Sunteți pe pagina 1din 24

ANALIZA DIAGNOSTIC ÎN CADRUL SC ANTIBIOTICE SA IAȘI

Student: Martac Elisabeta

ECTS- an III -ID


Introducere

Analiza diagnostic a unei firme se realizează nu numai dacă o firmă are probleme. Se
poate face și pentru o firmă care are profit, funcționează bine, în ideea de a-și îmbunătăți
performanțele și a deveni atractivă pentru investitori.

Am ales să fac analiza diagnostic la Antibiotice Iași, cel mai mare producător de
medicamente generice din România, din perspectiva unei persoane fizice care dorește să
cumpere acțiuni la această societate.

Analiza diagnostic încearcă să răspundă la principalele întrebări:

1) Care sunt rezultatele activității întreprinderii?

2) Cum s-au obținut aceste rezultate?

3) Care sunt performanțele și obiectivele dorite?

4) Prezintă societatea garanția cumpărării de acțiuni?

Am urmărit evoluția companiei în anul 2017 comparativ cu anul 2016 și am punctat


principalii indicatori din anii 2010-2016 privind situația economico-financiară ca argument
suplimentar în luarea deciziei.
Ce reprezintă analiza diagnostic?

Analiza diagnostic reprezintă:

- în sens general, o metodă ce presupune tehnici specifice de cercetare și analiză cu scopul


identificarii atuurilor și disfuncționalităților, cauzelor ce le generează și recomandări pentru
remedierea și îmbunătățirea activității

- în mod particular, se urmărește cunoașterea tuturor laturilor activității întreprinderii ( latura


juridică, tehnică, resurse umane, economico-financiară, punctele slabe și punctele forte)

- este un instrument util la îndemâna managerilor

- diagnosticul poate fi general (întreaga organizație), parțială (un anumit domeniu sau
activitate dintr-o organizație), în cascadă.

Care sunt etapele procesului de analiză?

1.Pregătirea diagnosticului -pregătirea cadrului în care se va efectua colectarea datelor


-lista documentelor necesare în vederea efectuării analizei
2.Culegerea datelor necesare -prezentarea generală a firmei
îndeplinirii scopului analizei -informații juridice, comerciale, din cadrul departamentului
de resurse umane , tehnico-operațional și financiar
3.Verificarea datelor culese -analiza documentelor și a informațiilor
sub aspectul exactității și a
legalității lor
4. Prelucrări -semnalarea problemelor apărute și propuneri de corectare
-analiza SWOT
5. Concluzii -elaborarea concluziilor diagnosticului și propuneri

1.Prezentarea generală a firmei- informații cu privire la: denumire, sediul social, număr de
telefon, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului, Cod de înregistrare fiscală, obiectul
principal de activitate, scurt istoric, misiune, valori, alte date.

2. Diagnosticul resurselor umane-informații privind: personalul folosit în activitatea de


producție (nr.mediu salariați, structura după vârstă, sex, studii), fluctuația personalului pentru
perioada analizată, politica de resurse umane, relația management-salariați, alte date.

3.Diagnosticul juridic are scopul de a analiza aspectele legale privind activitatea firmei
evaluate.

4.Diagnosticul tehnico-operațional reprezintă o analiză a factorilor tehnici de producție,


tehnologiile de fabricație, calitatea generală a produselor, impactul asupra mediului.

5.Diagnosticul comercial vizează analiza pieței pe care operează societatea. Obiectivul


urmărit este estimarea pieței actuale și potențiale a societății, la modul cum se raportează față
de mediul concurențial. Cuprinde informații privind: raportul calitate-preț al produselor,
imaginea firmei și a produselor sale pe piață, acțiuni de promovare a produselor, principalii
clienți/furnizori, modalități de distribuție/desfacere a produselor, alte date.

6.Diagnosticul financiar. Scopul acestuia este de a aprecia situația financiară a societății.


Informațiile necesare sunt preluate din situațiile financiare ale societății: bilanț, cont de profit
și pierdere, anexe la bilanț.

7.Analiza SWOT: pune în evidență punctele tari, punctele slabe ale societății, oportunitățile
și amenințările.
Prezentarea generală a companiei.
Denumirea societății: Antibiotice SA

Sediul social: Iași, Strada Valea Lupului nr.1.

Număr de telefon: 0232/209000

Număr de înmatriculare la Registrul Comerțului: J22/285/1991

Cod de înregistrare fiscală: RO 1973096

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: Bursa de Valori București

Capitalul social subscris și vărsat: 67.133.804 lei

Scurt istoric al companiei

1955 -ia ființă prima fabrică din România și S-E Europei care produce Penicilina
(Fabrica Chimică nr.2 Iași)
1960-1977 -fabrica își schimbă denumirea în Fabrica de Antibiotice Iași
-devine singurul producător de produse sterile pentru uz parenteral (injectabile)
1977-1989 -Antibiotice Iași exportă 50% din produsele realizate
-substanțele active realizate devin componenta de bază pentru o gamă largă de
medicamente pentru producătorii români și din întreaga lume
1991 -devine societate comercială pe acțiuni
1993-1997 -se fac investiții majore
-este listată la BVB
-urcă în topul primelor cinci producători mondiali de penicilină și derivați ai
acesteia
1999 -devine primul producător de medicamente din România care obține certificatul
de bună practică de fabricație (GMP) a fluxului de pulberi pentru
medicamentele injectabile
2002-2004 -se fac investiții masive în cercetare, în instruirea oamenilor, în calitate,
modernizarea fluxurilor de fabricație, care au condus la obținerea unei
companii profitabile, dinamice, cu o creștere economică sănătoasă
2005 -un an de vârf, când înregistrează un important salt al indicatorilor economici
(profit și cifra de afaceri), rod al investițiilor și politicii de management
-lanseză o nouă identitate de brand.
2007-2009 -orientarea spre dezvoltarea internațională
2010-2012 -perioadă de criză
2013-2014 -revine în forță, devenind lider mondial în producerea substanțelor active
(Nistatina)
2016-2017 -livrări record de produse injectabile pentru SUA
-obține certificarea ”Strongest în România”, o companie responsabilă financiar,
credibilă și solvabilă față de partenerii din țară și din străinătate
-investiție de 20 mil.E într-o nouă fabrică la Iași
Misiunea: fabricarea de medicamente valoroase, accesibile ca mijloc de îngrijire a sănătății
pentru pacienți, medici și farmaciști.

Viziune și valori: acțiunile le sunt ghidate de spiritul hipocratic ce îndrumă practica


medicinii și farmaciei. Consideră că un medicament valoros nu este neapărat unul scump, ci
unul pe care oamenii și-l pot permite și care să aducă un câștig rezonabil firmei, satisfăcând
astfel pe acționari, iar compania să țintească performanța, investind continuu în oameni,
tehnologie și parteneriate profitabile. Prețuiesc eficiența, cunoașterea și spiritul de cooperare,
căutând permanent să le fie aproape oamenilor. Fundația” Antibiotice Știință și suflet”
derulează propriile acțiuni caritabile, proiecte umanitare, programe educaționale și culturale.

Obiectul de activitate al companiei: activitatea principală a companiei este fabricarea


produselor farmaceutice de bază, având codul CAEN 2441.

Clase de acționari: persoane juridice = 87,0082% și persoane fizice = 12,9918%

1. Ministerul Sănătății 53,0173%


2. SIF Oltenia 14,3344%
3. Broadhurst Investments Limited 4,1977%
4. SIF Transilvania 3,2677%
5. Fondul de Pensii administrat de AZT Viitorul Tău/Allianz 2,1711%
6. SIF Banat Crișana SA 2,1104%
7. Fondul de Pensii administrat Privat Metropolitan Life 1,5116%
8. Polunin Discovery Funds-Frontier Markets Fund 0,8377%
9. A-Invest 0,6915%
10. Fond de Pensii administrat privat Aripi Generali SAFPP 0,6782%
11. Alte persoane juridice și persoane fizice 17,1824%

ACȚIONARII SC.ANTIBIOTICE IAȘI SA 2017


1. Ministerul Sănătății
2. SIF Oltenia
17%
3. Broadhurst Investments
Limited
1%
1% 4. SIF Transilvania
1% 5. Fondul de Pensii administrat
2% de AZT Viitorul Tau/Allianz
2%
6. SIF Banat Crișana SA
2%
7. Fondul de Pensii administrat
3% 53%
Privat Metropolitan Life
8. Polunin Discovery Funds-
4% Frontier Markets Fund
9. A-Invest
10. Fond de Pensii administrat
privat Aripi Generali SAFPP
14%
11. Alte persoane juridice și
persoane fizice
Antibiotice SA este administrată de un Consiliu de Administrație , responsabil cu
îndeplinirea tuturor strategiilor necesare realizării indicatorilor de performanță, cu excepția
celor prevăzute de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor, cel mai înalt organism
decizional al companiei, unde acționarii participă direct și iau decizii. Conducerea executivă
este asigurată de nouă directori, dintre care unul este Directorul General, acesta fiind și
Vicepreședintele Consiliului de Administrație și opt directori de specialitate. Conducerea
executivă coordonează dezvoltarea strategică a companiei, în strânsă cooperare cu Consiliul
de Administrație.

Antibiotice SA pe piața valorilor mobiliare

Titlurile emise de Antibiotice Iași sunt listate la categoria PREMIUM a BVB sub
simbolul ATB, din anul 1997. Prima tranzacție a fost înregistrată la 16.04.1997, la un preț de
referință de 0.35 lei/acțiune. Maximul istoric a fost atins la 10.07.2007. cu prețul de 2,17
lei/acțiune, iar minimul istoric de 0,065 lei/acțiune la data de 08.06.2000.

2014 2015 2016 2017

Număr acțiuni 671.338.040 671.338.040 671.338.040 671.338.040


Număr acțiuni 27.467.454 18.844.935 12.555.866 21.113.565
tranzacționate
Preț mediu/acțiune(lei) 0,5845 0.5836 0,5032 0,5585
Valoare totală 16 11 6 12
tranzacționată (mil.lei)

Pe parcursul anului 2017 s-au achitat dividende aferente anilor financiari 2013, 2014,
2015 si 2016, în valoare de 23.330.344,89 lei. Pentru anul 2013 dividendele s-au distribuit
direct de la sediul societății, prin virament bancar și prin mandat poștal, iar pentru ceilalți ani
prin intermediul Depozitarului Central București și CEC Bank.

Diagnosticul resurselor umane


Politica de resurse umane promovează diversitatea și egalitatea de șanse în procesele
de recrutare, selecție și integrare a angajaților. Se asigură salariaților toate drepturile care
decurg din lege, oferind condiții corecte și echitabile de muncă și dezvoltare profesională.
Prin natura activităților specifice desfășurate la Antibiotice SA, în structura personalului
există o repartiție echilibrată în funcție de gen și vârstă. Numărul mediu total al angajaților în
anul 2017 a fost de 1420 .

Interval 20 ani 20-30 30-40 40-55 Peste 55 total


de vârstă
Femei (%) 0,07 4,25 12,96 30,39 7,08 54,75
Barbați(%) 0,14 3,82 9,07 23,80 8,42 45,25
TOTAL 0,21 8,07 22,03 54,19 15,50 100
După nivel de educație:

Nivel studii Număr angajați Pondere %


Superioare 601 42,3
Doctorale 32 5
Medii 819 57,7

Structura pe profesii

Medici, farmaciști 28,77%


Ingineri, chimiști, fizicieni 28,60%
Biologi 6,54%
Ingineri diverse specializări 10,16%
Specialiști IT 2,58%
Alte specializări 23,35%

În anul 2017 au fost angajate 122 persoane, dintre care 53 femei și 69 de bărbați. Din
totalul angajărilor 49 persoane au fost cu studii superioare si 73 persoane cu studii medii. Din
punct de vedere confesional, în structura angajaților companiei se regăsesc 96% de persoane
de confesiune ortodoxă, iar 4% persoane de confesiune catolică. Nouă dintre salariați sunt
persoane cu dizabilități și beneficiază de prevederile legale dar și tratament echitabil și
nediscriminatoriu la locul de muncă. Această caracteristică, precum și cele legate de sex,
varstă, naționalitate, nu sunt criterii limitative la angajare.

Rata fluctuației de personal a fost de 8,45%. Pentru a reduce acest indicator și a crește
atractivitatea companiei, Antibiotice SA are în vedere implementarea unui program de brand
de angajator atât pentru proprii angajați cât și pentru potențialii aplicanți pentru posturile
disponibile.

Gradul de competitivitate și calitatea produselor nu pot crește fără investiții în


dezvoltarea profesională. Numărul mediu de ore instruire per salariat a fost de 36,26.

Grupa de < 30 ani 30 – 50 ani > 50 ani


varstă
TOTAL 100% 8,2% 73% 18,8%
Femei 54,5% 7,5% 73% 19,5%
Bărbați 45,5% 9% 74% 17%

Relația management - salariați

Managementul companiei susține comunicarea transparentă si cultura feedback-ului cu


toți angajații, indiferent de structura ierarhică. În cadrul societății este constituit Sindicatul
Liber Independent în care sunt înscrise 1184 persoane (83,4%) din totalul angajaților. Acesta
este partenerul permanent de dialog social cu Patronatul companiei, participând la negocierea
și încheierea Contractului Colectiv de Muncă.
Diagnosticul juridic
În anul 2017 compania nu a avut litigii cu persoane fizice și juridice. Deasemeni, a înregistrat:

-zero amenzi și zero avertismente pentru nerespectarea legislației în domeniul publicității


medicamentelor

-studiile clinice sunt efectuate în conformitate cu Declarația de la Helsinki asupra principiilor


etice ale cercetării care implică subiecți umani

-siguranța pacienților tratați cu medicamentele marca Antibiotice este o prioritate a companiei

-în ceea ce privește monitorizarea permanentă a efectelor adverse, în anul 2017, nici un
produs nu s-a aflat pe lista de alerte a FDA (Food and Drugs Administration) sau EMA
(European Medicines Agency) și nici un produs nu a fost retras de pe piață din motive de
siguranță.

Diagnosticul tehnico- operațional


Compania se preocupă permanent pentru modernizarea activității și produselor. Pentru
atingerea acestui deziderat, este nevoie de investiții temeinic planificate, care să contribuie
eficient la dezvoltarea echilibrată a tuturor structurilor. În anul 2017 au fost contractate
echipamente și aparatură de laborator, în scopul retehnologizării fluxurilor de fabricație și a
laboratoarelor de control al calității și de cercetare, Atât echipamentele cât și aparatura sunt de
ultimă generație, cu grad ridicat al productivității și al siguranței în exploatare. Investițiile
propuse pentru următorii ani și în curs de derulare:

-realizarea unei capacități noi de producție unguente și supozitoare, care va reprezenta


garanția dezvoltării afacerii pe termen lung și care face parte din strategia de dezvoltare a
companiei axată pe menținerea și extinderea portofoliului de produse semisolide divizate în
tuburi și supozitoare, atât pentru piața internă cât și pentru export

-investiții în fluxurile de fabricație

-achiziții de licențe pentru produse noi și proiecte de cercetare

-investiții în cercetare și calitate

-investiții pentru asigurarea logisticii: au fost achiziționate mijloace auto moderne, care să
asigure siguranța, echipate corespunzator legislației actuale privind transportul materiilor
prime, produselor finite și persoanelor, dar și înlocuirea celor uzate.

Structura de fabricație a companiei este una echilibrată și optimizată în mod permanent în


funcție de evoluția vânzărilor, ponderea în unitați fizice având următoarea structură:
Produse parenterale 18%
Capsule 22%
Comprimate 18%
Unguente, creme, geluri 19%
Supozitoare si ovule 9%
Nistatina 14%

25% 22% PRODUCȚIA ANULUI 2017


19% 18% 18%
20%
14%
15%
9%
10%

5%

0%
le .
su e.. at
e ale tin
a
ul
e
p ,e g ir m ter ta io
v
Ca m p re
n Ni
s ș
re m a ar
e
,e c Co ep ito
n t us z
ue od po
g Pr Su
Un

Impactul asupra mediului înconjurător

Activitatea societății în domeniul protecției mediului înconjurător s-a axat pe:

 Protecția solului și a apei subterane (amenajarea de spații verzi, analiza lunară a


probelor de apă din forajele situate în aval de amplasamentul depozitului de deșeuri)
 Monitorizarea calității aerului (efectuarea de analize în laboratorul propriu privind
emisiile de poluanți în aer)
 Gestionarea deșeurilor (colectarea selectivă a deșeurilor)
 Elaborarea de planuri și programe de mediu (”Fii pro natura”, ”Pune suflet”, ”Ora
Pământului”) .

Diagnosticul comercial
Antibiotice Iași este o companie farmaceutică cu capital majoritar de stat și își
desfășoară activitatea pe o piață deosebit de competitivă, alături de alți peste 270 de
competitori, mulți dintre ei fiind firme multinaționale cu prestigiu. Originile companiei se
regăsesc în anii 1955, când lua ființă prima fabrică din România și din S-E Europei în care se
producea penicilina.

Calitatea produselor și notorietatea de care se bucură Antibiotice Iași atât pe plan intern cât și
pe plan extern, au făcut ca societatea să fie (conform datelor Cegedim):

Pe plan mondial Lider în producția de Nistatină


-cel mai important producător de
medicamente antiinfecțioase generice
-cel mai important furnizor de medicamente
generice cu prescripție pentru spitale
În România -lider cantitativ în producerea de unguente și
supozitoare
-al treilea producător de preparate
dermatologice ( valoric)
-producătorul gamei complete de
antituberculoase esențiale
Portofoiliul companiei include 157 de produse din 12 clase terapeutice. Deține 8 fluxuri de
fabricație prin care se produc:

 Pulberi sterile injectabile


 Capsule peniciline
 Capsule non-peniciline
 Capsule cefalosporine
 Comprimate, unguente, creme, geluri
 Supozitoare, ovule
 Substanțe active obținute prin biosinteză

Deasemeni, produce pulberi pentru suspensii injectabile si unguente pentru uz veterinar.

Top 10 cele mai recunoscute mărci ale companiei și mărcile concurenței

Denumirea produsului Produsul similar al Denumirea competitorului


Antibiotice Iași concurenței
1.Penicilina- produs unic - -
2.Amoxicilina Amoxicilina Novartis
Duomox Pharma
3.Cefort Medaxone Medochemic
4.Gama Clafen Diclac/Voltaren Novartis
5.Hemorzon Ultraproct Bayer
6.Nidoflor Triderm Merk&Co
7.Oxacilina Oxacilina Novartis
8.Ranitidina Ranitidina Laropharm
9.Ampicilina Ampicilina Novartis
Farmex Company
10.Supozitoare cu glicerină Supozitoare cu glicerină Pharma
pentru copii și adulți pentru copii și adulți
Piața internă:

 Singurul producător de substanțe active obținute prin biosinteză (Nistatina)


 Principalul producător al gamei complete de antiinfecțioase esențiale
 Ocupă locul 4 din cei 123 de producători de medicamente generice (8.8% cota de
piață)
 Ocupă locul 14 în top companii de pe piața OTC a medicamentelor românești (din 213
companii), în urcare cu o poziție față de anul 2016
 Își consolidează poziția de lider pe piața genericelor și medicamentelor fără prescripție
medicală vândute în spitalele românești (cota de piață de 17,4%)
 Își consolideaza poziția de lider pe segmentul Hospital Antiinfecțioase (injectabile),
cota de piață de 43%
 Își menține poziția de lider pe segemnetul supozitoare , cantitativ, ( cota de piață
40,3%), si valoric pentru unguente ( cota de piață 27%)
 Cu o valoare de vânzare a portofoliului de 315,9 mil lei, înregistrează o creștre a
vănzărilor din farmacii și spitale de 5,3% comparativ cu 2016.

445.18
399.22

315.88
300.05

2016 2017

Vânzări valorice(mil.Lei) Vânzări cantitative(mil.UI)


Piața externă:

 Lider mondial în producția de Nistatină.


 Exportă medicamente în 75 de țări.
 Procentul exporturilor în totalul cifrei de afaceri este de 37%.
 Precalificare OMS pentru gama de antiinfecțioase esențiale.
 Exporturile companiei au înregistrat valoarea de 28,75 mil USD în anul 2017,
în creștere cu 12,80% față de anul 2016. Asia a reprezentat principala
destinație a exporturilor, în principal datorită exporturilor în creștere de
produse finite pe piața din Vietnam. Nistatina substanță activă a înregistrat cel
mai important ritm de creștere pe piața SUA, atât ca volum dar mai ales asupra
rentabilității produsului, fiind un produs strategic al companiei. Europa a
reprezentat a treia zonă geografică a exporturilor.

Structura geografică a exporturilor în 2017


1% 2% 10%
5%
40% Australia
Africa
America de Sud
Rusia 19%
Europa
America de Nord
23% Asia

Strategia de produs

Portofoliul dedicat uzului uman de 136 de medicamente ce acoperă 12 clase


terapeutice atestă faptul că strategia Antibiotice este orientarea permanentă spre înnoirea
portofoliului de produse și fabricarea unor medicamente generice bioechivalente cu produsele
originale în condițiile menținerii standardelor înalte de calitate. Produse noi asimilate în anul
2017 în portofoliul companiei:

 Betahistina 24 mg comprimate, pentru sistemul cardiovascular


 Caspofungina 50 mg pulbere pentru concentrat soluție perfuzabilă
 Clobetazol 0,5 mg cremă din clasa preparate dermatologice

Urmând tendința generală a populației de a se concentra mai mult asupra terapiilor


preventive în detrimentul tratamentelor,consumând astfel produse din categoria suplimentelor
alimentare, în anul 2017 în portofoliul societății au fost asimilate două suplimente alimentare:
Sprinten comprimate și Fezivit capsule.

Dezvoltarea de produse noi, în special într-o industrie atât de dinamică și specializată


cum este industria farmaceutică, are drept obiectiv principal înlocuirea treptată a produselor în
terapeutica medicală.

Strategia de preț

Legislația din domniul medicamentului limitează posibilitățile companiilor


farmaceutice de a folosi prețul ca un instrument strategic de diferențiere între producători.
Strategiile de preț în anul 2017 au urmărit în permanență corelația dintre nivelul maximal
impus prin lege, creșterea profitabilității portofoliului și asigurarea unui nivel competitiv
comparativ cu ceilalți jucători din piață (poziționarea ca prim generic, poziționarea ca
medicament de referință, cel mai bun raport preț/calitate). In anul 2017 portofoliul de
suplimente alimentare și de medicamente fără prescripție medicală (15 produse OTC) a
cunoscut 3 etape de majorare a prețurilor (în ianuarie, iulie și octombrie).

Strategia de distribuție

Obiectivul principal al anului 2017 a fost consolidarea parteneriatelor cu principalii


distribuitori cu arie de acoperire națională prin care au fost planificate creșteri importante a
vânzărilor. Lunar, a fost întocmit un calendar de ofertă în care au fost susținute produsele
profitabile, cu ponderi importante în cifrele planificate, precum și cele care reprezintă pondere
însemnată în stocul distribuitorilor. Pentru securizarea indicatorilor, strategia societății s-a
axat în principal pe creșterea prezenței pe segmentul de lanțuri și minilanțuri de farmacii care
dețin ponderi însemnate din valoarea totală a pieței farmaceutice de retail.

Strategia de promovare

 Implementarea unui program de educație farmaceutică continuă adresat farmaciștilor


 Politica porților deschise-vizitarea companiei de către colaboratori medici și farmaciști
 Campanii de marketare a produselor la raft în farmaciile cu circuit deschis
 Organizarea de evenimnte interdisciplinare în centre universitare-Simpozion
Intersdisciplinar”Ne cunoaștem de o viață”
 Participarea companiei la diferite congrese, conferințe și simpozioane medicale,
acțiuni de promovare către publicul larg (Facebook) a modului de consum a
antibioticelor și suplimentelor alimentare
 Promovarea produselor se face prin echipe de reprezentanți medicali și comerciali.

Clienții produselor companiei Antibiotice Iasi: spitalele, instituțiile de prim ajutor mdical,
farmaciile, consumatorii individuali din țară și din străinătate. Profilul clientului țintă este
unul destul de general, fără constrângeri legate de vârsta, sex, ocupație, nivel de educație etc..

Furnizorii . Pentru a oferi calitatea superioară pentru care compania a primit numeroase
certificări, o atenție deosebită o acordă furnizorilor de materii prime. Sursele de aprovizionare
externe: Franța, Spania, Germania, Grecia, Turcia. Pe plan intern lucrează cu următorii
furnizori:

Denumirea furnizorului Materia prima livrată


1.SC.Amilum SA Tg.Secuiesc Dextroxa, amidon
2.SC Polirom Iași Pliante, etichete
3.SC Stirom SA București Flacoane
4.Viromet Victoria Metanol
5.Sofert Bacău Acid sulfuric, amoniac
6.SC Chimcomplex SA Borzești Leșie, acid clorhidric, clorură de calciu
7.SC Oltchim SA Rm.Vâlcea Apă oxigenată
Furnizori de utilități: Renel Iași (energie electrică), RAJA Iași (apă).

Intermediarii. Distribuția produselor se face prin canale directe sau indirecte: participarea la
diverse licitații de medicamente pentru spitale, azile, cămine. În utima vreme se preferă
distribuția pe canale indirecte deoarece se face prompt și cu importante avantaje de cost.
Furnizorii de medicamente achiziționează cantități importante de medicamente pe care le
distibuie apoi instituțiilor care au nevoie (farmacii, spitale, cămine).

Concurenții: Novartis, Pharma, Bayer, Laropharm

Diagnosticul economico- financiar


Principalii indicatori economico-financiari pe parcursul anilor 2010-2017 ( mii lei)

Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Venituri din vanzari total 243,6 280,0 304,1 317,4 318,9 330,0
Din care:
-intern 190,0 224,0 231,1 228,3 233,5 238
-export 53,6 56,0 73,0 89,1 85,4 92
Pondere export în cifra de 22 20 24 28 26,8 28
afaceri %
Profit brut 18,5 26,3 32,5 34,7 37,4 32
Capitaluri proprii 309,1 326,7 346,5 348,7 364,3 393
Datorii totale 129,9 160,3 186,2 162,9 139,3 152
Total activ 442,5 487 514,3 511,6 503,6 545
Grad îndatorare (dat.tot/tot 29,4 32,9 36,2 31,8 27,7 28
activ) %
Lichiditate (tot.activ/datorii 3,4 3 2,8 3,1 3,6 4
tot)
Productivitatea muncii (venit 172 196 212 226 227 235
din expl./nr.mediu salariați)
Impozite și taxe total 35 37 44 60,6 80,2 61
d.c.taxa claw back 0,6 3,1 15,6 15,1 25,4 26
Valoarea adăugată 128,7 128,1 145,5 158,5 173,2 173
Rentabilitatea profitului brut 7,6 9,4 10,7 10,9 11,7 10
(profit brut/cifra de afaceri)
%
Veniturile companiei au avut o evoluție favorabilă, crescând an de an. Creșterea s-a
datorat atât vânzărilor la intern, cât și pe piața externă, ceea ce reprezintă un indiciu
semnificativ privind evoluția în viitor și posibilități de creștere. Deasemeni, au crescut
capitalurile proprii, ca urmare a creșterii rezultatului și a rezervelor. Datoriile totale au crescut
în perioada 2010-2012, după care în următorii doi ani să înregistreze scăderi. Aceste evoluții
sunt în concordanță cu cele ale activului total, respectiv a gradului de îndatorare. De aici
putem trage concluzia că în perioada 201-2012 compania a realizat investiții urmând ca
ulterior să ramburseze din datoriile aferente. Acest lucru este susținut și de evoluția lichidității
care a înregistrat o evoluție favorabilă începând cu anul 2013. Productivitatea muncii a
crescut pe parcursul anilor, lucru care a susținut și creșterea rentabilității profitului brut,
singurul an de descreștere fiind 2014-2015.

Analiza elementelor de activ

ACTIVE IMOBILIZATE 31.12.2016 31.12.2017

Imobilizări corporale 206.702.347 223.242.890 1.08


Imobilizări necorporale 10.139.458 13.107.622 1.29
TOTAL ACTIVE 216.841.805 236.350.512 1.09
IMOBILIZATE
In cadrul activelor imobilizate cea mai mare pondere o au imobilizările corporale, care
au înregistrat la sfarșitul anului 2017 o creștere cu 16.540.543 lei față de sfarșitul anului 2016.

La data de 31.12.2017 activele imobilizate ale societății au înregistrat o valoare


superioară cu 9% comparativ cu sfărșitul anului 2016.

ACTIVE CIRCULANTE

Stocuri 60.195.101 67.264.546 1.12


Creanțe comerciale și similare 242.456.065 264.212.743 1.09
Active financiare deținute pentru 0 0
vânzare
Numerar și echivalente numerar 13.902.686 5.107.743 0.37
TOTAL ACTIVE 316.553.852 336.585.032 1.06
CIRCULANTE
TOTAL ACTIVE 533.395.657 572.935.544 1.07
 Stocurile înregistrează un nivel superior cu 12% comparativ cu anul 2016.
 Numerarul și echivalentul de numerar la sfârșitul anului 2017 a înregistrat o
valoare de 5,1 milioane lei.
 Elementele de activ urmează o evoluție ascendentă pe perioada analizată,
evoluție datorată creșterii activelor circulante și a celor de natura
imobilizărilor. Creșterea semnifică că întreprinderea a efectuat investiții.
 Nivelul creanțelor totale înregistrează o valoare în creștere cu 9% datorită
plăților cu întârziere din sistemul sanitar.
 Scăderea numerarului cu 63% (13.902.686 -5.107.743) / 13.902.686 se
datorează investițiilor făcute în active imobilizate și stocuri cât și în capacitatea
companiei de a încasa cat mai mult din creanțe.
Analiza elementelor de pasiv

Capitalul social și rezerve 2016 2017

Capital social 264.835.156 264.835.156


Rezerve din reevaluare 16.925.870 14.556.141
Rezerve legale 13.426.761 13.426.761
Alte rezerve 146.528.189 162.134.513
Rezultat reportat - 63.020.428 -60.650.699
Repartizarea profitului - - 10.982.386
Rezultatul curent 30.270.811 33.558.354
TOTAL CAPITALURI PROPRII 409.066.359 416.877.840

TOTAL DATORII CURENTE 102.931.581 135.386.417


TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG 21.397.717 20.671.287
TOTAL DATORII 124.329.298 156.057.704

TOTAL CAPITALURI ȘI DATORII 533.395.657 572.935.544

Societatea înregistrează la 31.12.2017 datorii curente în valoare de 135,4 milioane lei,


în creștere cu 32% comparativ cu anul 2016, nevoia de cash a societății în anul 2017 fiind
superioară anului 2016, pentru plata taxei claw back, determinând o utilizare mai mare a
liniilor de credit.

Structură activ 2017 Structură pasiv 2017

Datorii pe
1% Numerar și 4% termen lung
12% echivalent de
numerar
Datorii
24%
curente
Stocuri
46% 45% Rezerve și
Active rezultat
imobilizate reportat

41% Capital social


Creanțe subscris
comerciale vărsat
27%
SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL (LEI)

31.12.2016 31.12.2017 2017


/2016

Venituri din vânzări 332.435.059 336.904.666 1.013


Alte venituri din exploatare 20.262.937 37.796.667 1.87
Venituri aferente costurilor stocurilor -900.215 4.235.363 -4.70
de produse
Venituri din activit,realizată de entitate 2.177.574 1.850.831 0.85
și capitalizată
Chelt.cu mat.prime și mat.consumabile 126.867.849 127.072.000 1.00
Chelt.cu personalul, din care: 76.846.812 85.897.194 1.12
-chelt.cu personalul curente 71.800.968 81.310.923 1.13
-provizioane privind personalul 5.045.844 4.586.271 0.91

Chelt.cu amortizarea și deprecierea 18.948.912 17.098.098 0.90


Alte chelt.de exploatare 91.782.114 113.395.172 1.24
Profit din exploatare 39.529.669 37.325.063 0.94
Venituri financiare 8.134 4.287 0.53
Cheltuieli financiare 4.656.157 1.967.920 0.42
Profit înainte de impozitare 34.881.646 35.361.430 1.01
Cheltuieli cu impozit pe profit 4.510.835 1.803.076 0.40
Profit 30.370.811 33.558.354 1.10

Veniturile din vânzări ale anului 2017 au înregistrat valoarea de 336,9 milione lei, în
creștere cu 1,3% comparativ cu anul 2016, cand s-au înregistrat 332,4 millioane lei, rezultat al
efortului susținut al întregii societăți pentru consolidarea afacerii.

Cheltuielile cu personalul au înregistrat o creștere cu 12% în anul 2017 comparativ cu


anul 2016 datorită creșterilor salariale acordate în luna mai conform hotărârii Adunării
Generale a Acționarilor.

Profitul net de 33,56 mil lei este superior cu 10% comparativ cu anul 2016.

Compania a înregistrat o creștere semnificativă la alte venituri din exploatare de 87%,


ca urmare a vânzării unor mijloace fixe incomplet amortizate. Acest lucru este susținut și de
scăderea cheltuielilor din exploatare.
Indicatorii de de profitabilitate: exprimă eficiența societății în realizarea de profit din
resursele disponibile
2016 2017

ROE (rentabilitatea capitalului angajat) =profit net/capital propriu 7,4% 8%

ROA( rentabilitatea activelor) =profit net/active totale 5,7% 5,9%

Rata profitului net =profit/venituri din vanzari 9% 10%

Fondul de rulment (capital propriu + datorii financiare pe termen lung – active imobilizate)
Daca e pozitiv, firma e în stare de echilibru financiar pe termen lung.

2016 (capital propriu) 409.066.359 + (datorii financiare pe termen lung ) 21.397.717 -


(active imobilizate) 216.841.805 = 213.622.271

2017 (capital proppri) 416.877.840 + (datorii financiare pe termen lung) 20.671.287 –

(active imobilizate) 236.350.512 = 201.198.615

Fondul de rulment este pozitiv, capitalurile permanante/capitaluri proprii +datorii pe termen


lung asigură finanțarea integrală a activelor imobilizate.

Acești indicatori de diagnostic ai firmei evidențiază echilibrul financiar și preocuparea


continuă pentru eficiența afacerii și adaptarea la schimbările din climatul de afaceri.
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Societate cu tradiție și notorietate, listată la Viteza de asimilare a produselor este mai mică
BVB din anul 1997 în proporție de 46,98% decât a concurenței
Lider mondial în producția de Nistatină Grad mare de dependență de piața internă
Lider pe piața internă pentru antiinfecțioase Pe unele fluxuri modernizate există
pulberi injectabile, unguente, creme, geluri echipamente de generație mai veche
Cercetarea, o preocupare continuă Termen lung de încasare a creanțelor
Al doilea producător de medicamente orale
sub formă de capsule pentru piața internă
Portofoliu de produse complex și diversificat
Capital uman valoros și bine instruit
Certificări europene și internaționale
-Certificarea EU GMP a tuturor fluxurilor de
fabricație
-Certificat de conformitate cu Farmacopees
Europeană pentru Nistatină
-Certificate World Health Organization
pentru gama antituberculoase esențiale
-Certificarea sistemului de management
integrat
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

Creșterea tendințelor în consumul de Creșterea exagerată a taxei claw back.


medicamente și suplimente alimentare. Autorizare lentă a produselor în România.
Posibilitatea atragerii de fonduri europene Creșterea costurilor materiilor prime.
pentru cercetare-dezvoltare, modernizarea Mediu fiscal și legislativ instabil și greu de
fluxurilor de fabricație, laboratoare, sistemului previzionat.
informatic. Orientarea terapiei către biologice și
Politica de dividende stabilă. vaccinuri.
Cheltuielile de sănătate pe cap de locuitor în Risc de insolvență a unor parteneri.
România vor continua să crească. Instabilitate politică și/ sau economică a
Presiunea pe bugetele de sănătate poate favoriza piețelor externe.
consumul de generice. Bariere legislative protecționiste în unele
țări.
Riscul de schimb valutar, de lichiditate,
comercial (de neplată), de imagine.

Obiective strategice pentru perioada 2017-2020 și poziționarea strategică pe piață

În demersul de satisfacere a acționarilor săi, de creștere a gradului de încredere în


societate, managementul executiv și-a stabilit urmatoarele obiective strategice :
Pondere
produse noi în
cifra de afaceri
9% în 2017
15% în 2020
Cifră de Rata profitului
afaceri(mil.lei) de exploatare
340 în 2017 12% în 2017
380 în 2020 13% în 2020

Obiective
Profit
strategice Export(mil.lei)
brut(mil.lei) Antibiotice SA 115 în 2017
34,9 în 2017 135 în 2020
43,2 în 2020 Lider mondial
Nistatină

Gradul max.de
Cota de piață
îndatorare din
internă
CA
2,4% în 2017
30% în 2017
3,0% în 2020
30% în 2020

În vederea atingerii obiectivelor strategice, acțiunile prioritare au fost grupate astfel:

 Internaționalizarea afacerii.
 Susținerea portofoilului prin modernizare și dezvoltare de noi capacități de producție.
 Gestionarea costurilor de operare și creșterea randamentului activităților de exploatare,
financiare, investiționale.
 Adaptarea resursei umane la orientarea strategică și orientarea culturii organizaționale
spre inovare și performanță.
 Managementul calității.

Concluzii

În urma analizei diagnostic privind societatea Antibiotice Iasi SA am ajuns la


urmatoarele concluzii:
Investițiile în cercetare, calitate, precum și în modernizarea tehnologiilor de fabricație
au făcut din SC Antiuobiotice Iași SA o companie profitabilă, dinamică, atractivă pentru
investitori.

Atât planurile de afaceri viitoare cât și rezultatele financiare din ultimii ani reprezintă
o garanție solidă că societatea și-a consolidat poziția pe piața națională de medicamente, dar
are și o largă deschidere pe piața internațională.

Acțiunile societății tranzacționate la BVB sunt incluse în componența indicelui BET


Plus și BET-BK. Aceasta reflectă faptul că Antibiotice Iași este o societate solidă, dezvoltată
pe un fundament economic trainic.

Veniturile din vănzări au crescut an de an, ceea ce semnifică că produsele societății


sunt apreciate privind raportul calitate / preț.

Alte argumente în plus în favoarea companiei: certificările naționale și internaționale,


numeroasele premii obținute pe plan local și extern, grija față de mediul înconjurător,
managementul resurselor umane.

Antibiotice Iași SA este o companie profitabilă, de perspectivă, care merită încrederea


de a investi cumpărând acțiunile sale. Cred că un succes foarte mare pe piața internă ar putea
obține dacă ar identifica un segment restrâns, o nișă, ce nu a fost luată în considerare până
acum. În ceea ce privește piața externă noi parteneriate cu firme multinaționale de top ar putea
spori volumul produselor exportate sau deschiderea unor puncte de lucru noi.
Bibliografie:

1. http://biblioteca regie.ro curs Analiza diagnostic a unei firme

2. www.antibiotice.ro/investitori-php/financial-information

3. Raportul administratorilor 2016 – 2017

4. Raport anual 2017

5. Raport non- financiar 2017

6. Plan de administrare pentru perioada 2017 – 2020

S-ar putea să vă placă și