Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

nr.____

___ ___________ 20 mun.Bălți


I. Părţile contractului
SC „” cu sediul în ............., reprezentată prin administratorul Apetrei Liviu Paul, în calitate de
"Angajator"
ŞI
persoana fizică______________________________________________________________________
(numele, prenumele, cetăţenia)

domiciliat/ă în _____________________________________________________________________,
posesor/posesoare BI ____, seria ___, nr. ____________, eliberat de _________________________,
în calitate de "Salariat",
încheie prezentul contract individual de muncă în baza prevederilor Codului Muncii RM în
următoarele condiţii asupra cărora părțile au convenit de comun acord:

II. Obiectul contractului:


II.1. Desfăşurarea, pentru angajator şi sub autoritatea angajatorului, a activităţilor stabilite conform
prezentului contract şi fişei postului, în condiţiile stabilite conform prezentului contract individual
de muncă şi a regulamentului de ordine internă.
II.2. Semnarea de către părți a prezentului contract presupune că, anterior angajării angajatorul are
obligaţia a informat persoana care urmează a fi angajată despre condiţiile de activitate în funcţia
propusă, oferindu-i informaţia prevăzută la art. 49 alin. (1) din Codul muncii RM, precum şi
informaţia privind perioadele de preaviz ce urmează a fi respectate de angajator şi salariat în cazul
încetării activităţii.
II.3. La momentul semnării contractului, salariatului iau fost puse la dispoziţie, regulamentul intern
al unităţii, precum şi informaţia privind cerinţele de securitate şi sănătate în muncă aferente
activităţii sale.

III. Durata contractului:


III.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminată, începînd cu data de .......................
care va fi considerată prima zi de muncă;
III.2. Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului
individual de muncă, părțile se stabilește o perioadă de probă de 30 de zile calendaristice.
III.3. Pe parcursul perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile şi îndeplineşte
obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de regulamentul intern al unităţii, de contractul colectiv
şi de cel individual de muncă.

IV. Locul de muncă:


IV.1. Activitatea se va desfăşura în cadrul SC „” SRL (localitatea/
adresa)........................................................ .
V. Felul muncii:
V.1. Salariatul este angajat în funcţia de ................................................... aceasta constituind muncă
de bază.

VI. Atribuţiile postului


VI.1. Atribuţiile de serviciu ale salariatului sînt prevăzute în fişa postului, care se aduce la cunoștință
salariatului anterior încheierii contractului individual de muncă și se anexează la prezentul contract
individual de muncă.
VI.2. Semnarea prezentului contract presupune acordul salariatului asupra exercitării atribuțiilor
funcției incluse în fișa postului.

VII. Condiţii de muncă


VII.1. Activitatea se desfăşoară în condiţiile stabilite de regulamentul de organizare internă a unității
în care își desfășoară activitatea salariatul în baza prezentului Contract. Regulamentul de
organizare se aduce la cunoștință salariatului anterior încheierii contractului individual de muncă.
VII.2. Semnarea prezentului contract presupune acordul salariatului asupra faptului desfășurăeii
activității de muncă în concordanță cu regulamentul de organizare internă a unității.

VIII. Durata muncii


VIII.1. Durata timpului de lucru fiind de 8 ore /zi, 40 ore / săptămână.
VIII.2. Zile de muncă: luni-vineri. Zile de odihnă: sâmbăta-duminica.
VIII.3. Programul de lucru zilnic este 08:00 – 17:00, pauza de masă 13:00-14:00.
VIII.4. Nu se vor presta ore de muncă suplimentare, fără acordul salariatului, cu excepţia cazurilor de
forţă majoră sau pentru alte lucruri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau
înlăturări consecinţelor acestora.
VIII.5. Evidenţa timpului de muncă prestat efectiv de salariat, inclusiv a muncii suplimentare, este
pusă în sarcina angajatorului.

IX. Concediul
IX.1. Durata concediului anual de odihnă este de 28 de zile calendaristice, în raport cu durata muncii,
conform programării.
IX.2. Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de angajator, de comun
acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an
calendaristic.
IX.3. La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atît de dorinţa salariaţilor, cît şi de
necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii.
IX.4. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariatului după expirarea a 6 luni
de muncă la unitatea respectivă.
IX.5. Concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau, în baza unei cereri scrise a salariatului,
poate fi divizat în părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice.

X. Salarizarea
X.1. Salariul de bază lunar este de ...................... lei plus plăţile de stimulare , recompense în
baza rezultatelor activităţii anuale.
X.2. Munca suplimentară prestate în afara programului normal de lucru, în zilele nelucrătoare
ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc salariatului în
raport cu salariul stabilit acestuia pe unitate de timp pentru primele două ore în proporție de 1,5
iar pentru orele următoare - cel puţin în mărime dublă. Plata salariului se efectuează o dată pe
lună pînă la data de 10 a lunii următoare prin transfer bancar pe contul salarial al salariatului.
X.3. Reţinerile din salariu se pot face numai pentru achitarea datoriilor salariaţilor faţă de
angajator, în baza ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) acestuia, în următoarele cazuri:
a) pentru restituirea avansului eliberat în contul salariului;
b) pentru restituirea sumelor plătite în plus în urma unor greşeli de calcul;
c) pentru acoperirea avansului necheltuit şi nerestituit la timp, eliberat pentru deplasare în interes
de serviciu;
d) pentru repararea prejudiciului material cauzat unităţii din vina salariatului.

XI. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor


XI.1. Salariatul are în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la informare asupra privind condiţiile de activitate, anterior angajării sau transferării
într-o altă funcţie
b) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
c) dreptul la repaos zilnic şi săptămînal;
d) dreptul la concediu de odihnă anual;
e) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g) dreptul la formare profesională, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
h) dreptul la asigurare socială obligatorie în modul prevăzut de legislaţie;
i) dreptul de a beneficia la cerere de asistenţă a sindicatului.

XI.2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:


a) să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile de muncă prevăzute de contractul individual de
muncă;
b) să respecte disciplina muncii, cerinţele regulamentului intern al unităţii;
c) să manifeste un comportament nediscriminatoriu în raport cu ceilalţi salariaţi şi cu angajatorul;
d) să respecte dreptul la demnitate în muncă al celorlalţi salariaţi;
e) să respecte cerinţele de securitate şi sănătate în muncă;
f) să manifeste o atitudine gospodărească/ diligentă faţă de bunurile angajatorului şi ale altor
salariaţi;
g) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre orice situaţie care
prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea patrimoniului
angajatorului.
h) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre imposibilitatea de a se
prezenta la serviciu şi să prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare după reluarea activităţii de
muncă, documentele care justifică absenţa;
i) să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie
de asistenţă medicală în modul stabilit;
j) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractul colectiv de
muncă şi de convenţiile colective;
k) să respecte secretul de serviciu;
l) să asigure confidenţialitatea datelor cu care lucrează.
XI.3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să ceară salariaţilor îndeplinirea obligaţiilor de muncă şi manifestarea unei atitudini
gospodăreşti/ diligente faţă de bunurile angajatorului;
b) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
c) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
d) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit
legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
e) să stimuleze salariaţii pentru munca eficientă şi conştiincioasă;
f) să emită acte normative la nivel de unitate;
g) să creeze patronate pentru reprezentarea şi apărarea intereselor sale şi să adere la ele.

XI.4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:


a) să respecte legile şi alte acte normative, clauzele contractului colectiv de muncă şi ale convenţiilor
colective;
b) să respecte clauzele contractului individual de muncă;
c) să ofere salariatului munca prevăzută de contractul individual de muncă;
d) să asigure condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă;
e) să asigure salariatul cu utilaj, instrumente, documentaţie tehnică şi alte mijloace necesare pentru
îndeplinirea obligaţiilor lor de muncă;
f) să aplice aceleaşi criterii de evaluare a calităţii muncii, de sancţionare şi de concediere;
g) să întreprindă măsuri de prevenire a hărţuirii și discriminării la locul de muncă;
h) să asigure respectarea demnităţii în muncă a salariatului;
i) să asigure o plată egală pentru o muncă de valoare egală;
j) să plătească integral salariul în termenele stabilite de prezentul cod, de contractul colectiv de
muncă şi de contractele individuale de muncă;
k) să examineze în termen de cel mult 5 zile sesizările salariatului şi ale reprezentanţilor acestuia
privind încălcările actelor legislative şi ale altor acte normative ce conţin norme ale dreptului
muncii, să ia măsuri pentru înlăturarea lor, informînd despre aceasta persoanele menţionate în
termenele stabilite de lege;
l) să asigure salariatului condiţiile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lor de
muncă;
m) să efectueze asigurarea socială şi medicală obligatorie a salariatului în modul prevăzut de legislaţia
în vigoare;
n) să repare prejudiciul material şi cel moral cauzat salariatului în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor
de muncă.

XII. Modificarea contractului


XII.1. Prezentul contract poate fi modificat şi completat numai printr-un acord suplimentar semnat de
pârti, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia.
XII.2. Modificările şi completările în contract pot fi operate de pârti privitor la:
a) locul de muncă;
b) specificul muncii;
c) cuantumul retribuirii muncii;
d) regimul de munca şi de odihna;
e) specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;
f) caracterul înlesnirilor şi modul de acordare a acestora.
XII.3. Angajatorul este în drept să modifice prezentul contract în mod unilateral ca excepţie, numai în
cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul Muncii.
XII.4. Salariatul trebuie să fie prevenit în scris despre necesitatea modificării contractului cel puţin cu
15 înainte.
XII.5. Schimbarea temporara a locului de munca se admite:
a) în caz de trimitere a salariatului în deplasare (independent de acordul
salariatului);
b) în caz de detaşare a salariatului (cu acordul în scris al salariatului).

Suspendarea contractului
XII.6. Suspendarea prezentului contract poate interveni:
a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa pârtilor (art.76 Codul muncii RM);
b) prin acordul pârtilor (art.77 Codul muncii RM);
c) la iniţiativa unuia din părţi (art.78 Codul muncii RM);

Încetarea contractului
14.1 Prezentul contract poate înceta:
a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.82 Codul muncii RM);
b) la iniţiativa salariatului (art.85 Codul muncii RM);
c) la iniţiativa angajatului (art.86 Codul muncii RM);
14.2 Contractul individual de muncă poate înceta, în orice moment, prin acordul scris al părţilor.
În caz de desfacere a prezentului Contract, Salariatul:
a) Achită toate datoriile pe care le are faţă de Angajator;
b) Restituie Angajatorului toate bunurile, documentaţia şi alte bunuri care i s-au transmis pentru
a-şi exercita atribuţiile indicate în prezentul Contract.
14.3. În caz de desfacere a prezentului Contract şi îndeplinirea de către Salariat a condiţiilor prevăzute
de pct. 14.2. al prezentului Contract, angajatorul efectuează achitarea deplină a drepturilor salariale ce
i se cuvin Salariatului.

XIII. Soluţionarea litigiilor


XIII.1. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea
prezentului contract individual de muncă sînt soluţionate pe cale amiabilă prin înaintarea unei
cereri scrise în acest sens de către partea care invocă sau constată încălcarea Contractului
individual de muncă.
XIII.2. Dcă în termen de 15 de zile calendaristice, de la aducerea la cunoștință a existenței conflictului
individual de muncă, conflictul individual de muncă nu a fost soluționat pe cale amiabilă, acesta se
va soluționa de instanţa de judecată competentă material şi teritorial, potrivit ligii.
XIII.3. Părţile poartă răspunderea pentru nerespectarea condiţiilor prezentului contract în conformitate
cu Codul muncii şi alte acte normative, convenţiile colective, contractul colectiv de muncă şi
prezentul contract.
Dispoziţii finale
XIII.4. Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Codului
muncii, altor acte normative și Convenții colective în domeniul muncii.
XIII.5. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de
muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
XIII.6. Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.

XIV. Clauza de confidențialitate


Salariatul se obligă ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi timp de 2 ani după încetarea
acestuia, să nu divulge date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în perioada executării contractului
individual de muncă.

„ANGAJATOR” „SALARIAT”

S-ar putea să vă placă și