Sunteți pe pagina 1din 6

OPIS ACTE DEPUSE LA DOSARUL CUPRINZÂND CEREREA DE REDOBÂNDIRE A CETĂȚENIEI

ROMÂNE
*ART 11 din Legea 21/1991, republicată
NUMELE ȘI PRENUMELE SOLICITANTULUI: SEMNĂTURĂ SOLICITANT:

NUMĂRUL ȘI DATA DOSARULUI: NR. FILE LA DATA ÎNREGISTRĂRII:


Nr. Felul documentului DA NU FILA OBSERVAȚII
crt.
1 Cerere privind acordarea cetăţeniei române
(imprimată din SAFA)
2 Cerere privind acordarea cetăţeniei române
3 Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea
datelor cu caracter personal
4 Documentul care atestă dreptul Pașaport
de şedere pe teritoriul României:
documentul de trecere a
frontierei având viza care Titlu de
permite intrarea /ştampila de călătorie
intrare în ţară sau permisul de
şedere de scurtă sau lungă Permis de
durată, în copie ședere

Carte de
identitate
5 Paşaport  Copie legalizată

Copie legalizată
cu traducere în
limba română
legalizată
6 Buletin / Carte de identitate Copie legalizată

Copie legalizată
cu traducere în
limba română
legalizată
7 Cazier judiciar din străinătate Original
Cu traducere în
limba română
legalizată
Apostilat
Supralegalizat
8 Certificat de naștere Copie legalizată

Copie legalizată
cu traducere în
limba română
legalizată
Str. Smârdan nr. 3, sector 3, Bucureşti, România, 030071
http://cetatenie.just.ro/
OBSERVAȚII

Nr. Felul documentului DA NU FILA


crt.
Extras de naștere al Apostilat
titularului cererii

Supralegalizat
9 Certificat de căsătorie Copie legalizată

Copie legalizată
cu traducere în
limba română
legalizată
Extras de căsătorie al Apostilat
titularului cererii Supralegalizat
10 Certificat de divorț Copie legalizată

Hotărâre de divorț Copie legalizată


cu traducere în
limba română
legalizată
Extras de schimbare Apostilat
nume/prenume pentru
titularul cererii Supralegalizat

11 Certificate (extrase) de naștere Copie legalizată


părinți
Copie legalizată
cu traducere în
limba română
legalizată
Apostilat
Supralegalizat
12 Certificate (extrase) de Copie legalizată
căsătorie părinți
Copie legalizată
cu traducere în
limba română
legalizată
Apostilat
Supralegalizat
13 Certificate (extrase, hotărâri) Copie legalizată
de divorț părinți
Copie legalizată
cu traducere în
limba română
legalizată
Apostilat
Supralegalizat
14 Certificate (extrase) de deces Copie legalizată
părinți
Copie legalizată
cu traducere în
Str. Smârdan nr. 3, sector 3, Bucureşti, România, 030071
http://cetatenie.just.ro/
OBSERVAȚII

Nr. Felul documentului DA NU FILA


crt.
limba română
legalizată

Apostilat

Supralegalizat
15 Certificate (extrase) de naștere Copie legalizată
bunici
Copie legalizată
cu traducere în
limba română
legalizată
Apostilat
Supralegalizat
16 Certificate (extrase) de Copie legalizată
căsătorie bunici
Copie legalizată
cu traducere în
limba română
legalizată
Apostilat
Supralegalizat
17 Certificate (extrase, hotărâri) Copie legalizată
de divorț bunici
Copie legalizată
cu traducere în
limba română
legalizată
Apostilat
Supralegalizat
18 Certificate (extrase) de deces Copie legalizată
bunici
Copie legalizată
cu traducere în
limba română
legalizată
Apostilat
Supralegalizat
19 Certificate (extrase) de naștere Copie legalizată
străbunici
Copie legalizată
cu traducere în
limba română
legalizată
Apostilat
Supralegalizat
20 Certificate (extrase) de Copie legalizată
căsătorie străbunici
Copie legalizată
Str. Smârdan nr. 3, sector 3, Bucureşti, România, 030071
http://cetatenie.just.ro/
OBSERVAȚII

Nr. Felul documentului DA NU FILA


crt.
cu traducere în
limba română
legalizată

Apostilat

Supralegalizat
21 Certificate (extrase, hotărâri) Copie legalizată
de divorț străbunici
Copie legalizată
cu traducere în
limba română
legalizată
Apostilat
Supralegalizat
22 Certificate (extrase) de deces Copie legalizată
străbunici
Copie legalizată
cu traducere în
limba română
legalizată
Apostilat
Supralegalizat
23 Hotărâre de reconstituire pe Copie legalizată
cale administrativă a actelor de
stare civilă Copie legalizată
cu traducere în
limba română
legalizată
Apostilat
Supralegalizat
24 Declaraţie pe proprie Autentificată
răspundere, autentificată la
notar/misiunea diplomatică, din Cu traducere în
care să rezulte că în prezent nu limba română
întreprinde şi nu sprijină acţiuni legalizată
împotriva ordinii de drept, ori a Apostilată
siguranţei naţionale şi nici în
trecut nu a desfăşurat asemenea
activităţi Supralegalizată

25 Declaraţie pe proprie Autentificată


răspundere, autentificată la
notar/misiunea diplomatică, din Cu traducere în
care să rezulte dacă doreşte limba română
dobândirea cetăţeniei române legalizată
cu menținerea domiciliului în Apostilată
străinătate sau stabilirea

Str. Smârdan nr. 3, sector 3, Bucureşti, România, 030071


http://cetatenie.just.ro/
OBSERVAȚII

Nr. Felul documentului DA NU FILA


crt.
domiciliului în România Supralegalizată

26 Declaraţie pe proprie Autentificată


răspundere, autentificată la
notar sau la misiunea Cu traducere în
diplomatică a României, din limba română
care să rezulte dacă a mai legalizată
depus sau nu o altă cerere de Apostilată
dobândire a cetăţeniei române
Supralegalizată

27 Certificatul (certificatele) de Copie legalizată


naștere al(e) copilului (copiilor)
minor(i) pentru care se solicită Copie legalizată
acordarea cetățeniei române cu traducere în
limba română
legalizată
Apostilat

Supralegalizat

28 Acordul părinților pentru Autentificat


dobândirea cetăţeniei române Cu traducere în
de către copiii minori, dat prin limba română
declaraţie autentificată la notar legalizată
Apostilat
Supralegalizat
29 Consimțământul minorului care Autentificat
are peste 14 ani la data
depunerii cererii cu privire la Cu traducere în
acordarea cetățeniei române, limba română
dat prin declarație autentificată legalizată
la notar/misiunea diplomatică a Apostilat
României.
Supralegalizat

30 Alte documente relevante în Original


susținerea cererii de
Autentificat
redobândire (împuternicire
Copie legalizată
avocațială, procură, acte
Copie legalizată
medicale, memorii, etc) cu traducere în
limba română
legalizată
Apostilat
Supralegalizat
NUMELE ȘI PRENUMELE FUNCȚIONARULUI CARE A ÎNREGISTRAT CEREREA:

SEMNĂTURA:

Str. Smârdan nr. 3, sector 3, Bucureşti, România, 030071


http://cetatenie.just.ro/
ACTE DEPUSE ÎN
COMPLETARE:

Nr. Felul documentului Nr. intrare Fila Semnătură


crt. angajat ANC
1

10

Str. Smârdan nr. 3, sector 3, Bucureşti, România, 030071


http://cetatenie.just.ro/