Sunteți pe pagina 1din 5

Cofrarea planşeelor din beton armat

Dat fiind realizarea lor la o anumită înălţime, cofrarea planşeelor presupune atât
montarea cofrajului propriu-zis, cât şi a unui eşafodaj pentru susţinerea acestuia.
Toate aceste lucrări conduc la un consum ridicat de manoperă şi materiale. În
vederea reducerii acestor dezavantaje, s-au conceput mai multe sisteme de cofrare
în funcţie de specificul diferitelor tipuri de construcţii.

Cofrarea planşeelor din beton armat cu panouri modulate cu placaj

Reprezintă un sistem de cofrare des răspândit, fiind utilizat aproape la


realizarea oricărui planşeu din beton armat monolit.
Principalele etape de realizare a cofrajului unui planşeu (fig. II.37) sunt:
 curăţarea suprafeţei rosturilor de oprire a betonării în elementele structurale
verticale deja executate (stâlpi, pereţi), respectiv a barelor de armătură care ies
deasupra acestor rosturi;
 curăţarea suprafeţei suport pe care urmează a se executa eşafodajul de
susţinere;
 trasarea axelor grinzilor viitorului planşeu la nivelul suprafeţei suport de pe care
se va începe realizarea eşafodajului, între stâlpii nivelului aflat în curs de execuţie
respectiv între stâlpi şi bulbii pereţilor structurali (pe cele două direcţii principale);
 prin raportare la aceste axe, conform proiectului tehnologic se procedează la
marcarea axelor şirurilor de popi ce vor intra în alcătuirea eşafodajului de
susţinere;
 aşezarea dulapilor de aliniere a popilor pe marcajele realizate, după care aceştia
se fixează de suprafaţa suport cu ajutorul cuielor pentru beton;
 confecționarea şabloanelor pentru extinderea popilor atât pentru susţinerea
cofrajelor de grinzi, cât şi pentru susţinerea cofrajelor ochiurilor de placă;
 extinderea popilor (pe categorii) pentru montarea eşafodajului de susţinere a
cofrajului de planşeu;
 marcarea poziţiei popilor la nivelul dulapilor de aliniere fixaţi pe suprafaţa suport;
 aşezarea popilor pe marcajele de la extremităţile şirurilor situate sub ochiurile de
placă, aceştia fiind susţinuţi la verticală cu ajutorul trepiezilor demontabili;
 fixarea popilor astfel poziţionaţi pe dulapii de aliniere prin batere în cuie a tălpilor
acestora;
 montarea longrinelor inferioare şi superioare pe direcţia dulapilor de aliniere
situaţi sub ochiurile de placă, acestea fixându-se de popii de la extremităţi cu
ajutorul bridelor articulate;
 montarea la poziţiile marcate a restului de popi de pe fiecare şir, fixarea acestora
de longrine realizându-se tot cu bride articulate. De asemenea tălpile popilor se
fixează de dulapii de aliniere prin batere în cuie;
 montarea longrinelor inferioare şi superioare perpendicular pe direcţia dulapilor
de aliniere situaţi sub ochiurile de placă, la nivelul popilor de la extremitățile
șirurilor;
 contravântuirea cu ţeavă a şirurilor de popi pe cele două direcţii, moment în care
se poate trece la scoaterea trepiezilor ce au servit la susţinerea popilor de la
extremităţile şirurilor;
 similar se procedează şi pentru montarea pe dulapii de aliniere a popilor ce vor
susţine cofrajul grinzilor planşeului, respectiv a longrinelor acestora;
 şirurile de popi ce urmează a susţine cofrajul grinzilor, se contravântuiesc atât în
lungul acestora cu ţeavă, cât şi pe direcţie perpendiculară cu ajutorul traverselor
din ţeavă;
 montarea grinzilor extensibile la partea superioară a popilor, atât pentru câmpul
plăcilor, cât şi pentru grinzile planşeului;

1
 montarea panourilor ce vor constitui cofrajul propriu-zis al fundurilor de grindă;
 montarea panourilor de cofraj pentru feţele laterale ale grinzilor, respectiv pentru
feţele verticale ale centurilor situate în zona de intersecţie a plăci planşeului cu
pereţii structurali, acestea stabilizându-se corespunzător cu chingi;
Notă (****): la nivelul acestor feţe verticale ale cofrajelor de grinzi si centuri, obligatoriu se lasă unele
spaţii libere în vederea asigurării posibilităţilor de evacuare a impurităţilor acumulate în cofrajul
grinzilor (mai coborât) pe timpul formării cofrajului planşeului respectiv a armării acestuia. Aceste
spaţii lăsate libere se vor obtura definitiv numai după operaţia de armare respectiv după ce s-a curăţat
interiorul cofrajului.

 montarea panourilor de cofraj la nivelul ochiurilor de placă , acestea rezemându-


se pe grinzile extensibile, respectiv pe marginile verticale ale cofrajelor de grinzi şi
centuri, cu care se solidarizează prin mijloace dulghereşti.

Cofrarea planşeelor din beton armat cu sisteme flexibile de grinzi principale şi


secundare, şi foaie cofrantă multistrat

Graţie versatilităţii sistemelor flexibile (PERI Multiflex, MevaFlex, DokaFlex etc.),


diverse tipuri de planşee, unele cu forme geometrice deosebite, pot fi cofrate extrem
de simplu şi cu un consum redus de forță de muncă şi material. Având o structură
compusă din popi metalici extensibili pe care sprijină o reţea compusă de grinzi
principale şi secundare, realizate din lemn în soluţia cu inimă zăbrelită sau cu inimă
plină, sistemele PERI Multiflex, MevaFlex, DokaFlex (fig. II.37, II.38 şi II.39) sunt uşor
de manipulat.

Fig. II.38: Elemente componente ale unui sistem de cofraj flexibil:


a) principalele elemente; b) montarea capului bifurcat al popului; c) montarea trepiedului.

2
Fig. II.39: Etapele de montaj ale unui sistem de cofraj flexibil:
a) aşezarea popilor cu trepied lângă un perete sau la colţ; b)-c) aşezarea grinzilor principale pe popi;
d) contravântuirea popilor (dacă este cazul); e) montarea grinzilor secundare; f) fixarea foii cofrante pe
grinzile secundare; g) montarea popilor suplimentari pe grinzile principale.

Principalele etape tehnologice de montaj a cofrajului în sistem flexibil sunt:

 curăţarea suprafeţei rosturilor de oprire a betonării în elementele structurale


verticale deja executate (stâlpi, pereţi), respectiv a barelor de armătură care ies
deasupra acestor rosturi;
 curăţarea suprafeţei suport pe care urmează a se executa eşafodajul de
susţinere;
 trasarea axelor grinzilor viitorului planşeu la nivelul suprafeţei suport de pe care
se va începe realizarea eşafodajului, între stâlpii nivelului aflat în curs de execuţie
respectiv între stâlpi şi bulbii pereţilor structurali (pe cele două direcţii principale);
 trasarea axelor şirurilor de popi, atât în zona ochiurilor de placă cât şi sub grinzile
viitorului cofraj de planşeu, la distanţele din proiect;
 confecţionarea şabloanelor necesare extinderii popilor la lungimile indicate de
proiect;
 extinderea popilor eşafodajului la lungimile prevăzute (pe categorii);
3
 montarea pe direcţia şirurilor menţionate şi la distanţele stabilite de proiect a
popilor extensibili stabilizaţi cu trepiezi demontabili, la partea superioara a
acestora fiind montate capetele cruce pentru rezemarea grinzilor principale;
 rezemarea grinzilor principale la partea superioară a popilor, prin introducerea
acestora în capetele cruce;

Notă: pentru rezemarea capetelor grinzilor principale dispuse în prelungire unul pe lângă celălalt la
nivelul unui pop, capetele cruce se rotesc cu 90 o. De asemenea, grinzile principale necesare pentru
susţinerea cofrajului grinzilor planşeului se stabilizează suplimentar prin solidarizare de secţiune
stâlpilor sau bulbilor din beton armat.

 dacă înălţimea eşafodajului depăşeşte 3,00m, se va face contravântuirea popilor


pe cele două direcţii cu ajutorul elementelor din lemn ecarisat fixate de popi cu
menghine;
 montarea grinzilor secundare peste cele principale la echidistanţele stabilite de
proiect, capetele acestora joantându-se deasupra reazemelor;
 montarea traverselor (la echidistanţa din proiect) perpendicular pe grinzile
principale ce vor susţine cofrajele grinzilor planşeului;
 montarea fundului cofrajelor de grindă;
 montarea cofrajului (realizat din foi de TEGO ranforsate) pentru feţele laterale ale
grinzilor, respectiv pentru feţele verticale ale centurilor situate în zona de
intersecţie a plăci planşeului cu pereţii structurali, acestea stabilizându-se
corespunzător cu juguri (a se vedea Nota ****);
 montarea peste grinzile secundare a foii cofrante, realizată din plăci de placaj
multistrat de 22 (mm) tratat pe ambele părţi cu răşină fenolică;
 solidarizarea feţelor verticale ale cofrajelor de grinzi şi centuri cu faţa cofrantă a
ochiurilor de placă prin procedee dulghereşti (la intradosul cofrajului);
 îndesirea popilor de-a lungul liniilor de grinzi principale, la distanţele stabilite de
proiect (atât pentru câmpul plăcilor cât şi pentru grinzile planşeului).

Fig. II.40: Cofrarea unui planşeu din beton armat utilizând un sistem de cofraj flexibil:
a) sistemul DokaFlex; b) sistemul PERI Multiflex. (Se distinge structura de grinzi principale şi
secundare realizate din lemn. Placa cofrantă este compusă din foi de placaj multistrat.)

Cofrarea planşeelor din beton armat cu masă de turnare

Se foloseşte la clădiri cu dimensiuni modulate şi trame regulate, de obicei cu


planşee tip dală. Masa de turnare este alcătuită din cofrajul propriu-zis susţinut de un
eşafodaj extensibil (popi, traverse, contravântuiri). Acest fapt conferă posibilitatea
reglării dimensiunilor în plan orizontal şi vertical. Masa se manipulează exclusiv cu

4
macaraua şi se deplasează la poziţie pe roţi demontabile. După maturizarea
betonului, placa cofrantă se desprinde de beton prin scurtarea popilor (fig. II.41).

Fig. II.41: Mese de turnare pentru planşee:


a) masă tip 4 MP; b) masă tip 6 MP.
1–picior extensibil; 2–traversă superioară; 3–traversă inferioară; 4–contravântuire;
5–grindă susţinere platelaj; 6–placă cofrantă; 7–roată; 8–şurub de reglare;