Sunteți pe pagina 1din 1

Antetul Prestatorului de servicii

Act de primire-predare nr. … din ………………

.............................................................................., CNP ……………., Posesor al Cărții de Identitate


Seria ......, Nr. ................., Emis la data de ...... .......... 20 ....., de către ...............................................
cu domiciliul în România, Jud ………………………………………….. Loc.........................,
str........................................................................., nr..........., bl........, et......., sc.........., ap..................
(în continuare "Beneficiar"), pe de altă parte,

și
Denumirea prestatorului, IDNO: ……………………………..,
cu sediul în indicați țara, mun. ………………………………….,
care activează în baza statutului (în continuare "Prestator"), pe de o parte,

care sunt numite în continuare "Părţi" sau "Parte", în cazul cînd acest mod este prevăzut de
context, au încheiat prezentul Act referitor la contractul nr …… din ………………………:

Prețul
Servicii
(indicați valuta, inclusiv TVA)
1.
2.
3.
Total

Beneficiarul nu are pretenții față de serviciul prestat de către Prestator, fapt confirmat prin
semnătura acestuia.

În confirmare, prezenta anexă a fost semnată în modul corespunzător de către părți:

Beneficiar: Prestator:
Numele: Numele:

Semnătura Semnătura
L.Ș L.Ș