Sunteți pe pagina 1din 9

AIJTORITATEA NATIONAI.

,A DI] INTEGRITATT:
A REPUBLICil I\,IOLDOVA

H.A.IIHOHAJIbHbIi{ OP|AH 1IO


H ETIOAKyIIHOCTT{ PECII vIiJII{Kr{ UOIAOI}A.

INSPIICTORATUL DF: II{TEGRI TATE


MD-2005. mun. Chi5inau. str. Mitropolit Gavriil Banult scu-Bodoni. jl6

Tel.r37-i 22) 820 6tll, fax t:.373 22) 820 602. wv[!.j]ql!0-d. e-mail: infb@eni.niC

ACT DE CONSTAI'ARE
nr. 284,/10
mun. Chisinlu 04.t2.2020

Ion CRIlf,U, inspector superior de integritate .nspectorarlului de irrtegritate al al


,\utoritdlii Nalionale de Integritate, conducdndu-se: de prevede.'ile art. 10 din Legea ru. 13312016
privind declararea averii Ei a int:reselor personale, sus{inute de art. 7 alin ( 1l), art. 19, art. 32, arI.
34 gi art. 35 din l-egea nr. 13212016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate, in rezultatul
controlului averjii qi a intereselor personale iniliat in privinla luL Plegca Nae-Simion,I
delinAnd funclia de deputat in Parlamentul Republicii Mold,tva, a int{)crnit prezentul Act de
constatare prin c;are.

A STABILIT:
La25.06.2019 in cadrul Autoritdlii Nalionale de Integlitate a fost inr:egistratZr cu nr. 04-
061282 sesizarea in trrrirzinta lui Ple;ca Nae-Simion, deputat in Parlamentul Republicii Moldova.
La28.06.2019 in conformitate cu prevederjile art. 30 din Legea m.132t20I6 cu privire la
Autoritatea Nalionala de Integritate (in continuare Al,ll), sesizrrrea mi-a fcst ::epartizard.aleatoriu
prin sistemul electronic de distribuire a sesizdrilor cu nr. 20190110389.
Potrivit sesizdrii, in procesul verificdrii depunerii in tzrmen a decla,ra;iilor cle avere ;i
interese personule cle cdtre subiectul declardrii, s-t:t constat:tI
fapttil netlrtpunerii declaratiei
trnuale. in acest sens.fiind depu,sd sesizarea.
in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) llt. a) din [,egea l33l'.2015 privin,C declararea
zrverii gi a intereselc,r personale, Pleqca Nae-Sim.ion, defindnJ o funcfir: cler flsm1ig.te publica
prevdzutd in anexa lggii nr.199 din 16 iulie 2010 ;u privire la statutul persoanelor gu
funclii de
clemnitate publica. g.. anume cea de deputat in Parlarnentul Rr:publicii N4olclo'a
este subiect al
cleclardrii averii qi intereselor personale.
in corespunclerr: cu prevederile art.5 alin. (,a) din Legea 13312016 privincl declararea
eLverii gi a intereselor personale, responsabilitatea pentru depunerea in termen
a declaraliei.
precum ;i pentru veridicitatea qi deplindtatea inforrtnaliilor o poartd persoana
care o <iepune.
Conform art.28 alin. (3) din Legea nr. 133i2016 privinJ declararea ra.rerii gi
a intereselor
personale, "Dacd se constatd l'ipsa unor date clt,,t cleclara;ia
cie avere si'irtterese persrtnale,
precum si tn cazul nedepunerii sau al clepunerii turclive a deciarutiei,
in,sprzt:torul cle intesritate
iniliazd controlul avttril Si al intereselor personale. "

d,l date cu caracter personal


acestor date poate fi efectuatd nurnai in conditiile prcyazute de Legea nr. I33 din 0E.[r7 :ot i pririna protec ia datelor cu caracrer prrsonal
Astfel, la 05.012.2019 in temeiul art.28 alin. (3) dir Legea 13t1"12016 cu privire la
r\utoritatea Nagionali de Integritate, prin Procesul-verbal nr. 163ll0, in privinla lui Pleqca Nae-
Ilimion, deputat in Parlamentul Republicii Moldova a fcrst inilrat controlul ia.rerii qi a intereselor
personale.
Prin demersurile nr. 04- 1 0ll34tl. din 05.07.il02l0, nr. 04- 1011986 din 09 ,09 .2019 9i nr. 04-
1012354 din 02.10.2019, Plegca Nae-Simion a fost informat despre inilir:rea in privinfa sa a
controlului averii si a intereselor perso.nale ;i despr"e drepturile prevdzute la art. 33 din Legea nr
13212016 cu privire la r\NI.
Prin Hotdrdrea Curlii Constitutionale a RM nr, 23 din 04.09.2015, r1lui Ple;ca Nae-Simion
i-a fost validat mandatul de deputat'in Parlamentul RIr4, informalie confirrnatd prin rdspunsul
Comisiei Electorale Cerrtrale cu nr. CEC8/809 din 11 .07.2019.
in confbrmitate cu prevederiJle: art.32 alin. (2) din Legea nr 13'.212016 cu privire la
z\utoritatea Na{ionald do Integritate. controlul poate fi eJbctuat oe durata ,?xercitiirii ntandateJor,
ctfunctriilor publice sau de demnitate publica ;i in decursul a 3 uni dupd incetarea acesteiu. Daca
(,ersoana supu,sit controlului este cdsdturitd ori se c{,ld in con<:ubinaj sau ala,cd are persoctne lct
intrelinere ;i/sau copii minori, verificurea se t,a e.rtinde ;i as,tpra averii nnernbrilor de Jltmilie
s au c oncub inul ui/c oncu b inei ac e s te ia.

Potrivit informaliilor din Registrul de Star: all Popula! ei" Pleqca Nae-Simion Ei f
ll sunt soli incepdnd cu I qi nu au cotrrii minori, totodatd polr.vit declaratiilor de
avere Ei interese personale depuse de subiectul declararii, se atestd lipsa pt:rsoanelor aflate la
intretinerea acestora.
Astfel. inspectorul de integritate a efectuat cc,ntrolul a'ierii Ei a irntereselor personale in
privinla lui PleEca Nae-Simion $i f, pentru peri,rada 04.0\).2:C15 (data obtinerii
ntandatului de deputat) - 21.03.2019 (data incetiirii mardatului, ln tenteiul Decrertrlui
I're;edintelui RM nr. 1137 din 20.03.)0191.
Potrivit dispozil:iilor afi..26,32 alin. (l) Ei 3a alin. (1) 5i (2) din Legea nr. 13212016 cu
privire la Autoritatea Nalionald de Integritate, Controi'ul averii si al interese,l.c,r personale
constii
in verfficarea declara\i,ilor de qvere Si intereset pe'rsonctle, a datelor :ii tt inforntu{itlor privin4
averea existentd, precum si a modificdrilor patrintoniale intervenite pet cluratq exercitiirii
ntandatelor, aJunc[iilor publice Si de demnitate pu,blttt::d,.
in procesul de t:ontrol al avenii si al intereselor pers male, inspectorul de integritate
v'zrificd datele si informaliile privincl at)erea existentii o
J)ersoa,rci s'upuse cctr,ttrolultti, pret:unt si
ntodificdrile patrimoniale intervenite pe cJurata ex(:tr(.-itdrii matrclatelor, a
filr;ctiilor Dublic:e scru
d,e demnitate publicd;

Dacd dttpd expr,imarea verb(tld sau tn .scri,s tt punctult i cle vedere (rl persounei
supuse
controlului se constatd cd intre evereo dobdndita i'n timpul exttrcitdrii
mctnclatelor, a./uncliilor
p'ublice sau de demnitate publicd veniturile in aceea;i perioaald e.ste o drtere4n
si ob{inutet
v$stantiald si detineretLngrn-qugLacter nejust.ificat sau dtrcit persoanar
.supusd controlului
nll se prezintd, in termen de l5 zile de la con-firntarea receptiondrii
invirafiei, sd-si prezinte
pi'rnctul de vedere, instr'sectorul de integritate intrtcrnerste
un act cle consitatare, c,auzct ./iincl
transmisii fn instanla de iudecatd competentd spre examinare
t'n vederea cli,s,ounerii con/iscarii
averii nejustificate. Dacd recep{ionarett invitaliei nu este
confirmatd mai mn,lt de 30 cle zile cle
la expediereq Qcesteia, inspectorul de integritate int'ouneste ttctul
cJe cttntstatare nuntai tlupci
es:pirarea a l5 zile de lu expedierea unei invita{ii
repetate, inaifbrent de,fc4ttul clacd a.fost .suu
rut confirmatd receplionarea invita{iei repetctte, cauza
fiind ,'ransmisd in,smntei cle iudercata

de date cu caracter personal


acestordatepoatefiefectuflIinurnaii'condiliileprerdzuredei-egeanr.
r-lidrn0g07r0rl rrrrindprotectii daterorcucaraclerpef:or.al
competente spre examinare in vederea dispunerii
-r" averii nejusti/,i(ate. Confiscarea se
4:6v,'f sc

poate referi la tntreagcr valoare a averii dellnute de tvubiectul declardrii, ltt valoarea unet' parli
tlin aceasta sau a unui bun/unor bunwi dete,rminate.
Totodatd potriv:it art. 2 din Leg5ea nr. 133/ll0l6 privinc declararea averii ;i a intereselor
personale, diferenla substanJiald este - diferen{a ce depdSeS,e 20 de salurii ntedii lunare pe
economie dintre averee dobindita Si veniturile obsinute de cdtre subiectul clecktrarii impreund
cu membriifamiliei, concubinul/conc:totbina pe parcursul exercitdrii mandat<:lor sau a./uncliilor
publice ori de demnitate publica in aceeasi lterioada:
Corobordnd esenla normelor citate, se relevd. cd, esen!a de bazd. a oontrolului averii gi
intereselor personale este, de a stabili existenla sau inexisten(a difere:nfei substanliale dintre
averea dobdnditd qi veniturile ob{inute ,Je cdtre subjectul declaririi impreund. r:u membrii farniliei.
r:oncubinul/concubina pe parcursul r:xerci'tdrii rnandatelor sau a furLc{iilor publice ori de
demnitate publicd pentru aceeaEi perioadd.
Totodatf,, calculul diferenlei substan!iale consti in apre:ierea materrLaticd a corespunderii
,,zalorii (echivalentului bdnesc) avern dobArrdite cu veniturile nete oblinuti: de cdtre subiectul
<Jeclardrii, impreund cu membrii familieiL. corrcubinul/concubina pe prlrcursul exercitarii
mandatelor sau a funcliilor publice c,ri de demnitate publica, altor funclii ;l calitali atribuite la
categoria subiecjilor declardrii averii qi intererselor personale, !in6ndu-se corLt de diferenla admisir
rle lege.
La calcularea cliferenlei substanliale se vor luat in r:alcul si c,he:lt.uieliie, care pot fl
<Jemonstrate, esenfa cirrora constau in transmiterea dreptului de proprietate. posesie sau de
lblosinla asupra bunurilor (de exem:plu: lcrocura,rea de b muri, inchiriereu trunsportului.
procurdri etc).
Astfel, in scopuLl stabilirii exisrlenlei sau ir.existenlei dLferenlei substanliale dintre avere
<lob6.ndita si veniturile oblinute de catre subiectul declarari. Pleqca lrtrae-Simion qi membrii
l.amiliei acestuia, pe parcursul exercitArrii mandatului de deputat in ParlarrLerLt"rl RM (01.09.2015-
.71.03.2019), in temeiul prevederilor eLrt.20 alin. (l) lit. a)-d) 9i art.32 alin. (3) din Legea nr.
13212016 cu privire la Autoritatea Nafionalii de Integritate, irLspectorul de integritate a accesat
registre de stat, a solicitat informalii Ei ,Jocumente necesare des bEurdrii cont.r,tlului de la institutii
<le drept public qi privat, inbaza cdrora au fost stabilite urmdtcarele venituri
Ei cheltuieli.
Documentele gi informatiile obtinute atesta. urmitoarel: disponibilitari financiare de care
dispunea subiectul conl.rolului impreund cu rnembrii familiei Ir momentul inilierii controlului:

tlecittreBCVictoriabankSAcuIxIliB(,Motdindc'ollt,at*SAcur
Documentele qi informaliile obtinute ates;td urmdtoarele veniturile nete. care au fbst
i:fectiv valorificate de cdtre Plegca Nae-Simion Ei II ti respr:ctiy constatate de
inspector:
;> 680 914,66 lei din extrageri dLe nuryterar tJe pe contu,'ile avute in Slestiune. informatie
confirmatd de cdtre BC Victoriabank S:A cu III BC Mtidindconbank SA cu
;i BC Banca cle Economii S.tt cultrf,
)> 167 000,00 lei dinrambursareatmprttmuturut' ac,orclet cdtre s.R.L'
inJormalie confirmatd de cdtre BC \ulcttdindconbank'SA cul|Iain I ti. I0.2020 si de ciirre
trdministratorul S. R. L'

de date cu caracter persoral


a:estordarego11ef'ef.e91yat51unaiinr;orrdiJii)eprevizutedeL,ellea
lasz tzg,gz ki ai, tuansferwi interna{iona'le, infornalie corrfirntatd de

iltlobiasbancd SA tu si IIC Moldindconbank 'S'4

II 751 653,18 lei- din inchicJere,a,depozitelor cwute in iyestiune in pe'rioada de controL,


informa{ie conJirmatd tle cdtre BC Moldindconbank i\A cu
Prin urmare, din documentele gi infomaliite oblinute s-au atestat ttrrrf,toarele cheltuieli'
gare au fost efectiv suportate de cdtre Plegca Nae-Sirnion $i lI E.i respectiv constatate
de lnspector:
,> 145 259,32 tei din alimentare de numerar pe conturile avute in 51es'tiune, informu|ie
confirmatd de cdtre BC' Motdindconbcrnk SA ctt[Il
| +go z8:,aa ki alin deschiderea depozitelor cle cdtre Ple;ca Nae-S,imio";illn
1:terioada de control, irformalie conlTrmatit de ccitre: BC Motdindconbc,rnlt: SA cu I
II I 82I 881,00 lei dinacord|,areadectitrtlPlescaNae-Sinilon;ia,.,
,imprumutului cdtre S.R.Z " infornt:tliecon/,irnnotd de cdtre BC
.\[oldindconbank SA gi ,:le cdrre ttcJministratorttl ciitre S.R.Z "I
cdt E;i prin declar:t{ia de ave're ;i interese per,sttnale
,lepusd de cdtre Ple;ca Nae-Simion din data de 3().0-J.2017,'

confirmatd de cdtre BC Moldindconltank SA cu


In aceastd ordine de idei, fiind r;tabilite venitur:i in valozre de I 63 I 6E 7 .16lei qi cheltuieli
in valoare de 2 463 429.50 lei, ceea ce presupune o eventualir diferenli sr"rtrstanliala in mf,rime
,Je 83 1 731.74 lei intre veniturile objirLute qi cheltuieJile supor.ate de catre .P [e$ca Nae-Simion gi

II Subsidiar, in vederea verificiu'ii corectitu<linii Ei plenitudinii intornraliilor reflectate in


Ceclaraliile de avere qi interese personale/declaraliile: cu privire la venittrri gi proprietate. pentru
perioada de control inspectorul de integritate atesta urmdtoare e:
in declaralia cur privir"e la veni,furi ;i propriet,ate a lui )>le;ca l{ae-Sirnion din 22.01-2!l-6.
in contradiclie cu art. 4 alin. (l) lit. a)-fl al Legii nr. 1264/2(02 (abrogatdl privincl declurarea
,yi controlul veniturilor ;i al proprie't,1lilor, de ciitre inspector au.fost constutale urmiitoarele
carcnla si ncconcordartle :

Ple;ca Nae-Simion a obyinut 248 115,19 lei brut ori 223 30:t,94 lei ne,t cu titlu de recontpensit
)oentru bunurile imobi,le o.ferite in chirie, insd tn'declaralie, este indic'a.eunlu eronata de I9l
661,66 lei;
'> Coryform infornnaliei prezentate de cdtre )g(: MOLDItIIDCONBANIs. SA cu ,r.-
lI fitutarut ct or\linut pertru anul 2'01'i dobanda in yaloare
de 96,24 euro, insd tn declarayie este indicd sumq eronata de t I llB,7l lel;

9. 08. 2 9, incdoerea cu htulari Ple;'cdt ,Yae-Simionfi


2 01
I
]I nu afos't indicatd in declaratiet.

09.09.2019 ;i BC Victoriabank SA ut nr. 3766 din 29.08.2(tlg, titularii I,le;c,a lVae-Simion s'i
lJ! au de{inut urmdtoarelt? conturi bohcat,€

le date cu caracter personal


rceslor d:lepo.a-le fi efec-tuatd nulai in condiliile prevazute de Lcgea nr. l-13 dil 0E 07 2rll I prrvind prote:1ia datelor cu caracter
l,ersonal
lZuor, [1lnun, IIJ'uoL s,i Zrmin,
c:onturi care ntt aufost indicate tn declaralie,'
)> Conform inforrtaliei prezentatt? de cdtreIIC A4OLDI^|LICOI\\BA IrK S.4 cu nr. f
lI fitularul Ple;ca Nae-Simion este de,tintitor al c:tntractului cte credit A ai,
tl8.I2.2012 in sumd de 535 0()0.00 lei. insd in declarutie este i,tdicir suma eronata de 381 3 11,05
lei.
in declaroyia det averet si lui Ple;cu h'ae-Simion din 30.03.2017 in
interese personctle u
contradic{ie cu art. 4 al,in. (1) lit. a) - l.) al Legii 133/2()16 privind der:larttrea averyii ;i a intereselor
Ttersonale, de cdtre ins2tector aufost constatate ur,rytdloarele c.tr,?nle ;i neconcordanle:
)> Conform infornnliei prezentare de cdtre Cl'iAS cu nr. 1363 din t5.06.2020, titularul
lI a obyinut pensie ;i alocalie nominald in sumd d,; .J0 075,75 le'i, insd in declarayie
etste indicd suma erona',d de 30 273,12 lei:
Con/brnt inJbrtna{iei tr)rezentate de cdtre IIC ,\,{OLDIITLTCONBAMK S.4 ,r-
lI fitularul I'le;ca Nae-Simion este de,tindtor al cntractului cle creclit I
lI fn sumd de 535 000,00 lei, insd in declarufie este indicd sutlttt €totleta de 381 314.05
lei;
')>
Confornt infornnaliei prezentate de cdtre' IIC MOB.'ASBAI\C{ ,5,4 cu I
lI fitularul ff a.fost beneJiciarul r.tno, trtmsfertu"i in s:t'nti de 390,00 eur,
informalie care nu aufost indl.icate in cleclaralie,'
in declaralia de'averet si inter()se persona,l.e u lui Ple;ctt l\'ae-Simion din 30.03.2018 in
c'ontradicyie cu art. 4 al'in. (1) lit. a) - l) al Legii 133t2(tl6 privind dec:lararea cryerii ;i a intereselor
trtersonale, de c:dtre insptector aufost constatate urmdtoarele cdren{e si necottcttrdanle;
:, qo"form infornna{iei prezentate de cdtre tstC MOB|-4SBANC{ ,5.4 ,u
IIfifularulEaftlstbene.liciaru'lunortrtmsferuriins'umdde200,0()euro,
informalie care nu au.fost indicate in aleclarayie,.
> Conform informa{ieifurnizate de SIA al ,serviciului i'iscal de Stat })entru anul 2017,
-
Ple;ca Nae-Simion a obyinut 202 758,06 tei brut ori 182 182 33 lei net ut titlu de recontpensii
I'entru bunurile imobil'z oferite in chirie, insd in declaratie, este indicii:;L,nla eronatd tle l9()
t;99.33 lei.
)> Conform inJbrmaliei prezentate de cdtre C-,\IZS lilulcu'ul
fI a obyinut,oensie ;i aloca,tie nominalti in sumit cil: -.'2 1d7,50 lei, insd in dec.laratie
este indicd suma eronara de 32 971,92 lei;
)> Conform contractelor de imprumut sl titularii
I,le;ca|{ae-Simion{'[auacordatimprta,mtltcdtrl:S.R'L sunta de I
6'21 884,00 lei cu titlu cle imprumut, c:ctntracte ce i,yi producea,.r efecte juricli,:e lu datct dettunerii
aleclarayiei, inJbrma{ie (:ere nu afost irtclicate in crecrcrrayie,.

!. Confornt informayiei prezentate de cdtre B'C MOLDI\DCOIIBAI,II( Sl


I
lI fitularul Ple;ca i{ae-simion a.fost beneJiciarul u,tui transfer i, sumd cte I 200.00
euro (echivalent a 24 3:i1,48 lei, conJbrm cursului oJicial at Bl{A4ltt data r1spetctivd),
inlbrmcttie
care nu au.fbst indicate in declarayie.
Astfel, potrivit dispozitiilor art.32 alin. (6) I-e5rea nr, \3212016 cu privire la
ANI. in cazul
i4 care se constatd cd peryga7g_glp!;d controlultljlletine $i trlle bunuri dg-!!t_l9Jg-Jl3;9lJl9_A
gleclaralia de avere ;i interese persontlle ori se cctnstatd
diferglr9-&b;lgtltiqk-rarg_JgJlxlu!9
4leclarate ;i averea delinutd. inspectorul de integritttte ii soltcitd infbrntuyti clovezi priyintl
;.i
ittstificarea ace,stei diferenle;i are obliga;ia cJe a o invita pennu a prezentct Ltn plnc,t rJe vedere.

de date cu caracter personal tuaiqlgg!!!r.dateper:


acestor date poate fi efectuati n urnai in c cndili I e preydzurc j
de Leg ra nr. I -t din OS O, :O I privi nd protect a datel
t o r cu caracter per sonal
Prin demersul nr. 04-1014921 din 20.10.20i10, Pleqca Nrre-Simion a 1c st invitat sd prezinte
informalii Ei justificatir,e privind eventuala diferenld substanlitLliL stabilita de ctitre inspectorul de
integritate intre veniturile Ei cheltuielile sale, dar qi pentru a depune punctuI Je I'edere (explicalii
in scris) asupra informaliilor nereflectate sau reflectate eronat irr declaraliile de avere ;i ittterese
trrersonale depuse in perioada 20I6-2AD.
in consecin{6, la 11112020 cu nr.8608, a. fcrst inregir;tratd explicarf .a dlui PleEcaNae-
Ilimior\ care motiveazii admilerea carenlelor ;i erorilor din de::laralie prin.faptul ca, in/brma|ia
ce se contine in declaralii i-a fost furnizatd in Jblul respectiv c'e la entitdyile responsabile ori tn
ctnumite cazuri se data'reazd unor erctri tehnice :;au neconcorcl.ante cu privire la inforntuyiile
Jurnizate de banca comercialti tn raport cu sistemele idormayionale atttomat,tzate' ale Serviciului
l;iscal de Stat.
Cu privire la e'ventuala diferenld substainyiulii intre veniturile ;t' chelluielile sale ;i
rnembrilor familiei, Ple;ca tYae-Simion a preze,ntat copiile auteilirtcakz ale rec'ipiselor de
primire a declarayiei persoarteifizice cu privire la alisponibil'tl de mijloace bane;ti la situuyia
clin 01.01.2012 a dlui Ple;'ca Nae-Simion Ei dntzi III in .letttl cJut ntotivand,
d isponi b i I i t a1 il e finunciare.
Anexdnd in ctcest sens: Copiit'e autentificate' ale rectpiselor de pri.ntit'e a declaraliei
trtersoaneifizice cu privire la disponibilul de ntijlctace bane;ti la situatict din ()1.01.2012 tt dlui
Ple;ca lVae-Sintion;i dnei Ilpe 2 Jile; Cotrtia autentiJ,icatd a rdspim,sului printit tle la
BCMobiasbancdSActtIIIcclt,ec,onJirmii|ipstldetrans./.erttri
primite prin intermedit:l bdnc'ii de cdtre Ilpentru pe,,ioada 30.0.1.2017-30.03.2018:
Copia contractului de vdnzare cumT.tdrare a imobilulu,i din mur,. )gucure$ti, iqomania, care utestat
trrocurarea acestuia ln afara perioade,i de control, la 17.05.200i'. "
Subsecvent. inspectorul de inteirritate vis-a..vis de expli:aliile $i_iustUfg{u919_!Igzq!1g19
!n punctul de vedere al subiectului controlorului retine urmdtorrele:
Cu privire la plenitudinea $i ,;orectitudinea informat ilor din declual4]g de avere gi
interese personale/declerralii cu privire la venituri Eiproprietate, e,ste agreabil faptul cd. unele din
informalii nedeclarate/cleclarate eronat sunt de ordiin tehnic gi cle o importan{;i reclusi.
Suplimentar, Pleqca-Nae Simion asupra unorr carenfe a prezentat dovatii eliberata de
entitalile responsabile, despre prezentaunor erori cre nu au dep nr; de voinla sa.
Adilional a fost luat in calcul .laptul c6, termenele de prescriere asupra unor eventuale
ilelicte au fost depagite, in concluzie se inldturir existenta rrnei bdnuieli rezgnabile privind
comiterea infracliunii prevdzute la ar1. 3521 alin. (2) din Codul penal al RM.
in acest sens, conforrn prevederilor art. ji alin. (5r) din Legea nr. l3.il20l6 privind
d,eclararea averii si a irLtereselor personale, ln cazul in care aut,critatea puLlit:ii competentil
in
alomeniul conlrolului averii si intereselor persona,le t:onstatd cd in declaralie cnt.fost intrrttJuse
alate incomplete sau eronate, subiectul declardrii e,ste obligat s,i rlepund dec,larctlia rectificatd
in
t€rt/t€t't de 30 de zile de la datq la care actul cle constatare, intocr,ttit tn urnta r:ontrolului
averii ;i
iintereselor personale, a devenit definitiv, astfel, lui ple;ca Natt_fiimion se va
solicita sd derytttnd
al e c I ar al i i r e c t ifi c at e.

Cu privire la pre;eg4qleajnformatii si justifi,rative privin<J eventuala c[!lerenta


substantiala
stabilit[ de cdtre insperctorul de integritate intre veniturile cheltuielile sale. in vederea
;i
iustificdrii disponibilitalilor financiare aLltele decAt cele s6f illle la urrnare a consultdrii sisternului
informalional automatiz.at al Serviciului Fiscal de Sitat gi al Casoi Nalionale
de z\sigurari Sociale
cat gi a documentelor Ei infornialiilor primite de la institufiile fi ra.nciare
din Rerrublica Moldova.

d€ date cu caracter persoral


acestor date poate 1l efrctuatd nulnai in condiliile prc'azute
dc I-egea nr 133 din 08 07 201 I pnturd prorec[ a oatelor cu caracrer pe-sonal
t\genfia Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Sitat. Casa ),tra1lionala de Asigurari Sociale.
parlamentul RM, Companiile de asigurrbri Ei altor r:ornpanii gi ;ocietali de dlr:pt public Ei privat'
pleqca Nae-Simion a prezentat doar co,piile autenttficate ale reci.oiselor cle lorirnire a declaralier

Ttersoanei./izice cuprivire la disponibitul de mijlctace biineEti


lu situalia din ()1.01.2012 a dlur
)rle;ca l{ae-simion;i dneillpe 2fi\e, frrd a prezentta.lte informzr!ii cu privire la suma
rnijlocelelor financiare disponibile, provenienla acestora cdt gi alte justificative ce atestd cle .iure
cd aceste mijloace baneqti le delinea.
Potrivit pct. 1 al Ordinului nr. OMFgt6l:2012 din 20.08.2012 privind aprobarea
Irormularului-tip Ei Mo,lul de completare a Declaraliei persoarlei fizice cu prrivi.re la disponibilul
<le mijloace bdneEti, declaralia este completatd de persoand .,{izicd cetdttean al RM care nu
tles.fd;oard activitate de: intreltrinzdtor ;i care, la sltuttlia din 0,t .01.2012, det,'ntt mijlttace baneqti
tn sumd mai rnare de 500 000 lei.
potrivit pct. 2'$ al Ordinulu:L nr. OMF96l20l2 dirr 20.08.20112 prlind aprobarea
llormularului-tip gi Modul de completare a Declarialiei persoar ei fizice cu privire la disponibilul
de mijloace bdnegti, caz:ul in care sum6 declaratd t'aJi mai mar e de un milion de lei. se vor Qnexu
;;i documente care conJirmd disponibilul sumei declarate.
prevederii enunfate. se remarcii cd inspec..orului de irgg,ritate nu i-a fbst
in sensul
rezentat vreun docum v, ce ar atesta di.sponibili .alsa de "ittre g m,f loacelor banesti
r:ri insdsi Plefca Nae-Simion nu a puhrt preciza cu e;ractitatea srrma mijloa[elor bdnesti care ar-r
.fost declarate la 30.12.12012 in declara[iile persoan.ei fizice cu trivire la dis]qtnibilul de mijloace
banesti la situatia din 01.0I.2012.
Suplimentar, inspectorul de in,tegritate constatd urmi:orarele situa!.i: faptice ce intrd in
contradicliei cu afirmal.iile ne-fundamentate ale lui Pleqca Nae-Siimion:
La28.12.2012 cu n.r. 344, Pleqca Nae-Sirnic'n contac:eazd un cre<ljt in valoare de 535
t000.00 lei pentru procurareaimobilului, situat pe adri:sa
lI, pe un termen de 96 luni, pAna Ia28J22020.
L onsecuuv . n:v.r2.2v12 Piesra i\ae-srmron $r Ill,i.pun ulcraralrrc pcrsoancr
fizice cu prir,'ire la disponibilul de mijloace blnegti la silualia din 01 01.2012, asti'el. in
accepliunea inspectorului de integritat'e nu poate fi aplreatd ipo .e:za c5, la 0l .(11 .21)12 Ple;ca Nae-
SimionEinaude!inutde:comuninnumerarce[pu!in1000000.00lei"insala
28.12.2012 contracteazdun credit in villoare de 535 000,00 lei pentru achizJilionarea unui imobil.
Ori astfel de acliuni nu sunt rentabile din pr:nct de veclere financie.r deoarece. potrivit
rdspunsului BC Moldindconbank SA se atr:std ca in perioada
28,12.2012-2I.03.2019) de cdtre Pleqca Nae-Simion au fost achitate urmf,toarele sume:

Astfel, inspectorul de integritate reline cd in perioada de referinla de cdtre PleEca Nae-


Simion a fost achitatd s;uma de 370 344,39lei pentru rambursrLrea credituh-ri de baza gi respectiv
326 7 49.21 lei drept ch.gtutgli5gpligpntare pentm contractare a creditului tlruntar.
Suplimentar, itrspectorul de integritate examinAnd Je,clara{iile (J(l averr' qi interese
personale ale lui PleEca Nae-Simion, la capitolul de rigoare <lin declarafie nu atesti declararea

le date cu caracter persotal


lceslor date poate fi efectuati rtLunai in condiliile previzute de Li:gea nr. 133 din 08 0i 20) I priiind prorerlla oalelor cu caracler I,ersonal
'imprejurdri subiectul der:larririi impreund cu
u.nor sume de bani in numerar, ori in asemenea
lnembrii familiei se pre:zumd cu nu-i a\/eau.
in concluzie, in:;pectorul de int,3gritate a efectuat calcu.uI diferenlei intre veniturile nete
c'blinute (mijloace .finamciare din ctu'e poate Ji .iustiJicata dilbrenya sub,stanlialdl ;i averea
ctobAndita de Pleqca Nae-Simio" $i II ft'ar,z a inclus toate modifti.cdrile patrimoniale,
inclusiv cheltuielile stat\ilite), pe parcursul exercitalii mandatu ui de deputat in Parlamentul RM
(04.09.201 5-21 .03.2011), astfel, in rezultatul examina.rii in ansirnrblu a mater alelor acumulate la
closarul de control, a constatat venituri in valoare de L 631 697 .7!> lei Ei cheltuie,li in valoare de ]
4-63 429.50\ei, tabelul generalizat de efectuare a calculelor fiind parte componentd a dosarului
cle control.
Potrivit Hotdrdrii Guvernului rv.21 din 1ll iiinuarie 2)19 privind ,cuarntumul salariului
rnediu lunar pe econom'ie prognozat perltru anul 2019, a fost ap.'obat cuanturnul salariului rnediul
lunar pe economie pentru anul 2019, irL mdrime de 6 975 lei.
Astfel, s-a constata cf, diferenla de 831 73I,21 lei intre averea doblir,dita (inclusiv toate
c'heltuielile ce aufost constatcrte) in tinrpul exercitairii mandatului de deputat in Parlamentul RM
;i veniturile oblinute in aceeaqi perioad'd este una substanliala in accepliuneia art. 2 din Legea nr.
13312016 privind declararea averii qi a intereselor personale, dcoruece depdqe,gt,: 20 salarii medii
lunare pe economie (20*6 975 lei: 139 500 lei).
Astfel, in temeiul art.34 alin. (.t) din Legea I:\212016 cu privire la Autc,ritatea Nalionala
ile Integritate, urrnare a aplicdrii fomrulei de cal,cul privind stabilirea dil'erenlei substarrfiale.
Iezulta o diferentd de 8l\I 731.74le\.
in consecinld, trrotrivit art. ,35 alin. (4) din l-egea 13212016 cu privi.re la Autoritatea
l.lalionala de Integritale, in cazul in ccu'e prin actul de constata,e s-u stabili,r extisten{a unei ut,eri
r'reiustificate, cererea p'rivind confisc'a,rea averii inejustific'ate squ a confi'avalorii acesteia se
alepune la.iudecdtoria in a cdrei circumscrip{ie i$i at'e dontici,'it,rl persoancrsurottsd controlului.
tlutoritqtea solicitd aplt'carea unor ntdsuri de asigtrare pe perioadu examindrti cauzei civile.
Potrivit art.23 aLlin. (7) din Lep;ea nr. 133/l]016 privinc d.eclararea aLr,erii qi a intereselor
F,ersonale, in cazul in core pet'soana ntr mai ocupii o./itnc{ie publica sau de cJentnitctte public'a lct
alola constatdrii averii nejustificale. a stdrii de incor,npatibilitatr: ori a conftic,tului de int()rese,
i'nterdic{ia de 3 ani se altlica potrivit le11ii, de la dat,ct la care a r,imas de.t'initiv ac'tul de constatare
sau, respectiv, a rdmas definitivd Si irevocabila hotdr,Area judeciitoreascd prrn c(u'e se con-firma
existenla averii nejustdticate, o stdrii de incompatibilitate ori a conflictului de interese.
Totodatf,, in carlrul controlului s-a constertat existenll unei banu:ieli rezonabile de a
p'resupune cd in acliunile dlui Plegca Nae-Simion, sunt prr:zt:nte eleme,nte constitutive ale
componenlei de infracJiune prev5.zute la art. 3302 alin. (2) Cod Penal al RM. astfel prezentul act
de constatare urmeazd a fi remis cdtre Procuratura crenerald a Fi.M pentru examinarea fantelor
constatate prin prisma arlicolului prenc,tat.
Suplimentar, datoritd sumelor exorbitante ale rnijloacel: linanciare cle care s-a luat act in
prezentul control, prezentul act de consitatare urrneazil a fi remis cdtre Servic.ul F'iscal de Stat in
vederea efectudrii unui control fiscal in privinla lui PleEca Na<:-liimio",
lI qi a S.R.L

Totodatd, ludnd in considerafie cd in cadrul cc,ntrolului a.rerii gi interr:selor personale au


fost solicitate informalii de la toate sursele de 'u'enit sr:abilite. c -rrn ar fi surse e de venit inclicate
pe propria rispundere de cdtre Plegca Nae-Simion in declaraliile sale ck: a'rere si interese
personale qi declaraliile cu privire la venituri qi proprietate qi r;ursele de venit indicate
in hsele

d€ date cu caracter personal


acestor date poate fi ef'ectuat' numai in ccndiliiJe prelizute dc Leg;a nr. I-.13 din (18.07 201 i pnvind protecl a datelor cu caracter lle sonal
cle verificare a obligaliunilor fiscale ale SIA al Serviciului Fiscal de Stat. l)recum ;i f-aptul ca
subiectul controlului nu a putut prezenta justificative (acte con{it'ntatit,e de ,7t,oy,.rienya) prtvind
clisponibilitblile financiare ce sunt constatate ca diferenla subitiinlial6 intr,e vi:niturile sale si a
rnembrilor familiei in raport cu cheltuielile lor pen1ru aceeagi plrioada, inspe,:torul de integritate
g;onchide ca delinerea averii stabilite irL cadrul conlrolului are calacter nejusg fir;at.
Din aceste rafio.namente, in conformitate cLl pr1sy.6.ril; rar1. 19,34 alinL. (l) art. 35 alin.
(3)-(4) din Legea 13212016 cu privire ta ANI qi art. 5; alin. (5r ) ;;i art. 23 alin. r'5 )-(7) din Legea
rr. I3312016 privind declararea averii rii a intereselor personak:, inspectorul rle integritate.-

DECIDE:
1. Se constatd exisitenla diferenlei substanliale qi delinerea averii cu care.cter nejustificat. in
rrdrime de 831 Tf .74 lei, diferenld r;e a fost cc,nstatatd infie averea dolbrinCitd gi venitr-rrile
oblinute de cdtre Plegca Nae-Simion, e>r-deputat in Par:lamentul RM gi membrii familiei acestuia.
p,e parcursul detineri i mandatulu i (0 4.09 .20 I 5 -2 I .03 .2t 0 I 9).

2. transmite, prezenta cauzdin instanfa de judecat[ comlletentd spre e,xarninare in vederea


Se
dispunerii confi scdrii averii nej ustifi cale.
3. Se decade, dl PleEca Nae-simion din dreptul de a exercita o func1ie publica sau o functie
de demnitate publicd qi mandat de deputat, pe o pe rioadi de 3 a1i de la dat,ain care dlui plegca
lrlae-Simion i se v-a c(cnstata in totalitate sau in parte averl nejustificarid prrintr-o Hotardre
j udecdtoreasca defi nitiv[.
4. Se inscrie dl Pler;ca Nae-simiorr in Registrtrl
de stat al lrersoanelor care au interdiclie de
a ocupa o funcfie publicd sau de dernniitate publicS, de la data in care dlui Plesca Nae-Simion i
se v-a constata in totalitate sau in parte avere nrjustificata lln.ntr-o Hotirr1re judecdtoreascd
definitivd.
5. Se atenlioneazd Pleqca
Nae-Simion de a depune declaraliile rectificate in termen de 30 de
zirle de la data la care a.ctul de constatare, intocmit in urma crrLtrolului averii
si al intereselor
p,Jrsonale, a rdmas definitiv.
6" Se aduce la cunoqtinla lui PleEca Nae-Simion erctul de constatare Ei se infbrmeazd despre
dreptul de a-l contesta ln ternren de l:j zile de la primirea ac:stuia, in instrlnfa de
contencios
administrativ, Judecdtor.ia Chiqindu (seciiul Rigcani). IUD-2068, nrun. Chisindu.
str. Kiev. 3.

Inspector superior de integritate


al Inspectoratului de Irrtegritate
Ion CRETU

de clate cu cracter personal u,wu..resistru.dateoerso


a9!stor date ooate fi efgctlli nurnai in cor dilii le p."',i"ur"
J. l,e ee a r 3 3 di n 0g 0 7r (rr
i p ri'ind protecf a clalelor cu caracter pers( )ra
11, r j