Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic „Grigore


Tabacaru” Bacău

FIȘĂ DE APLICAȚIE (5)

MODULUL II. Evaluarea cadrelor didactice pe baza competențelor profesionale. Contexte evaluative
profesionale didactice
2. Competențele profesiei didactice din perspectiva examenului național de definitivare în
învățământ și a concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante în
învățământul preuniversitar
2.2. Contexte evaluative pentru profesia didactică. Inspecția școlară, formă a evaluării
performanței în cariera didactică

Sarcină de lucru:

Pe baza scenariului didactic imaginat la aplicația precedentă, realizați o secvență din


Raportul scris încheiat la inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic I cuprinzând
constatări referitoare la activitatea didactică a candidatului, pe baza următoarelor criterii:

▪ Proiectarea activităţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/activităţilor, corelaţia dintre


componentele actului didactic, strategii didactice şi evaluare):
▪ Desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice,
integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea lecţiilor şi orientarea
acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanţei etc.)
▪ Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învăţării)
▪ Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control aplicate
şi a evaluării longitudinale
▪ Tipuri de cunoștințe: factuale, conceptuale, procedurale, metacognitive.
▪ Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor
psihopedagogice)
▪ Competenţe psiho-relaţionale în raporturile cu elevii, cu părinţii, cu cadrele didactice şi cu
comunitatea locală)
▪ Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele unui stil
didactic elevat).
ACTIVITĂȚI ASISTATE:

▪ Ma famille- identificarea/ descrierea membrilor familiei


▪ Le présent du verbe AVOIR

▪ Proiectarea activităţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/activităţilor, corelaţia dintre


componentele actului didactic, strategii didactice şi evaluare):
▪ Desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice,
integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea lecţiilor şi orientarea
acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanţei etc.)
Conform metodologiei au fost evaluate următoarele activități: activitatea de proiectare didactică,
consilierea psihopedagogică, dialog de informare asupra conduitei profesionale, didactice și
extradidactice, analiza produselor activității din portofoliul individual al preșcolarilor, efectuarea a 4
asistențe la activitățile demonstrative din programul zilei metodice.
Activitățile au fost corect proiectate, organizate și realizate.

▪ Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învăţării)


Candidata a abordat în toate activitățile demonstrative variate forme de evaluare, cu accent pe
evaluarea formativă. În funcție de rezultatele evaluării, a intervenit cu măsuri reglatorii privind
strategia didactică, elementele de conținut și itemii de evaluare.

▪ Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control aplicate
şi a evaluării longitudinale.
Preșcolari au un nivel ridicat de achiziții cognitive, dar și comportamentul de ordin afectiv,
psihomotor, de comunicare și relaționare este bine dezvoltat.

▪ Tipuri de cunoștințe: factuale, conceptuale, procedurale, metacognitive.


Candidata a vizat gradul de dezvoltare a proceselor cognitive, centrate pe cunoaștere, înțelegere,
aplicație.
▪ Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor
psihopedagogice)
Doamna educatoare a realizat o tratare diferențiată și personalizată în realizarea situațiilor de
învățare, stimulând fiecare copil în manifestarea întregului potențial psihofizic.

▪ Competenţe psiho-relaţionale în raporturile cu elevii, cu părinţii, cu cadrele didactice şi cu


comunitatea locală)
În organizarea și desfășurarea activităților, candidata a manifestat o atitudine pozitivă față de
copii, concretizată în stil democratic, voce caldă, tact și măiestrie pedagogică. În raporturile cu
părinții, colegii, partenerii din comunitatea locală dezvoltă cu ușurință relații de comunicare și
colaborare profesională corectă.

▪ Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele unui stil


didactic elevat).
În autoevaluare manifestă deschidere și spirit autocritic, recunoscându-și punctele tari și punctele
slabe din activitatea cu preșcolarii, acceptând sugestii de reglare și autoreglare.

S-ar putea să vă placă și