Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

Modul III: Etică și comunicarea profesională


Clasa: a X-a
Profil: Tehnician în activităţi economice
Unitatea de învăţare: Procesul comunicării
Titlul lecţiei: Elementele procesului de comunicare
Tipul lecţiei: Lecţie mixtă (transmitere de informaţii şi formare de abilităţi şi deprinderi)
Durata: 50 minute;
Loc de Desfăşurare: Sala de clasă
Competenţe generale:
UC.1. Utilizează tehnici de comunicare interpersonale adecvate situaţiilor şi contextelor profesionale
şi dezvoltării personale în scopul obţinerii performanţei
Competenţe specifice:
C1. Poziţionează interlocutorul într-o schemă de comunicare
C2. Utilizează tehnici de ascultare necesare obţinerii informaţiilor
C3. Susţine oral anumite idei în faţa interlocutorului
C4. Utilizează mijloace de comunicare
C5. Aplică diferite forme de comunicare în diferite contexte
C6. Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei
Obiective operaţionale (cognitive): La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O.1. să defininească conceptului de comunicare
O.2. să identifice scopul comunicării;
O.3. să identifice schema comunicării;
O.4. să definească diversele tipuri de comunicări;
O.5. să definească elementele componente ale procesului de comunicare;
O.6. să aleagă tipuri de comunicare verbală adecvate în negociere
Strategia Didactică:
A. Metode şi procedee didactice:
- studiul de caz, dialogul, expunerea, observaţia dirijată, problematizarea, conversaţia euristică.
B. Mijloace de învăţământ:
1.Mijloace pentru prezentarea audiovizuală: calculator, videoproiector şi planşe.
2.Mijloace pentru prezentarea sub forma scrisă: Fişe de documentare, material bibliografic suplimentar.
3.Obiecte de lucru: tabla, flipchart, ,planşe, fişe de lucru.
C.Forme de organizare:
1.Frontală, dirijată de profesor sau prin materialul didactic utilizat.
2.Pe grupe de elevi.
Evaluare
A.Tipul de evaluare: periodică, cu valoare de diagnostic
B.Metode de evaluare: chestionare orală şi scrisă, frontală şi individuală, folosind Fişa de autoevaluare
C.Criterii de evaluare: elevul demonstrează că identifică componentele unei scheme a comunicării in
situaţii date
ACTIVITATEA 1.
Lucrul pe grupe:
Denumirea activităţii: Elementele procesului de comunicare
Denumirea modulului şi orice alte referenţe administrative: Negociere în afaceri
Timpul alocat efectuării activităţii: 20 minute
Obiectivul activităţii: Să aleagă tipuri de comunicare verbală adecvate în negociere
Numele elevului: „X”
Data:
Pentru documentare vezi Fişă de documentare 1

Fişă de documentare 1

Elementele procesului de comunicare

Emiţătorul este persoana care iniţiază şi formulează mesajul, declanşând actul comunicării.

Receptorul este persoana care primeşte comunicarea, decodifică mesajul, îl înţelege, îl interpretează,
analizează noutatea informaţiei (după o prealabilă selecţie a datelor) şi formulează un răspuns adecvat.

Contextul: este foarte important pentru că aceleaşi cuvinte vor suna altfel într-un birou decât pe stradă.
Orice comunicare are contextul ei.

Mesajul: este forma fizică în care emiţătorul codifică informaţia, poate fi un ordin, o idee, un gând.

Mesajul: are ca obiectiv informarea, convingerea, impresionarea, amuzarea, obţinerea unei acţiuni.
Mesajul: este supus unui proces de codificare şi decodificare între cele două persoane, emiţătorul
codifică mesajul trimis iar receptorul decodifică mesajul primit. Mesajul este elementul care conţine
simbolurile verbale şi non-verbale; are un “text” – care este vizibil şi are “muzică” ( uneori conţine o
ameninţare nedorită).

Mijlocul de comunicare sau canalul de comunicare este drumul parcurs de mesaj dinspre emiţător spre
receptor.

Poate fi:

formal – comunicare ce urmează structura ierarhică a organizaţiei şi

informal – când comunicarea provine din interactiunile sociale şi legăturile informate din cadrul
organizaţiei ( idei, opinii, zvonuri).
Mijlocul de comunicare cuprinde: discuţia de la om la om;disctţia de la om la om; şedinţe, telefon, fax;
Internet.

Limbajul poate fi: verbal (cu cuvinte); non – verbal (limbajul corpului, timpului, spaţiului, lucrurilor,
îmbrăcămintei); paraverbal (tonalitate ,accentuare , ritm de vorbire).

Feedback-ul: confirmă emiţătorului primirea şi însuşirea de către receptor a informaţiei comunicate şi


care, totodată, ajută emiţătorul să-şi realizeze activitatea de transmitere a informaţiilor.