Sunteți pe pagina 1din 8

Unitate: Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Aluniș

Profesor: Govor Răzvan-Mihai


Disciplină: Educaţie Plastică
An şcolar: 2018-2019
Programa clasei a VII-a

EDUCAȚIE PLASTICĂ
Planificare anuală, clasa a VII-a
COMPETENȚE GENERALE:
1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente şi tehnici variate

2. Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice

3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic

4. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual-artistic

VALORI ȘI ATITUDINI:
o Manifestarea interesului pentru cunoaşterea şi interpretarea operelor de artă plastică şi decorativă.
o Manifestarea iniţiativei în aprecierea critică a operei de artă, compararea propriului punct de vedere cu părerile celorlalţi. Evaluare şi autoevaluare.
o Motivaţia pentru ocrotirea şi punerea în valoare a patrimoniului artistic naţional şi universal.
o Disponibilitatea pentru cultivarea capacităţilor estetice ca fundament pentru participarea la viaţa culturală.
o Înţelegerea şi aprecierea diverselor forme de expresii din patrimoniul artelor plastice universale.

La sfârșitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

1.1-să reprezinte după natură aspectul exterior şi structura interioară a formelor;


2.1-să utilizeze modalităţi de proiectare şi reproiectare a produselor ( design );
2.2-să identifice caracteristicile definitorii ale design-ului;
3.1-să organizeze elementele de limbaj plastic într-un spaţiu dat;
3.2-să evidenţieze centrele de interes ale compoziţiei prin mijloace plastice;
3.3-să realizeze compoziţii plastice statice şi dinamice, unitare din punct de vedere cromatic;
3.4-să exprime prin culoare apropierea şi depărtarea, senzaţia de greu – uşor şi de cald – rece;
3.5-să creeze motive decorative din forme geometrice obţinute prin împărţirea cercului în părţi egale;
4.1-să recunoască trăsăturile dominante ale operelor unor reprezentanţi de seamă ai picturii şi ai sculpturii;
4.2-să realizeze comentarii cuprinzând judecăţi de valoare asupra unor imagini – reproduceri de artă.

CONȚINUTURI:
1. Redarea în perspectivă a liniei, a suprafeţei şi a volumului: studii după natură ( natură statică, *peisaj);
valoraţie creion - cărbune, culoare- efectul spaţial al culorilor
2. Forme plane şi forme spaţiale obţinute în urma observării naturii
3. Compoziţia plastică cu mai multe centre de interes - compoziţia statică şi compoziţia dinamică.
4. Compoziţia decorativă; principii decorative: stilizarea, repetiţia, alternanţa şi jocul de fond. Ritmul în compoziţia decorativă
5. Noţiuni generale de Istoria Artelor: curente şi reprezentanţi, secolele XVII, XVIII
şi XIX, curente şi reprezentanţi; aplicaţii.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
NR. UNITATEA DE Competențe specifice CONÍNUTURI NR. SĂPT. OBSERVAȚII
CRT ÎNVĂŢARE DE
. ORE
1. 1.1 reprezintarea după natură a Compoziţia: 12 SEM I
aspectului exterior şi structura Contraste cromatice în compoziţie: S1-2 12-19.09 10 sept 2018 - 01
interioară a formelor Contrastul clarobscur, închis – febr 2019
3.1 organizarea elementelor de deschis; S3-4 26.09-03.10 18 sapt.
limbaj plastic într-un spaţiu dat Contrastul complementarelor;
3.2 evidenţierea centrelor de Contrastul simultan; S5-6 10-17.10
interes ale compoziţiei prin
mijloace plastice
Contrastul de calitate;
˙*3.3 realizarea compoziţiilor Contrastul de cantitate S7-8 24-31.10
statice şi dinamice, unitare din
punct de vedere cromatic S9-10 07-14.11
3.4 exprimarea prin culoare a
apropierii şi depărtării, senzaţia de S11 21.11
greu-uşor şi de cald-rece
2. Acorduri cromatice 1.1 reprezintarea după natură a 4 22 dec 2018 - 13
aspectului exterior şi structura ian 2019
interioară a formelor S12 28.11 Vacanța de iarnă
3.1 organizarea elementelor de
limbaj plastic într-un spaţiu dat S13 05.12
3.2 evidenţierea centrelor de
interes ale compoziţiei prin
mijloace plastice
S14 12.12
3.3 realizarea compoziţiilor
statice şi dinamice, unitare din S15 19.12
punct de vedere cromatic
3.4 exprimarea prin culoare a
apropierii şi depărtării, senzaţia de
greu-uşor şi de cald-rece
3. Efectul spaţial al 1.1 reprezintarea după natură a
culorilor aspectului exterior şi structura 1
interioară a formelor
3.1 organizarea elementelor de S16 16.01
limbaj plastic într-un spaţiu dat
3.2 evidenţierea centrelor de
interes ale compoziţiei prin
mijloace plastice
3.3 realizarea compoziţiilor
statice şi dinamice, unitare din
punct de vedere cromatic
3.4 exprimarea prin culoare a
apropierii şi depărtării, senzaţia de
greu-uşor şi de cald-rece
4. Compoziţia plastică cu 1.1 reprezintarea după natură a 2 2 - 10 febr 2019
mai multe centre de aspectului exterior şi structura Vacanța
interes: interioară a formelor Structura naturală. Forma plastică. S17 23.01 intersemestrială
Compoziţia statică cu 3.1 organizarea elementelor de Centrul de interes. S18 30.01
mai multe centre de limbaj plastic într-un spaţiu dat Compoziția statică.
interes; 3.2 evidenţierea centrelor de
interes ale compoziţiei prin
Compoziţia dinamică cu mijloace plastice
mai multe centre de 3.3 realizarea compoziţiilor
interes. statice şi dinamice, unitare din
punct de vedere cromatic
3.4 exprimarea prin culoare a
apropierii şi depărtării, senzaţia de
greu-uşor şi de cald-rece
5. Compoziţia decorativă: 1.1 reprezintarea după natură a Compoziția dinamică. 5 SEM II
Poligoane regulate şi aspectului exterior şi structura S1 13.02 11 febr.-14 iunie
stelate; interioară a formelor S2 20.02 2019
Gradaţia; 3.1 organizarea elementelor de 16 sapt.
Asimetria; limbaj plastic într-un spaţiu dat
Progresia; 3.2 evidenţierea centrelor de S3 27.02
interes ale compoziţiei prin Contrastul cald.
mijloace plastice Contrastul rece. S4 06.03
3.3 realizarea compoziţiilor
Analiza compoziției plastice în contrast S5 13.03
cald/rece.
statice şi dinamice, unitare din
punct de vedere cromatic
3.4 exprimarea prin culoare a
apropierii şi depărtării, senzaţia de
greu-uşor şi de cald-rece

6. Studii după 1.1 reprezintarea după natură a 1


natură:valoraţie creion, aspectului exterior şi structura
cărbune, culoare interioară a formelor Efectul spațial al culorilor. Senzația S6 20.03
Natură statică;peisaj 3.1 organizarea elementelor de de ușor/greu. 20 apr- 05 mai
limbaj plastic într-un spaţiu dat Vacanța de
3.2 evidenţierea centrelor de primăvară
interes ale compoziţiei prin
mijloace plastice
3.3 realizarea compoziţiilor
statice şi dinamice, unitare din
punct de vedere cromatic
3.4 exprimarea prin culoare a
apropierii şi depărtării, senzaţia de
greu-uşor şi de cald-rece
7. Perspectiva 3.4 exprimarea prin culoare a 2
Redarea în perspectivă a apropierii şi depărtării, senzaţia de
liniei şi a suprafeţei; greu-uşor şi de cald-rece S7 27.03
Redarea în perspectivă a 3.3 realizarea compoziţiilor S8 03.04
volumului statice şi dinamice, unitare din
punct de vedere cromati
3.2 evidenţierea centrelor de
interes ale compoziţiei prin
mijloace plastice
3.1 organizarea elementelor de
limbaj plastic într-un spaţiu dat

8. Design 2.2 identificarea caracteristicilor


Designul grafic, de definitorii ale designului 1
produs, ambiental 2.1utilizarea modalităţilor de
proiectare şi de reproiectare a S9 10.04
produselor (design)
3.1 organizarea elementelor de
limbaj plastic într-un spaţiu dat
3.4 exprimarea prin culoare a
apropierii şi depărtării, senzaţia de
greu-uşor şi de cald-rece

9. Istoria artelor: artele 4.1 recunoaşterea trăsăturilor 6


plastice în secolele XVII, dominante ale operelor unor Analiza plastică. Reprezentanți ai
XVIII, XIX reprezentanţi de seamă ai picturii picturii și sculpturii: Leonardo Da S10 17.04
Barocul; şi ai sculpturii Vinci, Rembrandt, Renoir, Degas, S11 08.05
Clasicism şi 4.2 realizarea unor comentarii Salvador Dali, Paul Cezanne. S12 15.05
cuprinzând judecăţi de valoare
neoclasicism; asupra unor imagini/reproduceri
S13 22.05
Romantismul şi de artă S14 29.05
realismul; S15 05.06
Impresionismul şi
neoimpresionismul;
Postimpresionismul.
10. Evaluarea portofoliului 4.1 recunoaşterea trăsăturilor Verificarea portofoliilor;
Oră la dispoziţia dominante ale operelor unor Analiza și autoevaluarea S16 12.06 15 iunie 2019
profesorului reprezentanţi de seamă ai picturii portofoliilor. Încheierea anului
şi ai sculpturii ÎNCHEIEREA MEDIILOR. școlar
4.2 realizarea unor comentarii
cuprinzând judecăţi de valoare
asupra unor imaginireproduceri de
artă

DIRECTOR, Responsabil comisie metodică,


Planificarea orelor de educaţie plastică pe semestrul I-II, clasa a VII-a

1.Contraste cromatice în compoziţie: clarobscur, deschis – închis, complementar, simultan, de calitate, de cantitate
Număr de ore=12
Săptămâna=1-12
DETALIERI DE CONŢINUT Competențé specifice ACTIVITATEA DE RESURSE MATERIALE,
ÎNVĂŢARE UMANE ŞI TEMPORALE
Recunoaşterea pe reproduceri a contrastelor 1.1 Exerciţii de stabilire a relaţiilor Albume de artă:
cromatice ţinând cont de efectele produse; 3.1 dintre culoare şi celelalte Rembrandt, Caravaggio, Paul
Realizarea unei compoziţii plastice sau decorative 3.2 elemente de limbaj plastic; Cezanne, Nicolae Dărăscu
în contrastele studiate, urmărind armonizarea 3.4 Conversaţia euristică; Cercul cromatic;
culorilor şi echilibrul compoziţional; Exerciţii de compunere a unor Culori, bloc de desen, paletă, apă,
Evaluare: spaţii plastice. şerveţele din hârtie
- elevul defineşte noţiunea de contrast; 12 ore

- elevul deosebeşte contrastul clarobscur de


contrastul deschis – închis;

Proba practică:
Realizarea unei compoziţii în contrast
închis/deschis.

2. Acorduri cromatice
Număr de ore=3
Săptămâna=13-15
DETALIERI DE CONŢINUT Competențe specifice ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE RESURSE MATERIALE, UMANE ŞI
TEMPORALE
Recunoaşterea acordului cromatic între două 1.1 Observaţii pe imagini – Albume de artă:
sau mai multe culori pe imagini – 3.1 reproduceri de artă a efectelor Henri Catargi, Henri Toulouse –
reproduceri de artă; 3.4 spaţiale şi termodinamice ale Lautrec, Al. Ciucurencu, Nicolae
Realizarea unor contraste cromatice 3.2 culorilor; Tonitza;
puternice între perechile de complementare; Exerciţii de compunere folosind Cercul cromatic;
Obţinerea acordului cromatic între două efectul termodinamic al culorilor; Culori, bloc de desen, paletă, apă,
complementare prin grizare; Exerciţii de obţinere a unor şerveţele din hârtie;
Evaluare: acorduri cromatice prin ruperea Reproduceri din manual
- elevul cunoaşte modul de realizare a tentei complementare cu alb, 3 ore
acordului cromatic între două sau mai negru sau gri;
multe culori; Exerciţii de recunoaştere pe
imagini – reproduceri de artă a
Proba practică: acordului cromatic;
Realizarea unei compoziţii figurative cu Conversaţia;
acorduri cromatice Explicaţia.

DIRECTOR, Responsabil comisie metodică,