Sunteți pe pagina 1din 107

Planificare pe unităţi de conţinut-clasa a IV-a

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Săpt DOMENI TEMA Conţinuturile Comp Activităţi de învăţare Nr Resurse


ă UL e .
mân tenţe or
a e
I 1. Prima zi de şcoală 5 a. materiale: fișa de lucru,
Sunetul, litera, vocalele şi - activităţi de grup în care soluţionarea temei necesită caiet, planșe
consoanele. Cuvântul. 1.5 angajarea verbală a tuturor membrilor a. b. procedurale:
Despărţirea în silabe .Sensul 2.1 - discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ conversaţia, explicaţia,
cuvintelor. Ortografia şi 3.1 carte referitoare la personaj (de exemplu, „Ce îi place exerciţiul, munca
punctuaţia 3.3 personajului? Cum se mişcă/se deplasează? Ce jucării independentă
2. Comunicarea orală. are şi cum se joacă? Cum îşi petrece timpul liber?” b. c. forme de organizare a
Solicitarea şi oferirea de etc.) colectivului: frontală,
Funcţii informaţii. Prezentarea individuală, evaluare orală
ale limbii TOAMNA - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce
unei persoane/ a unei cărţi - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame și scrisă
(acte de Recapitulare Cererea simplă familiară,
vorbire) a noţiunilor Venn pornind de la aspectele comune şi de la
cererea politicoasă diferenţele referitoare la anumite elemente din text
din clasa a 3. Substantivul
III-a - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale
4. Textul literar narativ textului
5. Adjectivul. Descrierea. - realizarea de liste cu aspecte semnificative
Fragmentul descriptiv descoperite în texte şi clasificarea acestora în funcţie
Lectură: Plouă!... de George de diverse criterii
Topîrceanu - rezolvarea unor controverse

II Funcţii 1. Pronumele 1.4 - concursuri pe echipe pentru rezolvarea de sarcini 5 a. materiale:


ale limbii T0AMNA 2. Poezia 3.1 simple/ itemi cu alegere multiplă pornind de la textele planșe,imagini,fişa de
(acte de Recapitulare 3. Verbul audiate lucru,caiet
vorbire) a noţiunilor 4. Scrierea imaginativă - textul - vizionarea de scurtmetraje animate sau filme scurte b. procedurale:
din clasa a creativ.Textul de informare şi pentru copii conversaţia, explicaţia,
III-a funcţional - audierea unor scenete/ fragmente de teatru radiofonic munca independentă,
5. EVALUARE INIŢIALĂ pentru copii şi realizarea de improvizaţii pe baza exerciţiul
Lectură: Nedespărțite!...de Emil acestora c. forme de organizare a
Gârleanu - notarea unor elemente considerate importante dintr- colectivului: frontală
un scurt text de informare audiat individuală, evaluare orală
- activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce
- realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame
Venn pornind de la aspectele comune şi de la
diferenţele referitoare la anumite elemente din text
III 1. Cartea 1.4 - concursuri pe echipe pentru rezolvarea de sarcini 5 a. materiale:
2. Cartea. Rolul ilustraţiilor 2.1 simple/ itemi cu alegere multiplă pornind de la textele imagini, caiet, fişe de lucru
3. Scriem corect cel/ ce-l 3.6 audiate b. procedurale:
Lectură: Biblioteca lui Stardi de - vizionarea de scurtmetraje animate sau filme scurte conversaţia, explicaţia,
Edmondo de Amicis pentru copii demonstraţia,exerciţiul,
Funcţii - audierea unor scenete/ fragmente de teatru radiofonic munca în echipă,
ale limbii pentru copii şi realizarea de improvizaţii pe baza problematizarea,
(acte de acestora jocul
vorbire) POVESTEA - notarea unor elemente considerate importante dintr- c. forme de organizare a
CARȚII un scurt text de informare audiat colectivului:
Textul - discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ frontală, activitate
carte referitoare la personaj (de exemplu, „Ce îi place individuală/pe
personajului? Cum se mişcă/se deplasează? Ce jucării echipe,evaluare orală şi
are şi cum se joacă? Cum îşi petrece timpul liber?” scrisă
etc.)
- întâlniri cu scriitori, iniţierea unei corespondenţe cu un
scriitor
- concursuri legate de conţinutul cărţilor citite
IV 1. Iniţierea şi menţinerea 1.5 - jocuri pentru sesizarea semnificaţiei unor mesaje 5 a. materiale:
unui schimb verbal. 2.2 bruiate, trunchiate, articulate defectuos caiet, fişe de lucru,imagini
Reformularea unui mesaj 2.4 - activităţi de grup în care soluţionarea temei necesită b. procedurale:
Funcţii în funcţie de particu- 3.1 angajarea verbală a tuturor membrilor conversaţia, explicaţia,
ale limbii larităţile interlocutorului - jocuri de imaginaţie (de exemplu, „Închide ochii – eşti demonstraţia, exerciţiul,
(acte de 2. Cuvântul. Despărţirea în pe plajă şi joci volei cu prietenii, s-a stârnit furtuna, ce problematizarea, învăţarea
POVESTEA
vorbire) silabe faceţi?”) prin descoperire, munca
CARȚII
3. Sensul cuvintelor. Cuvinte - inventarea unui alt final la o poveste independentă
Textul cu sens asemănător - minidezbateri/ controversa creativă c. forme de organizare a
4. Cuvinte cu sens opus - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce colectivului:
Lectură: Biblioteca lui Stardi de - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame frontală,individuală,evaluar
Edmondo de Amicis Venn pornind de la aspectele comune şi de la e orală, activitate în
diferenţele referitoare la anumite elemente din text grup/în perechi
V Funcţii POVESTEA 1. Text literar narativ 1.4 - notarea unor elemente considerate importante dintr- 5 a. materiale: caiet, fişe de
ale limbii CARȚII 2. Textul literar narativ 3.1 un scurt text de informare audiat lucru,imagini
(acte de 3. Delimitarea textului în 3.4 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce b. procedurale:
vorbire) fragmente - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame conversaţia, explicaţia,
4. Momentele textului literar Venn pornind de la aspectele comune şi de la demonstraţia, exerciţiul,
Textul narativ diferenţele referitoare la anumite elemente din text problematizarea, învăţarea
5. Intonarea propoziţiilor. - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea prin descoperire, munca
Semnele de punctuaţie textelor independentă
Lectură: Legenda Mureșului și a c. forme de organizare a
Oltului colectivului: frontală,
activitate individuală/pe
echipe,evaluare orală şi
scrisă
VI 1. Felul propoziţiilor după 2.2 - jocuri de imaginaţie (de exemplu, „Închide ochii – eşti 5 a. materiale: caiet, fişe de
scopul comunicării 2.4 pe plajă şi joci volei cu prietenii, s-a stârnit furtuna, ce lucru,imagini
2. Spaţiul, timpul şi 3.5 faceţi?”) b. procedurale:
personajele în textul - inventarea unui alt final la o poveste conversaţia, explicaţia,
Funcţii
narativ - imaginarea unei continuări a unei scene de poveste demonstraţia, exerciţiul,
ale limbii
3. Planul simplu de idei al - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce problematizarea, învăţarea
(acte de
POVESTEA textului narativ - proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii stabilesc prin descoperire, munca
vorbire)
CARȚII 4. Povestirea orală şi scrisă roluri şi derularea activităţilor independentă
a unui fragment - minidezbateri/ controversa creativă c. forme de organizare a
Textul
5. Scriem corect cea/ ce-a - realizarea de proiecte integrate care vizează legăturile colectivului: frontală,
Lectură: Legenda Mureșului și a dintre lumea reală şi cea imaginară prezentată în activitate individuală/pe
Oltului textele citite echipe,evaluare orală şi
- observarea dezacordului şi a altor abateri scrisă

VII 1. Text informativ despre un 3.1 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce 5 a. materiale: caiet, fişe de
inventator român 3.4 - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame lucru,imagini
Textul 2. Verbul.Numărul verbului 4.3 Venn pornind de la aspectele comune şi de la b. procedurale:
3. Persoana verbului diferenţele referitoare la anumite elemente din text conversaţia, explicaţia,
Variabilita 4. RECAPITULARE - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea demonstraţia, exerciţiul,
tea limbii 5. EVALUARE textelor problematizarea, învăţarea
şi a POVESTEA Lectură: Micul patriot padovan de - expoziţie de portrete (colaj/ foto/desen şi descriere prin descoperire, munca
comunică CARȚII Edmondo de Amicis verbală) independentă, jocul
rii în c. forme de organizare a
contexte colectivului:
diferite frontală, activitate
individuală/pe
echipe,evaluare orală şi
scrisă
VIII Textul 1. Poezie (Mihai Eminescu) 3.5 - observarea dezacordului şi a altor abateri 5 a. materiale: caiet, fişe de
FAMILIA 2. Semnele de punctuaţie: 4.1 - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate lucru,imagini
Variabilita ghilimelele, punctele de - discutarea greşelilor de ortografie b. procedurale:
tea limbii suspensie - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea conversaţia, explicaţia,
şi a 3. Pronunţăm şi scriem corectă demonstraţia, exerciţiul,
comunică corect problematizarea, învăţarea
4. Timpul verbului prin descoperire, munca
5. Scriem corect odată/ o independentă, jocul
rii în
dată c. forme de orga
contexte
Lectură:Revedere de Mihai nizare a colectivului:
diferite
Eminescu frontală, activitate
individuală/pe
echipe,evaluare orală şi
scrisă
IX 1. Text cu dialog 3.1 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce 5 a. materiale: caiet, fişe de
2. Transformarea dialogului 3.4 - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame lucru,imagini cu diverse
în povestire 4.1 Venn pornind de la aspectele comune şi de la obiecte, mini-cărticele,
3. Povestirea scrisă a unor diferenţele referitoare la anumite elemente din text b. procedurale:
fragmente - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea conversaţia, explicaţia,
4. Povestirea scrisă a unui textelor demonstraţia, exerciţiul,
text de mică întindere - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate problematizarea, învăţarea
Textul
după planul simplu de idei prin descoperire, munca
FAMILIA Lectură: Muma lui Ștefan cel independentă, jocul
Mare de Dimitrie Bolintineanu c. forme de organizare a
colectivului:
frontală, activitate
individuală, în grup/ pe
echipe,evaluare orală şi
scrisă
X 1. Grupurile de sunete - jocuri pentru sesizarea semnificaţiei unor mesaje 5 a. materiale: : caiet, fişe
2. Factorii care pot perturba 1.5 bruiate, trunchiate, articulate defectuos de lucru,imagini
comunicarea 3.5 - activităţi de grup în care soluţionarea temei necesită b. procedurale:
Funcţii 3. Cuvinte cu aceeaşi formă 4.1 angajarea verbală a tuturor membrilor conversaţia, explicaţia,
ale limbii şi sens diferit - observarea dezacordului şi a altor abateri demonstraţia, exerciţiul,
(acte de FAMILIA 4. Pronunţăm şi scriem - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate problematizarea, învăţarea
vorbire) corect - discutarea greşelilor de ortografie prin descoperire, munca
Lectură: Muma lui Ștefan cel - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea independentă, jocul
Textul ROMÂNIA Mare de Dimitrie Bolintineanu corectă c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XI Funcţii 1. Planul dezvoltat de idei - formularea unor predicţii, pe baza unor fragmente de 5 a. materiale: caiet, fişe de
ale limbii ROMÂNIA 2. Părţile unui text creativ 1.1 text audiate lucru,imagini
(acte de 3. RECAPITULARE 1.4 - concursuri pe echipe pentru rezolvarea de sarcini b. procedurale:
vorbire) 4. EVALUARE 2.1 simple/ itemi cu alegere multiplă pornind de la textele conversaţia, explicaţia,
Lectură: La colindat de Ion 2.3 audiate demonstraţia, exerciţiul,
Creangă - vizionarea de scurtmetraje animate sau filme scurte problematizarea, învăţarea
pentru copii prin descoperire, munca
- audierea unor scenete/ fragmente de teatru radiofonic independentă, jocul
pentru copii şi realizarea de improvizaţii pe baza c. forme de organizare a
acestora colectivului: frontală,
- notarea unor elemente considerate importante dintr- activitate individuală, în
un scurt text de informare audiat grup/ pe echipe,evaluare
- participarea la joc de rol pentru a intra în pielea orală şi scrisă
Textul personajului; aprecierea interpretării după criterii
convenite
- discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în faza
iniţială şi la final
- discutarea unor criterii pentru aprecierea prezentării
unor proiecte/ teme
- concurs de prezentări orale pe o temă anunţată cu
juriu dintre elevii clasei
- prezentarea în ordine logică, cronologică a unor
imagini care corespund momentelor unei întâmplări
XII 1. Texte cu tematică de 3.4 - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea 5 a. materiale: caiet, fişe de
Crăciun 3.5 textelor lucru,imagini cu diverse
2. Povestirea scrisă a unui 4.1 - observarea dezacordului şi a altor abateri obiecte, planşe
Funcţii text de mică întindere - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate b. procedurale:
ale limbii după planul dezvoltat de - discutarea greşelilor de ortografie conversaţia, explicaţia,
(acte de idei - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea demonstraţia, exerciţiul,
vorbire) 3. Substantivul. Felul corectă problematizarea, învăţarea
IARNA
substantivelor prin descoperire, munca
Textul 4. Pronunţăm şi scriem independentă, jocul
corect c. forme de organizare a
Lectură: La colindat de Ion colectivului: frontală,
Creangă activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XIII Funcţii IARNA 1. Înţelegerea în profunzime 3.3 - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale 5 a. materiale: caiet, fişe de
ale limbii a mesajului textului. 3.4 textului lucru, imagini diverse,
(acte de Asocierea elementelor 4.2 - realizarea de liste cu aspecte semnificative b. procedurale:
vorbire) textului cu experienţele descoperite în texte şi clasificarea acestora în funcţie conversaţia, explicaţia,
proprii de diverse criterii demonstraţia, exerciţiul,
Textul 2. Numărul substantivului - rezolvarea unor controverse problematizarea, învăţarea
3. Genul substantivului - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea prin descoperire, munca
4. Textul funcţional. Invitaţia textelor independentă, jocul
Lectură: Bradul de Hans Christian - comunicarea între elevi sau cu profesorul pe o c. forme de organizare a
Andersen diversitate de subiecte prin email (întrebări legate de colectivului: frontală,
teme, de modul de rezolvare a unui exerciţiu etc.) activitate individuală, în
- scrierea unei invitaţii la o zi de naştere, la un film, la grup/ pe echipe, evaluare
un picnic etc. orală şi scrisă
XIV 1. Textul creativ după un 2.4 - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce 5 a. materiale: caiet, fişe de
plan de idei 3.1 - proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii stabilesc lucru, imagini diverse,
2. Text cu tematică de iarnă 3.4 roluri şi derularea activităţilor imagini, planşă
3. Adjectivul. Acordul - minidezbateri/ controversa creativă b. procedurale:
adjectivului cu - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce conversaţia, explicaţia,
substantivul - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame demonstraţia, exerciţiul,
Textul 4. Poziţia adjectivului faţă de Venn pornind de la aspectele comune şi de la problematizarea, învăţarea
IARNA
substantiv diferenţele referitoare la anumite elemente din text prin descoperire, munca
Lectură: Bradul de Hans Christian - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea independentă, jocul
Andersen textelor c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XV Funcţii IARNA 1. Scriem corect sar/ s-ar 2.1 - discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ 5 a. materiale: caiet, fişe de
ale limbii 2. Înţelegerea în profunzime 3.4 carte referitoare la personaj (de exemplu, „Ce îi place lucru, planşă, imagini
(acte de a mesajului textului. 4.1 personajului? Cum se mişcă/se deplasează? Ce jucării diverse
vorbire) Extragerea unor elemente 4.3 are şi cum se joacă? Cum îşi petrece timpul liber?” b. procedurale:
semnificative din text etc.) conversaţia, explicaţia,
Textul pentru a susţine o opinie - realizarea unui portret al personajului folosind diferite demonstraţia, exerciţiul,
3. Personajul literar modalităţi de exprimare: desen/colaj, ritm/melodie, problematizarea, învăţarea
4. Descrierea de tip portret a pantomimă etc.; verbalizarea şi comentarea acestei prin descoperire, munca
unui personaj pe baza descrieri de către cel care a realizat-o sau de către un independentă, jocul
unui plan simplu coleg c. forme de organizare a
Lectură: Miezul iernei de Vasile - participarea la joc de rol pentru a intra în pielea colectivului: frontală,
Alecsandri personajului; aprecierea interpretării după criterii activitate individuală, în
convenite grup/ pe echipe,evaluare
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea orală şi scrisă
textelor
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate
- discutarea greşelilor de ortografie
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea
corectă
- prezentarea unui personaj de poveste/ film/ serial
pentru copii
- scrierea unui text scurt pentru a se prezenta cuiva
necunoscut (unui prieten prin corespondenţă la primul
mesaj, de exemplu )
XVI 1. Descrierea de tip portret a 3.2 - realizarea de proiecte integrate care vizează legăturile 5 a. materiale: : caiet, fişe
persoanei proprii pe baza 3.6 dintre lumea reală şi cea imaginară prezentată în de lucru, imagini diverse,
unui plan simplu 4.1 textele citite planşe
2. Oferirea de informaţii - realizarea de postere/ organizatori grafici pentru a b. procedurale:
Funcţii
referitoare la universul indica relaţia dintre text (literar sau de informare) şi conversaţia, explicaţia,
ale limbii
şcolar şi extraşcolar experienţele proprii demonstraţia, exerciţiul,
(acte de
3. Planul simplu de oraş şi - proiecte de documentare la diverse discipline şcolare problematizarea, învăţarea
vorbire) IARNA
harta sau în vederea unor activităţi extraşcolare prin descoperire, munca
4. Scriem corect numai/ nu - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate independentă, jocul
Textul
mai - discutarea greşelilor de ortografie c. forme de organizare a
Lectură: Omul de zăpadă de - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea colectivului: frontală,
Hans Christian Andersen corectă activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XVII 1. RECAPITULARE 2.3 - discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în faza 5 a. materiale: caiet, fişe de
2. EVALUARE 2.4 iniţială şi la final lucru, imagini
3. Evaluarea portofoliului 3.1 - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce b. procedurale:
4. Șezătoare literară 4.5 - proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii stabilesc conversaţia, explicaţia,,
Funcţii roluri şi derularea activităţilor exerciţiul, munca
ale limbii - minidezbateri/ controversa creativă independentă,
(acte de - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce c. forme de organizare a
vorbire) IARNA - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame colectivului: frontală,
Venn pornind de la aspectele comune şi de la activitate individuală, în
Textul diferenţele referitoare la anumite elemente din text grup/ pe echipe,evaluare
- realizarea unei cărţi uriaşe pentru colegii de la clasa orală şi scrisă
pregătitoare pe o temă propusă de cei mici/ de
profesori sau de clasă
- realizarea de afişe pentru promovarea unor
evenimente din şcoală;
XVII Funcţii LUMEA 1. Poezie cu tematică de - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce 5 a. materiale: caiet, fişe de
I ale limbii COPILĂRIEI iarnă - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame lucru,planşe, imagini
(acte de 2. Poezia. Strofa. Versul 3.1 Venn pornind de la aspectele comune şi de la b. procedurale:
vorbire) 3. Înţelegerea mesajului 3.4 diferenţele referitoare la anumite elemente din text conversaţia, explicaţia,,
poeziei 4.1 - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea exerciţiul, munca
Textul 4. Formularea de concluzii textelor independentă
simple pe baza unei - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate c. forme de organizare a
poezii - discutarea greşelilor de ortografie colectivului: frontală,
5. Scriem corect mia/ mi-a - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea activitate individuală, în
corectă grup/ pe echipe,evaluare
Lectură: Scrisoarea III de Mihai orală şi scrisă
Eminescu
XIX 1. Text narativ cu dialog 3.1 - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce 5 a. materiale: : caiet, fişe
2. Dialogul în textul narativ 3.4 - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame de lucru, planşă , imagini
3. Formularea de întrebări 4.3 Venn pornind de la aspectele comune şi de la diverse,
Funcţii şi răspunsuri diferenţele referitoare la anumite elemente din text b. procedurale:
ale limbii 4. Formularea unor predicţii - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea conversaţia, explicaţia,
(acte de pe baza unor fragmente textelor demonstraţia, exerciţiul,
vorbire) LUMEA din text - expoziţie de portrete (colaj/ foto/desen şi descriere problematizarea, învăţarea
COPILĂRIEI Lectură: Când stăpânul nu-I verbală) prin descoperire, munca
Textul acasă de Emil Gârleanu - proiect „Căutăm familie iubitoare – descrierea unor independentă, jocul
animale de companie fără stăpân” c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XX 1. Pronumele personal. 1.3 - observarea dezacordului sau a altor abateri 5 a. materiale: caiet, fişe de
Pronumele personal de 4.1 - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate lucru, , imagini diverse,
politeţe - discutarea greşelilor de ortografie poveşti audio, lecturi
2. Numărul pronumelui - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea ilustrate, planşă
3. Persoana pronumelui corectă b. procedurale:
4. Genul pronumelui conversaţia, explicaţia,
Lectură: O rază de Emil demonstraţia, exerciţiul,
Textul LUMEA
Gârleanu problematizarea, învăţarea
COPILĂRIEI
prin descoperire, munca
independentă, jocul
c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXI Funcţii LUMEA 1. Alte forme ale 1.4 - vizionarea de scurtmetraje animate sau filme scurte 5 a. materiale: caiet, fişe de
ale limbii COPILĂRIEI pronumelui personal 2.2 pentru copii lucru imagini diverse,
(acte de 2. Textul creativ cu început 4.4 - audierea unor scenete/ fragmente de teatru radiofonic b. procedurale:
vorbire) sau sfârşit dat pentru copii şi realizarea de improvizaţii pe baza conversaţia, explicaţia,
3. Sensurile cuvintelor acestora demonstraţia, exerciţiul,
Textul 4. Relatarea unei întâmplări - notarea unor elemente considerate importante dintr- problematizarea, învăţarea
după banda desenată un scurt text de informare audiat prin descoperire, munca
Lectură: Vizită de Ioan Luca - inventarea unui alt final la o poveste independentă, jocul
Caragiale - imaginarea unei continuări a unei scene de poveste c. forme de organizare a
- relatarea unor întâmplări având ca suport banda colectivului: frontală,
desenată activitate individuală, în
- exerciţiu de imaginaţie: ne imaginăm ... (de exemplu, grup/ pe echipe,evaluare
„Intrăm în podul unei case: Ce auzim? Ce mirosim? Ce orală şi scrisă
vedem?”)
- realizarea unei benzi, îmbinând desenul cu mesajele
scrise (individual/ în perechi/ în grup)
- antrenamente de scriere creativă în grup (avansare
de idei, selectare de idei, construirea firului narativ,
revenire asupra textului)
XXII 1. Scriem corect ai/ a-i 2.1 - discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ 5 a. materiale: caiet, fişe de
2. RECAPITULARE 2.4 carte referitoare la personaj (de exemplu, „Ce îi place lucru, imagini diverse,
3. EVALUARE 4.1 personajului? Cum se mişcă/se deplasează? Ce jucării planşe cu medii de viaţă
Lectură: Vizită de Ioan Luca are şi cum se joacă? Cum îşi petrece timpul liber?” b. procedurale:
Caragiale etc.) conversaţia, explicaţia,
- realizarea unui portret al personajului folosind diferite demonstraţia, exerciţiul,
modalităţi de exprimare: desen/colaj, ritm/melodie, problematizarea, învăţarea
Funcţii
pantomimă etc.; verbalizarea şi comentarea acestei prin descoperire, munca
ale limbii
descrieri de către cel care a realizat-o sau de către un independentă, jocul
(acte de
coleg c. forme de organizare a
vorbire) LUMEA
- participarea la joc de rol pentru a intra în pielea colectivului: frontală,
COPILĂRIEI
personajului; aprecierea interpretării după criterii activitate individuală, în
Textul
convenite grup/ pe echipe,evaluare
- jocuri care se bazează pe întrebări reciproce orală şi scrisă
- proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii stabilesc
roluri şi derularea activităţilor
- minidezbateri/ controversa creativă
- autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate
- discutarea greşelilor de ortografie
- inventarea unor probe pentru a verifica scrierea
corectă
XXII PRIMAVARA 1. Poveste populară 1.2 - intuirea sensului unui cuvânt dintr-o secvenţă de 5 a. materiale: caiet, fişe de
I Textul 2. Cuvântul - parte de 4.1 emisiune audio/ video (Discovery, National lucru, poveşti audio
propoziţie Geographic) b. procedurale:
Variabilita 3. Predicatul exprimat prin - explicarea sensului cuvântului pornind de la context conversaţia, explicaţia,
tea limbii verb - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate demonstraţia, exerciţiul,
şi a 4. Sensurile neobişnuite ale - discutarea greşelilor de ortografie problematizarea, învăţarea
cuvintelor - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea prin descoperire, munca
comunică Lectură: Racul, broasca și o corectă independentă
rii în știucă de Alecu Donici c. forme de organizare a
contexte colectivului: frontală,
diferite activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXI 1. Textul creativ în care se 3.4 - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea 5 a. materiale: caiet, fişe de
V introduc expresii şi 3.5 textelor lucru, ,imagini diverse
cuvinte de sprijin 4.1 - observarea dezacordului şi a altor abateri b. procedurale:
Textul
2. Subiectul. Subiectul - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate conversaţia, explicaţia,
exprimat prin substantiv - discutarea greşelilor de ortografie demonstraţia, exerciţiul,
Variabilita
3. Subiectul exprimat prin - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea problematizarea, învăţarea
tea limbii
PRIMAVARA pronume personal corectă prin descoperire, munca
şi a
4. Acordul subiectului cu independentă
comunică
predicatul c. forme de organizare a
rii în
Lectură: Lupul și barza de La colectivului: frontală,
contexte
Fontaine activitate individuală, în
diferite
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXV Funcţii 1. Propoziţia simplă. Părţile 3.3 - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale 5 a. materiale: : caiet, fişe
ale limbii principale de propoziţie 3.4 textului de lucru, imagini diverse
(acte de 2. Propoziţia dezvoltată. - realizarea de liste cu aspecte semnificative b. procedurale:
vorbire) Părţile secundare de descoperite în texte şi clasificarea acestora în funcţie conversaţia, explicaţia,
propoziţie de diverse criterii demonstraţia, exerciţiul,
Textul 3. Scriem corect var/ v-ar - rezolvarea unor controverse problematizarea, învăţarea
4. Organizatori grafici - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea prin descoperire, munca
Variabilita PRIMAVARA 5. Extragerea unor textelor independentă
tea limbii elemente considerate - transferarea informaţiilor din text într-un tabel şi dintr- c. forme de organizare a
şi a importante dintr-un text un tabel într-un text colectivului: frontală,
comunică de informare activitate individuală, în
rii în Lectură: Corbul și vulpea de La grup/ pe echipe,evaluare
contexte Fontaine orală şi scrisă
diferite

XXV PRIMĂVAR 1. Textul creativ cu titlu dat 1.1 - formularea unor predicţii, pe baza unor fragmente de 5 a. materiale: caiet, fişe de
I Funcţii A 2. Formularea de concluzii 3.1 text audiate lucru, imagini diverse,
ale limbii simple pe baza lecturii 3.3 - oferirea de concluzii simple pornind de la scurtmetraje procedurale: conversaţia,
(acte de unui text informativ animate explicaţia, demonstraţia,
vorbire) 3. Prezentarea unei - activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce exerciţiul,
activităţi - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame problematizarea, învăţarea
4. Povestirea scrisă a unei Venn pornind de la aspectele comune şi de la prin descoperire, munca
activităţi diferenţele referitoare la anumite elemente din text independentă
5. Textul creativ în care se - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale c. forme de organizare a
Textul
introduce dialogul textului colectivului: frontală,
Lectură: Leul deghizat de George - realizarea de liste cu aspecte semnificative activitate individuală, în
Topîrceanu descoperite în texte şi clasificarea acestora în funcţie grup/ pe echipe,evaluare
de diverse criterii orală şi scrisă
- rezolvarea unor controverse
XXV 1. Familia de cuvinte 1.1 - formularea unor predicţii, pe baza unor fragmente de 5 a. materiale: caiet, fişe de
II 2. RECAPITULARE 2.4 text audiate lucru, planşă magini
3. EVALUARE 3.1 - oferirea de concluzii simple pornind de la scurtmetraje diverse, imagini cu lecturi,
Lectură: Povestea anotimpului animate / fragmente de desene animate reguli de ocrotire a naturii,
Funcţii uitat de Jonathan Swift - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce b. procedurale:
ale limbii - proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii stabilesc conversaţia, explicaţia,
(acte de roluri şi derularea activităţilor demonstraţia, exerciţiul,
vorbire) PRIMAVARA - minidezbateri/ controversa creativă problematizarea, învăţarea
- activităţi în perechi pe baza unor întrebări reciproce prin descoperire, munca
Textul - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame independentă
Venn pornind de la aspectele comune şi de la c. forme de organizare a
diferenţele referitoare la anumite elemente din text colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXV 1. Text narativ despre 2.2 - jocuri de imaginaţie (de exemplu, „Închide ochii – eşti 5 a. materiale: : caiet, fişe
III Funcţii vieţuitoare 3.5 pe plajă şi joci volei cu prietenii, s-a stârnit furtuna, ce de lucru, , imagini diverse,
ale limbii 2. Relatarea orală şi scrisă a 4.1 faceţi?”) b. procedurale:
(acte de unei întâmplări imaginate - inventarea unui alt final la o poveste conversaţia, explicaţia,
vorbire) pe baza unor întrebări de - imaginarea unei continuări a unei scene de poveste demonstraţia, exerciţiul,
sprijin - relatarea unor întâmplări având ca suport banda problematizarea, învăţarea
LUMEA
Textul 3. Felurile propoziţiilor după desenată prin descoperire, munca
NECUVÂNT
aspectul predicatului - exerciţiu de imaginaţie: ne imaginăm ... (de exemplu, independentă
ĂTOARELO
Variabilita 4. Scriem corect întruna/ „Intrăm în podul unei case: Ce auzim? Ce mirosim? Ce c. forme de organizare a
R
-tea limbii într-una vedem?”) colectivului: frontală,
şi a Lectură: Omul nu poate să facă, - observarea dezacordului şi a altor abateri activitate individuală, în
comunicăr un lucru la toți să placă de Anton - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate grup/ pe echipe,evaluare
ii în Pann - discutarea greşelilor de ortografie orală şi scrisă
contexte - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea
diferite corectă
XXI Funcţii LUMEA 1. Poezie cu tematică din 2.3 - discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în faza 5 a. materiale: caiet, fişe de
X natură 3.3 iniţială şi la final lucru, planşă imagini
2. Prezentarea unui proiect şi 3.6 - discutarea unor criterii pentru aprecierea prezentării diverse, imagini cu lecturi,
a rezultatelor acestuia 4.2 unor proiecte/ teme colaje din
3. Textul creativ după un - prezentarea în ordine logică, cronologică a unor desene,simboluri, cuvinte,
plan propriu de idei imagini care corespund momentelor unei întâmplări planşă, reguli de
4. Comunicarea nonverbală - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale comunicare eficientă,
ale limbii
5. Formularea de solicitări textului civilizată,
(acte de
formale şi informale - realizarea de liste cu aspecte semnificative b. procedurale:
vorbire) NECUVÂNT
Lectură: La scăldat de Ion descoperite în texte şi clasificarea acestora în funcţie conversaţia, explicaţia,
ĂTOARELO
Creangă de diverse criterii demonstraţia, exerciţiul,
Textul R
proiecte de documentare la diverse discipline şcolare problematizarea, învăţarea
sau în vederea unor activităţi extraşcolare prin descoperire, munca
- scrierea unei invitaţii la o zi de naştere, la un film, la independentă
un picnic etc. c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXX 1. Legendă 2.3 - discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în faza 5 a. materiale: caiet, fişe de
2. Proiectul de 3.6 iniţială şi la final lucru, planşă imagini
documentare 4.5 - discutarea unor criterii pentru aprecierea prezentării diverse,
Funcţii 3. Afişul unor proiecte/ teme b. procedurale:
ale limbii 4. Exprimarea propriilor - proiecte de documentare la diverse discipline şcolare conversaţia, explicaţia,
(acte de LUMEA opinii sau în vederea unor activităţi extraşcolare (de exemplu, demonstraţia, exerciţiul,
vorbire) NECUVÂNT 5. Textul creativ liber excursii, concursuri, serbări) problematizarea, învăţarea
ĂTOARELO Lectură: La scăldat de Ion - realizarea de afişe pentru promovarea unor prin descoperire, munca
Textul R Creangă evenimente din şcoală; concurs de afişe independentă
c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXX Funcţii LUMEA 1. Scriem corect mie/ mi-e 3.3 - minidezbateri pornind de la aspecte interesante ale 5 a. materiale: caiet, fişe de
I ale limbii NECUVÂNT 2. Cartea poştală 3.6 textului lucru, planşă b.
(acte de ĂTOARELO 3. RECAPITULARE 4.2 - realizarea de liste cu aspecte semnificative procedurale: conversaţia,
vorbire) R 4. EVALUARE descoperite în texte şi clasificarea acestora în funcţie explicaţia, demonstraţia,
5. FIŞĂ DE PORTOFOLIU de diverse criterii exerciţiul,
Textul Lectură: Concurs literar - rezolvarea unor controverse problematizarea, învăţarea
- concursuri legate de conţinutul cărţilor citite prin descoperire, munca
-completarea corectă a datelor destinatarului pe un plic/ independentă
pe o carte poştală, precum şi în format digital c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXX 1. Text cu tematică de vară 2.1 - discutarea aspectelor relevante descoperite în text/ 5 a. materiale:caiet, fişe de
II 2. Povestirea orală şi scrisă 3.5 carte referitoare la personaj (de exemplu, „Ce îi place lucru, planşe cb.
a unei întâmplări trăite 4.2 personajului? Cum se mişcă/se deplasează? Ce jucării procedurale:, conversaţia,
Funcţii 3. Scriem corect ceai/ ce-ai are şi cum se joacă? Cum îşi petrece timpul liber?” explicaţia, demonstraţia,
ale limbii 4. Mesajul text etc.) exerciţiul,
(acte de 5. E-mailul - observarea dezacordului şi a altor abateri problematizarea, învă
vorbire) VARA Lectură: Cântărețul de Emil - comunicarea între elevi sau cu profesorul pe o ţarea prin descoperire,
Gârleanu diversitate de subiecte prin email (întrebări legate de munca independentă jocul
Textul teme, de modul de rezolvare a unui exerciţiu etc.) c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXX 1. RECAPITULARE 3.6 - întâlniri cu scriitori, iniţierea unei corespondenţe cu un 5 a. materiale: caiet, fişe de
III 2. EVALUARE 4.4 scriitor lucru, planşe diverse
Șezătoare literară - concursuri legate de conţinutul cărţilor citite b. procedurale:
Funcţii - relatări în scris pe baza întrebărilor: cine, ce, cum, conversaţia, explicaţia,
ale limbii unde, de ce a făcut...? demonstraţia, exerciţiul,
(acte de - realizarea unui jurnal de lectură care să conţină problematizarea, învă
vorbire) VARA elementele cheie de prezentare a unei cărţi citite şi/ ţarea prin descoperire,
sau desene care să ilustreze ceea ce îşi imaginează munca independentă jocul
Textul c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
XXX Funcţii VARA Proiect 1.4 -concursuri pe echipe pentru rezolvarea de sarcini 5 a. materiale: teste, fişe
IV ale limbii 2.3 simple/ itemi cu alegere multiplă pornind de la textele b. procedurale: munca
(acte de 2.5 audiate independentă, jocul
vorbire) 3.2 - notarea unor elemente considerate importante dintr- c. forme de organizare a
4.2 un scurt text de informare audiat colectivului: frontală,
Textul - discutarea unor criterii pentru aprecierea prezentării activitate individuală, în
unor proiecte/ teme grup/ pe echipe,evaluare
- promovarea unei idei/ a unor produse orală şi scrisă
- realizarea de proiecte integrate care vizează legăturile
dintre lumea reală şi cea imaginară prezentată în
textele citite
- realizarea de postere/ organizatori grafici pentru a
indica relaţia dintre text (literar sau de informare) şi
experienţele proprii
- comunicarea între elevi sau cu profesorul pe o
diversitate de subiecte prin email (întrebări legate de
teme, de modul de rezolvare a unui exerciţiu etc.)

ȘTIINȚE ALE NATURII

Săptă- DOME- TEMA Conţinuturile Com Activităţi de învăţare Nr. Resurse


mâna NIUL pe- ore
tenţe
I Științele RECAPITULARE Recapitulare a. materiale: fiŞa de lucru, caiet,
vieții Recapitularea competenţelor dobândite în clasa a III-a c. b. procedurale: conversaţia, expl
exerciţiul, munca independentă
d. c. forme de organizare a colectivu
frontală, individuală, evaluare ora

II Științele EVALUARE Evaluare Evaluarea competenţelor dobândite în clasa a III-a a. materiale:


vieții imagini,fişa de lucru,caiet
INIŢIALĂ b. procedurale:
conversaţia, explicaţia, munca
independentă, exerciţiul
c. forme de organizare a colectivu
frontală individuală, evaluare oral
III Științele CICLURI DE VIAȚĂ Părinți și urmași în 1.1 - recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri, fenomene, procese a. materiale:
vieții 1.2 pornind de la prezentarea unor scurte texte știin țifice adaptate vârstei imagini caiet, fişe de lucru
ÎN LUMEA VIE lumea vie – elevilor, a unor povești sau povestiri (de exemplu: descrierea ciclurilor de b. procedurale:
asemănări și viață la unele organisme) conversaţia, explicaţia,
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de demonstraţia,exerciţiul, munca în
deosebiri corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor problematizarea,
viețuitoare în diferite etape de viață, gradul de scufundare în apă al jocul
corpurilor, capacitatea materialelor de a conduce căldură sau curent c. forme de organizare a colectivu
electric, transparența corpurilor) frontală, activitate individuală/pe
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după echipe,evaluare orală şi scrisă
anumite criterii (de exemplu: ordonarea etapelor ciclului de via ță la un
organism; ordonarea corpurilor în funcție de gradul de scufundare în apă)

IV Științele CICLURI DE VIAȚĂ Principalele etape 1.1 - recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri, fenomene, procese 1 a. materiale:
vieții din ciclul de viață 1.2 pornind de la prezentarea unor scurte texte știin țifice adaptate vârstei caiet, fişe de lucru,imagini
ÎN LUMEA VIE al plantelor 2.1 elevilor, a unor povești sau povestiri (de exemplu: descrierea ciclurilor de b. procedurale:
2.1 viață la unele organisme) conversaţia, explicaţia, demonstra
2.2 - identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de exerciţiul, problematizarea, învăţa
2.3 corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor descoperire, munca independentă
2.4 viețuitoare în diferite etape de viață, gradul de scufundare în apă al c. forme de organizare a colectivu
2.5 corpurilor, capacitatea materialelor de a conduce căldură sau curent frontală,individuală,evaluare orală
electric, transparența corpurilor) în grup/în perechi
- construirea punctului de plecare al investigației proprii/ identificarea unei
probleme, prin formularea unor întrebări (de exemplu: „Ce se ascunde în
sămânța unei plante?”)
- stabilirea etapelor investigației proprii
- identificarea metodelor de lucru (de exemplu: observarea unor semin țe
puse la încolțit)
- stabilirea resurselor necesare (de exemplu: 10 semințe de fasole sau
alte plante, vase, vată, apă)
- implicarea în alegerea modalităților de lucru (individual/ în grup)
- asumarea unor roluri și responsabilități în cadrul echipelor (de exemplu:
grupe diferite de elevi pot utiliza semințe ale unor plante diferite)
- realizarea unor estimări, predicții privind rezultatele investiga ției proprii
(de exemplu: se vor produce/ nu se vor produce transformări ale
semințelor, din semințe vor apărea direct plante mature/ care vor trece
prin diferite stadii)
- parcurgerea etapelor de lucru (de exemplu: plasarea semin țelor pe vată
menținută umedă în vase ținute la căldură și lumină)
- realizarea de observații periodice asupra aspectului investigat (de
exemplu: observarea îmbibării cu apă a semințelor, a crăpării
tegumentului, a apariției noii plante)
- realizarea de măsurători periodice asupra aspectului investigat (de
exemplu: măsurarea ritmului de creștere al noilor plante, numărarea
semințelor care au încolțit și care nu au încolțit)
- completarea periodică a unor fișe de observații cu informa ții despre
fenomene și procese din mediul înconjurător (de exemplu: descrierea
periodică a modificărilor observate la fiecare sămânță pusă la încol țit și la
noile plante formate)
- organizarea datelor obținute din investigații în tabele, grafice, diagrame
(de exemplu: realizarea de tabele cu modificările observate la semin țe în
fiecare zi, grafice cu ritmul de creștere zilnică a fiecărei plante, diagrame
cu procentul semințelor care au încolțit)
- realizarea unor scheme care rezumă unele fenomene și procese din
natură (de exemplu: notarea schematică a principalelor etape observate
din viața unei plante „sămânță→încolțire→ plantulă (plantă imatură)
→plantă→sămânță”)
- realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să ilustreze aspecte
ale investigației realizate (de exemplu: desenarea, fotografierea diferitelor
etape ale încolțirii semințelor)
- selectarea observațiilor esențiale din datele înregistrate (de exemplu:
după câte zile au apărut părțile componente ale noii plante, ce s-a
întâmplat cu părțile vechi ale seminței)
- interpretarea unor date din tabele, grafice, diagrame (de exemplu:
părțile componente ale plantei apar pe rând, ritmul de cre ștere al
plantulei este mare, numai o parte din semințe încolțesc)
- compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele obținute (de
exemplu: compararea estimărilor inițiale cu rezultatele care arată că
semințele se transformă, că apar diferite stadii ale unei plante)
- formularea de concluzii (de exemplu: din semințe se dezvoltă o nouă
plantă, care trece apoi prin diferite etape de via ță)
- formularea de răspunsuri la întrebările primite din partea colegilor de
clasă
- promovarea rezultatelor investigației proprii cu ajutorul unor mijloace
diverse (de exemplu: fotografii, desene, afișe, colaje, pliante, bro șuri,
machete, articole în reviste școlare, prezentări cu ajutorul noilor
tehnologii)
- prezentarea rezultatelor și a concluziilor investigațiilor efectuate în
cadrul unor activități tematice organizate la nivelul clasei sau al școlii (de
exemplu: „Ziua micului cercetător”, „Târgul proiectelor știin țelor naturii”,
„Și eu sunt inventator”)
V Științele CICLURI DE VIAȚĂ Principalele etape 1.1 - recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri, fenomene, procese 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,im
vieții din ciclul de viață 1.2 pornind de la prezentarea unor scurte texte știin țifice adaptate vârstei b. procedurale: conversaţia, expl
ÎN LUMEA VIE al animalelor elevilor, a unor povești sau povestiri (de exemplu: descrierea ciclurilor de demonstraţia, exerciţiul, problema
viață la unele organisme) învăţarea prin descoperire, munca
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de independentă
corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor c. forme de organizare a colectivu
viețuitoare în diferite etape de viață, gradul de scufundare în apă al frontală, activitate individuală/pe
corpurilor, capacitatea materialelor de a conduce căldură sau curent echipe,evaluare orală şi scrisă
electric, transparența corpurilor)
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după
anumite criterii (de exemplu: ordonarea etapelor ciclului de via ță la un
organism; ordonarea corpurilor în funcție de gradul de scufundare în apă)
VI Științele RELAȚII DINTRE Adaptări ale 1.1 - utilizarea unor modele pentru observarea relațiilor dintre componentele 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,im
vieții plantelor la condiții 2.1 unui sistem (de exemplu: utilizarea unor planșe, diapozitive reprezentând b. procedurale: conversaţia, expl
VIEȚUITOARE ȘI de viață din diferite diverse medii de viață pentru observarea relațiilor dintre condițiile oferite demonstraţia, exerciţiul, problema
MEDIUL LOR DE medii (pajiște, de acestea și aspectul viețuitoarelor) învăţarea prin descoperire, munca
pădure, râu, mare, - clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese independentă
VIAȚĂ deșert) - ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după c. forme de organizare a colectivu
anumite criterii frontală, activitate individuală/pe
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de echipe,evaluare orală şi scrisă
corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor
viețuitoare în diferite etape de viață
VII Științele RELAȚII DINTRE Adaptări ale 1.1 - utilizarea unor modele pentru observarea relațiilor dintre componentele 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,im
vieții 2.1 unui sistem (de exemplu: utilizarea unor planșe, diapozitive reprezentând b. procedurale: conversaţia, expl
VIEȚUITOARE ȘI animalelor la diverse medii de viață pentru observarea relațiilor dintre condițiile oferite demonstraţia, exerciţiul, problema
MEDIUL LOR DE condiții de viață din de acestea și aspectul viețuitoarelor) învăţarea prin descoperire, munca
- clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese independentă, jocul
VIAȚĂ diferite medii - ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după c. forme de organizare a colectivu
(pajiște, pădure, anumite criterii frontală, activitate individuală/pe
râu, mare, deșert) - identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de echipe,evaluare orală şi scrisă
corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor
viețuitoare în diferite etape de viață
VIII Științele RELAȚII DINTRE Relații de hrănire 1.1 - observarea dirijată a unor scheme simple, desene pentru evidențierea 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,im
vieții dintre viețuitoare 2.1 relațiilor dintre componentele unui sistem (de exemplu: schema unor b. procedurale:
VIEȚUITOARE ȘI (lanțuri trofice lanțuri trofice simple, schema unui circuit electric) conversaţia, explicaţia, demonstr
MEDIUL LOR DE simple) - clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese exerciţiul, problematizarea, învăţa
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după descoperire, munca independentă
VIAȚĂ anumite criterii c. forme de orga
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de nizare a colectivului:
corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor frontală, activitate individuală/pe
viețuitoare în diferite etape de viață echipe,evaluare orală şi scrisă
IX Științele OMUL- Dietă echilibrată. 2.1 - recunoașterea unor factori de risc asupra propriei sănătă ți, pornind de la 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,im
vieții mișcare 3.1 prezentarea unor texte scurte, vizionarea unor filme, studii de caz (de diverse obiecte, mini-cărticele,
MENȚINEREA exemplu: consum de alimente nesănătoase, lipsa mișcării) b. procedurale: conversaţia, expl
STĂRII DE - extragerea unor informații utile despre alimente prin exerciții de citire a demonstraţia, exerciţiul, problema
unor etichete ale produselor alimentare (de exemplu: termenul de învăţarea prin descoperire, munca
SĂNĂTATE garanție al unui aliment) independentă, jocul
- utilizarea unor criterii pentru identificarea unor alimente sănătoase (de c. forme de organizare a colectivu
exemplu: prospețimea, conținutul, proveniența, modul de depozitare) frontală, activitate individuală, în g
- realizarea de variante de meniu adaptat vârstei și efortului depus echipe,evaluare orală şi scrisă
interpretând modele de piramide alimentare
- identificarea unor reguli de igienă prin discuții, simulări (de exemplu:
igienă alimentară, necesitatea aerisirii camerei, necesitatea activită ților
sportive)
X Științele ȘTIINȚELE VIEȚII Exerciții 1.1 - recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri, fenomene, procese 1 a. materiale: : caiet, fişe de lucru,
vieții recapitulative 1.2 pornind de la prezentarea unor scurte texte știin țifice adaptate vârstei b. procedurale: conversaţia, expl
RECAPITULARE/E Evaluare 3.1 elevilor, a unor povești sau povestiri (de exemplu: descrierea ciclurilor de demonstraţia, exerciţiul, problema
VALAURE viață la unele organisme) învăţarea prin descoperire, munca
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de independentă, jocul
corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor c. forme de organizare a colectivu
viețuitoare în diferite etape de viață, gradul de scufundare în apă al frontală, activitate individuală, în g
corpurilor, capacitatea materialelor de a conduce căldură sau curent echipe,evaluare orală şi scrisă
electric, transparența corpurilor)
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după
anumite criterii (de exemplu: ordonarea etapelor ciclului de via ță la un
organism; ordonarea corpurilor în funcție de gradul de scufundare în apă)
- observarea dirijată a unor scheme simple, desene pentru evidențierea
relațiilor dintre componentele unui sistem (de exemplu: schema unor
lanțuri trofice simple, schema unui circuit electric)
- recunoașterea unor factori de risc asupra propriei sănătă ți, pornind de la
prezentarea unor texte scurte, vizionarea unor filme, studii de caz (de
exemplu: consum de alimente nesănătoase, lipsa mișcării)
- extragerea unor informații utile despre alimente prin exerciții de citire a
unor etichete ale produselor alimentare (de exemplu: termenul de
garanție al unui aliment)
- utilizarea unor criterii pentru identificarea unor alimente sănătoase (de
exemplu: prospețimea, conținutul, proveniența, modul de depozitare)
- realizarea de variante de meniu adaptat vârstei și efortului depus
interpretând modele de piramide alimentare
- identificarea unor reguli de igienă prin discuții, simulări (de exemplu:
igienă alimentară, necesitatea aerisirii camerei, necesitatea activită ților
sportive)
XI Științele PĂMÂNTUL ȘI Planetele 1.1 - observarea unor aspecte dinamice ale realității înconjurătoare sau mai 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,im
pământu Sistemului Solar. 1.2 îndepărtate de mediul de viață cunoscut prin vizionarea unor filme sau b. procedurale: conversaţia, expl
lui SISTEMUL SOLAR Mișcările realizarea unor jocuri de rol (de exemplu: mișcarea planetelor Sistemului demonstraţia, exerciţiul, problema
Pământului Solar) învăţarea prin descoperire, munca
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după independentă, jocul
anumite criterii c. forme de organizare a colectivu
frontală, activitate individuală, în g
echipe,evaluare orală şi scrisă
XII Științele PĂMÂNTUL ȘI Soarele - sursă de 1.1 - observarea unor aspecte dinamice ale realității înconjurătoare sau mai 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,im
pământu lumină și căldură 1.2 îndepărtate de mediul de viață cunoscut prin vizionarea unor filme sau diverse obiecte, planşe
lui SISTEMUL SOLAR (Ciclul zi-noapte) 2.5 realizarea unor jocuri de rol (de exemplu: mișcarea planetelor Sistemului b. procedurale: conversaţia, expl
Solar) demonstraţia, exerciţiul, problema
- discutarea unor activități cotidiene în scopul explicării lor prin prisma învăţarea prin descoperire, munca
unor fapte științifice (de exemplu: explicarea activităților ciclice ale independentă, jocul
oamenilor în funcție de alternanța noapte - zi, de anotimpuri) c. forme de organizare a colectivu
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după frontală, activitate individuală, în g
anumite criterii echipe,evaluare orală şi scrisă
- clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese
- formularea de răspunsuri la întrebările primite din partea colegilor de
clasă
XIII Științele PĂMÂNTUL ȘI Anotimpuri. 1.1 - observarea unor aspecte dinamice ale realității înconjurătoare sau mai 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru, i
pământu 1.2 îndepărtate de mediul de viață cunoscut prin vizionarea unor filme sau diverse,
lui SISTEMUL SOLAR Modificările vremii; realizarea unor jocuri de rol (de exemplu: mișcarea planetelor Sistemului b. procedurale: conversaţia, expl
Solar) demonstraţia, exerciţiul, problema
- discutarea unor activități cotidiene în scopul explicării lor prin prisma învăţarea prin descoperire, munca
unor fapte științifice (de exemplu: explicarea activităților ciclice ale independentă, jocul
oamenilor în funcție de alternanța noapte - zi, de anotimpuri) c. forme de organizare a colectivu
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de frontală, activitate individuală, în g
corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor echipe, evaluare orală şi scrisă
viețuitoare în diferite etape de viață
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după
anumite criterii
- clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese
XIV Științele PĂMÂNTUL ȘI Ritmuri cotidiene și 1.1 - observarea unor aspecte dinamice ale realității înconjurătoare sau mai 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru, i
pământu anuale ale 1.2 îndepărtate de mediul de viață cunoscut prin vizionarea unor filme sau diverse, imagini, planşă
lui SISTEMUL SOLAR activității realizarea unor jocuri de rol (de exemplu: mișcarea planetelor Sistemului b. procedurale: conversaţia, expl
viețuitoarelor Solar) demonstraţia, exerciţiul, problema
- discutarea unor activități cotidiene în scopul explicării lor prin prisma învăţarea prin descoperire, munca
unor fapte științifice (de exemplu: explicarea activităților ciclice ale independentă, jocul
oamenilor în funcție de alternanța noapte - zi, de anotimpuri) c. forme de organizare a colectivu
- utilizarea unor modele pentru observarea relațiilor dintre componentele frontală, activitate individuală, în g
unui sistem (de exemplu: utilizarea unor planșe, diapozitive reprezentând echipe,evaluare orală şi scrisă
diverse medii de viață pentru observarea relațiilor dintre condițiile oferite
de acestea și aspectul viețuitoarelor)
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de
corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor
viețuitoare în diferite etape de viață
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după
anumite criterii
- clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese
XV Științele RECAPITULARE Recapitulare 1.1 - observarea unor aspecte dinamice ale realității înconjurătoare sau mai 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru, p
pământu 1.2 îndepărtate de mediul de viață cunoscut prin vizionarea unor filme sau imagini diverse
lui 2.5 realizarea unor jocuri de rol (de exemplu: mișcarea planetelor Sistemului b. procedurale: conversaţia, expl
Solar) demonstraţia, exerciţiul, problema
- discutarea unor activități cotidiene în scopul explicării lor prin prisma învăţarea prin descoperire, munca
unor fapte științifice (de exemplu: explicarea activităților ciclice ale independentă, jocul
oamenilor în funcție de alternanța noapte - zi, de anotimpuri) c. forme de organizare a colectivu
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după frontală, activitate individuală, în g
anumite criterii echipe,evaluare orală şi scrisă
- clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese
- formularea de răspunsuri la întrebările primite din partea colegilor de
clasă
XVI Științele EVALUARE Evaluare sumativă 1.1 - identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de 1 a. materiale: : caiet, fişe de lucru,
pământu 1.2 corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor diverse, planşe
lui SUMATIVĂ viețuitoare în diferite etape de viață b. procedurale: conversaţia, expl
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după demonstraţia, exerciţiul, problema
anumite criterii învăţarea prin descoperire, munca
- clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese independentă, jocul
c. forme de organizare a colectivu
frontală, activitate individuală, în g
echipe,evaluare orală şi scrisă
XVII Științele JOCURI Exerciții joc 1.1 - recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri, fenomene, procese 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru, im
pământu 1.2 pornind de la prezentarea unor scurte texte știin țifice adaptate vârstei b. procedurale: conversaţia, expl
lui „ȘTIINȚIFICE” 2.5 elevilor, a unor povești sau povestiri exerciţiul, munca independentă,
- clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese c. forme de organizare a colectivu
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după frontală, activitate individuală, în g
anumite criterii echipe,evaluare orală şi scrisă
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de
corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor
viețuitoare în diferite etape de viață
- formularea de răspunsuri la întrebările primite din partea colegilor de
clasă
- promovarea
XVIII Științele MĂRTURII ALE Fosilele 1.1 - observarea unor aspecte dinamice ale realității înconjurătoare sau mai 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru,p
pământu 1.2 îndepărtate de mediul de viață cunoscut prin vizionarea unor filme sau imagini
lui VIEȚII DIN TRECUT realizarea unor jocuri de rol b. procedurale: conversaţia, expl
-discutarea unor activități cotidiene în scopul explicării lor prin prisma exerciţiul, munca independentă
unor fapte științifice c. forme de organizare a colectivu
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de frontală, activitate individuală, în g
corpuri, fenomene, procese echipe,evaluare orală şi scrisă
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după
anumite criterii
clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese
XIX Științele INFLUENȚA Dispariția speciilor 1.1 - exersarea unor deprinderi de utilizare rațională a unor resurse (de 1 a. materiale: : caiet, fişe de lucru,
pământu (vânătoare, pescuit 1.2 exemplu: înscenări cu situații în care un copil nu opre ște apa la robinet imagini diverse,
lui OMULUI ASUPRA excesiv) 3.2 când periază dinții, nu stinge lumina când părăsește camera) b. procedurale: conversaţia, expl
MEDIULUI DE - realizarea unor proiecte ce oferă soluții la diverse probleme din mediul demonstraţia, exerciţiul, problema
apropiat (de exemplu: îmbunătățirea aspectului unui mediu neospitalier învăţarea prin descoperire, munca
VIAȚĂ prin decorarea cu tipuri de plante rezistente în acele condi ții sau independentă, jocul
neutralizarea anumitor poluanți prin absorbția lor de către unele plante) c. forme de organizare a colectivu
- amenajarea și întreținerea spațiului verde al școlii, îngrijirea plantelor/ frontală, activitate individuală, în g
animalelor din colțul viu al clasei, realizarea și îngrijirea unui acvariu/ echipe,evaluare orală şi scrisă
terariu, îngrijirea animalelor domestice/ de companie
- selectarea unor materiale și realizarea unor activități casnice în
modalități care să protejeze mediul (de exemplu: colectarea selectivă a
deșeurilor)
- implicarea în acțiuni de protecție a mediului (de exemplu, de igienizare
a unui spațiu școlar sau perișcolar după utilizarea acestuia de către copii)
- observarea unor aspecte dinamice ale realității înconjurătoare sau mai
îndepărtate de mediul de viață cunoscut prin vizionarea unor filme sau
realizarea unor jocuri de rol
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de
corpuri, fenomene, procese
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după
anumite criterii
clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese
XX Științele INFLUENȚA Protejarea 1.1 - exersarea unor deprinderi de utilizare rațională a unor resurse (de 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru, ,
pământu mediului 3.2 exemplu: înscenări cu situații în care un copil nu opre ște apa la robinet diverse, poveşti audio, lecturi ilus
lui OMULUI ASUPRA când periază dinții, nu stinge lumina când părăsește camera) planşă
MEDIULUI DE - realizarea unor proiecte ce oferă soluții la diverse probleme din mediul b. procedurale: conversaţia, expl
apropiat (de exemplu: îmbunătățirea aspectului unui mediu neospitalier demonstraţia, exerciţiul, problema
VIAȚĂ prin decorarea cu tipuri de plante rezistente în acele condi ții sau învăţarea prin descoperire, munca
neutralizarea anumitor poluanți prin absorbția lor de către unele plante) independentă, jocul
- amenajarea și întreținerea spațiului verde al școlii, îngrijirea plantelor/ c. forme de organizare a colectivu
animalelor din colțul viu al clasei, realizarea și îngrijirea unui acvariu/ frontală, activitate individuală, în g
terariu, îngrijirea animalelor domestice/ de companie echipe,evaluare orală şi scrisă
- selectarea unor materiale și realizarea unor activități casnice în
modalități care să protejeze mediul (de exemplu: colectarea selectivă a
deșeurilor)
- observarea unor aspecte dinamice ale realității înconjurătoare sau mai
îndepărtate de mediul de viață cunoscut prin vizionarea unor filme sau
realizarea unor jocuri de rol
- implicarea în acțiuni de protecție a mediului (de exemplu, de igienizare
a unui spațiu școlar sau perișcolar după utilizarea acestuia de către copii)
XXI Științele CORPURI – Plutirea corpurilor 1.1 - observarea unor fenomene și procese prin efectuarea unor experien țe 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru im
fizicii în apă 1.2 simple (de exemplu: evidențierea plutirii diferitelor corpuri, eviden țierea diverse,
PROPRIETĂȚI unor proprietăți ale apei în diferite stări de agregare, realizarea unor b. procedurale: conversaţia, expl
amestecuri și separarea lor, evidențierea dizolvării unor solide și a demonstraţia, exerciţiul, problema
influenței temperaturii, demonstrarea transferului de căldură între obiecte, învăţarea prin descoperire, munca
realizarea unor circuite electrice simple, evidențierea unor fenomene independentă, jocul
optice) c. forme de organizare a colectivu
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de frontală, activitate individuală, în g
corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor echipe,evaluare orală şi scrisă
viețuitoare în diferite etape de viață, gradul de scufundare în apă al
corpurilor, capacitatea materialelor de a conduce căldură sau curent
electric, transparența corpurilor)
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după
anumite criterii (de exemplu: ordonarea etapelor ciclului de via ță la un
organism; ordonarea corpurilor în funcție de gradul de scufundare în apă)
- observarea unor aspecte dinamice ale realității înconjurătoare sau mai
îndepărtate de mediul de viață cunoscut prin vizionarea unor filme sau
realizarea unor jocuri de rol
XXII Științele CORPURI – Proprietățile apei. 1.1 - observarea unor fenomene și procese prin efectuarea unor experien țe 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru, i
fizicii Utilizări ale apei în 2.5 simple (de exemplu: evidențierea plutirii diferitelor corpuri, eviden țierea diverse, planşe cu medii de viaţă
PROPRIETĂȚI diferite stări de unor proprietăți ale apei în diferite stări de agregare, realizarea unor b. procedurale: conversaţia, expl
agregare amestecuri și separarea lor, evidențierea dizolvării unor solide și a demonstraţia, exerciţiul, problema
influenței temperaturii, demonstrarea transferului de căldură între obiecte, învăţarea prin descoperire, munca
realizarea unor circuite electrice simple, evidențierea unor fenomene independentă, jocul
optice) c. forme de organizare a colectivu
- formularea de răspunsuri la întrebările primite din partea colegilor de frontală, activitate individuală, în g
clasă echipe,evaluare orală şi scrisă
XXIII Științele SCHIMBĂRI ALE 1.1 - observarea unor fenomene și procese prin efectuarea unor experien țe 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru, p
fizicii Amestecuri și 2.5 simple (de exemplu: evidențierea plutirii diferitelor corpuri, eviden țierea audio
CARACTERISTICIL separarea unor proprietăți ale apei în diferite stări de agregare, realizarea unor b. procedurale: conversaţia, expl
OR CORPURILOR amestecurilor amestecuri și separarea lor, evidențierea dizolvării unor solide și a demonstraţia, exerciţiul, problema
influenței temperaturii, demonstrarea transferului de căldură între obiecte, învăţarea prin descoperire, munca
ȘI MATERIALELOR realizarea unor circuite electrice simple, evidențierea unor fenomene independentă
optice) c. forme de organizare a colectivu
- formularea de răspunsuri la întrebările primite din partea colegilor de frontală, activitate individuală, în g
clasă echipe,evaluare orală şi scrisă

XXIV Științele SCHIMBĂRI ALE Dizolvarea. 1.1 - observarea unor fenomene și procese prin efectuarea unor experien țe 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru, ,
fizicii Influența 1.2 simple (de exemplu: evidențierea plutirii diferitelor corpuri, eviden țierea diverse
CARACTERISTICIL temperaturii unor proprietăți ale apei în diferite stări de agregare, realizarea unor b. procedurale: conversaţia, exp
OR CORPURILOR asupra procesului amestecuri și separarea lor, evidențierea dizolvării unor solide și a demonstraţia, exerciţiul, problema
de dizolvare influenței temperaturii, demonstrarea transferului de căldură între obiecte, învăţarea prin descoperire, munca
ȘI MATERIALELOR realizarea unor circuite electrice simple, evidențierea unor fenomene independentă
optice) c. forme de organizare a colectivu
- selectarea unor corpuri/ materiale cu proprietăți potrivite utilizării în frontală, activitate individuală, în g
scopuri precizate (de exemplu: în gospodărie, în construcții) echipe,evaluare orală şi scrisă
XXV Științele SCHIMBĂRI ALE Ardere, ruginire, 1.1 - observarea unor fenomene și procese prin efectuarea unor experien țe 1 a. materiale: : caiet, fişe de lucru,
fizicii putrezire, alterare, 1.2 simple (de exemplu: evidențierea plutirii diferitelor corpuri, eviden țierea diverse
CARACTERISTICIL coacere unor proprietăți ale apei în diferite stări de agregare, realizarea unor b. procedurale: conversaţia, expl
OR CORPURILOR amestecuri și separarea lor, evidențierea dizolvării unor solide și a demonstraţia, exerciţiul, problema
influenței temperaturii, demonstrarea transferului de căldură între obiecte, învăţarea prin descoperire, munca
ȘI MATERIALELOR realizarea unor circuite electrice simple, evidențierea unor fenomene independentă
optice) c. forme de organizare a colectivu
- selectarea unor corpuri/ materiale cu proprietăți potrivite utilizării în frontală, activitate individuală, în g
scopuri precizate (de exemplu: în gospodărie, în construcții) echipe,evaluare orală şi scrisă
XXVI Științele ENERGIE, SURSE Transferul de 1.1 - observarea unor fenomene și procese prin efectuarea unor experien țe 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru, i
fizicii căldură între 1.2 simple (de exemplu: evidențierea plutirii diferitelor corpuri, eviden țierea diverse,
ȘI EFECTE obiecte. Materiale unor proprietăți ale apei în diferite stări de agregare, realizarea unor procedurale: conversaţia, explica
conductoare și amestecuri și separarea lor, evidențierea dizolvării unor solide și a demonstraţia, exerciţiul, problema
izolatoare de influenței temperaturii, demonstrarea transferului de căldură între obiecte, învăţarea prin descoperire, munca
căldură realizarea unor circuite electrice simple, evidențierea unor fenomene independentă
optice) c. forme de organizare a colectivu
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de frontală, activitate individuală, în g
corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor echipe,evaluare orală şi scrisă
viețuitoare în diferite etape de viață, gradul de scufundare în apă al
corpurilor, capacitatea materialelor de a conduce căldură sau curent
electric, transparența corpurilor)
- clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese (de exemplu: clasificarea
materialelor după gradul de conducere a căldurii sau a curentului electric,
după transparență)
- selectarea unor corpuri/ materiale cu proprietăți potrivite utilizării în
scopuri precizate (de exemplu: în gospodărie, în construcții)
XXVII Științele CURENT Lumină. Surse de 1.1 - identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru, p
fizicii lumină 1.2 corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor magini diverse, imagini cu lecturi,
ELECTRIC. LUMINĂ viețuitoare în diferite etape de viață, gradul de scufundare în apă al ocrotire a naturii,
corpurilor, capacitatea materialelor de a conduce căldură sau curent b. procedurale: conversaţia, expl
electric, transparența corpurilor) demonstraţia, exerciţiul, problema
- clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese (de exemplu: clasificarea învăţarea prin descoperire, munca
materialelor după gradul de conducere a căldurii sau a curentului electric, independentă
după transparență) c. forme de organizare a colectivu
frontală, activitate individuală, în g
echipe,evaluare orală şi scrisă
XXVIII Științele CURENT Curent electric. 1.1 - observarea dirijată a unor scheme simple, desene pentru eviden țierea 1 a. materiale: : caiet, fişe de lucru,
fizicii Circuite electrice 1.2 relațiilor dintre componentele unui sistem (de exemplu: schema unor diverse,
ELECTRIC. LUMINĂ simple lanțuri trofice simple, schema unui circuit electric) b. procedurale: conversaţia, expl
- observarea unor fenomene și procese prin efectuarea unor experien țe demonstraţia, exerciţiul, problema
simple (de exemplu: evidențierea plutirii diferitelor corpuri, eviden țierea învăţarea prin descoperire, munca
unor proprietăți ale apei în diferite stări de agregare, realizarea unor independentă
amestecuri și separarea lor, evidențierea dizolvării unor solide și a c. forme de organizare a colectivu
influenței temperaturii, demonstrarea transferului de căldură între obiecte, frontală, activitate individuală, în g
realizarea unor circuite electrice simple, evidențierea unor fenomene echipe,evaluare orală şi scrisă
optice)
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de
corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor
viețuitoare în diferite etape de viață, gradul de scufundare în apă al
corpurilor, capacitatea materialelor de a conduce căldură sau curent
electric, transparența corpurilor)
- clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese (de exemplu: clasificarea
materialelor după gradul de conducere a căldurii sau a curentului electric,
după transparență)
XXIX Științele CURENT Fenomene 1.1 - observarea unor fenomene și procese prin efectuarea unor experien țe 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru, p
fizicii comune care 1.2 simple (de exemplu: evidențierea plutirii diferitelor corpuri, eviden țierea imagini diverse, imagini cu lecturi
ELECTRIC. LUMINĂ implică lumina unor proprietăți ale apei în diferite stări de agregare, realizarea unor desene,simboluri, cuvinte, planşă
(umbra, curcubeul, amestecuri și separarea lor, evidențierea dizolvării unor solide și a comunicare eficientă, civilizată,
culorile, influenței temperaturii, demonstrarea transferului de căldură între obiecte, b. procedurale: conversaţia, expl
vizibilitatea realizarea unor circuite electrice simple, evidențierea unor fenomene demonstraţia, exerciţiul, problema
corpurilor) optice) învăţarea prin descoperire, munca
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de independentă
corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor c. forme de organizare a colectivu
viețuitoare în diferite etape de viață, gradul de scufundare în apă al frontală, activitate individuală, în g
corpurilor, capacitatea materialelor de a conduce căldură sau curent echipe,evaluare orală şi scrisă
electric, transparența corpurilor)
- clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese (de exemplu: clasificarea
materialelor după gradul de conducere a căldurii sau a curentului electric,
după transparență)
XXX Științele Recapitulare 1.1 - observarea unor aspecte dinamice ale realității înconjurătoare sau mai 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru, p
fizicii 1.2 îndepărtate de mediul de viață cunoscut prin vizionarea unor filme sau imagini diverse,
(semestrul II) 2.5 realizarea unor jocuri de rol (de exemplu: mișcarea planetelor Sistemului b. procedurale: conversaţia, expl
3.2 Solar) demonstraţia, exerciţiul, problema
- discutarea unor activități cotidiene în scopul explicării lor prin prisma învăţarea prin descoperire, munca
unor fapte științifice (de exemplu: explicarea activită ților ciclice ale independentă
oamenilor în funcție de alternanța noapte - zi, de anotimpuri) c. forme de organizare a colectivu
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după frontală, activitate individuală, în g
anumite criterii echipe,evaluare orală şi scrisă
- clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese
- formularea de răspunsuri la întrebările primite din partea colegilor de
clasă
XXXI Științele RECAPITULARE Sistematizarea 1.1 - recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri, fenomene, procese 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru, p
fizicii cunoștințelor 1.2 pornind de la prezentarea unor scurte texte știin țifice adaptate vârstei procedurale: conversaţia, explicaţ
FINALĂ 2.1 elevilor, a unor povești sau povestiri (de exemplu: descrierea ciclurilor de demonstraţia, exerciţiul, problema
2.2 viață la unele organisme) învăţarea prin descoperire, munca
3.2 - identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de independentă
corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor c. forme de organizare a colectivu
viețuitoare în diferite etape de viață, gradul de scufundare în apă al frontală, activitate individuală, în g
corpurilor, capacitatea materialelor de a conduce căldură sau curent echipe,evaluare orală şi scrisă
electric, transparența corpurilor)
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după
anumite criterii (de exemplu: ordonarea etapelor ciclului de via ță la un
organism; ordonarea corpurilor în funcție de gradul de scufundare în apă)
XXXII Științele RECAPITULARE Exerciții 1.1 - recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri, fenomene, procese 1 a. materiale:caiet, fişe de lucru, p
fizicii recapitulative 1.2 pornind de la prezentarea unor scurte texte știin țifice adaptate vârstei procedurale:, conversaţia, explica
FINALĂ 2.1 elevilor, a unor povești sau povestiri (de exemplu: descrierea ciclurilor de demonstraţia, exerciţiul, problema
2.2 viață la unele organisme) învă
3.1 - identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de ţarea prin descoperire, munca ind
3.2 corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor jocul
viețuitoare în diferite etape de viață, gradul de scufundare în apă al c. forme de organizare a colectivu
corpurilor, capacitatea materialelor de a conduce căldură sau curent frontală, activitate individuală, în g
electric, transparența corpurilor) echipe,evaluare orală şi scrisă
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după
anumite criterii (de exemplu: ordonarea etapelor ciclului de via ță la un
organism; ordonarea corpurilor în funcție de gradul de scufundare în apă)
- observarea dirijată a unor scheme simple, desene pentru evidențierea
relațiilor dintre componentele unui sistem (de exemplu: schema unor
lanțuri trofice simple, schema unui circuit electric)
- recunoașterea unor factori de risc asupra propriei sănătă ți, pornind de la
prezentarea unor texte scurte, vizionarea unor filme, studii de caz (de
exemplu: consum de alimente nesănătoase, lipsa mișcării)
- extragerea unor informații utile despre alimente prin exerciții de citire a
unor etichete ale produselor alimentare (de exemplu: termenul de
garanție al unui aliment)
- utilizarea unor criterii pentru identificarea unor alimente sănătoase (de
exemplu: prospețimea, conținutul, proveniența, modul de depozitare)
- realizarea de variante de meniu adaptat vârstei și efortului depus
interpretând modele de piramide alimentare
- identificarea unor reguli de igienă prin discuții, simulări (de exemplu:
igienă alimentară, necesitatea aerisirii camerei, necesitatea activită ților
sportive)
XXXIII Științele EVALUARE FINALĂ Evaluare 1.1 - recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri, fenomene, procese 1 a. materiale: caiet, fişe de lucru, p
fizicii 1.2 pornind de la prezentarea unor scurte texte știin țifice adaptate vârstei diverse
3.2 elevilor, a unor povești sau povestiri (de exemplu: descrierea ciclurilor de b. procedurale: conversaţia, expl
viață la unele organisme) demonstraţia, exerciţiul, problema
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de învă
corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor ţarea prin descoperire, munca ind
viețuitoare în diferite etape de viață, gradul de scufundare în apă al jocul
corpurilor, capacitatea materialelor de a conduce căldură sau curent c. forme de organizare a colectivu
electric, transparența corpurilor) frontală, activitate individuală, în g
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după echipe,evaluare orală şi scrisă
anumite criterii (de exemplu: ordonarea etapelor ciclului de via ță la un
organism; ordonarea corpurilor în funcție de gradul de scufundare în apă)
XXXIV Științele JOCURI Exerciții joc 1.1 - recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri, fenomene, procese 1 a. materiale: teste, fişe
fizicii 1.2 pornind de la prezentarea unor scurte texte știin țifice adaptate vârstei b. procedurale: munca independ
„ȘTIINȚIFICE” 2.5 elevilor, a unor povești sau povestiri c. forme de organizare a colectivu
- clasificarea unor corpuri, fenomene/ procese frontală, activitate individuală, în g
- ordonarea unor corpuri, etape ale unor fenomene/ procese după echipe
anumite criterii
- identificarea unor criterii de ordonare, clasificare în cadrul unor grupe de
corpuri, fenomene, procese (de exemplu: diverse caracteristici ale unor
viețuitoare în diferite etape de viață
- formularea de răspunsuri la întrebările primite din partea colegilor de
clasă
ISTORIE

Săptă- DOME TEMA Conţinuturile Compe- Activităţi de învăţare Nr. Resurse


mâna NIUL tenţe ore
I Trecutul și Noțiuni introductive Noțiuni 1.3 - studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt men ționate date, perioade de timp 1 a. materiale: fișa de luc
prezentul din introductive: 2.1 și nume de locuri planșe, harta
jurul nostru trecut-prezent - realizarea unor hărți/organizatori grafici care exemplifică măsurarea timpului în e. b. procedurale: conver
(mileniu, istorie (deceniu, secol, mileniu) explicaţia, exerciţiul, m
secol, - realizarea unei „istorii a măsurării timpului” pe baza informa țiilor selectate din independentă
deceniu, enciclopedii tipărite sau online c. forme de organizare
epocă - valorificarea informațiilor dobândite prin vizite la muzee, case memoriale, situri colectivului: frontală, in
istorică), arheologice evaluare orală și scrisă
spațiu istoric, - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în discu ție
surse istorice - observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere informa ții din prezent și
din trecut, în timpul lecțiilor desfășurate în școală sau în afara ei (de exemplu,
muzee, case memoriale, biblioteci)
II Trecutul și Familia Familia: 1.1 - alcătuirea și prezentarea unei axe a timpului pe care să se reprezinte evenimente 1 a. materiale:
prezentul din trecutul 1.3 din viața personală, viața familiei sau istoria localității natale imagini,fişa de lucru,ca
jurul nostru familiei, 4.2 - alcătuirea și prezentarea arborelui genealogic al familiei, folosind o schemă dată b. procedurale:
sărbători de - alcătuirea unui jurnal personal sau al clasei folosind enun țuri, desene, fotografii conversaţia, explicaţia,
familie, timpul despre evenimente la care au participat în cadrul comunită ții independentă, exerciţiu
liber, - prezentarea unor albume personale cu fotografii din istoria familiei sau a comunită ții c. forme de organizare
activitățile - realizarea unui jurnal al familiei care să conțină date și locuri importante, ordonate colectivului: frontală ind
cotidiene cronologic evaluare orală
- formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din trecut, persoane
și locuri cu semnificație istorică
- citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor istorice prezentate
- extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu conținut istoric
- lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esen țiale, în perechi
- prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici

III Trecutul și Comunitatea locală Comunitatea 1.1 - alcătuirea și prezentarea unei axe a timpului pe care să se reprezinte evenimente 1 a. materiale:
prezentul din și națională locală și 1.2 din viața personală, viața familiei sau istoria localității natale imagini caiet, fişe de luc
jurul nostru națională: 2.3 - alcătuirea unui jurnal personal sau al clasei folosind enun țuri, desene, fotografii b. procedurale:
teritoriu, despre evenimente la care au participat în cadrul comunită ții conversaţia, explicaţia,
locuințe și - prezentarea unor albume personale cu fotografii din istoria familiei sau a comunită ții demonstraţia,exerciţiul,
viață -descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din echipă, problematizarea
cotidiană, localitatea natală sau din alte regiuni jocul
tradiții, - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu (ocupa ții, locuin țe, c. forme de organizare
sărbători, obiceiuri) colectivului:
religie, - realizarea unor albume sau postere despre localitatea natală, școala, locuri frontală, activitate indiv
monumente cunoscute/ îndrăgite echipe,evaluare orală ş
ale eroilor - realizarea unor expoziții de desene/picturi/colaje care arată felul în care au evoluat
uneltele, armele, vestimentația oamenilor, arhitectura locuin țelor

IV Trecutul și Comunitatea locală Comunitatea 1.1 - alcătuirea și prezentarea unei axe a timpului pe care să se reprezinte evenimente 1 a. materiale:
prezentul din și națională: locală și 1.2 din viața personală, viața familiei sau istoria localității natale caiet, fişe de lucru,imag
jurul nostru națională: 2.3 - alcătuirea unui jurnal personal sau al clasei folosind enun țuri, desene, fotografii b. procedurale:
Comunități despre evenimente la care au participat în cadrul comunită ții conversaţia, explicaţia,
ale - prezentarea unor albume personale cu fotografii din istoria familiei sau a comunită ții demonstraţia, exerciţiul
minorităților -descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din problematizarea, învăţa
pe teritoriul localitatea natală sau din alte regiuni descoperire, munca ind
de azi al - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu (ocupa ții, locuin țe, c. forme de organizare
României obiceiuri) colectivului:
- realizarea unor albume sau postere despre localitatea natală, școala, locuri frontală,individuală,eva
cunoscute/ îndrăgite activitate în grup/în per
- realizarea unor expoziții de desene/picturi/colaje care arată felul în care au evoluat
uneltele, armele, vestimentația oamenilor, arhitectura locuin țelor
V Trecutul și Copilăria de ieri și Copilăria de 1.1 1 a. materiale: caiet, fişe
prezentul din de azi în ieri și de azi 1.2 - alcătuirea și prezentarea unei axe a timpului pe care să se reprezinte evenimente lucru,imagini , hartă
jurul nostru comunitatea locală în 2.3 din viața personală, viața familiei sau istoria localității natale b. procedurale: conver
comunitatea - alcătuirea și prezentarea arborelui genealogic al familiei, folosind o schemă dată explicaţia, demonstraţia
locală - alcătuirea unui jurnal personal sau al clasei folosind enun țuri, desene, fotografii problematizarea, învăţa
despre evenimente la care au participat în cadrul comunită ții descoperire, munca ind
- prezentarea unor albume personale cu fotografii din istoria familiei sau a comunită ții c. forme de organizare
- citirea și discutarea unor biografii ale unor personalități din diferite domenii (istoric, colectivului: frontală, ac
literar, artistic etc.), ținând cont de încadrarea în timp individuală/pe echipe,e
- precizarea evenimentelor dintr-un text citit /audiat folosind expresii precum: la orală şi scrisă
început/mai întâi/prima dată, apoi/după aceea, la urmă în final/în acela și timp etc.
- aranjarea unei succesiuni de enunțuri după ordinea logică de desfă șurare a
evenimentelor și în funcție de factorul timp
-descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din
localitatea natală sau din alte regiuni
- lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu (ocupa ții, locuin țe,
obiceiuri)
- prezentarea unor fotografii de familie care eviden țiază evolu ția unor persoane sau
felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul timpului
- realizarea unor albume sau postere despre localitatea natală, școala, locuri
cunoscute/ îndrăgite
- realizarea unor expoziții de desene/picturi/colaje care arată felul în care au evoluat
uneltele, armele, vestimentația oamenilor, arhitectura locuin țelor
VI Trecutul și Popoare de ieri și Popoare de 1.2 - localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de importan ță istorică 1 a. materiale: caiet, fişe
prezentul din de astăzi ieri și de 1.3 - familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic (formele de relief, lucru,imagini
jurul nostru astăzi: 4.1 reprezentări convenționale pentru peisajul antropic și de geografie umană) b. procedurale: conver
localizare pe - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din explicaţia, demonstraţia
hartă, localitatea natală sau din alte regiuni problematizarea, învăţa
ocupații, - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu (ocupa ții, locuin țe, descoperire, munca ind
tradiții, obiceiuri) c. forme de organizare
obiceiuri, - valorificarea informațiilor dobândite prin vizite la muzee, case memoriale, situri colectivului: frontală, ac
sărbători arheologice individuală/pe echipe,e
-formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din trecut, persoane orală şi scrisă
și locuri cu semnificație istorică
- citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor istorice prezentate
- extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu conținut istoric
- lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esen țiale, în perechi
VII Trecutul și Cunoașterea lumii Cunoașterea 2.1 -căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în discu ție 1 a. materiale: caiet, fişe
prezentul din prin călători lumii prin 4.1 - observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere informa ții din prezent și lucru,imagini
jurul nostru călători din trecut, în timpul lecțiilor desfășurate în școală sau în afara ei (de exemplu, b. procedurale: conver
muzee, case memoriale, biblioteci) explicaţia, demonstraţia
- citirea și comentarea unor imagini/fotografii problematizarea, învăţa
- formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din trecut, persoane descoperire, munca
și locuri cu semnificație istorică independentă, jocul
- citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor istorice prezentate c. forme de organizare
- extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu conținut istoric colectivului:
- lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esen țiale, în perechi frontală, activitate indiv
- prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici echipe,evaluare orală ş
- realizarea unor discuții în grup despre fapte/evenimente/personalită ți istorice
- exerciții de stabilire a unor relații evidente între evenimente istorice
prezentate/cunoscute
- realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei personalită ți
istorice/numele unui eveniment istoric
- realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
VIII Trecutul și Recapitulare 1.1 - alcătuirea și prezentarea unei axe a timpului pe care să se reprezinte evenimente 1 a. materiale: caiet, fişe
prezentul din 2.1 din viața personală, viața familiei sau istoria localității natale lucru,imagini
jurul nostru - alcătuirea și prezentarea arborelui genealogic al familiei, folosind o schemă dată b. procedurale:
- alcătuirea unui jurnal personal sau al clasei folosind enun țuri, desene, fotografii conversaţia, explicaţia,
despre evenimente la care au participat în cadrul comunită ții demonstraţia, exerciţiul
- prezentarea unor albume personale cu fotografii din istoria familiei sau a comunită ții problematizarea, învăţa
- citirea și discutarea unor biografii ale unor personalități din diferite domenii (istoric, descoperire, munca
literar, artistic etc.), ținând cont de încadrarea în timp independentă, jocul
- căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în discu ție c. forme de orga
- observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere informa ții din prezent și nizare a colectivului:
din trecut, în timpul lecțiilor desfășurate în școală sau în afara ei (de exemplu, frontală, activitate indiv
muzee, case memoriale, biblioteci) echipe,evaluare orală ş
- citirea și comentarea unor imagini/fotografii
- descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din
localitatea natală
IX Epoci, Antichitatea Antichitatea 1.2 -familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic (formele de relief, 1 a. materiale: caiet, fişe
evenimente - Legende și 2.2 reprezentări convenționale pentru peisajul antropic și de geografie umană) lucru,imagini cu diverse
și scrieri ale 3.2 - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din mini-cărticele,
personalități anticilor localitatea natală sau din alte regiuni b. procedurale: conver
despre daci și - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu (ocupa ții, locuin țe, explicaţia, demonstraţia
romani obiceiuri) problematizarea, învăţa
-discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau apropiat descoperire, munca
- exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un eveniment istoric independentă, jocul
- formularea unor predicții asupra firului narativ al unor legende/povestiri istorice, c. forme de organizare
pornind de la un fapt de însemnătate istorică colectivului:
- povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învă țați frontală, activitate indiv
- povestirea unor evenimente semnificative din viața personală sau activitatea grup/ pe echipe,evaluar
școlară, trăite sau proiectate în viitor, folosind verbe la timpuri potrivite scrisă
- repovestirea unor legende și povestiri istorice
- realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment istoric
X Epoci, Evul Mediu Evul Mediu 1.2 -familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic (formele de relief, 1 a. materiale: : caiet, fişe
evenimente - Figuri 2.2 reprezentări convenționale pentru peisajul antropic și de geografie umană) lucru,imagini
și legendare de 3.2 - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din b. procedurale: conver
personalități voievozi, localitatea natală sau din alte regiuni explicaţia, demonstraţia
domnitori și - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu (ocupa ții, locuin țe, problematizarea, învăţa
conducători obiceiuri) descoperire, munca
locali în opere -discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau apropiat independentă, jocul
literare și - exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un eveniment istoric c. forme de organizare
istorice – - formularea unor predicții asupra firului narativ al unor legende/povestiri istorice, colectivului: frontală, ac
Gelu, Iancu pornind de la un fapt de însemnătate istorică individuală, în grup/ pe
de - povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învă țați echipe,evaluare orală ş
Hunedoara, - povestirea unor evenimente semnificative din viața personală sau activitatea
Dragoș școlară, trăite sau proiectate în viitor, folosind verbe la timpuri potrivite
- repovestirea unor legende și povestiri istorice
- realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment istoric
XI Epoci, Evul Mediu Evul Mediu 1.2 -familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic (formele de relief, 1 a. materiale: caiet, fişe
evenimente - Figuri 2.2 reprezentări convenționale pentru peisajul antropic și de geografie umană) lucru,imagini
și legendare de 3.2 - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din b. procedurale: conver
personalități voievozi, localitatea natală sau din alte regiuni explicaţia, demonstraţia
domnitori și - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu (ocupa ții, locuin țe, problematizarea, învăţa
conducători obiceiuri) descoperire, munca
locali în opere -discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau apropiat independentă, jocul
literare și - exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un eveniment istoric c. forme de organizare
istorice – - formularea unor predicții asupra firului narativ al unor legende/povestiri istorice, colectivului: frontală, ac
Basarab I, pornind de la un fapt de însemnătate istorică individuală, în grup/ pe
Mircea cel - povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învă țați echipe,evaluare orală ş
Bătrân - povestirea unor evenimente semnificative din viața personală sau activitatea
școlară, trăite sau proiectate în viitor, folosind verbe la timpuri potrivite
- repovestirea unor legende și povestiri istorice
- realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment istoric
XII Epoci, Evul Mediu Evul Mediu 1.2 -familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic (formele de relief, 1 a. materiale: caiet, fişe
evenimente - Figuri 2.2 reprezentări convenționale pentru peisajul antropic și de geografie umană) lucru,imagini cu diverse
și legendare de 3.2 - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din planşe
personalități voievozi, localitatea natală sau din alte regiuni b. procedurale: conver
domnitori și - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu (ocupa ții, locuin țe, explicaţia, demonstraţia
conducători obiceiuri) problematizarea, învăţa
locali în opere -discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau apropiat descoperire, munca
literare și - exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un eveniment istoric independentă, jocul
istorice –Vlad - formularea unor predicții asupra firului narativ al unor legende/povestiri istorice, c. forme de organizare
Țepeș pornind de la un fapt de însemnătate istorică colectivului: frontală, ac
- povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învă țați individuală, în grup/ pe
- povestirea unor evenimente semnificative din viața personală sau activitatea echipe,evaluare orală ş
școlară, trăite sau proiectate în viitor, folosind verbe la timpuri potrivite
- repovestirea unor legende și povestiri istorice
- realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment istoric
XIII Epoci, Evul Mediu Evul Mediu 1.2 -familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic (formele de relief, 1 a. materiale: caiet, fişe
evenimente - Figuri 2.2 reprezentări convenționale pentru peisajul antropic și de geografie umană) imagini diverse,
și legendare de 3.2 - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din b. procedurale: conver
personalități voievozi, localitatea natală sau din alte regiuni explicaţia, demonstraţia
domnitori și - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu (ocupa ții, locuin țe, problematizarea, învăţa
conducători obiceiuri) descoperire, munca
locali în opere -discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau apropiat independentă, jocul
literare și - exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un eveniment istoric c. forme de organizare
istorice – - formularea unor predicții asupra firului narativ al unor legende/povestiri istorice, colectivului: frontală, ac
Ștefan cel pornind de la un fapt de însemnătate istorică individuală, în grup/ pe
Mare - povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învă țați evaluare orală şi scrisă
- povestirea unor evenimente semnificative din viața personală sau activitatea
școlară, trăite sau proiectate în viitor, folosind verbe la timpuri potrivite
- repovestirea unor legende și povestiri istorice
- realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment istoric
XIV Epoci, Evul Mediu Evul Mediu 1.2 -familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic (formele de relief, 1 a. materiale: caiet, fişe
evenimente - Figuri 2.2 reprezentări convenționale pentru peisajul antropic și de geografie umană) imagini diverse, imagin
și legendare de 3.2 - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din b. procedurale: conver
personalități voievozi, localitatea natală sau din alte regiuni explicaţia, demonstraţia
domnitori și - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu (ocupa ții, locuin țe, problematizarea, învăţa
conducători obiceiuri) descoperire, munca
locali în opere -discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau apropiat independentă, jocul
literare și - exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un eveniment istoric c. forme de organizare
istorice – - formularea unor predicții asupra firului narativ al unor legende/povestiri istorice, colectivului: frontală, ac
Mihai Viteazul pornind de la un fapt de însemnătate istorică individuală, în grup/ pe
- povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învă țați echipe,evaluare orală ş
- povestirea unor evenimente semnificative din viața personală sau activitatea
școlară, trăite sau proiectate în viitor, folosind verbe la timpuri potrivite
- repovestirea unor legende și povestiri istorice
- realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment istoric
XV Epoci, Recapitulare Recapitulare 1.2 -familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic (formele de relief, 1 a. materiale: caiet, fişe
evenimente 2.2 reprezentări convenționale pentru peisajul antropic și de geografie umană) planşă, imagini diverse
și 3.2 - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din b. procedurale: conver
personalități 4.3 localitatea natală sau din alte regiuni explicaţia, demonstraţia
- lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu (ocupa ții, locuin țe, problematizarea, învăţa
obiceiuri) descoperire, munca
-discuții în grup despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau apropiat independentă, jocul
- exerciții de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un eveniment istoric c. forme de organizare
- formularea unor predicții asupra firului narativ al unor legende/povestiri istorice, colectivului: frontală, ac
pornind de la un fapt de însemnătate istorică individuală, în grup/ pe
- povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând termenii învă țați echipe,evaluare orală ş
- povestirea unor evenimente semnificative din viața personală sau activitatea
școlară, trăite sau proiectate în viitor, folosind verbe la timpuri potrivite
- repovestirea unor legende și povestiri istorice
- realizarea prezentării unei personalități istorice/a unui eveniment istoric
- participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând în discu ție informa ții sau
exprimându-și propria părere despre evenimente și personalități istorice
- formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la faptele discutate
- selectarea unei informații dintr-un text istoric/sursă și motivarea alegerii făcute
- concursuri pe teme istorice tip „Cine știe câștigă”, la nivelul clasei sau între clase
- realizarea unei mape a clasei „Știați că?”, fiecare elev având posibilitatea să
completeze cu informații pe care le consideră relevante pentru subiecte discutate sau
descoperite pe parcursul cercetărilor personale
XVI Epoci, Evaluare sumativă Evaluare 1.2 -localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de importan ță istorică 1 a. materiale: : caiet, fişe
evenimente sumativă 4.3 - familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic (formele de relief, imagini diverse, planşe
și reprezentări convenționale pentru peisajul antropic și de geografie umană) b. procedurale: conver
personalități - participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând în discu ție informa ții sau explicaţia, demonstraţia
exprimându-și propria părere despre evenimente și personalități istorice problematizarea, învăţa
- formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la faptele discutate descoperire, munca
- selectarea unei informații dintr-un text istoric/sursă și motivarea alegerii făcute independentă, jocul
- concursuri pe teme istorice tip „Cine știe câștigă”, la nivelul clasei sau între clase c. forme de organizare
- realizarea unei mape a clasei „Știați că?”, fiecare elev având posibilitatea să colectivului: frontală, ac
completeze cu informații pe care le consideră relevante pentru subiecte discutate sau individuală, în grup/ pe
descoperite pe parcursul cercetărilor personale echipe,evaluare orală ş
XVII Epoci, Istoria prin jocuri Istoria prin 2.3 - prezentarea unor evenimente istorice drept consecin țe ale altor evenimente 1 a. materiale: caiet, fişe
evenimente jocuri 4,3 - exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente istorice imagini
și - prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de timp b. procedurale: conver
personalități - analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de timp/ momente explicaţia,, exerciţiul, m
istorice independentă,
- formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la faptele discutate c. forme de organizare
- selectarea unei informații dintr-un text istoric/sursă și motivarea alegerii făcute colectivului: frontală, ac
- concursuri pe teme istorice tip „Cine știe câștigă”, la nivelul clasei sau între clase individuală, în grup/ pe
- realizarea unei mape a clasei „Știați că?”, fiecare elev având posibilitatea să echipe,evaluare orală ş
completeze cu informații pe care le consideră relevante pentru subiecte discutate sau
descoperite pe parcursul cercetărilor personale
- realizarea pe grupe a unor postere/afișe pentru comemorarea/sărbătorirea unor
evenimente/personalități
- proiectarea și realizarea unui colț muzeistic al clasei și utilizarea obiectelor
colecționate în diferite ocazii
- realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie
XVIII Epoci, Evul Mediu Evul Mediu 1.2 - localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de importan ță istorică 1 a. materiale: caiet, fişe
evenimente - Transilvania 2.3 - familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic (formele de relief, lucru,planşe, imagini
și - spațiu 4.1 reprezentări convenționale pentru peisajul antropic și de geografie umană) b. procedurale: conver
personalități multietnic. Sat - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din explicaţia,, exerciţiul, m
și oraș în localitatea natală sau din alte regiuni independentă
Transilvania - prezentarea unor evenimente istorice drept consecin țe ale altor evenimente c. forme de organizare
medievală - exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente istorice colectivului: frontală, ac
- prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de timp individuală, în grup/ pe
- analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de timp/ momente echipe,evaluare orală ş
istorice
- prezentarea unor fotografii de familie care eviden țiază evolu ția unor persoane sau
felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul timpului
- formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din trecut, persoane
și locuri cu semnificație istorică
- citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor istorice prezentate
- extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu conținut istoric
- lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esen țiale, în perechi
XIX Epoci, Evul Mediu Evul Mediu 2.1 - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în discu ție 1 a. materiale: : caiet, fişe
evenimente 4.1 - observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere informa ții din prezent și planşă , imagini diverse
și - Istorici și din trecut, în timpul lecțiilor desfășurate în școală sau în afara ei (de exemplu, b. procedurale: conver
personalități cronicari muzee, case memoriale, biblioteci) explicaţia, demonstraţia
despre - citirea și comentarea unor imagini/fotografii problematizarea, învăţa
personalități - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din descoperire, munca
ale localitatea natală independentă, jocul
minorităților -citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor istorice prezentate c. forme de organizare
- extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu conținut istoric colectivului: frontală, ac
- lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esen țiale, în perechi individuală, în grup/ pe
echipe,evaluare orală ş
XX Epoci, Epoca modernă Epoca 2.3 - prezentarea unor evenimente istorice drept consecin țe ale altor evenimente 1 a. materiale: caiet, fişe
evenimente modernă 4.1 - exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente istorice imagini diverse, poveşt
și - Al.I. Cuza și - prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de timp lecturi ilustrate, planşă
personalități Unirea - analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de timp/ momente b. procedurale: conver
istorice explicaţia, demonstraţia
- prezentarea unor fotografii de familie care eviden țiază evolu ția unor persoane sau problematizarea, învăţa
felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul timpului descoperire, munca
- formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din trecut, persoane independentă, jocul
și locuri cu semnificație istorică c. forme de organizare
- citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor istorice prezentate colectivului: frontală, ac
- extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu conținut istoric individuală, în grup/ pe
- lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esen țiale, în perechi echipe,evaluare orală ş
- prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici
- realizarea unor discuții în grup despre fapte/evenimente/personalită ți istorice
- exerciții de stabilire a unor relații evidente între evenimente istorice
prezentate/cunoscute
- realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei personalită ți
istorice/numele unui eveniment istoric
- realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
XXI Epoci, Epoca modernă Epoca 2.3 - prezentarea unor evenimente istorice drept consecin țe ale altor evenimente 1 a. materiale: caiet, fişe
evenimente modernă 4.1 - exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente istorice imagini diverse,
și - Carol I și - prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de timp b. procedurale: conver
personalități independența - analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de timp/ momente explicaţia, demonstraţia
, Carol Davila istorice problematizarea, învăţa
- prezentarea unor fotografii de familie care eviden țiază evolu ția unor persoane sau descoperire, munca
felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul timpului independentă, jocul
- formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din trecut, persoane c. forme de organizare
și locuri cu semnificație istorică colectivului: frontală, ac
- citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor istorice prezentate individuală, în grup/ pe
- extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu conținut istoric echipe,evaluare orală ş
- lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esen țiale, în perechi
- prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici
- realizarea unor discuții în grup despre fapte/evenimente/personalită ți istorice
- exerciții de stabilire a unor relații evidente între evenimente istorice
prezentate/cunoscute
- realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei personalită ți
istorice/numele unui eveniment istoric
- realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
XXII Epoci, Epoca modernă Epoca 2.3 - prezentarea unor evenimente istorice drept consecin țe ale altor evenimente 1 a. materiale: caiet, fişe
evenimente modernă 4.1 - exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente istorice imagini diverse, planşe
și - Eroi ai - prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de timp de viaţă
personalități Primului - analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de timp/ momente b. procedurale: conver
Război istorice explicaţia, demonstraţia
Mondial - prezentarea unor fotografii de familie care eviden țiază evolu ția unor persoane sau problematizarea, învăţa
felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul timpului descoperire, munca
- formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din trecut, persoane independentă, jocul
și locuri cu semnificație istorică c. forme de organizare
- citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor istorice prezentate colectivului: frontală, ac
- extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu conținut istoric individuală, în grup/ pe
- lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esen țiale, în perechi echipe,evaluare orală ş
- prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici
- realizarea unor discuții în grup despre fapte/evenimente/personalită ți istorice
- exerciții de stabilire a unor relații evidente între evenimente istorice
prezentate/cunoscute
- realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei personalită ți
istorice/numele unui eveniment istoric
- realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
XXIII Epoci, Epoca modernă Epoca 2.3 - prezentarea unor evenimente istorice drept consecin țe ale altor evenimente 1 a. materiale: caiet, fişe
evenimente modernă 4.1 - exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente istorice poveşti audio
și - Ferdinand și - prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de timp b. procedurale: conver
personalități Marea Unire - analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de timp/ momente explicaţia, demonstraţia
istorice problematizarea, învăţa
- prezentarea unor fotografii de familie care eviden țiază evolu ția unor persoane sau descoperire, munca ind
felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul timpului c. forme de organizare
- formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la evenimente din trecut, persoane colectivului: frontală, ac
și locuri cu semnificație istorică individuală, în grup/ pe
- citirea unor lecturi istorice și povestirea faptelor istorice prezentate echipe,evaluare orală ş
- extragerea informațiilor esențiale dintr-un text cu conținut istoric
- lectura unui text cu conținut istoric și prezentarea ideilor esen țiale, în perechi
- prezentarea unor evenimente utilizând organizatori grafici
- realizarea unor discuții în grup despre fapte/evenimente/personalită ți istorice
- exerciții de stabilire a unor relații evidente între evenimente istorice
prezentate/cunoscute
- realizarea unui cvintet pornind de la un termen cheie/numele unei personalită ți
istorice/numele unui eveniment istoric
- realizarea și prezentarea unor proiecte tematice
XXIV Epoci, Epoca modernă Epoca 2.3 - prezentarea unor evenimente istorice drept consecin țe ale altor evenimente 1 a. materiale: caiet, fişe
evenimente modernă 4.3 - exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente istorice ,imagini diverse
și - România la - prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de timp b. procedurale: conve
personalități cumpăna - analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de timp/ momente explicaţia, demonstraţia
dintre milenii istorice problematizarea, învăţa
-participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând în discu ție informa ții sau descoperire, munca ind
exprimându-și propria părere despre evenimente și personalități istorice c. forme de organizare
- formularea de întrebări și răspunsuri referitoare la faptele discutate colectivului: frontală, ac
- selectarea unei informații dintr-un text istoric/sursă și motivarea alegerii făcute individuală, în grup/ pe
echipe,evaluare orală ş
XXV Cultură și Locuri istorice din Locuri istorice 1.2 - localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de importan ță istorică 1 a. materiale: : caiet, fişe
patrimoniu comunitate din 2.1 - familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic (formele de relief, imagini diverse
comunitate: 2.3 reprezentări convenționale pentru peisajul antropic și de geografie umană) b. procedurale: conver
mănăstiri, - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din explicaţia, demonstraţia
străzi și case localitatea natală sau din alte regiuni problematizarea, învăţa
istorice din - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu (ocupa ții, locuin țe, descoperire, munca ind
comunitate, obiceiuri) c. forme de organizare
monumente - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în discu ție colectivului: frontală, ac
ale eroilor, - observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere informa ții din prezent și individuală, în grup/ pe
monumente din trecut, în timpul lecțiilor desfășurate în școală sau în afara ei (de exemplu, echipe,evaluare orală ş
reprezentativ muzee, case memoriale, biblioteci)
e ale - citirea și comentarea unor imagini/fotografii
comunităților - exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente istorice
etnice din - prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de timp
România - analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de timp/ momente
istorice
- prezentarea unor fotografii de familie care eviden țiază evolu ția unor persoane sau
felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul timpului
- realizarea unor albume sau postere despre localitatea natală, școala, locuri
cunoscute/ îndrăgite
- realizarea unor expoziții de desene/picturi/colaje care arată felul în care au evoluat
uneltele, armele, vestimentația oamenilor, arhitectura locuin țelor
XXVI Cultură și Locuri cu Locuri cu 1.2 - localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de importan ță istorică 1 a. materiale: caiet, fişe
patrimoniu importanță istorică importanță 2.1 - familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic (formele de relief, imagini diverse,
pentru România istorică pentru 2.3 reprezentări convenționale pentru peisajul antropic și de geografie umană) procedurale: conversa
România: - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din explicaţia, demonstraţia
- Așezări și localitatea natală sau din alte regiuni problematizarea, învăţa
construcții - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu (ocupa ții, locuin țe, descoperire, munca ind
dacice, obiceiuri) c. forme de organizare
grecești si - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în discu ție colectivului: frontală, ac
romane - observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere informa ții din prezent și individuală, în grup/ pe
(orașele din trecut, în timpul lecțiilor desfășurate în școală sau în afara ei (de exemplu, echipe,evaluare orală ş
grecești de pe muzee, case memoriale, biblioteci)
malul Mării - citirea și comentarea unor imagini/fotografii
Negre) - exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente istorice
- prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de timp
- analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de timp/ momente
istorice
- prezentarea unor fotografii de familie care eviden țiază evolu ția unor persoane sau
felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul timpului
- realizarea unor albume sau postere despre localitatea natală, școala, locuri
cunoscute/ îndrăgite
- realizarea unor expoziții de desene/picturi/colaje care arată felul în care au evoluat
uneltele, armele, vestimentația oamenilor, arhitectura locuin țelor
XXVII Cultură și Locuri cu Locuri cu 1.2 - localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de importan ță istorică 1 a. materiale: caiet, fişe
patrimoniu importanță istorică importanță 2.1 - familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic (formele de relief, planşă magini diverse,
pentru România istorică pentru 2.3 reprezentări convenționale pentru peisajul antropic și de geografie umană) lecturi, reguli de ocrotire
România: - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din b. procedurale: conver
- Castele și localitatea natală sau din alte regiuni explicaţia, demonstraţia
cetăți martore - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu (ocupa ții, locuin țe, problematizarea, învăţa
ale obiceiuri) descoperire, munca ind
evenimentelor - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în discu ție c. forme de organizare
istorice - observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere informa ții din prezent și colectivului: frontală, ac
din trecut, în timpul lecțiilor desfășurate în școală sau în afara ei (de exemplu, individuală, în grup/ pe
muzee, case memoriale, biblioteci) echipe,evaluare orală ş
- citirea și comentarea unor imagini/fotografii
- exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente istorice
- prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de timp
- analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de timp/ momente
istorice
- prezentarea unor fotografii de familie care eviden țiază evolu ția unor persoane sau
felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul timpului
- realizarea unor albume sau postere despre localitatea natală, școala, locuri
cunoscute/ îndrăgite
- realizarea unor expoziții de desene/picturi/colaje care arată felul în care au evoluat
uneltele, armele, vestimentația oamenilor, arhitectura locuin țelor
XXVIII Cultură și Locuri cu Locuri cu 1.2 - localizarea pe harta fizică a României a unor locuri/zone de importan ță istorică 1 a. materiale: : caiet, fişe
patrimoniu importanță istorică importanță 2.1 - familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul cartografic (formele de relief, imagini diverse,
pentru România istorică pentru 2.3 reprezentări convenționale pentru peisajul antropic și de geografie umană) b. procedurale: conver
România: - descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din explicaţia, demonstraţia
- Construcții localitatea natală sau din alte regiuni problematizarea, învăţa
religioase și - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om și mediu (ocupa ții, locuin țe, descoperire, munca ind
ctitorii lor obiceiuri) c. forme de organizare
- căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în discu ție colectivului: frontală, ac
- observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să ofere informa ții din prezent și individuală, în grup/ pe
din trecut, în timpul lecțiilor desfășurate în școală sau în afara ei (de exemplu, echipe,evaluare orală ş
muzee, case memoriale, biblioteci)
- citirea și comentarea unor imagini/fotografii
- exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente istorice
- prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de timp
- analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de timp/ momente
istorice
- prezentarea unor fotografii de familie care eviden țiază evolu ția unor persoane sau
felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul timpului
- realizarea unor albume sau postere despre localitatea natală, școala, locuri
cunoscute/ îndrăgite
- realizarea unor expoziții de desene/picturi/colaje care arată felul în care au evoluat
uneltele, armele, vestimentația oamenilor, arhitectura locuin țelor
XXIX Cultură și Monumente și Monumente 2.1 - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în discu ție 1 a. materiale: caiet, fişe
patrimoniu locuri incluse în și locuri 2.3 -prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor evenimente planşă imagini diverse,
patrimoniul incluse în 4.3 - exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente istorice lecturi, colaje din
UNESCO patrimoniul - prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de timp desene,simboluri, cuvin
UNESCO - analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de timp/ momente reguli de comunicare ef
istorice civilizată,
- prezentarea unor fotografii de familie care eviden țiază evolu ția unor persoane sau b. procedurale: conver
felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul timpului explicaţia, demonstraţia
-solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și termenii specifici problematizarea, învăţa
dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă descoperire, munca ind
c. forme de organizare
colectivului: frontală, ac
individuală, în grup/ pe
echipe,evaluare orală ş
XXX Cultură și Recapitulare Recapitulare 2.1 - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în discu ție 1 a. materiale: caiet, fişe
patrimoniu 2.3 -prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor evenimente planşă imagini diverse,
4.3 - exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente istorice b. procedurale: conver
- prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de timp explicaţia, demonstraţia
- analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de timp/ momente problematizarea, învăţa
istorice descoperire, munca ind
- prezentarea unor fotografii de familie care eviden țiază evolu ția unor persoane sau c. forme de organizare
felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul timpului colectivului: frontală, ac
-solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și termenii specifici individuală, în grup/ pe
dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă echipe,evaluare orală ş
XXXI Cultură și Evaluare sumativă Evaluare 2.3 - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în discu ție 1 a. materiale: caiet, fişe
patrimoniu sumativă 4.3 -prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor evenimente planşă b. procedurale:
- exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente istorice conversaţia, explicaţia,
- prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de timp demonstraţia, exerciţiul
- analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de timp/ momente problematizarea, învăţa
istorice descoperire, munca ind
- prezentarea unor fotografii de familie care eviden țiază evolu ția unor persoane sau c. forme de organizare
felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul timpului colectivului: frontală, ac
-solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și termenii specifici individuală, în grup/ pe
dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă echipe,evaluare orală ş
XXXII Recapitulare finală Recapitulare 1.1 - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în discu ție 1 a. materiale:caiet, fişe d
finală 2.3 -prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor evenimente planşe cb. procedurale
4.3 - exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente istorice conversaţia, explicaţia,
- prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de timp demonstraţia, exerciţiul
- analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de timp/ momente problematizarea, învă
istorice ţarea prin descoperire,
- prezentarea unor fotografii de familie care eviden țiază evolu ția unor persoane sau independentă jocul
felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul timpului c. forme de organizare
-solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și termenii specifici colectivului: frontală, ac
dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă individuală, în grup/ pe
echipe,evaluare orală ş
XXXIII Recapitulare finală Recapitulare 1.1 - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în discu ție 1 a. materiale: caiet, fişe
finală 2.3 -prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor evenimente planşe diverse
4.3 - exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente istorice b. procedurale: conver
- prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de timp explicaţia, demonstraţia
- analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de timp/ momente problematizarea, învă
istorice ţarea prin descoperire,
- prezentarea unor fotografii de familie care eviden țiază evolu ția unor persoane sau independentă jocul
felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul timpului c. forme de organizare
-solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și termenii specifici colectivului: frontală, ac
dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă individuală, în grup/ pe
- realizarea pe grupe a unor postere/afișe pentru comemorarea/sărbătorirea unor echipe,evaluare orală ş
evenimente/personalități
- proiectarea și realizarea unui colț muzeistic al clasei și utilizarea obiectelor
colecționate în diferite ocazii
- realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie
XXXIV Cultură și Jocuri istorice Jocuri istorice 1.1 - căutarea de surse de informare despre o temă istorică pusă în discu ție 1 a. materiale: teste, fişe
patrimoniu 4.2 -prezentarea unor evenimente istorice drept consecințe ale altor evenimente b. procedurale: munca
4.3 - exerciții de precizare a cauzelor/consecințelor unor fapte/evenimente istorice independentă, jocul
- prezentarea stilului de viață al oamenilor din diferite perioade de timp c. forme de organizare
- analiza unor imagini care prezintă același loc în diferite perioade de timp/ momente colectivului: frontală, ac
istorice individuală, în grup/ pe
- prezentarea unor fotografii de familie care eviden țiază evolu ția unor persoane sau echipe,evaluare orală ş
felul în care un loc s-a schimbat/a rămas neschimbat de-a lungul timpului
-solicitarea unei explicații referitoare la informațiile de detaliu și termenii specifici
dintr-un text cu conținut istoric/sursă accesibilă
- realizarea pe grupe a unor postere/afișe pentru comemorarea/sărbătorirea unor
evenimente/personalități
- proiectarea și realizarea unui colț muzeistic al clasei și utilizarea obiectelor
colecționate în diferite ocazii
- realizarea și prezentarea unor jurnale de călătorie

GEOGRAFIE

Săptă- DOME TEMA Conţinuturile Compe- Activităţi de învăţare Nr. Resurse


mâna NIUL tenţe ore
I Elemente de Orizontul Clasa, şcoala, cartierul, 1.1 -recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea observabilă în texte din 1 a. materiale: fișa de l
geografie a apropiat localitatea 2.1 manual/ texte complementare planșe, harta
orizontului local 2.3 - notarea și explicarea unor termeni citiți sau desprinși dintr-un mesaj oral g. b. procedurale: conv
și apropiat Orientarea şi distanţele 3.2 - măsurarea distanțelor în clasă, în școală, în orizontul local și apropiat cu explicaţia, exerciţiul,
în orizontul apropiat instrumente de măsură adecvate (riglă, ruletă, compas etc., exprimate în independentă
unități standard și nonstandard) h. c. forme de organizar
- identificarea unor elemente și fenomene pe baza informa țiilor din colectivului: frontală,
experiențialul cotidian individuală, evaluare
- explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situa ții de spa țiu și scrisă
timp
- gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite
- precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea
geografică înconjurătoare
- citirea și înțelegerea semnelor și a altor reprezentări conven ționale utilizate
pe hărți ale orizontului local, localității și regiunii
- utilizarea semnelor convenționale utilizate pe hărți ale orizontului local, ale
țării, ale Europei și ale lumii
- citirea și înțelegerea altor reprezentări conven ționale specifice (altitudini,
limite, areale, zone de vegetație etc.)
- explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element și semnul
convențional corespunzător
- realizarea unui text cu conținut geografic pe baza citirii hăr ții și a semnelor
convenționale
II Elemente de Orizontul Planul clasei, al 2.1 - măsurarea distanțelor în clasă, în școală, în orizontul local și apropiat cu 1 a. materiale:
geografie a apropiat locuinței, al școlii, al 3.1 instrumente de măsură adecvate (riglă, ruletă, compas etc., exprimate în imagini,fişa de lucru,c
orizontului local cartierului și al localității 3.4 unități standard și nonstandard) b. procedurale:
și apropiat - utilizarea scării de proporție conversaţia, explicaţia
- realizarea unor planuri simple ale clasei și ale școlii, utilizând forme independentă, exerciţ
geometrice simple c. forme de organizar
- calcularea unor arii ale figurilor geometrice care au corespondent în realitate colectivului: frontală i
- calcularea unor distanțe pe hărți la scări diferite evaluare orală
- identificarea poziției obiectelor pe planul clasei, planul școlii și al localită ții
- realizarea unor schițe, pe baze empirice, ale regiunii înconjurătoare
- explicarea unor elemente redate în forme grafice
- construirea planului clasei, al școlii și al cartierului
- localizarea unor elemente pe hărți de contur, la diferite scări

III Elemente de Orizontul Planul unei locuințe 2.1 - măsurarea distanțelor în clasă, în școală, în orizontul local și apropiat cu 1 a. materiale:
geografie a apropiat 3.1 instrumente de măsură adecvate (riglă, ruletă, compas etc., exprimate în imagini caiet, fişe de
orizontului local 3.4 unități standard și nonstandard) b. procedurale:
și apropiat - utilizarea scării de proporție conversaţia, explicaţia
- realizarea unor planuri simple ale clasei și ale școlii, utilizând forme demonstraţia,exerciţiu
geometrice simple în echipă, problematiz
- calcularea unor arii ale figurilor geometrice care au corespondent în realitate jocul
- calcularea unor distanțe pe hărți la scări diferite c. forme de organizar
- identificarea poziției obiectelor pe planul clasei, planul școlii și al localită ții colectivului:
- realizarea unor schițe, pe baze empirice, ale regiunii înconjurătoare frontală, activitate ind
- explicarea unor elemente redate în forme grafice echipe,evaluare orală
- construirea planului clasei, al școlii și al cartierului
- localizarea unor elemente pe hărți de contur, la diferite scări
IV Elemente de Orizontul Orizontul, linia 2.1 - măsurarea distanțelor în clasă, în școală, în orizontul local și apropiat cu 1 a. materiale:
geografie a local orizontului, punctele 3.1 instrumente de măsură adecvate (riglă, ruletă, compas etc., exprimate în caiet, fişe de lucru,im
orizontului local cardinale 3.2 unități standard și nonstandard) b. procedurale:
și apropiat Hărți ale orizontului - utilizarea scării de proporție conversaţia, explicaţia
local - exprimarea poziției obiectelor identificate, cu ajutorul punctelor cardinale sau demonstraţia, exerciţi
prin raportare reciprocă problematizarea, învă
- citirea și înțelegerea semnelor și a altor reprezentări conven ționale utilizate descoperire, munca
pe hărți ale orizontului local, localității și regiunii independentă
- utilizarea semnelor convenționale utilizate pe hărți ale orizontului local, ale c. forme de organizar
țării, ale Europei și ale lumii colectivului:
- citirea și înțelegerea altor reprezentări conven ționale specifice (altitudini, frontală,individuală,ev
limite, areale, zone de vegetație etc.) orală, activitate în gru
- explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element și semnul perechi
convențional corespunzător
- realizarea unui text cu conținut geografic pe baza citirii hăr ții și a semnelor
convenționale
V Elemente de Caracteristic Relief, hidrografie, 3.2 - citirea și înțelegerea semnelor și a altor reprezentări conven ționale utilizate 1 a. materiale: caiet, fiş
geografie a i generale vegetație 4.1 pe hărți ale orizontului local, localității și regiunii lucru,imagini , hartă
orizontului local observabile Populație, așezări, 4.3 - utilizarea semnelor convenționale utilizate pe hărți ale orizontului local, ale b. procedurale: conv
și apropiat în orizontul activități ale oamenilor țării, ale Europei și ale lumii explicaţia, demonstra
local - citirea și înțelegerea altor reprezentări conven ționale specifice (altitudini, exerciţiul, problematiz
limite, areale, zone de vegetație etc.) învăţarea prin descop
- explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element și semnul munca independentă
convențional corespunzător c. forme de organizar
- realizarea unui text cu conținut geografic pe baza citirii hăr ții și a semnelor colectivului: frontală,
convenționale individuală/pe echipe
- explorarea unor surse de informare noi și alternative pentru lărgirea orală şi scrisă
orizontului de cunoaștere
- prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și
umană (peisaje, grupuri și colectivități umane etc.)
- afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană
VI Elemente de Modificări Modificări observabile 2.2 - aplicarea unor cunoștințe de cronologie la succesiuni de fenomene din 1 a. materiale: caiet, fiş
geografie a observabile în realitatea 4.1 realitatea observată lucru,imagini
orizontului local și repere de înconjurătoare - identificarea modificărilor geografice observabile din realitatea b. procedurale: conv
și apropiat timp Ora, ziua, săptămâna, înconjurătoare (anotimpuri, evoluția vegetației etc.) explicaţia, demonstra
anul - corelarea unor fenomene observabile cu intervale cunoscute de timp (o zi, o exerciţiul, problematiz
Calendarul săptămână, o lună, un an) învăţarea prin descop
- explorarea unor surse de informare noi și alternative pentru lărgirea munca independentă
orizontului de cunoaștere c. forme de organizar
colectivului: frontală,
individuală/pe echipe
orală şi scrisă
VII Elemente de De la Localitatea natală 2.3 - identificarea unor elemente și fenomene pe baza informa țiilor din 1 a. materiale: caiet, fiş
geografie a orizontul Regiunea 4.1 experiențialul cotidian lucru,imagini
orizontului local local la țară înconjurătoare - explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situa ții de spa țiu și b. procedurale: conv
și apropiat De la orizontul local la timp explicaţia, demonstra
regiune și țară - gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite exerciţiul, problematiz
- precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea învăţarea prin descop
geografică înconjurătoare munca independentă
- utilizarea unor algoritmi de prezentare structurată a realită ții, la diferite scări c. forme de organizar
(orizont local, regiune, țară, Terra ca întreg) colectivului:
- raportarea spațială a unor evenimente și fenomene care au loc în timp real frontală, activitate ind
în orizontul local, în țară, în Europa și în lume echipe,evaluare orală
VIII Elemente de Elemente Recapitulare 2.2 - aplicarea unor cunoștințe de cronologie la succesiuni de fenomene din 1 a. materiale: caiet, fiş
geografie a de geografie 2.3 realitatea observată lucru,imagini
orizontului local a orizontului 4.1 - identificarea modificărilor geografice observabile din realitatea b. procedurale:
și apropiat local și înconjurătoare (anotimpuri, evoluția vegetației etc.) conversaţia, explicaţ
apropiat - corelarea unor fenomene observabile cu intervale cunoscute de timp (o zi, o demonstraţia, exerciţi
săptămână, o lună, un an) problematizarea, învă
- identificarea unor elemente și fenomene pe baza informa țiilor din descoperire, munca
experiențialul cotidian independentă, jocul
- explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situa ții de spa țiu și c. forme de orga
timp nizare a colectivului:
- gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite frontală, activitate ind
- precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea echipe,evaluare orală
geografică înconjurătoare
- utilizarea unor algoritmi de prezentare structurată a realită ții, la diferite scări
(orizont local, regiune, țară, Terra ca întreg)
- raportarea spațială a unor evenimente și fenomene care au loc în timp real
în orizontul local, în țară, în Europa și în lume
IX Elemente de Elemente Evaluare sumativă 2.2 - aplicarea unor cunoștințe de cronologie la succesiuni de fenomene din 1 a. materiale: caiet, fiş
geografie a de geografie 2.3 realitatea observată lucru,imagini cu diver
orizontului local a orizontului 4.1 - identificarea modificărilor geografice observabile din realitatea mini-cărticele,
și apropiat local și înconjurătoare (anotimpuri, evoluția vegetației etc.) b. procedurale: conv
apropiat - corelarea unor fenomene observabile cu intervale cunoscute de timp (o zi, o explicaţia, demonstra
săptămână, o lună, un an) exerciţiul, problematiz
- identificarea unor elemente și fenomene pe baza informa țiilor din învăţarea prin descop
experiențialul cotidian munca independentă
- explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situa ții de spa țiu și c. forme de organizar
timp colectivului:
- gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite frontală, activitate ind
- precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea grup/ pe echipe,evalu
geografică înconjurătoare şi scrisă
- utilizarea unor algoritmi de prezentare structurată a realită ții, la diferite scări
(orizont local, regiune, țară, Terra ca întreg)
- raportarea spațială a unor evenimente și fenomene care au loc în timp real
în orizontul local, în țară, în Europa și în lume
X Elemente de Limite și Limite și vecini 2.3 - utilizarea unor algoritmi de prezentare structurată a realită ții, la diferite scări 1 a. materiale: : caiet, f
geografie a vecini 3.1 (orizont local, regiune, țară, Terra ca întreg) lucru,imagini
României 3.3 - identificarea poziției unor elemente naturale și socio-economice pe harta b. procedurale: conv
regiunii, a României, Europei sau pe planiglob explicaţia, demonstra
Elemente de - exprimarea poziției obiectelor identificate, cu ajutorul punctelor cardinale sau exerciţiul, problematiz
geografie prin raportare reciprocă învăţarea prin descop
generală - precizarea poziției țării pe hărți ale Europei și ale lumii munca independentă
- identificarea poziției țărilor vecine, pe hărți diferite c. forme de organizar
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite colectivului: frontală,
individuală, în grup/ p
echipe,evaluare orală
XI Elemente de Relieful: Relieful: caracteristici 2.3 - explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situa ții de spa țiu și 1 a. materiale: caiet, fiş
geografie a caracteristici generale și trepte de 3.4 timp lucru,imagini
României generale și relief - gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite b. procedurale: conv
trepte de - precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea explicaţia, demonstra
Elemente de relief geografică înconjurătoare exerciţiul, problematiz
geografie - realizarea unor schițe, pe baze empirice, ale regiunii înconjurătoare învăţarea prin descop
- explicarea unor elemente redate în forme grafice munca independentă
generală
- localizarea unor elemente pe hărți de contur, la diferite scări c. forme de organizar
colectivului: frontală,
individuală, în grup/ p
echipe,evaluare orală
XII Elemente de Clima, Clima, apele, vegetația, animalele
2.3 - explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situa ții de spa țiu și
și solurile 1 a. materiale: caiet, fiş
geografie a apele, 3.4 timp lucru,imagini cu diver
României vegetația, - gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite planşe
animalele și - precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea b. procedurale: conv
Elemente de solurile geografică înconjurătoare explicaţia, demonstra
geografie - realizarea unor schițe, pe baze empirice, ale regiunii înconjurătoare exerciţiul, problematiz
- explicarea unor elemente redate în forme grafice învăţarea prin descop
generală
- localizarea unor elemente pe hărți de contur, la diferite scări munca independentă
c. forme de organizar
colectivului: frontală,
individuală, în grup/ p
echipe,evaluare orală
XIII Elemente de Locuitorii și Locuitorii și așezările 2.3 - identificarea unor elemente și fenomene pe baza informa țiilor din 1 a. materiale: caiet, fiş
geografie a așezările omenești 3.1 experiențialul cotidian imagini diverse,
României omenești 3.3 - explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situa ții de spa țiu și b. procedurale: conv
4.3 timp explicaţia, demonstra
Elemente de - gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite exerciţiul, problematiz
geografie - precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea învăţarea prin descop
geografică înconjurătoare munca independentă
generală
- identificarea unor elemente naturale și socio-economice reprezentate pe un c. forme de organizar
suport cartografic colectivului: frontală,
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite individuală, în grup/ p
- prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și evaluare orală şi scris
umană (peisaje, grupuri și colectivități umane etc.)
- afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană
XIV Elemente de Activități - Resurse și activități 2.3 - identificarea unor elemente și fenomene pe baza informa țiilor din 1 a. materiale: caiet, fiş
geografie a economice industriale 3.1 experiențialul cotidian imagini diverse, imag
României - Principalele produse 3.3 - explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situa ții de spa țiu și b. procedurale: conv
agricole 4.3 timp explicaţia, demonstra
Elemente de - gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite exerciţiul, problematiz
geografie - precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea învăţarea prin descop
geografică înconjurătoare munca independentă
generală
- identificarea unor elemente naturale și socio-economice reprezentate pe un c. forme de organizar
suport cartografic colectivului: frontală,
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite individuală, în grup/ p
- prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și echipe,evaluare orală
umană (peisaje, grupuri și colectivități umane etc.)
- afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană
XV Elemente de Activități - Căi de comunicație 2.3 - identificarea unor elemente și fenomene pe baza informa țiilor din 1 a. materiale: caiet, fiş
geografie a economice 3.1 experiențialul cotidian planşă, imagini divers
României 3.3 - explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situa ții de spa țiu și b. procedurale: conv
4.3 timp explicaţia, demonstra
Elemente de - gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite exerciţiul, problematiz
geografie - precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea învăţarea prin descop
geografică înconjurătoare munca independentă
generală
- identificarea unor elemente naturale și socio-economice reprezentate pe un c. forme de organizar
suport cartografic colectivului: frontală,
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite individuală, în grup/ p
- prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și echipe,evaluare orală
umană (peisaje, grupuri și colectivități umane etc.)
- afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană
XVI Elemente de Elemente Recapitulare 3.2 - citirea și înțelegerea altor reprezentări conven ționale specifice (altitudini, 1 a. materiale: : caiet, f
geografie a de geografie 3.3 limite, areale, zone de vegetație etc.) lucru, imagini diverse
României a României 4.3 - explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element și semnul b. procedurale: conv
Elemente convențional corespunzător explicaţia, demonstra
Elemente de de geografie - realizarea unui text cu conținut geografic pe baza citirii hăr ții și a semnelor exerciţiul, problematiz
geografie generală convenționale învăţarea prin descop
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite munca independentă
generală
- prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și c. forme de organizar
umană (peisaje, grupuri și colectivități umane etc.) colectivului: frontală,
- afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană individuală, în grup/ p
echipe,evaluare orală
XVII Elemente de Elemente Evaluare sumativă 3.1 - identificarea unor elemente naturale și socio-economice reprezentate pe un 1 a. materiale: caiet, fiş
geografie a de geografie Jocuri 3.2 suport cartografic imagini
României a României 4.3 - citirea și înțelegerea semnelor și a altor reprezentări conven ționale utilizate b. procedurale: conv
Elemente pe hărți ale orizontului local, localității și regiunii explicaţia,, exerciţiul,
Elemente de de geografie - utilizarea semnelor convenționale utilizate pe hărți ale orizontului local, ale independentă,
geografie generală țării, ale Europei și ale lumii c. forme de organizar
- citirea și înțelegerea altor reprezentări conven ționale specifice (altitudini, colectivului: frontală,
generală
limite, areale, zone de vegetație etc.) individuală, în grup/ p
- explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element și semnul echipe,evaluare orală
convențional corespunzător
- realizarea unui text cu conținut geografic pe baza citirii hăr ții și a semnelor
convenționale
- prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și
umană (peisaje, grupuri și colectivități umane etc.)
- afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană
XVIII Elemente de Marile - Carpații - recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea observabilă în texte din 1 a. materiale: caiet, fiş
geografie a unități 1.12.2 manual/ texte complementare lucru,planşe, imagini
României geografice 3.2 - notarea și explicarea unor termeni citiți sau desprinși dintr-un mesaj oral b. procedurale: conv
ale - gruparea elementelor geografice observate pe hărți la diferite scări (harta explicaţia,, exerciţiul,
Elemente de României – României, a Europei și pe planiglob) în raport cu anumite criterii indicate independentă
geografie caracteristici - citirea și înțelegerea altor reprezentări conven ționale specifice (altitudini, c. forme de organizar
generale limite, areale, zone de vegetație etc.) colectivului: frontală,
regională
(pe trepte - explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element și semnul individuală, în grup/ p
de relief) convențional corespunzător echipe,evaluare orală
- realizarea unui text cu conținut geografic pe baza citirii hărții și a semnelor
convenționale
XIX Elemente de Marile - Dealurile și podișurile 1.12.2 - recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea observabilă în texte din 1 a. materiale: : caiet, f
geografie a unități 3.2 manual/ texte complementare lucru, planşă , imagin
României geografice - notarea și explicarea unor termeni citiți sau desprinși dintr-un mesaj oral b. procedurale: conv
ale - gruparea elementelor geografice observate pe hărți la diferite scări (harta explicaţia, demonstra
Elemente de României – României, a Europei și pe planiglob) în raport cu anumite criterii indicate exerciţiul, problematiz
geografie caracteristici - citirea și înțelegerea altor reprezentări conven ționale specifice (altitudini, învăţarea prin descop
generale limite, areale, zone de vegetație etc.) munca independentă
regională
(pe trepte - explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element și semnul c. forme de organizar
de relief) convențional corespunzător colectivului: frontală,
- realizarea unui text cu conținut geografic pe baza citirii hărții și a semnelor individuală, în grup/ p
convenționale echipe,evaluare orală
XX Elemente de Marile - Câmpiile. Delta 1.12.2 - recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea observabilă în texte din 1 a. materiale: caiet, fiş
geografie a unități Dunării 3.2 manual/ texte complementare lucru, , imagini divers
României geografice - notarea și explicarea unor termeni citiți sau desprinși dintr-un mesaj oral audio, lecturi ilustrate
ale - gruparea elementelor geografice observate pe hărți la diferite scări (harta b. procedurale: conv
Elemente de României – României, a Europei și pe planiglob) în raport cu anumite criterii indicate explicaţia, demonstra
geografie caracteristici - citirea și înțelegerea altor reprezentări conven ționale specifice (altitudini, exerciţiul, problematiz
regională generale limite, areale, zone de vegetație etc.) învăţarea prin descop
(pe trepte - explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element și semnul munca independentă
de relief) convențional corespunzător c. forme de organizar
- realizarea unui text cu conținut geografic pe baza citirii hărții și a semnelor colectivului: frontală,
convenționale individuală, în grup/ p
echipe,evaluare orală
XXI Elemente de Caracteristic - Elemente de 1.12.2 - recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea observabilă în texte din 1 a. materiale: caiet, fiş
geografie a i geografice prezentare ale unei 3.2 manual/ texte complementare imagini diverse,
României ale regiunii regiuni (poziție, limite, - notarea și explicarea unor termeni citiți sau desprinși dintr-un mesaj oral b. procedurale: conv
în care este caracteristici naturale, - gruparea elementelor geografice observate pe hărți la diferite scări (harta explicaţia, demonstra
Elemente de situat resurse și activități României, a Europei și pe planiglob) în raport cu anumite criterii indicate exerciţiul, problematiz
geografie orizontul economice) - citirea și înțelegerea altor reprezentări conven ționale specifice (altitudini, învăţarea prin descop
local limite, areale, zone de vegetație etc.) munca independentă
regională
- explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element și semnul c. forme de organizar
convențional corespunzător colectivului: frontală,
- realizarea unui text cu conținut geografic pe baza citirii hărții și a semnelor individuală, în grup/ p
convenționale echipe,evaluare orală

XXII Elemente de Caracteristic - Caracterizarea regiunii 2.2 - descrierea unor elemente și fenomene din mediul înconjurător (circuitului 1 a. materiale: caiet, fiş
geografie a i geografice (sau a regiunilor) din 2.3 apei în natură, modificările vegetației etc.) imagini diverse, planş
României ale regiunii jurul orizontului local 4.1 - gruparea obiectelor (corpurilor) identificate prin observare în diferite de viaţă
în care este categorii, pe baza unor criterii specifice b. procedurale: conv
Elemente de situat - aplicarea unor cunoștințe de cronologie la succesiuni de fenomene din explicaţia, demonstra
geografie orizontul realitatea observată exerciţiul, problematiz
local - identificarea modificărilor geografice observabile din realitatea învăţarea prin descop
regională
înconjurătoare (anotimpuri, evoluția vegetației etc.) munca independentă
- explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situa ții de spa țiu și c. forme de organizar
timp colectivului: frontală,
- gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite individuală, în grup/ p
- precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea echipe,evaluare orală
geografică înconjurătoare
XXIII Elemente de Organizarea - Organizarea 2.2 - descrierea unor elemente și fenomene din mediul înconjurător (circuitului 1 a. materiale: caiet, fiş
geografie a administrati administrativă actuală 2.3 apei în natură, modificările vegetației etc.) poveşti audio
României vă a 3.1 - gruparea obiectelor (corpurilor) identificate prin observare în diferite b. procedurale: conv
României categorii, pe baza unor criterii specifice explicaţia, demonstra
- aplicarea unor cunoștințe de cronologie la succesiuni de fenomene din exerciţiul, problematiz
Elemente de realitatea observată învăţarea prin descop
geografie - identificarea modificărilor geografice observabile din realitatea munca independentă
regională înconjurătoare (anotimpuri, evoluția vegetației etc.) c. forme de organizar
- explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situa ții de spa țiu și colectivului: frontală,
timp individuală, în grup/ p
- gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite echipe,evaluare orală
- precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea
geografică înconjurătoare
XXIV Elemente de Organizarea - Orașul București – 2.2 - descrierea unor elemente și fenomene din mediul înconjurător (circuitului 1 a. materiale: caiet, fiş
geografie a administrati caracterizare geografică 2.3 apei în natură, modificările vegetației etc.) lucru, ,imagini diverse
României vă a 3.1 - gruparea obiectelor (corpurilor) identificate prin observare în diferite b. procedurale: conv
României 3.3 categorii, pe baza unor criterii specifice explicaţia, demonstra
Elemente de - aplicarea unor cunoștințe de cronologie la succesiuni de fenomene din exerciţiul, problematiz
geografie realitatea observată învăţarea prin descop
regională - identificarea modificărilor geografice observabile din realitatea munca independentă
înconjurătoare (anotimpuri, evoluția vegetației etc.) c. forme de organizar
- explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situa ții de spa țiu și colectivului: frontală,
timp individuală, în grup/ p
- gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite echipe,evaluare orală
- precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea
geografică înconjurătoare
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite
XXV Elemente de Organizarea - Caracterizarea 2.2 - descrierea unor elemente și fenomene din mediul înconjurător (circuitului 1 a. materiale: : caiet, f
geografie a administrati geografică a județului și 2.3 apei în natură, modificările vegetației etc.) lucru, imagini diverse
României vă a a localității în care este 3.1 - gruparea obiectelor (corpurilor) identificate prin observare în diferite b. procedurale: conv
României situat orizontul local 3.3 categorii, pe baza unor criterii specifice explicaţia, demonstra
Elemente de - aplicarea unor cunoștințe de cronologie la succesiuni de fenomene din exerciţiul, problematiz
geografie realitatea observată învăţarea prin descop
- identificarea modificărilor geografice observabile din realitatea munca independentă
regională
înconjurătoare (anotimpuri, evoluția vegetației etc.) c. forme de organizar
- explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situa ții de spa țiu și colectivului: frontală,
timp individuală, în grup/ p
- gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite echipe,evaluare orală
- precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea
geografică înconjurătoare
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite
XXVI Elemente de Elemente Recapitulare 2.3 - identificarea unor elemente și fenomene pe baza informa țiilor din 1 a. materiale: caiet, fiş
geografie a de geografie 3.3 experiențialul cotidian imagini diverse,
României a României - explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situa ții de spa țiu și procedurale: convers
Elemente timp explicaţia, demonstra
Elemente de de geografie - gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite exerciţiul, problematiz
geografie regională - precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea învăţarea prin descop
geografică înconjurătoare munca independentă
regională
- utilizarea unor algoritmi de prezentare structurată a realității, la diferite scări c. forme de organizar
(orizont local, regiune, țară, Terra ca întreg) colectivului: frontală,
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite individuală, în grup/ p
echipe,evaluare orală
XXVII România în România în - Poziția geografică a 2.2 - descrierea unor elemente și fenomene din mediul înconjurător (circuitului 1 a. materiale: caiet, fiş
Europa și pe Europa României în Europa: 2.3 apei în natură, modificările vegetației etc.) planşă magini diverse
glob limite și vecini 3.1 - gruparea obiectelor (corpurilor) identificate prin observare în diferite cu lecturi, reguli de oc
- Țările vecine: 3.3 categorii, pe baza unor criterii specifice naturii,
denumire, capitală - aplicarea unor cunoștințe de cronologie la succesiuni de fenomene din b. procedurale: conv
realitatea observată explicaţia, demonstra
- identificarea modificărilor geografice observabile din realitatea exerciţiul, problematiz
înconjurătoare (anotimpuri, evoluția vegetației etc.) învăţarea prin descop
- explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situa ții de spa țiu și munca independentă
timp c. forme de organizar
- gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite colectivului: frontală,
- precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea individuală, în grup/ p
geografică înconjurătoare echipe,evaluare orală
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite
XXVIII România în Europa – un - Europa – scurtă 2.2 - descrierea unor elemente și fenomene din mediul înconjurător (circuitului 1 a. materiale: : caiet, f
Europa și pe continent al caracterizare geografică 2.3 apei în natură, modificările vegetației etc.) lucru, , imagini divers
glob planetei - Europa și România – 3.1 - gruparea obiectelor (corpurilor) identificate prin observare în diferite b. procedurale: conv
elemente comune 3.3 categorii, pe baza unor criterii specifice explicaţia, demonstra
- aplicarea unor cunoștințe de cronologie la succesiuni de fenomene din exerciţiul, problematiz
realitatea observată învăţarea prin descop
- identificarea modificărilor geografice observabile din realitatea munca independentă
înconjurătoare (anotimpuri, evoluția vegetației etc.) c. forme de organizar
- explicarea repartiției unor elemente geografice în diferite situa ții de spa țiu și colectivului: frontală,
timp individuală, în grup/ p
- gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite echipe,evaluare orală
- precizarea principalelor elemente observabile care formează realitatea
geografică înconjurătoare
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite
XXIX România în Europa – un - Uniunea Europeană 1.2 - redarea, în formulări proprii, a semnificației termenilor identificați în 1 a. materiale: caiet, fiş
Europa și pe continent al 2.2 manual/texte complementare/denumiți de profesor planşă imagini divers
glob planetei 3.1 - utilizarea termenilor geografici de bază în enunțuri proprii referitoare la cu lecturi, colaje din
elemente observate desene,simboluri, cuv
- definirea, în formulări proprii, a sensului termenilor de bază învă țați planşă, reguli de com
- gruparea elementelor geografice observate pe hărți la diferite scări (harta eficientă, civilizată,
României, a Europei și pe planiglob) în raport cu anumite criterii indicate b. procedurale: conv
- identificarea poziției unor elemente naturale și socio-economice pe harta explicaţia, demonstra
regiunii, a României, Europei sau pe planiglob exerciţiul, problematiz
învăţarea prin descop
munca independentă
c. forme de organizar
colectivului: frontală,
individuală, în grup/ p
echipe,evaluare orală
XXX România în Terra – - Caracteristici generale 1.3 - reformularea unor texte, cu păstrarea sensului termenilor învă ța ți 1 a. materiale: caiet, fiş
Europa și pe planeta (formă, mărime, 2.2 - elaborarea unui text pe baza unei realități studiate sau a unei imagini, după planşă imagini divers
glob noastră mișcări) 3.3 un model dat b. procedurale: conv
- Continente și oceane - elaborarea unui text pe baza unei structuri date, folosind corect termenii explicaţia, demonstra
corespunzători exerciţiul, problematiz
- gruparea elementelor geografice observate pe hărți la diferite scări (harta învăţarea prin descop
României, a Europei și pe planiglob) în raport cu anumite criterii indicate munca independentă
- precizarea poziției țării pe hărți ale Europei și ale lumii c. forme de organizar
- identificarea poziției țărilor vecine, pe hărți diferite colectivului: frontală,
- identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite individuală, în grup/ p
echipe,evaluare orală
XXXI România în Terra – o - Planiglobul – imaginea 3.1 - identificarea poziției unor elemente naturale și socio-economice pe harta 1 a. materiale: caiet, fiş
Europa și pe planetă a Terrei 3.3 regiunii, a României, Europei sau pe planiglob planşă b. procedural
glob sistemului 4.1 - precizarea poziției țării pe hărți ale Europei și ale lumii conversaţia, explicaţia
solar - raportarea spațială a unor evenimente și fenomene care au loc în timp real demonstraţia, exerciţi
în orizontul local, în țară, în Europa și în lume problematizarea, învă
descoperire, munca
independentă
c. forme de organizar
colectivului: frontală,
individuală, în grup/ p
echipe,evaluare orală
XXXII România în RECAPITU RECAPITULARE 1.3 - reformularea unor texte, cu păstrarea sensului termenilor învă ța ți 1 a. materiale:caiet, fişe
Europa și pe LARE FINALĂ 3.1 - elaborarea unui text pe baza unei realități studiate sau a unei imagini, după planşe cb. procedura
glob FINALĂ 4.2 un model dat conversaţia, explicaţia
- elaborarea unui text pe baza unei structuri date, folosind corect termenii demonstraţia, exerciţi
corespunzători problematizarea, învă
- identificarea poziției unor elemente naturale și socio-economice pe harta ţarea prin descoperire
regiunii, a României, Europei sau pe planiglob independentă jocul
prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și c. forme de organizar
umană (peisaje, grupuri și colectivități umane etc.) colectivului: frontală,
- afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană individuală, în grup/ p
echipe,evaluare orală
XXXIII RECAPITULAR EVALUARE EVALUARE FINALA. 3.2 - citirea și înțelegerea semnelor și a altor reprezentări conven ționale utilizate 1 a. materiale: caiet, fiş
E FINALĂ FINALA. 4.2 pe hărți ale orizontului local, localității și regiunii planşe diverse
4.3 - utilizarea semnelor convenționale utilizate pe hărți ale orizontului local, ale b. procedurale: conv
țării, ale Europei și ale lumii explicaţia, demonstra
- citirea și înțelegerea altor reprezentări conven ționale specifice (altitudini, exerciţiul, problematiz
limite, areale, zone de vegetație etc.) ţarea prin descoperire
- explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element și semnul independentă jocul
convențional corespunzător c. forme de organizar
- realizarea unui text cu conținut geografic pe baza citirii hărții și a semnelor colectivului: frontală,
convenționale individuală, în grup/ p
- înțelegerea necesității protecției mediului de viață echipe,evaluare orală
- participarea la activități de conservare a mediului
- formarea unei atitudini civice referitoare la cunoașterea, conservarea și
protecția mediului
- prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și
umană (peisaje, grupuri și colectivități umane etc.)
- afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană
XXXIV EVALUARE JOCURI JOCURI 3.4 - realizarea unor schițe, pe baze empirice, ale regiunii înconjurătoare 1 a. materiale: teste, fiş
FINALA. 4.1 - explicarea unor elemente redate în forme grafice b. procedurale: munc
- construirea planului clasei, al școlii și al cartierului independentă, jocul
- localizarea unor elemente pe hărți de contur, la diferite scări c. forme de organizar
- explorarea unor surse de informare noi și alternative pentru lărgirea colectivului: frontală,
orizontului de cunoaștere individuală, în grup/ p
- raportarea spațială a unor evenimente și fenomene care au loc în timp real echipe,evaluare orală
în orizontul local, în țară, în Europa și în lume

Planificare pe unităţi de conţinut-clasa a IV-a

EDUCAȚIE CIVICĂ
Săptă- DOME TEMA Conţinuturi Come- Activităţi de învăţare Nr. Resurse
mâna NIUL tenţe ore
I Persoana Recapitularea 1.3 - utilizarea exemplelor (precum cele prezentate în povestiri, desene animate 1 a. materiale: fișa de lu
cunoștințelor din 2.1 familiare elevilor, din viața reală) pentru ilustrarea unor norme morale planșe
Raporturile clasa a III- a - recunoașterea respectării/încălcării unor norme morale, pornind de la contexte b. procedurale: conve
noastre cu familiare elevilor (de exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate explicaţia, exerciţiul, m
lucrurile și familiare elevilor, comportamente ale copiilor și ale adulților) independentă
ființele - exerciții de identificare a rolului normei morale ca model de ac țiune c. forme de organizare
- exerciții de identificare a unor termeni care se referă la valori morale, pornind, colectivului: frontală,
de exemplu, de la proverbe, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, evaluare orală și scris
situații familiare de viață
- identificarea, în grupuri mici, a unor valori morale, în situa ții imaginare sau reale
(de exemplu, în fragmente din povești, cazuri prezentate de mass-media,
experiențe familiare de viață)
- identificarea de către elevi, în contexte dilematice simple, studii de caz, a
necesității unor comportamente care au la bază valori pozitive (de exemplu, „Ce
crezi că este bine să faci dacă …?”)

II Persoana EVALUARE 1.3 - utilizarea exemplelor (precum cele prezentate în povestiri, desene animate 1 a. materiale:
Raporturile INIȚIALĂ 2.1 familiare elevilor, din viața reală) pentru ilustrarea unor norme morale imagini,fişa de lucru,c
noastre cu - recunoașterea respectării/încălcării unor norme morale, pornind de la contexte b. procedurale:
lucrurile și familiare elevilor (de exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate conversaţia, explicaţia
ființele familiare elevilor, comportamente ale copiilor și ale adulților) independentă, exerciţ
- exerciții de identificare a rolului normei morale ca model de ac țiune c. forme de organizare
- exerciții de identificare a unor termeni care se referă la valori morale, pornind, colectivului: frontală in
de exemplu, de la proverbe, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, evaluare orală
situații familiare de viață
- identificarea, în grupuri mici, a unor valori morale, în situa ții imaginare sau reale
(de exemplu, în fragmente din povești, cazuri prezentate de mass-media,
experiențe familiare de viață)
- identificarea de către elevi, în contexte dilematice simple, studii de caz, a
necesității unor comportamente care au la bază valori pozitive (de exemplu, „Ce
crezi că este bine să faci dacă …?”)

III Persoana LOCURI DE LOCALITATEA ȘI 1.1 - exerciții de prezentare a localității și a domiciliului 1 a. materiale:
APARTENENȚĂ DOMICILIUL 1.2 - realizarea unor colaje cu imagini, fotografii care prezintă elemente specifice ale imagini caiet, fişe de l
2.2 localității în care trăiește elevul, ale țării natale/țării în care locuie ște acesta, ale b. procedurale:
spațiului european conversaţia, explicaţia
- realizarea unor desene, colaje cu ocazia unor evenimente sărbătorite la nivel demonstraţia,exerciţiu
local, național, european (de exemplu: „Nedeia Munților”, „Ziua Na țională a echipă, problematizar
României”, „Ziua Europei”) jocul
- realizarea unor desene, colaje care ilustrează tradiții locale c. forme de organizare
- exerciții de recunoaștere a însemnelor țării, a însemnelor Uniunii Europene colectivului:
- lecturarea/audierea unor texte literare, istorice, care evocă manifestări ale frontală, activitate indi
dragostei față de țară echipe,evaluare orală
- vizionarea unor filme/imagini care prezintă elemente specifice țărilor membre
ale Uniunii Europene
- exerciții de identificare a unor comportamente moral-civice în familie, școală, în
grupul de prieteni, în locuri publice, pornind de la lecturi, fabule, desene animate
adecvate vârstei elevilor, situații familiare de viață
- exemplificarea unor comportamente moral-civice specifice vie ții cotidiene
- jocuri de rol care pun în practică comportamente moral-civice în contexte
familiare (din familie, școală, grupul de prieteni, din locuri publice)

IV Persoana LOCURI DE ȚARA NATALĂ. 1.1 - exerciții de prezentare a localității și a domiciliului 1 a. materiale:
APARTENENȚĂ ÎNSEMNELE ȚĂRII 1.2 - realizarea unor colaje cu imagini, fotografii care prezintă elemente specifice ale caiet, fişe de lucru,ima
3.3 localității în care trăiește elevul, ale țării natale/țării în care locuie ște acesta, ale b. procedurale:
spațiului european conversaţia, explicaţia
- realizarea unor desene, colaje cu ocazia unor evenimente sărbătorite la nivel demonstraţia, exerciţiu
local, național, european (de exemplu: „Nedeia Munților”, „Ziua Na țională a problematizarea, învă
României”, „Ziua Europei”) descoperire, munca
- realizarea unor desene, colaje care ilustrează tradiții locale independentă
- exerciții de recunoaștere a însemnelor țării, a însemnelor Uniunii Europene c. forme de organizare
- lecturarea/audierea unor texte literare, istorice, care evocă manifestări ale colectivului:
dragostei față de țară frontală,individuală,ev
- vizionarea unor filme/imagini care prezintă elemente specifice țărilor membre orală, activitate în gru
ale Uniunii Europene perechi
- implicarea, la nivel de clasă, școală sau la nivelul comunității locale, în proiecte,
pe diferite teme cu conținut moral-civic
- participarea activă la realizarea proiectelor propuse de cadrul didactic, pe
diferite teme (de exemplu, valorificarea activită ților tradiționale/tradi țiilor din
comunitatea locală, ocrotirea mediului înconjurător apropiat, cunoa șterea
monumentelor din România incluse în patrimoniul mondial UNESCO)
V Persoana LOCURI DE ROMÂNIA, MEMBRĂ 1.1 - exerciții de prezentare a localității și a domiciliului 1 a. materiale: caiet, fişe
APARTENENȚĂ A UNIUNII 1.2 - realizarea unor colaje cu imagini, fotografii care prezintă elemente specifice ale lucru,imagini , hartă
EUROPENE 3.3 localității în care trăiește elevul, ale țării natale/țării în care locuie ște acesta, ale b. procedurale: conve
spațiului european explicaţia, demonstraţ
- realizarea unor desene, colaje cu ocazia unor evenimente sărbătorite la nivel exerciţiul, problematiz
local, național, european (de exemplu: „Nedeia Munților”, „Ziua Na țională a învăţarea prin descop
României”, „Ziua Europei”) munca independentă
- realizarea unor desene, colaje care ilustrează tradiții locale c. forme de organizare
- exerciții de recunoaștere a însemnelor țării, a însemnelor Uniunii Europene colectivului: frontală, a
- lecturarea/audierea unor texte literare, istorice, care evocă manifestări ale individuală/pe echipe,
dragostei față de țară orală şi scrisă
- vizionarea unor filme/imagini care prezintă elemente specifice țărilor membre
ale Uniunii Europene
- implicarea, la nivel de clasă, școală sau la nivelul comunității locale, în proiecte,
pe diferite teme cu conținut moral-civic
- participarea activă la realizarea proiectelor propuse de cadrul didactic, pe
diferite teme (de exemplu, valorificarea activită ților tradiționale/tradi țiilor din
comunitatea locală, ocrotirea mediului înconjurător apropiat, cunoa șterea
monumentelor din România incluse în patrimoniul mondial UNESCO)
VI Persoana LOCURI DE RECAPITULARE 1.1 - exerciții de prezentare a localității și a domiciliului 1 a. materiale: caiet, fişe
APARTENENȚĂ 1.2 - realizarea unor colaje cu imagini, fotografii care prezintă elemente specifice ale lucru,imagini
3.3 localității în care trăiește elevul, ale țării natale/țării în care locuie ște acesta, ale b. procedurale: conve
spațiului european explicaţia, demonstraţ
- realizarea unor desene, colaje cu ocazia unor evenimente sărbătorite la nivel exerciţiul, problematiz
local, național, european (de exemplu: „Nedeia Munților”, „Ziua Na țională a învăţarea prin descop
României”, „Ziua Europei”) munca independentă
- realizarea unor desene, colaje care ilustrează tradiții locale c. forme de organizare
- exerciții de recunoaștere a însemnelor țării, a însemnelor Uniunii Europene colectivului: frontală, a
- lecturarea/audierea unor texte literare, istorice, care evocă manifestări ale individuală/pe echipe,
dragostei față de țară orală şi scrisă
- vizionarea unor filme/imagini care prezintă elemente specifice țărilor membre
ale Uniunii Europene
- implicarea, la nivel de clasă, școală sau la nivelul comunității locale, în proiecte,
pe diferite teme cu conținut moral-civic
- participarea activă la realizarea proiectelor propuse de cadrul didactic, pe
diferite teme (de exemplu, valorificarea activită ților tradiționale/tradi țiilor din
comunitatea locală, ocrotirea mediului înconjurător apropiat, cunoa șterea
monumentelor din România incluse în patrimoniul mondial UNESCO)
VII Persoana LOCURI DE EVALUARE 1.1 - exerciții de prezentare a localității și a domiciliului 1 a. materiale: caiet, fişe
APARTENENȚĂ 1.2 - realizarea unor colaje cu imagini, fotografii care prezintă elemente specifice ale lucru,imagini
localității în care trăiește elevul, ale țării natale/țării în care locuie ște acesta, ale b. procedurale: conve
spațiului european explicaţia, demonstraţ
- realizarea unor desene, colaje cu ocazia unor evenimente sărbătorite la nivel exerciţiul, problematiz
local, național, european (de exemplu: „Nedeia Munților”, „Ziua Na țională a învăţarea prin descop
României”, „Ziua Europei”) munca independentă,
- realizarea unor desene, colaje care ilustrează tradiții locale c. forme de organizare
- exerciții de recunoaștere a însemnelor țării, a însemnelor Uniunii Europene colectivului:
- lecturarea/audierea unor texte literare, istorice, care evocă manifestări ale frontală, activitate indi
dragostei față de țară echipe,evaluare orală
- vizionarea unor filme/imagini care prezintă elemente specifice țărilor membre
ale Uniunii Europene
VIII Raporturile RAPORTURILE BINE – RĂU 1.3 - utilizarea exemplelor (precum cele prezentate în povestiri, desene animate 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu NOASTRE CU 2.1 familiare elevilor, din viața reală) pentru ilustrarea unor norme morale lucru,imagini
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. - recunoașterea respectării/încălcării unor norme morale, pornind de la contexte b. procedurale:
ființele VALORI MORALE familiare elevilor (de exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate conversaţia, explicaţi
(I) familiare elevilor, comportamente ale copiilor și ale adulților) demonstraţia, exerciţiu
- exerciții de identificare a rolului normei morale ca model de ac țiune problematizarea, învă
- exerciții de identificare a unor termeni care se referă la valori morale, pornind, descoperire, munca
de exemplu, de la proverbe, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, independentă, jocul
situații familiare de viață c. forme de orga
- identificarea, în grupuri mici, a unor valori morale, în situa ții imaginare sau reale nizare a colectivului:
(de exemplu, în fragmente din povești, cazuri prezentate de mass-media, frontală, activitate indi
experiențe familiare de viață) echipe,evaluare orală
- identificarea de către elevi, în contexte dilematice simple, studii de caz, a
necesității unor comportamente care au la bază valori pozitive (de exemplu, „Ce
crezi că este bine să faci dacă …?”)
IX Raporturile RAPORTURILE ALTRUISM – 1.3 - utilizarea exemplelor (precum cele prezentate în povestiri, desene animate 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu NOASTRE CU EGOISM 2.1 familiare elevilor, din viața reală) pentru ilustrarea unor norme morale lucru,imagini cu divers
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. - recunoașterea respectării/încălcării unor norme morale, pornind de la contexte mini-cărticele,
ființele VALORI MORALE familiare elevilor (de exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate b. procedurale: conve
(I) familiare elevilor, comportamente ale copiilor și ale adulților) explicaţia, demonstraţ
- exerciții de identificare a rolului normei morale ca model de ac țiune exerciţiul, problematiz
- exerciții de identificare a unor termeni care se referă la valori morale, pornind, învăţarea prin descop
de exemplu, de la proverbe, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, munca independentă,
situații familiare de viață c. forme de organizare
- identificarea, în grupuri mici, a unor valori morale, în situa ții imaginare sau reale colectivului:
(de exemplu, în fragmente din povești, cazuri prezentate de mass-media, frontală, activitate indi
experiențe familiare de viață) grup/ pe echipe,evalu
- identificarea de către elevi, în contexte dilematice simple, studii de caz, a scrisă
necesității unor comportamente care au la bază valori pozitive (de exemplu, „Ce
crezi că este bine să faci dacă …?”)
X Raporturile RAPORTURILE CINSTE – NECINSTE 1.3 - utilizarea exemplelor (precum cele prezentate în povestiri, desene animate 1 a. materiale: : caiet, fiş
noastre cu NOASTRE CU 2.1 familiare elevilor, din viața reală) pentru ilustrarea unor norme morale lucru,imagini
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. - recunoașterea respectării/încălcării unor norme morale, pornind de la contexte b. procedurale: conve
ființele VALORI MORALE familiare elevilor (de exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate explicaţia, demonstraţ
(I) familiare elevilor, comportamente ale copiilor și ale adulților) exerciţiul, problematiz
- exerciții de identificare a rolului normei morale ca model de ac țiune învăţarea prin descop
- exerciții de identificare a unor termeni care se referă la valori morale, pornind, munca independentă,
de exemplu, de la proverbe, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, c. forme de organizare
situații familiare de viață colectivului: frontală, a
- identificarea, în grupuri mici, a unor valori morale, în situa ții imaginare sau reale individuală, în grup/ pe
(de exemplu, în fragmente din povești, cazuri prezentate de mass-media, echipe,evaluare orală
experiențe familiare de viață)
- identificarea de către elevi, în contexte dilematice simple, studii de caz, a
necesității unor comportamente care au la bază valori pozitive (de exemplu, „Ce
crezi că este bine să faci dacă …?”)
XI Raporturile RAPORTURILE RECAPITULARE 1.3 - utilizarea exemplelor (precum cele prezentate în povestiri, desene animate 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu NOASTRE CU 2.1 familiare elevilor, din viața reală) pentru ilustrarea unor norme morale lucru,imagini
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. - recunoașterea respectării/încălcării unor norme morale, pornind de la contexte b. procedurale: conve
ființele VALORI MORALE familiare elevilor (de exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate explicaţia, demonstraţ
(I) familiare elevilor, comportamente ale copiilor și ale adulților) exerciţiul, problematiz
- exerciții de identificare a rolului normei morale ca model de ac țiune învăţarea prin descop
- exerciții de identificare a unor termeni care se referă la valori morale, pornind, munca independentă,
de exemplu, de la proverbe, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, c. forme de organizare
situații familiare de viață colectivului: frontală, a
- identificarea, în grupuri mici, a unor valori morale, în situa ții imaginare sau reale individuală, în grup/ pe
(de exemplu, în fragmente din povești, cazuri prezentate de mass-media, echipe,evaluare orală
experiențe familiare de viață)
- identificarea de către elevi, în contexte dilematice simple, studii de caz, a
necesității unor comportamente care au la bază valori pozitive (de exemplu, „Ce
crezi că este bine să faci dacă …?”)
XII Raporturile RAPORTURILE EVALUARE 1.3 - utilizarea exemplelor (precum cele prezentate în povestiri, desene animate 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu NOASTRE CU 2.1 familiare elevilor, din viața reală) pentru ilustrarea unor norme morale lucru,imagini cu divers
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. - recunoașterea respectării/încălcării unor norme morale, pornind de la contexte planşe
ființele VALORI MORALE familiare elevilor (de exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate b. procedurale: conve
(I) familiare elevilor, comportamente ale copiilor și ale adulților) explicaţia, demonstraţ
- exerciții de identificare a rolului normei morale ca model de ac țiune exerciţiul, problematiz
- exerciții de identificare a unor termeni care se referă la valori morale, pornind, învăţarea prin descop
de exemplu, de la proverbe, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, munca independentă,
situații familiare de viață c. forme de organizare
- identificarea, în grupuri mici, a unor valori morale, în situa ții imaginare sau reale colectivului: frontală, a
(de exemplu, în fragmente din povești, cazuri prezentate de mass-media, individuală, în grup/ pe
experiențe familiare de viață) echipe,evaluare orală
- identificarea de către elevi, în contexte dilematice simple, studii de caz, a
necesității unor comportamente care au la bază valori pozitive (de exemplu, „Ce
crezi că este bine să faci dacă …?”)
XIII Raporturile RAPORTURILE RESPECT – LIPSĂ 1.3 - utilizarea exemplelor (precum cele prezentate în povestiri, desene animate 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu NOASTRE CU DE RESPECT 2.1 familiare elevilor, din viața reală) pentru ilustrarea unor norme morale imagini diverse,
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. 2.2 - recunoașterea respectării/încălcării unor norme morale, pornind de la contexte b. procedurale: conve
ființele VALORI MORALE familiare elevilor (de exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate explicaţia, demonstraţ
(II) familiare elevilor, comportamente ale copiilor și ale adulților) exerciţiul, problematiz
- exerciții de identificare a rolului normei morale ca model de ac țiune învăţarea prin descop
- exerciții de identificare a unor termeni care se referă la valori morale, pornind, munca independentă,
de exemplu, de la proverbe, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, c. forme de organizare
situații familiare de viață colectivului: frontală, a
- identificarea, în grupuri mici, a unor valori morale, în situa ții imaginare sau reale individuală, în grup/ pe
(de exemplu, în fragmente din povești, cazuri prezentate de mass-media, evaluare orală şi scris
experiențe familiare de viață)
- identificarea de către elevi, în contexte dilematice simple, studii de caz, a
necesității unor comportamente care au la bază valori pozitive (de exemplu, „Ce
crezi că este bine să faci dacă …?”)
- exerciții de identificare a unor comportamente moral-civice în familie, școală, în
grupul de prieteni, în locuri publice, pornind de la lecturi, fabule, desene animate
adecvate vârstei elevilor, situații familiare de viață
- exemplificarea unor comportamente moral-civice specifice vie ții cotidiene
- jocuri de rol care pun în practică comportamente moral-civice în contexte
familiare (din familie, școală, grupul de prieteni, din locuri publice)
XIV Raporturile RAPORTURILE 1.3 - utilizarea exemplelor (precum cele prezentate în povestiri, desene animate 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu NOASTRE CU RESPONSABILITAT 2.1 familiare elevilor, din viața reală) pentru ilustrarea unor norme morale imagini diverse, imagi
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. E – LIPSĂ DE 2.2 - recunoașterea respectării/încălcării unor norme morale, pornind de la contexte b. procedurale: conve
ființele VALORI MORALE RESPONSABILITAT familiare elevilor (de exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate explicaţia, demonstraţ
(II) E familiare elevilor, comportamente ale copiilor și ale adulților) exerciţiul, problematiz
- exerciții de identificare a rolului normei morale ca model de ac țiune învăţarea prin descop
- exerciții de identificare a unor termeni care se referă la valori morale, pornind, munca independentă,
de exemplu, de la proverbe, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, c. forme de organizare
situații familiare de viață colectivului: frontală, a
- identificarea, în grupuri mici, a unor valori morale, în situa ții imaginare sau reale individuală, în grup/ pe
(de exemplu, în fragmente din povești, cazuri prezentate de mass-media, echipe,evaluare orală
experiențe familiare de viață)
- identificarea de către elevi, în contexte dilematice simple, studii de caz, a
necesității unor comportamente care au la bază valori pozitive (de exemplu, „Ce
crezi că este bine să faci dacă …?”)
- exerciții de identificare a unor comportamente moral-civice în familie, școală, în
grupul de prieteni, în locuri publice, pornind de la lecturi, fabule, desene animate
adecvate vârstei elevilor, situații familiare de viață
- exemplificarea unor comportamente moral-civice specifice vie ții cotidiene
- jocuri de rol care pun în practică comportamente moral-civice în contexte
familiare (din familie, școală, grupul de prieteni, din locuri publice)
XV Raporturile RAPORTURILE SOLIDARITATE – 1.3 - utilizarea exemplelor (precum cele prezentate în povestiri, desene animate 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu NOASTRE CU LIPSA DE 2.1 familiare elevilor, din viața reală) pentru ilustrarea unor norme morale planşă, imagini divers
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. SOLIDARITATE 2.2 - recunoașterea respectării/încălcării unor norme morale, pornind de la contexte b. procedurale: conve
ființele VALORI MORALE familiare elevilor (de exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate explicaţia, demonstraţ
(II) familiare elevilor, comportamente ale copiilor și ale adulților) exerciţiul, problematiz
- exerciții de identificare a rolului normei morale ca model de ac țiune învăţarea prin descop
- exerciții de identificare a unor termeni care se referă la valori morale, pornind, munca independentă,
de exemplu, de la proverbe, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, c. forme de organizare
situații familiare de viață colectivului: frontală, a
- identificarea, în grupuri mici, a unor valori morale, în situa ții imaginare sau reale individuală, în grup/ pe
(de exemplu, în fragmente din povești, cazuri prezentate de mass-media, echipe,evaluare orală
experiențe familiare de viață)
- identificarea de către elevi, în contexte dilematice simple, studii de caz, a
necesității unor comportamente care au la bază valori pozitive (de exemplu, „Ce
crezi că este bine să faci dacă …?”)
- exerciții de identificare a unor comportamente moral-civice în familie, școală, în
grupul de prieteni, în locuri publice, pornind de la lecturi, fabule, desene animate
adecvate vârstei elevilor, situații familiare de viață
- exemplificarea unor comportamente moral-civice specifice vie ții cotidiene
- jocuri de rol care pun în practică comportamente moral-civice în contexte
familiare (din familie, școală, grupul de prieteni, din locuri publice)
XVI Raporturile RAPORTURILE RECAPITULARE 1.3 - utilizarea exemplelor (precum cele prezentate în povestiri, desene animate 1 a. materiale: : caiet, fiş
noastre cu NOASTRE CU 2.1 familiare elevilor, din viața reală) pentru ilustrarea unor norme morale imagini diverse, planş
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. 2.2 - recunoașterea respectării/încălcării unor norme morale, pornind de la contexte b. procedurale: conve
ființele VALORI MORALE familiare elevilor (de exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate explicaţia, demonstraţ
(II) familiare elevilor, comportamente ale copiilor și ale adulților) exerciţiul, problematiz
- exerciții de identificare a rolului normei morale ca model de ac țiune învăţarea prin descop
- exerciții de identificare a unor termeni care se referă la valori morale, pornind, munca independentă,
de exemplu, de la proverbe, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, c. forme de organizare
situații familiare de viață colectivului: frontală, a
- identificarea, în grupuri mici, a unor valori morale, în situa ții imaginare sau reale individuală, în grup/ pe
(de exemplu, în fragmente din povești, cazuri prezentate de mass-media, echipe,evaluare orală
experiențe familiare de viață)
- identificarea de către elevi, în contexte dilematice simple, studii de caz, a
necesității unor comportamente care au la bază valori pozitive (de exemplu, „Ce
crezi că este bine să faci dacă …?”)
- exerciții de identificare a unor comportamente moral-civice în familie, școală, în
grupul de prieteni, în locuri publice, pornind de la lecturi, fabule, desene animate
adecvate vârstei elevilor, situații familiare de viață
- exemplificarea unor comportamente moral-civice specifice vie ții cotidiene
- jocuri de rol care pun în practică comportamente moral-civice în contexte
familiare (din familie, școală, grupul de prieteni, din locuri publice)
XVII Raporturile RAPORTURILE EVALUARE 1.3 - utilizarea exemplelor (precum cele prezentate în povestiri, desene animate 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu NOASTRE CU 2.1 familiare elevilor, din viața reală) pentru ilustrarea unor norme morale imagini
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. 2.2 - recunoașterea respectării/încălcării unor norme morale, pornind de la contexte b. procedurale: conve
ființele VALORI MORALE familiare elevilor (de exemplu, prezentate în povești, fabule, desene animate explicaţia,, exerciţiul,
(II) familiare elevilor, comportamente ale copiilor și ale adulților) independentă,
- exerciții de identificare a rolului normei morale ca model de ac țiune c. forme de organizare
- exerciții de identificare a unor termeni care se referă la valori morale, pornind, colectivului: frontală, a
de exemplu, de la proverbe, fabule, desene animate adecvate vârstei elevilor, individuală, în grup/ pe
situații familiare de viață echipe,evaluare orală
- identificarea, în grupuri mici, a unor valori morale, în situa ții imaginare sau reale
(de exemplu, în fragmente din povești, cazuri prezentate de mass-media,
experiențe familiare de viață)
- identificarea de către elevi, în contexte dilematice simple, studii de caz, a
necesității unor comportamente care au la bază valori pozitive (de exemplu, „Ce
crezi că este bine să faci dacă …?”)
- exerciții de identificare a unor comportamente moral-civice în familie, școală, în
grupul de prieteni, în locuri publice, pornind de la lecturi, fabule, desene animate
adecvate vârstei elevilor, situații familiare de viață
- exemplificarea unor comportamente moral-civice specifice vie ții cotidiene
- jocuri de rol care pun în practică comportamente moral-civice în contexte
familiare (din familie, școală, grupul de prieteni, din locuri publice)
XVIII Raporturile RAPORTURILE NORME MORALE 2.2 - exerciții de identificare a unor comportamente moral-civice în familie, școală, în 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu NOASTRE CU grupul de prieteni, în locuri publice, pornind de la lecturi, fabule, desene animate lucru,planşe, imagini
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. adecvate vârstei elevilor, situații familiare de viață b. procedurale: conve
ființele VALORI MORALE - exemplificarea unor comportamente moral-civice specifice vie ții cotidiene explicaţia,, exerciţiul,
(III) - jocuri de rol care pun în practică comportamente moral-civice în contexte independentă
familiare (din familie, școală, grupul de prieteni, din locuri publice) c. forme de organizare
colectivului: frontală, a
individuală, în grup/ pe
echipe,evaluare orală
XIX Raporturile RAPORTURILE COMPORTAMENTU 2.2 - exerciții de identificare a unor comportamente moral-civice în familie, școală, în 1 a. materiale: : caiet, fiş
noastre cu NOASTRE CU L ÎN FAMILIE 3.1 grupul de prieteni, în locuri publice, pornind de la lecturi, fabule, desene animate planşă , imagini divers
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. adecvate vârstei elevilor, situații familiare de viață b. procedurale: conve
ființele VALORI MORALE - exemplificarea unor comportamente moral-civice specifice vie ții cotidiene explicaţia, demonstraţ
(III) - jocuri de rol care pun în practică comportamente moral-civice în contexte exerciţiul, problematiz
familiare (din familie, școală, grupul de prieteni, din locuri publice) învăţarea prin descop
- rezolvarea, prin cooperare, a unor sarcini simple de lucru, în diferite contexte munca independentă,
ale vieții cotidiene (în familie, în grupul de prieteni, în clasă, școală, comunitate) c. forme de organizare
- simularea modului în care este necesar să se comporte membrii unui grup (de colectivului: frontală, a
exemplu, elevii calificați la nivel național la olimpiada de Educa ție Civică) în individuală, în grup/ pe
situații date (de exemplu, la orele de curs, în perioada de pregătire pentru echipe,evaluare orală
olimpiadă)
- participarea la jocuri de rol care valorizează relaționarea pozitivă cu copiii care
provin din grupuri etnice, culturale, sociale diferite sau care au nevoi speciale
XX Raporturile RAPORTURILE COMPORTAMENTU 2.2 - exerciții de identificare a unor comportamente moral-civice în familie, școală, în 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu NOASTRE CU L ÎN ȘCOALĂ ȘI ÎN 3.1 grupul de prieteni, în locuri publice, pornind de la lecturi, fabule, desene animate imagini diverse, poveş
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. GRUPUL DE adecvate vârstei elevilor, situații familiare de viață lecturi ilustrate, planşă
ființele VALORI MORALE PRIETENI - exemplificarea unor comportamente moral-civice specifice vie ții cotidiene b. procedurale: conve
(III) - jocuri de rol care pun în practică comportamente moral-civice în contexte explicaţia, demonstraţ
familiare (din familie, școală, grupul de prieteni, din locuri publice) exerciţiul, problematiz
- rezolvarea, prin cooperare, a unor sarcini simple de lucru, în diferite contexte învăţarea prin descop
ale vieții cotidiene (în familie, în grupul de prieteni, în clasă, școală, comunitate) munca independentă,
- simularea modului în care este necesar să se comporte membrii unui grup (de c. forme de organizare
exemplu, elevii calificați la nivel național la olimpiada de Educa ție Civică) în colectivului: frontală, a
situații date (de exemplu, la orele de curs, în perioada de pregătire pentru individuală, în grup/ pe
olimpiadă) echipe,evaluare orală
- participarea la jocuri de rol care valorizează relaționarea pozitivă cu copiii care
provin din grupuri etnice, culturale, sociale diferite sau care au nevoi speciale
XXI Raporturile RAPORTURILE COMPORTAMENTU 2.2 - exerciții de identificare a unor comportamente moral-civice în familie, școală, în 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu NOASTRE CU L ÎN LOCURI 3.1 grupul de prieteni, în locuri publice, pornind de la lecturi, fabule, desene animate imagini diverse,
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. PUBLICE adecvate vârstei elevilor, situații familiare de viață b. procedurale: conve
ființele VALORI MORALE - exemplificarea unor comportamente moral-civice specifice vie ții cotidiene explicaţia, demonstraţ
(III) - jocuri de rol care pun în practică comportamente moral-civice în contexte exerciţiul, problematiz
familiare (din familie, școală, grupul de prieteni, din locuri publice) învăţarea prin descop
- rezolvarea, prin cooperare, a unor sarcini simple de lucru, în diferite contexte munca independentă,
ale vieții cotidiene (în familie, în grupul de prieteni, în clasă, școală, comunitate) c. forme de organizare
- simularea modului în care este necesar să se comporte membrii unui grup (de colectivului: frontală, a
exemplu, elevii calificați la nivel național la olimpiada de Educa ție Civică) în individuală, în grup/ pe
situații date (de exemplu, la orele de curs, în perioada de pregătire pentru echipe,evaluare orală
olimpiadă)
- participarea la jocuri de rol care valorizează relaționarea pozitivă cu copiii care
provin din grupuri etnice, culturale, sociale diferite sau care au nevoi speciale
XXII Raporturile RAPORTURILE RECAPITULARE 2.2 - exerciții de identificare a unor comportamente moral-civice în familie, școală, în 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu NOASTRE CU 3.1 grupul de prieteni, în locuri publice, pornind de la lecturi, fabule, desene animate imagini diverse, planş
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. adecvate vârstei elevilor, situații familiare de viață de viaţă
ființele VALORI MORALE - exemplificarea unor comportamente moral-civice specifice vie ții cotidiene b. procedurale: conve
(III) - jocuri de rol care pun în practică comportamente moral-civice în contexte explicaţia, demonstraţ
familiare (din familie, școală, grupul de prieteni, din locuri publice) exerciţiul, problematiz
- rezolvarea, prin cooperare, a unor sarcini simple de lucru, în diferite contexte învăţarea prin descop
ale vieții cotidiene (în familie, în grupul de prieteni, în clasă, școală, comunitate) munca independentă,
- simularea modului în care este necesar să se comporte membrii unui grup (de c. forme de organizare
exemplu, elevii calificați la nivel național la olimpiada de Educa ție Civică) în colectivului: frontală, a
situații date (de exemplu, la orele de curs, în perioada de pregătire pentru individuală, în grup/ pe
olimpiadă) echipe,evaluare orală
- participarea la jocuri de rol care valorizează relaționarea pozitivă cu copiii care
provin din grupuri etnice, culturale, sociale diferite sau care au nevoi speciale
XXIII Raporturile RAPORTURILE EVALUARE 2.2 - exerciții de identificare a unor comportamente moral-civice în familie, școală, în 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu NOASTRE CU 3.1 grupul de prieteni, în locuri publice, pornind de la lecturi, fabule, desene animate poveşti audio
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. adecvate vârstei elevilor, situații familiare de viață b. procedurale: conve
ființele VALORI MORALE - exemplificarea unor comportamente moral-civice specifice vie ții cotidiene explicaţia, demonstraţ
(III) - jocuri de rol care pun în practică comportamente moral-civice în contexte exerciţiul, problematiz
familiare (din familie, școală, grupul de prieteni, din locuri publice) învăţarea prin descop
- rezolvarea, prin cooperare, a unor sarcini simple de lucru, în diferite contexte munca independentă
ale vieții cotidiene (în familie, în grupul de prieteni, în clasă, școală, comunitate) c. forme de organizare
- simularea modului în care este necesar să se comporte membrii unui grup (de colectivului: frontală, a
exemplu, elevii calificați la nivel național la olimpiada de Educa ție Civică) în individuală, în grup/ pe
situații date (de exemplu, la orele de curs, în perioada de pregătire pentru echipe,evaluare orală
olimpiadă)
- participarea la jocuri de rol care valorizează relaționarea pozitivă cu copiii care
provin din grupuri etnice, culturale, sociale diferite sau care au nevoi speciale

XXIV Raporturile RAPORTURILE COMPORTAMENTE 2.3 - exerciții de recunoaștere și deosebire, în diferite contexte de via ță, a unor 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu NOASTRE CU PROSOCIALE comportamente prosociale/antisociale lucru, ,imagini diverse
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. - finalizarea unor povestiri orale cu început dat, prin care să se pună în eviden ță b. procedurale: conv
ființele COMPORTAMENTE comportamente bazate, de exemplu, pe ajutorare, cooperare, toleran ță explicaţia, demonstraţ
MORAL CIVICE - exerciții de manifestare a acordului față de comportamente bazate pe ajutorare, exerciţiul, problematiz
cooperare, toleranță și a dezacordului față de comportamente conflictuale, învăţarea prin descop
agresive munca independentă
- exprimarea/argumentarea preferinței pentru adoptarea unui anumit c. forme de organizare
comportament în situații date (răspunzând la întrebarea „Ce faci dacă …?”) și de colectivului: frontală, a
autoevaluare a comportamentului propriu (răspunzând la întrebarea: „Am individuală, în grup/ pe
procedat bine?”) echipe,evaluare orală
XXV Raporturile RAPORTURILE COMPORTAMENTE 2.3 - exerciții de recunoaștere și deosebire, în diferite contexte de via ță, a unor 1 a. materiale: : caiet, fiş
noastre cu NOASTRE CU ANTISOCIALE comportamente prosociale/antisociale imagini diverse
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. - finalizarea unor povestiri orale cu început dat, prin care să se pună în eviden ță b. procedurale: conve
ființele COMPORTAMENTE comportamente bazate, de exemplu, pe ajutorare, cooperare, toleran ță explicaţia, demonstraţ
MORAL CIVICE - exerciții de manifestare a acordului față de comportamente bazate pe ajutorare, exerciţiul, problematiz
cooperare, toleranță și a dezacordului față de comportamente conflictuale, învăţarea prin descop
agresive munca independentă
- exprimarea/argumentarea preferinței pentru adoptarea unui anumit c. forme de organizare
comportament în situații date (răspunzând la întrebarea „Ce faci dacă …?”) și de colectivului: frontală, a
autoevaluare a comportamentului propriu (răspunzând la întrebarea: „Am individuală, în grup/ pe
procedat bine?”) echipe,evaluare orală
XXVI Raporturile RAPORTURILE RECAPITULARE 2.3 - exerciții de recunoaștere și deosebire, în diferite contexte de via ță, a unor 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu NOASTRE CU comportamente prosociale/antisociale imagini diverse,
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. - finalizarea unor povestiri orale cu început dat, prin care să se pună în eviden ță procedurale: convers
ființele COMPORTAMENTE comportamente bazate, de exemplu, pe ajutorare, cooperare, toleran ță explicaţia, demonstraţ
MORAL CIVICE - exerciții de manifestare a acordului față de comportamente bazate pe ajutorare, exerciţiul, problematiz
cooperare, toleranță și a dezacordului față de comportamente conflictuale, învăţarea prin descop
agresive munca independentă
- exprimarea/argumentarea preferinței pentru adoptarea unui anumit c. forme de organizare
comportament în situații date (răspunzând la întrebarea „Ce faci dacă …?”) și de colectivului: frontală, a
autoevaluare a comportamentului propriu (răspunzând la întrebarea: „Am individuală, în grup/ pe
procedat bine?”) echipe,evaluare orală

XXVII Raporturile RAPORTURILE EVALUARE 2.3 - exerciții de recunoaștere și deosebire, în diferite contexte de via ță, a unor 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu NOASTRE CU comportamente prosociale/antisociale planşă magini diverse
lucrurile și CEILALȚI OAMENI. - finalizarea unor povestiri orale cu început dat, prin care să se pună în eviden ță cu lecturi, reguli de oc
ființele COMPORTAMENTE comportamente bazate, de exemplu, pe ajutorare, cooperare, toleran ță naturii,
MORAL CIVICE - exerciții de manifestare a acordului față de comportamente bazate pe ajutorare, b. procedurale: conve
cooperare, toleranță și a dezacordului față de comportamente conflictuale, explicaţia, demonstraţ
agresive exerciţiul, problematiz
- exprimarea/argumentarea preferinței pentru adoptarea unui anumit învăţarea prin descop
comportament în situații date (răspunzând la întrebarea „Ce faci dacă …?”) și de munca independentă
autoevaluare a comportamentului propriu (răspunzând la întrebarea: „Am c. forme de organizare
procedat bine?”) colectivului: frontală, a
individuală, în grup/ pe
echipe,evaluare orală
XXVIII Raporturile DREPTURILE DREPTURILE ȘI 2.4 - exerciții de identificare a drepturilor universale ale copilului și a 1 a. materiale: : caiet, fiş
noastre cu UNIVERSALE ALE ÎNDATORIRILE 3.2 responsabilităților care decurg din asumarea acestora, în imagini, texte sau în , imagini diverse,
lucrurile și COPILULUI COPILULUI (I) cazuri date b. procedurale: conve
ființele - recunoașterea în imagini, texte sau în cazuri date, a unor situa ții de explicaţia, demonstraţ
respectare/încălcare a drepturilor copilului exerciţiul, problematiz
- studii de caz pentru discutarea consecințelor care decurg din încălcarea învăţarea prin descop
drepturilor copiilor munca independentă
- activități în grupuri mici pentru ilustrarea, în modalită ți alese de elevi, a unor c. forme de organizare
drepturi ale copilului (de exemplu, prin formularea unei explica ții, realizarea unui colectivului: frontală, a
dialog, a unei scheme, a unui desen, prezentarea unei pantomime, jocuri de rol) individuală, în grup/ pe
- discutarea unor cazuri reale sau imaginate care solicită decizie și exprimarea echipe,evaluare orală
opiniilor personale
- simularea alegerii elevilor care reprezintă clasa (de exemplu, a șefului clasei, a
elevului participant în juriul unui concurs la nivel de școală)
- simularea participării/participarea la funcționarea unui consiliu local al copiilor
XXIX Raporturile DREPTURILE DREPTURILE ȘI 2.4 - exerciții de identificare a drepturilor universale ale copilului și a 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu UNIVERSALE ALE ÎNDATORIRILE 3.2 responsabilităților care decurg din asumarea acestora, în imagini, texte sau în planşă imagini diverse
lucrurile și COPILULUI COPILULUI cazuri date cu lecturi, colaje din
ființele - recunoașterea în imagini, texte sau în cazuri date, a unor situa ții de desene,simboluri, cuv
respectare/încălcare a drepturilor copilului planşă, reguli de comu
- studii de caz pentru discutarea consecințelor care decurg din încălcarea eficientă, civilizată,
drepturilor copiilor b. procedurale: conve
- activități în grupuri mici pentru ilustrarea, în modalită ți alese de elevi, a unor explicaţia, demonstraţ
drepturi ale copilului (de exemplu, prin formularea unei explica ții, realizarea unui exerciţiul, problematiz
dialog, a unei scheme, a unui desen, prezentarea unei pantomime, jocuri de rol) învăţarea prin descop
- discutarea unor cazuri reale sau imaginate care solicită decizie și exprimarea munca independentă
opiniilor personale c. forme de organizare
- simularea alegerii elevilor care reprezintă clasa (de exemplu, a șefului clasei, a colectivului: frontală, a
elevului participant în juriul unui concurs la nivel de școală) individuală, în grup/ pe
- simularea participării/participarea la funcționarea unui consiliu local al copiilor echipe,evaluare orală
XXX Raporturile DREPTURILE RESPECTAREA ȘI 2.4 - exerciții de identificare a drepturilor universale ale copilului și a 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu UNIVERSALE ALE ÎNCĂLCAREA 3.2 responsabilităților care decurg din asumarea acestora, în imagini, texte sau în planşă imagini diverse
lucrurile și COPILULUI DREPTURILOR cazuri date b. procedurale: conve
ființele COPILULUI - recunoașterea în imagini, texte sau în cazuri date, a unor situa ții de explicaţia, demonstraţ
respectare/încălcare a drepturilor copilului exerciţiul, problematiz
- studii de caz pentru discutarea consecințelor care decurg din încălcarea învăţarea prin descop
drepturilor copiilor munca independentă
- activități în grupuri mici pentru ilustrarea, în modalită ți alese de elevi, a unor c. forme de organizare
drepturi ale copilului (de exemplu, prin formularea unei explica ții, realizarea unui colectivului: frontală, a
dialog, a unei scheme, a unui desen, prezentarea unei pantomime, jocuri de rol) individuală, în grup/ pe
- discutarea unor cazuri reale sau imaginate care solicită decizie și exprimarea echipe,evaluare orală
opiniilor personale
- simularea alegerii elevilor care reprezintă clasa (de exemplu, a șefului clasei, a
elevului participant în juriul unui concurs la nivel de școală)
- simularea participării/participarea la funcționarea unui consiliu local al copiilor
XXXI Raporturile DREPTURILE RECAPITULARE 2.4 - exerciții de identificare a drepturilor universale ale copilului și a 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu UNIVERSALE ALE 3.2 responsabilităților care decurg din asumarea acestora, în imagini, texte sau în planşă b. procedurale
lucrurile și COPILULUI cazuri date conversaţia, explicaţia
ființele - recunoașterea în imagini, texte sau în cazuri date, a unor situa ții de demonstraţia, exerciţiu
respectare/încălcare a drepturilor copilului problematizarea, învă
- studii de caz pentru discutarea consecințelor care decurg din încălcarea descoperire, munca
drepturilor copiilor independentă
- activități în grupuri mici pentru ilustrarea, în modalită ți alese de elevi, a unor c. forme de organizare
drepturi ale copilului (de exemplu, prin formularea unei explica ții, realizarea unui colectivului: frontală, a
dialog, a unei scheme, a unui desen, prezentarea unei pantomime, jocuri de rol) individuală, în grup/ pe
- discutarea unor cazuri reale sau imaginate care solicită decizie și exprimarea echipe,evaluare orală
opiniilor personale
- simularea alegerii elevilor care reprezintă clasa (de exemplu, a șefului clasei, a
elevului participant în juriul unui concurs la nivel de școală)
- simularea participării/participarea la funcționarea unui consiliu local al copiilor
XXXII Raporturile DREPTURILE EVALUARE 2.4 - exerciții de identificare a drepturilor universale ale copilului și a 1 a. materiale:caiet, fişe
noastre cu UNIVERSALE ALE 3.2 responsabilităților care decurg din asumarea acestora, în imagini, texte sau în planşe cb. procedura
lucrurile și COPILULUI cazuri date conversaţia, explicaţia
ființele - recunoașterea în imagini, texte sau în cazuri date, a unor situa ții de demonstraţia, exerciţiu
respectare/încălcare a drepturilor copilului problematizarea, învă
- studii de caz pentru discutarea consecințelor care decurg din încălcarea ţarea prin descoperire
drepturilor copiilor independentă jocul
- activități în grupuri mici pentru ilustrarea, în modalită ți alese de elevi, a unor c. forme de organizare
drepturi ale copilului (de exemplu, prin formularea unei explica ții, realizarea unui colectivului: frontală, a
dialog, a unei scheme, a unui desen, prezentarea unei pantomime, jocuri de rol) individuală, în grup/ pe
- discutarea unor cazuri reale sau imaginate care solicită decizie și exprimarea echipe,evaluare orală
opiniilor personale
- simularea alegerii elevilor care reprezintă clasa (de exemplu, a șefului clasei, a
elevului participant în juriul unui concurs la nivel de școală)
- simularea participării/participarea la funcționarea unui consiliu local al copiilor
XXXIII Raporturile DREPTURILE RECAPITULARE 2.4 - exerciții de identificare a drepturilor universale ale copilului și a 1 a. materiale: caiet, fişe
noastre cu UNIVERSALE ALE FINALĂ 3.2 responsabilităților care decurg din asumarea acestora, în imagini, texte sau în planşe diverse
lucrurile și COPILULUI cazuri date b. procedurale: conve
ființele - recunoașterea în imagini, texte sau în cazuri date, a unor situa ții de explicaţia, demonstraţ
respectare/încălcare a drepturilor copilului exerciţiul, problematiz
- studii de caz pentru discutarea consecințelor care decurg din încălcarea ţarea prin descoperire
drepturilor copiilor independentă jocul
- activități în grupuri mici pentru ilustrarea, în modalită ți alese de elevi, a unor c. forme de organizare
drepturi ale copilului (de exemplu, prin formularea unei explica ții, realizarea unui colectivului: frontală, a
dialog, a unei scheme, a unui desen, prezentarea unei pantomime, jocuri de rol) individuală, în grup/ pe
- discutarea unor cazuri reale sau imaginate care solicită decizie și exprimarea echipe,evaluare orală
opiniilor personale
- simularea alegerii elevilor care reprezintă clasa (de exemplu, a șefului clasei, a
elevului participant în juriul unui concurs la nivel de școală)
- simularea participării/participarea la funcționarea unui consiliu local al copiilor
XXXIV Raporturile DREPTURILE EVALUARE FINALĂ 2.4 - exerciții de identificare a drepturilor universale ale copilului și a 1 a. materiale: teste, fişe
noastre cu UNIVERSALE ALE 3.2 responsabilităților care decurg din asumarea acestora, în imagini, texte sau în b. procedurale: munc
lucrurile și COPILULUI 3.3 cazuri date independentă, jocul
ființele - recunoașterea în imagini, texte sau în cazuri date, a unor situa ții de c. forme de organizare
respectare/încălcare a drepturilor copilului colectivului: frontală, a
- studii de caz pentru discutarea consecințelor care decurg din încălcarea individuală, în grup/ pe
drepturilor copiilor echipe,evaluare orală
- activități în grupuri mici pentru ilustrarea, în modalită ți alese de elevi, a unor
drepturi ale copilului (de exemplu, prin formularea unei explica ții, realizarea unui
dialog, a unei scheme, a unui desen, prezentarea unei pantomime, jocuri de rol)
- discutarea unor cazuri reale sau imaginate care solicită decizie și exprimarea
opiniilor personale
- simularea alegerii elevilor care reprezintă clasa (de exemplu, a șefului clasei, a
elevului participant în juriul unui concurs la nivel de școală)
- simularea participării/participarea la funcționarea unui consiliu local al copiilor
- implicarea, la nivel de clasă, școală sau la nivelul comunității locale, în proiecte,
pe diferite teme cu conținut moral-civic
- participarea activă la realizarea proiectelor propuse de cadrul didactic, pe
diferite teme (de exemplu, valorificarea activităților tradiționale/tradi țiilor din
comunitatea locală, ocrotirea mediului înconjurător apropiat, cunoa șterea
monumentelor din România incluse în patrimoniul mondial UNESCO)

JOC ȘI MIȘCARE

Săpt Domeniul Tema Conţinuturile Compe Activităţi de învăţare Nr. Resurse


ămân tenţe ore
a
I Capacitate Jocuri de mișcare JOC: Ștafete cu 1.1 1 a. materiale:
psiho – motrică cuprinzând variante de deplasări în 1.2 - parcurgerea de trasee aplicative amenajate în săli și în aer obiecte
Deprinderi de mers, cu schimbări de diferite variante 2.1 liber b. procedurale:
comunicare și direcție de mers 2.2 - participarea la ștafete și jocuri de mișcare integrate în conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă activitățile ludice școlare și posibil a fi utilizate în activitățile demonstraţia, exerciţiul,
extrașcolare jocul
-acționarea în jocuri de mișcare cu manevrarea de obiecte, c. forme de organizare a
cu forme și dimensiuni diferite, sub formă de întrecere, între colectivului:
echipe, cu efective variate frontală, individuală,
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea evaluare orală
activităților de joc și mișcare
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în
activitățile de joc și mișcare
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
II Capacitate Jocuri de mișcare JOC: Ștafete cu 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi 1 a. materiale:
psiho – motrică cuprinzând variante de deplasări în 1.2 de locomoție obiecte
Deprinderi de mers, cu schimbări de diferite variante 2.1 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi b. procedurale:
comunicare și direcție de mers 2.2 de manipulare conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă -realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor demonstraţia, exerciţiul,
obiecte, în cadrul unui grup jocul
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, c. forme de organizare a
desfășurate între echipe, sub formă de întrecere colectivului:
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea frontală, individuală,
activităților de joc și mișcare evaluare orală
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în
activitățile de joc și mișcare
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
III Capacitate Jocuri de mișcare și 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi 1 a. materiale:
psiho – motrică ștafete cuprinzând JOC: Vizitiul și 2.1 de locomoție mingi
Deprinderi de variante de alergare: căluțul, Figurile 2.2 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi b. procedurale:
comunicare și - în zig-zag geometrice de manipulare conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea demonstraţia, exerciţiul,
activităților de joc și mișcare jocul
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în c. forme de organizare a
activitățile de joc și mișcare colectivului:
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă frontală, individuală,
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) evaluare orală
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
IV Capacitate Jocuri de mișcare și JOC: Troica, 1.1 1 a. materiale:
psiho – motrică ștafete cuprinzând Semănatul și 2.1 îndeplinirea adecvată a rolurilor de conducere/subordonare în obiecte, mingi
Deprinderi de variante de alergare: culesul 2.2 cadrul activităților de joc și mișcare b. procedurale:
comunicare și - cu ocolire de obstacole cartofilor, Cursa - participarea la repartizarea rolurilor în cadrul grupurilor conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă vocalelor, - participarea la constituirea echipelor demonstraţia, exerciţiul,
Vizitiul și doi cai, -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi jocul
Calculatoarele de locomoție c. forme de organizare a
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi colectivului:
de manipulare frontală, individuală,
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea evaluare orală
activităților de joc și mișcare
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în
activitățile de joc și mișcare
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
V Capacitate Jocuri de mișcare și JOC: Vânătorul, 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi 1 a. materiale:
psiho – motrică ștafete cuprinzând vrabia și albina, 2.1 de locomoție obiecte, mingi
Deprinderi de variante de alergare: Șoarecele și 2.2 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi b. procedurale:
comunicare și - cu trecere peste pisica de manipulare conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă obstacole - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea demonstraţia, exerciţiul,
activităților de joc și mișcare jocul
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în c. forme de organizare a
activitățile de joc și mișcare colectivului:
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă frontală, individuală,
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) evaluare orală
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
VI Capacitate Jocuri de mișcare și JOC: Poșta 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi 1 a. materiale:
psiho – motrică ștafete cuprinzând merge 1.2 de locomoție obiecte, mingi
Deprinderi de variante de alergare: Din cerc în cerc 2.1 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi b. procedurale:
comunicare și - cu transport, punere și Naveta spațială 2.2 de manipulare conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă culegere de obiecte -realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor demonstraţia, exerciţiul,
obiecte, în cadrul unui grup jocul
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, c. forme de organizare a
desfășurate între echipe, sub formă de întrecere colectivului:
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea frontală, individuală,
activităților de joc și mișcare evaluare orală
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în
activitățile de joc și mișcare
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
VII Capacitate Jocuri de mișcare și JOC: Elasticul 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi 1 a. materiale:
psiho – motrică ștafete cuprinzând Șotronul 2.1 de locomoție coarda
Deprinderi de variante de sărituri cu Cercurile 2.2 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi b. procedurale:
comunicare și desprindere de pe un zburătoare de manipulare conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă picior și de pe ambele - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea demonstraţia, exerciţiul,
picioare; în lungime, activităților de joc și mișcare jocul
înălțime și adâncime, cu - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în c. forme de organizare a
coardă activitățile de joc și mișcare colectivului:
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă frontală, individuală,
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) evaluare orală
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
VIII Capacitate Jocuri de mișcare și JOC: Ferește-ți 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi 1 a. materiale:
psiho – motrică ștafete cuprinzând picioarele 2.1 de locomoție coarda
Deprinderi de variante de sărituri cu Broscuțele sar 2.2 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi b. procedurale:
comunicare și desprindere de pe un în lac de manipulare conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă picior și de pe ambele Cercurile - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea demonstraţia, exerciţiul,
picioare; cu coardă zburătoare activităților de joc și mișcare jocul
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în c. forme de organizare a
activitățile de joc și mișcare colectivului:
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă frontală, individuală,
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) evaluare orală
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
IX Capacitate Jocuri de mișcare și JOC: Suveica 1.1 organizarea de jocuri de mișcare cu efective și reguli diferite 1 a. materiale:
psiho – motrică ștafete cuprinzând dublă 1.2 (simplificate, adaptate, crescute ca dificultate) mingi
Deprinderi de variante de aruncare și Ferește-ți capul 2.1 - organizarea de jocuri de mișcare în condiții variabile b. procedurale:
comunicare și prindere: Mingea la 2.2 - adaptarea unor jocuri însușite la condițiile unor activități conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă - aruncare azvârlită la căpitan, extracurriculare demonstraţia, exerciţiul,
distanță, la țintă și la - acceptări și acordări de revanșe la jocurile desfășurate sub jocul
partener formă de întrecere c. forme de organizare a
-realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor colectivului:
obiecte, în cadrul unui grup frontală, individuală,
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, evaluare orală
desfășurate între echipe, sub formă de întrecere
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea
activităților de joc și mișcare
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în
activitățile de joc și mișcare
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
X Capacitate Jocuri de mișcare și JOC: Vânătorii 1.1 - organizarea de jocuri de mișcare cu efective și reguli diferite 1 a. materiale:
psiho – motrică ștafete cuprinzând și rațele 1.2 (simplificate, adaptate, crescute ca dificultate) mingi
Deprinderi de variante de aruncare și Între două 2.1 - organizarea de jocuri de mișcare în condiții variabile b. procedurale:
comunicare și prindere: focuri, 2.2 - adaptarea unor jocuri însușite la condițiile unor activități conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă - aruncare împinsă cu extracurriculare demonstraţia, exerciţiul,
două mâini de la piept - acceptări și acordări de revanșe la jocurile desfășurate sub jocul
formă de întrecere c. forme de organizare a
-realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor colectivului:
obiecte, în cadrul unui grup frontală, individuală,
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, evaluare orală
desfășurate între echipe, sub formă de întrecere
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea
activităților de joc și mișcare
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în
activitățile de joc și mișcare
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XI Capacitate Jocuri de mișcare și JOC: Ciobanul 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi 1 a. materiale:
psiho – motrică ștafete cuprinzând își apără oile 1.2 de locomoție mingi
Deprinderi de variante de aruncare și Țintașii iscusiți 2.1 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi b. procedurale:
comunicare și prindere: Suveica 2.2 de manipulare conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă - prindere cu două mâini încrucișată -realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor demonstraţia, exerciţiul,
a obiectelor rostogolite obiecte, în cadrul unui grup jocul
- prindere cu două mâini - implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, c. forme de organizare a
a mingii transmise de un desfășurate între echipe, sub formă de întrecere colectivului:
partener - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea frontală, individuală,
activităților de joc și mișcare evaluare orală
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în
activitățile de joc și mișcare
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XII Capacitate Jocuri de mișcare, trasee JOC: Derdelușul 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi 1 a. materiale:
psiho – motrică aplicative și ștafete Ajută-te singur 1.2 de locomoție obiecte, mingi
Deprinderi de cuprinzând deprinderi Lupta cocoșilor 2.1 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi b. procedurale:
comunicare și motrice complexe Ancorăm 2.2 de manipulare conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă (utilitar-aplicative): corabia la mal -realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor demonstraţia, exerciţiul,
- tracțiune-împingere obiecte, în cadrul unui grup jocul
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, c. forme de organizare a
desfășurate între echipe, sub formă de întrecere colectivului:
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea frontală, individuală,
activităților de joc și mișcare evaluare orală
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în
activitățile de joc și mișcare
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XIII Capacitate Jocuri de mișcare, trasee JOC: Toboganul 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi 1 a. materiale:
psiho – motrică aplicative și ștafete 2.1 de locomoție scări fixe
Deprinderi de cuprinzând deprinderi 2.2 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi b. procedurale:
comunicare și motrice complexe de manipulare conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă (utilitar-aplicative): - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea demonstraţia, exerciţiul,
- cățărare-coborâre activităților de joc și mișcare jocul
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în c. forme de organizare a
activitățile de joc și mișcare colectivului:
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă frontală, individuală,
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) evaluare orală
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XIV Capacitate Jocuri de mișcare, trasee JOC: Avionul 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi 1 a. materiale:
psiho – motrică aplicative și ștafete Transportul 2.1 de locomoție obiecte, mingi
Deprinderi de cuprinzând deprinderi rănitului 2.2 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi b. procedurale:
comunicare și motrice complexe Cobilița de manipulare conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă (utilitar-aplicative): Remorcarea - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea demonstraţia, exerciţiul,
- tracțiune activităților de joc și mișcare jocul
-escaladare - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în c. forme de organizare a
activitățile de joc și mișcare colectivului:
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă frontală, individuală,
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) evaluare orală
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor

XV Capacitate RECAPITULARE JOC: Vizitiul și 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi 1 a. materiale:
psiho – motrică doi cai 1.2 de locomoție obiecte, mingi, corda
Deprinderi de Șarpele își 2.1 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi b. procedurale:
comunicare și prinde coada 2.2 de manipulare conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă Cursa -realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor demonstraţia, exerciţiul,
broscuțelor obiecte, în cadrul unui grup jocul
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, c. forme de organizare a
desfășurate între echipe, sub formă de întrecere colectivului:
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea frontală, individuală,
activităților de joc și mișcare evaluare orală
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în
activitățile de joc și mișcare
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XVI Capacitate EVALUARE JOC: Naveta 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi 1 a. materiale:
psiho – motrică spațială 1.2 de locomoție obiecte, mingi, coarda
Deprinderi de Apărătorul 2.1 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi b. procedurale:
comunicare și cetății 2.2 de manipulare conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă -realizarea unor sarcini motrice de manipulare a diferitelor demonstraţia, exerciţiul,
obiecte, în cadrul unui grup jocul
- implicarea în jocuri de mișcare cu manevrarea obiectelor, c. forme de organizare a
desfășurate între echipe, sub formă de întrecere colectivului:
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea frontală, individuală,
activităților de joc și mișcare evaluare orală
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în
activitățile de joc și mișcare
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XVII Capacitate JOCURI LIBERE JOC: Ogarul și - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea 1 a. materiale:
psiho – motrică iepurele activităților de joc și mișcare obiecte, mingi, coarda
Deprinderi de Mingea prin - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în b. procedurale:
comunicare și tunel activitățile de joc și mișcare conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă -participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă demonstraţia, exerciţiul,
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) jocul
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor c. forme de organizare a
- felicitarea coechipierilor/adversarilor colectivului:
- autoanaliza randamentului propriu frontală, individuală,
- analiza randamentului echipelor evaluare orală
XVIII Capacitate Jocuri de mișcare și JOC: 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi 1 a. materiale: scări fixe
psiho – motrică ștafete vizând Vânătorul 2.1 de locomoție b. procedurale:
Deprinderi de dezvoltarea calităților vrabia și albina 2.2 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi conversaţia, explicaţia,
comunicare și motrice combinate: Al treilea fuge de manipulare demonstraţia, exerciţiul,
lucru în echipă - viteza de deplasare în - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea jocul
relație cu un partener activităților de joc și mișcare c. forme de organizare a
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în colectivului:
activitățile de joc și mișcare frontală, individuală,
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă evaluare orală
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XIX Capacitate Jocuri de mișcare și JOC: Nu te lăsa 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi 1 a. materiale: scări fixe
psiho – motrică ștafete vizând frate 2.1 de locomoție b. procedurale:
Deprinderi de dezvoltarea calităților Banda rulantă 2.2 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi conversaţia, explicaţia,
comunicare și motrice combinate: Nu te lăsa frate de manipulare demonstraţia, exerciţiul,
lucru în echipă - forță dinamică a - variantă - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea jocul
trunchiului și activităților de joc și mișcare c. forme de organizare a
abdomenului - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în colectivului:
activitățile de joc și mișcare frontală, individuală,
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă evaluare orală
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XX Capacitate Jocuri de mișcare și JOC: Șoarecele 1.1 -participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi 1 a. materiale:
psiho – motrică ștafete vizând isteț și pisica 2.1 de locomoție b. procedurale:
Deprinderi de dezvoltarea calităților periculoasă 2.2 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi conversaţia, explicaţia,
comunicare și motrice combinate: Șotronul de manipulare demonstraţia, exerciţiul,
lucru în echipă - rezistența generală Vânătorii și - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea jocul
rațele, activităților de joc și mișcare c. forme de organizare a
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în colectivului:
activitățile de joc și mișcare frontală, individuală,
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă evaluare orală
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XXI Capacitate Jocuri pentru coordonare JOC: Ocupă 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 1 a. materiale:
psiho – motrică oculo-motorie: locul 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare b. procedurale:
Deprinderi de - coordonare ochi – Păsărelele intră- 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu conversaţia, explicaţia,
comunicare și mână n cuib - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea demonstraţia, exerciţiul,
lucru în echipă - coordonare ochi – picior Recunoaște-ți activităților de joc și mișcare jocul
vecinii - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în c. forme de organizare a
Țintașii iscusiți activitățile de joc și mișcare colectivului:
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă frontală, individuală,
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) evaluare orală
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XXII Capacitate Jocuri pentru coordonare JOC: Poșta 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 1 a. materiale:
psiho – motrică oculo-motorie: merge, Cercurile 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare casetofon, cd-uri, laptopul,
Deprinderi de - coordonare generală zburătoare 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu b. procedurale:
comunicare și Vânătorii și - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă rațele, Între activităților de joc și mișcare demonstraţia, exerciţiul,
două focuri - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în jocul
activitățile de joc și mișcare c. forme de organizare a
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă colectivului:
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) frontală, individuală,
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor evaluare orală
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XXIII Stil de viață Jocuri de mișcare pentru JOC: Uliul și 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 1 a. materiale:
activ dezvoltarea funcțiilor porumbeii 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare obiecte, mingi, scări fxe
Deprinderi de cardiace și respiratorii 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu b. procedurale:
comunicare și - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă activităților de joc și mișcare demonstraţia, exerciţiul,
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în jocul
activitățile de joc și mișcare c. forme de organizare a
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă colectivului:
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) frontală, individuală,
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor evaluare orală
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XXIV Stil de viață Jocuri de mișcare pentru JOC: Năvodul, 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 1 a. materiale:
activ dezvoltarea funcțiilor Leapșa – pe 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare obiecte, mingi, scări fxe
Deprinderi de cardiace și respiratorii ghemuite 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu b. procedurale:
comunicare și conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă demonstraţia, exerciţiul,
jocul
c. forme de organizare a
colectivului:
frontală, individuală,
evaluare orală
XXV Stil de viață Jocuri de mișcare JOC: Derdelușul 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 1 a. materiale:
activ desfășurate în diferite Cărăușii 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare obiecte, mingi,
Deprinderi de anotimpuri, în aer liber 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu b. procedurale:
comunicare și - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă activităților de joc și mișcare demonstraţia, exerciţiul,
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în jocul
activitățile de joc și mișcare c. forme de organizare a
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă colectivului:
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) frontală, individuală,
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor evaluare orală
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XXVI Stil de viață Jocuri de mișcare JOC: Țintașii 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 1 a. materiale:
activ desfășurate în diferite iscusiți, Cursa 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare obiecte, mingi,
Deprinderi de anotimpuri, în aer liber pe numere 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu b. procedurale:
comunicare și - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă activităților de joc și mișcare demonstraţia, exerciţiul,
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în jocul
activitățile de joc și mișcare c. forme de organizare a
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă colectivului:
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) frontală, individuală,
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor evaluare orală
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XXVII Stil de viață Jocuri de mișcare JOC: Vânătorii 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 1 a. materiale:
activ constituite spontan, în și rațele 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare obiecte, mingi,b.
Deprinderi de timpul liber, incluzând Ciobanul își 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu procedurale: conversaţia,
comunicare și întrecerea între grupuri apără oile - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea explicaţia, demonstraţia,
lucru în echipă activităților de joc și mișcare exerciţiul, jocul
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în c. forme de organizare a
activitățile de joc și mișcare colectivului:
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă frontală, individuală,
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) evaluare orală
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XXVII Stil de viață Jocuri de mișcare JOC: Mingea la 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 1 a. materiale:
I activ constituite spontan, în căpitan, 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare obiecte, mingi,
Deprinderi de timpul liber, incluzând 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu b. procedurale:
comunicare și întrecerea între grupuri Între două focuri - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă activităților de joc și mișcare demonstraţia, exerciţiul,
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în jocul
activitățile de joc și mișcare c. forme de organizare a
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă colectivului:
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) frontală, individuală,
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor evaluare orală
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XXIX Stil de viață Jocuri de mișcare pentru JOC: Batistuța 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 1 a. materiale:
activ timpul liber desfășurate Vânătorul iscusit 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare obiecte, mingi,
Deprinderi de în excursii, tabere, 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu b. procedurale:
comunicare și drumeții - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă activităților de joc și mișcare demonstraţia, exerciţiul,
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în jocul
activitățile de joc și mișcare c. forme de organizare a
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă colectivului:
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) frontală, individuală,
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor evaluare orală
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XXX Stil de viață Jocuri de mișcare pentru JOC: Acul cu 1.3 1 a. materiale:
activ timpul liber desfășurate ața 2.1 -acționarea în jocuri de mișcare pentru consolidarea obiecte, mingi,
Deprinderi de în excursii, tabere, Salut prietene 2.2 achizițiilor dobândite în cadrul celorlalte discipline de studiu b. procedurale:
comunicare și drumeții - practicarea jocurilor de mișcare în programul proiectelor de conversaţia, explicaţia,
lucru în echipă grup desfășurate extracurricular (serbări tematice, expediții, demonstraţia, exerciţiul,
tabere etc.) jocul
c. forme de organizare a
colectivului:
frontală, individuală,
evaluare orală
XXXI Stil de viață Ofertele școlilor și JOC: 1.3 -participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 1 a. materiale:
activ comunităților locale de Calculatorul 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare casetofon, cd-uri, laptopul,
Deprinderi de practicare a activităților 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu obiecte, mingi,
comunicare și fizice (concursuri școlare - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea b. procedurale:
lucru în echipă – în școală, între școli; activităților de joc și mișcare conversaţia, explicaţia,
centre locale de inițiere - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în demonstraţia, exerciţiul,
în diferite sporturi, serbări activitățile de joc și mișcare jocul
sportive) -participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă c. forme de organizare a
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) colectivului:
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor frontală, individuală,
- felicitarea coechipierilor/adversarilor evaluare orală
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XXXII Stil de viață Activități turistice JOC: Mingea pe 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 1 a. materiale:
activ pod 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare casetofon, cd-uri, laptopul,
Deprinderi de Unde-s doi 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu obiecte, mingi,
comunicare și puterea crește - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea b. procedurale:
lucru în echipă activităților de joc și mișcare conversaţia, explicaţia,
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în demonstraţia, exerciţiul,
activitățile de joc și mișcare jocul
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă c. forme de organizare a
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) colectivului:
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor frontală, individuală,
- felicitarea coechipierilor/adversarilor evaluare orală
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XXXII Stil de viață RECAPITULARE JOC: 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 1 a. materiale:
I activ Coșulețul cu 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare casetofon, cd-uri, laptopul,
Deprinderi de două toarte 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu obiecte, mingi,
comunicare și Mingea prin - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea b. procedurale:
lucru în echipă tunel (variant) activităților de joc și mișcare conversaţia, explicaţia,
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în demonstraţia, exerciţiul,
activitățile de joc și mișcare jocul
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă c. forme de organizare a
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) colectivului:
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor frontală, individuală,
- felicitarea coechipierilor/adversarilor evaluare orală
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor
XXXI Stil de viață EVALUARE JOC: Crabii și 1.3 participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite 1 a. materiale:
V activ creveții 2.1 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare casetofon, cd-uri, laptopul,
Deprinderi de Îndemânaticii 2.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu obiecte, mingi,
comunicare și - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea b. procedurale:
lucru în echipă activităților de joc și mișcare conversaţia, explicaţia,
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în demonstraţia, exerciţiul,
activitățile de joc și mișcare jocul
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă c. forme de organizare a
(căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) colectivului:
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor frontală, individuală,
- felicitarea coechipierilor/adversarilor evaluare orală
- autoanaliza randamentului propriu
- analiza randamentului echipelor

MUZICĂ ȘI MIȘCARE

Săptă Domeniul Tema Conţinuturile Com Activităţi de învăţare Nr. Resurse


mâna pe ore
tenţe
I Cântarea Recapitularea 1.1 -audierea unor piese muzicale, cu observarea unor diferenţieri de gen, 1 a. materiale:
vocală CÂNTAREA cunoștințelor din 2.1 expresivitate, tempo (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte casetofon, cd-uri, laptopul,
VOCALĂ clasa a III-a 3.1 dinamice şi timbrale b. procedurale: conversaţia,
- vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu: explicaţia, demonstraţia,
Disney – Fantasia 2000 – Beethoven, Şostakovici, Respighi) exerciţiul, jocul
- vizionarea unor spectacole de muzică şi balet (în sala de spectacol c. forme de organizare a
sau pe internet) colectivului:
- exprimarea unor păreri personale faţă de lucrările audiate/vizionate frontală, individuală, evaluare
-audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi pauzelor unor cântece orală
simple, cu textul muzical în faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pe
tablă succesiunea de înălţimi de sunete şi valori de note şi pause
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de vizionarea unor
fragmente muzicale însoţite de dans
II Cântarea Cântare vocală, în 1.2 -audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi pauzelor unor cântece 1 a. materiale:
vocală CÂNTAREA colectiv, în grupuri, 2.1 simple, cu textul muzical în faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pe casetofon, cd-uri, laptopul,
VOCALĂ individual 3.3 tablă succesiunea de înălţimi de sunete şi valori de note şi pause b. procedurale: conversaţia,
- interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive datorate explicaţia, demonstraţia,
nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor gesturi exerciţiul, jocul
coregrafice sugestive c. forme de organizare a
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, colectivului:
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea frontală, individuală, evaluare
melodiei/acompaniament, ritmul melodiei/metrul) orală
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
instrumente muzicale, percuţie corporală
- realizarea unor momente sincretice, prin îmbinarea textului, muzicii şi
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de exemplu, scurte scenete
- improvizarea unor melodii, plecând de la un grup de înălţimi de
sunete date
- improvizarea unor fragmente melodice, pe un ritm dat
III Elemente Portativul, cheia SOL, 1.1 - audierea unor piese muzicale, cu observarea unor diferenţieri de gen, 1 a. materiale:
de limbaj ELEMENTE gama DO 1.2 expresivitate, tempo (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical DE LIMBAJ dinamice şi timbrale b. procedurale: conversaţia,
MUZICAL - audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi pauzelor unor cântece explicaţia, demonstraţia,
simple, cu textul muzical în faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pe exerciţiul, jocul
tablă succesiunea de înălţimi de sunete şi valori de note şi pauze c. forme de organizare a
- exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, cheie colectivului:
(de sol), înălţimi de note de la sol (octava mică) la Sol2, alteraţii frontală, individuală, evaluare
- exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea noţiunilor de valori de note orală
(notă întreagă, doime, pătrime, optime), respectiv de pauze (pătrime,
optime)
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor şi valorilor de note deja scrise
- jocuri de diferenţiere a duratelor prin mişcări (de exemplu,
diferenţierea pătrimilor şi optimilor din cântecul „Melc, melc” într-un pas
mare şi doi paşi mici)
IV Elemente ELEMENTE Notele de la SOL 1.1 - audierea unor piese muzicale, cu observarea unor diferenţieri de gen, 1 a. materiale:
de limbaj DE LIMBAJ (octava mică) la 1.2 expresivitate, tempo (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical MUZICAL SOL2 dinamice şi timbrale b. procedurale: conversaţia,
- audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi pauzelor unor cântece explicaţia, demonstraţia,
simple, cu textul muzical în faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pe exerciţiul, jocul
tablă succesiunea de înălţimi de sunete şi valori de note şi pauze c. forme de organizare a
- exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, cheie colectivului:
(de sol), înălţimi de note de la sol (octava mică) la Sol2, alteraţii frontală, individuală, evaluare
- exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea noţiunilor de valori de note orală
(notă întreagă, doime, pătrime, optime), respectiv de pauze (pătrime,
optime)
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor şi valorilor de note deja scrise
- jocuri de diferenţiere a duratelor prin mişcări (de exemplu,
diferenţierea pătrimilor şi optimilor din cântecul „Melc, melc” într-un pas
mare şi doi paşi mici)
V Elemente Ritmul –măsura de 1.2 - audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi pauzelor unor cântece 1 a. materiale:
de limbaj ELEMENTE doi timpi, pătrimea, 2.2 simple, cu textul muzical în faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pe casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical DE LIMBAJ optimea, doimea 3.2 tablă succesiunea de înălţimi de sunete şi valori de note şi pauze b. procedurale: conversaţia,
MUZICAL - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, cheie explicaţia, demonstraţia,
(de sol), înălţimi de note de la sol (octava mică) la Sol2, alteraţii exerciţiul, jocul
- exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea noţiunilor de valori de note c. forme de organizare a
(notă întreagă, doime, pătrime, optime), respectiv de pauze (pătrime, colectivului:
optime) frontală, individuală, evaluare
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor şi valorilor de note deja scrise orală
- jocuri de diferenţiere a duratelor prin mişcări (de exemplu,
diferenţierea pătrimilor şi optimilor din cântecul „Melc, melc” într-un pas
mare şi doi paşi mici)
- exersarea citirii unor fragmente de melodii cunoscute, mai întâi a
înălţimilor, apoi a duratelor, apoi prin corelarea celor doi parametri
sonori
- exersarea scrierii unor melodii simple, deja cunoscute
-jocuri de diferenţiere a mişcărilor între dansuri lente/rapide,
binare/ternare, individuale/colective
VI Elemente Ritmul –măsura de 1.2 - audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi pauzelor unor cântece 1 a. materiale:
de limbaj ELEMENTE doi timpi, pătrimea, 2.2 simple, cu textul muzical în faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pe casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical DE LIMBAJ optimea, doimea 3.2 tablă succesiunea de înălţimi de sunete şi valori de note şi pauze b. procedurale: conversaţia,
MUZICAL - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, cheie explicaţia, demonstraţia,
(de sol), înălţimi de note de la sol (octava mică) la Sol2, alteraţii exerciţiul, jocul
- exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea noţiunilor de valori de note c. forme de organizare a
(notă întreagă, doime, pătrime, optime), respectiv de pauze (pătrime, colectivului:
optime) frontală, individuală, evaluare
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor şi valorilor de note deja scrise orală
- jocuri de diferenţiere a duratelor prin mişcări (de exemplu,
diferenţierea pătrimilor şi optimilor din cântecul „Melc, melc” într-un pas
mare şi doi paşi mici)
- exersarea citirii unor fragmente de melodii cunoscute, mai întâi a
înălţimilor, apoi a duratelor, apoi prin corelarea celor doi parametri
sonori
- exersarea scrierii unor melodii simple, deja cunoscute
-jocuri de diferenţiere a mişcărilor între dansuri lente/rapide,
binare/ternare, individuale/colective
VII Elemente Pauza de un timp. 1.2 - exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea noţiunilor de valori de note 1 a. materiale:
de limbaj ELEMENTE Pauza de o jumătate 2.1 (notă întreagă, doime, pătrime, optime), respectiv de pauze (pătrime, casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical DE LIMBAJ de timp 2.2 optime) b. procedurale: conversaţia,
MUZICAL - jocuri de recunoaştere a înălţimilor şi valorilor de note deja scrise explicaţia, demonstraţia,
- jocuri de diferenţiere a duratelor prin mişcări (de exemplu, exerciţiul, jocul
diferenţierea pătrimilor şi optimilor din cântecul „Melc, melc” într-un pas c. forme de organizare a
mare şi doi paşi mici) colectivului:
- interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive datorate frontală, individuală, evaluare
nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor gesturi orală
coregrafice sugestive
- exersarea citirii unor fragmente de melodii cunoscute, mai întâi a
înălţimilor, apoi a duratelor, apoi prin corelarea celor doi parametri
sonori
- exersarea scrierii unor melodii simple, deja cunoscute
VIII Elemente Măsura de trei timpi 1.2 - audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi pauzelor unor cântece 1 a. materiale:
de limbaj ELEMENTE 2.1 simple, cu textul muzical în faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pe casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical DE LIMBAJ 2.2 tablă succesiunea de înălţimi de sunete şi valori de note şi pauze b. procedurale: conversaţia,
MUZICAL - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, cheie explicaţia, demonstraţia,
(de sol), înălţimi de note de la sol (octava mică) la Sol2, alteraţii exerciţiul, jocul
- exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea noţiunilor de valori de note c. forme de organizare a
(notă întreagă, doime, pătrime, optime), respectiv de pauze (pătrime, colectivului:
optime) frontală, individuală, evaluare
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor şi valorilor de note deja scrise orală
- jocuri de diferenţiere a duratelor prin mişcări (de exemplu,
diferenţierea pătrimilor şi optimilor din cântecul „Melc, melc” într-un pas
mare şi doi paşi mici)
- interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive datorate
nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor gesturi
coregrafice sugestive
- exersarea citirii unor fragmente de melodii cunoscute, mai întâi a
înălţimilor, apoi a duratelor, apoi prin corelarea celor doi parametri
sonori
IX Elemente Măsura de patru 1.2 - audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi pauzelor unor cântece 1 a. materiale:
de limbaj ELEMENTE timpi. Nota întreagă 2.1 simple, cu textul muzical în faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pe casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical DE LIMBAJ 2.2 tablă succesiunea de înălţimi de sunete şi valori de note şi pauze b. procedurale: conversaţia,
MUZICAL - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor de portativ, cheie explicaţia, demonstraţia,
(de sol), înălţimi de note de la sol (octava mică) la Sol2, alteraţii exerciţiul, jocul
- exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea noţiunilor de valori de note c. forme de organizare a
(notă întreagă, doime, pătrime, optime), respectiv de pauze (pătrime, colectivului:
optime) frontală, individuală, evaluare
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor şi valorilor de note deja scrise orală
- jocuri de diferenţiere a duratelor prin mişcări (de exemplu,
diferenţierea pătrimilor şi optimilor din cântecul „Melc, melc” într-un pas
mare şi doi paşi mici)
- interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive datorate
nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor gesturi
coregrafice sugestive
- exersarea citirii unor fragmente de melodii cunoscute, mai întâi a
înălţimilor, apoi a duratelor, apoi prin corelarea celor doi parametri
sonori
X Elemente Folclorul copiilor. 1.1 - audierea unor piese muzicale, cu observarea unor diferenţieri de gen, 1 a. materiale:
de limbaj ELEMENTE Colinde. Genuri 2.1 expresivitate, tempo (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical DE LIMBAJ clasice. Genuri de 3.1 dinamice şi timbrale b. procedurale: conversaţia,
MUZICAL divertisment - vizionarea unor spectacole de muzică şi balet (în sala de spectacol explicaţia, demonstraţia,
sau pe internet) exerciţiul, jocul
- exprimarea unor păreri personale faţă de lucrările audiate/vizionate c. forme de organizare a
- interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive datorate colectivului:
nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor gesturi frontală, individuală, evaluare
coregrafice sugestive orală
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri,
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea
melodiei/acompaniament, ritmul melodiei/metrul)
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
instrumente muzicale, percuţie corporală
- realizarea unor momente sincretice, prin îmbinarea textului, muzicii şi
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de exemplu, scurte scenete
-stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente faţă
de scurte fragmente muzicale contrastante
XI Elemente Recapitulare 1.2 - audierea unor piese muzicale, cu observarea unor diferenţieri de gen, 1 a. materiale:
de limbaj ELEMENTE 2.1 expresivitate, tempo (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical DE LIMBAJ 3.2 dinamice şi timbrale b. procedurale: conversaţia,
MUZICAL - vizionarea unor spectacole de muzică şi balet (în sala de spectacol explicaţia, demonstraţia,
sau pe internet) exerciţiul, jocul
- exprimarea unor păreri personale faţă de lucrările audiate/vizionate c. forme de organizare a
- interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive datorate colectivului:
nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor gesturi frontală, individuală, evaluare
coregrafice sugestive orală
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri,
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea
melodiei/acompaniament, ritmul melodiei/metrul)
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
instrumente muzicale, percuţie corporală
- realizarea unor momente sincretice, prin îmbinarea textului, muzicii şi
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de exemplu, scurte scenete
- jocuri de diferenţiere a mişcărilor între dansuri lente/rapide,
binare/ternare, individuale/colective
XII Elemente Evaluare - audierea unor piese muzicale, cu observarea unor diferenţieri de gen, 1 a. materiale:
de limbaj ELEMENTE 1.2 expresivitate, tempo (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical DE LIMBAJ 2.1 dinamice şi timbrale b. procedurale: conversaţia,
MUZICAL - vizionarea unor spectacole de muzică şi balet (în sala de spectacol explicaţia, demonstraţia,
sau pe internet) exerciţiul, jocul
- exprimarea unor păreri personale faţă de lucrările audiate/vizionate c. forme de organizare a
- interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive datorate colectivului:
nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor gesturi frontală, individuală, evaluare
coregrafice sugestive orală
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri,
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea
melodiei/acompaniament, ritmul melodiei/metrul)
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
instrumente muzicale, percuţie corporală
- realizarea unor momente sincretice, prin îmbinarea textului, muzicii şi
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de exemplu, scurte scenete
XIII Elemente TIMBRUL ȘI Timbrul. Sunete din 2.1 - interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive datorate 1 a. materiale:
de limbaj DINAMICA mediul înconjurător, 3.1 nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor gesturi casetofon, cd-uri, laptopul,
Muzical sunete vocale, sunete coregrafice sugestive b. procedurale: conversaţia,
instrumentale - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, explicaţia, demonstraţia,
Cântare ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea exerciţiul, jocul
instrumenta melodiei/acompaniament, ritmul melodiei/metrul) c. forme de organizare a
lă - acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, colectivului:
instrumente muzicale, percuţie corporală frontală, individuală, evaluare
- realizarea unor momente sincretice, prin îmbinarea textului, muzicii şi orală
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de exemplu, scurte scenete
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de vizionarea unor
fragmente muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea
graţiei lebedelor, ca în baletul vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente faţă
de scurte fragmente muzicale contrastante
XIV Elemente TIMBRUL ȘI Dinamica. Nuanțe 2.1 - interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive datorate 1 a. materiale:
de limbaj DINAMICA 3.1 nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor gesturi casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical coregrafice sugestive b. procedurale: conversaţia,
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, explicaţia, demonstraţia,
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea exerciţiul, jocul
melodiei/acompaniament, ritmul melodiei/metrul) c. forme de organizare a
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, colectivului:
instrumente muzicale, percuţie corporală frontală, individuală, evaluare
- realizarea unor momente sincretice, prin îmbinarea textului, muzicii şi orală
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de exemplu, scurte scenete
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de vizionarea unor
fragmente muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea
graţiei lebedelor, ca în baletul vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente faţă
de scurte fragmente muzicale contrastante
XV Elemente TIMBRUL ȘI Recapitulare - interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive datorate 1 a. materiale:
de limbaj DINAMICA 2.1 nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor gesturi casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical 3.1 coregrafice sugestive b. procedurale: conversaţia,
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, explicaţia, demonstraţia,
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea exerciţiul, jocul
melodiei/acompaniament, ritmul melodiei/metrul) c. forme de organizare a
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, colectivului:
instrumente muzicale, percuţie corporală frontală, individuală, evaluare
- realizarea unor momente sincretice, prin îmbinarea textului, muzicii şi orală
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de exemplu, scurte scenete
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de vizionarea unor
fragmente muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea
graţiei lebedelor, ca în baletul vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente faţă
de scurte fragmente muzicale contrastante
XVI Elemente TIMBRUL ȘI Evaluare 2.1 - interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive datorate 1 a. materiale:
de limbaj DINAMICA 3.1 nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor gesturi casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical coregrafice sugestive b. procedurale: conversaţia,
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, explicaţia, demonstraţia,
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea exerciţiul, jocul
melodiei/acompaniament, ritmul melodiei/metrul) c. forme de organizare a
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, colectivului:
instrumente muzicale, percuţie corporală frontală, individuală, evaluare
- realizarea unor momente sincretice, prin îmbinarea textului, muzicii şi orală
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de exemplu, scurte scenete
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de vizionarea unor
fragmente muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea
graţiei lebedelor, ca în baletul vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente faţă
de scurte fragmente muzicale contrastante
XVII Elemente TIMBRUL ȘI Jocuri muzicale 1.3 - exerciţii şi jocuri ce servesc separării cântecelor în strofe şi comparării 1 a. materiale:
de limbaj DINAMICA 2.1 lor casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical 3.1 - jocuri de recunoaştere a refrenului în audiţia unor cântece b. procedurale: conversaţia,
3.3 - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, explicaţia, demonstraţia,
Cântare ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea exerciţiul, jocul
instrumenta melodiei/acompaniament, ritmul melodiei/metrul) c. forme de organizare a
lă - acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, colectivului:
instrumente muzicale, percuţie corporală frontală, individuală, evaluare
-jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de vizionarea unor orală
fragmente muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea
graţiei lebedelor, ca în baletul vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
-improvizarea unor melodii, plecând de la un grup de înălţimi de sunete
date
- improvizarea unor fragmente melodice, pe un ritm dat
- generarea unui dans liber sau a altor elemente de mişcare
(acompaniament prin percuţie corporală, dirijat intuitiv) pe melodiile
proprii, sau create de colegi
- exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul sunetelor şi mişcării, faţă de o
stare emoţională, impresie etc
XVIII Elemente Semnele de repetiție 1.3 - exerciţii şi jocuri ce servesc separării cântecelor în strofe şi comparării 1 a. materiale:
de limbaj ELEMENTE 2.2 lor casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical DE LIMBAJ - jocuri de recunoaştere a refrenului în audiţia unor cântece b. procedurale: conversaţia,
MUZICAL - exersarea citirii unor fragmente de melodii cunoscute, mai întâi a explicaţia, demonstraţia,
înălţimilor, apoi a duratelor, apoi prin corelarea celor doi parametri exerciţiul, jocul
sonori c. forme de organizare a
colectivului:
frontală, individuală, evaluare
orală
XIX Elemente Repetiție și 1.3 - exerciţii şi jocuri ce servesc separării cântecelor în strofe şi comparării 1 a. materiale:
de limbaj ELEMENTE schimbare în linia 2.2 lor casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical DE LIMBAJ melodică - jocuri de recunoaştere a refrenului în audiţia unor cântece b. procedurale: conversaţia,
MUZICAL - exersarea citirii unor fragmente de melodii cunoscute, mai întâi a explicaţia, demonstraţia,
înălţimilor, apoi a duratelor, apoi prin corelarea celor doi parametri exerciţiul, jocul
sonori c. forme de organizare a
colectivului:
frontală, individuală, evaluare
orală
XX Elemente Elemente de formă- 1.3 - exerciţii şi jocuri ce servesc separării cântecelor în strofe şi comparării 1 a. materiale:
de limbaj ELEMENTE strofa și refrenul. 2.2 lor casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical DE LIMBAJ Repetiție și - jocuri de recunoaştere a refrenului în audiţia unor cântece b. procedurale: conversaţia,
MUZICAL schimbare în text - exersarea citirii unor fragmente de melodii cunoscute, mai întâi a explicaţia, demonstraţia,
înălţimilor, apoi a duratelor, apoi prin corelarea celor doi parametri exerciţiul, jocul
sonori c. forme de organizare a
colectivului:
frontală, individuală, evaluare
orală
XXI Elemente Legătura dintre text și 1.3 - exerciţii şi jocuri ce servesc separării cântecelor în strofe şi comparării 1 a. materiale:
de limbaj ELEMENTE melodie 2.2 lor casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical DE LIMBAJ - jocuri de recunoaştere a refrenului în audiţia unor cântece b. procedurale: conversaţia,
MUZICAL - exersarea citirii unor fragmente de melodii cunoscute, mai întâi a explicaţia, demonstraţia,
înălţimilor, apoi a duratelor, apoi prin corelarea celor doi parametri exerciţiul, jocul
sonori c. forme de organizare a
colectivului:
frontală, individuală, evaluare
orală
XXII Elemente Alterații-diez, bemol, 1.3 - exerciţii şi jocuri ce servesc separării cântecelor în strofe şi comparării 1 a. materiale:
de limbaj ELEMENTE becar 2.2 lor casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical DE LIMBAJ - jocuri de recunoaştere a refrenului în audiţia unor cântece b. procedurale: conversaţia,
MUZICAL - exersarea citirii unor fragmente de melodii cunoscute, mai întâi a explicaţia, demonstraţia,
înălţimilor, apoi a duratelor, apoi prin corelarea celor doi parametri exerciţiul, jocul
sonori c. forme de organizare a
colectivului:
frontală, individuală, evaluare
orală
XXIII Elemente Recapitulare 1.3 - exerciţii şi jocuri ce servesc separării cântecelor în strofe şi comparării 1 a. materiale:
de limbaj ELEMENTE 2.2 lor casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical DE LIMBAJ - jocuri de recunoaştere a refrenului în audiţia unor cântece b. procedurale: conversaţia,
MUZICAL - exersarea citirii unor fragmente de melodii cunoscute, mai întâi a explicaţia, demonstraţia,
înălţimilor, apoi a duratelor, apoi prin corelarea celor doi parametri exerciţiul, jocul
sonori c. forme de organizare a
colectivului:
frontală, individuală, evaluare
orală
XXIV Elemente Evaluare 1.3 - exerciţii şi jocuri ce servesc separării cântecelor în strofe şi comparării 1 a. materiale:
de limbaj ELEMENTE 2.2 lor casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical DE LIMBAJ - jocuri de recunoaştere a refrenului în audiţia unor cântece b. procedurale: conversaţia,
MUZICAL - exersarea citirii unor fragmente de melodii cunoscute, mai întâi a explicaţia, demonstraţia,
înălţimilor, apoi a duratelor, apoi prin corelarea celor doi parametri exerciţiul, jocul
sonori c. forme de organizare a
colectivului:
frontală, individuală, evaluare
orală
XXV Cântare CÂNTAREA Percuția corporală 1.1 - audierea unor piese muzicale, cu observarea unor diferenţieri de gen, 1 a. materiale:
instrumenta INSTRUME diversă 2.1 expresivitate, tempo (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte casetofon, cd-uri, laptopul,
lă NTALĂ 3.1 dinamice şi timbrale b. procedurale: conversaţia,
- vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu: explicaţia, demonstraţia,
Disney – Fantasia 2000 – Beethoven, Şostakovici, Respighi) exerciţiul, jocul
- vizionarea unor spectacole de muzică şi balet (în sala de spectacol c. forme de organizare a
sau pe internet) colectivului:
- exprimarea unor păreri personale faţă de lucrările audiate/vizionate frontală, individuală, evaluare
- interpretarea vocală a cântecelor cu diferenţieri expresive datorate orală
nuanţelor, tempo-ului, dar şi sugestiilor mimice, unor gesturi
coregrafice sugestive
- jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri,
ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea
melodiei/acompaniament, ritmul melodiei/metrul)
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale,
instrumente muzicale, percuţie corporală
- realizarea unor momente sincretice, prin îmbinarea textului, muzicii şi
mişcării scenice (inclusiv a dansului), de exemplu, scurte scenete
- jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea
graţiei lebedelor, ca în baletul vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente faţă
de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, Carnavalul
animalelor de C. Saint Saens)
XXVI Cântare CÂNTAREA Orchestra de jucării 2.1 - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, 1 a. materiale:
instrumenta INSTRUME muzicale. Instrumente 3.3 ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea casetofon, cd-uri, laptopul,
lă NTALĂ muzicale. Cântarea melodiei/acompaniament, ritmul melodiei/metrul) b. procedurale: conversaţia,
cu acompaniament - acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, explicaţia, demonstraţia,
instrumente muzicale, percuţie corporal exerciţiul, jocul
- improvizarea unor melodii, plecând de la un grup de înălţimi de c. forme de organizare a
sunete date colectivului:
- improvizarea unor fragmente melodice, pe un ritm dat frontală, individuală, evaluare
- generarea unui dans liber sau a altor elemente de mişcare orală
(acompaniament prin percuţie corporală, dirijat intuitiv) pe melodiile
proprii, sau create de colegi
- exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul sunetelor şi mişcării, faţă de o
stare emoţională, impresie etc.
- crearea unor fragmente melodico-ritmice simple, utilizând programe
informatice
- dezbaterea şi aprecierea creaţiilor colegilor şi a celor proprii
XXVII Cântare CÂNTAREA Recapitulare 2.1 - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, 1 a. materiale:
instrumenta INSTRUME 3.1 ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea casetofon, cd-uri, laptopul,
lă NTALĂ 3.3 melodiei/acompaniament, ritmul melodiei/metrul) b. procedurale: conversaţia,
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, explicaţia, demonstraţia,
instrumente muzicale, percuţie corporal exerciţiul, jocul
- improvizarea unor melodii, plecând de la un grup de înălţimi de c. forme de organizare a
sunete date colectivului:
- improvizarea unor fragmente melodice, pe un ritm dat frontală, individuală, evaluare
- generarea unui dans liber sau a altor elemente de mişcare orală
(acompaniament prin percuţie corporală, dirijat intuitiv) pe melodiile
proprii, sau create de colegi
- exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul sunetelor şi mişcării, faţă de o
stare emoţională, impresie etc.
- crearea unor fragmente melodico-ritmice simple, utilizând programe
informatice
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de vizionarea unor
fragmente muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea
graţiei lebedelor, ca în baletul vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
XXVII Cântare CÂNTAREA Evaluare 2.1 - jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, 1 a. materiale:
I instrumenta INSTRUME 3.1 ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor (cântarea casetofon, cd-uri, laptopul,
lă NTALĂ 3.3 melodiei/acompaniament, ritmul melodiei/metrul) b. procedurale: conversaţia,
- acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, explicaţia, demonstraţia,
instrumente muzicale, percuţie corporal exerciţiul, jocul
- improvizarea unor melodii, plecând de la un grup de înălţimi de c. forme de organizare a
sunete date colectivului:
- improvizarea unor fragmente melodice, pe un ritm dat frontală, individuală, evaluare
- generarea unui dans liber sau a altor elemente de mişcare orală
(acompaniament prin percuţie corporală, dirijat intuitiv) pe melodiile
proprii, sau create de colegi
- exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul sunetelor şi mişcării, faţă de o
stare emoţională, impresie etc.
- crearea unor fragmente melodico-ritmice simple, utilizând programe
informatice
- dezbaterea şi aprecierea creaţiilor colegilor şi a celor proprii
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de vizionarea unor
fragmente muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea
graţiei lebedelor, ca în baletul vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
XXIX Mişcare pe MIȘCARE Tactarea măsurii. 1.1 - audierea unor piese muzicale, cu observarea unor diferenţieri de gen, 1 a. materiale:
muzică PE MUZICĂ Mișcări sugerate de 3.1 expresivitate, tempo (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte casetofon, cd-uri, laptopul,
ritm. Expresivitate, 3.3 dinamice şi timbrale b. procedurale: conversaţia,
Elemente mișcări libere - vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu: explicaţia, demonstraţia,
de limbaj Disney – Fantasia 2000 – Beethoven, Şostakovici, Respighi) exerciţiul, jocul
muzical - vizionarea unor spectacole de muzică şi balet (în sala de spectacol c. forme de organizare a
sau pe internet) colectivului:
- exprimarea unor păreri personale faţă de lucrările audiate/vizionate frontală, individuală, evaluare
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de vizionarea unor orală
fragmente muzicale însoţite de dans
- jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea
graţiei lebedelor, ca în baletul vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente faţă
de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, Carnavalul
animalelor de C. Saint Saens)
-generarea unui dans liber sau a altor elemente de mişcare
(acompaniament prin percuţie corporală, dirijat intuitiv) pe melodiile
proprii, sau create de colegi
- exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul sunetelor şi mişcării, faţă de o
stare emoţională, impresie etc.
- crearea unor fragmente melodico-ritmice simple, utilizând programe
informatice
- dezbaterea şi aprecierea creaţiilor colegilor şi a celor proprii
XXX Mişcare pe MIȘCARE Dansuri populare 1.1 - audierea unor piese muzicale, cu observarea unor diferenţieri de gen, 1 a. materiale:
muzică PE MUZICĂ 3.2 expresivitate, tempo (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte casetofon, cd-uri, laptopul,
3.3 dinamice şi timbrale b. procedurale: conversaţia,
- vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu: explicaţia, demonstraţia,
Disney – Fantasia 2000 – Beethoven, Şostakovici, Respighi) exerciţiul, jocul
- vizionarea unor spectacole de muzică şi balet (în sala de spectacol c. forme de organizare a
sau pe internet) colectivului:
- exprimarea unor păreri personale faţă de lucrările audiate/vizionate frontală, individuală, evaluare
- dansuri populare cu caracteristici diverse, cu manifestare individuală, orală
pe perechi sau în grup
-jocuri de diferenţiere a mişcărilor între dansuri lente/rapide,
binare/ternare, individuale/colective
- improvizarea unor melodii, plecând de la un grup de înălţimi de
sunete date
- improvizarea unor fragmente melodice, pe un ritm dat
- generarea unui dans liber sau a altor elemente de mişcare
(acompaniament prin percuţie corporală, dirijat intuitiv) pe melodiile
proprii, sau create de colegi
- exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul sunetelor şi mişcării, faţă de o
stare emoţională, impresie etc.
- crearea unor fragmente melodico-ritmice simple, utilizând programe
informatice
- dezbaterea şi aprecierea creaţiilor colegilor şi a celor proprii
XXXI Mişcare pe MIȘCARE Dansuri de societate - audierea unor piese muzicale, cu observarea unor diferenţieri de gen, 1 a. materiale:
muzică PE MUZICĂ și moderne 1.1 expresivitate, tempo (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte casetofon, cd-uri, laptopul,
3.2 dinamice şi timbrale b. procedurale: conversaţia,
3.3 - vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu: explicaţia, demonstraţia,
Disney – Fantasia 2000 – Beethoven, Şostakovici, Respighi) exerciţiul, jocul
- vizionarea unor spectacole de muzică şi balet (în sala de spectacol c. forme de organizare a
sau pe internet) colectivului:
- exprimarea unor păreri personale faţă de lucrările audiate/vizionate frontală, individuală, evaluare
- dansuri populare cu caracteristici diverse, cu manifestare individuală, orală
pe perechi sau în grup
-jocuri de diferenţiere a mişcărilor între dansuri lente/rapide,
binare/ternare, individuale/colective
- improvizarea unor melodii, plecând de la un grup de înălţimi de
sunete date
- improvizarea unor fragmente melodice, pe un ritm dat
- generarea unui dans liber sau a altor elemente de mişcare
(acompaniament prin percuţie corporală, dirijat intuitiv) pe melodiile
proprii, sau create de colegi
- exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul sunetelor şi mişcării, faţă de o
stare emoţională, impresie etc.
- crearea unor fragmente melodico-ritmice simple, utilizând programe
informatice
- dezbaterea şi aprecierea creaţiilor colegilor şi a celor proprii
XXXII Mişcare pe MIȘCARE Recapitulare - audierea unor piese muzicale, cu observarea unor diferenţieri de gen, 1 a. materiale:
muzică PE MUZICĂ 1.1 expresivitate, tempo (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, aspecte casetofon, cd-uri, laptopul,
3.2 dinamice şi timbrale b. procedurale: conversaţia,
3.3 - vizionarea unor desene animate cu suport muzical (de exemplu: explicaţia, demonstraţia,
Disney – Fantasia 2000 – Beethoven, Şostakovici, Respighi) exerciţiul, jocul
- vizionarea unor spectacole de muzică şi balet (în sala de spectacol c. forme de organizare a
sau pe internet) colectivului:
- exprimarea unor păreri personale faţă de lucrările audiate/vizionate frontală, individuală, evaluare
- dansuri populare cu caracteristici diverse, cu manifestare individuală, orală
pe perechi sau în grup
-jocuri de diferenţiere a mişcărilor între dansuri lente/rapide,
binare/ternare, individuale/colective
- improvizarea unor melodii, plecând de la un grup de înălţimi de
sunete date
- improvizarea unor fragmente melodice, pe un ritm dat
- generarea unui dans liber sau a altor elemente de mişcare
(acompaniament prin percuţie corporală, dirijat intuitiv) pe melodiile
proprii, sau create de colegi
- exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul sunetelor şi mişcării, faţă de o
stare emoţională, impresie etc.
- crearea unor fragmente melodico-ritmice simple, utilizând programe
informatice
- dezbaterea şi aprecierea creaţiilor colegilor şi a celor proprii
XXXII Elemente MIȘCARE Evaluare 1.2 - jocuri de recunoaştere a înălţimilor şi valorilor de note deja scrise 1 a. materiale:
I de limbaj PE MUZICĂ Jocuri 1.3 - jocuri de diferenţiere a duratelor prin mişcări (de exemplu, casetofon, cd-uri, laptopul,
muzical 2.1 diferenţierea pătrimilor şi optimilor din cântecul „Melc, melc” într-un pas b. procedurale: conversaţia,
3.1 mare şi doi paşi mici) explicaţia, demonstraţia,
Cântarea 3.2 - exerciţii şi jocuri ce servesc separării cântecelor în strofe şi comparării exerciţiul, jocul
vocală lor c. forme de organizare a
- jocuri de recunoaştere a refrenului în audiţia unor cântece colectivului:
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de vizionarea unor frontală, individuală, evaluare
fragmente muzicale însoţite de dans orală
- jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea
graţiei lebedelor, ca în baletul vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente faţă
de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, Carnavalul
animalelor de C. Saint Saens)
jocuri de diferenţiere a mişcărilor între dansuri lente/rapide,
binare/ternare, individuale/colective
XXXI Cântarea MIȘCARE Jocuri muzicale 1.2 - jocuri de recunoaştere a înălţimilor şi valorilor de note deja scrise 1 a. materiale:
V vocală PE MUZICĂ 1.3 - jocuri de diferenţiere a duratelor prin mişcări (de exemplu, casetofon, cd-uri, laptopul,
2.1 diferenţierea pătrimilor şi optimilor din cântecul „Melc, melc” într-un pas b. procedurale: conversaţia,
3.1 mare şi doi paşi mici) explicaţia, demonstraţia,
3.2 - exerciţii şi jocuri ce servesc separării cântecelor în strofe şi comparării exerciţiul, jocul
3.3 lor c. forme de organizare a
- jocuri de recunoaştere a refrenului în audiţia unor cântece colectivului:
- jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă de vizionarea unor frontală, individuală, evaluare
fragmente muzicale însoţite de dans orală
- jocuri de imitare a unor mişcări caracteristice animalelor pentru
ilustrarea unui fragment muzical/coregrafic (de exemplu, imitarea
graţiei lebedelor, ca în baletul vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor reacţii, emoţii, sentimente faţă
de scurte fragmente muzicale contrastante (de exemplu, Carnavalul
animalelor de C. Saint Saens)
jocuri de diferenţiere a mişcărilor între dansuri lente/rapide,
binare/ternare, individuale/colective
- improvizarea unor melodii, plecând de la un grup de înălţimi de
sunete date
- improvizarea unor fragmente melodice, pe un ritm dat
- generarea unui dans liber sau a altor elemente de mişcare
(acompaniament prin percuţie corporală, dirijat intuitiv) pe melodiile
proprii, sau create de colegi
- exprimarea liberă, creativă, cu ajutorul sunetelor şi mişcării, faţă de o
stare emoţională, impresie etc.
- crearea unor fragmente melodico-ritmice simple, utilizând programe
informatice

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE

Săptă Domeniul Unitatea de învăţare Conţinuturi/Tema Compe- Activităţi de învăţare Nr. Resurse
mâna Tema plastică tenţe ore
Recapitularea şi evaluarea competenţelor dobândite în clasa a III-a 1 a.materiale: caietul de arte vizuale şi
abilităţi practice creioane colorate,
creioane cerate, creioane, acuarele,
guaşe, tempera, pensule
RECAPITULARE/ b. procedurale: conversaţia,
I Compoziție plastică
EVALUARE INIȚIALĂ explicaţia, exerciţiul
c. forme de organizare a colectivului:
activitate frontală, activitate
individuală

II DESEN FANTEZII DE Simfonia punctelor 1.2 - participarea la exerciții-joc de observare a diferitelor ipostaze ale 1 a. materiale: caietul de arte vizuale
PICTURĂ TOAMNĂ (Punctul - element 2.1 punctului și liniei în compoziții plastice și în mediul înconjurător şi abilităţi practice, pixuri cu gel de
de limbaj plastic) 2.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte diferite culori,stilouri cu peniţe de
cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul dimensiuni diferite, creioane
compoziției/lucrării) colorate, creioane
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, cerate,creioane,acuarele,guaşe,
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor tempera, pensule
rezultate anticipate b. procedurale: conversaţia,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, explicaţia, exerciţiul
prin experiment practice c. forme de organizare a
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite colectivului: activitate frontală,
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup activitate individuală
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a
suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare
cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme cunoscute
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice

1.2 - participarea la exerciții-joc de observare a diferitelor ipostaze ale 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.1 punctului și liniei în compoziții plastice și în mediul înconjurător abilităţi practice, pixuri cu gel de
2.2 - exerciții-joc de observare a elementelor din natură care pot fi diferite culori,stilouri cu peniţe de
sugerate prin linii: verticale, orizontale, oblice, groase, sub țiri, dimensiuni diferite, creioane colorate,
curbe, frânte creioane cerate, creioane, acuarele,
- participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte guaşe, tempera, pensule
cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul b. procedurale conversaţia,
compoziției/lucrării) explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, exerciţiul, problematizarea
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor c. forme de organizare a colectivului:
Jocul liniilor (Linia -
DESEN FANTEZII DE rezultate anticipate activitate frontală, activitate
III element de limbaj
PICTURĂ TOAMNĂ - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, individuală
plastic)
prin experiment practic
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a
suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare
cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme cunoscute
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
IV DESEN FANTEZII DE Mesajul formei 1.1 - asumarea de roluri (ghid, arhitect, reporter) în scopul prezentării 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
PICTURĂ TOAMNĂ (Forma şi valoarea - 1.2 spațiului ambiental urban sau rural (de exemplu, a istoriei abilităţi practice, pixuri cu gel de
elemente de limbaj 2.1 caselor/construcțiilor reprezentative) diferite culori,stilouri cu peniţe de
plastic) 2.2 - vizite, în mediul virtual, la Muzeul de Artă, Muzeul Satului etc. dimensiuni diferite, creioane colorate,
- participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte creioane cerate, creioane, acuarele,
cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul guaşe, tempera, pensule
compoziției/lucrării) b. procedurale: conversaţia,
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, explicaţia, demonstraţia, observaţia,
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor exerciţiul
rezultate anticipate c. forme de organizare a
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, colectivului:activitate frontală,
prin experiment practic activitate individuală
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a
suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare
cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
1.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.2 tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor abilităţi practice, acuarele, guaşe,
2.1 rezultate anticipate tempera, pensule, versurile poeziei
2.2 - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, Rapsodii de toamnă, George
prin experiment practic Topîrceanu
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite b. procedurale: conversaţia,
materiale, în cadrul unor activități individuale explicaţia, demonstraţia, observaţia,
DESEN FANTEZII DE Recapitulare.
V - organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a exerciţiul
PICTURĂ TOAMNĂ Evaluare
suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj c. forme de organizare a colectivului:
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare activitate frontală, activitate
cuvinte cheie sau expresii literare la alegere individuală
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme cunoscute
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice

1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.1 cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul abilităţi practice, acuarele,guaşe,
2.2 compoziției/lucrării) tempera, pensule
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a b. procedurale: conversaţia,
suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare exerciţiul
cuvinte cheie sau expresii literare la alegere c. forme de organizare a colectivului:
Dansul culorilor - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, activitate frontală, activitate
PICĂTURI DE
VI PICTURĂ (Culori primare și tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor individuală
CULOARE
culori binare) rezultate anticipate
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale,
prin experiment practice
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme cunoscute
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
VII PICTURĂ PICĂTURI DE Dialogul culorilor 1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
CULOARE (Culori calde și culori 2.1 cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul abilităţi practice, acuarele,guaşe,
reci) 2.2 compoziției/lucrării) tempera, pensule
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, b. procedurale: conversaţia,
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor explicaţia, demonstraţia, observaţia,
rezultate anticipate exerciţiul
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, c. forme de organizare a colectivului:
prin experiment practice activitate frontală, activitate
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite individuală
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a
suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare
cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme cunoscute
- obținerea efectului sugestiv intenționat prin dominantă cromatică
(zi însorită-zi ploioasă)
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice

1.1 - asumarea de roluri (ghid, arhitect, reporter) în scopul prezentării 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.2 spațiului ambiental urban sau rural (de exemplu, a istoriei abilităţi practice, pahar, acuarele,
2.1 caselor/construcțiilor reprezentative) guaşe,tempera, pensule, foarfecă
2.2 - vizite, în mediul virtual, la Muzeul de Artă, Muzeul Satului etc. b. procedurale: conversaţia,
- participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte explicaţia, demonstraţia, observaţia,
cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul exerciţiul
compoziției/lucrării) c. forme de organizare a colectivului:
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, activitate frontală, activitate
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor individuală
rezultate anticipate
PICĂTURI DE Armonie în culoare
VIII PICTURĂ - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale,
CULOARE (Nuanţe şi tonuri)
prin experiment practice
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a
suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare
cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme cunoscute
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
IX PICTURĂ PICĂTURI DE Recapitulare. 1.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
CULOARE Evaluare 1.2 cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul abilităţi practice, pahar, acuarele,
2.1 compoziției/lucrării) guaşe,tempera, pensule
2.2 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, b. procedurale: conversaţia,
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor explicaţia, demonstraţia, observaţia,
rezultate anticipate exerciţiul
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite c. forme de organizare a colectivului:
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup activitate frontală, activitate
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a individuală
suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare
cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind
descompunerea și recompunerea unor forme cunoscute
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte 1 a.materiale: caietul de arte vizuale şi
2.1 cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul abilităţi practice, marker, coloranți cu
2.3 compoziției/lucrării) termofixare, șablon, tricou, material textil
2.4 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, alb
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor b. procedurale: explicaţia, demonstraţia,
rezultate anticipate observaţia, exerciţiul, problematizarea
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, c. forme de organizare a colectivului:
prin experiment practice activitate frontală, activitate individuală
- extinderea ariei de valorificare a tehnicilor specifice în scopul
La mulți ani, români! amplificării potențialului lor creativ: colajul din texturi diferite; pictura
X PICTURĂ MIRAJ DE IARNĂ (Pictură pe suport pe suport ceramic; pictura pe sticlă; pictura pe suport textil, pictura
textil) pe lemn etc.
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling,
Origami, Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănu și de porumb,
obiecte modelate în lut sau pastă de modelaj, tricouri și saco șe
decorate/personalizate, seturi cană – farfurie decorate/ pictate,
cadrane de ceas personalizate etc.
XI DESEN MIRAJ DE IARNĂ Artă populară (Linia, 1.1 - asumarea de roluri (ghid, arhitect, reporter) în scopul prezentării 1 a. materiale: : caietul de arte vizuale
PICTURĂ punctul, forma - 1.2 spațiului ambiental urban sau rural (de exemplu, a istoriei şi abilităţi practice creioane colorate,
elemente decorative) 2.1 caselor/construcțiilor reprezentative) creioane cerate,creioane,șablon
2.3 - vizite, în mediul virtual, la Muzeul de Artă, Muzeul Satului etc. b. procedurale: conversaţia,
- identificarea unor elemente decorative în creații populare diverse explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite exerciţiul.
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup c. forme de organizare a colectivului:
- participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte activitate frontală, activitate
cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul individuală
compoziției/lucrării)
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă,
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor
rezultate anticipate
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale,
prin experiment practic
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.1 cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul abilităţi practice, foarfecă, creion,
2.3 compoziției/lucrării) lipici
2.4 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, b. procedurale: conversaţia,
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor explicaţia, demonstraţia, observaţia,
rezultate anticipate exerciţiul
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, c. forme de organizare a colectivului:
Clinchet de
MACHETE ȘI prin experiment practice activitate frontală, activitate
XII MIRAJ DE IARNĂ sărbătoare (Tehnica
MODELE - generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite individuală
Kirigami)
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling,
Origami, Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănu și de porumb,
obiecte modelate în lut sau pastă de modelaj, tricouri și saco șe
decorate/personalizate, seturi cană – farfurie decorate/ pictate,
cadrane de ceas personalizate etc.
1.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.2 tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor abilităţi practice, șablon, creioane
2.1 rezultate anticipate colorate, creioane
2.3 - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, cerate,creioane,acuarele,guaşe,
2.4 prin experiment practice tempera, pensule
DESEN
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite b. procedurale: conversaţia,
PICTURĂ Recapitulare.
XIII MIRAJ DE IARNĂ materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup explicaţia, demonstraţia, observaţia,
MACHETE ȘI Evaluare
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice exerciţiul
MODELE
- realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling, c. forme de organizare a colectivului:
Origami, Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănu și de porumb, activitate frontală, activitate
obiecte modelate în lut sau pastă de modelaj, tricouri și saco șe individuală
decorate/personalizate, seturi cană – farfurie decorate/ pictate,
cadrane de ceas personalizate etc.
1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.1 cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul abilităţi practice,creion
2.3 compoziției/lucrării) b. procedurale: conversaţia,
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, explicaţia, demonstraţia, observaţia,
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor exerciţiul
Lumea poveştilor
rezultate anticipate c. forme de organizare a colectivului:
XIV DESEN O LUME MINUNATĂ (Scenariu prin
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, activitate frontală, activitate
schiţare)
prin experiment practice individuală
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup
- realizarea de scenarii și derularea lor prin schițare sau fotografiere
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite
1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.1 cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul abilităţi practice, diferite bucăţi de
2.3 compoziției/lucrării) material textil, acuarele, pensule,
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, hârtie creponată, material textil, lipici,
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor foarfecă, panglică îngustă
Personaje din rezultate anticipate b. procedurale: conversaţia,
XV- MACHETE ȘI poveşti - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, explicaţia, demonstraţia, observaţia,
O LUME MINUNATĂ
XVI MODELE (Confecţionare de prin experiment practice exerciţiul
costume şi măşti) - generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite c. forme de organizare a colectivului:
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup activitate frontală, activitate
- schițarea și confecționarea unor măști cu teme din poezii, individuală
cântece, povestiri, festivaluri
- schițarea și confecționarea costumelor pentru scenete și momente
artistice
XVII DESEN O LUME MINUNATĂ Locuri dragi 1.1 - observarea spațiului ambiental urban/ rural pe baza identificării 1 a. materiale: carton/polistiren, hârtie
MACHETE ȘI (Schiţare prin colaj) 1.2 unor similitudini între formele clădirilor și formele gumată, șabloane, foarfecă, lipici,
MODELE 2.1 geometrice/formele naturale; formularea de răspunsuri la întrebări creion, fire textile, paie, frunze uscate,
2.3 precum: „Observăm o anumită regulă în desenul fațadelor? Care ar hârtie ondulată, ziar, hârtie colorată,
fi aceasta? Cum am putea s-o descriem?” materiale textile, hârtie creponată
- participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte b. procedurale: conversaţia,
cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul explicaţia, demonstraţia, observaţia,
compoziției/lucrării) exerciţiul
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, c. forme de organizare a colectivului:
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor activitate frontală, activitate
rezultate anticipate individuală
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale,
prin experiment practice
- extinderea ariei de valorificare a tehnicilor specifice în scopul
amplificării potențialului lor creativ: colajul din texturi diferite; pictura
pe suport ceramic; pictura pe sticlă; pictura pe suport textil, pictura
pe lemn etc.
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup
- exerciții-joc de schițare prin colaj: orașul /satul /strada (de
exemplu, observă clădirile, formele și detaliile lor, mărimea
semnelor și a reclamelor, posibilitatea de a comunica cu oamenii și
ce te atrage la acestea)
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite
1.1 - realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling, 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.2 Origami, Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănu și de porumb, abilităţi practice, creion, fișă de
2.1 obiecte modelate în lut sau pastă de modelaj, tricouri și saco șe evaluare, materiale textile, foarfece,
2.3 decorate/personalizate, seturi cană – farfurie decorate/ pictate, lipici, hârtie colorată
2.4 cadrane de ceas personalizate etc. b. procedurale: conversaţia,
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, explicaţia, exerciţiul
DESEN
Recapitulare. tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor c. forme de organizare a
XVIII MACHETE ȘI O LUME MINUNATĂ
Evaluare rezultate anticipate colectivului:activitate individuală
MODELE
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale,
prin experiment practice
- extinderea ariei de valorificare a tehnicilor specifice în scopul
amplificării potențialului lor creativ: colajul din texturi diferite; pictura
pe suport ceramic; pictura pe sticlă; pictura pe suport textil, pictura
pe lemn etc.
XIX MACHETE ȘI MĂIESTRIE ȘI Artă şi îndemânare 1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
MODELE CREAȚIE (Împletirea - tehnică 2.1 cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul abilităţi practice, pînuși de porumb/
de lucru) 2.2 compoziției/lucrării) fire textile, pahar, bandă adezivă,
2.4 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, foarfece, lipici
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor b. procedurale: conversaţia,
rezultate anticipate explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, exerciţiul
prin experiment practice c. forme de organizare a colectivului:
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a activitate frontală, activitate
suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj individuală
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare
cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling,
Origami, Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănu și de porumb,
obiecte modelate în lut sau pastă de modelaj, tricouri și saco șe
decorate/personalizate, seturi cană – farfurie decorate/ pictate,
cadrane de ceas personalizate etc.
- confecționarea de bijuterii realizate manual folosind materiale
accesibile
1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.1 cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul abilităţi practice, pastă de
2.2 compoziției/lucrării) modelaj/lut/plastilină, planșetă,
2.4 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, scobitoare
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor b. procedurale: conversaţia,
rezultate anticipate explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, exerciţiul
prin experiment practic c. forme de organizare a colectivului:
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite activitate frontală, activitate
Zvon de primăvară
MĂIESTRIE ȘI materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup individuală
XX MODELAJ (Modelare liberă -
CREAȚIE - organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a
tehnică de lucru)
suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare
cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling,
Origami, Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănu și de porumb,
obiecte modelate în lut sau pastă de modelaj, tricouri și saco șe
decorate/personalizate, seturi cană – farfurie decorate/ pictate,
cadrane de ceas personalizate etc.
XXI MACHETE ȘI MĂIESTRIE ȘI Jocul cu mărgele 1.1 - vizite, în mediul virtual, la Muzeul de Artă, Muzeul Satului etc. 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
MODELE CREAȚIE (Confecţionarea de 1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte abilităţi practice, ac, ață, tricou,
obiecte decorative) 2.1 cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul mărgele, paiete creion
2.4 compoziției/lucrării) b. procedurale: conversaţia,
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, explicaţia, demonstraţia, observaţia,
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor exerciţiul
rezultate anticipate c. forme de organizare a colectivului:
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, activitate frontală, activitate
prin experiment practice individuală
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- decorarea unor materiale cu cusături și alte adaosuri (mărgele,
paiete etc.)
- realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling,
Origami, Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănu și de porumb,
obiecte modelate în lut sau pastă de modelaj, tricouri și saco șe
decorate/personalizate, seturi cană – farfurie decorate/ pictate,
cadrane de ceas personalizate etc.
- confecționarea de bijuterii realizate manual folosind materiale
accesibile
1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte 2 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.1 cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul abilităţi practice, ghiveci de ceramică,
2.2 compoziției/lucrării) guașe, tempera, pensule, obiecte de
2.4 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, vestimentație (șapcă, tricou etc)
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor nasturi, pahar, șablon, marker
rezultate anticipate b. procedurale: conversaţia,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, explicaţia, demonstraţia, observaţia,
prin experiment practice exerciţiul
- extinderea ariei de valorificare a tehnicilor specifice în scopul c. forme de organizare a colectivului:
amplificării potențialului lor creativ: colajul din texturi diferite; pictura activitate frontală, activitate
pe suport ceramic; pictura pe sticlă; pictura pe suport textil, pictura individuală
Talent şi dăruire
XXII- MĂIESTRIE ȘI pe lemn etc.
PICTURĂ (Pictură pe ceramică/
XXIII CREAȚIE - generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite
lemn/ sticlă)
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a
suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare
cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling,
Origami, Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănu și de porumb,
obiecte modelate în lut sau pastă de modelaj, tricouri și saco șe
decorate/personalizate, seturi cană – farfurie decorate/ pictate,
cadrane de ceas personalizate etc.
XXIV FOTO MĂIESTRIE ȘI Albumul meu 1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
CREAȚIE (Fotografia ca limbaj) 2.1 cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul abilităţi practice, aparat foto,
2.2 compoziției/lucrării) calculator, imprimantă
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, b. procedurale: conversaţia,
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor explicaţia, demonstraţia, observaţia,
rezultate anticipate exerciţiul.
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, c. forme de organizare a colectivului:
prin experiment practice activitate frontală, activitate
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a individuală
suprafeței sau a spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare
cuvinte cheie sau expresii literare la alegere
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
1.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.2 cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul abilităţi practice, lucrările realizate în
MODELAJ 2.1 compoziției/lucrării) această uniatea tematică
PICTURĂ 2.2 - realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling, b. procedurale: conversaţia,
MĂIESTRIE ȘI Recapitulare.
XXV MACHETE ȘI 2.4 Origami, Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănu și de porumb, explicaţia, demonstraţia, observaţia,
CREAȚIE Evaluare
MODELE obiecte modelate în lut sau pastă de modelaj, tricouri și saco șe exerciţiul
FOTO decorate/personalizate, seturi cană – farfurie decorate/ pictate, c. forme de organizare a colectivului:
cadrane de ceas personalizate etc. activitate frontală, activitate
individuală
1.1 - observarea spațiului ambiental urban/ rural pe baza identificării 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.2 unor similitudini între formele clădirilor și formele abilităţi practice, creioane, radieră
2.1 geometrice/formele naturale; formularea de răspunsuri la întrebări b. procedurale: conversaţia,
2.2 precum: „Observăm o anumită regulă în desenul fațadelor? Care ar explicaţia, demonstraţia, observaţia,
2.3 fi aceasta? Cum am putea s-o descriem?” exerciţiul
- participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte c. forme de organizare a colectivului:
cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul activitate frontală, activitate
compoziției/lucrării) individuală
- exerciții-joc de observare a elementelor din natură care pot fi
sugerate prin linii: verticale, orizontale, oblice, groase, sub țiri,
DESEN Micul arhitect (Linia - curbe, frânte
XXVI MACHETE ȘI CER ŞI PĂMÂNT ca intersecţie de - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă,
MODELE planuri) tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor
rezultate anticipate
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale,
prin experiment practice
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- realizarea de desene cu aspecte ale mediului văzut din unghiuri
diferite (de exemplu, un obiect văzut de sus/ jos, lateral
stânga/dreapta, față/ spate)
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite
XXVII DESEN CER ŞI PĂMÂNT Glasul naturii 1.1 - observarea spațiului ambiental urban/ rural pe baza identificării 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
MACHETE ȘI (Macheta: forme, 1.2 unor similitudini între formele clădirilor și formele abilităţi practice,
MODELE texturi - elemente de 2.1 geometrice/formele naturale; formularea de răspunsuri la întrebări șabloane,tempera,guaşe,
limbaj plastic) 2.2 precum: „Observăm o anumită regulă în desenul fațadelor? Care ar pensule, creion, acuarele, foarfece,
2.3 fi aceasta? Cum am putea s-o descriem?” lipici, tub hârtie, materiale textile,
- vizionarea de filme având ca temă ambientul construit polistiren, hârtie gumată, hârtie
- participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte creponată, hârtie colorată, ziar, frunze
cheie și compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul uscate
compoziției/lucrării) b. procedurale: conversaţia,
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, explicaţia, demonstraţia, observaţia,
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor exerciţiul
rezultate anticipate c. forme de organizare a colectivului:
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, activitate frontală, activitate
prin experiment practic individuală
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- realizarea de machete (medii de viață, forme de relief,
comunitatea locală etc.)
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite
2.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.2 tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor abilităţi practice, acuarele, guaşe,
2.3 rezultate anticipate tempera, pensule, material textil,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, hârtie gumată, lipici, foarfece, paiet,
DESEN
prin experiment practice mărgele, fire textile, hârtie colorată
PICTURĂ Paşte fericit!
XXVIII CER ŞI PĂMÂNT - generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite b. procedurale: conversaţia,
MACHETE ȘI (Felicitarea)
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup explicaţia, demonstraţia, observaţia,
MODELE
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice exerciţiul
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite c. forme de organizare a colectivului:
activitate frontală, activitate
individuală
1.1 - realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.2 - crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite abilităţi practice, imagine cu floarea-
2.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, soarelui șablon,creioane colorate,
2.2 tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor creioane cerate, carioca, creion,
DESEN
2.3 rezultate anticipate hârtie colorată
PICTURĂ Recapitulare.
XXIX CER ŞI PĂMÂNT - observarea spațiului ambiental urban/ rural pe baza identificării b. procedurale: conversaţia,
MACHETE ȘI Evaluare
unor similitudini între formele clădirilor și formele explicaţia, demonstraţia, observaţia,
MODELE
geometrice/formele naturale; formularea de răspunsuri la întrebări exerciţiul
precum: „Observăm o anumită regulă în desenul fațadelor? Care ar c. forme de organizare a colectivului:
fi aceasta? Cum am putea s-o descriem?” activitate frontală, activitate
individuală
XXX MACHETE ȘI FARMECUL Ne jucăm (Jocuri şi 2.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
MODELE COPILĂRIEI jucării) 2.3 tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor abilităţi practice,guaşe, tempera, rolă
2.4. rezultate anticipate hârtie,foarfece, creion, lipici
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, b. procedurale: conversaţia,
prin experiment practic explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite exerciţiul
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup c. forme de organizare a colectivului:
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite activitate frontală, activitate
- realizarea unor jucării din diferite materiale/ deșeuri (de exemplu, individuală
robot, marionete etc.)
- stabilirea, în echipă, a etapelor de lucru pentru realizarea unui
produs finit

1.1 - participarea la discuții pe tema comunicării prin limbaj vizual (de 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.1 exemplu, analiza de portret - subiecte comune - tehnici și mijloace abilităţi practice, șabloane, acuarele,
2.3 de expresie diferite) guaşe, tempera, pensulă, material
2.4 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, textil, hârtie creponată, foarfecă
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor b. procedurale: conversaţia,
rezultate anticipate explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, exerciţiul
prin experiment practice c. forme de organizare a colectivului:
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite activitate frontală, activitate
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup individuală
MACHETE ȘI FARMECUL Ne costumăm
XXXI - schițarea și confecționarea unor măști cu teme din poezii,
MODELE COPILĂRIEI (Camuflajul)
cântece, povestiri, festivaluri
- schițarea și confecționarea costumelor pentru scenete și momente
artistice
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- jocuri de culoare pe bază de camuflaj (de exemplu, transformarea/
adaptarea unor costume care vor fi folosite la jocurile de mi șcare ce
necesită camuflaj etc.)
- stabilirea, în echipă, a etapelor de lucru pentru realizarea unui
produs finit

XXXII MACHETE ȘI FARMECUL Micul scenograf 1.1 - participarea la discuții pe tema comunicării prin limbaj vizual (de 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
MODELE COPILĂRIEI (Miniscena. Decor 2.1 exemplu, analiza de portret - subiecte comune - tehnici și mijloace abilităţi practice, cutie carton,
scenografic) 2.3 de expresie diferite) șabloane, acuarele, tempera, guaşe,
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, pensule, foarfece, lipici,
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor b. procedurale: conversaţia,
rezultate anticipate explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, exerciţiul
prin experiment practice c. forme de organizare a colectivului:
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite activitate frontală, activitate
materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup individuală
- realizarea unui decor scenografic (machetă) intenționat
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite
- imaginarea și figurarea unui spațiu (de exemplu, o scenă de teatru
în miniatură etc.)

1.1 - participarea la discuții pe tema comunicării prin limbaj vizual (de 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
2.1 exemplu, analiza de portret - subiecte comune - tehnici și mijloace abilităţi practice, materiale textile,
2.3 de expresie diferite) foarfece, șabloane, ac, ată, fișă de
2.4 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, lucru
tușuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea ob ținerii unor b. procedurale: conversaţia,
rezultate anticipate explicaţia, demonstraţia, observaţia,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, exerciţiul
prin experiment practice c. forme de organizare a colectivului:
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite activitate frontală, activitate
MACHETE ȘI FARMECUL Recapitulare.
XXXIII materiale, în cadrul unor activități individuale și de grup individuală
MODELE COPILĂRIEI Evaluare
- schițarea și confecționarea unor măști cu teme din poezii,
cântece, povestiri, festivaluri
- schițarea și confecționarea costumelor pentru scenete și momente
artistice
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- jocuri de culoare pe bază de camuflaj (de exemplu, transformarea/
adaptarea unor costume care vor fi folosite la jocurile de mi șcare ce
necesită camuflaj etc.)

1.1 - stabilirea, în echipă, a etapelor de lucru pentru realizarea unui 1 a. materiale: caietul de arte vizuale şi
1.2 produs finit abilităţi practice, lucrările realizate pe
DESEN 2.1 parcursul anului școlar, fișă de lucru,
PICTURĂ 2.2 fișă de evaluare
XXX MODELAJ RECAPITULARE.EV 2.3 b. procedurale: conversaţia,
IV MACHETE ȘI ALUARE FINALĂ 2.4 explicaţia, demonstraţia, observaţia,
MODELE exerciţiul
FOTO c. forme de organizare a colectivului:
activitate frontală, activitate
individuală