Sunteți pe pagina 1din 20

DREPT CIVIL.CONTRACTE SPECIALE a.

este de esenţa oricărei vânzări;


1. Transferul dreptului de proprietate către cumpărător operează: b. poate fi agravată prin voinţa părţilor;
Cum operează transferul dreptului de proprietate către cumpărător? 1.
c. este imprescriptibilă extinctiv dacă vânzătorul a fost de rea-credinţă.
a. numai dacă s-a făcut predarea;
d. exista numai dacă viciul ascuns, existent in momentul încheierii contractului se
b. numai dacă s-a făcut plata preţului;
referă la substanţa sau la esenţa lucrului vândut.
c. indiferent dacă s-a făcut predarea ori plata preţului.
Ans.b
d. indiferent dacă s-a prevăzut sau nu termen.
9. Vânzare lucrului proprietatea exclusivă a altei persoane:
Ans.c
Care este regimul juridic al vânzării lucrului proprietatea exclusivă a altei persoane?
2. Arvuna are caracter: 14.
Ce fel de caracter are arvuna? 5. a. este lovită de nulitate absolută în toate cazurile;
a. de confirmare; b. transferă dreptul de proprietate în momentul încheierii contractului în toate
b. imperativ; cazurile în care vânzătorul este de bună-credinţă;
c. de dezicere; c. este lovită de nulitate absolută dacă ambele părţi sunt de rea-credinţă.
d. dispozitiv. d. este sancţionată cu nulitatea absolută dacă cumpărătorul a fost în eroare cu privire
Ans.a
la calitatea de proprietar a cumpărătorului.
3. Pactul de preferinţă este o promisiune afectată de o condiţie: Ans.c
Ce fel de condiţie afectează pactul de preferinţă? 7.
10. In cazul vânzării lucrului altuia:
a. cazuală;
Care este soarta juridică vânzării lucrului altuia? 13.
b. pur potestativa; a. contractul nu poate fi desfiinţat dacă sunt îndeplinite condiţiile aplicării art.
c. simplă potestativă.
1909 alin. 1 C.civ.;
d. rezolutorie.
b. contractul este lovit de nulitate relativă în toate cazurile;
Ans.c
c. contractul este lovit de nulitate absolută în toate cazurile.
4. Pactul de preferinţă:
Care este regimul juridic al pactul de preferinţă? 8. d. obligaţia de garanţie a vânzătorului pentru evicţiune nu subzistă dacă
a. este interzis de lege; cumpărătorul este evins de către adevăratul proprietar înainte de a cere anularea actului.
b. este translativ de proprietate; Ans.a
c. nu poate fi denunţat unilateral de către promitent. 11. Clauzele neclare ale vânzării se vor interpreta în contra:
d. este o varietate a antecontractului sinalagmatic. În contra cui se vor interpreta clauzele neclare ale vânzării? 23.
Ans.c a. cumpărătorului;
5. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare: b. vânzătorului;
Care este regimul juridic al promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare? 9. c. cumpărătorului, dar numai cele referitoare la propriile obligaţii.
a. poate fi executată în natură prin pronunţarea unei hotărâri care să d. ambelor părţi in mod egal.
ţină loc de contract; Ans b
b. trebuie încheiată în formă autentică, dacă are ca obiect înstrăinarea viitoare 12. Predarea lucrului vândut este, de regulă:
a unui teren; Cum este, de regulă, predarea lucrului vândut? 39.
c. este translativă de proprietate de îndată ce beneficiarul cumpărător a plătit a. portabilă;
anticipat preţul convenit; b. cherabilă;
d. nu poate avea inserata o clauza referitoarea la arvuna. c. se face la domiciliul debitorului.
Ans.a d. divizibila.
6. în cazul vânzării unui lucru viitor: Ans.a
Care este regula specifică în cazul vânzării unui lucru viitor? 11. 13. In caz de evicţiune consumată şi totală:
a. cumpărătorul nu va fi obligat să plătească preţul în caz de nerealizare Ce consecinţe intervin în caz de evicţiune consumată şi totală? 29.
a. echivalentul sporului de valoare dobândit de lucru între momentul
a lucrului, cu excepţia situaţiei când şi-a asumat riscul nerealizării;
încheierii contractului şi data deposedării efective a cumpărătorului;
b. transferul proprietăţii operează, în principiu, de la data încheierii
b. cumpărătorul nu poate obţine de la vânzător valoarea fructelor pe care le-a
contractului;
perceput după ce a devenit de rea-credinţă şi pe care le-a înapoiat terţului evingător;
c. nerealizarea lucrului afectează validitatea contractului.
c. dacă vânzătorul a fost de rea-credinţa, el trebuie să suporte toate cheltuielile făcute
d. transmiterea proprietăţii are loc din momentul in care lucrurile au fost
de cumpărător cu lucrul, mai puţin cheltuielile făcute de simplă plăcere.
terminate, in stare de a fi predate
Ans.a d. vânzătorul este obligat să plătească cumpărătorului valoarea bunului la momentul

7. Obligaţia de garanţie a vânzătorului contra evicţiunii: evicţiunii indiferent dacă aceasta este mai mică sau mai mare decât preţul primit.
Care este regula specifică obligaţiei de garanţie a vânzătorului contra evicţiunii? Ans.a
26.
a. există numai faţă de persoana cu are a încheiat contractul;
b. se transmite succesorului universal sau succesorilor cu titlu universal 14. Obligaţia de garanţie a vânzătorului contra evicţiunii rezultând din fapta

ai vânzătorului; unui terţ există:


Când există obligaţia de garanţie a vânzătorului contra evicţiunii rezultând din fapta
c. se transmite, în principiu, succesorului cu titlu particular al vânzătorului. unui terţ? 27.
d. mandatului, din ziua în care, încheind executarea mandatului, i-au rămas acele a. indiferent dacă este vorba de o tulburare de drept sau de fapt;
sume. Ans.b b. indiferent dacă vânzătorul a cunoscut sau nu cauza evicţiunii;

8. Garanţia contra viciilor lucrului vândut: c. viaţa şi sănătatea unei persoane;


Cum funcţionează obligaţia de garanţie contra viciilor a vânzătorului? 34. d. capacitatea de administrare.
Ans.b 20. Obligaţia de transmitere a dreptului de proprietate ca urmare a încheierii
15. Obligaţia de garanţie contra viciilor lucrului vândut există şi în unui contract de vânzare-cumpărare este o obligaţie:
Ce fel de obligaţie este obligaţia de transmitere a dreptului de proprietate ca urmare a
cazul: încheierii unui contract de vânzare-cumpărare? 4.
În ce cazuri există obligaţia de garanţie contra viciilor lucrului vândut? 31. a. de a da;
a. în care viciul nu exista în momentul transferului dreptului de proprietate, b.de a face;
c.de diligenta sau prudenta
dar se iveşte înainte de predarea lucrului vândut; d.morala
b. vânzării prin licitaţie publică făcută prin intermediul justiţiei; ans.a
c. în care, într-un contract de vânzare de drepturi succesorale, 21. Clauzele îndoielnice ale contractului de vânzare-cumpărare se
vânzătorul s-a obligat să garanteze conţinutul universalităţii. interpretează în favoarea:
d. in care cumpărătorul descoperă după încheierea contractului că, deşi a În favoarea cui se interpretează clauzele îndoielnice ale contractului de vânzare-
cumpărare? 24.
contractat pentru o clădire din cărămida, aceasta este din lemn.
a. debitorului;
Ans.c
b. vânzătorului;
16. Pentru a opera imediat (automat) transferul dreptului de proprietate
c. cumpărătorului.
din momentul încheierii contractului de vânzare-cuinpărare, se cere
d. ambelor părţi.
îndeplinirea următoarelor condiţii: Ans.c
Ce condiţii se cer îndeplinite pentru a opera imediat (automat) transferul
dreptului de proprietate din momentul încheierii contractului de vânzare- 22. Pentru a fi nulă absolut, o vânzare sub condiţie rezolutorie trebuie:
cumpărare? 2. a. să prevadă restituirea lucrului către vânzător într-un anumit termen;
a. vânzătorul trebuie să fie un non dominus;
b. să prevadă posibilitatea vânzătorului de a relua lucrul vândut, restituind
b. trebuie să fie vorba de bunuri individual determinate;
preţul şi cheltuielile făcute de cumpărător, reluarea operând cu efect retroactiv atât
c. trebuie ca obiectul contractului să fie o universalitate juridică.
împotriva cumpărătorului, cât şi asupra terţilor dobânditori ai lucrului, fructele
d. trebuie ca părţile să fi inserat o condiţie rezolutorie.
percepute râmând cumpărătorului;
Ans.b
c. sa prevadă cântărirea, măsurarea, numărarea lucrului vândut.
17. In cazul obligaţiei vânzătorului de garanţie contra viciilor lucrului
d. trebuie încheiat cu un minor între 14 şi 18.
vândut: Ans.b
Cum funcţionează obligaţia vânzătorului de garanţie contra viciilor lucrului
vândut? 32. 23. Sunt incapabili absolut de a primi donaţii:
a. dacă cumpărătorul a înstrăinat lucrul vândut, acţiunea redhibitorie nu poate Ce persoane sunt incapabile absolut de a primi donaţii? 53.
a. doctorii şi farmaciştii;
fi exercitată către subdobânditor;
b. preoţii;
b. dacă vânzătorul nu a cunoscut viciul lucrului vândut, el poate fi obligat
c. persoanele neconcepute.
numai la restituirea preţului şi a cheltuielilor vânzării;
d. ascendenţii şi descendenţii.
c. dacă lucrul vândut a pierit fin cauza viciilor, vânzătorul este obligat, în
Ans.c
toate cazurile, şi la plata daunelor-interese.
24. Donaţiile indirecte:
d. vânzătorul răspunde dacă viciile nu au fost cunoscute de cumpărător
Care este regimul juridic al donaţiilor indirecte? 54.
datorită lipsei de experienţă a acestuia, deşi un om prudent şi diligent le-ar fi a. trebuie acceptate printr-un act separat;
descoperit.
b. trebuie să respecte condiţiile de fond pentru donaţii;
Ans.b
c. nu trebuie să respecte condiţiile de formă pentru donaţii.
18. Acţiunea în rezoluţiunea vânzării unui imobil pentru neplata
d. nu reprezintă o derogare de la condiţiile de formă ale donaţiilor.
preţului:
Ans.c
Care este regimul juridic al acţiunii în rezoluţiunea vânzării unui imobil pentru
neplata preţului? 38. 25. Irevocabilitatea de gradul II priveşte:
a. este calificată de lege ca fiind o acţiune reală; Ce presupune în cazul donaţiilor irevocabilitatea de gradul II ? 55.
b. nu poate fi admisă dacă neachitarea preţului este doar parţială; a. efectele contractului de donaţie;
c. poate fi exercitată numai după ce s-a cerut executarea silită în natură b. condiţiile de valabilitate pentru formarea contractului de donaţie;
a obligaţiei de plată a preţului. c. numai condiţiile de anulabilitate ale contractului.
d. poate fi opusa terţului dobânditor de drepturi reale înscrise in cartea d. condiţiile de opozabilitate a contractului de donaţie.
funciară. Ans.b
Ans.a,c 26. Donaţiile făcute unor minori sau interzişi pot fi acceptate:
19. în materia contractului de vânzare-cumpărare: Cine poate accepta donaţiile făcute unor minori sau interzişi? 56.
În contractul de vânzare-cumpărare, când se consideră ca plata este portabilă? a. de tutore;
40. Ans: a
b. de părinţi;
a. obligaţia de predare a lucrului vândut este, în lipsă de stipulaţie
c. de ceilalţi ascendenţi ai minorului sau interzisului, chiar dacă părinţii ar fi în
contrară şi dacă lucrul nu poate fi localizat, portabilă;
viaţă şi ar refuza să accepte donaţia.
b.transmiterea proprietăţii nu este de esenţa, ci numai de natura contractului;
d. de orice ruda in linie colaterala pana la gradul IV inclusiv a minorului.
c.cheltuielile vânzării sunt suportate, în lipsă de stipulaţie contrară, de ambele
Ans.a,b,c
părţi în mod egal.
27. Donaţia deghizată apare atunci când:
d. este permisă clauza prin care este interzisă înstrăinarea bunului
Când apare donaţia deghizată? 57.
transmis minorului până la majoratul lui.
a. actul public este un act cu titlu oneros;
Ans.a,d
b. actul public este un contract cu titlu gratuit;
c. actul public este o liberalitate. a. poate fi întocmit şi printr-un înscris sub semnătură privată, semnat însă de ambele
d. actul public este dezinteresat. părţi;
Ans.a b. atrage sancţiunea nulităţii relative dacă nu este întocmit;
28. Donaţia indirectă este un act juridic încheiat cu intenţia: c. reprezintă o descriere şi o evaluare cel puţin globală a bunurilor mobile
Care este intenţia cu care trebuie încheiat un act juridic pentru a fi calificat corporale sau incorporale dăruite.
donaţie indirectă? 58.
d. este obligatoriu atât pentru bunurile mobile dăruite, cât şi pentru cele imobile.
a.de a transmite un drept de proprietate cu titlu oneros;
Ans.c
b. de a face o liberalitate pe calea unui act juridic altul decât contractul
35. Revocarea donaţiei se face obligatoriu pe cale judiciară:
de donaţie;
În ce situaţii revocarea donaţiei se face obligatoriu pe cale judiciară? 65.
c.de a face un act dezinteresat. a. în cazul neexecutării obligaţiilor;
d.de a ocoli condiţiile de fond pentru donaţii. b. în cazul survenienţei de copil;
Ans.b c. în cazul ingratitudinii.
29. Darul manual presupune două elemente: d. in cazul donaţiilor dintre soţi.
Care sunt cele două elemente pe care le presupune darul manual? 59. Ans.a,c
a. predarea bunului imobil şi publicitatea imobiliară;
36. între absenţi, donaţia este valabilă în condiţiile:
b. predarea bunului mobil şi publicitatea imobiliară; Ce condiţii trebuie să fie îndeplinite pentru ca donaţia încheiată între absenţi să fie
c. acordul de voinţă pentru a transmite şi dobândi un drept cu titlu valabilă? 66.
gratuit şi tradiţiunea bunului. a. oferta de a dărui este făcută în formă autentică;
d. acordul de voinţă pentru a transmite şi dobândi un drept cu titlu gratuit şi b. acceptarea este făcută în formă autentică;
întocmirea unui înscris autentic. c. acceptarea prin înscris separat să aibă loc în timpul vieţii donatorului.
Ans.c d.acceptarea sa fie ratificata şi de moştenitorii donatorului.
30. Revocare pentru ingratitudine se realizează atunci când: Ans.a,b,c
Când operează revocare pentru ingratitudine? 60. 37. Constituie forme de realizare a unor donaţii indirecte:
a. donatarul a atentat la viaţa donatorului; Care sunt formele de realizare a unor donaţii indirecte? 67.
b. donatorul este incapabil; a. renunţarea la un drept;
c. donatorul a predecedat donatarului. b. remiterea de datorie;
c.toate actele făcute cu intenţia de a gratifica.
d. donatarul l-a accidentat grav din culpa pe donator.
d.promisiunea publica de recompensa.
Ans.a Ans.a,b
31. Donatorul este obligat: 38. Sunt clauze compatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiei:
Care sunt obligaţiile donatorului? 61. Ce clauze sunt compatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiei? 68.
a. să predea lucrul potrivit clauzelor stabilite şi să îl păstreze până la a.plata unor datorii viitoare;
predare; b.donaţia afectată de orice condiţie;
b.să predea lucrul într-o stare corespunzătoare destinaţiei pentru care a fost c. donaţia afectată de un termen.
dăruit; d.substituţiile fideicomisare.
c.să efectueze reparaţiile necesare înainte de predarea lucrului. Ans.c
d.sa garanteze pentru evicţiune peste limita sarcinii. 39. Revocabilitatea donaţiei între soţi:
Ans.a Care este regimul juridic al revocabilităţii donaţiei între soţi? 69.
a.nu este permisă;
32. Acţiunea în revocare pentru ingratitudine poate fi introdusă, după
b. este o excepţie de la principiul irevocabilităţii;
apariţia cauzei de revocare, în termen de:
În ce termen poate fi introdusă acţiunea în revocare pentru ingratitudine, după c.este valabilă numai dacă este independentă de voinţa donatorului.
apariţia cauzei de revocare? 62. d.presupune un motiv de ingratitudine.
a. 6 luni; Ans.b
b. un an; 40. Remiterea de datorie este:
c. 3 ani. Care este natura juridică a remiterii de datorie? 70.
d. 30 ani. a. o donaţie simulată,
Ans.b
b. o donaţie cu sarcini;
33. Revocarea pentru survenienţă de copil: c. o donaţie indirectă.
Când intervine revocarea donaţiei pentru survenienţă de copil? 63.
d. o stipulaţie pentru altul.
a.nu intervine dacă donatorul avea un copil adoptat şi ulterior, după donaţie, i
Ans.c
se naşte un copil;
41. Acţiunea în revocarea donaţiei pentru ingratitudine:
b. intervine chiar dacă copilul se naşte după moartea donatorului;
a. are caracter strict personal;
c.intervine şi când copilul donatorului a fost conceput la momentul donaţiei.
b. poate fi exercitată şi de creditorii donatorului, pe calea acţiunii oblice;
d.nu intervine dacă donatarul a intrat in posesia bunurilor dăruite şi a fost lăsat
c. poate fi exercitată de moştenitorii donatorului oricând.
în posesia acelor lucruri şi după naşterea fiului donatorului.
d. este supusa termenului de prescripţie general in materia drepturilor reale.
Ans.b
Ans.a
34. In cazul donaţiilor, statul estimativ:
42. Când donaţia se încheie între absenţi:
Care este, în cazul donaţiilor, regimul juridic al statul estimativ? 64. Ce condiţii trebuie să îndeplinească pentru a fi valabilă oferta de donaţie între absenţi?
71.
a. oferta şi acceptarea se fac în formă autentică; c. răspunde pentru viciile ascunse ale lucrului numai dacă se face dovada că, în
b. numai oferta se face în formă autentică; momentul încheierii contractului de locaţiune, cunoştea existenţa lor.

c. numai acceptarea se face în formă autentică. d. răspunde pentru viciile ascunse ale lucrului existente anterior contractului de

d. oferta se face ia forma autentica, iar acceptarea prin înscris sub semnătură locaţiune.

privată, cu data certa. Ans.a

Ans.a 49. Sublocaţiunea este permisă dacă:


43. Revocarea donaţiei pentru survenienţă de copil: În ce condiţii este permisă sublocaţiunea? 105.
Când operează revocarea donaţiei pentru survenienţă de copil? 72.
a. există clauză expresă în contractul de locaţiune;
a. operează dacă donatorului i se naşte un copil chiar şi după moartea
b. nu contravine clauzelor contractului principal;
sa;
c. este încheiată în formă autentică.
b. operează dacă donatorul adoptă un copil după încheierea contractului;
d. este acceptata de către locator.
c. operează dacă donatorul se căsătoreşte după încheierea contractului.
Ans.b
d. nu intervine dacă, în momentul încheierii contractului de donaţie,
50. Pentru opozabilitate, cesiunea locaţiunii trebuie să fie:
donatorul avea un copil conceput şi acesta se naşte.
Ans.a Ce conditii trebuie sa fie indeplinite pentru opozabilitatea cesiunii locatiunii? 106.
a. notificată locatorului;
44. Acţiunea în revocarea donaţiei pentru survenienţă de copil se b. acceptată de locatar;
prescrie în: c. recunoscută de terţi.
În cât timp se prescrie acţiunea în revocarea donaţiei pentru survenienţă de d. înscrisă în cartea funciară dacă locaţiunea are o perioada mai mare de 2 ani.
copil? 73.
Ans.a
a. 1 an de la naşterea copilului;
51. Locaţiunea este un contract:
b. 3 ani de la naşterea copilului;
a. consensual;
c. 30 de ani de la naşterea copilului.
b. constitutiv de drepturi reale;
d. 10 ani de la naşterea copilului.
c. intuitu personae.
Ans.c
d. real.
45. Obiectul contractului de locaţiune poate fi:
Ans.a
Care este obiectul contractului de locaţiune? 102.
52. Procura, ca negotium, reprezintă:
a. orice fel de bun din domeniul public;
a. înscrisul în care se enumera actele juridice ce urmează să se încheie de către
b. orice fel de bun, mai puţin cele care formează obiectul dreptului de
mandatar;
proprietate industrială;
b. actul juridic unilateral ce exprimă oferta de mandat;
c. orice fel de bun imobil proprietate privată.
c. actul juridic bilateral ce exprimă oferta de mandat şi acceptarea acestei.
d. orice fel de consumptibil, dacă contractul se încheie cu titlu gratuit.
d. oferta de mandat şi acceptarea ei.
Ans.c
Ans.b
46. Locatarul:
53. Cesiune contractului de locaţiune:
a. trebuie să întrebuinţeze lucrul închiriat ca un bun proprietar,
Care este regimul juridic al cesiunii contractului de locaţiune: 107.
răspunzând de culpa levis in abstracto;
a. este posibilă numai dacă în contractul de locaţiune s-a prevăzut în mod expres
b.trebuie să suporte pe o perioadă de maxim 40 de zile restrângerile dreptului
dreptul locatarului de a subînchiria ori de a cesiona contractul;
său în cazul în care locatorul este obligat de împrejurări să execute reparaţii urgente,
b. permite cesionarului să îl acţioneze în judecată pe locator numai prin intermediul
chiar dacă prin aceste reparaţii locatarul şi familia sa s-ar afla în neputinţă de a locui
acţiunii oblice;
o perioadă de 15 zile;
c. constituie o înstrăinare a dreptului de folosinţă al locatarului către un terţ.
c. răspunde de stricăciunile şi pierderile provocate de persoanele
d. poate fi numai totala.
familiei sale sau de sublocatari.
Ans.c
d. răspunde de deteriorarea lucrului, inclusiv de cea datorata vechimii.
54. Tacita relocaţiune înseamnă:
Ans.a,c
Ce înseamnă tacita relocaţiune? 108.
47. Prin tacita relocatiune:
a. încheierea unui nou contract de locaţiune;
a. se prelungesc efectele locaţiunii pe aceeaşi durată;
b. plata în continuare a chiriei;
b. nu se prelungesc efectele locaţiunii;
c. rămânerea locatarului în folosinţa lucrului după expirarea termenului şi fără
c. se prelungesc efectele locaţiunii dacă nu a fost anunţat concediul.
ca locatorul să-1 împiedice pe locatar.
d. se modifica şi cuantumul chiriei.
Ans.c d. modificarea clauzelor contractului iniţial.
Ans.c
48. Locatorul:
55. Denunţarea (concediul) unui contract de locaţiune pe durată determinată:
Care sunt obligaţiile locatorului? 104.
Ce condiţii trebuie să îndeplinească denunţarea (concediul) unui contract de locaţiune
a. trebuie să predea locatarului lucrul într-o stare corespunzătoare
pe durată determinată? 109.
destinaţiei în vederea căreia a fost închiriat, afară de cazul în care părţile au
a. este lipsită de eficacitate dacă nu a fost stipulată de părţi sau prevăzută
prevăzut altfel;
expres de lege;
b. datorează garanţie numai pentru viciile ascunse ale lucrului care provin din
cauze anterioare încheierii contractului de locaţiune;
b. este, în toate cazurile, nulă dacă nu a fost făcută cu respectarea termenului a. trebuie să aibă capacitate de exerciţiu deplină;
de preaviz; b. nu poate renunţa unilateral la mandat;
c.este un act juridic bilateral. c. este îndreptăţit să solicite obligarea mandantului la plata c h e l t uielilor făcute
d.nu produce efecte dacă cealaltă parte refuză primirea înştiinţării de denunţare pentru executarea mandatului numai dacă a f o s t încheiat actul juridic pentru care s-a dat
făcută prin intermediul executorului judecătoresc. mandatul.
Ans.a d. este obligat să plătească dobânzi pentru sumele de bani iliniase din cele primite de
56. Termenul de preaviz la încetarea locaţiunii este: la mandant pentru executarea mandatului,din ziua in care,incheiand executarea
Care este natura juridică a termenului de preaviz la încetarea locaţiunii? 110. mandatului,i-au ramas acele sume
a. legal; ans.a
c. lăsat exclusiv la aprecierea instanţei.
63. Mandatarul:
d. lăsat la aprecierea unui terţ.
Care sunt obligaţiile mandatarului? 142.
Ans.b
a. datorează dobânzi, în cazul în care a întrebuinţat în interesul său sumele de
bani cuvenite mandantului, din ziua întrebuinţării, fără a fi nevoie de vreo punere în
57. Tacita relocaţiune:
întârziere;
Cum operează tacita relocaţiune? 111.
b.nu poate renunţa la mandat în cazul în care mandatul este cu titlu oneros;
a.operează atunci când durata contractului de locaţiune nu a fost determinată de
c.răspunde de pieirea fortuită a lucrului deţinut în baza mandatului în toate cazurile în
părţi sau lege;
care se dovedeşte că l-ar fi putut salva sacrificând un lucru al său.
b.nu poate fi exclusă printr-o clauză contractuală expresă;
d.este obligat să plătească dobânzi pentru sumele de bani, din cele primite de la
c. nu operează atunci când locatorul a notificat concediul locatarului,
mandant pentru executarea mandatului, pe care le-a folosit în interes propriu, din ziua în
dar acesta din urmă a continuat să folosească lucrul după expirarea termenului
care i-au fost încredinţate.
prevăzut în contract.
Ans.a
d.nu presupune reînnoirea garanţiilor în mod expres. 64. în materia contractului de mandat:
Ans.c
a. capacitatea mandatarului se apreciază în funcţie de natura actului juridic care
58. în mandatul oneros, mandantul trebuie să aibă capacitate deplină
urmează a fi încheiat;
dacă:
b. actele de administrare pot fi încheiate numai în baza unui mandat special;
În mandatul oneros, când se cere ca mandantul să aibă capacitate deplină? 138. c. Mandatul este special când este dat pentru un act strict personal al mandantului.
a. mandatarul urmează să încheie acte de dispoziţie;
d. în caz de pluralitate de mandatari, aceştia sunt ţinuţi să răspundă fiecare
b. mandatarul urmează să încheie acte de administrare;
pentru actele încheiate, adică divizibil.
c. pentru orice act.
d. mandatarul urmează să încheie acte de conservare. Ans.d
Ans.c
65. Mandatul conceput în termeni generali dă dreptul mandatarului:
59. Contractul de mandat este un contract:
Ce drepturi conferă mandatarului mandatul conceput în termeni generali? 144.
Care sunt caracterele juridice ale contractului de mandat? 139.
a. să înstrăineze orice bun al mandantului;
a. intuitu personae;
b. să se ocupe de toate treburile mandantului;
b. solemn, afară de excepţiile prevăzute de lege;
c. să închirieze apartamentul mandatarului.
c. real.
d. sa se ocupe de toate treburile mandantului.
d. constitutiv de drepturi reale.
Ans.a Ans.c

60. Regula simetriei formei implică: 66. Mandatul este general când:

Ce implică regula simetriei formei în contractul de mandat? 140. Când mandatul este general? 145
a. concordanţa de interese între mandatar şi mandant; a. sunt împuternicite mai multe persoane;
b. identitatea între forma procurii şi forma actului juridic ce urmează să b. împuternicirea nu are limite;
fie încheiat; c. se dă pentru o singură operaţiune juridică.
c. identitatea între mandatul tacit şi cel aparent. d. când mandatarul este împuternicit să participe la o licitaţie pentru mandant.
d. mandatul trebuie să fie expres şi constatat întotdeauna pi inlr-un înscris, Ans.b

pentru a fi valabil. 67. Mandatul este în interes comun atunci când:


Ans.b Când mandatul este în interes comun? 146.
61. Mandatul este tacit atunci când: a.mandatarul încheie actul care formează obiectul mandatului în schimbul unei
Când mandatul este tacit? 141. remuneraţii;
a. legea nu cere forma autentică pentru contractul de mandat; b.mandatarul încheie actul care formează obiectul mandatului cu o terţă persoană pe
b. acesta rezultă din împrejurări de fapt ce fac neîndoielnică i n t e n t i a care tot el o reprezintă;
părţilor; c. mandatarul este cointeresat alături de mandant în încheierea actul care
c. mandatarul urmează să cumpere un teren. formează obiectul mandatului.
d. mandatarul este interesat la îndeplinirea mandatului fiindcă de aici are d.vizează situaţia în care mandatarul încheie actul juridic cu o terţă persoană pe care
dreptul la remuneraţie. tot el o reprezintă.
Ans.b Ans.c

62. Mandatarul: 68. Mandatarul:


a.este obligat să dea în primire mandantului tot ce i s-a predat în puterea d.dobânzi la sumele avansate de mandatar, dobânzi ce curg in toate cazurile de la data
mandatului, cu excepţia celor ce nu s-ar fi cuvenit mandantului; cererii de restituire a cheltuielilor,cerere formulata de mandatar.
b. este obligat să plătească dobânzi din ziua întrebuinţării sumelor de Ans.a
bani cuvenite mandantului şi întrebuinţate de mandatar, chiar fără punere în 73. Mandantul este obligat pentru actele mandatarului care depăşesc limitele
întârziere; împuternicirii:
c.este obligat să plătească dobânzi pentru sumele de bani nerestituite Când este obligat mandantul pentru actele mandatarului care depăşesc limitele
mandantului şi neîntrebuinţate de el din momentul încetării mandatului; împuternicirii? 152.
d. este obligat să plătească dobânzi pentru sumele de bani nerestituite a. dacă au fost consecinţa faptei ilicite a mandatarului;
mandantului şi întrebuinţate de el, de la momentul punerii în întârziere, făcută b. dacă le-a ratificat expres sau tacit;
chiar prin notificare. c. dacă procura a fost revocată.
Ans.b,d d. numai dacă mandatul a fost cu titlu oneros.
Ans.b
69. Obligaţia de a da; socoteală presupune din partea mandatarului:
74. In caz de deces al mandatarului:
Ce presupune din partea mandatarului obligaţia de a da socoteală? 148.
Ce situaţii apar în caz de deces al mandatarului? 153.
a. darea în primire mandantului tot ce i s-a predat în virtutea
a. moştenitorii acestuia pot revoca contractul;
mandatului pe care 1-a executat;
b. moştenitorii acestuia sunt liberi de orice îndatorire faţă de mandant;
b.posibilitatea mandatarului de a întrebuinţa în interes propriu banii
c. moştenitorii acestuia trebuie să continue mandatul până la încunoştinţarea
mandantului fără să fie obligat la dobânzi;
mandantului.
c.posibilitatea de a culege şi întrebuinţa în interes propriu fructele produse de
d. mandatul încetează, moştenitorii lui nemaiputând efectua nici un act.
bunurile mandantului.
Ans.c
d.posibilitatea fiecărui mandatar, dacă exista mai mulţi mandatari împuterniciţi
75. Mandatarul:
pentru aceeaşi operaţiune, de a executa singur mandatul.
a. nu poate face nimic afară din limitele mandatului său;
Ans.a
b. poate face un compromis dacă a fost împuternicit să facă o tranzacţie;
70. Sumele de bani cuvenite mandantului şi întrebuinţate de mandatar
c.răspunde de neîndeplinirea actului juridic ce a făcut obiectul mandatului, chiar dacă
în propriul folos produc dobânzi de la data:
a depus toate diligentele;
De la ce data sumele de bani cuvenite mandantului şi întrebuinţate de mandatar
d. este obligat să termine operaţiunea începută la moartea mandantului, dacă
în propriul folos produc dobânzi? 149.
întârzierea ar provoca daune moştenitorilor mandantului.
a. când mandantul a cerut acele sume;
Ans.a,b,d
b. întrebuinţării acelor sume de către mandatar;
c. introducerii cererii de chemare în judecată având ca obiect restituirea 76. Dacă nu urmăreşte frauda la lege, mandatul fără reprezentare este supus

sumelor respective. regulilor edictate pentru:

d. pot fi solicitate oricând de către mandant sau succesorii acestuia. Căror reguli este supus mandatul fără reprezentare dacă nu urmăreşte frauda la lege?
Ans.b 154.
71. Mandatarul răspunde de obligaţiile rezultând din substituirea unei a. convenţii, în general;
terţe persoane: b. mandat;

Când mandatarul răspunde de obligaţiile rezultând din substituirea unei terţe c. locaţiune.

persoane? 150. d. stipulaţia pentru altul.


Ans.a
a. dacă , având consimţământul mandantului, şi-a substituit o persoană
capabilă; 77. Contractul de arendare este o varietate a contractului de:

b. dacă, având consimţământul mandantului, şi-a substituit o persoană a. vânzare-cumpărare;

solvabilă; b. mandat;

c. dacă nu a avut consimţământul mandantului pentru substituire. c. locaţiune;

d. când a fost autorizat sa-şi substituie o anume persoana şi el şi-a d. antrepriză.

substituit alta. Ans.c

Ans.c,d 78. Contractul de arendare are următoarele caractere juridice:


72. Mandantul trebuie să acopere mandatarului: a. este un contract unilateral;
Ce cheltuieli trebuie să acopere mandantul mandatarului? 151. b. este un contract sinalagmatic;
a. toate cheltuielile necesare şi utile generate de îndeplinirea mandatului,
c. este un contract cu titlu gratuit;
precum şi pierderile suferite de mandatar ocazionate de mandat, pentru care nu
d. este un contract dezinteresat.
i se poate imputa vreo culpă; Ans.b
b.toate cheltuielile necesare şi utile generate de îndeplinirea mandatului, mai
79. Termenul arendării este determinat de:
puţin pierderile suferite de mandatar ocazionate de mandat, pentru care nu i se poate
a. legiuitor;
imputa vreo culpă;
b. instanţa judecătorească;
c.toate cheltuielile necesare şi utile generate de îndeplinirea mandatului,
c. părţi;
precum şi pierderile suferite de mandatar fără legătură cu mandatul, pentru care nu i
d. terţi.
se poate imputa vreo culpă.
Ans.c
80. Suportarea riscurilor în materia arendării se stabileşte de către: b. trebuie să plătească preţul, dacă nu există convenţie contrară;
a. legiuitor; c. nu mai suportă riscul pieirii fortuite a lucrului;
b. instanţa judecătorească; d. poate cere o reducere de preţ.
c. debitor; Ans.b
d. părţile contractante. 89. Răspunderea antreprenorului pentru vicii:
Ans.d Când operează răspunderea antreprenorului pentru vicii? 182.
81. în materia arendării, moartea uneia dintre părţi: a. operează numai pentru viciile ascunse ale lucrării şi materialelor procurate
a. duce la încetarea contractului; de el;
b. nu produce efecte; b.nu operează pentru viciile ascunse ale lucrării şi materialelor procurate de el;
c. părţile pot hotărî soarta contractului; c.este antrenată pentru viciile aparente şi după recepţia lucrării fără rezerve şi obiecţii
d. duce la schimbarea cuantumului arendei. din partea clientului;
Ans.b d.nu intervine în nici un caz.
82. în materia arendării, tacita relocaţiune: Ans.a
a.operează în temeiul legii; 90. Subantrepriza în construcţii:
b. nu operează; Care este regimul juridic al subantreprizei în construcţii? 183.
c.operează numai prin hotărâre judecătorească; a. este permisă ori de câte ori în contractul de antrepriză nu i se inserată o
d. operează prin acordul părţilor. clauză contrară;
Ans.b b.dă clientului dreptul la o acţiune contractuală împotriva subantreprenorilor;
83. Contractul de arendare se deosebeşte de contractul de locaţiune c.antrenează răspunderea antreprenorului ca şi comitent pentru faptele ilicite ale
prin: subantreprenorilor;
a. numărul părţilor; d.antrenează răspunderea clientului ca şi comitent pentru luptele ilicite ale
b. dreptul transmis; subantreprenorilor
c. capacitatea părţilor; ans.a
d. condiţiile de formă cerute pentru validitate. 91. Dacă preţul lucrării s-a stabilit pe baza unui deviz:
Ans.d Ce reguli urmează preţul lucrării stabilit pe baza unui deviz în contractul de
antrepriză? 184.
84. Prin antreprenor înţelegem, potrivit Codului Civil:
Ce înţelegem prin antreprenor, potrivit Codului Civil? 177. a. se poate modifica numai dacă s-a mărit preţul muncii;
a. orice persoană fizică; b. se poate modifica numai dacă s-a mărit preţul materialelor;
b. orice persoană fizică sau juridică; c. se poate modifica după preţul materialelor şi/sau al muncii;
c. un lucrător, meseriaş, întreprinzător, arhitect; d. nu se poate modifica niciodată.
d. numai o persoană juridică. Ans.c
Ans.b 92. Contractul de comodat:
85. în ipoteza antreprizei, se plăteşte: a. este consensual;
Ce se plăteşte în cazul antreprizei? 178. b. este real;
a. numai rezultatul muncii antreprenorului, predat clientului;
c. este unilateral;
b. în raport de cantitatea şi calitatea muncii depuse;
d. este de adeziune.
c. în funcţie de acordul părţilor; Ans.b
d. în funcţie de prevederile legale în vigoare la data încheierii contractului.
93. Obiectul împrumutului de folosinţă poate consta din:
Ans.a
a. orice bun mobil sau imobil nefungibil;
86. în cazul contractului de antrepriză, între client şi antreprenor se
b. orice bun mobil sau imobil fungibil;
creează:
c. numai bunuri mobile nefungibile;
Ce fel de raport juridic se creează în cazul contractului de antrepriză, între
client şi antreprenor? 179. d. numai bunuri mobile fungibile.
a. un raport de prepuşenie; Ans.a
b. un raport de subordonare convenţională: 94. Comodatarul este obligat:
c. raporturi de independenţă juridică. a. să folosească lucrul potrivit destinaţiei;
Ans.c b.să facă cheltuieli voluptuarii cu lucrul;
87. Antreprenorul trebuie să aibă: c.să restituie, la scadenţă, un echivalent al lucrului împrumutat;
Ce condiţii referitoare la capacitate trebuie să îndeplinească antreprenorul?
d.să transmită lucrul oricărei persoane care ar avea o trebuinţă asemănătoare cu cea
180.
a.întotdeauna capacitatea de a face acte de administrare ; pentru care 1-a primit.
Ans.a
b. întotdeauna capacitatea de a face acte de dispoziţie;
95. Comodatarul este răspunzător:
c.capacitatea de încheia fie acte de administrare, fie acte de dispoziţie;
a. dacă lucrul împrumutat s-a deteriorat prin folosirea lui de către o terţă
d.capacitate de exerciţiu restrânsă.
Ans.b persoană căreia i 1-a încredinţat cu orice titlu;
b. chiar dacă deteriorarea lucrului este consecinţa folosirii potrivit destinaţiei şi fără
88. Odată cu recepţia lucrării, clientul:
Care sunt obligaşiile clientului odată cu recepţia lucrării? 181. culpă din partea sa;
a. nu are nici o obligaţie; c. chiar dacă deteriorarea lucrului s-a produs din caz fortuit;
d. nu este răspunzător în nici o situaţie.
Ans.a d. la data stabilită de părţi în contract.
96. în cazul contractului de împrumut: 103. Dacă împrumutatul este în imposibilitate de a restitui lucrul:
a. împrumutătorul nu poate să ceară lucrul împrumutat mai înainte de a. se aplică principiul genera non pereunt;
termen; b. nu datorează despăgubiri;
b. împrumutătorul poate, mai înainte de termen, să ceară lucrul împrumutat, c. se face vinovat de infracţiunea de abuz de încredere;
dacă ar cădea într-o trebuinţă mare şi neprevăzută de acel lucru; d. va face plata în bani după valoarea pe care o au lucrurile la termenul şi în
c. dacă s-a stipulat că împrumutatul va plăti când va putea sau când va locul unde trebuia să se facă restituirea.
avea mijloace, judecătorul poate oferi un termen de plată, după împrejurări; 104. Răspunderea împrumutătorului poate fi angajată:
d. părţile pot prevedea ca moment al restituirii un termen suspensiv a. numai contractual, pentru viciile ascunse ;
incert. b. numai delictual, pentru viciile ascunse;
Ans.a,c,d c. atât contractual, cât şi delictual;
97. în cazul împrumutului cu dobândă: d. nu se antrenează în nici o situaţie.
a.dacă împrumutătorul eliberează o chitanţă pentru plata parţială a capitalului 105. în cazul împrumutului cu dobândă se aplică:
datorat, suma plătită se impută cu precădere asupra dobânzilor datorate pentru a. principiul nominalismului monetar;
întregul capital; b. dobânda la dobândă;
b. în ipoteza prevăzută mai sus se prezumă absolut plaţii dobânzii c. perceperea anticipată a dobânzilor;
aferente părţii din capitalul achitat; d. convenţia părţilor.
c. dacă împrumutătorul eliberează o chitanţă pentru primirea unei părţi
106. între societăţile comerciale A şi B s-a încheiat un contract de împrumut a
din datorie, suma plătită se impută cu întâietate asupra dobânzilor;
unei combine frigorifice. în perioada termenului de împrumut, reprezentantul
d.dacă împrumutătorul eliberează o chitanţă pentru primirea unei părţi din societăţii B înstrăinează acest bun persoanei fizice C, fără a avea consimţământul lui
datorie, suma plătită se impută cu întâietate asupra capitalului respectiv. A. Au valoare de adevăr afirmaţiile:
Ans.b,c a. reprezentantul lui B a săvârşit infracţiunea de abuz de încredere, prevăzută de art. 213
C. pen;
98. Dreptul de retenţie al comodatarului se naşte pentru: b. A poate introduce acţiune în revendicare împotriva lui li;

a . compensarea unei creanţe anterioare împrumutului de folosinţă ce o are c. C este obligat să îi restituie lui A bunul în te meiul contractului de împrumut;;

împotriva comodantului; d. A poate solicita restituirea bunului de la B, în temeiul contractului de

b. plata cheltuielilor extraordinare, necesare şi urgente făcute pentru împrumut.

conservarea lucrului; 107. Dacă la scadenţă împrumutatul este în imposibilitate de a restitui bunuri de

c. plata tuturor cheltuielilor făcute cu lucrul; aceeaşi natură:

d.plata cheltuielilor făcute în folosirea lucrului. a. el va plăti valoarea lor calculată după timpul şi locul in care urma să se facă

Ans.b restituirea;

99. Comodantul poate cere restituirea lucrului: b. el va plăti valoarea lor calculată la momentul rămânerii definitive a

a.înainte de împlinirea termenului stipulat; hotărârii judecătoreşti, în cazul în care în contract n u era determinat nici momentul,

b. după îndestularea trebuinţelor comodatarului, dacă nu s-a pn-văzut nici locul plăţii;

un termen; c. el va plăti valoarea lor din momentul şi în locul încheierii contractului, dacă

c . numai printr-o acţiune în revendicare; nu se determinase nici momentul, nici locul plăţii;

d. numai printr-o acţiune nepatrimonială. d. el va plăti valoarea lor din momentul şi în locul încheierii contractului, chiar dacă
Ans.b se determinase nici momentul, nici l o c u l plăţii;

100. Obiectul împrumutului de consumaţie este format din: 108. Dacă comodatarul nu întrebuinţează lucrul potrivit destinaţiei determinată
a. bunuri imobile prin determinarea legii; prin natura lui sau prin contract, atunci:
b. bunuri individual determinate; a. poate fi obligat să plătească despăgubiri;
c. bunuri fungibile şi consumptibile; b. comodantul poate cere rezilierea contractului;

d. bunuri nefungibile şi consumptibile. c. comodatarul suportă riscul lucrului chiar din caz fortuit;
Ans.c d.comodatarul suportă riscul lucrului provenit din ca/ de forţă majoră.
101. La scadenţă, împrumutatul: 109. Din contractul de depozit se nasc:
a. trebuie să restituie lucruri de acelaşi gen, în aceeaşi cantitate şi de a. raporturi juridice reale;
aceeaşi calitate; b. raporturi juridice obligaţionale;
b.se poate libera predând împrumutătorului orice bun; c. raporturi juridice mixte;
c . se poate libera predând împrumutătorului un bun superior ca valoare celui d. nu apar raporturi juridice.
împrumutat; 110. Constituie caractere juridice ale contractului de lepozit:
d.se poate libera predând împrumutătorului un bun inferior c a valoare celui a. este un contract real;
împrumutat. b. poate fi numai cu titlu oneros;
102. în cazul împrumutului cu termen, prescripţia începe să curgă: c. este o liberalitate;
a. la data naşterii raportului juridic; d. este, de regulă, un contract unilateral.
b. la expirarea termenului; 111. Spre deosebire de antreprenor, depozitarul se obligă:
c. după satisfacerea trebuinţelor împrumutatului; a. să efectueze anumite lucrări la lucrul depozitat;
b. să păstreze lucrul o anumită perioadă; d. împrumut de consumaţie.
c. să folosească lucrul conform destinaţiei; 121. Depozitarul poate restitui lucrul depozitat:
d. să aducă îmbunătăţiri lucrului depozitat. a. deponentului;
112. Constituie variante ale depozitului propriu-zis: b. aceluia în al cărui nume s-a făcut depozitul;
a. depozitul obişnuit; c. persoanei desemnate pentru caz de moarte a deponentului.
b. depozitul necesar; d. persoanei arătate spre a primi lucrul depozitat.
c. depozitul neregulat. 122. Depozitarul:
d. sechestrul. a. trebuie să restituie fructele produse de lucrul depozitat şi culese de el;
113. Poate constitui obiect al contractului de depozit: b. trebuie să plătească dobânzi pentru banii ce i s-au depozitat;
a. un lucrul mobil corporal; c. trebuie să plătească dobânzi pentru banii ce i s-au depozitat numai din ziua în
b. un lucru individual determinat; care a fost pus în întârziere pentru restituire;
c. o creanţă constatată prin titlu la purtător; d. poate refuza restituirea lucrului depozitat până la plata integrală a sumelor la
d. un lucru determinat generic. care are dreptul din cauza depozitului
114. Depozitarul trebuie să se îngrijească de paza lucrului depozitat: 123. Contractul de societate presupune:
a. cu mai multă grijă decât de lucrurile proprii; a . consimţământul părţilor în vederea constituirii societăţii;
b. cu aceeaşi grijă ca de propriul lucru; b. asocierea a două sau mai multe persoane pentru i iinipă rărea unui bun în
c. şi în caz de forţă majoră; coproprietate;
d. cu diligenta unui bun proprietar. c. asocierea unor persoane pentru a participa la o competiţie sportivavă;
115. Potrivit Codului Civil, hotelierul răspunde pentru furtul sau d. asocierea unor persoane pentru a participa la o competiţie Hilislică.
stricăciunea totală sau parţială a lucrului călătorului: 124. Caracterul civil al contractului de societate presupune:
a. dacă furtul s-a săvârşit de prepuşii hotelului, chiar dacă au acţionat cu a . dobândirea de personalitate juridică;
„mână armată"; b. litigiile cu privire la societate se judecă la instanţa de i m i U -neios;
b. dacă furtul a fost săvârşit de străini, chiar dacă aceştia nu locuiesc în hotel c. societate civilă nu poate fi supusă reorganizării şi lichidării |u» l i » laie
şi chiar dacă au acţionat „cu mână armată sau în all fel, cu forţă majoră"; potrivit Legii nr. 64/1995;
c. dacă furtul sau stricăciunea a fost făcută de străini, indiferent dacă d. societatea civilă nu urmează dreptul comun în materie.
aceştia au fost cazaţi în hotel sau identificaţi, dar numai dacă aceştia nu au 125. Contractul de societate se poate încheia:
acţionat „cu mână armată sau în alt fel, cu forţă majoră"; a de către meseriaşi în vederea exercitării în comun a meseriei
d. ca şi în cazul depozitului obişnuit cu titlu gratuit. b . d e către client cu un meseriaş pentru construcţia unei case s a u m a i multe
116. Depozitarul poate să invoce ca teniei al refuzului de restituire: apartamente;
a. novaţia; c. de către o persoană fizică cu mai multe instituţii bancare în i d e e a obţinerii unui
b. compensaţia; credit ipotecar;
c. darea în plată; d. de către mai multe societăţi comerciale care au acelaşi o b i e c t de activitate.
d. dreptul de retenţie. 126. Aportul social poate consta în:
117. Este asimilat depozitului necesar: a . exclusivitate din bunuri neconsumptibile;
a. depunerea unor sume de bani la instituţiile bancare; b. numai în bunuri egale ca valoare;
b. depozitul unor bunuri nefungibile; c. bunuri inegale ca valoare;
c. depozitul unor titluri la purtător; d. exclusiv bunuri corporale.
d. depozitul bunurilor aduse de pacienţi în staţiunile baleneo-climaterice.
127. Prestaţiile în muncă aduse ca aport în societate trebuie să constea în:
118. Depozitul neregulat are ca obiect: a.activitatea comună desfăşurată în cadrul administrării treburilor societăţii;
a. bunuri frugifere şi indivizibile; b. acte şi fapte care depăşesc cadrul activităţii comune obişnuite şi care sunt de
b. bunuri fungibile şi consumptibile; natură să aducă foloase societăţii în virtutea profesiei asociatului respectiv;
c. bunuri nefungibile şi neconsumptibile; c.serviciile prestate pentru societate de terţii angajaţi în acest sens;
d. bunuri fungibile şi neconsumptibile. d.acte de comerţ de natură sa crească capitalul societăţii.
119. Culpa depozitarului se aplică cu mai mare rigoare, după tipul 128. Dacă durata societăţii nu este determinată prin convenţia părţilor, se
abstract al omului prudent şi diligent, în următoarele cazuri: prezumă ca a fost contractată:
a. când depozitul este cu plată; a. pe termen nelimitat;
b. când depozitul s-a făcut în interesul depozitarului; b. pe 5 ani;
c. dacă s-a stipulat expres în contract ca depozitarul să răspundă pentru c. pe 10 ani;
orice culpă: d. pe 30 ani.
d. când iniţiativa contractului a fost luată de depozitar. 129. Asociatul răspunde faţă de societate:
120. Inserarea unui termen de restituire într-un contract ce are ca obiect a. numai pentru pagubele provocate cu intenţie;
o sumă de bani conduce la calificarea contractului drept: b. pentru toate daunele provocate culpabil;
a. depozit; c. numai pentru faptele juridice ilicite.
c. mandat; 130. Dacă asociaţii nu au prevăzut modul de administrare a societăţii:
b. împrumut de folosinţă; a. un asociat nu poate folosi lucrurile societăţii fără acordul celorlalţi;
b. actele de dispoziţie trebuie făcute pe baza unui mandat general; c.indemnizaţia de asigurare poate depăşi valoarea bunului asigurat;
c. se prezumă că asociaţii şi-au dat mandat reciproc de administrare; d. fiecare asigurător este obligat la plată proporţional cu suma asigurată , fără ca
d. nu se antrenează răspunderea asociaţilor pentru acte sau fapte ce asiguratul să poată încasa o sumă mai mare decât prejudiciul efectiv.
prejudiciază societatea. 139. Riscul asigurat în asigurările facultative trebuie să fie:
131. Dacă aportul social promis de un anumit asociat, în cadrul unui a. un eveniment viitor, posibil şi cert;
contract de societate civilă, constă într-o sumă de bani şi aceasta nu este depusă b. determinat cu precizie;
la termen: c. legat de fapta intenţională a asiguratului;
a. capitalul respectiv este de drept producător de dobânzi din ziua d. legat de fapta culpabilă a asiguratului.
scadenţei, fără a fi necesară vreo punere în întârziere; 140. Regresul asigurătorului în asigurarea obligatorie de răspundere civilă
b. capitalul respectiv nu este producător de dobânzi; nu este permis dacă:
c. capitalul respectiv este de drept producător de dobânzi de la data scadenţei, a.accidentul s-a produs în timpul când autorul infracţiunii săvârşite cu intenţie încerca
dar numai dacă asociatul respectiv a fost pus în întârziere; să se sustragă de la urmărire;
d. asociatul debitor, în afară de dobânzile pentru întârziere, poate fi obligat şi b. persoana răspunzătoare de producerea pagubei a condus autovehiculul cu
la plata despăgubirilor. consimţământul asiguratului;
132. Constituie cazuri de încetare a contractului de societate: c.persoana răspunzătoare de producerea pagubei a condus autovehiculul fără
a. denunţarea unilaterală a contractului de către un asociat, în cazul consimţământul asiguratului;
societăţilor constituite pe termen nedeterminat; d. ccidentul a fost produs în timpul comiterii unor fapte incriminate de legislaţia
b. rezoluţi unea contractului la cererea unuia dintre asociaţi pentru privind circulaţia pe drumurile publice.
neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor asumate de un asociat; 141. Contractul de rentă viageră este:
c. denunţarea unilaterală a contractului de către un asociat, în cazul a. unilateral;
societăţilor constituite pe termen determinat; b. comutativ;
d. neînţelegerile grave dintre asociaţi. c. cu executare uno ictu.
133. Riscul asigurat trebuie să fie: d. translativ de proprietate.
a. un eveniment viitor, posibil şi incert; 142. Dacă persoana în favoarea căreia a fost constituită renta viageră moare,
b. un eveniment viitor şi sigur ca realizare; atunci:
c. un eveniment imposibil ca realizare; a. contractul este nul dacă moartea a interveni în termen de 20 de zile de la
d. un eveniment viitor, imposibil ca realizare. încheierea acestuia, datorită bolii de care suferea credirentierul;
134. Obiectul contractului de asigurare este: b. renta încetează a fi plătită;
a. obligaţiile părţilor privind plata primei de asigurare şi indemnizaţia de c. moştenitorii acestuia nu îl pot urmări de pe debirentier.
asigurare; d. contractul nu este nul în nici un caz.
b.bunurile unei persoane; 143. Cuantumul rentei viagere se stabileşte:
d.există şi când, după vânzarea, dar înainte de înscrierea în cartea funciară, a. în funcţie de vârsta credirentierului;
vânzătorul constituie o ipoteca asupra imobilului şi creditorul ipotecar trece la b. în mod liber, prin voinţa părţilor;
realizarea garanţiei. c. de către lege;

135. Suma asigurată este limitată pentru: d. de instanţa judecătorească.

a. asigurările de deces; 144. în caz de pluralitate de debirentieri, obligaţia de plată a rentei este, în
b. asigurările de bunuri; principiu:
c. asigurările de viaţă; Ce reguli urmează contractul de rentă viageră în caz de pluralitate de părţi? 186.
a. afectată de modalităţi;
d. asigurările de invalidate.
d. reală;
136. Principiul indivizibilităţii primei de asigurare înseamnă că:
b. indvizibilă;
a. prima de asigurare se plăteşte printr-o singură prestaţie;
d. divizibilă.
b. prima de asigurare se plăteşte prin mai multe prestaţii;
c.cuantumul primei se recalculează dacă asigurarea încetează înainte de 145. Este nulă absolut, renta viageră constituită:
În ce condiţii este nulă absolut renta viageră? 188.
expirarea intervalului de timp avut în vedere;
a. în favoarea unei persoane care a murit de o boală după 20 de zile de la data
d. cuantumul primei nu se recalculează chiar dacă asigurarea încetează
încheierii contractului;
înainte de expirarea intervalului de timp avut în vedere.
b. în favoarea unei persoane care a murit de o boală în mai puţin de 20 de zile
137. După obiectul asigurării distingem între:
de la data încheierii contractului;
a.asigurări directe, coasigurări, asigurări mutuale şi reasigurări;
c. în favoarea unei persoane care există în acel moment;
b.asigurări facultative şi asigurări obligatorii;
d. în favoarea unei persoane concepute, dar nenăscute.
c.asigurări directe şi asigurări indirecte;
146. Debirentireul se poate libera de obligaţia de plată:
d. asigurări de bunuri, asigurări de răspundere civilă şi asigurări de
a. la decesul credirentierului;
persoane.
b. după 30 de ani;
138. în cazul coasigurării:
c. restituind lucrul sau suma primită;
a mai multe persoane sunt expuse unui risc similar;
d. restituind dublul sumei primite.
b.mai multe persoane sunt expuse unor riscuri diferite;
147. Dreptul la rentă al creditorului: a.posibilitatea de a cere repetirea a ceea ce s-a plătit de bună-voie;
a. este imprescriptibil; b. inexistenţa unei acţiuni în justiţie pentru a pretinde câştigul;
b. se prescrie în termenul special de 6 luni; c.posibilitatea instanţei de a reduce cuantumul sumei puse în joc;
c. se prescrie în termenul general de 3 ani; d. nereglementarea acestuia.
d. se prescrie în termenul general de 30 de ani. 155. Contractul de tranzacţie presupune:
148. Contractul de întreţinere se deosebeşte de contractul de rentă a. intenţia părţilor de a continua litigiul;
viageră prin aceea că: b. existenţa unui drept îndoielnic;
a. poate fi transmisă altei persoane; c. nereciprocitatea concesiilor;
b. nu poate fi transmisă altei persoane; d. o succesiune nedeschisă.
c. generează o obligaţie de a da; 156. Efectele extinctive ale tranzacţiei vizează:
d. are reglementare proprie. a. imposibilitatea părţilor de a formula noi pretenţii cu privire la drepturile
149. în cazul contractului de rentă viageră: tranzacţionate;
Care este soarta juridică a obligaţiei de plată a rentei în caz de moarte a b.imposibilitatea de a pune în executare silită tranzacţia consemnată într-o hotărâre
debirentierului. 189.
judecătorească de expedient;
a.în cazul în care există doi credirentieri, iar unul dintre ei decedează, obligaţia
c.imposibilitatea tranzacţiei de a fi just titlu pentru uzucapiunea scurtă;
de plată a rentei se reduce parţial;
d.imposibilitatea de a folosi situaţia consimţită astfel cu autoritate de lucru judecat.
b. dacă există mai mulţi debirentieri, oricare dintre ei poate fi obligat la
plata integrală; 157. în ce priveşte nulitatea tranzacţiei:

c. dacă unicul debirentier decedează, oricare dintre moştenitorii săi poate a. nu poate fi cerută dacă părţile de bună-credinţă au avut în vedere un proces

fi obligat la executarea integrală; soluţionat deja;

d. obligaţia nu se transmite moştenitorilor debirentierului. b. nu poate fi reţinută eroarea asupra naturii pagubei suferite;
c. nu constituie eroare asupra obiectului, eroarea asupra cuantumului
150. Natura juridică a contractului prin care o persoană transmite un
prejudiciului;
bun altei persoane, în schimbul unei sume de bani şi a întreţinerii pe viaţă este:
d. nu poate intervine pentru doi.
a. contract de întreţinere;
b. contract de vânzare-cumpărare; 158. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a fiecăreia în

c. contract de vânzare-cumpărare, dacă prestaţia în bani reprezintă mai puţin parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:

de jumătate din valoarea bunului transmis; a. Garanţia vânzătorului împotriva evicţiunii presupune necunoaşterea, de către

d. contract nenumit. cumpărător, a cauzei evicţiunii la încheierea contractului.


b. în cazul vânzării unui lucru viitor, cumpărătorul nu va fi obligat să
151. în cazul contractului de întreţinere:
Care sunt drepturile şi obligaţiile părţilor în cazul contractului de întreţinere? plătească preţul în caz de nerealizare a lucrului, cu excepţia situaţiei când şi-a asumat
201. riscul nerealizării;
a.debitorul se poate libera de executarea obligaţiei de întreţinere dacă ar fi prea
c.Garanţia contra evicţiunii este netransmisibilă fiind datorată numai de vânzător, în
oneroasă pentru el, dar numai dacă se obligă să retransmita în patrimoniul
temeiul art. 973 C .Civ.
creditorului bunul sau capitalul primit fără a pretinde restituirea contravalorii
d. Preţul serios este cel nederizoriu.
întreţinerii;
159. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
b.debitorul nu se poate libera de executarea obligaţiei de întreţinere;
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
c.creditorul întreţinerii este ţinut de obligaţia de garanţie a vânzătorului şi se
a. Donaţia cu sarcină în favoarea celui gratificat este lovită de-nunţate, întrucât
bucură de privilegiul prevăzut de lege în favoarea acestuia;
contravine principiului irevocabilităţii donaţiilor.
d. neexistând reglementare proprie se aplică dreptul comun în materie de
b. Donaţia prin care donatorul îşi rezervă dreptul de a dispune de un bun
obligaţii.
cuprins în contractul de donaţie dă moştenitorilor donatorului dreptul de a dispune de
152. în caz de neexecutare a obligaţiei de întreţinere, se aplică: bun, dacă donatorul nu a dispus de el.
Ce reguli se aplică în caz de neexecutare a obligaţiei de întreţinere? 202.
c. Moştenitorii donatorului pot introduce împotriva moştenitorilor donatarului
a. regulile prevăzute pentru contractul de rentă-viageră;
acţiunea în revocarea donaţiei pentru ingratitudine în termen de un an din ziua în care
b. regulile prevăzute pentru contractul de vânzare-cumpărare;
donatorul a cunoscut faptul de ingratitudine, atunci când donatorul şi donatarul au decedat în
c. regulile generale în materie de rezoluţiune;
cursul acestui termen.
d. regulile stabilite pentru anularea contractelor.
d. înzestrarea unui copil în vederea încheierii căsătoriei trebuie făcută, sub
153. La moartea beneficiarului întreţinerii:
Ce efecte produce moartea beneficiarului întreţinerii din contractul de sancţiunea nulităţii absolute, în forma autentică.
întreţinere? 203. 160. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a fiecăreia
a.obligaţia de întreţinere se transmite moştenitorilor acestuia;
în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
b.dreptul la acţiunea în rezoluţiunea contractului pentru neexecutare nu se
a. Dacă într-un contract de donaţie de imobile s-a stipulat că, în caz de predeces
transmite moştenitorilor acestuia;
a donatarului şi descendenţilor lui, bunul donai se va întoarce de drept în patrimoniul
c. moştenitorii acestuia nu pot cere ca obligaţia de întreţinere să se
descendenţilor donatorului aflaţi în viaţă, această clauză nu poate fi opusă în nici un
execute în patrimoniul lor;
caz terţilor subdobânditori cu titlu oneros şi de bună-credinţă.
d. moştenitorii acestuia pot cere ca obligaţia să se execute faţă de ei prin
b. Donaţia unui imobil proprietatea altei persoane este lovita de nulitate-relativă dacă
echivalent.
donatarul a fost de bună-credinţă.
154. Constituie efect specific contractului de joc sau prinsoare:
c. Nulitatea donaţiei pentru nerespectarea formei iul validitatem poate momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
d. Cheltuielile ocazionate de contractul de vânzarea-cumpărare pot fi suportate
fi acoperită, după moartea donatorului, prin i n u l n-mare făcută în deplină
în mod egal de ambele părţi.
cunoştinţă de cauză de către m o ş i e n itorii donatorului.
d. Contractul de donaţie poate avea ca obiect un bun viitor. 166. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a

161. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea tlt* adevăr a fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
a. Donaţia este lovită de nulitate dacă este afectată de o condiţie cazuală.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
b. Donaţia cu sarcină în favoarea celui gratificat este lovită de nulitate, întrucât
a. Mandatarul general nu poate ipoteca şi nici vinde bunuri a l e
contravine principiului irevocabilităţii donaţiilor.
mandantului.
c. Donaţia cu sarcină în favoarea celui gratificat este un act juridic afectat de o
b.în caz de pluralitate de mandatari, aceştia sunt de drept uMi|'.;iţi solidar faţă
condiţie rezolutorie pur potestativă.
de mandant;
d. Clauzele care contravin irevocabilităţii donaţiei nu atrag nulitatea absolută a
c.Mandatul de drept civil poate fi numai cu titlu gratuit,
contractului.
d. Mandatul încetează la moartea mandantului.
167. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
162. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
a. în cazul vânzării bunurilor viitoare, dacă lucrul vândut este un lucru de gen,
a . în cazul în care bunul achiziţionat printr-un contract de vanzare-cumpărare
transmiterea proprietăţii operează din momentul realizării acordului de voinţă.
este afectat de un viciu ascuns, grav şi preexistent în momentul încheierii actului,
b. Contractul de vânzare-cumpărare reprezintă în toate cazurile un act de dispoziţie
cumpărătorul poate solicita anularea contractului pentru eroare asupra substanţei
atât pentru vânzător, cât şi pentru cumpărător.
o b i c e i u l u i actului, pe calea acţiunii redhibitorii.
c. în ipoteza vânzării cu grămada, proprietatea şi riscurile trec asupra
b. Vânzătorul este obligat să predea lucrul dacă cumpărătorul n u
cumpărătorului de la data încheierii contractului, independent de operaţiunea de
plăleşte preţul deoarece are dat un termen pentru plată, însă de
individualizare.
I u vânzare a căzut în faliment sau insolvabilitate, dar i imipărătorul dă
d. în cazul vânzării unei moşteniri, vânzătorul nu este ţinut să garanteze pentru
cauţiune că va plăti.
conţinutul universalităţii transmise
c. Vânzătorul răspunde pentru viciile ascunse ale lucrului d a c a
cumpărătorul, oricâte diligente ar fi depus, nu ar fi putut descoperi viciile 168. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a

ascunse la momentul încheierii contractului. fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:

d. Terenurile agricole pot forma obiectului contractului de ■» liimb numai fără a. în cazul vânzării unei moşteniri, după intervenirea vânzării, creditorii moştenitorii

sultă. nu-1 vor mai putea urmări pe vânzător pentru datoriile succesiunii.
b. în cazul vânzării unei moşteniri, garanţia de drept presupune că vânzătorul
163. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
răspunde numai de calitatea sa de moştenitor, nu şi de conţinutul universalităţii
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
transmise.
a. Retractili litigios desfiinţează, cu efect retroactiv, cesiunea dreptului
c. în cazul vânzării unei moşteniri, legatarul cu titlu particular nu poate fi
litigios.
vânzătorul unui drept succesoral.
b. în cazul vânzării pe încercate, deşi contractul este încheiat în
momentul realizării acordului de voinţă, riscul pieirii fortuite a lucrului este d. Nulitatea vânzării lucrului altuia (în cunoştinţă de cauză) poate fi invocată numai

suportat de către vânzător. de cumpărător.

c. în materia vânzării unei moşteniri, exonerarea de garanţie pentru 169. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a

micşorarea drepturilor succesorale ale vânzătorului prin apariţia unui alt fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
moştenitor, este supusă dispoziţiilor care guvernează regulile în materie de a. In cazul contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul de bună-credinţă
evicţiune în contractul de vânzare-cumpărare. poate fi obligat la daune-interese în cazul în care se produce evicţiunea.
d. Vânzarea cu pact de răscumpărare este nulă deoarece este supusă unei b. în cazul în care vânzarea proiectată are ca obiect un teren, promisiunea de
condiţii rezolutorii exprese. vânzare-cumpărare trebuie să îmbrace forma
164. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a autentică cerută ad validitatem.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: c. în materia contractului de vânzare-cumpărare, dacă terţul desemnat nu
a. Retractul litigios nu se poate exercita când cesiunea dreptului litigios poate sau nu vrea sa stabilească preţul, contractul este nul.
s-a făcut cu titlu de dare în plată. d. Preţul vânzării trebuie să fie stabilit în bani sau alte servicii.
b. Retractul litigios poate fi exercitat numai în faţa instanţei cu ocazia 170. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
dezbaterii procesului, nu şi pe cale extrajudiciară. fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
c. Vânzarea pe gustate este o vânzare sub condiţie potestativă. a.Donaţia bunului individual determinat ce aparţine altuia este lovită de nulitate
d. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare este dublu (preţul şi relativă dacă donatarul este de bună-credinţă.
lucrul). b. în cazul donaţiei ce se încheie între absenţi, creditorii chirografari ai
165. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a donatarului nu pot ataca refuzul acceptării donaţiei pe calea acţiunii pauliene.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: c. în cazul donaţiei cu sarcini, donatarul nu poate, fără consimţământul
a. Retractul litigios are caracter aleatoriu. donatorului, să se libereze de sarcini abandonând bunurile dăruite.
b. în cazul vânzării unei moşteniri deschise, cumpărătorul este obligat să d. Minorul nu poate dispune prin donaţie în favoarea tutorelui său până când
restituie vânzătorului sumele plătite de acesta pentru datoriile şi sarcinile autoritatea tutelară nu a dat tutorelui descărcare de gestiune chiar dacă tutore ar fi bunicul
moştenirii. său.
c. în cazul vânzării pe gustate,proprietatea şi riscurile trec asupra cumpărătorului din
171. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a c. Clauza inserată într-un antecontract de vânzare cumpărare potrivit căreia:
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: „Dacă până la data de 11 iunie 2008, din motive neimputabile părţilor, nu se va
a. Cumpărătorul datorează dobânzi până la achitarea preţului numai când s-a perfecta contractul de vânzare-cumpărare încheiat în formă autentică, prezentul
prevăzut această clauză în contract sau a fost pus în întârziere. contract se consideră desfiinţat, caz în care ambele părţi vor fi puse de drept în situaţia
b. Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare poate fi cerută de anterioară încheierii lui", atrage încetarea de drept a antecontractului şi repunerea
vânzător atunci când cumpărătorul nu plăteşte preţul bunului deşi acesta nu a părţilor în situaţia anterioară, dacă este cazul.
fost predat, iar pentru predare s-a prevăzut un termen suspensiv. d. Nerealizarea lucrului viitor conduce la nulitatea contractului de vânzare-cumpărare
c. Rezol uţiunea contractului de vânzare-cumpărare poate fi cerută de pentru că obligaţia vânzătorului este lipsită de obiect.
vânzător atunci când cumpărătorul a plătit preţul bunului, dar nu a preluat 176. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
bunul cumpărat.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
d. Plata preţului lucrului vândut este cherabilă.
a.Donaţia produce efecte numai dacă acceptarea este concomitentă cu manifestarea
172. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a voinţei de a dona.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: b.Donatorul îl garantează întotdeauna pe donatar pentru evicţiune.
a. Cumpărătorul datorează dobânzi pentru achitarea preţului când s-a prevăzut
c. Donatorul îl garantează pe donatar pentru evicţiune numai când se obligă
în contract ca preţul să fie plătit în rate.
expres.
b. Cumpărătorul datorează dobânzi pentru achitarea preţului când lucrul
d. Medicul nu poate primi donaţia de la pacientul său dacă 1-a consultat doar
cumpărat şi preluat produce fructe sau alte venituri.
ocazional în boala de care acesta moare.
c. Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare poate fi cerută de
vânzător atunci când cumpărătorul a plătit doar o parte din preţ. 177. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a fiecăreia
în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
d. Cheltuielile vânzării se suportă, în lipsă de stipulaţie contrară, de către
a.Donaţia produce efecte dacă înscrisul în care este consemnată voinţa de a dona este
cumpărător.
autentic, chiar dacă acceptarea este consemnată într-un înscris sub semnătură privată.
b. Donaţia produce efecte dacă acceptarea ulterioară a donaţiei este
173. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
comunicată donatorului în timpul vieţii acestuia.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
c. Acţiunea în revocarea donaţiei pentru ingratitudine poate fi intentată de
a. Mandatarul este obligat să plătească dobânzi pentru sumele de bani rămase
către moştenitorii donatorului, împotriva donatarului, în termen de un an de la faptul
din cele primite de la mandant pentru executarea
de ingratitudine, dacă donatorul a decedat în cursul acestui termen.
mandatului din ziua în care, încheind executarea mandatului i-au rămas acele sume.
d. Renunţarea donatorului la acţiunea în revocare înainte de producerea faptelor de
b. Mandatarul este obligat să plătească dobânzi pentru sumele de bani rămase
ingratitudine echivalează cu iertarea donatarului.
de la mandant pentru executarea mandatului, pe
care le-a folosit în interes propriu, din ziua în care i-au fost încredinţate. 178. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a

c. Mandatarul este obligat să plătească dobânzi pentru sumele de bani rămase fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
de la mandant pentru executarea mandatului, pe a. Donaţia lucrului individual determinat proprietatea altei persoane este valabilă

care le-a folosit în interes propriu, din ziua în care i-au fost cerute. dacă donatarul a fost de bună-credinţă.

d. Revocarea expresă a mandatului se poate face numai prin înscris în formă b. Nulitatea donaţiei pentru nerespectarea formei ad validitatem poate fi invocată

autentică. numai de donator.

174. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a c. Donaţia este lovită de nulitate dacă se stipulează că, în caz de predeces al

fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: donatarului, lucrul donat se reîntoarce la donator.

a. Dacă vânzarea nu s-a executat din culpa uneia din părţile contractante, d. Sarcinile şi condiţiile donaţiei se pot realiza în orice formă.

aceasta pierde arvuna plătită părţii care nu este în 179. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a fiecăreia în
culpă, indiferent dacă aceasta din urmă cere sau nu executarea vânzării. parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
b. în cazul în care bunul achiziţionat printr-un contract de vânzare- a. Donaţia prin care donatorul îşi rezervă dreptul de a dispune de un bun
cumpărare este afectat de un viciu ascuns, grav şi existent în momentul cuprins în donaţie dă donatorului dreptul de dispune de bun.
încheierii actului, cumpărătorul poate solicita rezoluţiunea contractului de b.Donaţia prin care donatorul îşi rezervă dreptul de a dispune de un bun cuprins în
vânzare-cumpărare. donaţie este nulă.
c. Prescripţia acţiunii redhibitorii este de trei ani întrucât acţiunea este c.Donatarul poate introduce acţiunea în revocarea donaţiei pentru ingratitudine
personală, nu reală. împotriva moştenitorilor donatarului, în termen de un an din ziua când donatorul a cunoscut

d. Leziunea în materia vânzării poate fi invocată numai dc vânzător. faptul de ingratitudine, atunci când donatarul a decedat în cursul acestui termen.
d. Donaţia ce are ca obiect bunuri mobile incorporale trebuie însoţită de un stat
175. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
estimativ semnat de donator şi donatar.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
a. Dacă vânzarea nu s-a executat din culpa uneia din părţile 180. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a

contractante, aceasta plăteşte părţii care nu este în culpă dublul arvunei pe care fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
a primit-o de la ea, dacă această parte nu cere executarea vânzării. a. în caz de evicţiune totală, în afară de cheltuielile necesare şi utile, vânzătorul

b. Dacă vânzarea nu s-a executat din culpa uneia din părţile contractante, poate fi obligat să restituie preţul integral primit, chiar şi atunci când la momentul

aceasta nu suportă nici un fel de consecinţe evicţiunii bunul avea o valoare inferioară datorită stricăciunilor neprofitabile produse

privitoare la arvună, dacă cealaltă parte nu cere executarea vânzării. din neglijenţa cumpărătorului.
b.Rezoluţiunea vânzării de imobile se pronunţă după un singur termen 185. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
obligatoriu, acordat de judecător, dacă nu există pericolul pierderii lucrului şi preţului fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
pentru vânzător. a.Dacă mandantul numeşte un nou mandatar pentru aceeaşi operaţiune pentru care a
c. Acţiunea redhibitorie reprezintă un caz particular de acţiune în fost numit primul, atunci fiecare mandatar rămâne obligat să ducă la bun sfârşit mandatul
revendicare. său, separat de celălalt.
d.în toate cazurile, vânzarea-cumpărarea este un contract solemn. b.în cazul contractului de mandat, mandatarul nu are drept la remuneraţie dacă

181. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a mandatul este în interes comun deoarece, în acest caz, el întruneşte şi calitatea de mandant.

fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: c. Mandatarul general poate încheia un contract de asigurare a unui bun.

a.în caz de evicţiune totală, în afară de cheltuielile necesare şi utile, vânzătorul d. Actele încheiate de mandatar cu depăşirea limitelor împuternicirii primite

poate fi obligat să restituie valoare bunului la momentul evicţiunii, indiferent dacă creează drepturi şi obligaţii pentru mandant dacă ii sunt profitabile chiar dacă nu le-a

aceasta este mai mare sau mai mică decât preţul primit. ratificat.

b. Rezoluţiunea vânzării de imobile se pronunţă după un singur termen 186. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a

facultativ, acordat de judecător, dacă nu exista pericolul pierderii lucrului şi fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:

preţului pentru vânzător. a. Sumele de bani cuvenite mandantului şi întrebuinţate de mandatar în propriul

c. Rezoluţiunea vânzării de imobile se pronunţă deîndata, dacă folos pot fi solicitate oricând de către mandant sau succesorii acestuia.

vânzătorul este în pericol de a pierde lucrul şi preţul. b. Mandatarul îşi exercită obligaţia de a da socoteală faţă de moştenitorii

d. în lipsă de stipulaţie contrară, obligaţia de predare a lucrului vândut mandantului, dacă mandatul devine incapabil.

este cherabilă. c. Mandatarul poate face un compromis dacă a fost împuternicit să facă o
tranzacţie.
182. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
d. Mandatul poate fi cu titlu gratuit sau oneros.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
187. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a fiecăreia
a. în caz de evicţiune totală, în afară de cheltuielile necesare şi utile,
în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
vânzătorul poate fi obligat să restituie preţul integral primit plus valoarea
a.Sumele de bani cuvenite mandantului şi întrebuinţate de mandatar în propriul folos
adăugată în timpul posesiei cumpărătorului dacă, la momentul evicţiunii, bunul
produc dobânzi de la data când mandantul a cerut acele sume
avea o valoare mai mare decât la data vânzării datorită unei cauze independente
de voinţa sau acţiunea cumpărătorului. b. Actele juridice încheiate de mandatar cu terţii de bună-credinţă sunt valabile
b. Acţiunea redhibitorie poate fi exercitată numai de către cumpărător, nu şi şi opozabile terţilor de bună-credinţă, în condiţiile mandatului aparent, dacă terţul nu
de către subdobânditori. a cunoscut cauza de încetare a mandatului.
c. Garanţia contra evicţiunii nu poate fi înlăturată integral prin c. Mandatarul poate renunţa la mandat, chiar dacă acesta este cu titlu oneros, în acest
convenţia părţilor. caz răspunzând pentru daunele provocate mandantului, chiar dacă dovedeşte că executarea
d. Promisiunea de vânzare-cumpărare este un antecontract care dă naştere în continuare a mandatului i-ar fi pricinuit o paguba însemnată.
unui drept real deoarece una din părţi este obligata să vândă în viitor un anumit bun. d. In toate cazurile de substituire a unei terţe persoane de către mandatar,
mandantul are o acţiune directă contra substituitului.
183. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: 188. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a fiecăreia în

a . Dacă mandantul numeşte un nou mandatar pentru aceeaşi operaţiune pentru parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:

care a fost numit primul, atunci, din ziua în care a fost înştiinţat primul mandatar a. In cazul în care bunul achiziţionat printr-un contract de vânzare-cumpărare este

despre noua numire, ambii mandatari sunt ţinuţi solidar să îndeplinească operaţiunea afectat de un viciu ascuns, grav şi existent în momentul încheierii actului, cumpărătorul

pentru care au fost împuterniciţi. poate solicita obligarea vânzătorului de a-i preda un lucru de aceeaşi calitate şi valoare.

b. în cazul contractului de mandat, mandatarul are drept la iciniineraţie b. Prescripţia acţiunii redhibitorii se întrerupe pe data ofertei de reparare a

doar dacă există stipulaţie în acest sens. lucrului pe cheltuială proprie, ofertă comunicată cumpărătorului de către vânzător.

c . Mandatarul general nu poate încheia o tranzacţie. c. Când un imobil s-a vândut cu arătare de cuprinsul său şi pe atât măsură, de

d.Regulile care guvernează contractul de interpunere de persoane sunt exemplu, 1000 mp cu 100 USD/mp, dacă întinderea este mai mare, dar nu depăşeşte 1/20

aplicabile în cazul tuturor contractelor, inclusiv celor care se încheie, potrivit legii, din întindere, cumpărătorul nu este obligat să plătească în plus excedentul.

intuitupersoane. d. In materie de schimb, poate fi aplicată regula potrivit căreia clauzele neclare
se interpretează în contra vânzătorului.
184. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea «le adevăr a
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: c. şi atunci când cumpărătorul a cunoscut cauza evicţiunii în momentul încheierii
a. Dacă mandantul numeşte un nou mandatar pentru aceeaşi operaţiune contractului.
pentru care a fost numit primul, atunci, din ziua numirii celui de-al doilea mandatar, d. in cazul in care tulburarea din partea terţului este o tulburare de drept, are o cauza
primul mandat se consideră r e v o c a t . anterioara sau posterioara vânzării,
b. în cazul contractului de mandat, atunci când mai multe persoane au iar cumpărătorul nu cunoştea această cauză în momentul încheierii contractului.
numit un mandatar pentru o afacere comună, ele oispund solidar pentru toate 189. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a fiecăreia în
efectele mandatului. parte şi alegeţi varianta
c . Mandatarul general poate încheia un contract de garanţie t e a la mobiliară. corespunzătoare de răspuns:
d. Dovada mandatului tacit se poate face între părţi prin proba c u a. In cazul in care s-a vandut un imobil,pentru care nu s-a stabilit un termen pentru
plata pretului,dreptul la actiune al vanzatorului pentru plata pretului incepe sa curga
martori. de la data predarii imobilului sau,dupa caz,din ziua stabilita de parti pentru predarea
lui
b.Prescriptia actiunii redhibitorie nu se poate implini in nici un caz mai tarziu de patru ani
de la data incheierii contractului curgă de la data intabulării dreptului de proprietate în cartea funciară pe numele
c.in cazul in care s-a vandut un imobil,pentru care nu s-a stabilit un termeb pentru
plata pretului,dreptul la actiune al vanzatorului pentru plata pretului incepe sa curga cumpărătorului.
de la data nasterii raportului de drept,adica de la data incheierii contractului de b. In caz de neexecutare a obligaţiei de luare în primire a lucrurilor care se
vanzare-cumparare
d. daca recolta viitoare formeaza obiectul unui contract de vanzare-cumparare deteriorează repede, se va produce rezoluţiunea de drept a contractului de vânzare-
si urmeaza a se preda pe unitate de masura,riscul pierii fortuite a lucrului cumpărare, fără punere în întârziere, însă numai dacă în contract s-a stabilit termenul
ramane in sarcina vanzatorului
Ans.a,d ridicării şi numai în favoarea vânzătorului.

190. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a c. In caz de vânzare prin dare de arvună, dacă vinderea a devenit imposibilă

fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: fără culpa nici uneia dintre părţi, arvuna se va înapoia.
a. donatorul este obligat la garantie pentru evictiune in cazul donatiei cu d.în cazul lucrului afectat de vicii, cumpărătorul nu a pulul cumpăra, în substanţa sa,
sarcina
lucrul voit şi poate cere anularea contractului.
b.intr-un contract de donatie de bunuri imobile este ilicita intentia de a gratifica
a donatorului,daca acesta a urmarit sa impiedice executarea silita a bunului de 195. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a fiecăreia în
catre creditorii sai
parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
c. daca intr-un contact de donatie de imobile s-a stipulat de catre parti ca
in caz de predeces a donatorului si ascendentilor lui,bunul donat se va a. Recunoaşterea unei datorii care nu există în realitate este o donaţie
reintoarce de drept in patrimoniul descendentilor donatorului aflati in deghizată.
viata,aceasta clauza este lovita de nulitate,fiind nevalabila
d. donatiile simulate si donatiile indirecte sunt varietati ale donatiei. b.Dacă donatorul cere revocarea donaţiei pentru neexecutarea sarcinii, instanţa nu
poate acorda termen de graţie..
Ans.a,c,d
c. Donaţia afectată de o condiţie mixtă nu contravine principiului
191. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
irevocabilităţii donaţiilor
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
d.în cazul donării unui bun ce este proprietatea unei alte persoane, se aplică regulile
a. Donatorul poate ataca donatia pentru dol
b.Daca intr-un contract de donatie de imobile s-a stipulat de catre parti ca in de la vânzarea lucrului altuia.
caz de predeces a donatorului si ascendentilor lui,bunul donat se va reintoarce 196. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
de drept in patrimoniul descendentilor donatorului aflati in viata,aceasta clauza
este valabila si opozabila tertilor,chiar daca clauza de intoarcere nu a fost fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
inscrisa in cartea funciara. a. în cazul revocării donaţiei pentru ingratitudine constând în refuzul de
c. intr-un contract de donatie de bunuri imobile este ilicita intentia
donatorului de a determina pe gratificat sa puna capat casniciei incheiate alimente, donatarul nu are acţiune în restituirea prin echivalent a prestaţiilor efectuate
cu alta persoana. de bună-voie în favoarea donatorului.
d. revocarea donatiei pentru ingratitudine este cauza legala de revocare a b. Clauza prin care se stipulează reîntoarcerea convenţională a bunului donat în
donatiilor
Ans.a,c,d patrimoniul unei alte persoane decât donatorul,
în cazul în care donatarul ar muri înainte de donator, este valabilă.
192. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
c. Acţiunea în revocarea donaţiei pentru neexecutarea sarcinii poate fi
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
a.Donatorul poate introduce,in termenul de prescriptie prevazut de lege pentru intentată de către creditorii chirografari ai donatorului pe calea acţiunii oblice.
drepturile nepatrimoniale,actiunea in revocarea donatiei pentru survenienta de d. Nulitatea unei donaţii pentru vicii de formă nu poate fi acoperită prin confirmare,
copil
ratificare sau executare voluntară de către moştenitorii donatorului după moartea acestuia.
b.Daca intr-un contract de donatie de imobile s-a stipulat de catre parti ca in
caz de predeces a donatorului si ascendentilor lui,bunul donat se va reintoarce 197. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a fiecăreia în
de drept in patrimoniul descendentilor donatorului aflati in viata,aceasta clauza parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
nu poate fi opusa tertilor subachizitori cu titlu oneros si de buna –credinta
a. In cazul mandatului cu titlu oneros, chiar dacă actul în vederea căruia a fost
c. şi atunci când cumpărătorul a cunoscut cauza evicţiunii în momentul
conferit mandatul nu a putu fi încheiat,mandantul este obligat întotdeauna să plătească suma
încheierii contractului.
stipulată în contractul de mandat.
d.Este incompatibila cu principiul irevocabilitatii donatiilor inserarea unei
clauze prin care donatorul trebuie sa palteasca in viitor toate datoriile legate de b. Dacă mandatul cu titlu oneros a fost executat după expirarea termenului stipulat,
scolarizarea donatorului. mandantul nu este obligat să-i plătească mandatarului remuneraţia, chiar dacă se foloseşte
Ans. Niciunul
de actul încheiat de acesta.
193. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a c. In cazul executării necorespunzătoare a obligaţiei de a executa mandatul,
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: mandatarul este răspunzător numai de doi, nu şi de culpă simplă.
a. Donatorul poate face o donaţie valabilă în favoarea fiului preotului care 1-
a asistat pe donator din punct de vedere religios în cursul ultimei boli de care a murit. d. Mandatul în interes comun este valabil întrucât cointeresarea mandatarului
b. Revocarea donaţiei pentru survenineţă de copil nu intervine dacă în încheierea actului pentru care a fost împuternicit de către mandant nu îl poate
donatarul a intrat în posesia lucrurilor dăruite şi a fost lăsat în posesia acelor lucruri
după naşterea fiului donatorului. vătăma pe acesta din urmă.
c. Procedura judiciară este obligatorie pentru revocarea donaţiei pentru 198. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a fiecăreia
neexecutarea sarcinii. în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
d. Este compatibilă cu principiul irevocabilităţii donaţiilor clauza prin a. In cazul încetării contractului de mandat, contractele încheiate cu terţii de
care donatorul condiţionează transmiterea dreptului de proprietate către bună-credinţă, după încetarea mandatului, sunt valabile şi opozabile mandantului,
donatar de împrejurarea ca până la Crăciun sa ningă. chiar dacă mandatarul a cunoscut cauza de încetare a mandatului.

194. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a b.Pentru actele ale excesive (care depăşesc limitele împuternicirii), mandatarul este

fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: întotdeauna răspunzător faţă de terţi, în sensul că este ţinut să le garanteze validitatea

a.In cazul în care s-a vândut un imobil, pentru care nu s-a stabilit un termen actelor.

pentru plata preţului, dreptul la acţiune al vânzătorului pentru plata preţului începe să
c. în lipsa ratificării şi dacă nu poate fi invocată teoria mandatului 203. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
aparent, actele excesive ale mandatarului pot obliga pe mandant în limita fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
îmbogăţirii fără justă cauză, dacă sunt îndeplinite condiţiile legii. a. Contractul de locaţiune încetează prin înstrăinarea lucrului închiriat de
d. Autocontractul este o dublă reprezentare. către locator printr-un contract de vânzare-cumpărare, dacă contractul de locaţiune

199. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a verbal.

fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: b. In materia contractului de locaţiune, pieirea bunului atrage încetarea contractului

a. Acţiunea vânzătorului pentru complinirea preţului, în cazul în care numai dacă a intervenit anterior încheierii contractului şi este totală.

lucrul este mai mare decât cel arătat în contract se prescrie în termen de 1 an c. Preţul pe care locatarul îl plăteşte în schimbul folosinţei asigurate în temeiul
din ziua contractării. unui contract de locaţiune poate consta în prestarea unor servicii de către locatar.
b. Promisiunea unilaterală de vânzare este actul juridic prin care o persoană, d. Dacă părţile nu întocmesc un inventar la predarea bunului ce face obiectul
prevăzând un eventual interes pentru ea de a vinde un bun, primeşte promisiunea contractului de închiriere, legea prezumă absolut că lucrul a fost predat în stare de a fi folosit
unei alte persoane de a cumpăra acel bun, rezervându-şi facultatea de a-şi manifesta conform destinaţiei.
ulterior consimţământul său de a-1 vinde. 204. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
c. Vinderea este perfectă deîndată ce părţile s-au înţeles asupra preţului. fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
d. Vânzarea este numai în principiu, consensuală. a. Sublocaţiunea este permisă numai dacă există clauză expresă în contractul de

200. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a locaţiune.

fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: b. în materia contractului de locaţiune, tacita relocaţiune nu poate fi exclusă printr-o

a. Dacă vânzarea unui imobil s-a făcut pe un preţ global, în caz de clauză contractuală expresă.

excedent între întinderea declarată şi cea reală, dacă acest excedent preţuieşte c. Dacă nu a început executarea contractului de locaţiune încheiat verbal şi

peste a 20-a parte din preţul total al vânzării, cumpărătorul, dacă nu optează una din părţi neagă existenţa iui, dovada cu martori nu este admisă, oricât de mic ar fi

pentru rezoluţiunea vânzării, trebuie să plătească diferenţa de preţ plus preţul locaţiunii.

dobânzi, dacă a păstrat imobilul. d. Dacă una din părţile contractului de locaţiune nu îşi îndeplineşte obligaţiile

b. Acţiunile redhibitorii sau estimatorii pot fi intentate în termenul general de asumate, instanţa poate acorda părţii în culpă un singur termen de graţie pentru a
prescripţie, dacă vânzătorul a fost de bună-credinţă. evita încetarea contractului.

c. Este legală într-un contract de vânzare-cumpărare clauza prin care 205. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
este interzisă înstrăinarea bunului transmis minorului,până la majoratul lui. fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
d. Nu poate fi calificat vânzare-cumpărare contractul prin care în schimbul a. în cazul cesiunii locaţiunii, cesionarul are acţiune directă împotriva
unui preţ se transmite un alt drept decât dreptul de proprietate. locatorului pentru a cere executarea contractului de locaţiune sau rezilierea acestuia

201. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a pentru neexecutare, cu daune-interese.
b. în cazul cesiunii locaţiunii, cedentul nu se bucură de privilegiul locatorului
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
de imobile.
a. Vânzătorul nu răspunde pentru viciile ascunse ale lucrului vândut
c. Sublocaţiunea spre deosebire de cesiunea contractului de locaţiune, atrage
dacă cumpărătorul, apelând la un specialist care are cunoştinţă despre lucrul
transmiterea nu doar a drepturilor, ci şi a obligaţiilor locatarului principal către sublocatar.
vândut, ar fi descoperit viciile la momentul încheierii contractului.
d. Sublocaţiunea produce efecte faţă de locator.
b. în cazul vânzării unei moşteniri deschise, vânzătorul este obligat să
predea cumpărătorului fructele percepute, creanţele încasate sau preţul 206. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
lucrurilor vândute din masa succesorală, dacă nu există convenţie contrară.
a. Atunci când este permisă, sublocaţiunea nu poate fî convenită în condiţii diferite
c. în cazul în care cumpărătorul nu plăteşte preţul, vânzătorul poate cere
faţă de contractul principal.
rezoluţiunea contractului instanţa neputând să acorde
b. Contractul de locaţiune încetează în toate cazurile în care se desfiinţează titlul
termen de graţie dacă vânzătorul este în pericol de pierde bunul mobil sau imobil
locatorului.
vândut şi preţul.
c. Sublocaţiunea nu poate fi convenită pentru o durată mai mare decât durata
d. în cazul vânzării pe încercate, vânzătorul nu poate refuza lucrul
prevăzută în contractul de locaţiune, decât cu acordul locatorului principal.
pentru simplul motiv că nu îi place.
d. Dreptul locatarului, fiind un drept cu caracter mobiliar, este susceptibil de
202. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
gaj.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
207. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
a. în materia contractului de locaţiune, expirarea termenului prevăzut
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
în contract atrage încetarea de drept a locaţiunii. a.Locatorul nu poate fi obligat la plata daunelor-interese dacă nu a cunoscut viciile ascunse
b. în cazul în care intervine un caz fortuit în perioada termenului de locaţiune ale lucrului închiriat.
b.Sublocaţiunea trebuie să nu contravine clauzelor contractului principal şi să fie încheiată
dacă lucrul închiriat se distruge în parte, locatarul poate cere rezilierea contractului în formă autentică.
cu daune-interese. c.Sublocaţiunea nu conferă sublocatarului o acţiune directă contra locatorului principal
decât dacă acesta a fost de acord cu locaţiunea.
c. Cumpărătorul unui lucru închiriat este obligat să respecte locaţiunea
d.Sublocaţiunea presupune transmiterea în totalitate a dreptului de folosinţă asupra bunului
numai dacă contractul de locaţiune este încheiat în faţa unui notar public. dat in locaţiune de la locatarul principal la un terţ numit sublocatar.
d. Principiul transmiterii imediate a proprietăţii şi a riscurilor din momentul Ans. Niciunul
încheierii contractului operează chiar dacă părţile au prevăzut un termen pur şi 208. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
simplu. fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
a. Sublocaţiunea nu poate fi convenită pentru o durată mai mare decât b. Locatarul, ca regulă, trebuie să predea lucrul într-o stare corespunzătoare
durata prevăzută în contractul de locaţiune, decât cu acordul locatorului destinaţiei în vederea căreia a fost închiriat.
principal. c . Locatarul poate folosi acţiunile posesorii atunci când cel ' . ■ a r c îl tulbură
b. Locatorul răspunde pentru viciile ascunse ale lucrului numai dacă, în nu invocă nici un drept asupra lucrului închiriat.
momentul încheierii contractului, cunoştea existenţa lor. d. Locatarul trebuie să efectueze şi reparaţiile care se impun 'lui uzura normală a
c. Dacă locatarul face lucrări de construcţii sau reparaţii pe durata derulării lucrului sau din caz fortuit.
contractului de locaţiune, se prezumă că a fost un constructor de bună-credinţă.
d. Vânzarea este o cauză de încetare a locaţiunii numai dacă contractul 214. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a fiecăreia

s-a încheiat verbal ori prin înscris sub semnătură privată fără dată certă. în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
a. Locaţiunea este un contract consensual.
209. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
b. Cesiunea contractului de locaţiune este posibilă numai dacă în contractul de
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
locaţiune s-a prevăzut în mod expres dreptul li" alarului de a subînchiria ori de a cesiona
a. Contractul de locaţiune este desfăcut numai dacă pieirea lucrului este
contractul.
culpabilă.
c. Cesiunea contractului de locaţiune permite cesionarului de a-1 acţiona în judecată
b. Locatorul datorează garanţie numai pentru viciile ascunse ale lucrului
pe locator numai prin intermediul acţiunii oblice.
existente în momentul încheierii contractului.
d. Locatarul poate folosi acţiunile posesorii dacă tulburarea folosinţei lucrului
c. Sublocaţiunea reprezintă un alt contract de locaţiune.
închiriat provine de la un terţ care nu invocă un drept asupra lucrului.
d. Locatorul, deşi terţ, este îndreptăţit să ceară rezilierea cesiunii
locaţiunii, dacă aceasta era interzisă prin contractul principal. 215. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
210. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
a. Sublocaţiunea reprezintă o cesiune a locaţiunii.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
b. Sublocaţiunea este permisă numai dacă se încheie în formă autentică.
a. Dacă lucrul închiriat a pierit în mod fortuit, locatarul va li obligat la plata
c. Cesiunea contractului de locaţiune constituie o înstrăinarea a dreptului de
chiriei până la expirarea termenului contractual.
folosinţă al locatarului către un terţ.
b. In cazul în care, din caz fortuit, bunul ce formează obiectul contractul de
d. Codul civil interzice prin text expres locaţiunile ereditare, veşnice.
închiriere piere parţial, locatarul nu poate cere o reducere a chiriei.
216. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
c. Dacă bunul ce formează obiectul contractului de locaţiune piere parţial din
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
caz fortuit, locatarul poate cere rezilierea contractului cu daune-interese. a. Sublocaţiunea este un contract consensual.
d. Dacă locaţiunea se desface ca urmare a înstrăinării valabile prin acte intre b. Sublocaţiunea reprezintă un nou contract de locaţiune.
vii a bunului închiriat, locatarul nu are drept d e retenţie până la plata despăgubirilor c. Sublocaţiunea este permisă numai dacă se obţine consimţământul expres al
cuvenite. locatorului.
Ans. Niciunul d. Sublocaţiunea nu poate fi convenită în condiţii cu o chirie mai mare decât cea
211. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a stabilită în contractul principal.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: 217. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
a. Pentru încheierea valabilă a contractului de locaţiune pentru o fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
perioadă mai mare de trei ani, locatorul trebuie să aiba capacitatea pentru a a. Contractul de locaţiune, dacă nu prevede un termen, poate înceta prin
face acte de administrare. denunţare unilaterală
b.Dacă durata contractului de locaţiune este mai mare d e cinci ani, se
b. Tacita relocaţiune operează atunci când durata contractului de locaţiune nu a fost
consideră ca acesta este un contract translativ d e drepturi reale.
determinată de părţi sau lege.
c. Uzufructuarul poate încheia valabil un contract d e locaţiune.
c. Contractul de locaţiune este opozabil cumpărătorului bunului dat în locaţiune
d.Contractele de locaţiune încheiate de uzufructuar rămân valabile după
numai dacă a fost încheiat pe o durată de cel puţin cinci ani.
desfacerea titlului sau pentru o perioadă de cel mult 3 ani.
d. Cererea de chemare în judecată pentru evacuare constituie în toate cazurile
212. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a denunţare unilaterală a contractului de locaţiune.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
218. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
a. In cazul încetării locaţiunii prin pieirea lucrului, dacă lucrul închiriat a
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
pierit numai în parte, rezilierea contractului va fi d e c i să de instanţa de
a. Tacita relocaţiune nu poate fi exclusă printr-o clauză contractuală expresă.
judecată.
b. în cazul tacitei relocaţiuni operează un nou contract pentru aceeaşi perioadă ca şi
b. Contractul de locaţiune încetează dacă moştenitorul uneia dintre părţile
cel iniţial.
decedate este cealaltă parte.
c. Locatarul poate opune locatorului tacita relocaţiune, deşi acesta din urmă i-a
c . Contractul de locaţiune cu termen încetează prin denunţare unilaterala, dacă
anunţat concediul, dacă a continuat să
aceasta provine de la locatar, cu respectarea k i nicnului de preaviz.
folosească lucrul închiriat.
d. In cazul continuării locaţiunii, deşi lucrul închiriat a fost m:.lramat prin acte
d. Răspunderea locatarilor pentru incendiu este solidară.
intre vii, cumpărătorul se substituie în drepturile \ an/ălorului de la data încheierii
Ans. Niciunul
contractului de locaţiune.
219. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
213. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:

a. Locatorul răspunde de viciile ascunse ale lucrului numai • I a c ă , în a. Locatorul nu datorează garanţie pentru viciile ascunse ale lucrului care

momentul încheierii contractului de locaţiune, cunoştea existenţa lor. provin din cauze anterioare încheierii contractului de locaţiune.
b. Contractul de locaţiune este un contract real, constitutiv de drepturi reale, b. în cazul donaţiei nu exista nulitate virtuală, întrucât cauzele de nulitate a donaţiei
dacă a fost încheiat pe o durată mai mare de cinci ani. sunt expres prevăzute de lege,rezultând în mod neîndoielnic din modul de exprimare a
c. Tacita relocaţiune nu operează atunci când locatorul a notificat legiuitorului şi chiar din finalitatea dispoziţiilor legale.
concediul locatarului, dar acesta din urmă a continuat să folosească lucrul după c. Revocarea donaţiei pentru survenienţă de copil nu poate fi înlăturată printr-
expirarea termenului prevăzut în contract. un act de renunţare expres sau tacit ulterior naşterii copilului.
d. Locaţiune este un contract unilateral întrucât principala obligaţie este cea d. De la caracterul solemn al contractului de donaţie nu exista excepţii.
de plată a chiriei.
225. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a fiecăreia
220. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: a. Mandatul ce rezultă din împrejurări ce fac neîndoielnică voinţa părţilor este un
a. In cazul actelor cu titlu gratuit, creditorul, pentru a introduce mandat aparent.
acţiunea pauliană, nu trebuie să facă dovada complicităţii la fraudă a terţului b. Mandatul este general dacă a fost dat pentru participarea mandatarului la toate
dobânditor. licitaţiile ce urmează a se desfăşura pe parcursul anului în curs.
b. După numărul părţilor, contractele se clasifică în unilaterale şi c. Mandatul tacit produce aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi mandatul aparent.
sinalagmatice (bilaterale). d. Mandatarul aparent răspunde pe teren contractual faţă de persoana pentru care a
c. Prin excepţie de la principiul irevocabilităţii, contractul de donaţie
încheiat actul, indiferent dacă mandantul a ratificat sau nu actul încheiat.
între soţi poate fi revocat de oricare dintre aceştia chiar şi după desfacerea Ans. Niciunul
căsătoriei. 226. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
d. Deşi acte cu titlul gratuit, contractele dezinteresate nu sunt supuse fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
vreunei reguli de formă, fiind consensualiste. a. Mandatul în interes comun se referă la situaţia în care mandatarul este
221. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a cointeresat în încheierea actului juridic care formează obiectul mandatului.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: b. Mandatul în interes comun se mai numeşte şi mandat remunerat.
a. Contractele comutative sunt nule absolut dacă lipseşte elementul alea. c. Mandatul este special când mandatarul poate să se ocupe de toate treburile
b. Acceptarea unei oferte în alte condiţii decât cele stabilite de ofertant mandantului.
conduce şi la modificarea momentului şi locului încheierii contractului. d. Mandatul conceput în termeni generali nu este suficient pentru încheierea
c. Promisiunea publică de premiere a unei lucrări în ipoteza câştigării unui act de dispoziţie.
unui concurs reprezintă o varietate a promisiunii publice de recompensă. 227. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoare de adevăr a fiecăreia
d. Premiile oferite de comercianţi în scopuri publicitare constituie acte în parte şi alegeţi variant corespunzătoare de răspuns:
juridice dezinteresate. a. In caz de pluralitate de mandatari, aceştia sunt ţinuţi sa răspundă pentru actele
222. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a încheiate nelimitat şi indivizibil.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: b. In caz de pluralitate de mandatari, aceştia sunt ţinuţi sa răspundă pentru actele
a. Doctrina juridică a acceptat fără rezerve izvoarele obligaţiilor recunoscute de încheiate solidar, chiar dacă nu s-a stipuh expres.
Codul Civil. c. Mandatul poate fi revocat tacit prin numirea unui nou mandatar pentru

b. Obligaţiile scripte in rem reprezintă o excepţie de la principiul aceeaşi operaţiune juridică, chiar dacă noi mandatar nu acceptă oferta.

relativităţii efectelor contractului. d. Mandatul poate fi revocat tacit prin numirea unui no mandatar pentru

c. Obligaţiile determinate reprezintă acele îndatoriri asumate de debitor prin aceeaşi operaţiune juridică, chiar dacă noi contract este nul.

care acesta se obligă să folosească toate cunoştinţele sale pentru realizarea unui 228. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoare; de adevăr a fiecăreia

rezultat determinat. în parte şi alegeţi variant; corespunzătoare de răspuns:

d. în cazul unei oferte valabile din punct de vedere juridic, ofertantul nu a. Mandatul poate fi revocat tacit prin numirea unui noi mandatar pentru o parte din

are posibilitatea de modificare sau retractare a acesteia dacă oferta a ajuns la operaţiunile juridice date în putere primului mandat, primul contract de mandat nemaiputâm

destinatar. produce nici un efect în acest caz.


b. Actele juridice încheiate de mandatar cu terţii de bună credinţă sunt
223. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
valabile şi opozabile mandantului, în condiţiif mandatului aparent dacă mandatarul
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
nu a cunoscut cauza di încetare a mandatului.
a. Obligaţiile morale au acelaşi izvor juridic ca şi obligaţiile naturale.
c. Actele juridice încheiate de mandatar cu terţii de bună credinţă sunt valabile şi
b. Obligaţia de înzestrare a unui copil cu ocazia căsătoriei constituie o
opozabile mandantului, în condiţiile mandatului aparent chiar dacă aceste acte depăşesc
obligaţie civilă imperfectă.
limitei» împuternicirii date, dar terţii au cunoscut aceste limite.
c. Reprezintă obligaţie de a da prin constituirea unui drept real
d. Actele juridice încheiate de mandatar cu terţii de bună credinţă sunt
dezmembrarea dreptului de proprietate pentru a se naşte un drept de uzufruct,
valabile şi opozabile mandantului, în condiţiile mandatului aparent chiar dacă
uz, abitaţie superficie sau servitute sau constituirea unor drepturi reale accesorii
mandatarul ar fi cunoscut cauza d< încetare a mandatului.
- gaj sau ipotecă.
229. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
d. Conform Codului civil, cvasidelictul este un fapt licit şi voluntar din
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
care se naşte o obligaţie către creditor sau obligaţii reciproce între părţi.
a. Mandatarul este obligat să plătească dobânzi pentru sumele de bani, din cele
224. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
primite de la mandant pentru executarea mandatului, pe care le-a folosit în interes
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
propriu, din ziua în care le-a cheltuit.
a. Irevocabilitatea donaţiilor priveşte nu numai efectele, ci însăşi esenţa
contractului.
b. Sumele de bani cuvenite mandantului şi întrebuinţate de mandatar în 234. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
propriul folos produc dobânzi de la data când mandantul a cerut acele sume. fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
c. Mandatarul general nu poate vinde bunuri ale mandantului. a. Dacă proprietarul unui bun mobil încheie succesiv, cu două persoane diferite, câte
d. Mandatarul general poate face acte de administrare pentru mandant. un contract de vânzare-cumpărare cu privire la respectivul bun, atunci, proprietatea asupra
230. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a bunului revine ambilor cumpărători, în cote proporţionale cu preţul pe care 1-a plătit fiecare.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: b. Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare poate fi cerută de vânzător
a. Dacă mandantul numeşte un nou mandatar pentru aceeaşi operaţiune atunci când cumpărătorul a plătit preţul bunului, dar nu a preluat bunul cumpărat.
pentru care a fost numit primul, atunci din ziua în care a fost înştiinţat primul c. Cumpărătorul datorează dobânzi până la achitarea preţului când lucrul
mandatar despre noua numire, ambii mandatari sunt ţinuţi solidar să îndeplinească cumpărat şi preluat produce fructe sau alte venituri.
operaţiunea pentru care au fost împuterniciţi d. In cazul vânzării unui imobil, dacă în contract s-a stipulat că, în lipsă de plată a
b. Dacă mandantul numeşte un nou mandatar pentru aceeaşi operaţiune preţului la termenul stabilit, vânzarea va fi de drept rezolvită, instanţa poate acorda un
pentru care a fost numit primul, atunci din ziua numirii celui de-al doilea mandatar, termen de graţie cumpărătorului, dacă acesta fusese pus în întârziere.
primul mandat se consideră revocat. 235. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
c. Dacă mandantul numeşte un nou mandatar pentru aceeaşi operaţiune fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
pentru care a fost numit primul, atunci fiecare a. In caz de neexecutare a obligaţiei de luare în primire a lucrurilor care se
mandatar rămâne obligat să ducă la bun sfârşit mandatul său separat de celălalt. deteriorează repede, se va produce rezoluţiunea de drept a contractului de vânzare-
d. Mandatarul general poate ipoteca bunuri ale mandantului. cumpărare, numai după punerea în întârziere a cumpărătorului.
Ans. Niciunul b. Rezoluţiunea vânzării de imobile se pronunţă deîndată, dacă vânzătorul este
231. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a în pericol de a pierde lucrul şi preţul.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: c. Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare poate fi cerută de vânzător
a. Preţul pe care locatarul îl plăteşte în schimbul folosinţei asigurate în atunci când cumpărătorul a plătit doar o parte din preţ.
temeiul unui contract de locaţiune poate fi asigurarea folosinţei unui alt lucru în d. Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare pentru neplata preţului nu
favoarea locatorului de către locatar. produce efecte asupra terţilor dobânditori de drepturi asupra lucrului vândut în cazul în care
b. Preţul pe care locatarul îl plăteşte în schimbul folosinţei asigurate în lucrul vândut este un bun mobil, iar acţiunea în rezoluţiune se introduce in 8 zile de la
temeiul unui contract de locaţiune poate fi numai o sumă de bani. predare.
c. Preţul pe care locatarul îl plăteşte în schimbul folosinţei asigurate în
236. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
temeiul unui contract de locaţiune poate fi prestarea unor servicii de către
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
locatar.
a. Dacă proprietarul unui bun mobil încheie succesiv, cu două persoane diferite, câte
d. Preţul pe care locatarul îl plăteşte în schimbul folosinţei asigurate în
un contract de vânzare-cumpărare cu privire la respectivul bun, atunci, proprietatea asupra
temeiul unui contract de locaţiune poate fi stabilit de instanţa de judecată.
bunului revine ultimului cumpărător, dacă acesta a primit bunul în posesie şi chiar dacă a
232. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a fost de faţă la încheierea primului contract.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: b. In caz de evicţiune totală, în afară de cheltuielile necesare şi utile,
a. în materia contractului de locaţiune, pieirea bunului atrage încetarea vânzătorul poate fi obligat să restituie preţul integral primit plus valoarea adăugată în
contractului numai dacă a intervenit anterior încheierii contractului şi este totală. timpul posesiei cumpărătorului dacă, la momentul evicţiunii, bunul avea o valoare mai
b. In materia contractului de locaţiune, expirarea termenului prevăzut mare decât la data vânzării datorită unei cauze independente de voinţa sau acţiunea
în contract atrage încetarea de drept a locaţiunii. cumpărătorului.
c. în materia contractului de locaţiune, denunţarea unilaterală poate fi tăcută c. Rezoluţiunea vânzării de imobile se pronunţă după un singur termen,
de oricare dintre părţi, necondiţionat. facultativ, acordat de către judecător, dacă nu există pericolul pierderii lucrului şi
d. în materia contractului de locaţiune, expirarea termenului are ca preţului pentru vânzător.
efect încetarea contractului, fără a mai fi nevoie de o înştiinţare prealabilă. d. în cazul în care vânzătorul a cunoscut viciile ascunse ale lucrului vândut, nu poate
233. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a fi obligat să plătească despăgubiri.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: 237. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
a. Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare poate fi cerută de fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
vânzător atunci când cumpărătorul nu plăteşte preţul bunului deşi acesta nu a a. Părţile pot stipula într-un contract de vânzare-cumpărare asumarea
fost predat, iar pentru predare s-a prevăzut un termen suspensiv. riscurilor de către cumpărător înainte de transferul dreptului de proprietate.
b. Rezoluţiunea vânzării de imobile se pronunţă după un singur termen, b. Este permisă într-un contract de vânzare-cumpărare clauza prin care se interzice
obligatoriu, acordat de către judecător, dacă nu există pericolul pierderii lucrului şi vânzarea bunului până la executarea integrală a plăţii preţului.
preţului pentru vânzător. c. în cazul în care vânzătorul a cunoscut viciile ascunse ale lucrului vândut,
c. Dacă proprietarul unui bun mobil încheie succesiv, cu două persoane cumpărătorul poate cere o reducere din preţ proporţională cu reducerea valorii
diferite, câte un contract de vânzare-cumpărare cu privire la respectivul bun, atunci, lucrului datorită viciului, această reducere determinându-se prin expertiză.
proprietatea asupra bunului revine cumpărătorului care a plătit primul preţul bunului, d. Acţiunea redhibitorie poate fi introdusă numai de cumpărător.
chiar dacă a încheiat al doilea contract de vânzare-cumpărare. 238. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
d. în caz de evicţiune totală, în afară de cheltuielile necesare şi utile, fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
vânzătorul poate fi obligat să restituie preţul primit integral chiar şi atunci când a. Părţile pot stipula într-un contract de vânzare-cumpărare ca vânzătorul să
la momentul evicţiunii bunul avea o valoare inferioară datorită stricăciunilor suporte riscurile şi după ce a operat transferul dreptului de proprietate.
neprofitabile produse din neglijenţa cumpărătorului.
b. Termenul de prescripţie al acţiunii estimatorii curge de la data descoperirii a. Este permisă dispoziţia prin care donatorul donează uzufructul unei
viciilor, indiferent de aceasta data. persoane, iar nuda proprietate unei alte persoane.
c. Cumpărătorul datorează dobânzi până la achitarea preţului când s-a b. Donaţia prin care donatorul îşi rezervă dreptul de a dispune de un bun cuprins în
prevăzut în contract ca preţul să fie plătit în rate. donaţie este nulă.
d. Vânzătorul nu răspunde pentru viciile ascunse ale lucrului dacă c. Donaţia produce efecte numai dacă acceptarea este concomitentă cu manifestarea
cumpărătorul, printr-un minim de diligentă, le-ar fi putut descoperi. voinţei de a dona.
239. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a d. Donaţiile indirecte nu trebuie să respecte condiţiile de formă pentru donaţii.
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: 244. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
a. In cazul în care vânzătorul a cunoscut viciile ascunse ale lucrului
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
vândut cumpărătorul poate cere rezoluţiunea contractului chiar dacă natura
a. Constituie donaţie (liberalitate) repararea pagubei cauzate, deşi nu sunt îndeplinite
viciului nu ar face lucrul absolut impropriu destinaţiei sale.
condiţiile răspunderii civile delictuale.
b. în cazul în care vânzarea are ca obiect un lucru viitor, dacă lucrul nu se
b. Donaţia între soţi se revocă de drept pentru survenienţă de copil.
poate realiza, vânzarea devine nulă retroactiv, neputând produce nici un efect.
c. Revocarea donaţiei pentru survenienţă de copil intervine chiar dacă,
c. Cumpărătorul datorează dobânzi până la achitarea preţului numai când s-a
anterior, donatorul, printr-o clauza expres, renunţase la revocarea donaţiei pentru
prevăzut această clauză în contract sau a fost pus în întârziere.
survenienţă de copil.
d. Părţile nu pot stipula într-un contract de vânzare-cumpărare
înlăturarea garanţiei pentru vicii, chiar dacă vânzătorul este de rea-credinţă. d. In cazul revocării donaţiei pentru ingratitudine, dacă bunul donat nu se

240. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a poate restitui in natura, donatorul are dreptul la valoarea acestuia, apreciata in

fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: momentul pronunţării hotărârii de revocare.
a. In caza de doi, donatorul răspunde de pagubele rezultând din viciile 245. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
ascunse, chiar necunoscute de el şi care au cauzat un prejudiciu donatarului. fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
b. Revocarea pentru survenienţă de copil intervine chiar dacă copilul a. Donaţiile indirecte trebuie acceptate printr-un act separate.
născut după încheierea contractului de donaţie este din afara căsătoriei. b. Donaţia cu sarcină în favoarea celui gratificat este un act juridic afectat de o
c. Revocarea pentru survenienţă de copil nu intervine dacă donatorul condiţie rezolutorie pur potestativă.
avea un copil adoptat şi ulterior, după donaţie, i se naşte un copil. c. Este permisă dispoziţia prin care o a treia persoană ar fi chemată să accepte
d. Acţiunea în restituirea bunului donat, în cazul revocării donaţiei pentru donaţia în cazul în care donatarul nu ar primi sau nu ar putea primi donaţia.
survenienţă de copil, se prescrie în termen de 3 ani de la naşterea copilului. d. Dacă donaţia are ca obiect bunul altuia, contractul este nul in toate cazurile.
241. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a 246. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
a. Intr-un contract de vânzare-cumpărare, preţul trebuie să fie determinat in a. Este permisă dispoziţia prin care donatarul este însărcinat să conserve şi să remită
momentul încheierii contractului şi stabilită modalitatea de plată, sub sancţiunea bunul donat către o a treia persoană.
nulităţii. b. Donaţiile indirecte trebuie să respecte condiţiile de fond pentru donaţii.
b. In caz de neexecutare a obligaţiei de luare în primire a lucrului c. Donaţia produce efecte dacă înscrisul în care este consemnată voinţa de a dona
vândut, după punerea în întârziere a cumpărătorului, vânzătorul poate cere este autentic chiar dacă acceptarea este consemnată într-un înscris sub semnătură privată.
autorizarea instanţei să îl depună în alt loc, cheltuielile legate de aceasta fiind in d. Donaţia între soţi poate fi revocată pentru neexecutarea sarcinii sau pentru
sarcina cumpărătorului. ingratitudine de către moştenitorii donatorului.
c. In cazul in care cumpărătorul este evins total de bunul cumpărat, el are
247. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
dreptul de a cere de la vânzător valoarea
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
fructelor percepute de el din momentul încheierii contractului până la data producerii
a. Donaţia cu sarcină în favoarea celui gratificat este lovită de nulitate, întrucât
evicţiunii.
contravine principiului irevocabilităţii donaţiilor.
d. In cazul in care cumpărătorul nu plăteşte preţul, vânzătorul poate
b. Donaţiile indirecte trebuie să respecte condiţiile de formă ale actului prin
cere executarea în natură a obligaţiei, dacă debitorul este solvabil.
intermediul căruia se realizează indirect liberalitatea.
242. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
c. Donaţia produce efecte dacă acceptarea ulterioară a donaţiei este
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns:
comunicată donatorului în timpul vieţii acestuia.
a. Procura data de către mandant mandatarului trebuie sa fie autentica
d. Constituie donaţie (liberalitate) executarea unei obligaţii civile imperfecte.
dacă se da pentru constituirea unei ipoteci sau pentru schimbul unui teren.
b. Când exista mai mulţi mandanţi, nu există solidaritate, însă plata făcută de
unul dintre ei îi liberează pe ceilalţi.
c. Actele juridice încheiate de mandatar cu terţii de bună-credinţă sunt
valabile şi opozabile mandantului, in condiţiile mandatului aparent, chiar dacă aceste
acte depăşesc limitele împuternicirii date, dar terţii au cunoscut aceste limite.

d. In baza contractului de mandat, mandatarul nu este ţinut sa garanteze


terţilor valabilitatea actelor excesive, dacă le-a dat posibilitatea de a lua la
cunoştinţă de întinderea mandatului.
243. Analizaţi afirmaţiile următoare urmărind valoarea de adevăr a
fiecăreia în parte şi alegeţi varianta corespunzătoare de răspuns: