Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE CALENDAEISTICĂ

UNITATEA : Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Aluniș


PROFESOR: Govor Răzvan-Mihai
DISCIPLINA: ECUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
CLASA a VIII-a
Nr.ore/saptamana: 1h
Nr.sapt.: 34
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019

SEMESTRUL I : Modulul: ENERGIE

SEMESTRUL II : Modulul: DOMENII PROFESIONALE

Nr. Nr. Observații


Crt. Unitatea de Competente speeifice Continuturi ore Perioada
invatare

1. Vedre generala .Intelegerea importantei Prezentarea 2 SEM I


asupra discipline! obiectului disciplinei/module 12.09 10 sept 2018 - 01
S1
febr 2019
S2 19.09 18 sapt.

Instructaj de securitate si sanatate


in munca
2. Forme de energie 1.1.Identificarea formelor de  Energia 2
energie,surselor si a principalelor mecanica,termica,solara,ge S3 26.09
tehnologii de obtinere a acesteia
1.2.Analizarea efectelor tehnologiilor de
otermica,nucleara,chimica, S4 03.10
producere a energiei si impactul ei electrica,luminoasa(radiant
asupra mediului a)
 Forme de energie utilizate
de om
1.3.Compararea diferitelor forme de
energie utilizate in gospodarie
3. Surse de energie 2.1.Analiza modalitatilor de valorificare  Surse de energie 2
utilizate de om eficienta a resurselor din domeniul S5
primara 10.10
energetic
2.2.Descrierea rolului functional al  Surse de energie S6 17.10
elementelor dintr-o schema. secundara
3.1.Valorificarea limbajului ethnic
specific domeniului energetic
4. Tehnologii de 1.1.Identificarea principalelor • Energia mecanica Centrala 5
tehnologii de obtinere a energiei
obtinere a energiei solara si eoliana ca energie S7 24.10
electrice
1.2. Analizarea efectelor tehnologiilor neconventionala S8 31.10
de producere a energiei si impactul ei • Centrala termoelectrica S9 07.11
asupra mediului • Hidrocentrala S10 14.11
3.1.Valorificarea limbajului ethnic
• Centrala nuclearo-electrica S11 21.11
specific domeniului energetic

5. Evaluate continua -Sa aprofundeze cunostintele Recapitularea materiei inva|ate cu


-Sa corecteze unele confuzii ITEMII extrasi din U2,U3
-sa sistematizeze cunostintele 2
-Sa consolideze cunostintele S12 28.11
-Sa constate nivelul de S13 05.12
pregatire
6 Transport si 2.1.Analiza modalitatilor de • Transportul si distribuirea 2 22 dec 2018 - 13
valorificare eficienta a resurselor din ian 2019
distribute prin energiei electrice. S14 12.12
domeniul energetic Vacanța de
sistemul energetic 1.2. Analizarea efectelor tehnologiilor • Domenii de utilizare. S15 19.12 iarnă
national. de producere a energiei si impactul ei Energia termica
asupra mediului
3.1.Valorificarea limbajului ethnic
specific domeniului energetic
Recapitulare sem.: -Sa aprofundeze cunostintele Impactul telunologiilor de producere 3
7 Evaluare -Sa corecteze unele confuzii si utilizare a energiei asupra omului S16 16.01
cumulativa(sumati -sa sistematizeze cunostintele si a rnediului. S17 23.01
va) -Sa consolideze cunostintele Test semestrial S18 30.01
-Sa constate nivelul de pregatire Circuite electrice simple

Nr. UNITĂŢI DE NR.


Crt. ÎNVĂŢARE
CONŢINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ORE
Perioada Observații
Energia in 1.3.Compararea diferitelor forme de • Aparate electrice de 3 2 - 10 febr 2019
energie utilizate in gospodarie Vacanța
gospodarie iluminat,protectie si S1 13.02
1.2. Analizarea efectelor tehnologiilor intersemestrială
de producere a energiei si impactul ei comutare S2 20.02
asupra mediului • Alimentarea locuintei cu S3 27.02
1
4.1.Identificarea unor locuri de energie electrica SEM II
munca din domeniul energetic in • Instalatia electrica interioara 11 febr.-14 iunie
scopul orientarii profesionale 2019
16 sapt.

1.1 Exemplificarea principalelor


domenii profesionale
1.2 Identificarea impactului tehnologiei
asupra evoluţiei profesiilor; asupra
-Domenii-profesionale(>Termeni relaţiilor de muncă şi asupra mediului 3
specifici,>Calificarea profesionala) 3.1Utilizarea termenilor specifici S4 06.03
2 Domenii profesionale. -Specificul profesional al diferitelor
diferitelor domenii profesionale la S5 13.03
zone geografice.
-Domenii profesionale noi. testările pentru obţinerea unui loc de S6 20.03
muncă
3.2 Valorificarea într-un mesaj propriu
termenii şi simbolurile învăţate

1.3 Identificarea principalelor


competenţe ale personalului angajat în
diverse domenii de activitate
2.1 Identificarea diferitelor rute de
formare profesională oferite de
învăţământul românesc
-Rute de formare profesională. 2.2 Elaborarea unui plan propriu de 3
Rute de formare -Competenţe profesionale: descriere. dezvoltare profesională în funcţie de S7 27.03
3
profesională. -Calificari(exemple din diferite competenţele personale şi de S8 03.04
domenii) caracteristicile pieţei muncii S9 10.04
3.1Utilizarea termenilor specifici
diferitelor domenii profesionale la
testările pentru obţinerea unui loc de
muncă
3.2 Valorificarea într-un mesaj propriu
termenii şi simbolurile învăţate
3.1.
-Munca, piaţa muncii, cererea şi 3.2.
oferta. 20 apr- 05 mai
Cerere şi ofertă pe piaţa 4.2 Formularea opţiunilor pentru 1
4 -Scrisoarea de intenţie CV- ul, Vacanța de
muncii. viitoarea meserie în concordanţă cu S10 17.04
interviul. primăvară
-Scrisoarea de prezentare propriile interese şi aptitudini

Calitatea muncii şi 2
-Calitatea muncii şi relaţiile de 2.2.
relaţiile de muncă.
5
Comportamentul în
muncă. 2.3.Analiza cererii si ofertei pe piata muncii S11 08.05
-Comportamentul în afaceri. 3.1. 3.2. S12 15.05
afaceri.
3.1; 3.2; 4.2.
4.3 Corelarea opţiunilor profesionale cu
Tendinţe în evoluţia -Evoluţia pieţei muncii. nevoile şi resursele zonei geografice şi 1
6
pieţei muncii. -Mobilitate ocupaţională. cu tendinţele majore de evoluţie a pieţei S13 22.05
muncii

Protecţia mediului în -Protecţia mediului în contextul


contextul diverselor diverselor domenii profesionale.
domenii profesionale. > Poluarea aerului 2
7 >Poluarea apei 1.2. S14 29.05
>Poluarea solului S15 05.06
Recapitulare,
evaluare. Evaluare sumativă;

15 iunie 2019
1
EVALUARE NAȚIONALĂ 12.06 Încheierea
S16 anului școlar