Sunteți pe pagina 1din 17

Plan de afaceri

SC SpeedPrint SRL
- obţinerea unui credit bancar necesar achiziţionării unui spaţiu
comercial în vederea extinderii activităţii
CONŢINUTUL PROIECTULUI ECONOMIC

I. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI

II. AFACEREA

1. Firma

 Denumirea societăţii
 Sediul societăţii
 Forma juridica a societăţii
 Obiectul de activitate al societăţii
 Scurt istoric

2. Afacerea propusă si domeniul de activitate

3. Obiective

III. PIAŢA

IV. ANALIZA SWOT

 Puncte tari
 Puncte slabe
 Ameninţări
 Oportunităţi

V. CONCURENŢA

VI. INFORMAŢII FINANCIARE

 Indicatori financiari

ANEXE

1. Credite si dobânzi
2. Situaţia veniturilor si cheltuielilor

__________________
-1-
3. Flux de numerar

I. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI

Acest plan de afaceri este întocmit de S.C. SpeedPrint S. R. L. Satu Mare


pentru obţinerea unui credit bancar necesar achiziţionării unui spaţiu comercial
în vederea extinderii activităţii.

În acest spaţiu comercial se va instala un copiator, două calculatoare, două


imprimante si se vor executa copii de dimensiuni diferite (minim A5 si maxim
A3), file imprimate alb – negru si color, îndosarieri pentru lucrări si proiecte.

Valoarea totală a investiţiei este de 58000 lei:

- 13000 lei vor fi asiguraţi din surse proprii si vor fi destinaţi cumpărării
aparaturii necesare precum şi asigurării utilităţilor necesare desfăşurării
activităţii;
- 45000 lei vor fi asiguraţi printr-un credit bancar, care va fi utilizat pentru
achiziţionarea si amenajarea spaţiului comercial.

Activitatea proiectată va asigura un grad bun de lichiditate: rata generală a


lichidităţii fiind de 1,02 in primul an; rata imediată de lichiditate fiind de
0,91(vezi anexele) in primul an si vor creste până în al cincilea an al activităţii.
De asemenea, există si o capacitate bună de acoperire a dobânzii.

Investiţia in valoare de 45000 de lei va putea fi acoperită integral din


profitul net al actualului magazin de calculatoare deţinut de firmă, până la
sfârşitul celui de al treilea an de activitate. Rata de recuperare a investiţiei va fi
de 93,87%, ceea ce demonstrează că proiectul are o profitabilitate bună de-a
lungul perioadei analizate. Activitatea prevăzută va aduce un profit net raportat
la vânzări de 8,26% in primul an (vezi anexele), de 10,81% in cel de al doilea an
si crescând astfel până in cel de al cincilea an de activitate.

La sfârşitul perioadei de 5 ani pe care s-a făcut analiza proiectului de


investiţii, surplusul de numerar generat va fi utilizat pentru dezvoltarea afacerii.

Estimarea acestor rezultate s-a făcut in condiţiile unor marje largi de


siguranţă si anume:

__________________
-2-
-
- utilizarea capacităţii copiatorului si a imprimantelor la nivelul
recomandărilor, ceea ce reprezintă 62% din capacitate in primul an de
funcţionare si 80% in următorii ani;
- un nivel minim al veniturilor considerate si cheltuieli maxime luate
in calcul;
- un regim de lucru de numai 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână;
- preturi de vânzare cu cel puţin 15% sub nivelul mediu al celor
practicate in momentul actual pe piaţă.
Există perspective de extindere a afacerii in amonte prin comercializarea
de hârtie si in aval prin comercializarea de formulare gata imprimate.

__________________
-3-
-
II. AFACEREA

II. 1. FIRMA:

• Denumirea societăţii: S. C. SpeedPrint S. R. L.

• Sediul: Aleea Prahovei Nr. 7 Bl. 18, sc. D. parter, Satu Mare,
jud. Satu Mare

• Forma juridică: S. C. SpeedPrint S. R. L. este o persoană juridică română,


organizată potrivit legilor române in vigoare si propriului statut, obligaţiile
fiind garantate numai cu patrimoniul social al societăţii.
S. C. SpeedPrint S. R. L. este înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr. J 30/378/1999, fiind constituita de următorii asociaţi:
- Cotuţiu Lenuţa, născută la 06 aprilie 1958 in municipiul Satu Mare,
judeţul Satu Mare, domiciliat in Satu Mare, judeţul Satu Mare, cetăţean român;
- Danea Maria Delia, născută la 14 noiembrie 1977 în municipiul Bistriţa,
judeţul Bistriţa-Năsăud, domiciliată in Satu Mare, judeţul Satu Mare, cetăţean
român.

• Obiectul de activitate al societăţii: îl constituie vânzarea de


calculatoare, componente de calculatoare şi periferice pentru
calculatoare.

• Scurt istoric:
La data înfiinţării societăţii, capitalul subscris este de 200 lei vărsat
integral, fiind format prin aportul acţionarilor după cum urmează:

- Cotuţiu Lenuţa a subscris si a vărsat suma de 100 lei adică 50,00 % din
capitalul social al societăţii, reprezentând 10 părţi sociale in valoare de10 lei
fiecare;
- Danea Maria Delia a subscris si a vărsat suma de 100 lei adică 50,00 %
din capitalul social al societăţii, reprezentând 10 părţi sociale in valoare de10 lei
fiecare.

La data de 30.06.2005, Adunarea Generală a Acţionarilor a S. C.


SpeedPrint S. R. L. a hotărât majorarea capitalului social cu suma de 28000 lei
Capitalul social al S. C. SpeedPrint S. R. L. este de 28200 lei împărţit în
2820 părţi sociale a cate 10 lei fiecare.
__________________
-4-
-
Firma deţine un magazin de calculatoare şi componente pentru
calculatoare si doreşte să se extindă prin achiziţionarea unui alt spaţiu comercial.

Succint, rezultatele financiare se prezintă astfel: o cifră de afaceri medie


de 13765 lei lunar, o rată a profitului brut lunar de 10,82 %, rata lichidităţii
foarte bună.
Firma a contractat un credit comercial pe termen scurt, care a fost integral
rambursat in anul 2003, iar in prezent nu are nici un credit.
In prezent, firma are un număr de 4 salariaţi.

II. 2. AFACEREA PROPUSĂ SI DOMENIUL DE ACTIVITATE:

Pentru a reinvesti profitul obţinut din activitatea desfăşurată, intenţionăm


să dezvoltăm activitatea firmei.
Ne propunem intr-o prima etapa sa cumpărăm un spaţiu comercial in
localitatea Satu Mare, str. Mihai Viteazul (in zona Universităţii “Vasile
Goldiş”), spaţiu in care vom amplasa un copiator, două calculatoare şi două
imprimante. Vom executa copii (in dimensiuni minim A5 si maxim A3), file
imprimate alb – negru si color si îndosarieri pentru a veni in întâmpinarea cererii
studenţilor Universităţii “Vasile Goldiş”. In a doua faza intenţionăm să ne
extindem activitatea prin creşterea numărului de calculatoare, acces la reţeaua
Internet, achiziţionarea a încă doua imprimante si a unui copiator.

Prezentul plan de afaceri se referă numai la prima etapa a proiectului


nostru, şi anume la achiziţionarea spaţiului comercial, a copiatorului,
calculatoarelor si imprimantelor si punerii in funcţiune a acestora.

Afacerea va funcţiona:

- in regim de producţie: execuţie copii de dimensiuni diferite si pagini


imprimate alb – negru si color;
- in regim de prestări de servicii: îndosarieri lucrări si proiecte.

Considerăm că această afacere are reale şanse de reuşită deoarece aşa cum
vom demonstra in continuare, exista o cerere în creştere pentru produsele si
serviciile pe care le vom oferi. Exista perspective largi de dezvoltare a afacerii
având in vedere ca ne adresam in principal studenţilor, iar numărul acestora este
in creştere.

__________________
-5-
-
II. 3. OBIECTIVE:

Ne propunem ca:
- din profitul magazinului de calculatoare şi componente pentru
calculatoare pe care firma îl deţine să plătim pe o perioada de 5 ani împrumutul
de 45000 de lei;
- sa ne creăm o clientelă stabilă atât pentru activitatea de producţie, cât şi
pentru cea de prestări de servicii;
- să atingem un grad de utilizare a capacităţii de producţie de 80 %.
- sa ne facem cunoscuţi pe piaţă prin publicitate şi să ne creăm o imagine
favorabilă.

__________________
-6-
-
III. PIAŢA

Clientela pe care o vizăm se împarte in următoarele categorii:

 Pentru activitatea de producţie:

a) studenţii Universităţii “Vasile Goldiş”


Aceşti clienţi vor avea o reducere de preţ pentru paginile copiate si pentru
cele imprimate, reducere acordată pe baza carnetului de student. Aceasta
reducere permite amortizarea copiatorului in primul an de funcţionare si
obţinerea unui profit calculat de 3900 lei. Intenţionăm să ne facem cunoscuţi
deoarece suntem prima firma din oraş care oferă reduceri studenţilor.

b) populaţia oraşului Satu Mare


Aceşti clienţi vor beneficia la societatea noastră de cele mai bune preţuri
din oraş. Preturile mai mici decât cele practicate in momentul de faţă pe piaţă se
justifică prin adaosul comercial mic practicat de firma noastră.

 Pentru activitatea de prestări de servicii

Ne adresăm atât studenţilor cât si cadrelor universitare. Precizăm ca la


Universitatea “Vasile Goldiş” studiază în prezent peste 1.000 de studenţi.

 Pentru activitatea de comercializare calculatoare şi componente pentru


calculatoare

Magazinul pe care firma in deţine este cel mai mare in zona in care este
amplasat si oferă cele mai mici preţuri. El deserveşte 2 micro – raioane.

Produsele principale oferite de firma noastră sunt: calculatoare,


componente pentru calculatoare, echipamente periferice.

Produsele principale care vor fi oferite:


- copii A4 (dar si A3 si A5);
- foi imprimate alb – negru si color.

Servicii ce vor fi oferite:


- îndosarieri lucrări si proiecte.
Preţurile practicate in prezent pentru aceste produse sunt:

__________________
-7-
-
- copii A4: 0,1 – 0,15 lei / pagina
- foi imprimate alb – negru 0,35 – 0,5 lei / pagina.

Firma noastră intenţionează sa practice preturi sub media pieţei astfel:

- copii A4: 0,07 lei / pagina – obişnuit;


- copii A4: 0,1 lei / faţă-verso – pentru studenţi;
- foi imprimate alb – negru: 0,28 lei / pagina.

Raţiunea noastră este să ne dezvoltăm obţinând un profit mic pe unitatea


de produs, dar să avem un nivel maxim posibil al cantităţilor produse. Astfel,
profitul pe care îl vom obţine va fi mai mare decât daca am urmări un profit
mare pe unitatea de produs, dar cantităţile produse ar fi mici. De asemenea,
considerăm necesară o campanie de promovare deoarece avantajele pe care noi
le oferim trebuie cunoscute de beneficiari.

__________________
-8-
-
IV. ANALIZA SWOT

1. Puncte tari:

1. firma are o strategie concurenţială bazată pe preturi de vânzare sub media


pieţei;
2. nu are contractat in prezent nici un credit bancar;
3. este dotată cu utilaje comerciale care au caracteristici performante si un
consum redus de energie;
4. urmăreşte permanent să respecte mediul înconjurător si să se încadreze in
limitele impuse de lege privind materialele si ambalajele utilizate;
5. preturile practicate sunt un punct de sprijin pentru strategia de piaţă a
societăţii;
6. dispune de mijloc de transport propriu corespunzător pentru aprovizionare;
7. firma dispune de personal specializat in acordarea de consultanţă de
specialitate şi vânzare.

2. Puncte slabe:

1. facturile sunt livrate cu întârziere;


2. lichidităţi insuficiente;
3. produsele achiziţionate au uneori calitate slabă, cu multe returnări
în perioada de garanţie;
4. politica de promovare este cel mai slab element al mixului de
marketing in prezent.

3. Oportunităţi:

1. stimularea iniţiativei private la nivel naţional;


2. cererea in creştere pentru produsele ce vor fi oferite;
3. piaţă potenţială mare – oportunitate sesizată de firmă şi pe care
doreşte să o exploateze;
4. posibilitatea de a obţine profituri imediate;
5. posibilitatea de a achiziţiona consumabilele in cadrul unor oferte
avantajoase.

__________________
-9-
-
4. Ameninţări:

1. posibilitatea de a fi copiaţi de concurenţi;


2. creşterea preţului energiei electrice;
3. reclama agresivă a concurenţilor;
4. mediul economic instabil
5. creşterea numărului de deţinători de PC-uri acasă şi creşterea
proporţională a posibilităţii de editare şi imprimare cu resurse proprii.

__________________
- 10 -
-
V. CONCURENŢA

În ceea ce priveşte magazinul de calculatoare, in zona in care acesta se


află se mai găseşte 1 magazin cu acelaşi profil, dar mai mic ca dimensiuni şi ca
volum al ofertei. Magazinul deţinut de firma noastră este rentabil si are o rata
buna de rotaţie a stocurilor pe an. Aceasta este posibil datorită politicii de preţ a
firmei care nu a reuşit sa fie copiată de concurenţi.
In ceea ce priveşte afacerea pe care noi ne-am propus să o realizăm, vom
avea in zona in care ne vom amplasa 2 concurenţi, dintre care 1 desfăşoară
aceeaşi activitate pe care o urmărim şi noi, iar 1 mai desfăşoară şi alte activităţi
(vânzare papetărie). La o distanţă mai mare există un eventual concurent pentru
imprimare foi.

Comparativ cu aceşti concurenţi, activitatea pe care intenţionăm să o


organizăm, va fi mult mai bună deoarece:
- aparatele pe care le vom achiziţiona sunt moderne, de productivitate
înalta si asigură produse de calitate superioară;
- preturile pe care le vom practica vor fi cele mai bune din acest
moment;
- intenţionăm să atragem drept clienţi studenţii care vor conştientiza faptul
ca le acordăm facilităţi si se vor transforma in clienţi fideli deoarece, pentru
aceasta categorie de consumatori, reducerile de preţ sunt un factor motivator
extrem de puternic.

Aparatele pe care noi le-am ales pentru a le achiziţiona sunt extrem de


rezonabile in ceea ce priveşte raportul calitate – preţ.

Este vorba de un Copiator RICOH 4816 cu un cost calculat pe copie de


0,012 Euro/copie, pentru un volum de 100.000 de copii.
La acest cost se adaugă celelalte cheltuieli specifice (amortizare, cheltuieli
cu consumabilele, energia, salariile personalului) si se obţine un cost de 0,05
lei/pagina.

Se execută:
1200 copii/zi x 22 zile = 24.200 copii/luna
24.200 copii/luna x 12 luni = 290.400 copii/an

Cu un adaos comercial minim de 0,02 lei/pagina si calculat numai in


varianta pesimista in tariful pentru studenţi si presupunând ca nu va mai apela

__________________
- 11 -
-
nimeni la serviciile noastre, după primul an de activitate ne recuperăm sumele
investite in copiator si consumabile plus un profit brut de 6900 lei

In mod analog s-a calculat profitul pentru cele două calculatoare si


imprimante. Acesta este de 8676 lei.
Precizam că in calcule s-a ţinut cont de următoarele costuri:
- 1 top de hârtie de 500 de coli – 9,9 lei (fără TVA);
- 1 kw – 0,36 lei.

Profitul obţinut la sfârşitul primului an, din activitate, va fi folosit pentru


rambursarea creditului alături de profitul magazinului de calculatoare deoarece
efortul financiar făcut in primul an pentru rambursare este mai mare. In anii
următori va scade valoarea rămasă de achitat si vor scade, de asemenea si
dobânzile de plătit (se vor aplica unor valori ramase de achitat mai mici).

__________________
- 12 -
-
VI. INFORMATII FINANCIARE

 Indicatori financiari

Rata generală = active circulante x 100= 89,21 x 100 =


de lichiditate datorii pe termen scurt 86,93

= 1.02 %

Rata imediată = creanţe + disponibil x 100 = 79,16 x 100 =


de lichiditate datorii pe termen scurt 86,93

= 0.91 %

Rata profitului net = profit net x 100 = 14,78 x 100 = 8.26 %


CA 165,08

Rata rentabilităţii = profit net x 100 = 14,78 x 100 = 35 %


financiare Cap. propriu 41,29

Rata activelor = CA x 100= 165,08 x 100 = 1,89 %


circulante active circulante 86,93

Rata autonomiei = capital propriu x 100 =


financiare capital propriu + credite bancare

= 41,29 x 100 = 47,35 %


41,29 + 45000

__________________
- 13 -
-
ANEXA 1:

Condiţii de creditare X
Suma creditată (lei) 45000
Rata anuala a dobânzii ( % ) 11
Termen de creditare (ani) 5
Număr de rate (semestrialităţi) 10
Număr de rate / an 2

Finanţare surse proprii: 13000 lei


Total surse de finanţare: 58000 lei

CREDITE. RATE. DOBANZI.

S. C. SpeedPrint S. R. L. Satu Mare

Tabel Sold Dobânda Dobânda


Ramburs creditor scadenta cumulată

1. 45000 4725 4725

2. 40500 4252,5 8977,5

3. 36000 3780 12757,5

4. 31500 3307,5 16065

5. 27000 2835 18900

6. 22500 2362,5 21262,5

7. 18000 1890 23152,5

8. 13500 1417,5 24570

9. 9000 945 25515

10. 4500 472,5 25987,5

__________________
- 14 -
-
ANEXA 2:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR


S. C. SpeedPrint S. R. L. Satu Mare

X Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV


Venituri din
vânzări 41271,6 41298,7 39960 42556,1
Cheltuieli totale
36059,7 36469 36987 37367,2

Profit brut 5211,9 4829,7 2973 5188,9


Impozit pe profit
130,27 1207,42 743,25 1297,22
Dividende plătite
0 0 0 0
Profit nerepartizat
3250 3250 3250 3250
Dobânzi scadente
0 0 0 0
Pierderi din
activitatea de baza 0 0 0 0

PREVIZIUNI

X Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5


Venituri
din 165086, 165452, 165452, 165452, 165452,
vânzări 4 4 4 4 4
Cheltuieli
146882, 141605, 141605, 141605, 141605,
totale
9 5 5 5 5

Profit brut 18203,5 23846,9 23846,9 23846,9 23846,9


Impozit
pe profit 4550,87 5961,72 5961,72 5961,72 5961,72
Dividende
13652,6 17885,1 17885,1 17885,1 17885,1
plătite
2 7 7 7 7
Profit
nereparti 0 0 0 0 0
zat
__________________
- 15 -
-
Dobânzi
scadente 8977,5 7087,5 5197,5 3307,5 1417,5
Pierderi
din
0 0 0 0 0
activitate
a de baza

ANEXA 3

FLUX DE NUMERAR

X Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV


Resurse financiare
la începutul
3250 3250 3250 3250
perioadei
Credite 450 00 0 0 0
Vânzări 41271,6 41298,7 39960 42556,1
Total intrări de
89521,6 44548,7 43210 45806,1
numerar
Investiţia 580 00 0 0 0
Cheltuieli
33740 34050 34580 36514,3
operaţionale
Cheltuieli
financiare –
0 0 0 0
dobânzi
Rate de credit 0 0 0 0
Impozit pe profit 130,27 1207,42 743,25 1297,22
Dividende plătite 0 0 0 0
Total ieşiri de 91870,2 50563,5 35323,2 37811,5
numerar 7 4 5 2
Surplus/deficit de
numerar 2348,67 6014,84 7886,75) 7994,57)

__________________
- 16 -
-