Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ ................................................................

Şcoala Gimnazială Geaca,Com.Geaca ....................................................................


Com. Geaca nr.254, jud.Cluj ...................................................................
Nr. Tel: 0264287500;0264554445;0364881104 ................................................................
Nr.fax:0264287500. .................................................................
e-mail:scoalageaca@yahoo.com .....................................................
C.U.I 18004463
Nr. ............/................. ...........................................................
ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, ................................


1. Părţile contractante:

A) Şcoala Gimnazială GEACA cu sediul în loc. GEACA, com. GEACA, nr. 254, jud. CLUJ,
reprezentată de director, HERESTEȘAN MARICELA, şi coordonator de proiecte și programe
școlare, prof. REMEȘ VIORELA CRISTINA;
B) Şcoala Gimnazială ...............................cu sediul în loc………………, com………………….,
nr………, jud CLUJ reprezentată de director prof…………………………….și
prof. ..................................în calitate de partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectivul prezentului Acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre cele două instituţii în
vederea organizării şi desfăşurării activităţilor extracurriculare cuprinse în cadrul proiectului,,Târg de
Crăciun”.
Grup ţintă:preșcolari, elevii: clasa pregătitoare, clasele I-VIII din unităţile participante, cadre
didactice, părinţi.
3. Obligaţiile şcolii organizatoare:
- să trimită unităţii partenere calendarul evenimentelor şi documentaţia necesară încheierii parteneriatului;
- să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
- să prezinte, la solicitare, portofoliul proiectului;
- să asigure spațiul de desfășurare a târgului;
- să mediatizeze evenimentele amintind partenerii de proiect;
4. Obligatiile unităţii partenere:
- să înscrie elevii în concurs;
- să asigure materialele necesare pentru realizarea lucrărilor;
- să însoțească elevii participanți;
- să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
- să respecte termenele limită.
5. Durata parteneriatului:
Acordul poate intra în vigoare la data semnării acestuia de către părţi și este valabil pe perioada
derulării parteneriatului, respectiv 18 noiembrie 2019- 12 decembrie 2019.
6. Clauze finale ale acordului:
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform
planului.

Şcoala Gimnazială GEACA Şcoala Gimnazială ............................


DIRECTOR , DIRECTOR,
Prof.HERESTEȘAN MARICELA Prof. ..............................................