Sunteți pe pagina 1din 8

T De la A la…T

Citim literele învățate. a m i u


r e n t

A M I U
R E N T
Citim silabe. ta tra ten
te tre net
ti tri tin
tu tru nit
Citim cuvinte te - ma tema
formate din
două silabe. te - me teme
te - ren teren
mun - te munte
ta - ta tata min - te minte
ta - re tare Mar - te Marte
ta - ie taie tar - te tarte
Citim cuvinte Citim cuvinte formate din
monosilabice. trei silabe.

unt mi - nu - te
mut mi - nu - nat
tun turn a - ni - mat
an - te - na
tei trei tren in - ter - net
Citim nume de copii. Provocare de

Titi metru
Timi tunet atent
Tina Tanu
trenuri
Tania Tamara turnuri
Tatiana turneu
Citim propoziții.
Tata taie tarta.

Tina nu minte.

Tania are trei ani.

Titi e tare atent.

Titi are un tren minunat.


V O !
B R A