Sunteți pe pagina 1din 41

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERȚULUI,


TURISMULUI ȘI SERVICIILOR

POLITICA DE PRODUS ÎN CADRUL S.C.


AGRICOLA INTERNAȚIONAL S.A.

BACĂU

București

2019
CUPRINS
INTRODUCERE....................................................................................................................3
CAPITOLUL 1. POLITICA DE PRODUS-ELEMENT DE BAZĂ AL MIXULUI DE
MARKETING........................................................................................................................4
1.1. MIXUL DE MARKETING SAU CEI 4 P..................................................................4
1.2. PRODUSUL ÎN OPTICA MARKETINGULUI.........................................................5
1.3. CICLUL DE VIAȚĂ AL PRODUSELOR.................................................................7
1.4. GAMA DE PRODUSE ȘI POLITICA DE SORTIMENT ........................................9
1.5. CONȚINUTUL ȘI SARCINILE POLITICII DE PRODUS....................................10
1.6. PRINCIPALELE COMPONENTE ALE POLITICII DE PRODUS........................12
CAPITOLUL 2. S.C. AGRICOLA INTERNAȚIONAL S.A. BACĂU.............................14
2.1. DESCRIEREA FIRMEI............................................................................................14
2.2. INFLUENȚA MEDIULUI ASUPRA ÎNTREPRINDERII.......................................17
2.2.1. Mediul intern al întreprinderii............................................................................17
2.2.2. Mediul extern al întreprinderii............................................................................19
CAPITOLUL 3. POLITICA DE PRODUS LA S.C. AGRICOLA INTERNAȚIONAL S.A.
BACĂU................................................................................................................................24
3.1. GAMA DE PRODUSE ȘI POLITICA DE PRODUS..............................................24
3.2. ANALIZA BCG........................................................................................................35
3.3. METODE MODERNE FOLOSITE ÎN POLITICA DE PRODUS.........................35
3.4. RECUNOAȘTEREA INTERNAȚIONALĂ A PRODUSELOR AGRICOLA.......36
CONCLUZII ȘI APRECIERI..............................................................................................38
BIBLIOGRAFIE..................................................................................................................40
ANEXA NUMĂRUL 1........................................................................................................41
ANEXA NUMĂRUL 2........................................................................................................42

2
INTRODUCERE

Omul a avut și va avea nevoie întotdeauna de hrană, astfel că industria alimentară


va exista în permanență, corespunzând preferințelor consumatorilor. S.C. Agricola
Internațional S.A. Bacău aparține ramurii industriei alimentare , iar politica de produs a
acestei companii reprezintă subiectul tratat în lucrarea de față.

Produsul este privit din perspectivele așteptărilor pe care consumatorul le are și


cărora produsul le poate răspunde în diferite moduri. Cerințele și viziunea de marketing a
produsului pornesc de la client și nu de la producător.

Am ales această temă deoarece cred că politica de produs este cea mai importantă
din cadrul mixului de marketing deoarece produsul este imaginea unei companii, el poartă
brandul, prin el organizația ajunge la client, iar acesta alege să-i fie fidel sau nu. Astfel,
produsul trebuie bine gândit și proiectat în urma prospectării pieței, dar mai ales trebuie
bine aleasă strategia care trebuie adoptată pentru a junge la segmentul de piață interesat de
produsele întreprinderii.

Am ales să analizez politica de produs la S.C. Agricola Internațional S.A. Bacău


pentru că pe o piață puternic segmentată, cu un număr foarte mare de produse și
competitori, produsele Agricola se individualizează printr-o marcă calitativă și puternică,
care este elementul principal de diferențiere, negociere și stimulare a cererii în relația cu
piața, de la primul distribuitor la consumatorul final.

Lucrarea este structurată în trei capitole. În primul capitol am prezentat conceptul


de produs, politica de produs și principalele componente ale acesteia. Cel de-al doilea
capitol reunește istoricul companiei S.C. Agricola Internațional S.A. Bacău , influența
mediului intern și extern asupra acesteia și analiza SWOT. În al treilea capitol am
prezentat gama de produse și politica de produs a companiei.

3
CAPITOLUL 1.

POLITICA DE PRODUS-ELEMENT DE BAZĂ AL MIXULUI DE


MARKETING

Marketingul reprezintă una dintre marile „descoperiri” ale acestui secol, o știință ce
a fost dezvoltată și este folosită în scopul unei dezvoltări economico-sociale mai
armonioase a societății omenești. Philip Kotler, părintele marketingului modern, definește
marketingul ca fiind „ un proces social și managerial prin care indivizi sau grupuri de
indivizi obțin ceea ce le este necesar și doresc prin crearea, oferirea și schimbul de produse
și servicii având o anumită valoare”. 1

1.1. MIXUL DE MARKETING SAU CEI 4 P

Conceptul de mix de marketing a fost creat de profesorul Neil Borden în anul 1957,
care a identificat 12 elemente ale mixului. Ulterior, E.J.Carthy, a sintetizat aceste variabile
în jurul a patru piloni, respectiv: produs, preț, plasament, promovare.

Figura 1.1. Structura mix-ului de marketing

Astfel, marketingul, pe cât de complex pare, poate fi redus la cei 4P. Concept
esențial al teoriei moderne, mixul de marketing reprezintă „ansamblul de instrumente
tactice de marketing controlabile pe care firma le combină cu scopul de a produce pe piața

Kotler, Ph., Armstrong, G., Adaptare după Principiile Marketingului, Editura Teora, București, 2004

4
țintă reacția dorită”. Mixul de marketing are rolul de a detalia strategiile de marketing și de
a influența piața în vederea asigurării eficienței maxime la momentul potrivit.2

1.2. PRODUSUL ÎN OPTICA MARKETINGULUI

În viziunea marketingului, produsul reprezintă orice lucru care poate fi oferit pe o


piață în scopul captării interesului, al achiziționării, utilizării sau consumului și care poate
satisface o dorință sau o nevoie. Produsul reprezintă, de fapt, nucleul central al oricărei
politici de marketing, indiferent de tipul sau dimensiunea întreprinderii. Prin intermediul
produsului, firma poate acționa și influența piața pe care își desfășoară activitatea. În teoria
economică, produsul este definit drept un bun sau un serviciu rezultat din activitatea
economică, destinat satisfacerii directe sau indirecte a unei nevoi: este sinonim cu bunul
economic, în sens larg. 3

Figura 1.2. Componentele produsului

Elementele corporale se referă la caracteristicile merceologice ale produsului și ale


ambalajului său, determinate de substanța materială a acestuia și utilitatea funcțională. În
această componență intră:

 calitatea produsului
 forma
 gabaritul
 capacitatea
 structura
 conținutul
2

Adaptare după Kotler, PH., Principii de Marketing


3

Dicționar de Economie, Coordonator Dobrotă N., Editura Economică, București, 1999

5
 greutatea
 densitatea
 puterea instalată și rezistența la acțiunea factorilor de mediu.

Elementele acorporale se referă la elementele nemateriale și anume:

 numele și marca
 modul de folosință
 protecția legală prin brevetul de omologare
 licența de fabricație sau comercializare
 prețul
 termenul de garanție

Elementele de comunicație privitoare la produs cuprind informații transmise de


producător sau distribuitor cumpărătorului sub diferite forme promoționale prin care este
prezentat produsul în scopul cumpărării lui.

Imaginea produsului ( elementele simbolice) este o componentă motivațională și


privește perceperea produsului de către consumator.4

Tabel 1.1. Clasificarea produselor

În funcție de calitatea sau caracteristicile -bunuri durabile


intrinseci -bunuri perisabile
-servicii
-produse cumpărate în mod curent
-produse cumpărate după reflecție
În funcție de obișnuințele consumatorilor -produse de specialitate
-produse rare
-produse destinate consumului productiv
În funcție de destinație -produse destinate consumului neproductiv
-materii prime
În funcție de modul de intrare în procesul de -materiale consumabile
producție -energie,echipamente
Produsele noi

Balaure, V., Marketing, Editura Uranus, București, 2003

6
Introducerea în fabricație, respectiv a produselor noi , implică o mare doză de risc
pentru o întreprindere și este un proces mult mai dificil și costisitor decât administrarea
produselor existente. Un produs nou este un produs care, prin caracteristicile sale, se
deosebește de produsele aflate pe piață. Un produs nou satisface o nevoie nouă a
consumatorului sau nevoi deja existente, dar într-un nou mod. Majoritatea produselor noi
lansate pe piață se încadrează în categoria produselor imitate, mărcilor noi, produselor
modificate sau nou-poziționate. Pentru ca produsul nou să aibă succes pe piață, el trebuie
să posede parametrii doriți de consumatori, să fie unic, iar consumatorii trebuie să aibă
informații despre caracteristicile acestui produs. Avantajele realizate de o întreprindere în
urma lansării de produse noi pe piață:

 se constituie într-o sursă de venituri pe termen lung


 contribuie la reducerea dependenței față de un singur produs
 contribuie la îmbunătățirea imaginii firmei, aducându-i o aură de „inovator”
 contribuie la creșterea gradului de utilizare a capacităților de producție existente
 firma lărgește distribuția produsului și mărește profitului5

1.3. CICLUL DE VIAȚĂ AL PRODUSELOR6

Orice produs, pe parcursul prezenței sale pe piață, evoluează într-o manieră


specifică, această evoluție fiind cunoscută sub denumirea de ciclu de viață. Ciclul de viață
al produslui poate fi definit drept un proces care se desfășoară în timp, începând cu
lansarea și ajungând până la ieșirea produsului de pe piață. Ciclul de viață al produslui este
similar ciclului de viață biologic al omului, incluzând etape sau faze precum: lansarea,
creșterea, maturitatea și declinul. Practica demonstrează că ciclul de viață al produslui
variază în dependență de sezon, modă, nivelul concurenței pe piață, nivelul veniturilor,
apariția unor produse noi.

Etapa de lansare ( introducere) pe piață a produslui presupune manifestarea cererii pentru


produsul în cauză, purtătorii acesteia fiind, în acest caz, consumatorii de tip inovator,
„curioșii” dispuși să încerce produsul. Caracteristicile acestei etape sunt:
5

Florescu, C., Marketing, București, 2003


6

Adaptare și sinteză după Bărbulescu G., Burghelea C., Marketingul activităților din comerț, turism și servicii,
Editura Didactică și Pedagogică, 2010

7
 profiturile scăzute, datorate în principal costurilor ridicate de producție și
comercializare
 prețurile mari
 distribuția selectivă
 publicitatea intensă îndreptată către inovatori

Etapa de creștere a produsului presupune o evoluție în sens favorabil a vânzărilor, strategia


utilizată preponderent fiind aceea a penetrării pieței, respectiv de convingere a unui număr
din ce în ce mai mare de consumatori să achiziționeze produsul. Această etapă poate fi
descrisă prin intermediul următoarelor elemente:

 creșterea profiturilor, consecința prețurilor mari și cererii aflate în creștere


 distribuția practicată este preponderent intensivă
 publicitatea vizează avantajele mărcii
 prodususl începe să se diferențieze

Etapa de maturitate apare în condițiile saturării pieței și stabilizării vânzărilor, pe parcursul


acesteia înregistrându-se maximul de vânzări. Elementele definitorii ale acestei etape sunt:

 stabilirea unei structuri relativ fixe a ofertei întreprinderii, ce include un număr


redus de mărci cu o poziție bine definită
 profiturile sunt reduse
 prețurile se mențin la un nivel ridicat
 comunicarea este de tip persuasiv și încearcă să diferențieze și să mențină imaginea
de marcă
 publicitatea este moderată, având în vedere faptul că produsul este deja cunoscut
 se practică promovarea vânzărilor către consumatori și distribuitori
 canalele de distribuție sunt stabile

Etapa de declin se manifestă în condițiile în care produsul se uzează moral, el nemaiputând


răspunde cerințelor consumatorilor. Se impune, redefinirea produslui în copul menținerii
cererii la un nivel acceptabil. Această etapă se caracterizează prin:

 Scăderea prețurilor și a profiturilor (pierderi)


 Distribuție de tip selectiv
 Publicitate de minimă intensitate, orientată către prețul scăzut

8
Tabel 1.2. Caracteristicile etapelor ciclului de viață al produsului7

CARACTERISTICI LANSARE CREȘTERE MATURITATE DECIN


Vânzări scăzute rapide în declin ușor în declin
Profituri neglijabile nivel de vârf încep să scadă scăzut
Flux de lichidități negativ moderat ridicat scăzut
Primii care
Clienți adoptă piața de masă în masă puțini
produsul
numărul lor în mulți rivali imită mulți rivali
Concurenți câțiva creștere produsul pe piață

1.4. GAMA DE PRODUSE ȘI POLITICA DE SORTIMENT 8

Prin gamă de produse se înțelege ansamblul de articole sau servicii pe care


întreprinderea este în măsură să le ofere consumatorilor. La nivelul unei întreprinderi,
gama de produse semnifică un grup de produse ce se înrudesc prin destinația lor în utilizare
și prin caracteristicile esențiale similare, în ceea ce privește materia primă folosită pentru
obținerea lor sau prin tehnologia de fabricare.

Ansamblul de produse comercializate de către o întreprindere se poate configura


luând în considerare diverse combinații, generate de obiectivele de vânzări stabilite la
nivelul întreprinderii respective. Astfel, o gamă de produse include următoarele elemente:

 liderul gamei, respectiv produsul care generează cea mai mare cifră de afaceri sau
cel mai mare profit
 produse de atracție sau reclame, care determină consumatorul să caute mai multe
informații în legătură cu acestea
 produse reglatoare, a căror misiune este aceea de a elimina și atenua variațiile
sezoniere ale cererii
 produse tactice, care servesc la contracararea punctuală a acțiunilor concurenței
 produse care pregătesc viitorul, care prin caracteristicile lor (modernitate, nivel
tehnic și tehnologic ridicat), conferă întreprinderii o poziție privilegiată pe piață

Doyle, P., Realitățile ciclului de viață al produsulului, Quarterly Review of Marketing, 1976
8

Adaptare și sinteză după Kotler, Ph., Principiile Marketingului, Editura Teora, București, 2005

9
Politica de sortiment reprezintă un ansamblu de produse și modul lor de asociere
văzând stabilirea dimensiunilor și structurii sortimentului de produse desfăcut de o
întreprindere comercială în raport cu potențialul de care dispune și cu cerințele pieței căreia
i se adresează.

Tabel 1.3. Elementele principale în formarea sortimentului de produse

SISTEMUL DE FORMARE A SORTIMENTULUI PRODUSELOR


-Determinarea necesităților curente și în perspectivă a cumpărătorilor
-Evaluarea produselor identice ale întreprinderilor concurente
-Analiza particularităților utilizării produselor
-Evaluarea critică a produselor fabricate de întreprindere din partea cumpărătorilor
-Stabilirea tipurilor de produse pentru a lărgi sortimentul întreprinderii
-Examinarea întrebărilor legate cu modificarea producției și elaborarea produselor noi
-Introducerea schimbărilor în tehnologiile și construcțiile produselor, marcare, ambalare
-Elaborarea planului măsurilor de reclamă vizând formarea sortimentului producției

1.5. CONȚINUTUL SI SARCINILE POLITICII DE PRODUS

Politica de produs, denumită de unii specialiști „pivot ” al întregii activități de


marketing, iar de alții drept „sâmburele marketingului”, determină toate acțiunile de
marketing, în jurul ei concepându-se și derulându-se întregul set al activității
tranzacționale.9

Politica de produs este conduita pe care o adoptă întreprinderea cu privire la gama


de produse ce formează atitudinea raportată permanent la cerințele mediului de piață.
Politica de produs presupune întocmirea unui set de acțiuni sau metode de activitate,
datorită cărora se asigură coordonarea măsurilor vizând formarea și dirijarea sortimentului
cu mărfuri. Lipsa unui set de acțiuni concrete urmează instabilitatea formării sortimentului
la întreprindere datorită influenței unui șir de factori. Totodată crearea unei politici de
produs bine puse la punct permite optimizarea procesului de reînnoire a sortimentului și
servește ca orientare de acțiuni pentru a corecta situațiile curente ale întreprinderii.10

Tabel 1.4. Parametrii principali ai politicii de produs

Markin, R., Marketing, Editura J.Willey and Sons, New York, 1982
10

Adaptare și sinteză după Kotler, Ph., Principiile Marketingului, Editura Teora, București, 2005

10
SCOPURILE POLITICII DE PRODUS:
-Asigurarea luării deciziilor optime cu privire la formarea gamei de produse și politicii de
sortiment.
-Menținerea competitivității produselor la nivelul dat.
-Căutarea segmentelor avantajoase ale pieței pentru diferite produse.
-Realizarea strategiei creării mărcii produsului, ambalajului și serviciului.
CONDIȚIILE ELABORĂRII ȘI REALIZĂRII POLITICII DE PRODUS
-Evidențierea producerii și desfacerii produselor în perspectivă.
-Elaborarea unei strategii de acțiuni în perspectivă.
-Cunoașterera aprofundată a elemetelor pieței, cerințelor ei și dezvoltării în viitor.
-Acumularea informației veridice vizând posibilitățile dezvoltării politicii de produs și
resursele necesare.
ALEGEREA VARIANTELOR STRATEGIILOR DE PRODUS
-Strategia marketingului nediferențiat.
-Strategia marketingului concentrat.
-Strategia marketingului specializat.
-Segmentarea și poziționarea produselor pe piață.
COMPONENTELE POLITICII DE PRODUS
-Stabilirea ritmurilor de reînnoire a produselor.
-Planificarea ieșirii pe piață cu produse noi.
-Reglementarea relațiilor dintre piețele existente și cele noi.
-Alegerea timpului de ieșire pe piață cu produse noi.

Politica de produs reprezintă baza activității din domeniul marketingului care își
stabilește obiectivele în funcție de resursele interne ale firmei. Obiectivele politicii de
produs privesc modul concret de alocare a resurselor de care dispune întreprinderea pentru
dimensionarea adecvată a structurii de fabricație, în timp ce strategia de produs semnifică
principalele direcții în care firma poate să-și mobilizesze resursele pentru realizarea
indicatorilor economico-financiari propuși. 11

Sarcinile politicii de produs

Sarcinile politicii de produs presupune elaborarea unui complex de măsuri,


orientate spre producerea și realizarea acelor produse, care ar satisface necesitățile
consumatorilor și ar asigura sosirea lor de la producător pâna la realizare. Sarcinile politicii
de produs:

11

Adaptare si sinteza dupa Suport curs biblioteca.regie.ro.cursuri marketing

11
 asigurarea necesităților consumatorilor concreți în produse și completarea
volumului pieței;
 proiectarea produselor, care ar satisface necesitățile consumatorilor;
 elaborarea strategiei de marketing vizând lansarea produselor noi pe piață și
stimularea vânzărilor acestora;
 formarea rațională a sortimentului de produse și dirijarea cu acestea;
 evidențierea factorilor interni și externi de influență asupra produslui:
 asigurarea mișcării produselor de la sfera de producție la cea de realizare. 12

1.6. PRINCIPALELE COMPONENTE ALE POLITICII DE PRODUS13

Principalele componente ale politicii de produs sunt: cercetarea produsului,


activitatea de inovație, activitatea de modelare a produsului, asigurarea legală a produsului
și atitudinea față de produsele vechi.

Cercetarea produsului este componenta distinctă a studiilor de piață care are în vedere
analiza calității produselor aflate în fabricație sau în vânzare, analiza circulației produselor
și urmărirea comportării lor în utilizare sau consum. Investigațiile sunt completate cu cele
privitoare la poziționarea produselor pe piață. Cercetarea produselor are semnificația unei
analize diagnostic, de natură să semnaleze punctele tari și cele slabe ale gamei de fabricație
sau ale sortimentului comercializat, pentru a permite o fundamentare cât mai adecvată a
strategiei întreprinderii. Studiile privitoate la produs ocupă un loc deosebit de important în
ansamblul cercetării de marketing, ponderea lor în totalul fondurilor bănești pe care le
reclamă cercetarea fiind apreciată la 1/3.

Activitatea de inovație privește nu numai produsul ci și stimularea capacității creatoare din


cercetare și producție, descoperirea de noi materii prime și tehnologii, crearea unui climat
inovator în toate compartimentele firmei.

Activitatea de modelare a produsului reunește totalitatea operațiunilor prin care firma


producătoare conferă identitate bunurilor pe care le crează. Are în vedere conceperea și
realizarea sub forma unui prototip sau machetă a tuturor componentelor ce dau conturul

12

Adaptare și sintez după Suport curs biblioteca.regie.ro.cursuri marketing


13

Idem

12
viitorului produs. Acestea privesc: materia primă, tehnologiile de fabricație,
funcționalitatea și economicitatea produselor, cât și estetica și valențele ergnomice.

Asigurarea legală a produsului semnifică ansamblul de acțiuni juridice prin care acesta
este protejat impotriva contrafacerilor. Din rândul instrumentelor de asigurare a protecției
legale a produsului fac parte: brevetele de invenție, marca de fabrică, marca de comerț și
servicii, desenele industriale, dreptul de autor, etc. Cea mai utilizată modalitate de
asigurare legală a unei mărfi este înregistrarea mărcii, aceasta având valențe de
personalizare a produsului, detașându-l din masa bunurilor anonime. Ansamblul deciziilor
luate de întreprindere privitoare la marcă , constituie politica de marcă.

Atitudinea față de produsele vechi privește preocuparea întreprinderii față de soarta


mărfurilor cu un grad ridicat de uzură morală și cu un nivel scăzut de rentabilitate.
Corelarea informațiilor dobândite cu cele primite de pe piață, permite întreprinderii să-și
formuleze o atitudine clară față de soarta viitoare a fiecărui produs aflat în fabricație.

Reunirea deciziilor strategice și tactice în materie de politică de produs, găsesc


terenul cel mai complex de aplicare în alcătuirea gamei de produse a întreprinderii.
Alcătuirea gamei de produse trebuie realizată și ținându-se cont nu numai de rentabilitatea
fiecărei componente ci și de exigențele pieței, de necesitatea adaptării întreprinderii la
solicitările mediului și celui social-economic.

CAPITOLUL 2.

S.C. AGRICOLA INTERNAȚIONAL S.A. BACĂU

„Există un singur mod în care putem defini scopurile întreprinderii-crearea


clientului. Dacă produsul oferit de întreprindere nu are nici măcar un client, atunci nu are
nici un motiv pentru a-și continua existența”

(Peter Druker)

13
Figura 2.1. Sediul companiei S.C. Agricola Internațional S.A. Bacău

2.1. DESCRIEREA FIRMEI

Primele înscrisuri ale existenței Agricola pe meleagurile noastre le avem de la


1957, când o mână de fermieri pricepuți, cu respect pentru tradiția de peste un secol a
băcăuanilor în creșterea animalelor și păsărilor, a înființat o gospodărie agricolă. Cel mai
însemnat moment din istoria companiei a fost anul 1992, prin unificarea gospodăriilor
Avicola, Suinprod, Carbac, Fabrica de Nutrețuri Combinate.

Anul înființării:1992

Sediul: Calea Moldovei nr.94, județul Bacău

Forma juridică: societate pe acțiuni, RO.2816014, Registrul Comerțului J.04./2214/1992

Domeniul de activitate: carne și mezeluri

Obiectul de activitate conform statutului:

 creșterea, exploatarea păsărilor și obținerera puilor de o zi


 abatorizarea și industrializarea cărnii de pasăre, de porc și de vită
 desfacerea prin rețeaua propie de magazine a cărnii și produselor din carne și a altor
produse alimentare și industriale de larg consum
 producerea de nutrețuri combinate și a premixurilor

Reputația: sunt păstrătorii unei afaceri sănătoase, respectând tradiția

14
Viziune: să devină cel mai puternic brand din industria cărnii, unul dintre cei mai
importanți jucători din agribusiness-ul românesc

Obiective: să fie în top 3 producători de carne de pui și semipreparate din carne și numărul
1 pe piața salamurilor crud-uscate din România

Misiune: să se ridice la înălțimea așteptărilor consumatorilor, angajaților, acționarilor și


partenerilor de afaceri.

Responsabilitatea socială:

Figura 2.2. Logo „ Asociația Agricola Neam de Gospodari”

În decembrie 2018 s-a constituit Asociația „Agricola Neam de Gospodari”. Este o


organizație care-și propune să ajute la dezvoltarea comunității și să dezvolte proiecte care
aduc plus valoare la nivel local și național. Educația și sănătatea alimentară sunt
principalele direcții ale asociației, considerând că o masă sănătoasă înseamnă un corp
sănătos.

Componența S.C. Agricola Internațional S.A. Bacău: Agricola, Salbac, Europrod, Avicola
Lumina Constanța.

Figura 2.3. Logo Agricola Bacău

15
Zilnic, Agricola produce cea mai proaspătă carne de pasăre din țară și nu folosește
hormoni în creșterea păsărilor. Prin introducerea în lanțul de producție a fabricii de
nutrețuri combinate, a fermelor Agricola și abatorului de păsări, s-a reușit mai mult decât
un proces integrat de producere a celor mai proaspete cărnuri de pui; s-a asigurat
prospețimea din fiecare etapă de producție. Întregul lanț de producție se desfășoară cu
ajutorul celor mai moderne tehnologii, complet automatizat și în condiții stricte de
siguranță alimentară.

Figura 2.4. Emblema firmei Salbac

Salbac este cea mai importantă gospodărie unde se obțin salamuri crud-uscate și
specialități fiert-afumate. Specialitățile pregătite aici se bucură de prețuirea cumpărătorilor,
în special producerea Salamului de Sibiu, care este lider pe piața românească.

Figura 2.5. Emblema firmei Europrod

Europrod este cea dintâi companie din România care a înțeles nevoile
consumatorului modern, dinamic, urban, pentru care sănătatea dar și rapiditatea preparării
unor mese gustoase și sănătoase sunt importante. De aceea, a venit în întâmpinarea acestor
nevoi cu soluții: produsele semipreparate și ready-meals , sunt preferate de cumpărătorii
români și străini, datorită modului comod și timpului scurt de preparare, dar și pentru
gustul deosebit.
16
Figura 2.6. Emblema firmei Avicola Lumina

Avicola Lumina asigură producerea ouălor pentru consum, oferind o viață bună și
sănătoasă miilor de găini crescute la sol și în libertate, cu o hrană naturală produsă tot aici,
după un rețetar propriu.

2.2. INFLUENȚA MEDIULUI ASUPRA ÎNTREPRINDERII

Mediul întreprinderii cuprinde toți agenții, toate personajele și forțele care


influențează capacitatea acesteia de a realiza obiectivele de marketing. Acesta cuprinde:
mediul intern și mediul extern.

2.2.1. Mediul intern al întreprinderii

Mediul intern este format din totalitatea elementelor care contribuie la realizarea
obiectivului de activitate al acesteia: resursele materiale, resursele finaciare, resursele
umane și informațiile. Se poate spune că mediul intern reprezintă structura întreprinderii.

Tabel 2.1. Resursele materiale

Sectorul zootehnic 22 ferme pentru păsări și animale


Sectorul vegetal 703 ha teren arabil și 36 ha pășune
Sectorul de industrializare un abator porcine, un abator ovine, un
abator păsări
o fabrică pentru conserve de carne
două fabrici pentru nutrețuri combinate
o fabrică pentru obținerea prafului de ouă
Sectorul desfacere Rețea proprie de magazine ( 41 )
Sectorul transporturi Camioane proprii

Tabel 2.2. Resursele financiare

anul Cifra de afaceri (lei) Profitul net (lei)

17
2018 464022739 17854668
2017 401324318 20657758
2016 387002257 6650492

Afacerile grupului Agricola au crescut cu 13% în primul semestru al anului 2018,


creșterea datorându-se în special rezultatelor generate de vânzările companiilor care
realizează și comercializează produsele sub brandul Agricola.

Resursele umane

Compania își desfășoară activitatea în prezent cu un număr de 3200 de salariați, cu


contract permanent de muncă, structurați astfel:

Tabel 2.3. Structura resurselor umane

Muncitori calificați 2700


Personal cu studii medii 350
Personal cu studii superioare 150

Conducerea S.C. Agricola Internațional Bacău este asigurată de:

 Adunarea Generală a Acționarilor care decide asupra politicii și activităților


economice și comerciale
 Consiliul de Administrație care duce la îndeplinire hotărârile AGA

2.2.2. Mediul extern al întreprinderii

Mediul extern are o structură formată din mediul apropiat (micromediu) și un


mediu îndepărtat (macromediu).

Micromediul firmei cuprinde factorii și formele organizatorice, care influențează direct


capacitatea și activitatea de marketing a întreprinderii. Acesta este format din: clienți,
intermediari, concurenți și furnizori.

Clienții

Produsele alimentare se adresează întregii populații. Principalul segment de piață îl


reprezintă oamenii obișnuiți, cu venituri absolut normale, cu vârste diferite și nevoi

18
diferite. Pentru Agricola Bacău calitatea înseamnă răspunsul prompt la nevoile și cerințele
clienților săi, prin lansarea unor noi produse gustoase și sigure, echilibrate caloric,
proaspete sau pre-gătite. Astfel, în funcție de prețul produelor sale și veniturile
consumatorilor, Agricola distinge trei categorii de clienți:

 segmentul cu venituri mici, care preferă produsele mai ieftine, asigurând o rată a
profitului de 11%
 segmentul cu venituri medii, care asigură o rată a profitului de 75%
 segmentul cu venituri mari, pentru care prețul nu este principalul criteriu de alegere
a unui anumit produs și care asigură o rată a profitului de 15%
Intermediarii

În cele mai frecvente cazuri, firma se adresează mai multor tipuri de piețe, simultan.
S.C. Agricola Internațional S.A. desface circa 40% din producția sa prin propriile
magazine, restul de 60% fiind vândută către terți, într-un număr de aproape 1500 firme.

Pe piața externă cumpărătorii sunt:

 pentru conserve: WERNER SIMON GMBH, Germania


 pentru carne de pasăre: PRONOX GMBH Germania, FAUPEL SA Elveția
 pentru carne de porc: STELA TRADE Macedonia

Pe piața internă principalii cumpărători sunt: Supermarketurile Mega Image,


hipermerketurile Carrefour, Kaufland, Cora, Metro, Medas Impex SRL, Stenyon București,
Your Friend SRL.

Concurenții

Tabel 2.4. Principalii concurenți pentru Agricola Bacău

Caroli

Aldis

CocoRico

Transavia

19
Fox

Toneli

Cu toții se bat pentru cote cât mai mari de piață.

Furnizorii

S.C Agricola Internațional S.A se aprovizioneză de la furnizori interni, care


reprezintă cea mai mare parte și furnizori externi, aceștia având o pondere de aproximativ
15%. Aprovizionarea se face ritmic, pe bază de contract, iar plata furnizorilor se efectuează
în termen de 30 de zile sau în funcție de data scadenței stipulată în contract. Pe lângă
principalii furnizori, pentru buna desfășurare a activității, S.C Agricola apelează și la
furnizori de cereale, tărâțe, mălai, furaje, sare, condimente, ambalaje.

Tabel 2.5. Principalii furnizori ai Agricola Bacău

Pentru medicamente de uz veterinar Romvac Company București

Pentru telefonie
Romtelecom

Pentru energie electrică Enel

Pentru gaze naturale Romgaz

Pentru apă canal Termloc Bacău

Pentru carne carcasă bovină Integra București

Macromediul

Mediul demografic
20
S.C Agricola Bacău urmărește nevoile și cerințele populației care alcătuiesc piețele
către care se îndreaptă acțiunile sale. Aceste piețe dobândesc un contur concret și
evoluează în strânsă legătură cu parametrii demografici ai populației care reflectă mărimea,
densitatea, localizarea, vârsta, sexul, ocupația și nivelul de pregătire. Produsele
comercializate se încadrează în categoria produselor alimentare consumate de întreaga
populație, indiferent de sex, vârstă, nivel de pregătire sau ocupație. Este importantă
cunoașterea schimbărilor legate de întemeierea și structura familiei, deaorece se observă o
influență și implicare crescută a membrilor familiei în cumpărarea diferitelor produse

Mediul cultural

Mediul cultural este format din instituțiile și factorii care influențează valorile de
bază, modul de percepere, preferințele și comportamentul membrilor societății.

Mediul tehnologic

Mediul tehnologic se reflectă în noile produse create de S.C Agricola Bacău.


Produsul de inovare are un impact extrem de puternic asupra pozițiilor de piață. Spre
exemplu, firma a lansat în premieră o formulă inedită de prezentare a unui produs pe piața
românească de carne de pui, incluzând într-un singur pachet un pui cu patru pulpe.

Mediul politico-legal

Mediul legislativ trebuie să asigure protejarea intereselor producătorului și


promovarea concurenței loiale. S.C Agricola Bacău nu copiază produsele lansate de o altă
societate, iar marca ei este originală. Pentru a proteja consumatorii, Agricola oferă
informații corecte și complete prin intermediul etichetelor asupra ingredientelor folosite în
componența produselor. Cunoașterea componentelor acestui mediu au o importanță
determinantă în luarea deciziei de a pătrunde pe o piață străină, având în vedere că
Agricola Bacău exportă carne proaspătă de pui în țări precum Marea Britanie, Franța,
Germania, Olanda, Grecia. S.C Agricola Bacău este certificată IFS Food ediția 6:2012
Standard Internațional pentru Siguranța Alimentelor.

Mediul economic

21
Cele mai importante aspecte analizate prin prisma rolului determinant pe care îl are
mediul economic asupra comportamentului de piață a S.C Agricola Bacaău sunt
următoarele:

 analiza evoluției economiei naționale în strânsă legătură cu politica economică a


factorilor de putere; orientarea politicii economice actuale este de tip liberal
 analiza evoluției prețurilor, taxelor și impozitelor în corelație cu evoluția mărimii și
structurii veniturilor este foarte atent studiată deaorece astfel se conturează evoluția
puterii de cumpărare a consumatorilor
 analiza schimbărilor în modul de cheltuire a veniturilor populației indică faptul că
cei cu venituri cuprinse între 1000-1500 ron au tendința de a fi foarte atenți la
calitatea produselor cumpărate.
Mediul natural

Compania este preocupată permanent de a limia tendințele de poluare a aerului,


apelor, solului, pentru protejarea mediului înconjurător și pentru siguranța alimentelor.

Tabel 2.6. ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-unul dintre cei mai mari producători de -nu reușesc să-și onoreze la timp comenzile
carne de pasăre si salamuri crud-uscate din
România
-sistem de distribuție extins -lipsa de comunicare dintre angajați
-lanțuri proprii de magazine -personal lipsit de experiență
-notorietate în bucătăria românească și -strategii de marketing nu foarte bine
păstrarea tradiției dezvoltate
-este furnizor al Casei Regale a României
pentru carne de pasăre

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

22
-sistem fiscal favorabil -concurența cu alte firme în creștere
-creșterea cantității de produse pentru export -instabilitatea forței de muncă

CAPITOLUL 3.

POLITICA DE PRODUS LA S.C. AGRICOLA INTERNAȚIONAL S.A.


BACĂU

Figura 3.1. Logo Agricola „Sigur pe gustul tău”

S.C. Agricola Internațional S.A. Bacău este unul dintre cei mai mari producători de
carne de pui din România și principalul exportator din această categorie. De asemenea, sub
brandul Agricola Bacău se produc și se comercializează salamuri crude- uscate și preparate
fierte afumate, semipreparate din carne și produse pre-gătite, ouă și praf de ouă. Unul

23
dintre cele mai importante atribute ale brandului Agricola Bacău este acela de inovator, în
special în ceea ce privește noi concepte de prezentare a produselor.

Având o structură integrată de producție, Agricola Bacău controlează fiecare verigă


a ciclului de producție, începând cu producerea nutrețurilor combinate, creșterea păsărilor
și animalelor, continuând cu abatorizarea, procesarea și comercializarea cărnii, a
produselor din carne și ouălor pe piața internă și cea externă. Prin eforul oamenilor din
echipa de transport, Agricola Bacău livrează zilnic 100 tone de carne pasăre refrigerată, 20
tone de salamuri și specialități din carne, 10 tone produse pre- gătite și 200.000 de ouă.

3.1. GAMA DE PRODUSE ȘI POLITICA DE PRODUS

S.C. Agricola Internațional S.A. Bacău adoptă ca politică de produs diversificarea


sortimentală. Merge pe premisa că un produs nou stârnește interesul cumpărătorilor, încât
aceștia să nu reziste tentației de a-l încerca.

Pe lângă produsul vedetă, Salamul de Sibiu, a adăugat în portofoliul său o serie de


produse precum: Puiul Familist, Puiul Fericit, Puiul Antistres, Cocoșelul de Pădure , Ouăle
Ochioase și Ouăle Inimoase, care au dus la creșterea vânzărilor și a prestigiului brandului
Agricola Bacău.

Figura 3.2. Principalele produse din gama Agricola

S.C. Agricola Internațional S.A Bacău comercializează următoarele produse:

Carne de pui

Agricola Bacău oferă clienților produse de calitate și garantează echilibrul unei


alimentații moderne, prin siguranță și cel mai bun gust. Puiul sacrificat astăzi, ajunge până
a doua zi dimineața în galantarele magazinelor, fiindcă Agricola pune mare preț pe
prospețimea produsului livrat. Carnea de pui este comercializată în carcasă și tranșată, în
stare refrigerată sau congelată, sub diverse forme:

24
 Carne refrigerată în ATM
 Carne ambalată în cryofilm
 Carne ambalată la pungă

Figura 3.3. Carne proaspătă de pui Agricola

Agricola Bacău este prima companie care a lansat în România sortimentele din
carne de pui ambalate la tăviță cu cryofilm, după care această metodă de ambalare a fost
preluată și de alți jucători de pe piață. Deasemeni, este și primul brand de carne de pui care
și-a asumat un demers de responsabilitate socială, lansând în anul 2006 conceptul
BIOSECURIZAT prin care a explicat oamenilor cum se aplică un plan de biosecuritate,
crescând încrederea populației în carnea de pui autohtonă și sensibilizând autoritățile în
scopul luării unor măsuri necesare în momente grele. În anul 2007, continuânnd inovațiile
în domeniul produselor proaspete și sigure, a lansat prima linie de ambalare în atmosferă
controlată (sistem BDF) din România.

Figura 3.4. Produsul Puiul familist

În anul 2009, Agricola Bacău lansează în premieră Puiul familist, o formulă inedită
de prezentare a unui produs pe piața românească de carne de pui, incluzând într-un singur
pachet un pui cu patru pulpe. Puiul familist este unic tocmai prin noutatea conceptului,
oferind în același pachet pe lângă puiul grill încă două pulpe, fiind conceput special pentru
nevoile unei familii cu doi copii. Puiul familist este rezultatul îmbinării experienței și
tradiției cu inovația specialiștilor Agricola, în scopul realizării de noi rețete și forme de
ambalare pentru o alimentație echilibrată și potrivită stilului de viață al consumatorului.

25
Figura 3.5. Produsul Puiul Antistres

După lansarea cu succes a produsului Puiul familst, Agricola Bacău a identificat o


nevoie a consumatorilor din mediul urban, persoane active, pentru care timpul liber este
extrem de prețios și introduce pe piață noul produs, Puiul antistres. Acesta este
comercializat într-o formulă inovatoare de ambalare: gata igienizat și așezat chiar în tăvița
minune în care se gătește. Astfel, consumatorii alocă cu 40% mai puțin timp pentru gătit,
pentru că procedeul elimină efortul pregătirii cărnii și cel al curățării vasului în care este
gătit.

Figura 3.6. Produsul Puiul Fericit

În anul 2010, S.C Agricola Bacău a creat produsul Puiul fericit, special pentru
consumatorii avizați care doresc să redescopere gustul autentic al puiului de altădată,
crescut tradițional. Noua formulă, unică în România, validată prin sistemul internațional
GC-Mark, certifică faptul că puii sunt crescuți peste 56 de zile, hrăniți cu cereale și trăiesc
în ferme mici, cu densitate redusă, specifică unui astfel de produs. Puiul este validat pentru
creștere lentă, alimentația și dezvoltarea contribuind la crearea unui produs care aduce
aminte conumatorilor de gustul puiului de curte. Puiul fericit a fost premiat la Bruxelles
pentru gust de către Internațional Taste & Quality Institute în anul 2014, 2016 și 2018.
Deasemeni, în anul 2017 a fost votat produsul anului, la categoria carne refrigerată.

26
Figura 3.7. Produsul Cocoșelul de Pădure

În septembrie 2018, Agricola lansează primul pui coquelet proaspăt pe piața


românească, sub denumirea Cocoșelul de Pădure. Acest produs este răspunsul Agricola
adresat în special consumatorilor avizați care-și doresc un pic de răsfăț, calitate, gust și
prospețime românească. A găti această delicatesă, simplu sau sofisticat, face din
consumator un adevărat chef la el acasă.

Preparate din carne

Paleta sortimentală răspunde cerințelor tradiționale sau moderne, adaptate


permanent, echilibrate proteic și cu puține grăsimi.

Produse crud-uscate

Maeștrii mezelari de la Agricola îmbină armonios savoarea cărnurilor de porc, vită


și oaie cu mirodeniile naturale, pentru a obține în urma procesului de maturare, cele mai
distinse produse crud uscate. Din această categorie fac parte: Salamul de Sibiu Agricola,
Salam uscat mozaic , Salamul Ambasador, Salamul Bănățean, Salamul Chorizo, Babicul,
Cârnați Boierești, Cârnați Plai, Ghiudem, Mușchi file Extra.

Producerea salamurilor crud-uscate este rezultatul cultivării responsabile a tradiției


locuitorilor acestor meleaguri în special pentru abatorizarea și procesarea cărnii, atestată în
urmă cu peste 115 ani. La Agricola, tradiția merge mână în mână cu tehnologia. După
rețete traditionale, cu ajutorul echipamentelor moderne, se produc salamurile, păstrând
gustul autentic românesc, prospețimea și naturalețea produselor făcute în casă. Salamurile
crud uscate fabricate la Agricola Bacău sunt bijuterii gastronomice care satisfac cele mai
rafinate gusturi

27
Scurt istoric al Salamului de Sibiu

Salamul de Sibiu, un brand premium disputat în ultimii ani de mai mulți


producători de mezeluri de pe piața românească, a devenit un produs de Indicație
Geografică Protejată în anul 2017. Business-ul cu salamuri sub acest brand aduce
producătorilor români încasări anuale cuprinse între 25-30 milioane de euro.

Figura 3.8. Produsul Salam de Sibiu Agricola Bacău

Producătorii au avut documente care să demonstreze că salamul a început să fie


produs în Transilvania, în urmă cu peste 100 de ani. Rețeta a fost creată de un italian
stabilit în Țara Românească, în jurul anului 1910. Numele său era Filippo Dozzi și a găsit
aici condițiile potrivite pentru a face salam crud-uscat în orașul Sinaia. La ora actuală,
producătorii Salamului de Sibiu din România sunt: S.C Agricola Internațional Bacău,
Aldis, Reinert, Salsi, Scandia , Cristim.

Figura 3.9. Producătorii români autorizați în producerea Salamului de Sibiu

Pentru Agricola Bacău, produsul vedetă este Salamul de Sibiu , lider în total
segment pe piața internă, cu o cotă de piață în volum de 33,5% (sursa: MEMRB România).

28
Figura 3.10. Produsul Salam de Sibiu Agricola

Istoria Salamului de Sibiu produs la Agricola Bacău este strâns legată de


dezvoltarea zonelor agricole din jurul Bacăului. Primele mențiuni documentare despre
realizarea în Bacău a Salamului de Sibiu datează din anul 1976, în documentele păstrate în
arhiva Societății Agricola Internațional Bacău, fiind menționate originea și strânsele
legături ale produsului cu această zonă a României, precum și activitățile comerciale ale
societății cu partenerii interni și internaționali.

Fabrica de la Salbac, unitate de producție din Bacău, parte a grupului Agricola


Internațional, produce aproximativ 4300 tone salamuri crud-uscate și afumate anual, din
care o bună parte este acoperită de Salamul produs sub brandul Salam de Sibiu. Fabrica,
construită în anii 70, este situată pe o stradă de la periferia orașului Bacău. Încă de la
intrarea în fabrică, angajații sunt obligați să îmbrace echipament de protecție și sunt stropiți
pe încălțăminte cu substanțe dezinfectante. Fabrica abatorizează lunar 200 tone de carne de
porc. Carcasele sunt achiziționate de la cel mai mare crescător de porcine de pe piața
locală, Smithfield.

Figura 3.11. Etapă din procesul tehnologic de producerere a Salamului de Sibiu la Salbac

Carcasele de porc sunt aliniate pe o linie de procesare în jurul unei mese. Primul pas îl
reprezintă porționarea cărnii de către angajați în bucăți de dimensiunea unui pumn.

29
Figura 3.12. Etapă din procesul tehnologic

Întreaga cantitate procesată rămâne timp de 3 zile într-o cameră specială pentru a fi
uscată. Odată uscată, carnea este tocată . Singurele elemente componente ale salamului
sunt carnea de porc, slănina și condimentele, care sunt amestecate cu ajutorul unui
echipament industrial.

Figura 3.13. Etape din procesul tehnologic

După amestecarea ingredientelor, se umplu membranele alimentare pentru a fi


transformate în batoanele de salamuri. Batoanele sunt uscate timp de 3 zile la o
temperatură de -7◦ C . Următoarele șapte zile sunt dedicate afumării la rece, după care
salamurile intră la maturare. În camerele de maturare, salamurile sunt acoperite cu o soluție
de mucegai nobil. După terminarea întregului proces care durează 90 de zile, batoanele
sunt ambalate manual, etichetate, împachetate în cutii și trimise spre livrare către
magazine.

30
Figura 3.14. Etape din procesul tehnologic

Ingredientele naturale păstrate într-o formă veritabilă, fără adaosuri, numai din
carne macră și slănină tare, îmbinate cu condimente tradiționale, afumare naturală cu lemn
de esență tare, maturare timp de 90 de zile și utilizarea mucegaiului nobil , conferă gustul
unic al acestui produs. Rețeta tradițională românească, factorii de mediu ( clima), precum
și factorul uman sunt elementele de bază și de nelipsit pentru asigurarea și păstrarea
specificității și reputației acestui produs.

Figura 3.15. Eticheta Salamului de Sibiu Agricola Bacău

Produse de grătar

Agricola Bacău vine în sprijinul celor cărora le plac ieșirile la picnic, în aer liber, cu
sortimente delicioase de mititei și cârnați proaspeți.

31
Figura 3.16. Produse de grătar Agricola Bacău

produse fiert-afumate

Preparatele din carne de pui sau de porc, produse de Agricola Bacău sunt potrivite
pentru orice moment al zilei și conferă un plus de savoare, gust și rafinament oricărei
ocazii deosebite din viața fiecăruia. Preparatele din această categorie sunt: Salamul
Victoria, Salam de vară, Pastramă.

Semipreparate

Din această categorie de produse fac parte:

 semipreparate din carne (cordon bleu, nuggets din piept de pui, șnițel de pui)
dedicate persoanelor cu un stil de viață modern, dinamic, cu foarte puțin timp liber
la dispoziție, dar foarte pretențioase cu ceea ce mănâncă.
 semipreparate vegetale, obținute după rețete speciale în care principalele
ingrediente sunt soia și legumele proaspete.
 alte semipreparate (cașcaval pane)

Figura 3.17. Semipreparate Agricola Bacău

Ouă și praf de ouă

32
Figura 3.18. Ouă produse la Agricola Bacău

Agricola Bacău produce ouă proaspete în fermele proprii. Găinile sunt hrănite cu
furaje produse tot aici, calitatea acestora conferind o siguranță deosebită consumatorilor.
Ouăle sunt ușor de recunoscut după culoarea lor plăcută, identică cu cele produse în
gospodăriile individuale. Ambalajul modern permite vizualizarea produsului, iar manșonul
din carton, personalizat cu originalitate, conferă o distincție certă pentru produs.

Figura 3.19. Ouă produse la Agricola Bacău

Recent desemnate ca fiind cel mai bun produs nou al anului 2018, Ouăle Ochioase
și Ouăle Inimoase, unice pe piața Europei, au creat o nișă importantă pe piața ouălor din
România, răsplătind anii de cercerate ai achipei Avicola Lumina Constanța, companie a
grupului Agricola Bacău. Îmbogățite cu omega 3, Ouăle Inimoase susțin sănătatea inimii,
iar Ouăle Ochioase sunt îmbogățite cu luteină și susțin sănătatea ochilor.

Lactate

Recunoscută ca neam de gospodari, Agricola Bacău dăruiește oamenilor naturalețe


și gust sănătos, inclusiv prin produsele sala lactate, obținute în inima fermei Șerbești din
Bacău. Lactatele Agricola repun în drepturi atribute precum acrișor, fluiditate, cremos,
cheag natural, valori autentice ale acestui meștesug. Meșteșugul clasic, în care primează
dragostea pentru lapte și din care lipsesc conservanții și aditivii, face din lactatele Agricola
un autentic deliciu natural, care fortifică organismul și încântă oamenii reuniți în jurul
meselor îmbelșugate.

33
Figura 3.20. Lactate produse la Agricola Bacău

Agricola a ales întotdeauna să aibă produse și procese certificate de conformitate cu


standardele internaționale cele mai exigente:

 ISO9001, reperul general pentru sistemele de management al calității


 ISOENISO22000 trasabilitatea în lanțul de producție a produselor alimentare
agricole
 BRC și IFS, certificări recunoscute de Marea Britanie și țările din Europa de Vest
(Austria, Elveția, Franța, Germania)

3.2. ANALIZA BCG

Modelul BCG este o matrice în două dimensiuni având în vedere pe de o parte ,


cota relativă de piață și pe de altă parte rata de creștere a pieței. Matricea are patru cadrane
în care se află amplasate diferitele produse ale firmei având în vedere faza ciclului de viață
în care se află, corelația cu ritmul de creștere a vânzărilor și cota relativă de piață atinsă.
Aceste cadrane sunt: dileme, vedete, vaci de muls, pietre de moară. Această metodă ajută
întreprinderea să-și analizeze portofoliul de produse , să ia decizii astfel încât să asigure un
echilibru permanent între cele patru categorii de produse și să adopte politica de produs
optimă.

Analizând gama de produse a S.C. Agricola Bacău, putem afirma următoarele:

Categoria vedetelor este reprezentată de următoarele produse: pui grill, pulpe de pui,
specialități din carne de porc Aceste produse dispun de o bună poziție pe piețele în creștere
și contribuie la mărirea cifrei de afaceri a firmei, îmbunătățesc imaginea acesteia.

Categoria vacilor de muls cuprinde următoarele produse: Salamul de Sibiu, care a avut un
trend ascendent , urmat de Salamul Ambasador. Aceste produse au o bună poziție pe piață,
dar pe piețe cu rate scăzute de creștere. Ele aduc profituri firmei și contribuie la
dezvoltarea ei, solicită scăderea costurilor și activarea investițiilor necesare pentru
menținerea poziției pe piață.

34
Dileme: în această categorie intră următoarele produse: Puiul familist și produsele pre-
gătite Sav”Or vegetale

Pietrele de moară: În această categorie intră salamul tip ghiudem, parizere și crenvurști ,
care teoretic trebuie eliminate din gama de produse a firmei, deoarece se află într-o creștere
lentă, furnizează profituri scăzute care împiedică dezvoltarea firmei.

3.3. METODE MODERNE FOLOSITE ÎN POLITICA DE PRODUS

Înțelegând importanța de a afla preferințele consumatorilor săi și a veni în


întâmpinarea nevoilor acestora, S.C. Agricola Bacău a apelat la o serie de metode moderne
precum:

Neuromarketing: este tehnica avansată care combină informații din neuroștiințele


comportamentale și marketing. folosind o abordare nouă, diferită, pentru identificarea
obiceiurilor de consum ale publicului său țintă. Astfel, Agricola Bacău, a apelat la
ConsumerBrain, un instrument inovator de cercetare de piață care folosește neuroștiințele
comportamentului uman, care interpretează modul de funcționare a mecanismului
creierului uman și răspunde la întrebarea de ce un consumator alege un produs în
detrimentul altuia, un spot TV sau un amabalaj.

Platforma on-line www.creatordepofa.ro. Agricola Bacău este primul producător de carne


din România care a lansat o platformă on-line dedicată informării consumatorilor în ceea
ce privește o alimentație sănătoasă și gustoasă, completată de inedit: puiul de la Agricola a
plecat într-o călătorie în lume, unde va descoperi arome și rețete noi pentru toți cei care
iubesc gustul cărnii de pasăre. Asfel, patru reprezentanți ai platformei, oferă gurmanzilor
rețete de pui din întreaga lume.

3.4. RECUNOAȘTEREA INTERNAȚIONALĂ A PRODUSELOR AGRICOLA

35
Figura 3.21. Premii obținute de produsele Agricola Bacău

În anul 2014 și 2018, Puiul Ferricit, Ouăle de la găini fericite și Salamul de Sibiu,
au fost premiate la Bruxelles, cu 2 stele de aur Superior Taste Award, de către Internațional
Taste & Quality Institute, distincție care reprezintă o recunoaștere a calității produselor
alimentare de calitate, cu un gust apreciat ca fiind superior. La această edție au participat
1360 de produse din întreaga lume. Premiile se acordă pe baza degustării „în orb”, adică se
face o analiză organoleptică fără a se cunoaște ambalajul produsului și originea
producătorului, de către un juriu format din reprezentanții a celor mai prestigioase 15
asociații europene de maeștrii bucătari și somelieri, lideri de opinie și experți în degustare,
listați în ghidurile Michelin sau Gaut Mileau. Acest premiu conferă posibilitatea afișării lui
timp de 3 ani pe eticheta produsului premiat, diferențiindu-l de alte produse.

Figura 3.22. Premii obținute de produsele Agricola Bacău

În anul 2018, Agricola Bacău a obținut două medalii de argint pentru Salamul de
Sibiu și Salamul Levant și o medalie de bronz pentru Salamul Babic, la concursul
internațional Monde Selection, ca recunoaștere a calității și tradiției produselor crud-uscate

36
de la Salbac. În anul 2019 , Agricola a obținut la același concurs patru medalii de aur
pentru produsele Puiul Fericit, Cocoșelul de Padure, Ouăle Ochioae și Ouăle Inimoase,
precum și o medalie de argint pentru Salamul de Sibiu.

CONCLUZII ȘI APRECIERI

Politica de produs vizează nu doar produsele existente ci și diversificarea gamei


sortimentale, noile produse pe care întreprinderea dorește să le realizeze și cu care dorește
să răspundă cerințelor consumatorilor.

La S.C Agricola Bacău procesul de producție integrează armonios toate etapele care
sunt necesare pentru a da naștere produselor. Începând de la producerea nutrețurilor, la
creșterea puilor de găină și până la ambalarea și livrarea cărnii și a produselor din carne în
magazine, fiecare etapă are loc sub atenția neobosită a specialiștilor. Astfel, rezultatul finit,
produsele Agricola, oferă prospețime, gust desăvârșit și garanția unei mese sănătoase.
Produsul realizat într-una dintre verigile din fluxul de producție reprezintă materie primă
pentru următoarea, eliminându-se orice intruziune din exterior. Acest flux permite Agricola
să ofere consumatorilor garanția siguranței și a calității produselor sale.

37
Politica de produs în cadrul S.C. Agricola Internațional S.A. Bacău se bazează pe
calitatea produselor pe care aceasta le comercializează. Calitatea produselor este virtutea
principală a Agricola, născută pe de o parte din pasiunea echipei pentru lucrul bine făcut,
iar pe de altă parte din seriozitatea și profesionalismul cu care sunt folosite tehnologiile
moderne.

Agricola Bacău a încercat să acopere pe piață diferite segmente de cumpărători.


Astfel, produsele sale se adresează:

 Familiilor , cu o gamă variată de carne proaspătă de pui, principalul produs fiind


Puiul familist.
 Consumatorilor din mediul urban, persoane active, pentru care timpul liber este
extrem de prețios, prin produsul Puiul Antistres.
 Consumatorilor care doresc să redescopere gustul autentic al puiului crescut
tradițional, prin produsul Puiul Fericit.
 Consumatorilor care-și doresc un pic de răsfăț, calitate, gust și prospețime
românească, prin primul pui coqulet proaspăt din România, Cocoșelul de Pădure.

Accentul cade însă pe familie, pe mesele de poveste, îmbelșugate, spiritul de familie fiind
una dintre valorile companiei.

Pentru Agricola calitatea înseamnă ca produsele sale să răspundă la nevoile și


cerințele clienților, prin livrarea constantă și lansarea unor noi produse gustoase și sigure,
echilibrate caloric, proaspete sau gata pre-gătite.

Deciziile care vizează produsul, respectiv politica de produs a S.C Agricola


Internațional Bacău, reprezintă o componentă importantă a politicii globale a acesteia. Pe o
piață concurențială și în contextul evoluției continue a cerințelor și preferințelor
consumatorilor, este esențial ca întreprinderea să se adapteze în permanență acestor
mutații, astfel încât să-și poată optimiza raportul efort / efect.

Evoluția politicii de produs a S.C Agricola Bacău s-a bazat și se bazează în


continuare pe inovație la nivelul produselor lansate, în paralel cu folosirea celor mai
inovative tehnici de cercetare de piață, pentru a fi permanent corelați cu noile tendințe.

38
BIBLIOGRAFIE

Balaure, V., Marketing., Editura Uranus, București, 2003

Bărbulescu G.; Burghelea C., Marketingul actvităților din comerț, turism și servicii,
Editura Didactică și Pedagogică, București, 2010

Dobrotă, N., Dicționar de Economie, Editura Economică, București, 1999

Florescu C., (coord.), Marketing, Editura Marketer, București, 1992

Kotler, Ph.; Armstrong., Adaptare după principiile marketingului, Editura Teora,


București, 2005

https://www.agricola.ro/despre-noi/

https://www.agricola.ro/biosecurizat-de-la-agricola-bacau/

https://bibiloteca .regie.ro.cursuri.marketing

39
https://www.google.com/search?
rlz=1C1GIWA_enRO622RO623&ei=Pp9aXdCxOaGtrgTL85PoBw&q=poze+cu+premii+
produser+agricola&oq=poze+cu+premii+produser+agricola&gs_l=psy-
ab.3..33i160.4864.16806..17175...4.2..0.152.4824.29j19......0....1..gws-wiz.....

https://www.google.com/search?
rlz=1C1GIWA_enRO622RO623&q=poze+cu+produsele+agricola+bacau&tbm=isch&sour
ce=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjQyJjDgI_kAhWhlosKHcv5BH0QsAR6BAgJEAE&biw=
1892&bih=959

https://www.zf.ro/companii/cum-se-produce-salamul-de-sibiu-la-bacau-drumul-de-la-
abator-la-rafturile-magazinelor-10081178

https://www.wall-street.ro/articol/Companii/200303/agricola-bacau-cum-se-prepara-
salamul-de-sibiu-si-puiul-fericit/galerie/Agricola-Bacau/2545/37207.html

ANEXA NUMĂRUL 1

Număr Număr Denumirea figurii


figură pagină
1.1. 4 Structura mixului de marketing
1.2. 5 Componentele produsului
2.1. 14 Sediul companiei S.C.Agricola Bacău
2.2. 15 Logo Agricola „ Neam de gospodari”
2.3 16 Logo Agricola Inimă de prospețime
2.4. 16 Emblema firmei Salbac Bacău
2.5. 17 Emblema firmei Europrod Bacău
2.6. 17 Emblema firmei Avicola Lumina
3.1. 24 Logo Agricola„ Sigur pe gustul tău”
3.2. 25 Principalele produse din gama Agricola
3.3. 25 Carne proaspătă de pui Agricola
3.4. 26 Produsul Agricola Puiul familist
3.5. 26 Produsul Agricola Puiul Antistres

40
3.6. 27 Produsul Agricola Puiul Fericit
3.7. 27 Produsul Agricola Cocoșelul de Pădure
3.8. 28 Produsul Agricola Salamul de Sibiu
3.9. 29 Producătorii autorizați în producerea Salamului de Sibiu
3.10. 29 Produsul Salamul de Sibiu Agricola
3.11. -3.12. 30 Etape din procesul tehnologic de producere a Salamului de
Sibiu Agricola
3.13.-3.14. 31 Eticheta Salamului de Sibiu Agricola
3.15- 3.16. 32 Produsele de grătar Agricola Bacău
3.17.-3.18 33 Semipreparatele Agricola Bacău
3.19.-3.20 34 Ouăle produse la Agricola Bacău
3.21. 36 Lactatele Agricola Bacău
3.22 37 Premiile obținute de produsele Agricola Bacău

ANEXA NUMĂRUL 2

Număr tabel Număr pagină Denumirea tabelului


1.1. 6 Clasificarea produselor
1.2. 9 Caracteristicile etapelor ciclului de viață al
produslui
1.3. 10 Elementele principale in formarea sortimentului
mde produse
1.4. 11 Parametrii principali ai politicii de produs
2.1. 18 Resursele materiale Agricola Bacău
2.2. 18 Resursele financiare Agricola Bacău
2.3. 18 Structura resurselor umane
2.4. 20 Principalii concurenți ai Agricola Bacău
2.5. 21 Principalii furnizori ai Agricola Bacău
2.6. 23 Analiza SWOT

41

S-ar putea să vă placă și