Sunteți pe pagina 1din 80

MIHAELA GABRIELA NEACȘU FLORENTINA BUCUROIU MĂDĂLINA CUCEANU

CAIET DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE


ÎN INSTITUȚIILE ȘCOLARE
Master Management Educațional

EDITURA MEGA
CLUJ 2019
CUPRINS

1. Obiective și competenţe specifice vizate prin efectuarea practicii de specialitate în


instituțiile școlare…………………………………………………………………………..5
2. Conţinuturi vizate în practica de specialitate în instituțiile școlare………………...7
3. Fișe de lucru pentru practica managerială (anul I, semestrul
I)......................................................................................................................................10
4. Fișe de lucru pentru practica managerială (anul I, semestrul
II).....................................................................................................................................24
5. Fișe de lucru pentru practica managerială (anul II, semestrul
I)......................................................................................................................................34
6. Fișe de lucru pentru practica managerială (anul II, semestrul
II).....................................................................................................................................64
7. Bibliografie....................................................................................................................80

PRACTICĂ DE SPECIALITATE ÎN INSTITUȚIILE ȘCOLARE


MASTER MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

OBIECTIVE

Obiectiv general: Cunoașterea și exersarea unor practici profesionale manageriale de bază, direct în
instituțiile de învățământ, unități școlare de aplica ție pentru formarea/dezvoltarea comportamentelor
profesionale manageriale de calitate.
Obiective specifice:
O1. realizarea unui antrenament profesional focalizat pe înțelegerea funcționalității sistemului de
management al instituțiilor școlare direct în câmpul educa țional;
O2. identificarea unor stiluri manageriale și a unor comportamente profesionale de bază direct în exerci țiul
activităților managerului din unitățile școlare de aplica ție;
O3. Descrierea organizării activită țIlor interne într-o institu ție școlară, a dimensiunilor managementului
educațional;
O4. Cunoașterea și înțelegerea utilizării principalelor documente manageriale din perspectiva asigurării
calității educației;
O5. Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic al profesorului),
fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice educaţiei.

COMPETENŢELE SPECIFICE VIZATE PRIN EFECTUAREA PRACTICII DE SPECIALITATE ÎN


INSTITUȚIILE ȘCOLARE

COMPETENȚE PROFESIONALE

Cunoștințe:

C1.2 Analiza, explicarea şi interpretarea contextului socio-educaţional utilizând cunoaşterea specifică


managementului organizaţiei şcolare şi a grupului/clasei de elevi.

C6.1 Identificarea şi adecvarea la rolurile, funcţiile, responsabilităţile şi caracteristicile procesului de


dezvoltare profesională la nivel personal şi instituţional.

C6.2 Utilizarea avansată a cunoştinţelor din domeniul dezvoltării personale şi instituţionale în analiza şi
interpretarea situaţiilor educaţionale specifice

Abilități:

C1.5 Crearea unor proiecte manageriale de funcţionare eficientă şi dezvoltare a organizaţiei


şcolare/grupului/clasei de elevi elaborate conform orientărilor inovative din domeniu
C2.4 Utilizarea metodelor avansate de evaluare în aprecierea şi stabilirea fluxului uman – informaţional -
financiar, a procedurilor si a planului de monitorizare a activităţilor si de gestionare eficientă a resurselor
umane şi de timp disponibile pentru programul de studii sau proiectul educaţional.

C3.3 Organizarea şi utilizarea eficientă a resurselor educaţionale în proiectarea, organizarea, monitorizarea


şi evaluarea activităţilor instructiv-educative.

C4.5 Elaborarea unor proiecte de parteneriat educaţional şi social utilizând metode adecvate de
comunicare,relaţionare şi cooperare.

Competențe transversale

CT1 Atitudine responsabilă faţă de domeniul didactic şi ştiinţific în abordarea situaţiilor - problemă cu grad
ridicat de dificultate în vederea soluţionării eficiente a acestora, cu respectarea principiilor şi a normelor de
etică profesională.

CT2 Aplicarea eficientă a principiilor şi tehnicilor de conducere, comunicare şi relaţionare la nivel


organizaţional sau de grup profesional în condiţiile asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice.

CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională, dezvoltarea şi adaptarea competenţelor profesionale la


cerinţele şi dinamica contextului profesional şi social.
Componența caietului
Conţinuturi vizate în anul I master ME Nr. ore Metode de predare
semestrul I de practică

1. Descrierea structurii
dimensionale și a
climatului educațional
dintr-o grupă de
1. Grupa de preșcolari/Clasa de elevi-microgrupuri preșcolari/clasa de
4 ore
sociale în climat educațional elevi

2. Regulamantul grupei
de preșcolari/clasei de
elevi

3. Descrierea noilor
 Conversația roluri manageriale
 Explicația ale cadrului
 Dezbaterea didactic cu
 Analiza principalelor exemplificare
2. Rolurile și stilurile manageriale ale cadrului didactic 6 ore
documente concretă
în grupa de preșcolari/clasa de elevi
manageriale școlare și 4. Test de
a principalelor identificare a
documente ale calității propriului stil
educației managerial (cu
scurt comentariu)
 Brainstorming
Problematizarea 5.Descrierea unei
 Reflecția personală/de tehnici/model/procedeu
grup pentru un management
eficient al problemelor
3. Managementul problemelor disciplinare în grupa diciplinare sau
10 ore
preșcolară/clasa de elevi
Studiu de caz:
gestionarea unei
situații de criză
educațională

4.Managementul comunicării cu preșcolarii/elevii și 6.Grila de identificare a


părinții propriului
comportament
8 ore
comunicativ în clasa de
elevi (cu scurt
comentariu)

TOTAL ORE 28 ore


Conţinuturi vizate în anul I master ME Componența caietului de
Nr. ore Metode de predare
semestrul II practică

1. Managementul grupei de preșcolari/Managementul 1.Consilul elevilor pe clasă


10 ore
democratic-participativ al elevilor în clasa de elevi  Conversația (descriere)
 Explicația
2. Managementul participativ al părinților în clasa de  Dezbaterea 2.Proces verbal ședință cu
elevi 6 ore  Analiza principalelor părinții
documente
manageriale școlare și
a principalelor
documente ale calității 3.Plan educațional
3. Managementul educației incluzive 4 ore
educației individualizat
 Brainstorming
8 ore Problematizarea 4.Înventar dificultăți de
4. Managementul activităților educaționale la grupa de
 Reflecția personală/de învățare întâmpinate de
preșcolari și al învățării în clasa de elevi
grup preșcolari/școlarii mici

TOTAL ORE 28 ore

Conţinuturi vizate în anul II master ME Componența caietului de


Nr. ore Metode de predare
semestrul I practică

 Conversația 1. Descrierea instiuției


 Explicația școlare de aplicație la
4 ore  Dezbaterea practică
1. Școala/Grădinița ca organizație
 Analiza principalelor 2. Organigrama instiuției
documente școlare de aplicație la
manageriale școlare și practică
a principalelor 3.Planul de dezvoltare
documente ale calității instituțională
educației 4.Planul de îmbunătățire a
 Brainstorming calității educației
Problematizarea 5.Procedură CEAC de
3. Managementul calității educației în instituțiile 10 ore
 Reflecția personală/de îmbunătățire a comunicării cu
școlare
grup părinții
6.Prezentarea activității
comisiei metodice de
specialitate pe anul școlar în
curs
4. Managementul documentelor școlare 10 ore 7.Fișa postului de manager
școlar

8.Plan managerial

9.Model condica de control a


directorului

10.Proces verbal ultima


ședința CA
11.Proces verbal ultima
ședința Consiliu profesoral
4 ore 12.Model stat de funcții și stat
de personal
5. Managementul resurselor umane în instituțiile
școlare 13.Fisa de evaluare a cadrului
didactic

TOTAL ORE 28 ore

Conţinuturi vizate în anul II master ME Componența caietului de


Nr. ore Metode de predare
semestrul II practică

4 ore 1.Chestionar privind


1. Managementul climatului organizațional în institu țiile
școlare climatul educațional
 Conversația
 Explicația 2.Proiect educațional recent
 Dezbaterea
(la alegere)
2. Mangamentul proiectelor și parteneriatelor 10 ore  Analiza principalelor
educaționale în instituțiile școlare documente 3.Parteneriat educațional
manageriale școlare și
recent încheiat (la alegere)
a principalelor
documente ale calității
4. Proiect ,,Școala după
educației
3. Managementul activităților de tip ,,școala după 4 ore școală”(documentație model
 Brainstorming
școală” elaborată)
Problematizarea
 Reflecția personală/de
5.Proiect de buget propriu
10 ore grup
4. Managementul financiar în instituțiile școlare unității școlare (model)

TOTAL ORE 28 ore


FIȘE DE LUCRU PRACTICĂ MANAGERIALĂ
master ME_ anul I_ semestrul I

Fișa 1.
Descrierea structurii dimensionale și a climatului educațional

dintr-o grupă de preșcolari/clasa de elevi

A. Structura dimensională

a. Dimensiunea ergonomică
b. Dimensiunea psihologică
c. Dimensiunea socială
d. Dimensiunea normativă
e. Dimensiunea operațională
f. Dimensiunea inovatoare

B. Climatul educațional-caracteristici
Fișa 2.
Regulamentul grupei de preșcolari/clasei de elevi
Fișa 3.
Descrierea principalelor roluri manageriale ale cadrului didactic cu
exemplificare concretă

Nr.crt. Noile roluri manageriale ale cadrului didactic Exemple de exercitare a


acestor roluri
I. Roluri interpersonale
 Rol figurativ

 Rol de lider

II. Rol de facilitator al comunicării interpersonale


 Roluri informaționale

 Rol de monitor

 Rol de diseminare

 Rol de purtător de cuvânt

III. Roluri decizionale


 Rol de antreprenor

 Rol de distribuitor de resurse

 Rol de stabilizator

 Rol de negociator
Fișa 4.
Test de identificare a propriului stil managerial (cu scurt comentariu)

Grila managerială (R. Blake & J. Mouton) de identificare a stilurilor manageriale


MODEL
Încercuiţi la fiecare categorie o singură afirmaţie (cea care vă caracterizează cel mai bine):
I. Decizii:
1. Când iau decizii ţin cont de menţinerea bunelor relaţii cu colaboratorii;
2. Îmi place să iau decizii hotărâte;
3. Iau decizii creative, bazate pe înţelegere şi cooperare
4. Accept deciziile altora
5. Iau decizii care pot fi puse în practică chiar dacă ştiu că nu sunt perfecte
II. Convingeri
1. Îmi însuşesc ideile atitudinile şi opiniile altora
2. Ţin cont de ideile, opiniile, atitudinile diferite de ale mele
3. Îmi menţin ideile, opiniile, atitudinile chiar dacă pot supara pe cineva
4. Prefer să accept ideile, opiniile, atitudinile altora în loc să le impun pe ale mele
5. Când apar ideile, opiniile, atitudini total diferite de ale mele prefer să aleg o cale de mijloc
III. Conflicte
1. Când apar conflicte încerc să am o atitudine corectă şi fermă pentru a ajunge la o soluţie echitabilă
2. Când apar conflicte încerc să le stopez sau să-mi impun punctual de vedere
3. Încerc să nu generez conflicte, iar când acestea apar încerc să calmez spiritele şi să fac oamenii să lucreze
împreună
4. Când apar conflicte încerc să stabilesc cauzele şi să le soluţionez plecând de la cauze
5. Când apar conflictele încerc să rămân neutru şi dacă se poate să nu mă implic
IV. Emoţii
1. Când lucrurile nu merg bine sunt în defensivă şi încerc să aduc contraargumente
2. Adoptând o poziţie neutră mă agit foarte rar
3. Când sunt în situaţii tensionate nu ştiu cum vor evolua lucrurile şi încerc să nu mă implic
4. În situaţii tensionate reacţionez în mod calm, prietenesc
5. Când mă stârnesc, deşi încerc să mă controlez, nerăbdarea mea este vizibilă
V. Umorul
1. Umorul meu este adecvat situaţiei şi îmi păstrez simţul umorului chiar în situaţii tensionate
2. Încerc prin umorul meu să menţin relaţii amicale, iar în situaţii tensionate să abat atenţia
3. Ceilalţi mă consideră fără haz
4. Unii consideră umorul meu prea muşcător
5. Umorul mă ajută să-mi dobândesc şi să-mi menţin o poziţie favorabilă în colectivitate
VI. Efortul
1. Conduc rar activităţile, dar îmi ofer sprijinul
2. Sunt capabil de efort susţinut şi îi pot determina şi pe ceilalţi să mi se alature
3. Îmi place să menţin un ritm de muncă constant, cumpătat
4. Nu prea depun efort şi îmi plac treburile care se rezolvă de la sine
5. Doresc ca toate sarcinile să fie îndeplinite bine şi la timp

Scrieţi în dreptul fiecărei afirmaţii încercuite cifrele corespunzatoare (de mai jos)!
Cifra Stilul Cifra Stilul Cifra Stilul
I – 1 1.9 III – 1 5.5 V–1 9.9
I-2 9.1 III – 2 9.1 V–2 1.9
I – 3 9.9 III - 3 1.9 V–3 1.1
I – 4 1.1 III – 4 9.9 V-4 9.1
I – 5 5.5 III – 5 1.1 V–5 5.5
II – 1 1.1 IV – 1 9.1 VI – 1 1.9
II – 2 9.9 IV – 2 1.1 VI – 2 9.9
II – 3 9.1 IV – 3 5.5 VI - 3 5.5
II – 4 1.9 IV - 4 1.9 VI - 4 1.1
II – 5 5.5 IV – 5 9.9 VI – 5 9.1

Centralizaţi și adunaţi separat întregii şi zecimalele şi împăriţiţi la 6


Total la întregi: ………….
Total la zecimale: …………….
Stabiliți punctul din grilă cu coordonatele ………

SCURTĂ DESCRIERE A PROPRIUlUI STIL MANAGERIAL

9.1 – stilul "asertiv" : nivelul rezultatelor ridicat, nivelul relaţiilor scăzut;


liderul din pozitia 9.1 este foarte autoritar si “orientat pe îndeplinirea sarcinii” şi personifică
“spiritul antreprenorial”.
1.9 – stilul "preocupat": nivelul rezultatelor scăzut, nivelul relaţiilor ridicat; liderul este preocupat
aproape exclusiv de oameni, considerand ca sarcina sa majora consta in stabilirea relatiilor armonioase
de munca, in asigurarea unui climat de munca placut , indiferent de rezultate.
1.1 – stilul "pasiv: nivelul rezultatelor scăzut, nivelul relaţiilor scăzut ; este caracteristic unei persoane
care renunţă de fapt la rolul de lider.
5.5 – stilul "administrativ": nivelul rezultatelor mediu, nivelul relaţiilor mediu; liderul a identificat soluţii
satisfăcătoare prin acţiuni de echilibrare sau compromis, fixează obiective realiste, nu foarte înalte și
este preocupat în egală măsură de dezvoltarea unor relații armonioase de muncă și atingerea
obiectivelor fixate.
9.9 – stilul "motivant": nivelul rezultatelor ridicat, nivelul relaţiilor ridicat; liderul se bazează pe o
puternică interdependență a oamenilor în echipa pe care o conduce, este cu adevarat un conducator de
echipă, capabil să obțină performanțe ridicate și să ofere subordonaților, înacelași timp, mari satisfacții
în muncă.
Fișa 5
Descrierea unei tehnici/model/procedeu pentru un management
eficient al problemelor disciplinare

SAU Studiu de caz: gestionarea unei situații de criză educațională


Fișa 6
Grila de identificare a propriului comportament comunicativ în clasa
de elevi (cu scurt comentariu)

MODEL Fişa de observare a comportamentului comunicativ al profesorului (Ezechil L.,2007,


p.2-4)
NUMELE:....................................................
ŞCOALA:....................................................
SPECIALITATEA:.............................................
GRADUL DIDACTIC:.............................................
Într-o f. Într-o mică Într-o Într-o f.
Descriptori comportamentali mică măsură mare mare
măsură măsură măsură
1. este relaxat în relaţiile cu elevii
2. creează în sala de clasă un climat
plăcut, de încredere
3. îi ascultă cu atenţie pe elevi atunci
când răspund la lecţii, fără a-i întrerupe
şi fără a-i sancţiona imediat ce au greşit
4. le explică elevilor cu răbdare de ce a
adoptat anumite decizii care îi
afectează în mod neplăcut
5. reia anumite explicaţii ori de câte ori
este nevoie până înţeleg toţi elevii
6. creează diferite oportunităţi pentru ca
elevii să îşi poată exprima propriile
puncte de vedere
7. manifestă capacităţi empatice
8. stimulează stabilirea unor interacţiuni
între elevi
9. organizează clasa de elevi pe grupe
omogene pentru realizarea unor sarcini
didactice
10. organizează clasa de elevi pe grupe
eterogene pentru realizarea unor
sarcini didactice
11. foloseşte personal convingătoare în
explicaţiile pe care le oferă elevilor
12. îi ajută pe elevi să depăşească anumite
obstacole/bariere subiective pe care le
resimt în stabilirea unor relaţii de
comunicare cu colegii
13. îi ajută pe elevi să depăşească anumite
obstacole/bariere subiective pe care le
resimt în stabilirea unor relaţii de
comunicare cu profesorii
14. are reprezentări realiste asupra
interlocutorilor
15. evită să atribuie interlocutorului
defecte în mod abuziv
16. ştie să inducă interlocutorului stări
psihologice personal, optimiste
17. stilul de predare este foarte clar, pe
înţelesul elevilor
18. caută în permanenţă elemente de
atractivitate pentru a stârni interesul
elevilor pentru lecţie
19. ritmul vorbirii este echilibrat (nici prea
lent, nici prea rapid)
20. foloseşte calităţile vocii (intensitate,
person) pentru a sublinia elementele
de conţinut cu cea mai mare
semnificaţie
21. în timpul discursului, introduce unele
perso care să person elevilor să
reflecteze îndelung asupra ideilor
esenţiale
22. menţine un contact person viu cu
interlocutorii lui

Notă: Fişa va fi completată pe rând de către un profesor şi apoi de către un coleg de al său,
pentru ca, ulterior, datele obţinute să fie supuse unui proces de comparare. Cu cât valorile
rezultate prin procesul personale vor fi mai apropiate de valorile aprecierilor cu caracter
autoevaluativ, cu atât obiectivitatea perceperii de sine va fi îmbunătăţită.

SCURT COMENTARIU ASUPRA PROPIULUI STIL COMUNICATIV


Examen 29 ianuarie 2021
Colocviu practica ora 14
De prezentat o fisa din portofoliu
FIȘE DE LUCRU PRACTICĂ MANAGERIALĂ
master ME_ anul I_ semestrul II
Fișa 1. Descrierea Consiliului elevilor pe clasă
Fișa 2. Proces verbal ședință cu părinții
Fișa 3. Plan educațional individualizat
Fișa 4. Inventar dificultăți de învățare întâmpinate de
preșcolari/școlarii mici
FIȘE DE LUCRU PRACTICĂ MANAGERIALĂ
master ME_ anul II_ semestrul I
Fișa 1. Descrierea instiuției școlare de aplicație la practică
Fișa 2. Organigrama instiuției școlare de aplicație la practică

-
Fișa 3. Planul de dezvoltare instituțională
Fișa 4. Planul de îmbunătățire a calității educației
Fișa 5. Procedură CEAC de îmbunătățire a comunicării cu părinții
Fișa 6. Prezentarea activității comisiei metodice de specialitate pe
anul școlar în curs (în sinteză)
Fișa 6.
Fișa postului de manager școlar
Fișa 7. Plan managerial
Fișa 8. Model condică de control a directorului
Fișa 9. Proces verbal ultima ședința Consiliului de Administrație
Fișa 10. Proces verbal ultima ședința Consiliului Profesoral
Fișa 11. Model Stat de funcții și stat de personal
Fișa 12. Fișa de evaluare a cadrului didactic
FIȘE DE LUCRU PRACTICĂ MANAGERIALĂ
master ME_ anul II_ semestrul II
Fișa 1. Chestionar privind climatul educațional

Acest chestionar îşi propune să identifice abilitatea cadrului didactic de a construi şi promova
dimensiunea afectivă a climatului educațional, a activităţii didactice în special. (sursa:
https://www.surveymonkey.com/r/DACE)
I. Dezvoltarea de relații pozitive cu elevii

1. Salut elevii când intru în clasă.


2. Numesc elevii folosind prenumele atunci când mă adresez lor.
3. Încerc să am minim 3-5 episoade de contact vizual cu fiecare dintre elevii din clasă pe
parcursul orei.
4. Interacționez verbal, măcar o dată, cu fiecare elev, pe durata unei ore de curs.
5. Mă implic în activitatea elevilor la clasă, atunci când sesizez că au nevoie de prezența mea.
6. Comportamentul meu față de elevi este caracterizat de respect.
7. Comportamentul meu față de elevi este caracterizat de empatie.
8. Le vorbesc cu calm elevilor mei.
9. Îi laud pe elevii mei atunci când nu manifestă comportamente problematice.
10. Ţin legătura cu părinții fiecăruia dintre elevii mei.
11. Elevii mei îmi spun că se simt protejați în clasă.

II. Atitudini și convingeri cu privire la comportamentele problematice ale elevilor


1. Consider că există o legătură între situația la învățătură a elevului și comportamentele sale
problematice.
2. Cred că în spatele oricărui comportament problematic al elevului se află un mesaj sau o nevoie pe care
acesta încearcă să o comunice.
3. Cred că sunt multiple strategii prin care eu, ca și cadru didactic, pot să contribui la prevenirea
comportamentelor problematice ale elevilor.
4. Îmi dau seamca care sunt acele comportamente ale elevilor care mă fac să îmi pierd
cumpătul.
5. Cred că unele din comportamentele problematice ale elevilor au legătură cu proasta
creștere și lipsa de respect față de mine și materia pe care o predau.
6. Ştiu cum să fac față în situațiile în care comportamentele elevilor mei mă nemulțumesc.
7. Cer sprijinul colegilor mei (alți profesori, psiholog școlar) atunci când mă confrunt cu
comportamente problematice din partea elevilor

III. Dezvoltarea de rutine la clasă


1. La fiecare oră utilizez tehnici de predare și evaluare în care implic toata clasă.
2. La fiecare oră utilizez tehnici de predare și evaluare în care implic grupuri mici de elevi.
3. La fiecare oră utilizez tehnici de predare și evaluare în care implic pe fiecare elev în
parte.
4. Îi anunț pe elevi de la începutul colaborării cu ei, că la ora mea vor exista anumite
reguli.
5. Elaborez împreună cu elevii mei fiecare regulă.
6. Recompensez elevii pentru respectarea regulilor.
7. Elevii știu care sunt consecințele necomplianței la reguli.
8. Folosesc regulile la clasă consistent și perseverent.
9. Formulez reguli care sunt adecvate nivelului de dezvoltare a elevilor.
10. Le ofer elevilor contextul în care să exerseze şi să internalizeze regulile.
11. Formulez regulile pozitiv (elevii ştiu ce se aşteaptă de la ei, ce ar trebui să facă, evit
cuvantul “NU” în formulări).
12. Formulez un număr adecvat de reguli (3-6).
13. Regulile sunt afişate vizibil în clasă, astfel încât oricare dintre ei să şi le poată reaminti
cu uşurinţă.
IV. Oferirea de instrucţiuni

1. Captez atenţia elevilor înainte de a da sarcini și instrucţiuni.


2. Dau un numar cât mai mic de instrucţiuni.
3. Dau instrucţiuni şi sarcini individualizate, în funcţie de nivelul şi nevoile elevilor.
4. Dau sarcini şi instrucţiuni clare si scurte.
5. Formulez pozitiv instrucţiunile (le spun elevilor ce au de făcut, nu ce nu ar trebui să
facă). Le ofer elevilor timp pentru a procesa şi a răspunde la întrebări/ instrucţiuni.
6. Dacă este posibil, le ofer elevilor alegeri şi alternative.
7. Monitorizez realizarea sarcinilor/ instrucţiunilor şi dau feedback pozitiv (laud reuşita,
transform greşeala într-un nou context de învăţare).
V. Utilizarea feedbackului pozitiv şi încurajării
1. Acord elevilor timp şi atenție personală când manifestă comportamente dezirabile.
2. Folosesc încurajări și laude verbale când elevii manifestă comportamente dezirabile.
3. Folosesc feedback descriptiv în relație cu elevii (ex. îmi place când mă ajuți să distribui
testele în clasă).
4. Sunt entuziastmat/ă și mândru/ă când îmi laud elevii.
5. Apreciez mai degrabă eforturile depuse de un elev, decât rezultatul final.
6. Folosesc comportamentul non-verbal pentru a-mi arăta aprecierea față de un elev (ex.
zâmbesc, fac cu ochiul, mângâi pe creștet etc.).
7. Implic alți adulți în aprecierea unui elev (părinte, alți profesori).
8. Folosesc zilnic la clasă feedback-ul pozitiv și încurajarea.
VI. Preocuparea pentru construirea stimei de sine a elevilor
1. Folosesc ascultarea activă cu fiecare dintre elevii mei.
2. Evit etichetările și judecățile de valoare la clasă.
3. Sunt deschis la toate ideile elevilor și le dau feedback .
4. Încurajez inițiativa, întrebările și curiozitatea elevilor în clasă.
5. Apreciez eforturile elevului, indiferent de rezultat.
6. Accept toate emoțiile elevilor mei, ca fiind firești și naturale (inclusiv furia, frica,
tristețea). Adaptez disciplina pe care o predau la nevoile și nivelul de dezvoltare a
elevului.
7. Facilitez tranziția elevului în contexte noi și dificile (ex. acord extraatenție unui elev
nou).
VII. Preocuparea pentru încurajarea autonomiei elevilor
1. Ofer elevilor ocazii pentru a face propriile alegeri.
2. Ofer elevilor timp pentru a răspunde/ realiza sarcini independent, înainte de a le oferi
asistență. Creez în clasă oportunități pentru luarea deciziilor și rezolvarea problemelor.
3. Îi învăț pe elevi strategii prin care să își monitorizeze singuri performanța (abilități de
autoevaluare).
4. Îi învăț pe elevi strategii de management emoțional (ex. ce să facă/ spună când se simt
triști, furioși, frustrați etc.).
5. Îi implic pe elevii cu abilități dezvoltate ca “asistenți” la clasă (peer education).
6. Încurajez parteneriatele de studiu (ex. formez perechi, elev cu dificultate – elev
performant și dau o sarcină comună).
VIII. Preocuparea pentru dezvoltarea competențelor sociale ale elevilor
1. Am in vedere dezvoltarea abilităților de interacțiune între elevi, atunci cand predau o
lecție. Folosesc jocul de rol ca strategie didactică.
2. Înglobez activitațile de cooperare între elevi în strategiile de predare și evaluare.
3. Structurez activitatea la clasă, astfel încât elevii să învețe să împartă informații/
materiale didactice etc.
4. Structurez activitatea la clasă, astfel încât elevii să învețe să își aștepte rândul.
5. Structurez activitatea la oră, astfel încât fiecare elev să vorbească măcar o dată în fața
colegilor săi.
IX.  Preocuparea pentru dezvoltarea competențelor emoționale ale elevilor

1. Folosesc în activitatea didactică imagini/ situații care să ilustereze diferite emoții umane.
2. Le arăt elevilor că le înțeleg emoțiile prin: strategii de validare emoțională, oglindirea
emoțiilor și comportamentelor, etichetarea emoțiilor, comportamentelor nonverbale
(ex. “ai ridicat tonul, înțeleg că ești furios”, “observ că plângi, probabil ești trist”,
încuviințare cu capul, atingere ușoară pe spate, zâmbet și contact vizual susținut,
apropiere de elev etc.; “când tu te uiți pe fereastră în timpul orei, eu înțeleg că te-ai
plictisit, e adevărat?” etc.).
3. Îi ajut pe elevi să își recunoască și înțeleagă propriile stări emoționale, precum și pe ale
colegilor.
4. Folosesc situații reale de viață pentru a modela abilitatea de rezolvare de probleme.
Transmit mesajul că toate emoțiile sunt firești și sănătoase.
5. Îi învăţ pe elevi diferența dintre emoții și comportamente, transmițând mesajul că
emoțiile sunt întotdeauna firești (ex. furia), dar comportamentele nu (ex. să lovesc, când
sunt furios). Modelez autoreglarea emoțională, pornind de la propria situație (ex. sunt
frustrat acum, așa că voi lua o pauză și voi respira adânc, ca să mă calmez).
6. Dacă un elev este supărat, folosesc această ocazie pentru a-l învăța și pe el și pe colegi
cum să îşi schimbe starea emoţională în bine.
7. Apreciez eforturile depuse de elevi în încercarea de autoreglare emoțională.
8. Îi învăț pe elevi semnalele timpurii ale “crizei emoționale” (ex. bate inima tare, înroșirea
feței, privirea fixă, încruntarea etc.).
9. Îi învăț pe elevi strategii adaptate diferitelor tipuri de “criză emoțională”.

X. Preocupare pentru dezvoltarea relației cu familia


Invit regulat părinţii fiecărui elev la discuții legate de progresul acestuia.
Țin cont de programul părinților în stabilirea întâlnirilor.
Informez părinţii în legătură cu schimbările observate în conduita elevului.
Implic familia în elaborarea unui plan de suport, atunci când este cazul.
Monitorizez împreună cu părintele schimbările în comportamentul elevului.
Revizuiesc periodic, cu părintele, planul suport pentru elev, în funcție de schimbare.

Date de identificare
Specializarea:
Profesor pentru…………………………………………………..
 Vârsta:
□ până în 25
□ între 26-35
□ între 36-45
□ între 46-55
□ peste 55
Vechime în învățământ:

□ 1 an
□ între 1 și 3 ani
□ între 4 și 8 ani
□ între 9 și 15 ani
□ între 16 și 20 ani
□ peste 20 de ani

Gradul didactic
□ Fără grad didactic
□ Definitivat
□ Grad didactic II
□ Grad didactic I
Gen
□ Feminin
□ Masculin

 Instituţia de învăţământ

□ Grădinița
□ școală general
□ liceu/ colegiu național

 Mediul unde se află unitatea de învățământ


□ Urban
□ Rural
Fișa 2. Proiect educațional recent (la alegere)
Fișa 3. Parteneriat educațional recent încheiat (la alegere)
Fișa 4. Proiect ,,Școala după școală”(documentație model elaborată)
Fișa 5. Proiect de buget propriu unității școlare (model)
Bibliografie
1. Barbu, D.I. (2009).Climatul educațional și managementul școlii, București: EDP;
2. Boboc, I. (2004).Psihosociologia organizaţiilor şcolare şi managementul educaţional,
Bucuresti: Editura Aramis;
3. Bocoș, M., Răduț-Taciu, R., Chiș, O. (2015). Tratat de management educațional pentru
învățământul primar și preșcolar, Pitești: Editura Paralela 45;
4. Cristea, S. (2003). Managementul organizaţiei şcolare, Bucuresti: EDP;
5. Dragomir, M., Breaz, D., Breaz, M., Plesa, A. (2001). Mic Dicţionar de Management
Educaţional,Cluj: Editura Hiperborea;
6. Ezechil L. (2007). Competenţa de comunicare într-o abordare pragmatică,articol pdf.
(http://www.sinuc.utilajutcb.ro/SINUC-2007/SECTIA--V/7.V.9.pdf)
7. Frăsineanu, E.(2014). Pedagogie. Managementul clasei de elevi: suport de curs. Craiova:
Editura Sitech;
8. Iucu, R. (2000). Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Iaşi: Editura Polirom;
9. Joiţa, E. (2000). Management educaţional. Profesorul – manager: roluri şi metodologie. Iaşi:
Editura Polirom;
10. ***Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
11. Maciuc, I. (2007). Formarea competenţei manageriale a profesorului, Craiova: Editura
Sitech;
12. Manea, A., ,D. (2013). Managementul organizației școlare. Implicații ale managementului
democratic-participativ la nivelul unității școlare de tip incluziv, Cluj-Napoca: Editura Eikon;
13. Mogonea, F. (2009). Profesorul şi managementul clasei de elevi. Fundamente teoretice.
Ipoteze şi soluţii aplicative. Sarcini şi nstrumente de lucru. Profilul de competenţă
managerială a profesorului. Craiova: Editura Universitaria
14. Maciuc, I. (2007). Management educaţional. Formarea competenţei manageriale a
profesorului. Craiova: Editura Sitech
15. Niculescu, R. (1994). A învăţa sa fii un bun manager, Tulcea: Editura Inedit;
16. Pânişoară, G., Pânişoară, I. O. (2004). Managementul resurselor umane. Ghid practic. Iaşi:
Editura Polirom
17. Păun, E. (1999). Şcoala abordare sociopedagogică. Iaşi: Editura Polirom
18. Stan, E. (2003). Managementul clasei. Bucureşti: Editura Aramis
19. Ţăranu, A., M. (2009). , Şcoala între comunitatea locală şi provocările globalizării, Editura
Institutul European, Iaşi.
20. Zlate, M. (2004). Leadership şi management. Iaşi: Editura Polirom

S-ar putea să vă placă și