printr-un singur cuvânt sau printr-o suită de termeni, dacă este cazul, după care se verifică dacă
cunoaşterea subiectului cărţii este suficient de exactă pentru a ne permite să-l clasificăm.
2. După ce am determinat cu precizie subiectul se trece la identificarea indicelui în tabele.
Dacă nu există un indice precis ataşat unui subiect, acel subiect poate fi indicat printr-un indice mai general.
3. Alcătuirea indicelui (clasificarea propriu-zisă) a subiectului. În redactarea indicilor trebuie să se aibă în
vedere : gradul de generalitate al indicilor principali, nivelul maxim de detaliere, tipul indicilor auxiliari utilizaţi.

6. Înregistrări/Documente/Formulare

1. Legea nr. 334/2002 – Legea bibliotecilor, cu modificările în vigoare


2. Regulamentul cadru de funcţionare a bibliotecilor universitare din sistemul naţional nr. 30182/14.05.2003
aprobat prin ordinul MEC 3944/09.05.2003
3. Codul deontologic al bibliotecarului
4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii USAMVCN
5. Referat de plată (ANEXA 2)
6. Act de primire (de donaţie sau schimb interbibliotecar) (ANEXA 3)
7. Proces verbal de recepţie (ANEXA 4)
8. Formularul de semnalare apariţie carte (ANEXA 5)
PROCEDURA SISTEMULUI COD: PO-22
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, INTEGRAT PENTRU
TINERETULUI ŞI SPORTULUI MANAGEMENTUL
EDIŢIE: 1
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE CALITĂŢII
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA PROCEDURĂ REVIZIE: 0
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca OPERAŢIONALĂ DATA: ....
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax: 0264- Descrierea Activităţii de 03.2012
593.792
www.usamvcluj.ro Evidenţă şi Catalogare a PAG. 7 din 15
Cărţilor

9. Registrul de Inventar cărţi (ANEXA 6)


10. Registrul Topografic (ANEXA 7)
11.Registrul de Miscare a Fondurilor (ANEXA 8)

7. Diagrama de flux a procesului

Contabilitate

Referat de plata Receptie


Factura Conducerea
Furnizor Biblioteca
Act de USAMVCN
primire Referat
Evidenta de plata
Cotarea individuala
Evidenta
valorica
Registrul Registrul
topografic RMF
inventar

LIBERTY3
Modulul Catalogare

8. Anexe
PROCEDURA SISTEMULUI COD: PO-22
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, INTEGRAT PENTRU
TINERETULUI ŞI SPORTULUI MANAGEMENTUL
EDIŢIE: 1
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE CALITĂŢII
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA PROCEDURĂ REVIZIE: 0
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca OPERAŢIONALĂ DATA: ....
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax: 0264- Descrierea Activităţii de 03.2012
593.792
www.usamvcluj.ro Evidenţă şi Catalogare a PAG. 8 din 15
Cărţilor

ANEXA 2
PROCEDURA SISTEMULUI COD: PO-22
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, INTEGRAT PENTRU
TINERETULUI ŞI SPORTULUI MANAGEMENTUL
EDIŢIE: 1
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE CALITĂŢII
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA PROCEDURĂ REVIZIE: 0
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca OPERAŢIONALĂ DATA: ....
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax: 0264- Descrierea Activităţii de 03.2012
593.792
www.usamvcluj.ro Evidenţă şi Catalogare a PAG. 9 din 15
Cărţilor

ANEXA 3
PROCEDURA SISTEMULUI COD: PO-22
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, INTEGRAT PENTRU
TINERETULUI ŞI SPORTULUI MANAGEMENTUL
EDIŢIE: 1
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE CALITĂŢII
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA PROCEDURĂ REVIZIE: 0
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca OPERAŢIONALĂ DATA: ....
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax: 0264- Descrierea Activităţii de 03.2012
593.792
www.usamvcluj.ro Evidenţă şi Catalogare a PAG. 10 din 15
Cărţilor

ANEXA 4
U.S.A.M.V. CLUJ-NAPOCA
Depozitul ______ ___data________

PROCES VERBAL DE RECEPTIE NR. ______

Subsemnaţii, am procedat la recepţionarea şi preluarea obiectelor de


mai jos furnizate de _______________________ prin delegatul _____________________
_______________ sosit în ziua _______________ din ____________________________
în vagonul (sau auto) nr. ______________ având ca documente însoţitoare __________
______________________________ în baza comenzii nr. _________________________
________________ din _______________________________________

Nr. Cantitatea
crt. Denumirea şi specificarea U/M Sim- Preţ Valoarea
materialelor bol Fac- Recep- unitar material.
turatǎ ţionatǎ

Inregistrat sub nr.


de inventar

Observaţiile organelor de recepţie


Semnǎturi,
Delegat specialist disciplinǎ,

Data:

Gestionar, Contabil de cartotecǎ,


PROCEDURA SISTEMULUI COD: PO-22
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, INTEGRAT PENTRU
TINERETULUI ŞI SPORTULUI MANAGEMENTUL
EDIŢIE: 1
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE CALITĂŢII
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA PROCEDURĂ REVIZIE: 0
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca OPERAŢIONALĂ DATA: ....
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax: 0264- Descrierea Activităţii de 03.2012
593.792
www.usamvcluj.ro Evidenţă şi Catalogare a PAG. 11 din 15
Cărţilor

ANEXA 5
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ–NAPOCA

FACULTATEA _______________________________

DISCIPLINA _________________________________

Către CONDUCEREA BIBLIOTECII U.S.A.M.V.

Subsemnatul/a ___________________________________________________

semnalez apariţia lucrării/lor____________________________________________

în editura _____________________________________________________________

Preţul unui exemplar este de ____________________________ RON

Deoarece această lucrare se adresează studenţilor din anii :

(număr total de studenţi : ________________ )

recomand achiziţionarea ei de către Bibliotecă în limita fondurilor disponibile.

Data Semnătura
PROCEDURA SISTEMULUI COD: PO-22
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, INTEGRAT PENTRU
TINERETULUI ŞI SPORTULUI MANAGEMENTUL
EDIŢIE: 1
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE CALITĂŢII
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA PROCEDURĂ REVIZIE: 0
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca OPERAŢIONALĂ DATA: ....
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax: 0264- Descrierea Activităţii de 03.2012
593.792
www.usamvcluj.ro Evidenţă şi Catalogare a PAG. 12 din 15
Cărţilor

ANEXA 6

ANUL ............................

Data Nr.de Insemnari la verificarea fondurilor


Autorul si titlul
inregistrarii Inventar

Pag. ........

Pozitia in
Pretul Cota R.M.F. Autorul si
Locul Editura Anul
(lei) topografica partea I partea a II-a titlul
intrari iesiri
PROCEDURA SISTEMULUI COD: PO-22
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, INTEGRAT PENTRU
TINERETULUI ŞI SPORTULUI MANAGEMENTUL
EDIŢIE: 1
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE CALITĂŢII
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA PROCEDURĂ REVIZIE: 0
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca OPERAŢIONALĂ DATA: ....
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax: 0264- Descrierea Activităţii de 03.2012
593.792
www.usamvcluj.ro Evidenţă şi Catalogare a PAG. 13 din 15
Cărţilor

ANEXA 7

Autorul si titlul
Cota Numere de Nr.
Titlul – Subtitlul Locul Anul Mentiuni
Topografica inventar exemplare
Editorul
PROCEDURA SISTEMULUI COD: PO-22
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, INTEGRAT PENTRU
TINERETULUI ŞI SPORTULUI MANAGEMENTUL
EDIŢIE: 1
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE CALITĂŢII
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA PROCEDURĂ REVIZIE: 0
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca OPERAŢIONALĂ DATA: ....
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax: 0264- Descrierea Activităţii de 03.2012
593.792
www.usamvcluj.ro Evidenţă şi Catalogare a PAG. 14 din 15
Cărţilor

ANEXA 8
PROCEDURA SISTEMULUI COD: PO-22
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, INTEGRAT PENTRU
TINERETULUI ŞI SPORTULUI MANAGEMENTUL
EDIŢIE: 1
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE CALITĂŢII
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA PROCEDURĂ REVIZIE: 0
Calea Manaştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca OPERAŢIONALĂ DATA: ....
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax: 0264- Descrierea Activităţii de 03.2012
593.792
www.usamvcluj.ro Evidenţă şi Catalogare a PAG. 15 din 15
Cărţilor

ANEXA 8