Sunteți pe pagina 1din 7

Departamentul

Facultatea de Științe Economice și Gestiuneade Finanțe


Afacerilor
Str. Teodor Mihali nr. 58-60
Cluj-Napoca, RO-400951
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

ȘCOALA DOCTORALĂ: ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR


Disciplina: CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Anul universitar: 2017-2018

PROGRAMA ANALITICĂ

CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

FINANCIAL CRIME

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MEDIUL DE MANIFESTARE A


CRIMINALITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE
1.1. Abordări conceptuale
1.2 Trăsături caracteristice privind criminalitatea (volumul, intensitatea, direcţia şi
frecvenţa)
1.3 Factori determinanţi
1.3.1. Factori economici (dezvoltare economică, dezvoltare piață financiar-bancară,
economie digitală). Determinare impact.
1.3.2 Factori juridici (legislația). Determinare impact.
1.3.3. Factori politici (guvernanța publică). Determinare impact.
1.3.4. Factori psiho-sociali (cultură, religie, moralitate fiscală, educație fericire,
încredere ). Determinare impact.
1.4. Principalele domenii şi forme de manifestare ale criminalităţii economico-financiare

CAPITOLUL 2. METODE DE INFRACŢIONALITATE ECONOMICO-FINANCIARĂ


2.1. Corupția
2.1.1. Abordări conceptuale
2.1.2. Instrumente de măsurare
2.2. Economia subterană

1
2.2.1. Abordari conceptuale
2.2.2. Instrumente de măsurare
2.3. Evaziunea fiscală şi frauda fiscală
2.3.1 Conceptul de evaziune fiscală
2.3.2 . Evaziunea fiscală licită (legală)
2.3.3. Evaziunea fiscală ilicită (frauduluoasă)
2.3.4. Paradisurile fiscale
2.4. Fenomenul de “spălare de bani”
2.4.1 Concept
2.4.2 Metode folosite pentru spălarea banilor
2.4.3 Tendințe în spălarea banilor la nivel internațtional
2.5. Tipuri de fraude
2.5.1.Frauda bancară (clauzele abuzive bancare, frauda pe carduri, frauda de credit etc)
2.5.2 Fraudarea fondurilor europene
2.5.3. Manipularea pieţei prin tranzacţii sau ordine de tranzacţionare
2.5.4. Industria contrafacerilor şi pirateriei
2.5.5. Criminalitatea transfontalieră
2.6 Crima organizată
2.6.1 Concept
2.6.2 Grupările de crimă organizată
2.6.3 Forme de manifestare a criminalităţii organizate (mafia rusă, mafia italiană,
triadele chinezesti, zakuza japoneză, mafia turcă şi kurdă)

CAPITOLUL 3. INIŢIATIVE DE PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII ECONOMICO-


FINANCIARE PE PLAN MONDIAL
3. 1. Conceptul de prevenirea criminalităţii
3.2. Iniţiative şi priorităţi în cadrul Consiliului Europei pe linia organizrii prevenirii
criminalităţiii în statele membre (preturi de transfer, Registrul TVA intracomunitar,
reglementari fuziuni/achiziţii)
3.3. Dimensiuni actuale ale prevenirii criminalităţii
3.4. Programe de prevenire a infracţiunilor
3.4.1. Antifrauda in creditare: de la prevenire la recuperare
3.4.2 Solutii tehnice pentru prevenirea scurgerilor de informatii
3.4.3 Preventia scurgerilor de informatii in institutiile de credit

2
CAPITOLUL 4. CALITATEA GUVERNANȚEI CORPORATIVE –FACTOR
DETERMINANT ÎN PREVENIREA CRIMINALITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE
4.1. Aspecte teoretico-metodologice privind guvernanța corporativă
4.1.1. Definirea conceptului de guvernanţă corporativă
4.1.2. Necesitatea guvernanţei corporative
4.1.3. Codurile de guvernanţă coporativă
4.2. Transparenţa informaţiilor privind guvernanţa corporativă- componentă ce defineşte
calitatea guvernării corporative
4.2.1. Transparenţă în structurile de guvernanţă
4.2.2. Transparenţa relaţiilor cu investitorii
4.2.3. Transparenţa la nivelul consiliului de administratie si a managementului
4.2.4. Transparenta informaţiilor financiare
4.3. Manipularea informațiilor prezentate în raportările financiare
4.3.1. Contabilitatea creativă și relația cu guvernanța corporativă
4.3.2. Paradisurile fiscale și contabilitatea creativă
4.3.3. Tehnici de contabilitate creativă
4.3.4 Rolul auditului şi a controlului financiar în creșterea calității informării financiare
eficienţa guvernării corporative
4.4. Evaluarea Performanţelor sistemului de guvernanţă corporativă
4.4.1. Întocmirea şi raportarea “Declaraţiei Aplici sau Explici”- baza informationala pentru
evaluarea calităţii sistemului de guvernanţă corprativă
4.4. 2 Metodologia Standards & Poor’s
4.4. 3 Metodologia Credit Lyonnais Securities Asia-CLSA
4.4.4. Elaborarea unei metodologii de evaluare a calităţii guvernanţei corporative pentru
companiile de pe piaţa românească

CAPITOLUL 5. ORGANISME ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII


CRIMINALITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE
5.1.Organizaţia internaţional de poliţie criminală (O.I.P.C.) INTERPOL
5.2. Oficiul european de poliţie EUROPOL
5.3. Organizaţii regionale de combatere a infracţionalităţii transfrontraliere
5.4 Organisme poliţieneşti româneşti
5.4.1.Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
5.4.2.Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizat şi Terorism (DIICOT)
5.4.3. Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA)

3
5.4.4. Direcţia Antifraudă
5.4.5 Poliţia de Frontieră Romănă

CAPITOLUL 6. EXPERTIZA JUDICIARĂ (CONTABILĂ SI FISCALA)- ELEMENT


PRIMORDIAL ÎN SOLUŢIONAREA DOSARELOR PENALE
6.1.Conceptul de expertiză judiciară
6.2. Expertiză judiciară
6.2.1. Obiectivele expertizei judiciare
6.2.2. Numirea expertului contabil/fiscal
6.2.3 Procedura de efectuare a expertizei judiciare
6.2.4. Actele de expertiză judiciară-conţinut şi valorificare
6.3. Expertiza contabilă/fiscală extrajudiciară sau amiabilă
6.4 Norma profesională 35 privind expertizele contabile şi comentariile misiunilor de
expertiză contabilă

CAPITOLUL 7: STUDII DE CAZ PRIVIND CRIMINALITATEA ECONOMICO-


FINANCIARĂ

CPITOLUL 8. TEME DE CERCETARE AVANSATĂ ÎN ARIA INVESTIGĂRII


CRIMINALITĂȚII FINANCIARE

8.1. Economia subterană digitală- o nouă dimensiune a economiei subterane. Evidențe


empirice
8.2. Impactul factorilor comportamentali (cultura, fericire, religie, morala fiscala) asupra
criminalității financiare. Evidențe empirice
8.3. Statistici și evidențe empririce ale fenomenelor de criminalitate financiară
8.4. Metode de identificare și evaluare a fenomenelor de corupție, economie subterană, a
fenomenelor de spălare de bani.
8.5. Rolul guvernanței publice în reducerea fenomenelor de criminalitate financiară.
Evidențe empirice
8.6. Evaluarea gradului de manipulare a situațiilor finaciare prin tehnici de contabilitate
creativă

4
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Achim M.V. (2017), CORUPȚIA ȘI ECONOMIA SUBTERANĂ. TEORII SI STUDII, Ed.


Presa universitară clujeană, ISBN: 978-606-37-0217-4 ;
2. Achim M.V. (2017), BEHAVIOR DRIVERS OF HOMO SPIRITUALIS IN ECONOMIC
DECISIONS. THE ROLE OF CULTURE, RELIGION AND HAPPINESS, Lap Lambert
Academic publishing, ISBN 978-3-659-84888-9 ;
3. Achim M.V. (2016), CULTURAL DIMENSION OF CORRUPTION: A CROSS-COUNTRY
SURVEY, International Advances in Economic Research,Springer, Ebsco, August 2016,
Volume 22, Issue 3, pp 333–345;
4. Achim M.V. (2017), CORRUPTION, INCOME AND BUSINESS DEVELOPMENT,
Inderscience, Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 10(1),
pp. 85-100;
5. Achim M.V., Borlea N.S. (2017), THE IMPACT OF CORRUPTION ON POPULATION
HEALTH, Population health management, published on line
http://online.liebertpub.com/toc/pop/20/2;
6. Achim M.V., Borlea N.S., Găban L., Cuceu I (2016) RETHINKING THE SHADOW
ECONOMY IN TERMS OF HAPPINESS. EVIDENCE FOR THE EUROPEAN UNION
MEMBER STATES, Technological and Economic Development of Economy, Published on-
line, DOI:10.3846/20294913.2016.1209250, 1-30;
7. Achim M.V.,.,Borlea N.S. (2013), CORPORATE GOVERNANCE AND BUSINESS
PERFORMANCES. MODERN APPROACHES IN THE NEW ECONOMY, Lap Lambert
Academic Publishing, Germany, ISBN 978-3-659-48994-5;
8. Aniței N.C., Lazăr R. (2016), EVAZIUNE FISCALĂ ÎNTRE LEGALITATE ȘI
INFRACȚIUNE. Ed. Universul Juridic, București;
9. Antoniu G (2003), ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI PENALE ROMÂNE, Studii de drept
românesc, nr. 3-4/2003.
10. Bodu S., Bodu C. (2016), INFRACȚIUNI ECONOMICE. INFRACȚIUNI LA REGIMUL
SOCIETĂȚILOR. INFRACȚIUNILE DE BANCRUTĂ. INFRACȚIUNILE DE EVAZIUNE
FISCALĂ, Ed. Rosetti International, București
11. Bogdan V. (2011), INFRACŢIUNILE DE EVAZIUNE FISCALĂ, Editura C.H. Beck,
Bucureşti.
12. Borlea NS, Achim M.V. (2017),EXPERTIZA FISCALĂ ȘI CONTABILĂ JUDICIARĂ.
CULEGERE DE STUDII PRACTICE, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53-2079-
9, p.302
13. Borlea NS, Achim M.V. (2017), CONTROL FINANCIAR SI EXPERTIZA CONTABILA
JUDICIARĂ, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53-2081-2
14. Borlea N.S., Achim M.V., Breban L., CONTABILITATEA FINANCIARĂ CONFORMĂ
CU DIRECTIVELE EUROPENE, Ed. RISOPRINT , Cuj-Napoca, 2011 ;
15. Bota-Avram C. (2009), AUDITUL INTERN AL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE, Ed.
Risoprint.
16. Brudariu D., LEGISLAŢIA PENALĂ FISCALĂ ELVEŢIANĂ, Revista de drept penal nr.
2/1995;
17. Banciu D., Radulescu R. (1994) CORUPTIA SI CRIMA ORGANIZATA ÎN ROMÂNIA,
Ed. Continent XXI;
18. Bucur, D. (2011), CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIERĂ ȘI ECONOMIA
GLOBALIZATĂ, Editura Pro Universitaria, București;
19. Cârlescu N. (2012), EVAZIUNEA FISCALĂ. COMENTARII ȘI EXEMPLE PRACTICE, E.
Ch Beck, București;
20. Constantin I.G. (2007), EVAZIUNEA FISCALĂ.REGLEMENTARE. DOCTRINĂ.
JURISPRUDENŢĂ, Editura C.H. Beck, Bucureşti;
21. Costica V.(1995), BANII MURDARI SI CRIMA ORGANIZATA, Ed. Artprint;

5
22. Dinga, E. (2008), CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND EVAZIUNEA ȘI FRAUDA
FISCALĂ, Studii Financiare – 4/2008, 20-50;
23. Ebikake, E. (2016), MONEY LAUNDERING: AN ASSESSMENT OF SOFT LAW AS A
TECHNIQUE FOR REPRESSIVE AND PREVENTIVE ANTI-MONEY LAUNDERING
CONTROL, Journal of Money Laundering Control, Vol. 19 Issue: 4, pp.346-375, doi:
10.1108/JMLC-07-2015-0029
24. Edelbacher M., Kratoski P.C., Dobovsek B. (2016), CORRUPTION, FRAUD, ORGANIZED
CRIME AND THE SHADOW ECONOMY, CRC Press, Taylor & Francisc group;
25. Fracois L (2004), LA CRIMINALITE FINANCIERE, Edition de l’organiyation, Paris ;
26. Frederic C. (2015), TAX FRAUD: A SOCIALLY ACCEPTABLE FINANCIAL CRIME IN
FRANCE?, Journal of Financial Crime, Vol. 22 Issue: 4, pp.432-446, doi: 10.1108/JFC-09-
2013-0052
27. Groșnau A. (2013), CONTABILITATE CREATIVĂ, Ed. ASE București;
28. Hoanţă, N. (2010), EVAZIUNEA FISCALĂ, Ediţia a II – a, Editura C.H. Beck, Bucureşti;
29. Huang, Z. (2015), IS IT MONEY LAUNDERING: CASE STUDY OF CHINA
UNIONPAY SCANDAL FROM THE PERSPECTIVE OF MUTUAL LEGAL
ASSISTANCE ON ANTI-MONEY LAUNDERING, Journal of Money Laundering
Control, Vol. 18 Issue: 4, pp.411-424, doi: 10.1108/JMLC-06-2014-0016
30. Leția A.A. (2014), INVESTIGAREA CRIMINALITĂȚII DE AFACERI. SPĂLAREA
BANILOR. CORUPȚIA ȘI FRAUDA FISCALĂ. ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE.
Ed. Universul juridic, București;
31. Jurj-Tudoran R., Șaguna D.D. (2016), SPĂLAREA BANILOR. TEORIE ȘI PRACTICĂ
JUDICIARĂ. Ediția 2., Ed. C.H.Beck;
32. Nistoreanu Gh., Paun C. (1996) CRIMINOLOGIE, ED. EUROPANOVA, Bucuresti;
33. Nistoreanu Gh. (1991), PREVENIREA INFRACTIUNILOR PRIN MASURI DE
SIGURANTA, Ed. Ministerului de Interne;
34. Mara, E.R (2009), FINANȚELE PUBLICE ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ, Ed. Risoprint,
Cluj-Napoca:
35. Miclea D. (2004), COMBATEREA  CRIMEI ORGANIZATE,
Ed.Ministerului Administraţiei şi Internelor;
36. Morariu A., Suciu Gh., Stoian F. (2008), AUDITUL INTERN ŞI GUVERNANŢA
CORPORATIVĂ, Ed. Universitară, Bucureşti;
37. Moldoveanu N. (1997), CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARA
ÎNSOCIETATILE COMERCIALE, Editura Global Print, Bucuresti;
38. Oficiul Național de Prevenire și combatere a spălării banilor (2010), MANUAL PRIVIND
ABORDAREA PE BAZĂ DE RISCȘI INDICATORI DE TRANZACȚII SUSPECTE,
București;
39. Oprean I., Popa I.E., Lenghel R.D. (2007) PROCEDURILE AUDITULUI ŞI ALE
CONTROLULUI FINANCIAR, Cluj-Napoca;
40. Pătroi D. (2010), EVAZIUNEA FISCALĂ ÎNTRE LATURA PERMISIVĂ, ASPECTUL
CONTRAVENŢIONAL ŞI CARACTERUL INFRACŢIONAL, Ediţia a II – a, Editura
Economică, Bucureşti;
41. Pantea M. (2010), INVESTIGAREA CRIMINALITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE, curs
universitar, vol. I, Ed. Pro-universitaria, Bucureşti;
42. Schneider F., Buehn A. (2016), ESTIMATING THE SIZE OF THE SHADOW ECONOMY:
METHODS, PROBLEMS AND OPEN QUESTIONS, IZA DP No. 9820.
43. Şaguna D. D., Şova D. (2011), DREPT FISCAL, Ediţia a IV– a, Editura C.H. Beck,
Bucureşti;
44. Ștefînescu V., Fălan C. (2012), FONDURILE EUROPENE. LITIGII GENERATE DE
ACCESAREA ȘI UTILIZAREA DEFECTUOASĂ A ACESTORA ÎN ROMÂNIA, Ed. Ch.
Beck, București;
45. Tudor Ș. (2017), EVAZIUNEA FISCALĂ (2). Practică judiciară recentă, Ed. Hamangiu;

6
46. Tulai C.I. (2007), FINANȚE, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca;
47. Voicu C., Pantea M., Bucur, (2010), SECURITATEA FINANCIARĂ A UNIUNII
EUROPENE ÎN VIZIUNEA TRATATULUI DE LA LISABONA, Vol. 2, Ed.
Prouniversitaria, Bucureşti;
48. Voicu C., Sandu F., Dascalu I. (1998), FRAUDA ÎN DOMENIUL FINANCIARBANCAR SI
AL PIETEI DE CAPITAL, Editura Trei, Bucuresti, 1998;
49. *** GHID PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR, pentru uzul
profesioniştilor contabili, Ediţia a II-a revizuită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007.

LEGISLATIE
1. Constitutia României;
2. Noul Cod Penal şi Noul Cod de Procedura Penala în vigoare de la 1 februarie 2014, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti 2013 ;
3. Noul Cod Civil, legislaţie consolidată 16 septembrie 2013, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2013
4. Legea nr.31/1990 actualizată privind organizarea si functionarea societatilor comerciale;
5. Legea nr.26/1990 privind registrul comertului;
6. Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat cu regii autonome si
societati comerciale;
7. Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne;
8. Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale;
9. Legea nr. 35/1991 privind regimul investitiilor straine;
10. Legea nr. 105/1997 prin care s-a modificat Legea nr. 30/1991privind organizarea si functionarea
Ministerului Finantelor;
11. Legea nr.58/1991 privind privatizarea societatilor comerciale;
12. Legea nr. 508/2004 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
13. Legea nr. 218/2002, privind organizarea si functionarea PolitieRomâne;
14. Legea nr. 310/2002, privind statutul politistului;
15. Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei;
16. Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii deConturi care a fost modificata si
completata prin Legeanr.59/1993, Legea 65/1993 si Legea 50/1995;
17. Legea nr. 88/1996 privind modificare Legii nr. 58/1991;
18. Legea nr. 154/1998 privind modificare HG nr. 223/1995 privind organizarea si desfasurarea
activitatii Oficiului pentru ProtectiaConsumatorului;
19. Ordinul comun nr. 1593 din 3 februarie 1998 al Ministrului de
Interne si al Ministrului de Finante privind conlucrarea ofiterilor de politie economico-financiara cu
lucratorii vamali si comisariiGarzii Financiare;
20. Legea. nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
21. Legea contabilitatii 82/1991 cu modificarile aduse

MODUL DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR:


- Referat

Titular de curs,
Prof.univ.dr. habil Monica ACHIM

Titular seminar,
Prof.univ.dr. habil Monica ACHIM