Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Craiova
1.2. Facultatea/Departamentul Facultatea de Horticultură
1.3. Catedra Departamanentul Biologie Ingineria mediului
1.4. Domeniul de studii Ingineria mediului
1.5. Ciclul de studii Licenţă
1.6. Programul de studii/Calificarea Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei Ecologia sistemelor legumicole
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr.ing. Maria Dinu
2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr.ing. Maria Dinu
2.4. Anul de IV 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DS/Ob
studiu

3. Timpul total estimat (ore pe semestrul al activităţilor didactice)


3.1. Numărul de ore pe săptămână 6 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 1
3.4. Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Tutoriat 4
Examinări 6
Alte activităţi............................. 4
3.7. Total ore studiu individual 44
3.8. Total ore pe semestru 100
3.9. Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum -
4.2. de competenţe -

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs, videoproiector, laptop
5.2. de desfăşurare a Câmp didactic, laborator de lucrări practice, videoproiector, laptop
seminatului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate


Competenţe profesionale

C2 – Gestionarea şi soluţionarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabilă -


1,5 credite
C2.2- Explicarea şi interpretarea conceptelor, metodelor şi modelelor de bază în probleme de ingineria
mediului.
C2.4- Evaluarea cantitativă a fenomenelor naturale şi a proceselor tehnologice în vederea prevenirii şi
diminuării impactului asupra mediului.
C4- Aplicarea normelor legale şi a celor mai bune tehnici disponibile ( BAT) pentru prevenirea
şi diminuarea impactului activităţilor umane asupra mediului. – 1,5 credite
C4.2- Selectarea principalelor operaţii care trebuie aplicate pentru a putea realiza protecţia mediului.
C4.3- Aplicarea de principii şi metode de bază în elaborarea unor proiecte ce ţin de ingineria şi
protecţia mediului.
Competenţe transversale
- CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea
de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei – 1 credit

7. Obiectivele discipline (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general -Agroecosistemele legumicole, mod de organizare, funcţionare şi importanţa
al disciplinei practică a acestora.
7.2. Obiectivele specifice - Importanţa legumiculturii în asigurarea securităţii alimentare. Situaţia
actuală şi de perspectivă a suprafeţelor şi producţiilor legumicole bio, pe plan
mondial şi naţional;
- Tendinţe actuale în valorificarea şi consumul produselor legumicole
biologice;
- Relaţiile plantelor legumicole cu factorii de mediu;
- Factorii care influenţează calitatea producţiei legumicole;
- Aspecte tehnologice specifice plantelor legumicole cu implicaţii în
utilizarea corespunzătoare a solului şi condiţiilor climatice;
Produsele legumicole - caracteristici calitative, cantitative şi direcţii de
utilizare.

8. Conţinuturi
8.1. Curs Metode de predare Observaţii
1.Agricultura ecologică, istoric şi evoluţie. Prezentare, dezbatere 2 ore
2.Legumicultura ca ştiinţă şi ca parte a agroecosistemului horticol.
2.1.Importanţa alimentară şi economică a legumelor ecologice.
2.2.Particularităţile legumiculturii ecologice. 2 ore
2.3.Situaţia producţiei şi a consumului de legume în sistem clasic. Prezentare, dezbatere
2.4.Suprafaţa legumicolă şi producţia obţinută.
2.5.Situaţia actuală şi perspectivele de dezvoltare a agriculturii
ecologice în România şi în lume.
3.Generalităţi privind clasificarea plantelor legumicole şi implicarea în 2 ore
tehnologia de cultură. Prezentare, dezbatere
3.1.Creşterea şi dezvoltarea plantelor legumicole
4.Relaţiile plantelor legumicole cu factorii de vegetaţie – elemente
ecologice de bază în stabilirea zonării şi a tehnologiilor de cultivare. Prezentare, dezbatere 2 ore
4.1.Repartizarea teritorială a plantelor legumicole.
4.2.Mediul de viaţă al plantelor.
4.3.Cerinţele plantelor legumicole faţă de factorii de vegetaţie şi
însemnătatea acestora pentru tehnologia de cultivare. Prezentare, dezbatere 2 ore
4.3.1.Factorul căldură.
4.3.2. Factorul lumină.
4.3.3.Aerul şi gazele.
4.3.4.Factorii cosmici. Prezentare, dezbatere 2 ore
4.3.5.Factorul apă.
4.3.6.Solul şi hrana
5.Organizarea producţiei legumicole în sistem integrat
5.1.Sisteme de cultivare a plantelor legumicole. Prezentare, dezbatere 2 ore
5.2.Baza tehnico-materială necesară sectorului legumicol
6.Asigurarea materialului biologic pentru cultivarea plantelor
legumicole în sistem integrat.
6.1.Înmulţirea plantelor legumicole. Prezentare, dezbatere 2 ore
6.2.Pregătirea seminţelor în vederea semănatului.
6.3.Producerea răsadurilor de plante legumicole.
7.Tehnologia generală de cultivare a plantelor legumicole în sistem
integrat. Prezentare, dezbatere 2 ore
7.1.Tehnologia generală de cultivare a plantelor legumicole în câmp
neprotejat.
7.2.Tehnologia generală de cultivare a plantelor legumicole în sere.
7.3.Tehnologia generală de cultivare a plantelor legumicole în spaţii 2 ore
protejate cu mase plastice. Prezentare, dezbatere
7.4.Tehnologia generală de cultivare a plantelor legumicole în
răsadniţe.
8.Elemente particulare privind pregătirea solului pentru legumicultura
ecologică.
8.1.Alegerea terenului. Prezentare, dezbatere 2 ore
8.2.Pregătirea solului cu elemente specifice pentru legumicultura
ecologică.
8.3.Sisteme de lucrări ale solului.
9.Folosirea raţională a terenului în legumicultura ecologică. Prezentare, dezbatere 2 ore
9.1.Asolamente şi rotaţii de plante legumicole.
9.2.Succesiuni şi asocieri de plante legumicole.
10.Principii generale privind asigurarea apei şi a fertilizării în culturile Prezentare, dezbatere 2 ore
legumicole în sistem integrat.
11.Prevenirea şi combaterea buruienilor în culturile legumicole
preponderent ecologice.
11.1.Măsuri preventive de combatere a buruienilor din culturile
ecologice. Prezentare, dezbatere 2 ore
11.2.Măsuri curative de combatere a buruienilor din culturile
ecologice.
12.Bilanţul economic şi calitativ al agriculturii ecologice.
Bibliografie curs
1.Dinu Maria, 2019. Note de curs
2.Dinu Maria, Soare Rodica, 2015. Noţiuni teoretice şi practice de legumicultură ecologică. Editura
Universitaria Craiova.
3. Chilom Pelaghia,2005.Protecţia ecosistemului legumicol. Edit. Sitech, Craiova.

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observaţii


Organografia plantelor legumicole şi a părţilor comestibile. Expunere, dezbatere 1 ore
Clasificarea plantelor legumicole după organele comestibile Expunere, dezbatere 1 ore
Clasificarea botanică a plantelor legumicole. Expunere, dezbatere 1 ore
Clasificarea plantelor legumicole după durata vieţii.
Clasificarea plantelor legumicole după tehnologia de cultură şi Expunere, dezbatere 1 ore
importanţa în legumicultura ecologică
Prezentarea sectoarelor legumicole şi a construcţiilor folosite pentru Expunere, dezbatere 1 ore
producerea, păstrarea şi conservarea organelor comestibile.
Înmulţirea sexuată a plantelor legumicole şi indicii de calitate ai Expunere, dezbatere 1 ore
seminţelor de plante legumicole.
Înmulţirea vegetativă a plantelor legumicole. Expunere, dezbatere 1 ore
Folosirea raţională a terenului în legumicultura ecologică, asolament şi Expunere, dezbatere 1 ore
rotaţie.
Alegerea sortimentului de specii şi cultivare de plante legumicole. Expunere, dezbatere 1 ore
Sămânţa în legumicultura ecologică.
Solul şi importanţa acestuia în legumicultura ecologică. Expunere, dezbatere 1 ore
Obţinerea şi utilizarea composturilor şi a „condiţionatorilor de sol” Expunere, dezbatere 1 ore
în legumicultura ecologică.
Fitoterapia în sistem integrat a plantelor legumicole. Expunere, dezbatere 1 ore
Dirijarea creşterii plantelor prin lucrări de întreţinere cu caracter Expunere, dezbatere 1 ore
general în sistem convenţional şi ecologic.
Dirijarea creşterii plantelor prin lucrări de întreţinere cu caracter Expunere, dezbatere 1 ore
special în sistem convenţional şi ecologic.
Bibliografie lucrări practice
1.Maria Dinu, 2009. Ecologia sistemelor antropice legumicole. Îndrumător de lucrări prectice. Editura
Reprograph,Craiova.
2.Dejeu L., Petraru Cornelia, Chira ,2002. Horticultura şi protecţia mediului. E.D.P. Bucureşti.
3.Maria Dinu, 2009.Ecologia sistemelor antropice legumicole. Îndrumător de lucrări prectice. Editura
Reprograph,Craiova.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor


profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din
străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii, a conţinutului disciplinei au avut loc
întâlniri atât cu reprezentanţi ai mediul de afaceri din domeniu precum şi cu colegi din diferite centre
universitare din ţară.

10. Evaluare
10.2. Metode de 10.3. Pondere din nota
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare
evaluare finală
- răspunsurile la examen (evaluarea
finală); gradul de asimilare a limbajului
de specialitate
10.4. Curs Examen scris 60 %
- criterii ce vizează aspectele atitudinale
(conştiinciozitatea, interesul pentru
studiul individual şi în grup).
10.5. - testarea continuă pe parcursul
40 %
Seminar/laborator semestrului.
10.6. Standard minim de performanţă
Prezenţa și activitatea la lucrările practice

Data completării Semnătura titularului Semnătura titularului de


seminar
09.10.2020

Data avizării Semnătura şefului de departament


.....................................

S-ar putea să vă placă și