Sunteți pe pagina 1din 1

c  


     

 

c !!
Viaţa social - economică se află în continuă dezvoltare şi progres. Evoluţia acesteia a dus la apariţia de noi organizaţii,
tehnologii, noi metode de utilizare a mijloacelor economice: materiale, umane, financiare pentru a realiza în mod rentabil
şi eficient coraportul efect/efort. Crearea unei organizaţii atît de producere cît şi de comercializare este complexă şi
necesită o cercetare minuţioasă. Unul din cele mai importante puncte este o contabilitate efectivă, fiindcă calcularea
corectă a veniturilor şi cheltuielilor, precum şi evidenţa bine organizată a celorlalte mijloace de care dispune întreprinder ea
va garanta realizarea obiectivelor propuse şi obţinerea unu i profit optimal.

 " #  $  #% & & $   
1.1. Aspecte generale ale normalizării şi organizării contabilităţii cheltuielilor
1.2. Recunoaşterea şi evaluarea cheltuielilor

 "   '#  


2.1. Perfectarea documentară a cheltuielilor din activitatea operaţională
2.2. Perfectarea documentară a cheltuielilor din activitatea neoperaţională

 "(  )  


3.1. Analiza cheltuielilor comerciale
3.2. Analiza cheltuielilor generale şi administrative
3.3. Analiza altor cheltuieli operaţionale

& 


Contabilitatea cheltuielilor este un cont de rezultate, reprezentînd o componentă contabilităţii financiare.
Obiectivul principal al conducerii întreprinderilor este obţinerea de profit, la realizarea căruia este necesară o contabilizar e
eficientă a cheltuielilor, deoarece gestiunea corectă a acestora va duce la majorarea rezultatelor pozitive ale întreprinderi i.
O problemă importantă este organizarea evidenţei cheltuielilor întreprinderii, controlul viguros asupra efectuării lor, pentru
a realiza în mod rentabil şi eficient coraportul efect/efort.

* + 
I. Acte legislative şi normative
1.1. Legea contabili tăţii nr.426-XHI din 4 aprilie 1995 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.28 din 25.05.95.
1.2. Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.90 -93/ din 29.06.07.
1.3. Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 4 aprilie 1997 // Monitorul Oficial nr.62 din 18.09.97.
1.4. Planul de conturi contabile al activităţii economico -financiare a întreprinderilor // Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.88-91 din 30.12.97.
1.5. Hotărarea Guvernului Republicii Moldova ÄCu privire la deligaţiile de serviciu ale lucrătorilor intreprinderilor, instituţiilor
şi organizaţiilor Republicii Moldova´ nr. 805 din 7 noiembrie 1994 [34];
1.6. Regulamentul privind deplasările peste hotare ale colaboratorilor instituţiilor şi subie cţilor economici, aprobat prin
Hotărarea Guvernului Republicii Moldova nr. 613 din 4 septembrie 1995 [35].
1.7. Hotărarea Guvernului Republicii Moldova ÄCu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din
venitul brut´ nr. 130 din 6 februarie 1998 [31].
1.8. Hotărarea Guvernului Republicii Moldova ÄCu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de
contribuabili documentar´ nr.485 din 4 mai 1998 [32];
1.9. Hotărarea Guvernului Republicii Moldova Ädespre apro barea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a
donaţiilor in scopuri filantropice´ nr. 489 din 4 mai 1998 [30];
1.10. Hotărarea Guvernului Republicii Moldova ÄCu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale persoanelor juridice
permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de intreprinzător pentru scopuri fiscale´ nr. 484 din 4 mai 1998 [29].

II. Manuale, monografii, cărţi, broşuri:


2.1. Contabilitate financiară / Colectiv de autori: coordonator A. Nederiţa, - Ed. a II-a, revăz. şi completată. ± Chişinău:
ACAP, 2003. ± 640p.
2.2. Corespondenţa conturilor contabile conform prevederilor S.N.C. şi Codului Fiscal / A. Nederiţa. - Chişinău:
Contabilitate şi audit, 2007. ± 640 p.
2.3. Noul sistem contabil al agenţilor economici din Republ ica Moldova / Colectiv de autori: coordonator ± A. Nederiţa, ±
vol. II. - Chişinău: ACAP, 1999. ± 400p.
2.4. Principiile de bază ale contabilităţii / Needles B., Anderson H., Caldwille J.C., - Ed. a V-a. ± Chişinău: ARC, 2000 ±
1240p.
2.5. Contabilitate conform standardelor internaţionale. / Ţurcanu V. ± Chişinău: ASEM, 1996. ± 174p.
2.6. Bazele contabilităţii. / Călin O., Ristea M. - Bucureşti: Editura Naţional, 2000 ± 221p.

III. Articole din reviste şi ziare:


3.1. Tcacenco A. Contabilitatea cheltuielil or de transport ± aprovizionare // Contabilitate şi audit, 1998, nr. 6, p. 25 -27.
3.2. Ţurcan V. Cum să îndeplinim noul sistem contabil // Contabilitate şi audit, 1998, nr.4, p. 8 -12.

S-ar putea să vă placă și