Sunteți pe pagina 1din 6

Lucru individual la disciplina:

Drept penal partea specială.II.

Tema: Art.243. Spălarea banilor

Chișinău 2019
Infracțiunea de spălare a banilor este incriminată de către legislația RM în codul penal la
art.243 care și este intitulat (spălarea banilor), ea este incriminată într-o variantă tip și 2
variante agravante, alin.(1) prevede: Spălarea banilor săvîrşită prin:
a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că
acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a
bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracţiunii principale, de a se
sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni;
b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării
proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie sau trebuia
să ştie că acestea constituie venituri ilicite;
c) dobîndirea, deţinerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să
ştie că acestea constituie venituri ilicite;
d) participarea la orice asociere, înţelegere, complicitate prin acordarea de asistenţă, ajutor
sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor prevăzute la lit.a)-c)
Variantele agravante sunt prevăzute de alin.(2) care prevede: că această faptă este săvîrșită de
două sau mai multe persoane, sau cu folosirea situației de serviciu.
Dar la alin.(3) este prevăzut că acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
a. De un grup criminal organizat sau de o organizație criminală.
b. În proporții deosebit de mari.
Obiectul juridic special al infracţiunii în cauză îl reprezintă relaţiile sociale privitoare la sursa
și provenienţa licită, precum și circulaţia corectă în operaţiunile financiare a mijloacelor
bănești, a bunurilor sau a veniturilor.
Obiectul material al spălării banilor îl reprezintă bunurile ce constituie veniturile ilicite, dar și
documentele sau actele juridice care conțin informații privind natura, originea mișcarea
plasarea sau apartenența mijloacelor bănești, a bunurilor sau a veniturilor ilicite.
Principalele elemente ale procesului de spălare a banilor sunt: a) plasarea- mișcarea inițială a
mijloacelor bănești sau altor venituri provenite din activitatea infracțională cu scopul
schimbării formii inițiale sau a locului acestora pentru a le face inaccesibile organelor de
drept. b) Investirea- separarea de la sursa de proveniență a veniturilor obținute din activitatea
criminală, prin intermediul diferitelor, tranzacții financiare. c) Integrarea- utilizarea unei
tranzacții legiteme pentru a ascunde veniturile ilicite, făcînd posibilă întoarcerea la infractor a
fondurilor spălate.
În continuare propun spre analiză următoarele hotărîri ale intanțelor de judecată și analiza lor
cu privire la depistarea unor omisiuni, greșeli.
Speța I.
La data de 23.06.2011, SC ,,I.F.C.Grup,, SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. Țărânei 91, pri
n fondatorul său cu cota parte de 100%, Ursu 
Alexandru, având intenția spălării banilor săvârșită prin tăinuirea, deghizarea naturii, originii, 
transmiterea și deplasarea proprietății reale a bunurilor 
în proporții deosebit de mari despre care știa cu certitudine că acestea constituie venituri ilicit
e, a acceptat primirea pe contul SC ,,I.F.C.Grup,, 
SRL, nr. 2251152600/USD, deschis la filiala nr. 6 a BC ,,MoldovaAgroindbank,, SA, situată 
pe str. Alba Iulia 184/3 din mun. Chișinău, suma de 
185239,60 USD, echivalentul a 2169007,52 lei, care aparțin ,,Casco Petroleum Overseas,, LT
D din Sudanul de Sud, cu care SC ,,I.F.C.Grup,, SRL 
nu a avut relații economice și care au fost transferați ilegal la data de 23.06.2011 de către Baș
tovoi Valentin din K.C.B. Uganda. 
Tot la 23.06.2011, cu scopul voalării acțiunilor sale criminale, dorind să atribuie un aspect leg
al sursei și provenienței mijloacelor bănești și 
să asigure tăinuirea și deghizarea informației privind natura, originea, mișcarea și apartenența 
acestor mijloace bănești, reprezentantul SC ,,I.F.C.Grup,, SRL, Ursu Alexandru, știind cu cert
itudine că suma de 185239,60USD constituie venituri ilicite ale SC ,,I.F.C.Grup,, SRL, întruc
ât au  parvenit din Uganda în lipsa vre-
unui temei juridic, folosind  situația de serviciu a dispus transmiterea sumei de 2120000 de le
i (bani proveniți din  Uganda) de pe contul nr. 22511331013/MDL care aparține SC ,,I.F.C.-
Grup,, SRL din filiala nr. 6 a BC ,,MoldovaAgroindbank,, SA de pe str. Alba 
Iulia 184/3 din mun. Chișinău către SA ,,Sticlămont,, societate unde SC ,,I.F.C.Grup,, SRL de
ține pachetul majoritar de acțiuni, iar Ursu Alexandru 
activa în calitate de director comercial. 
Persoana dată a fost trasă la răspundere conform art.243 alin.(1) lit.(b). ceia ce după părerea
mea este greșit pe motiv că partea acuzării nu a demonstrat concret proviniența ilicită a
banilor, dar argumentele că persoanele date nu au avut relații economice nu demonstrează
prin nici un fel gă banii au o proviniență ilicită, la fel utilizarea a sintagmei că persoana
trebuia să știe că bunurile date au origine ilicită trebuie să fie argumentate prin probe concrete
nu prin presupuneri ceia ce am întilnit în foarte multe argumentări ai părții acuzării.
Concluzia mea privitor la speța dată este că instanța sa bazat în timpul pronunțării hotărîrii nu
atît pe numărul de probe și pe utilitatea acestor probe ci pe suspiciunea tranzacțiilor și pe
argumentarea procuroruli.
De aceiași părere a fost și Curtea de Apel Chișinău, care a pronunțat o hotărîre de achitare pe
motiv că fapta lui Alexandru nu întrunește elementele infracțiunii imputate.
Speța II.

In perioada anilor 2013-2015. Crețu Denis, de comun acord cu persoane nestabilite de


organul de urmărire penală, urmărind scopul deghizării naturii şi originii banilor obținuți prin
diferite infracţiuni de fraudă şi escrocherie de la mai mulţi cetăţeni ai diferitelor ţări, în mare
parte ţări Europene, la achiziționarea tehnici de calcul prin intermediul unor pretinse
magazine online, printre care http:www.gosupa.net, (gestionat de către compania nerezidentă
E SHOP LTD) a cărui oficiu este înregistrat pe str. Grigore Ureche 14. mun. Chişinău, care
de facto nu este inregistrată în Republica Moldova, a deschis la BC „Victoriabank" SA
conturile bancare nr. 225920040331032848400, cu codul IBAN MD31V1225921406
180823537, şi n. 225920040331032848401, cu codul IBAN MD76V1225921
504290818365, la BC Moldindconbank” SA conturile bancare nr.2259A 2937241, cu codul
IBAN MD78ML0000002259A293724, şi nr.2259A09350441, cu codul IBAN
MD44ML000002259A09350441, şi la BC Moldova-Agroindbank" SA conturile bancare
nr.22522228968, cu codul IBAN MD35AG0000000 22522228968, nr.22592123057, cu
codul IBAN MD64AG000000022592123057, nr.22592094656, cu codul IBAN
M09AG000000022592094656, şi nr.22591 671908. cu codul IBAN
MD21AG000000022591671908 pe care, cât şi prin intermediul sistemului de remitere de
bani Western Union", a primit din străinătate mijloace băneşti în diferite valute, în sumă
totală de 179071.19 dolari americani convertite conform cursului oficial al BNM la data
efectuării tranzacţiei, ceea ce constituie proportii deosebit de mari despre care trebuia să ştie
că acestea constituie venituri ilicite. 
Continuându-şi activitatea infracţională, prin acţiuni de convertire şi deghizare a naturü şi
originii mijloacelor băneşti parvenite în conturile bancare şi mijloacele băneşti primite prin
intermediul sistemului de remitere de bani, Western Union" în sumă totală de 179 071.19
dolari americani, în perioada anilor 2013-2015. Crețu Denis a retras periodic în numerar
mijloacele băneşti indicate, după care de asemenea periodic a transferat prin intermediul
sistemului de remitere de bani Western Union", către mai mulţi beneficiari din Republica
Federală Nigeria, Marea Britanie și Benin, în total suma de 107 079,86 dolari americani,
deghizând natura acestor mijloace băneşti prin includerea în formularele de expediere de bani
la rubrica scopul operatiunilor/tranzacţiilor" drept ajutoare materiale, ajutoare gratuite,
ajutoare financiare, donaţi şi cadouri, iar diferenţa rezultată din mijloacele băneşti primite şi
mijloacele băneşti expediate, şi anume sumă totală de 71 991 33 dolari americani le a
dobândit şi utilizat pentru sine, conform înțelegerilor prealabile, pentru acţiunile sale
prestabilite. 
Astfel, XXXXXXXXX, prin actiunile sale intentionate, a comis fapta de spălare de bani,
adică convertirea si transferul bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că
acestea constituie venituri ilicite; tăinuirea și deghizarea naturii şi originii proprietăti reale a
bunurilor de către o persoană care ştie sau trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite,
precum şi dobândirea şi utilizarea bunurilor de către o persoană care stie ori trebuia să ştie că
acestea constituie venituri ilicite, actiuni săvârşite in proportii deosebit de mari, infractiunea
prevăzută de art. 42 alin. (2), art. 45. art. 243 alin. (1) lit. b) din Codul penal.
În cazul dat la fel, consider că instanța greșit a calificat faptele inculpatului Crețu Denis, pe
mitiv că conform Convenției privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea,
veniturilor provenite din activitate infracțională anterioară este denumita infracțiune
principală. Întodeauna situația premisă în cazul infracțiunii de spălare a banilor constă în
existența unei infracțiuni anterioare, care constituie sursa bunurilor care urmează a fi spălate,
în procesul de săvîrșire a infracțiunii date. Ceia ce nu este prenzentă în speța dată,
argumentarea procurorului că banii sunt obținuți prin diferite infracţiuni de fraudă şi
escrocherie de la mai mulţi cetăţeni ai diferitelor ţări, în mare parte ţări Europene. Nu ne arată
care sunt concret aceste infracțiuni cine sunt subiecții infracțiunilor date, a fost pornită
urmărirea penală în privința lor, tot aceasta trebuie să fie anexat la dosar ca probe, ceia ce nu
sa făcut. Din acest motiv consider ne justificată condamnarea inculpatului Crețu Denis, însă
aceasta după părerea mea este vina avocatului care ea recomandat să recunoască vinovăția și
să desfășoare procesul cu probele care au fost administrate, cu scopul de ai aplica o pedeapsă
mai blîndă. El fiind condamnat în baza art.42.alin.(2) art 45. Art243. Alin.(3) lit.(b).
Speța III. Nr. 14-1-10528-26082016(1-44/17)
inculpatul XXXXXXXXX XXXXXXXXX, fiind numit în funcţia de Manager General
Adjunct probleme finanțe în cadrul CIA „ASITO" SA prin ordinul din 06.11.2012 nr. 1280-c,
reconfirmat în această funcție prin ordinul nr. 1058 din 01.08.2014, având obligația asigurării
operativităţii şi corectitudinii îndeplinirii sarcinilor stipulate în fişa de post pct.1.1 de
gestionare a activității economico-financiare a companiei şi reprezentanților, pct.1.2 de
gestionare a finanţelor, rapoartelor financiare şi investițiilor; pct.1.5 de administrare a
investițiilor companiei CIA „ASITO" SA, a comis acţiuni intenţionate îndreptate nemijlocit
spre însuşirea ilegală a mijloacelor financiare în proporţii deosebit de mari care i-au fost date
spre administrare în sumă de 9 500 000 MDL, care au fost curmate la etapa de tentativă,  şi
care se incadrează în infracţiunea de delapidare a averii străine în varianta agravată stipulată
la art. 191 alin.(5) şi spălare de bani în varianta agravată prevăzută la art.243 alin.(3) lit.b) din
Codul penal. manifestând diferite roluri juridice, in următoarele circumstanțe. 
Xxxcunoscând despre existenţa împrumutului care a fost acordat în sumă de 9 500 000 MDL,
de către Direcţia Lucrărilor de Dare în Exploatare . Xxx" XXX către Xxx“ XXX, prin
contractul nr.198 din XXXXXXXXX, fiind de facto şi persoana care gestionează cu
activitatea companiei „Xxx“ XXX, având în gestiune bunurile XXX XXX* XXX", a
organizat şi participat la însuşirea mijloacelor finanxxxre în sumă de 9 500 000 MDL de la
compania de asigurări pe care o gestionează, prin următoarea schemă infracţională.

La 09.01.2014. Xxxcreează fictiv contractul de fidejusiune între XxxTM XXX şi XXX,


XXX" XXX, prin falsificarea semnături din numele administratorului . Xxx" XXX, Xxx,
contract prin care XXX XXX" XXX îşi asumă obligatia de garanţie pentru executarea
contractului de împrumut nr. 198 din XXXXXXXXX încheiat între Directia Lucrărilor de
Dare în Exploatare . Xxx” XXX pe de o parte şi __XxxTM XXX pe de altă parte. 

In continuarea intenției xxxle infracţionale. Xxxprin intermediul lui Xxxcare activa neofixxxl
în calitate de stagiar al avocatului Xxx, ce presta servici juridice pentru XXX XXX" XXX, i-
a solicitat lui Xxx, care de asemenea era angajat al companiei de asigurări, perfectarea cereri
privind solicitarea de a fi achitată suma de 9 500 000 MDL de către XXX „XXX" XXX în
folosul „Xxx* XXX, ca urmare a obligaţiilor care survin din pct.2.1, 4.1 din contractul fictiv
de fidejusiune din 09.01.2014 semnat între Xxx" XXX şi XXX XXX" XXX şi a transmis-o
administratorului ,,Xxx” XXX, Xxxspre semnare, care a fost numit în funcţie tot la solicitarea
lui Xxx. Ulterior, Xxxa indicat contabilului XXX XXX" XXX" Xxx, să perfecteze
documentele de plată prin care au fost transferate către Xxx" XXX. mijloacele finanxxxre în
sumă de 3 290 000 MDL, în mai multe transe la 27.05.2016 suma de 100 000 MDL, la
30.05.2016 suma de 90 000 MDL, la 31.05.2016 suma de 100 000 MDL, la 02.06.2016 suma
de 1 000 000 MDL, la 03.06.2016 suma de 1 000 000 MDL, la 06.06.2016 suma de 1 000
000 MDL. Cealaltă parte a sumei din 9 500 000 lei, nefiind transferată, din motive
independente de voinţa lui Xxxdatorită intervenţiei Serviciului Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor, prin inițierea investigațiilor asupra transferurilor prenotate. 

Astfel, prin acţiunile xxxle infracţionale. Xxxconştientizând caracterul prejudixxxbil al


acţiunilor xxxle şi dorind realizarea acestora, a comis infracţiunea de tentativă de însuşire
ilegală a mijloacelor finanxxxre în sumă de 9 500 000 MDL, ce aparţin XXX XXX* XXX"
XXX, încredinţate acestuia spre administrare. 

Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Xxxin baza art.42 alin. (2), afin (3). art.27.
art. 191 alin (5) din Codul penal, tentativă de însuşire ilegală a bunurilor altei persoane,
încredinţate în administrarea xxx cu folosirea situaţiei de serviciu, în proporţii deosebit de
mari prin realizarea rolului juridic de organizator şi autor. 

Tot Xxxîn continuarea intentiei xxxle infractionale, cunoscând că mijloacele finanxxxre care
au fost transferate de către XXX XXX XXX, către Xxx" XXX, în sumă de 3 290 000 MDL
în perioada 27.05.2016-06.06.2016, au o provenienţă ilicită şi dorind în mod intentionat să
deghizeze originea ilicită a acestor bani a organizat şi participat la efectuarea transferului
mijloacelor finanxxxre pe contul companiei off-shore , XXX" XXX n18734933, indicând
efectuarea acestui transfer contabilului şef al XXX XXX" XXX Xxx, sub pretextul unui
contract fictiv de vânzare-cumpărare a utilajului IT. 

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Xxxîn baza art. 42 alin. (2). alin(3),
art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, organizarea şi realizarea modalităţilor normative de
transfer şi convertire a mijloacelor finanxxxre în proporţii deosebit de mari, despre care
cunoştea că sunt dobândite licit, în scopul deghizări originii acestora