Sunteți pe pagina 1din 25

S.C.

CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE


MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

Aprobat:
DIRECTOR DIVIZIA CONSTRUCTII,
ing. Muntean Adela

Data 28.02.2018

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

EXECUTIA PARDOSELILOR DIN


PARCHET
cod: PTE-30.02.CM

Ediţia 1
Revizia 0

Verificat: Elaborat:
CQ RTE
Ing Muntean Adela Ing. Raicu Daniela Ing. Pasca Claudia
Semnătura Data Semnătura Data Semnătura Data
30.02.2018 30.02.2018 30.02.2018

Copie controlată
Copie necontrolată

Ediţia 1 revizia 0 pagina 1 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

Exemplar nr.:1

 S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


Acest document este proprietatea intelectuală a S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L Orice utilizare sau
multiplicare, parţială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.

Ediţia 1 revizia 0 pagina 2 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

1. SCOP

1.1. Prezenta procedură are ca scop stabilirea modului de execuţie a pardoselilor din
parchet, cu precizarea condiţiilor tehnice ale materialelor ce se utilizează, toleranţe
admisibile, verificări şi încercări de laborator, reglementări de referinţă, prescripţii tehnice
de execuţie, responsabilităţi, criterii de recepţie şi documente referitoare la calitate.

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1. Procedura se utilizeaza la executarea pardoselilor din parchet

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

3.1. Manualul Sistemului de Management Integrat al Societăţii S.C. CONSTRUCT


MODERN S.R.L , cod MSMI-ACI, ediţia/revizia în vigoare.
3.2. Standardul SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.
3.3. Standardul SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerinţe
cu ghid de utilizare.
3.4. Standardul SR OHSAS 18001:2008 - Sisteme de management al sănătăţii şi
securităţii ocupaţionale. Cerinte.
3.5. Legea 10/1995, cu modificarile ulterioare, privind calitatea in constructii .
3.6. Caiete de sarcini pentru executarea pardoselilor.
3.7. Normativul GP037- 98 – Proiectarea, executia si asigurarea calitatii
pardoselilor la cladiri civile.
3.8. Normativul C56-85 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor
de constructii si instalatii.

3.9. Legea 307/2006-privind apararea impotriva incendiilor.


3.10. Legea nr.319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca.
3.11. HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 modificata prin H.G.955/ 2010.
3.12 . HG nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile.

Ediţia 1 revizia 0 pagina 3 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

4. DEFINIŢII ŞI PRESCUTĂRI

4.1. Definiţii
4.1.1. Pardoseli = ansamblu de elemente de finisaj, nestructural, care
asigura posibilitatea circulatiei in interiorul unei constructii .

4.2. Prescurtări
4.2.1. Conform Manualului Sistemului de Management integrat al societăţii
S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L., cod MSMI-ACI, ediţia/revizia în vigoare.

5. RESPONSABILITĂŢI

5.1. Directorul General


5.1.1. Semneaza contractele de executie a lucrarilor de C+M ce fac obiectul
prezentei proceduri.
5.1.2. Emite ordinul de incepere a lucrarilor si aproba graficul de executie a
lucrarii contractate.

5.2. Directorul Tehnic


5.2.1. Verifica daca sefii compartimentelor implicate in realizarea produselor,
seful punctului de lucru, cunosc si aplica prevederile:
- Planului calitatii intocmit pentru realizarea produselor,
- Proceduriilor tehnice de executie specifice,
- Documentatiei tehnice si normativelor in vigoare.

5.3. Directorul Divizia Constructii

5.3.1. Coordoneaza si raspunde de activitatea santierelor de constructii si instalatii, precum si de


biroul topo;
5.3.2. Planifica activitatea de productie din santiere, in functie de planul operativ stabilit, pentru a
asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti;
5.3.3. Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvolatare a capacitatilor de
productie si coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii;
Ediţia 1 revizia 0 pagina 4 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

5.3.4. Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie, urmarind realizarea


productiei in conformitate cu planul operativ;
5.3.5. Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse in
sistemul calitatii;
5.3.6. Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea politicii in
domeniul calitatii ;
5.3.7. Conduce procesul de asigurare a calitatii in activitatea de productie, conform procedurilor si
standardelor existente ;
5.3.8. Elaborează proiectul planului de investiţii, în conformitate cu prevederile bugetului,în scopul
îmbunătăţirii gradului de ocupare a capacităţilor de producţie existente şi creării de noi capacităţi;
5.3.9. Urmăreşte încheierea contractelor pentru noile investiţii şi acţionează pentru asigurarea la
termen a documentaţiilor tehnice, conform graficelor de eşalonare a investiţiilor;
5.3.10. Efectuează şi menţine înregistrări referitoare la monitorizarea subantreprenorilor, privind
respectarea clauzelor contractuale (termene de execuţie, calitatea lucrărilor etc.) şi privind
menţinerea condiţiilor iniţiale de agreere ca subantreprenor al S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L
5.3.11. Prezinta Directorului general neconcordantele constatate si observatiile sau propunerile
formulate in scopul solutionarii lor de comun acord cu clientii, inaintea perfectarii contractelor cu
acestia .
5.3.12. Elaboreaza, actualizeaza si verifica proceduri tehnice de executie (PTE), conform graficului
anual de elaborare/ actualizare proceduri .
5.3.13. Aplica in cadrul activitatilor proprii, cerintele documentelor sistemului de management
integrat (SMI) adoptat de societate .
5.3.14. Participa si rezolva la termenele stabilite, actiunile corective/ preventive initiate pentru
activitatile desfasurate, in urma inspectiilor si auditurilor efectuate de responsabilul AQ si echipa de
audit.
5.3.15. Identifica activitatile procedurabile aferente obiectului de activitate al compartimentului,
propune inscrierea procedurilor respective in graficul de elaborare si participa la elaborarea
procedurilor programate.
5.3.16. Coordonează realizarea şi punerea în funcţiune la termen a noilor capacităţi de producţie;
5.3.17. Stabileşte conform structurii organizatorice şi a ROI sarcinile şi responsabilităţile
personalului din subordine, în baza fişelor de post;
5.3.18. Execută orice alte dispoziţii date de directorul general în realizarea strategiilor pe termen
scurt ale companiei în limitele respectării temeiului legal;
5.3.19. Răspunde de funcţionarea în bune condiţii a echipamentului, aparaturii şi utilajelor din
dotarea firmei;
5.3.20. Conform art. 22 din legea 319/2006 a sanatati si securitatii in munca are obligatia sa isi
desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile
primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau
omisiunile sale în timpul procesului de munca.
5.3.21. Răspunde de utilizarea optimă a resurselor materiale, financiare, patrimoniale şi umane
alocate pentru realizarea obiectivelor de producţie stabilite;
5.3.22. Răspunde de fundamentarea măsurilor de motivare şi sancţionare a personalului din
subordine, participând (alături de persoanele abilitate) la luarea acestor măsuri, conform
procedurilor interne şi prevederilor legislative în vigoare;
5.3.23. Răspunde de menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii;
5.3.24. Verifica cantitatile de lucrari realizate pe fiecare contract in parte si se ingrijeste ca toate
cantitatile de lucrari realizate sa fie tranmise la biroul de decontari in timp util pentru incasarea
productiei.
5.3.25. Urmareste incasarea productiei realizate conform facturilor eliberate pentru fiecare contract
in parte.
Ediţia 1 revizia 0 pagina 5 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

5.3.26. Raspunde de respectarea programelor de executie a lucrarilor.


5.3.27. Aproba executarea lucrarilor suplimentare cerute de clienti pe baza proiectelor de executie.
5.3.28. Raspunde de obtinerea extensiei de timp pentru lucrari pe baza documentelor
contractuale.
5.3.29. Rapunde de instruirea personalului cu tehnologiile de executie, fisele tehnologice si
procedurile de executie
5.3.30. Face observatii la documentatia tehnica, detaliile de executie si tehnologiile de executie;
5.3.31. Raspunde de utilizarea eficienta a tuturor utilajelor si mijloacelor de transport, a
materialelor si a tuturor dotarilor de productie.
5.3.32. Raspunde de respectarea fiselor limita pentru materiale, manopera si utilaje pentru fiecare
contract;
5.3.33. Analizeaza programele de executie a lucrarilor pentru licitatii si face observatii.

5.4. Responsabilul pentru Sistemul de Management Integrat

5.4.1. Verifica daca seful punctului de lucru si sefii formatiilor de lucru aplica
prevederile procedurilor tehnice, ale documentatiilor si normativelor tehnice in
vigoare; ia masuri operative de corectie.
5.4.2. Exercita controlul calitatii lucrarilor executate si/sau in curs de
executie, stabilite prin reglementarile tehnice si “Planul Calitatii “ adoptat.
5.4.3. Informeaza in scris conducerea societatii asupra aspectelor privind
respectarea tehnologiilor, sau asupra necesitatii intreprinderii de actiuni corective sau
preventive.
5.4.4. Verifica respectarea de catre factorii implicate a prevederilor Legii
10/1995 privind calitatea in constructii.
5.4.5. Participa la inspectiile effectuate de organele I.S.C. si a organelor sale
teritoriale si va verifica aducerea la indeplinire a masurilor dispuse de acestia.

5.5. Responsabilul tehnic cu executia

5.10.1. Dispune inceperea constructiilor autorizate si pentru care s-au elaborat documentatii de
executie avizate in conformitate cu art. 23 lit. b Legea 10/1995;
5.10.2. Asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate
conceput;
5.10.3. Are autoritatea pentru utilizarea bugetului necesar investiţiilor în calitate şi pentru derularea
contractului;
5.10.4. Verifică existenţa dirigintelui de şantier autorizat de I.S.C., numit pentru lucrarile de
construcţii si instalaţii;
5.10.5. Intocmeste certificatele de plata si le depune spre aprobare
5.10.6. Verifica aplicarea pe santier a prevederilor: documentatiilor tehnice de executie , a
procedurilor tehnice de executie si a normativelor in vigoare;
5.10.7. Verifica existenţa tuturor autorizaţiilor de construire şi avizelor prevăzute de lege în sarcina
beneficiarului lucrării
5.10.8. Raspunde material, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru orice fel de
prejudiciu adus societatii, ca urmare a activitatii pe care o desfasoara;
Ediţia 1 revizia 0 pagina 6 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

5.10.9. Are obligatia de a se informa, de a cunoaste si a de a respecta legile in vigoare specifice


domeniului de activitate;
5.10.10. Are obligatia de a respecta confidentialitatea informatiilor pe care le detine despre S.C.
CONSTRUCT MODERN S.R.L;
5.10.11. Are obligaţia să respecte cu stricteţe documentele sistemului de management integrat:
calitate, mediu, sanatate si securitate in munca din cadrul S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L
5.9.12. Neluarea la timp a măsurilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de producţie prin
nerespectarea atribuţiilor ce decurg din fişa postului constituie prejudiciu adus societăţii;
5.10.13. Raspunde de respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare în ce priveşte disciplina muncii,
sanatate si securitate in munca şi situatii de urgenta, respectarea programului de lucru,
respectarea sarcinilor de serviciu.
5.10.14. Respectă normele interne stipulate în Regulamentul Intern, Contractul Colectiv de Muncă,
Contractul Individual de Munca;
5.10.15 Intra in contact cu coordonatorii celorlalte activităţi de producţie ce se desfăşoară în paralel
la punctul de lucru încredinţat;
5.10.16. Intra in contact cu organele de control privind calitatea în construcţii;
5.10.17. Işi desfăşoară activitatea în conformitate cu procedurile operaţionale si instrucţiunile de
lucru aplicabile la punctele de lucru ce i-au fost încredinţate.
5.10.18. Semnează toate documentele de atestare a calitătii lucrărilor pe care le întocmeste
conform procedurilor operationale, procedurilor tehnice de executie si a instructiunilor de lucru
aferente lucrărilor pe care le coordonează.

5.6. Responsabilul pentru Controlul Calitatii

5.6.1. Verifica daca seful punctului de lucru si sefii formatiilor de lucru aplica
prevederile procedurilor tehnice, ale documentatiilor si normativelor tehnice in vigoare.
Ia masuri operative de corectie.
5.6.2. Exercita controlul calitatii lucrarilor executate si/sau in curs de executie
stabilite prin reglementarile tehnice si “Planul Calitatii” adoptat.
5.6.3. Informeaza in scris conducerea societatii asupra aspectelor privind
respectarea tehnologiilor sau necesitatii intreprinderii de actiuni corective sau
preventive.
5.6.4. Verifica respectarea de catre factorii implicati a prevederilor Legii
10/1995 privind calitatea in constructii.
5.6.5. Participa la inspectiile efectuate de organele I.S.C. si a organelor sale
teritoriale si verifica aducerea la indeplinire a masurilor dispuse de acestia.

5.7. Managerul de proiect

5.5.1. Asigură buna organizare a procesului de producţie;


5.5.2. Asigură executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectului, ale prescripţiilor
tehnice şi a procedurilor tehnice de execuţie
5.5.3. Opreşte executarea necorespunzătoare a lucrărilor şi ia măsuri de remediere.
5.5.4. Organizează gospodărirea judicioasă a materialelor.
5.5.5. Raspunde de inceperea lucrarilor la obiective numai dupa primirea Ordinului de incepere
lucrari F-ACI-110 (de la compartimentul programare) si a unei copii ale autorizatiei de construire a
amplasamentului;

Ediţia 1 revizia 0 pagina 7 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

5.5.6. Are obligatia sa participe la intalnirea preliminara (stabilita de conducerea firmei) inainte de
inceperea oricarei lucrari
5.5.7. Sa admita inceperea executiei lucrarilor in baza proiectelor si DDE, verificate de specialistii
verificatori de proiecte atestati;
5.5.8. Raspunde de intocmirea procesului verbal de preluare a amplasamentului si sarcinile
suplimentare existente pe amplasament, utilitati, afectarea constructiilor invecinate, asigurari
necesare, probleme de acces;
5.5.9. Analizeaza si intocmeste programul de executie a lucrarilor;
5.5.10. Raspunde de luarea masurilor necesare pentru respectarea termenelor din graficul de
executie;
5.5.11. Asigura o comunicare eficienta cu responsabilii de contract din subordinea sa, pentru ca
lucrarile sa se desfasoare in conformitate cu graficul de executie si sa respecte cerintele de calitate
impuse de beneficiar;
5.5.12. Sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, PTE, precum si
programele de realizare a lucrarii;
5.5.13. Sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de
calitate sau abateri de la prevederile proiectului si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa
remedierea acestora;
5.5.14. Sa supravegheze intocmirea documentelor privind inregistrarile de calitate de la punctele
de lucru incredintate, in vederea predarii lor la beneficiar sau, eventual, in vederea intocmirii cartii
tehnice a constructiei;
5.5.15. Participa la toate controalele facute de inspectoratul in constructii si prezinta toate
documentele solicitate de acestia;
5.5.16. Pune la dispozitia organelor de control interne si externe toate documentele necesare
pentru verificarea respectarii legilor, normativelor si standardelor in vigoare, dupa caz;
5.5.17. Sesizeaza aparitia de categorii de lucrari necuprinse in oferta si solicita in scris biroului
ofertare intocmirea de NCS-uri pe baza cantitatilor estimate;
5.5.18. Verifica zilnic calitatea lucrarilor executate de subcontractori si respectarea detaliilor de
executie;
5.5.19. Intocmeste rapoarte de neconformitate in cazul in care constata abateri/deficiente de
calitate la lucrarile executate de subantreprenori;
5.5.20. Este singura persoana din santier abilitata sa reprezinte santierul in relatiile cu clientul si
orice alte persoane straine (ex: organe de control ale autoritatilor statului);
5.5.21. Semneaza lista cantitatilor de lucrari realizate in luna, pentru fiecare contract in parte in
timp util pentru incasarea productiei;
5.5.22. Raspunde de respectarea fisei limita intocmite pentru fiecare categorie de lucrari;
5.5.23. Raspunde de aplicarea tehnologiilor aprobate pentru fiecare lucrare;
5.5.24. Intocmeste fise tehnologice de executie noi pentru obtinerea unei productivitati mai mari,
calitate superioara si eficienta economica mai buna;
5.5.25. Raspunde de rezolvarea cu promptitudine a cerintelor/reclamatiilor beneficiarilor;
5.5.26. Urmareste predarea de catre subcontractanti a dosarului lucrarii cu toate inregistrarile
calitatii la terminarea lucrarilor;
5.5.27. Raspunde de calitatea si corectitudinea activitatii sale;
5.5.28. Stabileste si transmite obiectivele si planificarile zilnice, lunare, trimestriale, semestriale si
anuale ale activitatii desfasurate in cadrul punctului de lucru;
5.5.29. Raspunde de organizarea, coordonarea si controlul activitatii desfasurate in cadrul
punctului de lucru;
5.5.30. Raspunde de tinerea evidentei, intocmirea rapoartelor, monografiilor si a altor documente
destinate conducerii, referitoare la activitatea desfasurata in cadrul punctului de lucru;
5.5.31. Participara la constatarea accidentelor tehnice si a accidentelor de munca din cadrul
punctului de lucru;
Ediţia 1 revizia 0 pagina 8 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

5.5.32. Raspunde de realizarea instructajului lunar de sanatate si securitate in munca si de


prevenire si stingere a incendiilor pentru personalul din cadrul punctului de lucru

5.8. Responabilul de contract

5.8.1. Verifică materialele primite la locul de punere în operă, recepţionează calitativ


şi cantitativ materialele, ia măsuri specifice de depozitare şi păstrare.
5.8.2. Răspunde, împreună cu şeful de echipă, de calitatea operaţiunilor executate.
5.8.3. Organizează locul de muncă, creând condiţiile necesare executării lucrărilor.
5.8.4. Urmăreşte şi verifică calitatea lucrărilor executate de echipă.
5.8.5. Răspunde de introducerea în lucrare numai a materialelor corespunzătoare
calitativ prevederilor proiectului de execuţie şi a normativelor în vigoare.
5.8.6. Va recepţiona calitativ materialele primite la locul de punere în operă şi va
înregistra concluziile în “Registrul de recepţie calitativă a materialelor”.
5.8.7. Va intocmi si va tine “Registrul de procese verbale de recepţie calitativă”.
5.8.8. Va întocmi după caz “Proces verbal de predare-primire a frontului de lucru”.
5.8.9. Semneaza toate formularele folosite se anexează prezentei proceduri.
5.8.10. Răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri, a documentaţiei de
execuţie şi a normelor tehnice în vigoare, având grijă să fie întocmite la timp înregistrările
de calitate.

5.9. Seful de echipa

5.9.1. Răspunde de respectarea proiectului de execuţie şi a prescripţiilor tehnice,


face controlul muncii prestate de personalul muncitor din echipă.
5.9.2. Răspunde de calitatea lucrărilor realizate, respectând tehnologia de execuţie.
5.9.3. Răspunde de respectarea prevederilor legislatiei in domeniul sanatatii si
securitatii in munca si masurile de aplicare ale acestora in cadrul personalului din
subordine.

5.10. Echipele de muncitori

5.9.1. Răspund de calitatea lucrărilor realizate, respectând tehnologia de execuţie şi au


următoarele obligaţii:
5.9.2. Utilizarea numai a materialelor corespunzătoare calitativ;
5.9.3. Verificare prin autocontrol calitatea lucrărilor executate;
5.9.4. Fiecare lucrator trebuie sa-si desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa
5.9.5. Sa utilizeze corect utilajele, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
transport si alte mijloace de productie;
5.9.6. Sa foloseasca echipamentul de protectie acordat;
5.9.7. Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

Ediţia 1 revizia 0 pagina 9 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

5.9.8. Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele suferite de propria


persoana;
5.9.9. Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei in domeniul sanatatii si securitatii in
munca si masurile de aplicare ale acestora;
5.9.10. Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
5.9.11. Sa respecte normele de igiena a muncii;
5.9.12. Au obligatia sa intretina si sa pastreze permanent curatenia la locul de munca;

6. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

6.1. Resurse materiale si umane

Materialele din care se realizeaza pardoselile trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice


prevazute in standardele in vigoare, precum si prescriptiile referitoare la executia si
asigurarea calitatii pardoselilor.
Pentru executia pardoselilor din parchet vor utiliza urmatoarele materiale.

- parchet lamelar si parchet masiv


- strat suport (sapa sau egalizare din mortar de ciment, grunduri de
imbinare din rasin sintetice).

- unul sau mai multe straturi intermediare cu rol fono si termoizolator.

Ediţia 1 revizia 0 pagina 10 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

Condiţiile de umiditate necesare executării straturilor ce alcătuiesc pardoselile sunt


specificate în caietele prezentului normativ, pentru fiecare lip de material în parte.
Atât la transport, depozitare cât şi la punerea in operă, până la darea în exploatare, trebuie
să se asigure condiţiile de microclimat specifice, în conformitate cu reglementările
specifice sau indicaţiile producătorilor de materiale, precum şi cu precizările din
anexa prezentului caiet.
Lucrarile de pardoseli se vor realiza cu echipe de parchetari, calificati pentru executarea
pardoselilor din parchet.
Echipa este condusa de catre un sef de echipa care are multiple obligatii si
responsabilitati. Pregatirea sefului de echipa trebuie sa fie la nivelul tehnic si organizatoric
cerut de imprejurari; el trebuie sa aiba calificarea cea mai ridicata dintre ceilalti membri ai
echipei.

6.2.Modul de lucru

6.2.1 .CONDITII TEHNICE SPECIFICE PENTRU EXECUTAREA STRATULUI DE UZURA AL


PARDOSELILOR DIN PARCHET.
In incaperile in care se executa pardoseli din parchet, se va asigura climatul de
interior, conform fisei tehnice de aplicare a produsului. In absenta altor indicatii se vor
respecta urmatoarele conditii: temperatura minima de lucru +5 C si umiditatea relativa a
aerului de max. 65%.
Executarea pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor

Ediţia 1 revizia 0 pagina 11 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

prevazute sub acestea (canale, fundatii, conducte, instalatii electrice, sanitare si de


incalzire) precum si dupa terminarea in incaperea respectiva a lucrarilor de :
- turnare sape cu mentiunea ca este obligatorie verificarea higrometrica a
acesteia(maxim 2%CM)
- placare pereti,gletuiri,zugraveli ;exceptie face ultimul strat de lavabila care se va
aplica dupa finalizarea lucrarilor de parchet.
- montaj gresie si faianta .

Acest regim se va mentine si dupa terminarea lucrarilor, cel putin 2 saptamani sau se va
proceda in conformitate cu indicatiile producatorului, pana la darea in folosinta a
incaperilor.

6.2.2. DATE GENERALE

6.2.2.1.Principiile de alegere a pardoselilor

Alegerea pardoselilor calde se face ţinând seama de:


■ specificaţiile de performanţă şi nivelurile de performanţă ale
straturilor de uzură ale pardoselilor calde precum şi al
întregului ansamblu al pardoselii .

6.2.2.2.Scheme de alcătuire a pardoselilor calde

6.2.2.2.1. Pardoselile din parchet lamelar sau parchet cu lambă şi uluc, montate
prin lipire cu mortar adeziv.

Fig. 1 a
1. Parchet lamelor sau parchet cu lambă şi uluc, din lemn de fag, stejar sau cer; 2. Mortar adeziv; 3.
Strat suport

Ediţia 1 revizia 0 pagina 12 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

6.2.2.2.2. Pardoseli din parchet cu lambă şi uluc pe duşumea oarbă:

♦ fixată pe grinzişoare (fig. l.b):

Fig. 1 b

1. Lamelă de parchet; 2. Duşumea oarbă; 3. Pervaz; 4. Grinzişoare; 5. Strat de carton bitumat şi


pene de egalizare; 6. Friz; 7. Diblu de lemn; 8. Umplutură uscată

Ediţia 1 revizia 0 pagina 13 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

Fig. 1 c

1. Parchet; 2. Duşumea oarbă; 3. Bitum; 4. Amorsa; 5. Mortar de egalizare

6.2.2.2.3. Pardoseli din lamelar sau. parchet cu lambă şi uluc


montate prin lipire pe plăci aglomerate aşezate pe sol.

Fig. 2

1. Parchet LU; 2. Adeziv; 3. Strai suport din plăci (PFL poros, PAL etc); 4. Nisip uscat; 5. Strat
suport

Ediţia 1 revizia 0 pagina 14 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

6.2.2.2.4. Pardoseli din parchet lamelar sau parchet cu lambă şi uluc montate prin lipire cu
adeziv pe dală flotantă.

Fig. 3

1. Parchet; 2. Adeziv*; 3. Dală flotantă; 4. Strat tehnologic de protecţie din folie de polietilenă; 5.
Strat de izolare fonică; 6. Strat tehnologic de protecţie din hârtie de ambalaj; 7. Strat de egalizare
din nisip uscat sau mortar de ciment (strat suport); 8. Material
fonoizolator; 9. Element de racordare cu pereţii

* Adezivul se foloseşte numai în cazul in care materialul din care este alcătuită dala
flotantă nu permite baterea în cuie.

Ediţia 1 revizia 0 pagina 15 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

Fig.4
1. Plintă din lemn; 2. pavele din lemn; 3. Strat de poză din nisip;4. Rost umplut cu mastic de
bitum sau chit permanent elastic

6.3. EXECUŢIA PARDOSELILOR CALDE

6.3.1. Condiţii tehnice specifice pentru montarea stratului de uzură al pardoselilor calde

6.3.1.1. In încăperile în care se execută pardoseli cu stratul de uzură din parchet se va asigura
următorul climat interior:
• temperatura minimum + 5°C;
• umiditatea relativă a aerului, max. 65 %.
6.3.1.2. In încăperile în care urmează să se monteze pardoseli cu stratul de uzură din mochetă,dale
sau covoare PVC se va asigura, cu minimum 48 ore înainte de montarea îmbrăcăminţii, următorul
regim climatic interior:
• temperatura de cel puţin + 16°C;
• umiditatea relativă a aerului de maximum 65%. Regimul higrotermic prescris se va menţine în tot
timpul executării lucrărilor şi cel puţin 30 zile după terminarea acestor operaţiuni, dacă între timp
nu sa trecut la regimul de exploatare normală a încăperilor.

6.3.2. Executarea stratului de uzură din parchet cu lambă şi uluc sau parchet lamelar

6.3.2.1. Montarea parchetului prin lipire

► se face cu adeziv pe:


♦ un strat de beton cu faţă fin drişcuită sau şapă din mortar de ciment( fig. la);
Ediţia 1 revizia 0 pagina 16 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

♦ dală flotantă (fig. 3);


♦ pe plăci din fibre de lemn aglomerate (fig. 2);
►înainte de începerea montării, suprafaţa suportului se va curăţa de praf cu o mătură cu păr moale,
pentru a se crea astfel condiţiile necesare unei bune aderenţe a parchetului cu stratul suport.
►înainte de montare, piesele de parchet se vor sorta după fibră şi culoare pentru unul sau
două rânduri complete;
►montarea parchetului se va începe cu lipirea frizurilor
de perete la o distanţă de cea 10... 15 mm de perete, îmbinarea frizurilor la colţurile încăperii se va
face la 45°. Frizurile de perete se vor înţepeni faţă de perete cu pene aşezate la cea 50 cm distanţă
una de alta, pentru a i împiedica orice deplasare în timpul montării parchetului;
►montarea frizurilor de perete se va face prin lipire cu adeziv întins pe stratul suport cu un
şpaclu, într-un strat continuu şi uniform, în grosime de cel mult 1 mm;
►lipirea parchetului se va face după minimum 3 ore de la lipirea frizurilor de perete.
► pentru lipirea parchetului în câmp, aplicarea adezivului se va face pe fâşii, egale cu
suprafaţa unui rând complet de piese de parchet, pe o lungime de cea 1 m;
►parchetul se va aplica după cea. 10 minute de la întinderea adezivului, fixânduse
în lambă şi uluc cu o lovitură uşoară dată lateral cu ciocanul;
►pentru o mai bună ancorare în timp a parchetului, din loc în loc se vor încastra dibluri de
lemn în şapă, în care lamelele de parchet se vor fixa şi prin batere în cuie. Cuiele se vor bate oblic în
ulucul pieselor şi apoi se vor înfunda cu ajutorul unui dorn de oţel;
►la aşezarea fiecărui rând de piese de parchet se va verifica alinierea faţă de rândul anterior, gata
montat;
►aşezarea pieselor de parchet se poate face la 45° sau paralel cu pereţii, rezultând desene (în zig
zag, în şah, împletit etc);
►după lipirea parchetului pe întreaga suprafaţă a pardoselii se vor scoate penele de
înţepenire a frizurilor;
► circulaţia peste parchetul lipit se poate face după 24 ore de la aplicare.

6.3.2.2. Montarea parchetului prin batere în cuie

a) Pe planşeul din beton prin intermediul duşumelei oarbe fixată pe grinzişoare:

► pe planşeul din beton se fixează cu mastic bituminos, la o distanţă de 0,5...0,6 m


grinzişoare de lemn de 8x10...6x8 cm;
► duşumeaua oarbă de 1,8...2,2 cm grosime şi 14...20 cm lăţime, montată cu rosturi de l...l,5 cm,
reazemă pe grinzişoare (fig. lb);
►la perete se montează frizurile cu interspaţiu de 1... 1,5 cm faţă de perete, pentru a asigura libera
deformare a parchetului datorită umidităţii;
► frizurile se fixează în cuie de 4 cm lungime, bătute la 30 cm distanţă, fixate ca şi parchetul cu
şpiţul metalic;
■ montarea parchetului se poate face în prelungire sau în frizuri, când lamelele sunt dispuse cap la
cap, în zig zag simplu când lamelele sunt dispuse la 45°, la 45° în şah cu bordură tot din lamele,
împletit etc.;

b) Pe planşeul din beton prin intermediul duşumelei oarbe lipită pe mastic bituminos:

► duşumeaua oarbă se aşează direct pe planşeul din beton prin intermediul unui strat de
Ediţia 1 revizia 0 pagina 17 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

mastic bituminos (fig. 1c);


► în continuare tehnologia de execuţie este identică cu cea prezentată la pct. a;

6.3.2.3. Montarea parchetului laminat cu dublu clic


► dupa turnarea sapei autonivelante se trece la montarea foliei de tip PEE cu o grosime cuprinsa
intre 2-3mm,iar pentru o mai buna izolare termica si atenuare a zgomotului se poate monta si un
support din polistiren extrudat cu grosimea cuprinsa intre 3 si 6mm.
► montarea propriu- zisa se va incepe din dreptul ferestrei camerei prin pozitionarea primei placi
in lungul peretelui pe care este fereastra. Prima placa va fi asezata cu canelura spre perete.
► distanta de perete la care va fi asezata prima placa va fi de cel putin 10-15mm,lucru care se va
obtine prin pozitionarea distantierilor reglabili.
► ultima placa din primul rand va fi montata dupa ce a fost rotita cu 180 de grade,cu partea
decorativa in sus,asa incat ambele sa fie fata in fata.
► la capetele de randuri,placile vor fi marcate si taiate la dimensiune,cu respectarea distantei de la
perete ca la partea frontala .
► pentru taierea placii se va folosi fierastraul electric,iar placa va fi taiata pe latura mica ,placa
fiind intoarsa cu fata decorativa in jos pentru evitarea aschierii placii.
► dupa terminarea primului rand,se trece la montarea randului urmator cu partea de placa ramasa
dupa taierea ultimei placi din primul rand..Lungimea acestei bucati de placa ramasa,va trebui sa
aiba cel putin 40cm,pentru a putea avea o buna imbinare cu primul rand.
► dupa terminarea pozitionarii a cel putin a 3 randuri perfect drepte,ultima placa va fi stransa cu
ajutorul piesei metalice in forma de S.

6.3.2.4. Finisarea pardoselilor cu stratul de uzură din parchet masiv

• curăţarea parchetului după montare se va face mecanizat şi anume cu maşina de raşchetat parchet
(cu cuţite) sau cu maşina de şlefuit parchet (cu hârtie abrazivă);
• curăţarea parchetului lipit se poate executa după 4 zile de la montare, adică după întărirea
suficientă a adezivului;
• la racordul dintre pardoseală şi pereţi după curăţarea parchetului se vor monta pervazuri din lemn
masive ele se vor fixa prin batere în cuie;
• parchetul, după raşchetare, se va proteja cu lacuri special prin aplicarea a 2-3 straturi.Dupa fiecare
strat se asteapta ca acesta sa se usuce si sa se intareasca inainte de aplicarea urmatorului strat.

6.3.3. Executarea stratului de uzură din pavele de lemn

■ pavelele din lemn masiv, de forme cilindrice sau prismatice se vor monta, prin intermediul unui
strat de poză din nisip în grosime de 30...50 mm, pe un strat suport de beton zgură sau balast;
■ montarea pavelelor din lemn masiv, de forme cilindrice sau prismatice, se poate face şi direct în
stratul de nivelare din nisip aşezat pe pământ;
■ dacă pardoselile din pavele din lemn masiv necesită pante, acestea vor fi cuprinse între 0,5% şi
2%;

Ediţia 1 revizia 0 pagina 18 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

■ pavelele folosite în mod obişnuit vor fi prismatice. Pavelele cilindrice se admit numai pentru
lucrări de mică importanţă, datorită rosturilor mari şi neregulate care rezultă între ele;
■ înainte de montarea pavelelor, dea lungul pereţilor încăperii, se vor aşeza pe cant scânduri de
28 mm grosime, la distanţă de 30 mm, de pereţii încăperii. în acest fel se va realiza pe perimetrul
încăperii un rost de 30 mm lăţime, care să permită eventualele umflări sau contrageri ale pavelelor
din lemn masiv, acest rost se va umple cu chit permanent elastic;
■ pentru încadrarea pavelelor se va monta dea lungul zidurilor şi al stâlpilor un rând de pavele de
bordură aşezate în contact cu scândurile;
■ montarea bordurilor şi a pavelelor din lemn masiv pe strat de poză din nisip se va efectua prin
aşezarea lor una lângă alta, cu rosturile cât mai strinse;
■ cantitatea de nisip trebuie să fie suficientă ca să umple golurile şi rosturile dintre pavele şi să
rămână sub acestea un strat de minimum 30 mm grosime;
■ după aşezarea pavelelor se va executa baterea lor cu maiul pentru realizarea aproximativă a
profilului pardoselii. Se va răspândi apoi o cantitate de nisip deasupra pardoselii şi se va bate din
nou până la refuz, aducând suprafaţa la profilul definitiv;
denivelările şi valorile rezultate la această batere se vor corecta prin scoaterea sau adăugarea de
nisip. Pavelele se vor considera bătute până la refuz, când la şase lovituri date pe acelaşi loc cu
maiul de 35 kg greutate, de la înălţimea de 50 cm, ele nu se înfundă cu mai mult de 3 mm;
■ rosturile dintre pavele se vor umple cu mastic bituminos (la cald) confecţionat prin
amestecarea de bitum în proporţie de 30...40%, cu filer de calcar, în proporţie de 70...60% (în
greutate);
■ înainte de umplerea rosturilor cu mastic bituminos, suprafaţa pavelelor trebuie să fie bine
curăţată, iar rosturile desfundate şi bine curăţate pe o adâncime de minimum 3 cm, cu mijloace
adecvate, uscate;
■ în cazul tratării rosturilor cu mortar asfaltic, curăţarea suprafeţei pavelelor se va face prin
spălare cu apă;

■ turnarea în rosturi a masticului bituminos se va face după ce, în prealabil golurile dintre
pavelele cilindrice vor fi umplute cu split de piatră de dimensiuni adecvate;
■ după tratarea rosturilor se va aşterne pe întreaga suprafaţă un strat de nisip curat de circa 5 mm
grosime.

7.INSPECTII SI INCERCARI

7.1 . Verificarea calitati suprafetei stratului suport – se face de catre seful de echipa si
seful punctului de lucru si consta in :
-verificarea abaterilor de la orizontala in functie de natura stratului suport
-verificarea aspectului stratului suport
-verificarea gradului de umiditate a stratului suport

7.2. Verificarea calitatii executiei – se face prin grija sefului punctului de lucru si
consta in :
- verificarea aderentei la stratul suport
- planeitatea pardoselilor din parchet.

Ediţia 1 revizia 0 pagina 19 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

8. ASPECTE DE MEDIU

8.2. Santierul va fi dotat cu zone de depozitare a materialelor;


8.3. Colectarea selectiva a deseurilor;
8.4. Folosirea unor utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, cu un
impact poluant cat mai redus asupra mediului;
8.5. Pastrarea materialelor conform planului de organizare de santier si a
instructiunilor de folosire si pastrare, pe platforme special amenajate si/sau in magazii.

9. ASPECTE/ RISCURI DE SSM

9.2. Inainte de inceperea lucrarilor pe santiere se vor lua urmatoarele masuri


speciale de tehnica securitatii si protectia muncii;
a. Spatiul de amplasare al pardoselilor va fi liber de orice obstacole;
b. Sa nu existe cabluri de curent rupte sau fisurate.

c. Toate sculele sa fie permanent in buna stare de functionare


Ediţia 1 revizia 0 pagina 20 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

Este obligatoriu efectuarea lunara a instructajului pt. protectia muncii a personalului


angajat. Acestia nu vor incepe lucrul decat dupa ce si-au insusit instructajul, instruirea
consemnandu-se in fisele de protectia muncii.

Principalele riscuri in santier sunt: .


- taierea , inteparea , lovirea , strivirea , alunecarea , impiedicarea .
- lovirea de către un obiect în cădere .
- implicarea într-un accident de utilaj .
- electrocutarea directă sau indirectă .
- afecțiuni musculo-scheletale ca urmare a manipulării manuale a materialelor grele.
- pierderea auzului cauzată de zgomot puternic;
- contact cu substanțe periculoase (ciment ,var ,adezivi , uleiuri etc.) .
- manipularea de materiale grele ;
- lucrul in spatii inchise;
- utilizarea echipamentelor de munca pentru constructii, incluzand mecanismele de
ridicare;
- operatii ce implica lucrul cu fierastraul circular , polizarea, cioplirea, taierea,
sudarea;
- traficul auto din santier;

Pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale


lucratorii sunt obligati sa respecte urmatoarele :
- sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul SSM si DSU si
masurile de aplicare a acestora;
- sa se prezinte la serviciu apt mental si fizic pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
- sa exercite si sa respecte atributiile prevazute in fisa postului , conform pregatirii
si competentelor profesionale.
- sa utilizeze , sa intretina si sa pastreze corect echipamentul individual de
protectie si de lucru pe care l-a primit;
- sa utilizeze corect echipamentele de munca , masinile, aparatura , utilajele si
uneltele.
- sa participe la instructajele de SSM si DSU , sa-si insuseasca corect prevederile
normelor in vigoare , inclusiv cele de prim- ajutor.
- fumatul in santier este permis numai in locurile special amenajate si este
obligatorie respectarea regulilor de PSI si DSU pe toata durata programului de
munca.
- lucratorii isi vor desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de
accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau pe alti angajati .
- Tot personalul care intra in santier va participa la instruirile in domeniul securitatii si
sanatatii in munca.
- Accesul in santier se va face numai prin locurile stabilite in acest sens .
- Echipamentul individual de protectie(EIP) trebuie purtat permanent pe toata durata
executarii activitatilor in cadrul santierului. EIP minim obligatoriu consta in :

Ediţia 1 revizia 0 pagina 21 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

Casca de protectie .
Incaltaminte de protectie : bocanci cu bombeu metalic si lamela
antiperforatie sau cizme din cauciuc.
 Ochelari de protectie
 Manusi de protectie
 Vesta reflectorizanta
 EIP. adecvate procesului de lucru (salopeta, pelerina etc)
- Se vor respecta toate semnalizarile de securitate.
- Se vor folosi in permanenta numai caile de deplasare indicate.
- Intregul personalul isi va desfasura permanent activitatea conform instructiunilor primite
din partea conducatorului locului de munca.
- Consumul de alcool si substante psihotrope este interzis in totalitate in santier.
Persoanele aflate sub influenta alcoolului sau a substantelor psihotrope nu vor fi admise
in santier.
- In cazul lucrului la inaltime este obligatorie purtarea EIP specific : centuri de siguranta,
centuri complexe ( hamuri ) , franghii , casca de protectie etc.
- In santier nici o persoana in afara de electricianul calificat nu va face conectari sau
deconectari, altele decat cele de la prizele electrice sau triplu stecher si nu va aduce
modificari alimentarilor electrice de santier. Improvizatiile electrice pentru iluminat, gatit,
incalzire, etc. sunt interzise .
- Zilnic , la terminarea programului de lucru se vor lua toate masurile de securizare si
paza a locurilor de munca , de PSI , si se verifica scoaterea de sub tensiune a tuturor
aparatelor , utilajelor , masinilor sau alte echipamente de munca.

Ediţia 1 revizia 0 pagina 22 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

10. INREGISTRARI

Nr. Cod Denumire inregistrare Nr. Emitent Difuzare Durata


crt. formular ex. pastrare
(ani)
1. F CM Formular elaborare doc. SMI n Manager -Pregatire
001-rev. proiect programare
6 -Director
prodcutie 1
-Director
productie
industriala
-Baza de
Productie
-Santiere
2 F-CM- Proces verbal de instruire n Resp Comp SMI 1
025 contract Personal
3 - Fise de securitate si sanatate in 1 Comp Santier 1
munca si situatii de urgenta SMI
4 F CM- Raport de neconformitate 2 Resp Comp SMI 1
032 R4 contract
5 F-CM- Necesar de materiale 2 Resp Aproviziona 1
015 contract re
6 F-CM- Necesar de utilaje 2 Resp Mecanizare 1
016 contract
7 F-CM- Proces verbal predare front lucru 2 Santier Client 1
052 ,R4
8 F-CM- PV receptie calitativa 1 Resp Client 2
030 contract
9 F-CM- Jurnal de santier 1 Resp Client 2
105 contract
10 F CM- Registrul de receptie calitativa a 1 Resp Client 2
031 materialelor contract
11 - Dispozitii de santier 1 Proiectant/ Pregatire 2
Beneficiar programare
-Director
prodcutie
-Director
productie

Ediţia 1 revizia 0 pagina 23 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C.CONSTRUCT PROCEDURA TEHNICA DE
MODERN S.R.L EXECUTIE:
Strada Daicoviciu, nr 15 Executia pardoselilor din parchet
Cluj Napoca 400609 cod: PTE-30.02.CM

industriala
-Baza de
Productie
-Santiere
12 - Bonuri de consum Santier Financiar 2

13 - Avize de expeditie Furnizori Santier 2

14 F-CM- Comenzi externe Director Furnizori 2


063-R1 Tehnic
Aprovizio
nare

11. ANEXE
Lista reviziilor pentru procedura PTE-30.02.CM

Ediţia 1 revizia 0 pagina 24 / 25 F- CONSTRUCT MODERN-001, revizia 6

© S.C. CONSTRUCT MODERN S.R.L


S.C. CONSTRUCT
MODERN S.R.L LISTA REVIZIILOR
Strada Daicoviciu, nr 15
400609 Cluj
DOCUMENT : Procedura Napoca
Tehnica de Executie – Executia pardoselilor din parchet

Cod : PTE-12.01.CM Ediţie : 1 Revizie : 0


Nr. Pagina/paragraful Autorul Semnătura
crt. revizuite
Conţinutul modificării reviziei Data
Ing. Adela
1 - Editie iniţială 30.02.2018
Muntean

F- CONSTRUCT MODERN-003, revizia 1

pagina 25 / 25

S-ar putea să vă placă și