Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul/a_______________________________________________,
părintele elevului(ei)/reprezentantul legal al acestuia
_____________________________ din grupa
____________________________________________________ ,domiciliat/ă
în__________________________________________________________, în perioada
absenței copilului, pentru ______ zile, confim faptul că copilul meu nu a fost bolnav de
COVID-19 și nu a contactat cu persoane infectate de COVID-19 .

Data:____________ Semnătura:________________