Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic cl.

VII-a

I. Date generale
Data :
Clasa VII-a
Obiectul : Informatica
Subiectul : Interfeţe grafice
Tipul lecţiei : lecţie de formare a priceperilor şi deprinderilor

II. Obiectivul cadru :


Cunoaşterea şi utilizarea interfeţelor grafice.

III. Obiective operaţionale :


O1 - să cunoască structura şi modul de utilizare a interfeţelor grafice ;
O2 - să cunoască şi să poată identifica tipurile de ferestre ale interfeţelor grafice : de navigare , de explorare , de
aplicaţie , de document , de dialog ;
O3 - să cunoască şi să poată explica semnificaţia pictogramelor utilizate în interfeţe grafice ;
O4 - să cunoască şi să poată utiliza unele poziţii frecvent utilizate ale meniului Start : Shot Down, Fiind, Documents ,
Programs , Run.

Strategii didactice :

a) Metode şi tehnici de învăţare :


M1 – cooperare ; M2 – observaţie reciprocă ; M3 - explicaţia ; M4 – studiul individual ; M5 – notarea pe tablă ;
M6 – învăţarea prin descoperire dirijată ; M7 – instruirea asistată de calculator .

b) Moduri de activitate cu elevii : 1. Instruirea în grupuri ; 2.Instruirea reciprocă ; 3. Consolidarea teoriei prin practică .

Surse informaţionale :
Manualul cl. VII-a Informatica , editura Ştiinţa , 2001 , pag. 33-36
Timpul
Nr. Evenimente Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Forme de Metode
d.r instrucţionale de lucru de
învăţare evaluare
I. Moment 1 Salut elevii.Notez absenţele. Elevii pregătesc cele necesare
organizatoric pentru lecţie.
Captarea atenţiei Propun elevilor să citească şi să Elevii explică ce au subînţeles M1 Frontal Orală
explice motto-ul de pe tablă : din motto.
“Consideră nefericită ziua sau
ora în care nu ţi-ai îmbogăţit cu
nimic cultura.”(Ian Comenskii)

II. Verificarea 8 Pentru verificarea şi Elevii citesc de pe foaie întreba-


cunoştinţelor reactualizarea cunoştinţelor se rea, dau răspuns.Rezolvă careul. M5
şi propune careul
reactoalizarea
celor necesare
comunicării
temei noi.
III. Se propune să se citească Elevii citesc verticala A-B , C-D
3.1. Anunţarea 1 verticala A-B , C-D. şi enunţă subiectul lecţiei. Indivi-
subiectului dual Oral
Notează în caiete subiectul grup
3.2. Prezentarea lecţiei, citesc şi analizează
sarcinilor,a Propun elevilor să citească obiectivele. M2 ; M6
situaţiei de 3 obiectivele lecţiei.
învăţare.

3.3. Dirijarea 15 Profesorul expune materialul Elevii privesc,ascultă,fac notiţe M3


învăţării în caiet,participă activ în
procesul didactic efectuînd
activităţi independente.
Timpul
Nr. Evenimente Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Forme de Metode
d.r instrucţionale de lucru de
învăţare evaluare
Se explixă :
a) interfaţa om – maşină ;
b) interfaţa cu linii de
comandă ;
c) se exemplifică prin un
fragment din dialogul om-
maşină în sistemul de
operare MS-DOS ;
d) se explică eleborarea
interfeţelor om-maşină
bazate pe utilizarea
imaginii (obiectelor
grafice) ;
e) se enumeră obiectele
grafice aflate pe ecranul
vizualizatorului
interpretate de S.O.
Windows :
1) pictograme (icon) ;
2) ferestre (Windows) ;
3) cursorul şoricelului ;
4) bara de lucrări (taskbar) ;
5) meniuri .
f) se propune elevilor să Elevii deschid fereastra şi
deschidă cite o fereastră, să o îndeplinesc sarcina pusă în faţa M7 individual orală
deplaseze pe ecran, lor.
redimensioneze, închidă.
g) se explică tehnicile de Elevii lucrează cu şoricelul.
lucru cu şoricelul ;
Timpul
Nr. Evenimente Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Forme de Metode
d.r instrucţionale de lucru de
învăţare evaluare
h) se explică cum se lansează
rapid în execuţie un program
prin meniul Start ;
i) se explică fiecare opţiune a Elevii deschid cite o opţiune a
meniului Start ; meniului Start
j) se explică cum se afişează un Individual
meniu în cascadă ; Orală
Elevii încearcă să afişeze meniul Grup
în cascadă şi prin prezenţa
k) se definesc interfeţele grafice; submeniurilor Programs şi
l) se explică utilizarea lor . Accessories să deschidă
comanda calculator.

Individual
IV. Fixarea 5 Pentru fixare propun să Elevii deschid aplicaţia Grup Orală
cunoştinţelor deschidă aplicaţia Notepad. Notepad.

V. Evaluarea Se propune să se deschidă 3


procesului 5 ferestre pe ecran să se vadă
realizat conţinutul lor

VI. Lucru pentru 2 Se dă lucru pentru acasă Elevii notează în agende lucru M5
acasă § 2.2. pag. 33-36 ex. 1-6, pag. 37 pentru acasă

individual
VII. Bilanţul 5 A. Cantitativ :
lecţiei. 1. Ce aţi aflat nou azi la Elevii răspund la întrebări. M6 orală
Concluzii lecţie?
2. Ce tipuri de interfeţe
cunoaştem?
3. Care sînt avantajele şi
dezavantajele interfeţei cu
linii de comandă?
2 B. Calitativ :
1. Evidenţiez notele obţinute
de elevii care au activat ;
2. Apreciez activitatea clasei
3. Verificăm ce obiective s-a
reuşit să le realizăm .

Lecţia s-a terminat.


La revedere.
A
Anexă
1 I N T E R N Ă
2 E X T E R N Ă
3 I N T R A R E
4 I E Ş I R E
5 P R O C E S O R U L
6 F I Ş I E R
7 N O T E P A D
8 A P L I C A Ţ I I
9 O C T E T U L
B

C
10 I M A G I N E
11 P R O G R A M
12 P A I N T
13 C O D I F I C A R E
14 W I N D O W S
15 C A L C U L
16 O P E R A R E
D
Întrebări pentru careu
A
1.Memoria prevăzută pentru păstrarea datelor şi instrucţiunilor care indică ordinea calculelor se numeşte memorie ...
.
2. Memoria destinată păstrării unor cantităţi mari de informaţie care trebuie dusă într-un interval mic de timp în
memoria internă a calculatorului se numeşte memorie ... .
3. Dispozitivul ce asigură introducerea informaţiei în calcularor se numeşte dispozitiv de ... .
4. Dispozitivul ce asigură extragerea informaţiei din calculator se numeşte dispozitiv de ... .
5. ... este destinat pentru efectuare operaţiilor aritmetice şi logice.
6. Colecţie organizată de date care ocupă un anumit spaţiu pe disc sau alt suport de memorie externă.
7. Aplicaţie utilizată pe calculatorul personal destinat introducerii, corectării şi tipăririi textelor mici.
8. Programe destinate prelucrării informaţiei se numesc ... .
9. Pentru măsurarea cantităţii de informaţie deopotrivă cu bitul se foloseşte ... .
B
C
10. Reprezentarea unui obiect executată pe o suprafaţă prin acţiunea directă a utilizatorului sau cu ajutorul unui
echipament se numeşte ... .
11. Totalitatea instrucţiunilor prin care se specifică un algoritm concret de prelucrare a informaţiei formează
un ... .
12. Program pentru pictorii începători.
13. Operaţia de transformare a informaţiei în secvenţe de cifre binare se numeşte ... .
14. Sistemul de operare instalat pe calculatoarele din laborator.
15. Ansamblul format din calculator, echipamentele periferice şi programele ce asigură funcţionarea lor se
numeşte sistem de ... .
16. Ansamblul de programe ce asigură exploatarea eficientă a calculatorului se numeşte sistem de ... .
D
OBIECTIVELE LECŢIEI :
 Să cunoaştem structura şi modul de utilizare a
interfeţelor grafice ;
 Să cunoaştem şi să putem identifica tipurile de
ferestre ale interfeţelor grafice : de navigare , de
explorare , de aplicaţie , de document , de dialog ;
 Să cunoaştem şi să putem explica semnificaţia
pictogramelor utilizate în interfeţe grafice ;
 Să cunoaştem şi să putem utiliza poziţii frecvent
utilizate a meniului Start : Shut Down, Fiind,
Documents, Programs, Run.

S-ar putea să vă placă și