Sunteți pe pagina 1din 9

Page 1 of 9

S.C. RAPID INSTAL S.R.L.

EXECUTIA LUCRARILOR DE Cod: PTE – 12


STRUCTURA – COFRAJE Ed. 1 / Rev. 0

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

EXECUTIA LUCRARILOR
DE STRUCTURA – COFRAJE

Numele si Functia Semnatura Data


prenumele
DIRECTOR
Elaborat /
CORINA HAGIU MANAGEMENT 20.09.2018
Intocmit
INTEGRAT

Verificat /
PETRE DAN ADMINISTRATOR 20.09.2018
Aprobat
Page 2 of 9
S.C. RAPID INSTAL S.R.L.
1 SCOP

Prezenta procedura are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare pentru


realizarea lucrarilor de structura – cofraje pentru constructii civile si industriale.

2. DOMENIU DE APLICARE
Aceasta procedurã se aplicã de cãtre S.C RAPID INSTAL S.R.L. la executia lucrarilor de
terasamente

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

1. Normativ C 56 – 85 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de


constructii si instalatii aferente
2. Normativ C 11 – 74 – Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea panourilor din
placaj pentru cofraje
3. Normativ C 162 – 73 – Instructiuni tehnice pentru alcãtuirea, executarea si folosirea
cofrajelor metalice plane pentru pereti din beton monolit la cladiri.
4. Normativ indicativ NE – 012 – Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton,
beton armat si beton precomprimat.
5. STAS 7009-79 – Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Tolerante si asamblari
in constructii - Terminologie.
6. STAS – Tolerante la suprafetele din beton aparent.
7. STAS 857-83 – Piese şi elemente din lemn pentru construcţii. Clasificare şi condiţii
tehnice de calitate.
8. Manualul Sistemului Integrat de Management al S.C. RAPID INSTAL S.R.L. editia in
vigoare;
9. Procedurile sistemului calitatii al S.C. RAPID INSTAL S.R.L.
10. Proiectul tehnic cu detaliile de executie aferente;
11. Caietele de sarcini generale si specifice;
12. Standardele si normativele tehnice în vigoare în România;

4. RESPONSABILITATI

1. Responsabilitatile privind aprobarea, verificarea, difuzarea, modificarea, retragerea si


arhivarea prezentei proceduri sunt stabilite prin procedura de proces PPD-01 "Elaborare
documente."
2. Responsabilitatile privind aplicarea prezentei proceduri revin urmatorilor factori si
constau in:

4.1. Directorul general – Responsabilul de contract

1. Numeste prin decizie seful de santier si asigura resursele necesare pentru aplicarea
procedurii tehnice de executie.
2. Numeste prin decizie responsabilul cu controlul tehnic de calitate si responsabilul tehnic
cu executia atestat pentru lucrare.
3. Asigura remedierea defectelor calitative aparute din vina organizatiei atat in perioada de
executie cat si in perioada de garantie prevazuta in contract.
4. Dispune oprirea lucrarilor ori de cate ori constata abateri de la cerintele de calitate,
stabileste tratarea neconformitatilor si aplicarea actiunilor corective.
5. Urmareste ducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie ale lucrarii.
6. Aproba procurarea de materiale si produse precum si angajarea de servicii numai de la
furnizori care asigura conditiile prevazute de Regulamentul privind agrementul tehnic pentru
Page 3 of 9
S.C. RAPID INSTAL S.R.L.
produse, procedee si echipamente noi in constructii si de Regulamentul privind certificarea calitatii
produselor folosite in constructii.
7. Solicita investitorului efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor numai la constructiile
care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au predat investitorului documentele
necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei.

4.2. Responsabilul cu sistemul de management al calitatii

1. Realizeaza audituri interne ale calitatii pentru a se asigura ca prevederile sistemului de


management al calitatii sunt aplicate.
2. Efectueaza controale pentru a se asigura ca neconformitatile constatate sunt tratate si
ca sunt intreprinse actiuni corective si preventive.
3. Efectueaza analiza reclamatiilor referitoare la calitatea lucrarilor si asigura tratarea si
rezolvarea lor.

4.3. Seful de santier

1. Asigura respectarea prevederilor procedurii tehnice de executie la realizarea lucrarii.


2. Raspunde de respectarea proiectului si a detaliilor de executie.
3. Raspunde de efectuarea activitatilor de monitorizare si masurare (inspectii si incercari)
prevazute in planul calitatii.
4. Raspunde de intocmirea in timpul executarii lucrarilor a documentelor si inregistrarilor
prevazute in planul calitatii.
5. Raspunde de utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor
prevazute in proiect, certificate calitativ sau pentru care exista agrement tehnic, accepta inlocuirea
acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului.
6. Raspunde de convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor
ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in
scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor.
7. Raspunde de solutionarea neconformitatilor, a defectelor si neconcordantelor aparute in
fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant, cu acordul investitorului.
8. Opreste utilizarea materialelor pentru care a primit de la laborator rapoarte de incercare
din care rezulta ca acestea nu indeplinesc conditiile de calitate, opreste, de asemenea, executia
lucrarilor la care rapoartele de incercare indica existenta unor abateri de la prevederile proiectelor
sau de la cerintele de calitate.
9. Supune la receptie numai lucrari care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-
au predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei.
10. Asigura ducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii.
11. Raspunde de initierea si aplicarea actiunilor corective si preventive necesare pentru
eliminarea cauzelor neconformitatilor constatate la executia lucrarilor.
12. Raspunde de respectarea conditiilor de manipulare, transport, depozitare a materialelor
si produselor si de livrarea acestora la punctele de lucru cu documente de certificare a calitatii.
13. Asigura buna organizare a procesului de productie si verifica efectuarea instructajului
privind normele de protectia muncii si PSI specifice locului si conditiilor de munca si gradul de
asigurare cu echipamente si scule necesare.
14. Raspunde de asigurarea instalatiilor de apa, de forta si de iluminat necesare pentru
realizarea lucrarilor.
15. Raspunde de asigurarea echipamentului de protectie a muncii si de prevenire si stingere
a incendiilor adecvat.
16. Raspunde de asigurarea conditiilor de lucru pe perioada de timp friguros.

4.4. Seful punctului de lucru

1. Raspunde impreuna cu sefii de echipa de calitatea operatiunilor de executie efectuate.


Page 4 of 9
S.C. RAPID INSTAL S.R.L.
2. Organizeaza locurile de munca si procesul de productie asigurand conditiile necesare
executarii lucrarilor cu respectarea tuturor prevederilor normelor de protectie a muncii si PSI
specifice.
3. Efectuarea instructajului privind normele de protectia muncii si PSI specifice locului si
conditiilor de munca.
4. Controleaza calitatea lucrarilor executate de achipe.

4.5. Seful de echipa

1. Raspunde de calitatea operatiunilor de executie efectuate, verifica activitatea prestata


de muncitorii din echipa, inceperea lucrului numai cu scule si echipament de protectie adecvat.

4.6. Responsabilul cu controlul calitatii

1. Asigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s-au constatat
abateri de la proiect si reglementari tehnice si s-au utilizat produse care nu sunt conforme cu
conditiile specificate, verifica si asigura ca nonconformitatile constatate sa fie tratate si remediate
conform procedurilor.
2. Efectueaza controlul calitatii la lucrari, avand drept obiectiv monitorizarea proceselor
respective si eliminarea cauzelor de functionare nesatisfacatoare. In efectuarea controalelor se
bazeaza pe prevederile procedurilor sistemului calitatii si pe planurile de calitate.
3. Neconformitatile pe care le constata cu ocazia controalelor, le inscrie in rapoatre de
neconformitate cu propuneri de actiuni corective si preventive, si totodata stabileste impreuna cu
seful punctului de lucru masurile necesare pentru remedierea deficientelor constatate.

4.7. Responsabilul tehnic cu executia

1. Admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de


executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati.
2. Verifica si avizeaza proiectele tehnologice de executie, procedurile tehnice de executie
si proiectele de organizare a executiei lucrarilor.
3. Verifica lucrarile si avizeaza documentele si inregistrarile intocmite pe parcursul realizarii
acestora.
4. Intocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor pe care le coordoneaza tehnic
si de care raspunde.
5. Pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate.

4.8. Seful de laborator

1. Răspunde de organizarea Iaboratorului, de efectuarea corectă a încercărilor şi a


determinărilor la frecvenţa stabilită, conform PCCVI specific.
2. Răspunde de întocmirea evidenţelor care sunt în sarcina Iaboratorului şi ţinerea
acestora la zi.

4.9. Personalul executant

1. Aplica prevederile proiectului de executie, ale prezentei proceduri, ale fiselor tehnologice
si regulile tehnologice ale meseriei pe care o practica; exercita autocontrolul asupra lucrarilor pe
care le executa.
2. Sesizeaza sefului punctului de lucru neconformitati si aplica masurile corective care i-au
fost dispuse.
3. Respecta si aplica normele de protectie a muncii si PSI specifice.

5. PROCEDURA
Proiectarea si constructia cofrajului va fi efectuata de persoane competente.
Page 5 of 9
S.C. RAPID INSTAL S.R.L.
Cofrajele si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite incat sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
 sa asigure forma, dimensiunile si finisajul necesar
 sa fie etanse la pierderile de lapte de ciment
 sa fie stabile
 sa fie rezistente
 sa nu permita deformatii, sageti, etc. pentru tolerantele admise.
 sa permita decofrarea rapida fara deteriorari de material
Se va da atentia necesara finisajului cerut pentru suprafata betonului.
Antreprenorul va face dovada ca intreprinderea sa sau subantreprenorul sau au experienta
indelungata in domeniul proiectarii si fabricarii cofrajelor metalice rapid demontabile de constructie
robusta, capabile sa reziste satisfacator la mai multe refolosiri.
Antreprenorul va prezenta date de catalog ale fabricantului pentru toate elementele de
cofraj brevetate si pentru toate accesoriile, inclusiv tiranti si esafodaj.
Cofrajele se pot confectiona din lemn, metal, produse pe baza de polimeri, cu conditia ca
ele sa corespunda reglementarilor specifice. Este necesar ca aceste cofraje sa asigure suprafete
de beton, corespunzatoare tipului de finisaj adoptat. Confectionarea cofrajelor se face pe baza
unui proiect tehnologic de executie, care cuprinde detalii privind cofrajul propriu – zis si elemente
de sustinere, sau a instructiunilor tehnice specifice operatiunilor de cofrare si sustinere emise de
proiectant si inserate in caietele de sarcini.
Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se face astfel incat sa se evite deformarea
lor murdarirea, ruginirea, putrezirea. Este interzisa depozitarea direct pe pamant sau depozitarea
altor materiale pe stive de cofraje. Depozitarea cofrajelor se face pe elemente rigide ,
nedeformabile pozate pe suprafete stabile.
Se folosesc obligatoriu materiale pentru ungerea cofrajelor pentru reducerea aderentei intre
beton si cofraje. Cofrajele se curata in prealabil.
1. La receptia cofrajelor si sustinerilor se verifica urmatoarele:
 sa se asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradul de finisare prevăzut in proiecte;
 sa fie etanse astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment in timpul vibrarii
betonului;
 sa fie stabilile si rezistente sub actiunea incarcarilor care apar in timpul procesului de
executie a lucrarilor de betonare;
 sa asigure ordinea de montare fara a se degrada elementele de beton cofrate sau
componentele cofrajelor si sustinerilor deja executate;
 sa permita la decofrare o preluare treptata a incarcarii de catre elementele care se
decofreaza;
 decofrarea sa se faca conform instructiunilor tehnice si la duratele specificate in normative.
2. Montarea cofrajelor cuprinde urmatoarele:
 trasarea pozitiei cofrajelor;
 amplasarea si sustinerea provizorie a panourilor;
 inchiderea, legarea si sprijinirea definitivă a cofrajelor.
Rigidizarea cofrajului la pozitie verticala se realizeaza cu sustineri si ancorare in
conformitate cu fisele de utilizare ale cofrajelor. Se trateaza diferit cofrarea stalpilor, grinzilor si
planseelor. Se face o verificare topo a pozitionarii in raport cu trasarea si modul de legare al
elementelor cofrajului. Se interzice legarea cofrajelor cu tiranti din OB si PC sudati si legarea
cofrajului de barele armaturii. Sprijinirile cofrajelor vor fi astfel montate astfel incat sa nu permita
deplasari ale cofrajului in timpul turnarii betonului.
Cofraj pentru suprafata beton clasa "A"
Cofraj clasa "A" va realiza o suprafata de calitate normala compatibila cu buna si normala
practica si se va folosi la fundatii si la fata exterioara a constructiilor ingropate, fata fiind
considerata pana la 150 mm sub terenul nivelat.
Fata de contact cu betonul va fi din placaj sau tabla de otel.
Aspectul betonului nu este de importanta principala la aceasta clasa de cofraj, dar suprafata
betonului nu va avea goluri, segregari, sau alte defecte majore.
Page 6 of 9
S.C. RAPID INSTAL S.R.L.
Se pot folosi blocuri sau placi de beton drept cofraje pierdute afara de constructii pentru
depozitarea apei.
Daca nu s-a prevazut o membrana impermeabila, blocurile sau placile vor avea rosturile
inchise cu mortar de ciment 1:3 sau cu oricare alt mijloc care va impiedica scurgerea mortarului din
beton.
Cofraj pentru suprafata beton clasa "B"
Cofraj clasa "B" care se va folosi la toate elementele de rezistenta supraterane pe care
urmeaza sa se aplice mai tarziu, va realiza o suprafata de calitate buna conform cu o buna si
normala practica.
Se accepta mici defecte la suprafata, cauzate de aerul sau apa inclusa, dar suprafata va fi
lipsita de goluri, segregari sau alte defecte majore.
Nu se vor folosi captuseli deteriorate pentru cofraj clasa "B".
Tablele de otel vor fi joantate cu suduri continue care vor fi polizate si slefuite la nivel.
Cofrajele (inclusiv sustinerile) vor fi suficient de rigide pentru a mentine cofrajele in pozitie
corecta si pentru a corecta forma si profilul, astfel ca structura finala din beton sa se mentina in
limitele de tolerante dimensionale admise in specificatii.
Cofrajele vor fi suficient de rigide si etanse pentru a nu se scurge laptele de ciment sau
mortarul din beton la orice faza si pentru a putea aplica corespunzator metoda de turnare si
compactare.
Cofrajele se vor realiza astfel incat sa asigure unghiuri drepte si egale, muchii si margini
corespunzatoare pentru realizarea unei alinieri, dispuneri, pante, cote si verticalitate
corespunzatoare in constructia terminata. Daca nu se descrie in plansele aprobate sau in alta
parte diferit, la colturile exterioare se vor efectua tesituri de 12,5 x 12,5 mm atat la elementele de
beton cat si la rosturile de constructie (facultativ la colturile interioare) sipculitele vor fi taiate la
dimensiune pentru a asigura tesituri netede si continue.
Cofrajul va fi astfel dispus incat sa poata fi indepartat usor si scos de pe betonul turnat, fara
a se produce socuri sau stricaciuni ale suprafetei betonului turnat monolit sau materialelor
invecinate. Cofrajele pentru grinzi se vor proiecta astfel incat partile laterale sa se poata scoate
fara a se deranja partile inferioare ale grinzilor sau sprijinirile de sub baza grinzilor.
Pentru placile monolite, cofrajele intradosului se pot proiecta astfel incat sprijinirile (popii) sa
ramana pe loc dupa decofrarea intradosului.
Goluri provizorii (daca e cazul) pentru vizitarea interiorului sau pentru iesirea apei de
spalare se vor fixa etans in cofrajele stalpilor si peretilor pentru a impiedica pierderea mortarului.
Aceste deschizaturi se vor fixa in locuri cat mai putin vizibile cu putinta.
Daca cofrajul elementului vertical este montat pe toata inaltimea, o parte se va lasa
deschisa si se va monta dupa montarea si verificarea armaturii de Proiectant sau reprezentantul
sau, care vor acorda cuvenita aprobare de a continua cu turnarea betonului.
Daca este asigurata curatenia in interior si daca turnarea urmeaza dupa verificarea si
aprobarea Proiectantului, nu vor fi necesare goluri provizorii de vizitare.
Cofrajele vor fi folosite si la turnarea suprafetelor superioare ale unei lucrari in panta (si se
vor ancora pentru a se preveni flotarea) in locurile in care panta depaseste 25%.
Antreprenorul va tine seama in proiectul sau de prevederile specifice protectiei muncii,
precum incorporarea in panourile de cofraj a balustradelor, schelelor de podine, placi avertizoare
etc.
Esafodaje
Sustinerile sau esafodajul se vor proiecta astfel incat sa reziste sarcinilor verticale si laterale
care se pot aplica pana la preluarea acestora de structura de beton.
Toate contravantuirile vor fi cat mai rigide posibil si unde exista pericol de deplasare,
contravantuirile vor avea dispozitive care vor prelua (corecta) aceste deplasari.
Popii si sustinerile se vor proiecta astfel incat sa asigure ajustarea exacta a cofrajului la
contur si cota, montarea si decofrarea cu respectarea ordinii in operatii aprobate fara a se
prejudicia calitatea betonului.
Tiranti cofraj
Tirantii de cofraj ce trec prin beton vor fi asezati cat mai ascuns posibil.
Page 7 of 9
S.C. RAPID INSTAL S.R.L.
Daca corodarea unui tirant metalic nu poate fi impiedicata prin mijloace adecvate, tirantul va
fi demontabil partial sau total. Partea care se scoate va fi de tipul care se scoate usor, fara
deteriorarea serioasa a betonului si care lasa cele mai mici posibile gauri de umplut.
Daca o parte din tirant ramane inglobata in beton, acoperirea in beton va fi egala sau mai
mare decat acoperirea ceruta pentru armaturi.
Tirantii de cofraj in constructii cu apa, vor fi proiectati pentru a impiedica scurgerea sau
picurarea apei de-a lungul partii inglobate partial sau total. Tirantii de cofraj vor avea rezistenta
necesara la impingerea betonului proaspat.
Agenti de decofrare – Generalitati
Se vor folosi numai agentii care nu vor adera, pata sau afecta negativ suprafetele betonului
(spre a impiedica aderenta betonului proaspat la captuseala cofrajului). Agentul va fi de asemenea
compatibil, respectiv nu va afecta finisajul sau tratamentul ulterior al betonului.
Va fi insolubil in apa, nu se va exfolia si nu va fi spalat de ploaie sau de apa de spalare.
Cofraje de otel
Se va folosi ulei de decofrare care nu pateaza betonul si impiedica rugina otelului.
Cofraje de lemn
Se va folosi agent standard existent pe piata, care reduce la minimum prafuirea fetei
betonului si permite scoaterea usoara a cofrajului.
CONDITII DE EXECUTIE
Montarea si refolosirea cofrajului
La fiecare folosire se va verifica asezarea corecta a popilor si strangerea corecta a tirantilor
de cofraj.
Spatiile ce vor fi umplute cu beton nu vor avea murdarii, aschii, talaj, praf, praf de nisip,
bride din sarma neagra, etc., inainte de a se incepe turnarea betonului.
Fetele in contact cu betonul nu vor avea ciment uscat pe ele, loviri, cuie care se proiecteaza
in afara, sapaturi sau alte defecte.
Toate gaurile pentru cuie si rosturile dintre foile de placaj se vor inchide cu chit sau alt
material aprobat.
Se va aplica un agent aprobat pentru decofrare, la fiecare folosire, pe fetele cofrajului in
contact cu betonul neintarit pentru a se impiedica lipirea betonului.
Acest agent se va aplica inaintea montarii armaturilor si nu se va folosi in asemenea
cantitati incat sa curga.
Contrasageata
Antreprenorul va tine seama de tasarile sau deformarile cofrajelor care pot aparea in timpul
desfasurarii lucrarilor si care sa nu depaseasca tolerantele admise pentru ca betonul ajuns la
maturitate sa se inscrie perfect in cotele, formele si dimensiunile specificate.
Antreprenorul va avea de asemenea in vedere contrasagetile care pot aparea indiferent
daca se indica sau nu in planse pentru deformarile elastice ale elementelor de rezistenta si/sau
deformarile datorate curgerii betonului.
In absenta contrasagetii specificate, intradosul tuturor placilor si grinzilor mai mari de 5 m
deschidere se va prevedea cu o contrasageata de valoare egala cu 1/500 x deschiderea
respectiva.
Montarea accesoriilor
Inainte de turnarea betonului se vor pozitiona buloane si elemente de fixare, miezurile si
celelalte dispozitive folosite pentru realizarea deschiderilor, gaurilor, mufelor, canelurilor, niselor si
a altor cavitati.
Nu se va taia nici o gaura in beton fara aprobare.
Articolele care trebuie inglobate in cofraje aferente lucrarilor de instalatii mecanice,
electrice, diverse, se vor pozitiona si fixa cu exactitate.
Antreprenorul va fixa si ingloba in lucrare dispozitive de ancoraje si alte piese aferente altor
lucrari care sunt prinse de/sau sprijinite de betonul monolit. Ancorajele care ies in afara
elementelor de rezistenta (mustati pentru ziduri) se pot indoi dupa decofrare, respectiv partea
iesind se poate inveli in hartie sau alt material care se poate scoate usor.
Page 8 of 9
S.C. RAPID INSTAL S.R.L.
Antreprenorul va folosi planse de trasare, diagrame sau instructiuni pentru alte specialitati
decat lucrarile de beton si va coordona livrarea si turnarea pieselor care trebuie inglobate in beton
conform instructiunilor Proiectantului.
Se vor avea in vedere realizarea gaurilor, canalelor si niselor pentru circuite si conducte,
tevi sau alte elemente conform planselor si/sau specificatiilor.
Decofrare
Cofrajul care nu suporta greutatea betonului intarit precum lateralele de grinzi, peretii,
stalpii, fundatiile si partile similare ale constructiilor, poate fi scos la 12 ore dupa terminare daca:
 betonul este suficient de tare pentru ca sa nu sufere din operatia de decofrare;
 tratamentele de intarire si protejare sunt mentinute
Cofrajul pentru grinzi si placi monolite de la etaje: asa cum se precizeaza.
Decofrarea se face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre elemente
ce se decofreaza, ruperea muchiilor sau degradarea cofrajelor si sustinerilor.
Prezenta procedura este completata de fisa tehnologica si planul de verificari si incercari,
precum si de instructiunile tehnice specifice emise de proiectant in proiect sau in caietele de
sarcini.

6. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARII

6.1. Prevederi generale

1. Controlul calitatii lucrarilor de cofrare consta in efectuarea de verificari etapizate astfel:


 preliminar, controlandu-se lucrãrile pregatitoare si elementele sau subansamblurile de cofraj
si sustineri ;
 in cursul executiei, verificându-se pozitionarea in raport cu trasarea si modul de fixare a
elementelor;
 receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor intr-un regim de procese verbale pentru
verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse ( proces verbal de receptie calitativa )

6.2. Receptia lucrarii

1. Lucrarile de cofrare vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de
executie).
2. In cadrul receptiei pe faze de executie (de lucrari ascunse) se va verifica de catre Inginer
si executant daca partea de lucrari ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta
conditiile impuse de documentatia de executie si caietul de sarcini.
3. In urma verificarilor se incheie proces-verbal de receptie pe faze (proces verbal de
receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse), in care se confirma posibilitatea trecerii executiei
la faza imediat urmatoare.
4. In afara acestei receptii, lucrarile de umpluturi se receptioneaza, odata cu restul lucrarilor
de constructii, de catre Inginer in conformitate cu prevederile "Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora", aprobat prin HGR nr. 273/1994 cu
modificarile ulterioare.
5. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de
control si a comisiei de receptie pe faza.
6.
7. RAPOARTE SI INREGISTRARI

1. Constituie rapoarte si inregistrari, carora le sunt aplicabile prevederile procedurilor de


sistem PS-01 - "Controlul documentelor" si PS-02. - "Controlul inregistrarilor" , urmatoarele
documente:
 proces verbal de trasare ;
 proces verbal de receptie a lucrarilor ce devin ascunse ;
 registru de evidenţa lucrării;
Page 9 of 9
S.C. RAPID INSTAL S.R.L.
 registrul proceselor verbale privind calitatea lucrarilor;
 procese verbale de control, rapoarte de neconformitate, de actiuni corective si de masuri
preventive referitoare la lucrarile de remediere a defectiunilor / degradarilor.

8. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII

La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri se vor respecta masurile de
securitate a muncii si P.S.I. prevazute in:
1. Legea nr. 319/2006 – legea Securitatii si Sanatatii in Munca.
2. HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006
3. HG nr. 300/2006 privind santierele temporare si mobile
4. HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca
5. HG nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime pentru semnalizarea la locul de
munca
6. HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca
pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
7. HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
8. HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
9. HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de de munca
10. HG nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare
la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
11. HG nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
12. HG nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
13. Legea 307/2006-privind apararea impotriva incendiilor
14. Legea nr. 481/2004-privind protectia civila
15. Ordinul 163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
16. O.U.G. 21/2004-privind sistemul national de management al situatiilor de urgenta
17. Instructiuni proprii, in spiritul legii 319/2006, pentru completarea si/sau aplicarea
reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile
activitatilor si ale locurilor de munca.

S-ar putea să vă placă și