Sunteți pe pagina 1din 5

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Manuela Popescu • Ștefan Pacearcă

CLASA a IV-a

GEOGRAFIE
Aria curriculară: Om și societate

Disciplina de învăţământ: Geografie

Clasa a IV-a

Nr. de ore pe săptămână: 1

Planificare calendaristică orientativă


Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
1. Locuri din 1.1. Orizontul local 1 I
jurul meu 1.2. - Orizontul, linia orizontului, punctele cardinale
1.3. Orizontul apropiat 2 II-III
2.1. - Clasa, școala, cartierul, localitatea
2.2. - Orientarea și distanțele în orizontul apropiat
3.1. - Planul clasei, al locuinței, școlii, cartierului și
3.2. localită ții
3.3. - Hă rți ale orizontului local
3.4. Caracteristici generale observabile ale 2 IV- V
4.1. orizontului local
- Relief, hidrografie, vegetație
- Populație, așeză ri, activită ți ale oamenilor
De la orizontul local la țară 1 VI
- Localitatea natală
- Regiunea înconjură toare
- De la orizontul local la regiune și țară
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Modificări observabile și repere de timp 1 VII
- Modifică ri observabile în realitatea
înconjură toare
- Ora, ziua, să ptă mâ na, anul
- Calendarul
Recapitulare – Evaluare 1 VIII
2. România- 2.2 Limite și vecini 1 IX
geografie 2.3
generalăRomâ nia 3.1 Relieful: caracteristici generale și trepte de 1 X
– geografie 3.2 relief
4.3 Clima, apele, vegetația, animalele și solurile 3 XI-XII-XIII

Locuitorii și așezările omenești 1 XIV

Activități economice 1 XV
- Resurse și activită ți industriale
- Principalele produse agricole
- Că i de comunicație
1 XVI
Recapitulare - Evaluare

Recapitulare semestrială 1 XVII


Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL AL II-LEA
3. România- 1.1 Marile unități geografice ale României – 2 I - II
geografie 1.3 caracteristici generale (pe trepte de relief)
regională 4.2
4.3 Carpații
Dealurile și podișurile 1 III

Câmpiile (inclusiv Delta Dunării) 2 IV-V

Caracteristici geografice ale regiunii în care 1 VI


este situat orizontul local
- Elemente de prezentare ale unei regiuni (poziție,
limite, caracteristici naturale, resurse și activită ți
economice)
- Caracterizarea regiunii (sau a regiunilor) din jurul
orizontului local
Organizarea administrativă a României 3 VII-VIII-IX
- Organizarea administrativă actuală
- Orașul București – caracterizare geografică
- Caracterizarea geografică a județului și a
localită ții în care este situat orizontul local
Recapitulare 1 X

Marile unități geografice ale României – 2 I - II


caracteristici generale (pe trepte de relief)
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Carpații

4. România în 2.2 România în Europa 1 XI


Europa și în 2.3 - Poziția geografică a Româ niei în Europa: limite și
lume 3.1 vecini
3.3 - Ț ă rile vecine: denumire, capitală
4.1 Europa – un continent al planetei 2 XII-XIII
- Europa – scurtă caracterizare geografică
- Europa și Româ nia – elemente comune
- Uniunea Europeană
Terra – planeta noastră 1 XIV
- Caracteristici generale (formă , mă rime, mișcă ri)
- Continente și oceane
Terra – o planetă a sistemului solar 1 XV
- Planiglobul – imaginea Terrei

Recapitulare 1 XVI

5. Geografia fără 1.1; 2.3; 4.1; Recapitulare finală 1 XVII


frontiere 1.2; 2.2; 3.1;
3.4 ;4.2;1.3;
2.1; 3.2 ;3.3;
4.3