Sunteți pe pagina 1din 2

Cadre didactice de sprijin

Educaţia incluzivă este o abordare şi un proces continuu de dezvoltare a politicilor şi practicilor


educaţionale, orientate spre asigurarea oportunităţilor şi şanselor egale pentru persoanele excluse/marginalizate
de a beneficia de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare şi educaţie (Programul de dezvoltare a
educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020).
 
Cadrul didactic de sprijin (CDS)  în conformitate cu Codul Educaţiei, este/ poate fi specialistul calificat în
domeniul pedagogiei, psihopedagogiei şi pedagogiei speciale, care acordă asistenţă psihopedagogică copiilor
cu CES.
 
Cadrul didactic de sprijin (CDS) este specialistul din învățământul primar și secundar general, care prestează
servicii de asistență psihopedagogică și educațională copiilor cu cerințe educaționale speciale. Sarcina de bază a
Cadrului didactic de sprijin este dezvoltarea şi promovarea activităţilor de asistenţă educaţională, care să
asigure remedierea dificultăţilor de învăţare de ordin structural, organizatoric, emoţional sau de altă natură ale
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.

Direcții de activitate:
1. facilitează și susține integrarea școlară a copilului cu cerințe educaționale speciale în colectivul
grupei/clasei, al instituției de învățământ;
2. participă, în comun cu Comisia multidisciplinară intrașcolară, cu învățătorii/cadrele didactice pe
discipline școlare, alți specialiști la: elaborarea Planului educaţional individualizat și realizarea acestuia;
evaluarea rezultatelor aplicării programelor curriculare adaptate;evaluarea, revizuirea și actualizarea Planului
educaţional individualizat;
3. colaborează cu învățătorii/cadrele didactice pe discipline școlare, alți specialiști pentru realizarea
obiectivelor din Planul educaţional individualizat şi stabilirea modalităților concrete de lucru cu copiii cu
cerinţe educaţionale speciale, colaborează cu părinţii  copilului cu cerinţe educaţionale speciale;
4. elaborează și implementează strategii de sprijin în toate ariile curriculare, precum și identifică resursele
necesare și adecvate realizării acestora;
5. realizează activități de recuperare educațională, individuale sau în grup, asistă copilul cu cerinţe
educaţionale speciale în pregătirea temelor pentru acasă;
6. colaborează cu specialiştii care realizează terapiile specifice în vederea realizării obiectivelor planului
educaţional individualizat;
7. propune și realizează materiale didactice individualizate în funcţie de dificultăţile de învăţare ale
elevilor;
8. coordonează activitatea Centrului de resurse din instituție;
9. acordă consultanță și colaborează cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile Cadrului didactic de
sprijin.
 
Sarcini importante:
Activitățile de recuperare/asistență educațională vor fi proiectate de către cadrul didactic de sprijin, având ca
bază:
1.  necesitățile elevului;
2. obiectivele Planului educaţional individualizat;
3. rezultatele evaluărilor curente;
4. informațiile parvenite de la cadrele didactice, alți specialiști, de la elev, părinți.
           
Avantajele intervenţiei prin CDS sunt asociate cu suportul direct pe care îl poate primi copilul cu CES, fără
ca acesta să fie exclus din mediul educaţional şi, în mod evident, fiind ajutat să diminueze sau să elimine
dificultăţile şi să-şi dezvolte competenţele şcolare necesare pentru integrarea cu succes în societate.
  
Acte legislative şi normative recomandate:
 
  Codul educației al Republicii Moldova, nr.152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.319-324  din 24 octombrie 2014.
 Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul ME nr. 831 din 07 septembrie 2015.
 Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, Hotărârea
de Guvern nr. 523 din 11 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 15 iulie 2011, nr. 114-
116/589.
 Hotărârea de Guvern nr.351 din 29 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind redirecționarea
resurselor financiare în cadrul reformării instituțiilor rezidențiale.
 Strategia Sectorială de Dezvoltare pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”, Hotărârea de Guvern nr.944
din 14 noiembrie 2014, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.345-351 din 21 noiembrie 2014.
 Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului, aprobată prin ordinul ME nr. 99 din 26 februarie 2015.
 Metodologia de organizare şi funcţionare a Centrului de Resurse pentru Educaţia Incluzivă din instituţia
de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ordinul ME nr.100 din din 26 februarie 2015.
 Ordinul ME nr.156 din 20 martie 2015 cu privire la Instrucţiunea privind procedurile specifice de
examinare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.
 Ordinul ME nr. 311 din 05 mai 2015 cu privire la Reglementările şi condiţiile specifice referitoare la
evaluarea finală şi certificarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul obligatoriu.

http://incluziune.edu.gov.md/ro/content/cadre-didactice-de-sprijin

Cadre didactice
Prin Ordinul nr. 623 din 28 mai 2016, semnat de ministrul educației, au fost aprobate standardele de
competență profesională pentru cadrele didactice și pentru cadrele manageriale din învățământul general. 
Aceste standarde vor fi implementate, cu titlu de pilot, pe parcursul anilor de studii 2016-2017 și 2017-2018,
oferind criterii și norme ce vor constitui repere principale atât pentru formarea continuă, cât și pentru evaluarea
profesorilor și managerilor instituțiilor de învățământ general.
 
Referindu-se la necesitatea elaborării și aprobării celor două documente, vice-ministrul educației Elena
Cernei a accentuat faptul că standardele respective vor sta la baza Cadrului de referință al curriculumului
național și vor contribui esențial la sporirea calității educației, dar și la ridicarea prestigiului profesiei de
pedagog – obiective strategice pe care le urmărim. ”Studiind standardele, profesorii și managerii vor ști care
sunt cerințele față de ei, vor putea să se autoevalueze, să îşi identifice punctele forte ale profilului profesional,
precum şi aspectele care necesită îmbunătăţiri continue. Astfel, le va fi mai ușor să-și stabilească prioritățile, să-
și dezvolte competențele în raport cu necesităţile educaţionale, tendinţele existente, gradul didactic solicitat etc.
 
De asemenea, vom racorda la aceste standarde prevederile regulamentelor de atestare a cadrelor didactice și
manageriale. Atunci când va efectua evaluarea externă a personalului didactic și managerial de la instituțiile de
învățământ general, Inspectoratul Național Școlar va utiliza criterii bine definite, care vor oferi rezultate
măsurabile. Este foarte important să evaluăm cât mai obiectiv nivelul de pregătire profesională și calitatea
activității profesorilor și managerilor instituțiilor de învățământ general pentru a urmări evoluția acestora. În
funcție de performanțe,  va fi realizată avansarea în carieră”, a spus viceministrul educației.
 
Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general acoperă întreaga
activitate de predare - învățare - evaluare și se structurează pe cinci domenii de competență prioritare: 
proiectarea didactică; mediul de învățare; procesul educațional; dezvoltare profesională; parteneriate
educaționale
 
Standardele de competență profesională ale managerilor din învățământul general stabilesc domeniile,
indicatorii și descriptorii de competență, necesari pentru realizarea tuturor tipurilor de standarde educaționale de
stat.  Cele șase domenii principale pe care se axează standardele de competență profesională ale managerilor
sunt: viziune și strategii, curriculum; resurse umane; resurse financiare și materiale; structuri și proceduri;
comunitate și parteneriate.
 
Pentru ca profesorii și managerii instituțiilor de învățământ general să dețină abilitățile și să îndeplinească
cerințele standardelor, așa precum prevede Codul educației, vor fi pregătiți după noi programe de training,
elaborate cu susținerea Proiectului ”Reforma învățământului în Moldova”.

S-ar putea să vă placă și