Sunteți pe pagina 1din 163

Acest manual școlar este proprietatea Ministerului Educației Naționale.

Acest manual a fost realizat în conformitate cu Programa şcolară pentru MATEMATICĂ.


CLASELE A III-A – A IV-A, aprobată prin OM nr. 5003/02.12.2014.
Numărul de telefon european de asistență pentru copii – 116.111.
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

MARIANA MOGOȘ

Matematika
IV. osztA�ly
Manualul școlar a fost aprobat prin OMENCȘ nr. 5136/05.09.2016 și a fost realizat în conformitate
cu Programa şcolară pentru MATEMATICĂ. CLASELE A III-A – A IV-A, aprobată prin OM nr. 5003/02.12.2014.
Traducere în limba maghiară de Tankó Veronica-Zita și Mészár Iuliana.

A tanulók ingyenesen kapják a tankönyvet, mely átadható két tanéven keresztül, a 2018 – 2019‑as tanévvel kezdve.

.................................................................................... Megyei Tanfelügyelőség


Iskola / Kollégium / Líceum ................................................................................................................................

EZT A TANKÖNYVET HASZNÁLTA:


A tankönyv állapota*
Évfolyam Tanuló neve Osztály Tanév nyomtatott forma
átvételkor átadáskor

* A tankönyv állapotának meghatározásához a következő kifejezéseket használják: új, jó, gondozott, gondozatlan,
rongálódott,tönkrement.
• A pedagógusok ellenőrzik a táblázatba írt információk helyességét.
• A tanulók semmilyen jelet nem írhatnak a tankönyvbe.

Kiadó főmunkatása: Roxana Jeler


Szerkesztő: Mihaela Preda
Illusztrátor: Oana Ispir
Tördelő: Monica Manolache
Borító: Alexandru Daş
Fényképek: Dreamstime

ISBN 978-606-710-573-5

Grupul Editorial ART


C.P. 4, O.P. 83, cod 062650, sector 6, Bucureşti
tel.: (021) 224 01 30, 0744 300 870, 0721 213 576; fax: (021) 224 17 65
online rendelések: www.art-educational.ro
DEȘTEAPTĂ-TE, ROMÂNE!
de Andrei Mureșanu

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,


În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croiește-ți altă soarte,
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume


Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,


Româna națiune, ai voștri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viață-n libertate ori moarte!“ strigă toți.

Preoți, cu crucea-n frunte! căci oastea e creștină,


Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost’ pământ!

3
Mit kínál a tankönyv?
A IV. osztályos matematika tankönyvünk a tan- Ez a tankönyv tartalmazza:
tárgyi tartalmak didaktikus megközelítését nyújt- a) a nyomtatott változatot;
ja oly módon, hogy lehetőséget ad a diákoknak a b) a nyomtatott tankönyv pdf-
mindennapi élethelyzetekben adódó feladatok fel- változatát.
ismeréséhez és megoldásához, alkalmazva a tanult
ismereteket, készségeket és a matematika sajátos
módszereit.

Milyen a tankönyv elrendezése?


A tankönyv tartalma tanulási egységekre van osztva, melyek a matematika jellegzetes tudományos ismereteit
vezetik be, az élet valós helyzetei elé állítva a tanulókat. Ez a tematikus elrendezés lehetővé teszi a tudomány más
területeivel való összekapcsolást, ezáltal is fejlesztve a tanuló személyiségét.
Például a 3. tanulási egység témája az ökológia. Így a tanulók egyidőben tanulják meg a szorzást és alakítanak ki
pozitív, felelősségteljes és hatékony magatartást a környezet iránt, valamint a saját egészségükkel szemben.

Milyen egy tanulási egység szerkezete?

Minden egyes tanulási egység


tartalmaz tanítási-tanulási témákat,
egy ismétlő témát, mely kihangsú-
lyozza a tanulók kialakult képessé-
geit, végül egy értékelő felmérővel
zárul.
A tankönyv projekteket és portfó-
lió-témákat is tartalmaz, vagyis az
értékelés kiegészítő eszközeit.
Milyen egy téma elrendeződése?
A bevezető problémahelyzet,
amely által a tanuló felfede-
zi, hogy új ismeretekre és
készségekre van szüksége.

Mit tudunk? Az új
ismeretek elsajátításához Gyakoroljunk!
szükséges előzetes isme- Különböző ne-
retek felelevenítése. hézségű alkalma-
zott gyakorlatok
Fedezzük fel! Ebben és feladatok a
a részben elmagyaráz- kompetenciák
zák, bizonyítják az új kialakításához.
tartalmat.
megoldási
minta
Fedezd fel önállóan! A
tanulók önértékelését és
kezdeményezőkészségét
fejlesztő rész.

Felkészültetek egy nagy


utazásra a matematika
rejtelmeibe? Én, az aranyhal,
szívesen elkísérlek a
barátaimmal együtt...

Ismerkedjünk meg!
Emlékezzünk a III. osztályban tanultakra
Számok. Műveletek a számokkal ............................................... 10
Alapvető mértani ismeretek ...................................................... 12
Mértékegységek és mérési eszközök ........................................... 13
Értékelés ...................................................................................... 14

1. Tanulási egység – Természetes számok


a 0 – 1000000-s számkörben KOMPETENCIÁK – 1. EGYSÉG
1.1. Minták/ szabályszerűségek értelmezése
A 0 – 1 000 000 közötti természetes számok önálló véleményalkotással
1.2 Minták/szabályszerűségek alkotása
alkotása, olvasása és írása ..................................................... 16 2.1. Természetes számok felismerése a
0 – 1 000 000-s számkörben
Természetes számok összehasonlítása és rendezése ................. 19 2.2. Természetes számok összehasonlítása a
0 – 1 000 000-s számkörben
Természetes számok kerekítése .................................................. 22 2.3. Természetes számok rendezése a
0 – 1 000 000-s számkörben
Római számok ............................................................................ 24 4.1. Szabvány mérőeszközök és mértékegységek
alkalmazása konkrét helyzetekben, átalakí-
Ismételjük át a tanultakat! ........................................................ 26 tásokat is végezve
5.1. A matematika sajátos nyelvezetének és szim-
Mit tudok? Mennyit tudok? ....................................................... 28 bólumainak alkalmazása a feladatmegoldás
és/vagy feladatalkotás, illetve egyszerű érve-
lés során

2. Tanulási egység – Természetes számok


KOMPETENCIÁK – 2. EGYSÉG
összeadása és kivonása a 0 – 1000000-s 2.4. Természetes számok összeadása és kivonása
számkörben az egységrend átlépése nélkül 0 – 1 000 0000-s számkörben
5.1. A matematika sajátos nyelvezetének és szim-
és az egységrend átlépésével bólumainak alkalmazása a feladatmegoldás
és/vagy feladatalkotás, illetve egyszerű érve-
Természetes számok összeadása és kivonása lés során
az egységrend átlépése nélkül ................................................ 30 5.2. Adatok táblázatba rendezése és grafikus
ábrázolása
Összeadás az egységrend átlépésével
a. Összeadás az egységrend egyszeri átlépésével ................... 32
b. Összeadás az egységrend többszöri átlépésével ................. 34
Kivonás az egységrend átlépésével
a. Kivonás az egységrend egyszeri átlépésével ....................... 36
b. Kivonás az egységrend többszöri átlépésével ..................... 38
Az ismeretlen szám kiszámítása .............................................. 40
Ismételjük át a tanultakat! ........................................................ 42
Mit tudok? Mennyit tudok? ...................................................... 44
3. Tanulási egység – Természetes számok szorzása KOMPETENCIÁK – 3. EGYSÉG
a 0 – 1000000 számkörben 2.4. Természetes számok összeadása és kivonása
0 – 1 000 0000-s számkörben
Szorzás 10-zel, 100-zal, 1 000-rel ............................................ 46 2.5. Te r m é s z e t e s számok szorzása
0 – 1 000 000-s számkörben, legfennebb
Szorzás egyjegyű számmal háromjegyű szorzótényezőkkel, osztás leg-
fennebb kétjegyű számmal
az egységrend átlépése nélkül ............................................... 48 5.1. A matematika sajátos nyelvezetének és szim-
bólumainak alkalmazása a feladatmegoldás
Szorzás egyjegyű számmal és/vagy feladatalkotás, illetve egyszerű érve-
lés során
az egységrend átlépésével ....................................................... 50 5.2. Adatok táblázatba rendezése és grafikus
ábrázolása
Szorzás kétjegyű számmal 5.3. Feladatok megoldása a tanult matematikai
az egységrend átlépése nélkül ................................................ 52 műveletek alkalmazásával 0 – 1 000 000-s
számkörben
Szorzás kétjegyű számmal
az egységrend átlépésével ....................................................... 54
A legfeljebb három számjeggyel írt
számok összeszorzása ............................................................ 56
A műveletek sorrendje (I) .......................................................... 58
Ismételjük át a tanultakat! ........................................................ 59
Mit tudok? Mennyit tudok? ....................................................... 62

KOMPETENCIÁK – 4. EGYSÉG
4. Tanulási egység – Természetes számok osztása 2.4. Természetes számok összeadása és kivonása
a 0 – 1000000-s számkörben 0 – 1 000 0000-s számkörben
2.5. Te r m é s z e t e s számok szorzása
Osztás10-zel, 100-zal, 1000-rel ................................................ 64 0 – 1 000 000-s számkörben, legfennebb
háromjegyű szorzótényezőkkel, osztás leg-
Maradék nélküli osztás (maradék = 0) ..................................... 66 fennebb kétjegyű számmal
5.1. A matematika sajátos nyelvezetének és szim-
Maradékos osztás (a maradék különbözik 0-tól) ..................... 67 bólumainak alkalmazása a feladatmegoldás
és/vagy feladatalkotás, illetve egyszerű érve-
1000000-nál kisebb természetes számok lés során
5.3. Feladatok megoldása a tanult matematikai
osztása egyjegyű számmal ..................................................... 68 műveletek alkalmazásával 0 – 1 000 000-s
számkörben
1000000-nál kisebb természetes számok
osztása kétjegyű természetes számmal ................................. 72
Az ismeretlen szám kiszámítása ............................................... 75
Műveletek elvégzésenek sorrendje (II) ...................................... 77
Ismételjük át a tanultakat! ........................................................ 78
Mit tudok? Mennyit tudok? ....................................................... 80

Félév végi ismétlés .......................................................... 81


Félév végi értékelés ........................................................ 82
5. Tanulási egység – Feladatok megoldása KOMPETENCIÁK – 5. EGYSÉG
2.4. Természetes számok összeadása és kivonása
Műveletek sorrendje. Szögletes zárójelek ................................. 84 0 – 1 000 0000-s számkörben
2.5. Te r m é s z e t e s számok szorzása
Ismert műveletekkel megoldható feladatok .............................. 86 0 – 1 000 000-s számkörben, legfennebb
háromjegyű szorzótényezőkkel, osztás
Grafikus módszer ....................................................................... 88 legfennebb kétjegyű számmal
3.1. Tárgyak térbeni felismerése, illetve a
Az összehasonlítás módszere ..................................................... 90 szimbólumok különböző megjelenési
formájának felismerése
A fordított út módszere .............................................................. 92 5.1. A matematika sajátos nyelvezetének és szim-
bólumainak alkalmazása a feladatmegoldás
Adatok rendezése és értelmezése .............................................. 94 és/vagy feladatalkotás, illetve egyszerű
érvelés során
Ismételjük át a tanultakat! ........................................................ 97 5.2. Adatok táblázatba rendezése és grafikus
ábrázolása
Mit tudok? Mennyit tudok? ....................................................... 98 5.3. Feladatok megoldása a tanult aritmetikai
műveletek alkalmazásával a 0 – 1 000 0000-s
számkörben

KOMPETENCIÁK – 6. EGYSÉG
6. Tanulási egység. 10-nél kisebb vagy vele 2.1. Ter m és ze tes s z ámo k fe lism erés e
egyenlő, vagy 100-zal egyenlő nevezőjű törtek 0 – 1 000 000-s számkörben, illetve azon
törtek felismerése, melyek nevezője 10-nél
Törtek. Az egész törtrészei: század ........................................ 100 kisebb vagy egyenlő 10-zel, illetve 100-zal.
2.2. Természetes számok összehasonlítása
Törtek összehasonlítása .......................................................... 102 0 – 1 000 0000-s számkörben, illetve
egyenlő számlálójú, vagy egyenlő nevezőjű
Valódi tört, egységnyi tört és áltört ........................................ 104 törtek összehasonlítása, ahol a nevező
10-nél kisebb vagy egyenlő 10-zel, illetve
Egyenlő nevezőjű törtek összeadása ....................................... 106 100-zal.
2.3. Te r m é s z e te s számok rendezése
Egyenlő nevezőjű törtek kivonása .......................................... 108 0 - 1 000 0000-s számkörben, illetve az
egyenlő számlálójú, vagy egyenlő nevezőjű
Százalékos felírás .................................................................... 110 törtek rendezése, ahol a nevező 10-nél
kisebb vagy egyenlő 10-zel, illetve 100-zal.
Ismételjük át a tanultakat! ..................................................... 112 2.4. Természetes számok összeadása és kivonása
0 – 1 000 0000-s számkörben, illetve törtek
Mit tudok? Mennyit tudok? .................................................... 114 összeadása és kivonása
7. Tanulási egység – Bevezetés a mértanba KOMPETENCIÁK – 7. EGYSÉG
1.2. Minták/szabályszerűségek alkotása
Tárgyak elhelyezése ................................................................. 116 2.4. Összeadás és kivonás végzése 0 - 1000 000-s
számkörben
Merőleges egyenesek. Párhuzamos egyenesek ........................ 118 2.5. Te r m é s z e t e s számok szorzása
0 – 1 000 000-s számkörben, legfennebb
Szögek ...................................................................................... 120 háromjegyű szorzótényezőkkel, osztás
legfennebb kétjegyű számmal
Sokszögek. A háromszög ......................................................... 122 3.1. Tárgyak térbeni felismerése, illetve a
szimbólumok különböző megjelenési
A paralelogramma és a rombusz ............................................ 123 formájának felismerése
3.2. A mértani alakzatok és testek jellemzőinek,
A téglalap és a négyzet ............................................................ 124 kapcsolatainak és tulajdonságainak felfe-
dezése más-más összefüggésben
A kör ........................................................................................ 125 5.1. A matematika sajátos nyelvezetének és szim-
bólumainak alkalmazása a feladatmegoldás
Szimmetriatengely ................................................................... 126 és/vagy feladatalkotás, illetve egyszerű
érvelés során
Kerület ..................................................................................... 128
A terület ................................................................................... 130
Mértani testek. A kocka. A téglatest ...................................... 132
A kocka és a téglatest térfogata .............................................. 134
A gúla ...................................................................................... 135
Henger. Gömb. Kúp ................................................................. 136
Ismételjük át a tanultakat! ..................................................... 138
Mit tudok? Mennyit tudok? .................................................... 140

8. Tanulási egység – Mértékegységek


KOMPETENCIÁK – 8. EGYSÉG
és mérőműszerek 4.1. Szabvány mérőeszközök és mértékegységek
alkalmazása konkrét helyzetekben, áta-
A hosszúság mértékegységei ................................................... 142 lakításokat is végezve
4.2. Műveletek szabvány mértékegységekkel,
Az űrtartalom mértékegységei ............................................... 144 átalakítások végzésével
5.3. Feladatok megoldása a tanult aritmetikai
A tömeg mértékegységei .......................................................... 146 műveletek alkalmazásával a 0 – 1 000 0000-s
számkörben
Időmértékegységek .................................................................. 148
Pénzegységek ........................................................................... 150
Ismételjük át a tanultakat! ..................................................... 152
Mit tudok? Mennyit tudok? .................................................... 154

Tanév végi ismétlés ..................................................... 155


Tanév végi értékelés ................................................... 158
Emlékezzünk a III. osztályban tanultakra

Számok. Műveletek a számokkal


Vakációs emlékek ... Én is voltam ám a tenge-
Falun voltam ren! III. helyezést értem el az
45 napot, a ottani úszóversenyen.
nagyszüleimnél.
1
Én a szünidő -ét a nagy-
4 1
szüleimnél, –át a
6
tengeren töltöttem.
Mit tudsz mondani a gyermekek párbeszédében megjelenő számokról?

Mit tudunk?
45 természetes szám

A természetes számokat ennek a 10 számjegynek a segítségével írjuk: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

egy egyes
egy ezres
= 10 százas
10 egyes egy tízes 10 tízes egy százast alkot. = 100 tízes
egy százas = 10 tízes = 100 egyes = 1 000 egyes

A számok írásában a számjegyeknek különböző értéke van, a számban elfoglalt helyük szerint.

Ezresek osztálya Egyesek osztálya


SZ T E sz t e
4 8 6 5 Így írjuk: 3 223
Így olvassuk: háromezer-
1 0 0 0 0 kétszázhuszonhárom

1 1
és törtszámok
4 6

A törtszám egy egyenlő részekre osztott egész egy vagy több részét jelenti.
1 3 2
4 4 8

I , V , X római számok

Római számokkal írtuk: IV. osztály, III. emelet, IX. fejezet.


A római számokban a számjegyek megőrzik értéküket, függetlenül a számban elfoglalt helyüktől.
10
Ismételjünk!

1 Írj különbőző számjegyekből álló négy-négy számot, melyek:


a. párosak, 8 770 és 9 080 közöttiek;
b. páratlanok és kisebbek, mint 5 020;
c. egymást követőek, ezek közül az egyik legyen 3 987.

2 Számítsd ki:
a. a 879 és 2 840 összegét; c. a 397 és 8 szorzatát;
b. a 2 030 és 1 684 különbségét; d. a 87 és 3 hányadosát.

3 Számítsd ki a tanult szabályok betartásával.


a. 13 × 4 – 72 : 2 b. 96 : 4 × 3 – 48 : 2 × 2 c. 924 – 5 × (45 : 3 + 7 × 24)
A kapott eredményeket írd le római számokkal.

4 Számítsd ki az x értékét.
a. 214 + x = 5 003 b. x × 5 = 85 c. 12 : x = 16 : 8
823 – x = 597 x : 8 = 165 x × 10 = 80 : 2
x – 198 = 5 718 90 : x = 9 x + x = 245 + x
2 4
5 Mária és Hunor 9 árvácskát ültetett a nagyiék kertjébe. Ezeknek -e sárga, -ed része lila, a többi
9 9
pedig fehér.

Ábrázold az árvácskákat a mellékelt minta szerint, majd színezd ki a


törtrészeket a törteknek megfelelő színekkel.

6 Írd le egy-egy műveletsor formájában, majd számold ki a következőket:


a. a 13 és 84 összegének és a legnagyobb egyjegyű páros számnak a szorzatát;
b. a 96 és 4 hányadosának és szorzatának összegét;
c. a 13 és 8 szorzatának, valamint a 78 és 6 hányadosának különbségét.

7 A nyári vakációban Misi, Mária és Tibi


összesen 48 kg mentát gyűjtött. Mária
3 kilogrammal többet gyűjtött, mint
Misi, Tibi pedig kétszer kevesebbet, mint
Misi. Számítsd ki, mennyi gyógynövényt
gyűjtött a három gyermek külön-külön.

11
Alapvető mértani ismeretek
Misi szívesen emlékszik vissza a
cirkuszban töltött pillanatokra.
Marika a képekről mesél,
melyeket a Szépművészeti Múze-
umban látott.

Nevezd meg a két rajzon látható tárgyak mértani alakját. Nevezd meg a síkidomokat is, melyekhez
hasonlítanak.

Ismételjünk!

1 Figyeld meg a mellékelt üvegablakot, majd oldd meg az alábbi


feladatokat.
a. Nevezd meg a kék, barna és sárga sokszögeket.
b. Mondd el, milyen hasonlóságok vannak a háromszög és
téglalap között. Melyek a különbségek?
c. Nevezd meg a négyzet és a téglalap közötti hasonlóságokat
és különbségeket.

2 Figyeld meg az alábbi rajzokat. Melyik színes egyenesről mondható, hogy szimmetriatengely?
a. b. c. d.

3 Marika egy négyzet alakú képet festett, melynek oldala 35 centiméter. Megkérte az édesapját, hogy
keretezze be a képet. El tudja készíteni az apa a képkeretet, ha van egy 1 méter hosszúságú deszkája?
Bizonyítsd be!

Dolgozzunk csapatban!
Ki számolja ki gyorsabban:
a. a kocka csúcsainál levő számok összegét;
b. a kúp felső csúcsa és az alapjánál levő számok közti különbséget?

8 7 87
5 6

4 3
1 2 49 68
12
Mértékegységek és mérési eszközök
Julcsi elmesélte, hogyan segített a szüleinek...
Elkísértem apát
a vásárlásnál...

Nagyon gyorsan telt ám


az idő! Most pedig újra az
iskolában.

Ismételjünk!

1 Nevezd meg a megfelelő mértékegységet, mellyel mérhető:


a. a Bukarest – Brassó távolság;
b. egy akváriumban levő víz mennyisége;
c. egy narancs tömege;
d. az edzéssel töltött idő.

2 Reggelinél Marika öt darab 200 ml-es csuprot töltött meg az üvegben levő tejjel. Hány liter tej volt
az üvegben?

3 Íme egy tévéadó műsorának részlete:

11:00 Desene
Rajzfi lmanimate
12:00 Film:
Film:Călător învándora
A sivatag deșert
13:30 Meteo
Időjárásjelentés Mennyi ideig tart az Időjárásjelentés?
13:40 Actualități
A nap hírei Hány órakor lett vége a film vetítésének?
14:45 Publicitate
Reklám Milyen műsort sugároznak 11:30 -kor?
14:50 Fotbal
Labdarúgás

4 Tibi kapott a nagypapájától egy 50 lejes papírpénzt, amiből vásárolt magának egy könyvet. Visszajá-
róként négy papírpénzt kapott, melyek értéke egyenként nagyobb volt, mint 1 lej. Mennyibe kerül-
hetett a könyv? Keresd meg az összes megoldási lehetőséget!

5 Most két éve Máté 12 éves volt, az apja pedig 38 éves. Hány évesek lesznek együtt három év múlva?

6 Szandi egy gyümölcssalátával akarja meglepni az édesanyját. Ehhez szüksége van: gyümölcsbefőttre
(két doboz / 12 lej), narancsra (1 kg / 5 lej), mandulára (50 g / 7 lej) és tejszínhabra (250 ml / 9 lej).
Számítsd ki, hogy elég lesz-e a megtakarított 30 lej zsebpénze.
13
Értékelés
1 Írd le számjegyekkel a következő számokat:
a. kilencszáznyolcvannyolc;
b. háromezer-ötszázhuszonhárom;
c. kilencezer-tizenkilenc.

2 Figyeld meg, melyik hónapban voltak a gyerekek kirándulni, majd írd le római számokkal, hogy az év
hányadik hónapjairól van szó.
a. Szandi; b. Andris; c. Misi.

Gyilkos-tó – augusztus Fekete-tenger – június Duna-delta – július

3 Bontsd az alábbi számokat ezresek, százasok, tízesek és egyesek összegére.


a. 4 276 b. 5 028 c. 6 104

4 Helyettesítsd a zsetonokat a megfelelő számokkal úgy, hogy igaz kijelentéseket alkoss.


a. 5 678 > b. < 7 020 c. < 5 318 <

5 Végezd el a számításokat betartva a tanult szabályokat.


a. 45 + 19 × 2 b. 24 × 10 – 86 : 2 c. 9 + 9 × (9 : 9 + 9 : 1)

6 Marika, Tibi és Andris egy hegyvidéki táborban voltak, ahol fenyőtobozokat gyűjtöttek, összesen 87
darabot. Marika 27 tobozt gyűjtött, Tibi 8 darabbal többet, mint Andris. Hány tobozt gyűjtött mind-
egyik fiú külön-külön?
Ábrázold grafikusan a szöveges feladat adatait.

7 Misi és a testvére készítettek egy kabalát a focicsapatuknak. Hány


darab található a kabalán mindegyik síkidomból?
a. körök
b. téglalapok
c. háromszögek

1 2 3 4 5 6 7
NJ a, b, c a, b, c a, b, c a, b, c a, b, c teljes megoldás a, b, c
mennyi van
J a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c Tibinek és Andrisnak a, b/a, c/b, c
külön-külön
mennyi van a
ES a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
fiúknak együtt
14
1. Tanulási egység

Természetes számok
a 0 – 1000000-s számkörben
 0 – 1000000 közötti természetes számok alkotása, olvasása és írása
A
Természetes számok összehasonlítása és rendezése
Természetes számok kerekítése
Római számok

15
1. Tanulási egység

A 0 – 1 000 000 közötti természetes számok


alkotása, olvasása és írása
Van egy halam
az akváriumban,
a tengerekben
és óceánokban
viszont több
millió hal él!

Mit tudunk?
A természetes számokat arab számjegyekkel írjuk: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Az általunk használt számrendszer jellemzői:
tízes alapú helyiértékes

Adott egységrend tíz egysége a közvetlenül


Egy szám írásánál a számjegyeknek
felette álló egységrend egy egységét alkotja.
különböző értéke van, a szám írásában
10 egyes = egy tízes; 10 tízes = egy százas;
elfoglalt helye szerint.
10 százas = egy ezres.

Fedezzük fel!

egy ezer
Itt tíz tízezres van!

Így írjuk: 100 000


milliósok ezresek egyesek
osztálya osztálya osztálya Így olvassuk: százezer
é)
ké)

é)
é)
sek

esek
esek
óso
zr e

ok

k
ezr

k
ezr
ill i

d
ese
az e

ese

ren
zas
(a m

(a z

Egy számot balról jobbra haladva olvasunk


(a z

eg y
tíz
ok (

szá

ség
esek
sek
esek

a következő módon: kiolvassuk minden


zas

egy
t í ze
eg y
egy
szá

egységrend (százasok, tízesek, egyesek) nevét,


7 6 5 4 3 2 1 majd az illető osztály nevét.
9 9 9 9 9 9 kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc
1 0 0 0 0 0 0 egymillió
16
Figyeld meg a számok megjelenítését a helyiértéket ábrázoló számlálón, valamint a számok írását és
olvasását is.

Írjuk: 157 324 Írjuk: 420 463


Olvassuk: Olvassuk:
százötven- négyszáz-
hétezer-három- húszezer-négy-
1 5 7 3 2 4 százhuszonnégy 4 2 0 4 6 3 százhatvanhárom

Jegyezd meg! Az egységrend hiányát egy számban 0 (nulla) írásával jelöljük.

Figyelem! Ne téveszd össze egy szám alkotását az írásával!


A szám alkotása A szám írása
32 486 alkotói: 32 4 8 6
32 486 egyes 6 az egyesek számjegye
3 248 tízes 8 a tízesek számjegye
324 százas 4 a százasok számjegye
32 ezres 2 az ezresek számjegye
3 tízezres 3 a tízezresek számjegye

Gyakoroljunk!

1 Írd le a számlálókon ábrázolt számokat.

2 Olvasd ki a betűkkel írt számokat, majd számjegyekkel írd őket a füzetedbe.


a. huszonhatezer-háromszázhúsz;
b. ötvennyolcezer-huszonhárom;
c. kétszáztizenkilencezer-százhúsz;
d. kilencszáznyolcvankilencezer-nyolcszázharmincegy.
Írd a fenti számok mellé az előttük levő és utánuk következő számokat is.

17
1. Tanulási egység

3 Olvasd ki a számokat, majd nevezd meg minden szám esetén annak az egységrendnek a nevét, amely-
nek helyén van a színessel jelölt szám, az adott megoldási minta szerint.
13 847 a. 27 587 b. 145 294 c. 975 808
8 – százas 13 796 138 208 89 324

4 Írd a füzetbe a számokat:


a. 26 897-től 27 903-ig;
b. 37 998-tól 38 004-ig;
c. melyek nagyobbak, mint 18 975, de kisebbek, mint 18 982;
d. melyek kisebbek, mint 396 893, de nagyobbak, mint 396 884.

5 Nevezd meg a számkártyák mindegyikén azokat a számjegyeket, melyek jelölik a következő


egységrendeket:
a. százasok; b. tízezresek; c. tízesek; d. százezresek.
3 974 632 315 376 284 621 897 804 396 387 143

6 Bontsd fel a következő számokat az alábbi megoldási minta szerint.


34 157 = 30 000 + 4 000 + 100 + 50 + 7
a. 12 139 b. 9 873 c. 274 386 d. 23 502
25 486 6 309 650 879 140 327

7 Milyen számot rejtenek a számkártyák?


a. = 50 000 + 8 000 + 300 + 9 b. = 200 000 + 30 000 + 1 000 + 200 + 2
= 10 000 + 6 000 + 200 + 5 = 500 000 + 80 000 + 6 000 + 300 + 4

8 Írd le a következő természetes számok egységrendjeinek egységeit az alábbi megoldási minta szerint.
a. 458;
A 237-es számot alkotja:
237 egyes b. 2 794;
23 tízes c. 23 563;
2 százas d. 357 186.

9 Írj:
a. négy páros számot, melyek 5 398 és 9 826 között találhatók;
b. négy páratlan számot, melyek nagyobbak, mint 28 394, de kisebbek, mint 28 816;
c. négy páros számot, melyek kisebbek, mint 1 000 000, de nagyobbak, mint 999 975.

10 Írj négy, egymást követő számot, melyek közül az egyik 875 289.

18
Természetes számok összehasonlítása
és rendezése
A delfi náriumba szóló belépők számát, melyeket
2015. május - augusztus időszakban adtak el, az
alábbi táblázatba foglalták. Melyik hónapban adták
el a legtöbb jegyet?
május június július augusztus
18 320 213 864 257 483 254 320

Hasonlítsd össze a a következő számokat: 18 320,


213 864, 257 483 és 254 320.

Mit tudunk?
7 485 > 986
A két szám közül, melyek számjegyeinek száma különböző, az a nagyobb, amelyiket több számjegy fel-
használásával írtunk le.
SZ T E sz t e T E sz t e
2 1 3 8 6 4 6 számjegy 1 8 3 2 0 5 számjegy
2 5 7 4 8 3
2 5 4 3 2 0 Írjuk: 213 864 > 18 320;
257 483 > 18 320;
254 320 > 18 320.

Fedezzük fel!
Összehasonlítjuk a következő számokat: 213 864, 257 483, 254 320.
1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés
Összehasonlítjuk Összehasonlítjuk Összehason- Sorrendbe rendez-
a százezresek a tízezresek lítjuk az ezresek zük a számokat.
számjegyét. számjegyét. számjegyét. 213 864
213 864 213 864 257 483 254 320
257 483 257 483 254 320 257 483
254 320 254 320 7>4
2=2=2 1<5 257 483 > 254 320
213 864 < 257 483
213 864 < 254 320

Írjuk: 213 864 < 254 320 < 257 483


19
1. Tanulási egység

Gyakoroljunk!
1 Másold a füzetedbe a számpárokat, majd hasonlítsd össze őket, használva a < vagy > jeleket.
a. 25 836 és 9 873 b. 43 825 és 47 309 c. 275 374 és 274 111
8 314 és 12 830 97 321 és 93 721 659 105 és 659 501

2 Írj négy-négy természetes számot a számkártyákon levő összes számjegy felhasználásával úgy, hogy
legyenek:
a. nagyobbak, mint 756 823; 8 2 5
b. kisebbek, mint 568 273. 7 3 6

3 Másold a füzetbe, majd tedd igazzá a megfelelő számokkal.


a. < 24 163 < ; c. < < 294 815;
b. 256 845 > > 243 814; d. > > 396 345.

4 Marika családja kirándulást szervez egy vízi-


erőműhöz. Felhasználva az adott információkat
és a mellékelt térképet, azonosítsd a legközelebb
levő vízierőművet, melyhez elutazhat Marika
családja.
a Bukarest – Békás távolság: 372 000 m
a Bukarest – Vidraru távolság: 190 000 m

5 Másold le az adott számokat növekvő sorrendben.


85 341 147 309 59 834 643 904 496 813 909 909

6 Másold le az adott számokat csökkenő sorrendben.


5 978 41 394 19 486 41 249 30 802 17 374

7 Figyeld meg a sorozatok képzésének szabályait. Másold le a sorozatokat a füzetedbe úgy, hogy a
megfelelő számokat írod a csillagok helyére.
a. ; ; 34 875; 34 902; 50 039; ; 87 000;
b. ; 397 843; 397 349; 343 789; ; .

8 Európa három tengerének területe (négyzetki-


lométerben kifejezve):
Fekete-tenger – 423 488;
Balti-tenger – 432 800;
Északi-tenger – 750 000.
Írd le a tengerek nevét a területük szerint, csökkenő
sorrendben.
Nézz utána, mekkora a Földközi-tenger területe.

20
9 Másold le a számokat a füzetbe, majd helyettesítsd a betűket számjegyekkel úgy, hogy igaz kije-
lentéseket kapj.
a. 3x 876 < 35 962 b. 845 201 > 8x7 384 c. 3 7x5 < 3 746
Keresd meg az összes lehetséges megoldást, az adott megoldási minta szerint.
3x 876 – természetes szám a. x lehet 0: 30 876 < 35 962
x lehet 1: 31 876 < 35 962
...

10 Írd le a legnagyobb négyjegyű természetes számot. Írd a 0 számjegyet valamelyik számjegye helyére
úgy, hogy kialakítsd:
a. a legnagyobb számot; b. a legkisebb számot.

11 Adottak a következő számok: 23 834 és 236 784.


*
*
a. Találd meg a jelnek megfelelő számjegyet úgy, hogy az első szám kisebb legyen, mint a második
szám. Hány lehetőség létezik?
*
b. Találd meg a jelnek megfelelő számjegyet úgy,
hogy az első szám nagyobb legyen, mint a második.
Hány megoldása van?

12 Figyeld meg a motorcsónakokra írt árakat. Oldd meg az


alábbi feladatokat, a címkékre írt számokat használva.
a. Keresd meg a 24 500-nál kisebb számokat.
b. Írd le a 20 000-nél nagyobb számokat.
c. Másold le a számokat növekvő sorrendben.
d. Kerekítsd a számokat az ezresek egységrendjére.
Hány darab 100 lejes bankjeggyel lehetne kifizetni mindegyik motorcsónakot külön-külön?
Figyelem! Ahhoz, hogy a kérdésre válaszolhass, becsléssel közelítsd a számokat a százasok egységrendjéhez.

Portfólió
Kicsi számok Nagy számok
l A baltahasú lazac képes 3 m-t repülni a levegőben. l Egy kék bálna tömege 170 000 kg.
l Az óriáspanda majdnem 15 órát tölt evéssel l A Föld legmagasabb hegycsúcsa 8 848 m.
naponta.
l Több, mint 20 000 halfajta él a világon.
l A Föld legkisebb kaméleonja nem hosszabb,
mint 30 milliméter, a farkával együtt. l Egy óriáspanda körülbelül 200 000 levelet eszik
l A púposteve 14 napot bír ki anélkül, hogy vizet meg naponta.
inna.

Írd egy lapra a kis számokkal kifejezett adatokat, egy másikra a nagy számokat. Őrizd a mappádban ezt
a két listát a tanév végéig, folyamatosan bővítve őket.
21
1. Tanulási egység

Természetes számok kerekítése


Ez a cápa majdnem
700 kg...
675 kg
4 365 kg

De a bálna óriási!

Mit tudunk?
kerekítés százasokra 675

600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700
A 675 közelebb van a 700-hoz, mint 600-hoz. 675 700

kerekítés ezresekre 4 365

4 000 4 100 4 200 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700 4 800 4 900 5 000
A 4 365 közelebb van a 4 000-hez, mint az 5 000-hez. 4 365 4 000

Fedezzük fel!
kerekítés a tízezresek egységrendjére 17 645

10 000 11 000 12 000 13 000 14 000 15 000 16 000 17 000 18 000 19 000 20 000
A 17 645 közelebb van a 20 000-hez, mint a 10 000-hez.
17 645 20 000 – az ezresek számjegye nagyobb, mint 5 7>5

kerekítés a százezresek egységrendjére 475 326

400 000 450 000 500 000


A 475 320 közelebb van az 500 000-hez, mint a 400 000-hez.
475 326 500 000 – a tízezresek számjegye nagyobb, mint 5 7>5
22
Jegyezd meg! Ahhoz, hogy egy számot adott egységrendre kerekítsünk, a kisebb egységrendek
számjegyeit helyettesítjük 0-val, és az adott egységrend számjegye:
a. változatlan marad, ha az előtte levő egységrend számjegye kisebb, mint 5;
Példa: 26 a47 ezresekre kerekítve 26 000, ha a értéke 0, 1, 2, 3 vagy 4. a<5
b. megnő egy egységgel, ha utána 5-ös vagy 5-nél nagyobb számjegy van.
Példa: 26 a47 ezresekre kerekítve 27 000, ha a értéke 5, 6, 7, 8 vagy 9. a>5

Már tudom! Kerekítés:


Szám
tízesekre százasokra ezresekre tízezresekre százezresekre
264 736 264 740 264 700 265 000 260 000 300 000

Gyakoroljunk!

1 A nyílt tengerről visszatérve a kikötőbe, egy halászhajó a következő halmennyiséget rakodta ki:
12 356 kg szardínia; 325 416 kg hering; 214 853 kg ajóka (szardella).
A kis aranyhal a táblázat szerint szeretné kerekíteni ezeket a számokat. Segíts neki!
Másold a táblázatot a füzetedbe, és egészítsd ki.
Kerekítés:
A szám
tízesekre százasokra ezresekre tízezresekre százezresekre
12 356 12 360
325 416
214 853

2 A tengerekről és óceánokról szóló enciklopédiát olvasva Boti a


következő adatokkal bővítette ismereteit az óceánok mélységét
illetően:
Csendes-óceán – 36 198 km
Atlanti-óceán – 28 374 km
Indiai-óceán – 25 344 km
Hogy könnyebben megjegyezze őket, Boti az ezresek egységrend-
jére kerekítette a számokat. Kerekítsd te is ezeket a számokat
előbb a százasok, majd az ezresek egységrendjére.

3 Dani és Andris kitalálták a „Kerekítés játékát“, és elhatározták, hogy mindegyikük ír hat ötjegyű szá-
mot, melyet 70 000-re kerekítenek. A gyerekek felállították a következő szabályokat:
a. a Dani által írt számokban a tízezresek helyén 7-nél kisebb számjegy legyen;
b. az Andris által írt számokban a tízezresek helyén álljon a 7-es számjegy;
Írj te is hat számot, melyeket kerekíts 70 000-re, betartva a fiúk által meghatározott szabályokat.

23
1. Tanulási egység

Római számok
A XV. század második felében, az 1492-es esztendőben
Kolumbusz Kristóf felfedezte Amerikát.
Az első Föld körüli utazás az 1519 és 1522-es évek között
zajlott, a XVI. században.
Az MCMLXIX (1969)-es
évben pedig az ember eljutott
a Holdra.
Mondd el, miben különböz-
nek a pirossal írt számok a
kékkel írott számoktól.

Mit tudunk?
Római számok: I V X Római számokkal írott számok:
2 II; 4 IV; 6 VI;
Arab számok: 1 5 10 15 XV; 20 XX; 29 XXIX.

Fedezzük fel!
Római számok: L C D M
M
LCD
A nekik megfelelő természetes számok: 50 100 500 1 000
Számok alkotása római számokkal:
összeadással;
150 C L 660 DCL X 1 550 M DL
100 + 50 500 + 100 + 50 + 10 1 000 + 500 + 50

kivonással.
40 X L 400 CD 900 CM
50 – 10 500 – 100 1 000 – 100
Határozd meg a kisebb értékű számjegy helyét egy nagyobb értékű számjegyhez viszonyítva, amikor:
a. összeadjuk az értékeket; b. kivonjuk az értékeket.

Fedezd fel!
l Másold a füzetedbe számokkal helyettesítve a téglalapokat.
59 LIX 1 900 MC M 1 400 MC D
50 + (10 – 1) 1 000 + (1 000 – ) 1 000 + ( – )
Figyelem! Előbb a kivonást végezzük el, utána az összeadást.
24
Jegyezd meg!
l A római számokkal való írás nem helyiértékes. A római számok (számjegyek) megőrzik az
értéküket attól függetlenül, hogy hol van a helyük a szám írásában.
l A számok írásában az I, X, C, M számjegyek csak háromszor ismétlődhetnek.
l A számok írásában nem ismétlődik és nem is vonjuk ki a V, L, D számokat.

Gyakoroljunk!

1 Olvasd ki a római számokat, majd magyarázd meg az írásukat a javasolt megoldási minta szerint.
XXXIX 39, mert 10 + 10 + 10 + (10 – 1) = 39
XXXIX LVIII CXL XCV MCV MDC
2 Másold a szöveget a füzetbe kiegészítve a megfelelő római számokkal.
– A .................... osztályban vagyunk. Az osztályunkban .................... tanuló tanul.
– Egy könyvet olvasok, amit ebben az esztendőben adtak ki: .................... Eljutottam .................... fejezethez.
– A matematika versenyen a .................... értem el, a szomszédom pedig a .................... emeletről a ....................
díjat kapta.
3 Írd le római számokkal a románok történelmének jelentős dátumait:
• 1859 Moldva és Havasalföld egyesülésének éve;
• 1877 Románia állami függetlenségének kivívása;
• 1918 a román területek egyesülésének és Nagy Románia kialakításának éve.

4 Alkoss és írj számokat úgy, hogy az összes számjegyet csak egyszer használhatod fel. Fedezd fel az
összes lehetséges megoldást.
a. V X L b. C D L c. M C X

5 A képek alatt a Bukarestben található épületek befejezésének évszámait olvashatod.

MDCCCLXXXVIII MCMXXII MCMLIII MCMXLIV


Írd le ezeket az évszámokat arab számokkal.
Nézz utána, mit jelképeznek az épületek.

Dolgozzunk együtt!
Pálcikákból alakítsátok ki a következő számokat, majd változtassátok meg az egyik pálcikának a helyét
úgy, hogy a számok:
a. nagyobbak legyenek; b. kisebbek legyenek.

25
1. Tanulási egység Ismételjük át a tanultakat!
1 Számkártyákkal játszva a gyerekek ezt a számot alkották:
8 3 5 4 6
a. Olvasd ki a kialakított számot.
b. Mondd el, milyen egységrendet jelképez mindegyik számjegy a szám írásában, az adott minta
szerint:
a 8-as a tízezresek egységrendjét jelképezi
c. Írj a füzetedbe egy-egy számot, melyben:
• 5 a tízezreseket jelenti • 8 a százasokat jelenti
• 4 az ezreseket jelenti • 4 a tízeseket jelenti
• 6 a százasokat jelenti • 6 a tízezreseket jelenti
• 3 a tízeseket jelenti • 5 az ezresek egyeseit jelenti
• 8 az egyeseket jelenti • 3 az egyeseket jelenti

2 Bontsd összegekre a számokat. Írj több megoldást a javasolt megoldási minta szerint.
4 576 = 4 000 + 500 + 70 + 6 = 4 500 + 70 + 6 = 4 000 + 576 = 4 500 + 76
a. 4 576 b. 6 254 c. 23 672 d. 524 813

3 Olvasd ki az első sorban levő, arab számjegyekkel írt számokat, majd a második sor számait, melye-
ket római számokkal írtunk. Feleltesd meg egymásnak a kétféle írásmóddal írt számokat a javasolt
példa szerint.
729 DCCXXIX
376 473 2 921 69 687

MMCMXXI LXIX DCLXXXVII CCCLXXVI CDLXXIII

4 Hasonlítsd össze a számokat, másold a füzetbe, majd írd a -ba a megfelelő relációs jelet.
a. 3 578 978 b. 2 796 2 599 c. 23 678 23 876
989 2 015 7 253 7 615 78 315 78 351
2 583 9 162 6 399 6 395 173 418 713 418
9 974 13 102 9 874 9 874 826 602 862 602

5 Figyeld meg néhány folyam hosszát, majd


oldd meg a feladatokat.
l Duna – 2 850 km
l Rajna – 1 360 km
l Amazonas – 6 280 km
l Volga – 3 688 km
l Mississipi – 6 418 km
l Nílus – 6 671 km
a. Írd le az Amazonas-nál rövidebb folyóvi-
zek nevét.
b. Írd le a folyamok nevét hosszúságuk szerint növekvő sorrendben.
26
Ismételjük át a tanultakat!
6 Adottak a következő számjegyek: 5, 6, 1, 0.
Írd le az összes olyan négyjegyű, páros számot, melyet az adott számjegyekből alkottál úgy, hogy a
szám számjegyei különbözőek. Rendezd növekvő sorrendbe a kialakított számokat.
Írd le azokat a páratlan számokat, melyekben a tízesek helyén az 1-es számjegy áll.

7 Figyeld meg a számsorozatokat, majd válaszd ki azt, amelyikben a számokat növekvő sorrendbe írtuk.
A. 25 394 • 43 592 • 34 952 • 43 925 • 59 432 • 59 423;
B. 25 394 • 34 952 • 43 592 • 43 925 • 59 432 • 59 423;
C. 25 394 • 34 952 • 43 592 • 43 925 • 59 423 • 59 432.

8 Válaszd ki és írd a füzetedbe a halacskákra írt számok közül azokat a számokat, melyek:
360 489 487 603 310 903 312 682

310 816 584 930 59 817 535 921


a. 310 000 és 313 000 között találhatók; d. melyekben a százezresek egységrendjének
b. páratlanok – írd csökkenő sorrendbe; helyén a 3-as számjegy áll;
c. melyekben a tízesek egységrendjének helyén e. melyeket 600 000-re kerekítünk;
a 8-as számjegy áll; f. párosak – írd csökkenő sorrendben.
9 Írj négy számból álló sorozatot, melyben a számok:
a. párosak, a harmadik szám a 8 328;
b. páratlanok, a második szám a 6 387;
c. párosak, melyek közül az egyik szám 6 246;
d. páratlanok, az egyik szám a 4 197.
Figyelem! A c. és d. alpontoknál írd le az összes megoldást.

10 Adott az 52 376-os szám. Írj négy számot, melyeket ugyanabból a számjegyből alkottál úgy, hogy
teljesítsék a feltételeket:
a. páros számok és nagyobbak, mint az adott szám;
b. páratlan számok és kisebbek, mint az adott szám.
11 A gyerekek motorcsónakáztak. Íme, az általuk megtett távolságok:
Dóra – 8 458 m l Ákos – 7 695 m l Marci – 7 486 m l Hanna – 8 500 m l
Szabolcs – 7 508 m l Nóra – 8 870 m
Kerekítsd a számokat az ezresek egységrendjére, hogy megtudd, melyik gyermek tett meg a csónak-
kal majdnem 8 km-t (8 000 m-t).

27
1. Tanulási egység Mit tudok? Mennyit tudok?
1 Í rd le betűkkel az alábbi számokat:
a. 2 874; b. 16 564; c. 320 861.

2 Adottak a következő számok: 284 361, 62 582, 362 917, 84 628, 645 280, 802 979.
a. Közülük melyikben van a 6-os számjegy a tízezresek helyén?
b. Mely számok párosak?
c. Mely számok páratlanok?

3 H
 asonlítsd össze a számokat, és írd a négyzetekbe a megfelelő relációs jeleket.
a. 83 974 9 984; b. 21 975 21 795; c. 874 614 874 641.

4 K
 erekítsd a 256 814-as számot:
a. a százasok egységrendjére; b. a tízezresek egységrendjére; c. a százezresek egységrendjére.

5 Í rd csökkenő sorrendbe a számokat: 4 865, 23 594, 16 909, 425 613, 653 316, 16 990.

6 Í rd le római számokkal a következő adatokat:


a. az osztály, amelyikbe jársz;
b. az év hányadik hónapja december;
c. a 2016-os év.

7 B
 ontsd a 4 867-es számot a kért összegekre:
a. ezresek, százasok, tízesek és egyesek; b. százasok, tízesek és egyesek; c. tízesek és egyesek.

1 2 3 4 5 6 7
NJ a, b, c a, b, c a, b, c a, b, c 6 szám a, b, c a, b, c
J a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c 5 szám a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c
ES a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c 4 szám a/b/c a/b/c

Az újratanulás feladatai Fejlesztő gyakorlatok


1 M
 ondd meg, melyik számnak a helyét jelöltük 1 M
 ondd el, hány egyes, tízes, százas, ezres
a számegyenesen: és tízezres van a következő számokban
4 997 4 999 külön-külön:
a. 14 361;
4 998 b. 40 386;
a. 4 103; c. 5 003; c. 24 005.
b. 4 301; d. 50 003.
2 Í rj számokat, melyeknek alkotói:
2 Í rd le az adott számokat megelőző, illetve az a. 68 százas, 4 tízes és 3 egyes;
azokat követő számokat: b. 14 ezres, 5 százas és 3 tízes;
a. 5 874; b. 24 999; c. 875 998. c. 168 ezres, 8 százas és 6 egyes.

28
2. Tanulási egység

Természetes számok összeadása és kivonása


a 0 – 1000000-s számkörben az egységrend
átlépése nélkül és az egységrend átlépésével
 ermészetes számok összeadása és kivonása az egységrend átlépése nélkül
T
Természetes számok összeadása az egységrend átlépésével
Természetes számok kivonása az egységrend átlépésével
A z ismeretlen tag kiszámítása

29
2. Tanulási egység

Természetes számok összeadása és kivonása


az egységrend átlépése nélkül
Egy internetes általános műveltségi versenyen Marika 147 264
pontot gyűjtött, Irénke pedig 32 120 pontot.
a. Hány pontot gyűjtött a két lány együtt?
b. Hány pontra van még szüksége Irénkének, hogy annyi pontja
legyen, mint Marikának?

a. 147 264 + 32 120 = ?


b. 147 264 – 32 120 = ?

Mit tudunk?
2 8 3 4 + összeadandó 8 5 2 6 – kisebbítendő
1 1 5 5 összeadandó 4 1 0 4 kivonandó
3 9 8 9 összeg 4 4 2 2 különbség

Fedezzük fel!
a. 147 264 + 32 120 = 100 000 + 40 000 + 7 000 + 200 + 60 + 4 + 1 4 7 2 6 4 +
30 000 + 2 000 + 100 + 20 + 0 3 2 1 2 0
= 100 000 + 70 000 + 9 000 + 300 + 80 + 4 1 7 9 3 8 4
= 179 384
Válasz: 179 384 (pont)

b. 147 264 – 32 120 = 100 000 + 40 000 + 7 000 + 200 + 60 + 4 – 1 4 7 2 6 4 –


30 000 + 2 000 + 100 + 20 + 0 3 2 1 2 0
= 100 000 + 10 000 + 5 000 + 100 + 40 + 4 1 1 5 1 4 4
= 115 144
Válasz: 115 144 (pont)

Jegyezd meg!
+ 32120 – 32 120
147 264 179 384 147 264
l A kivonás az összeadás fordított művelete.
Az összeadás próbája: l összeadással l kivonással
1 4 7 2 6 4 + 3 2 1 2 0 + 1 7 9 3 8 4 – 1 7 9 3 8 4 –
3 2 1 2 0 1 4 7 2 6 4 1 4 7 2 6 4 3 2 1 2 0
1 7 9 3 8 4 1 7 9 3 8 4 = 3 2 1 2 0 1 4 7 2 6 4
30
A kivonás próbája: l összeadással l kivonással
1 4 7 2 6 4 – 1 1 5 1 4 4 + 3 2 1 2 0 + 1 4 7 2 6 4 –
3 2 1 2 0 3 2 1 2 0 1 1 5 1 4 4 1 1 5 1 4 4
1 1 5 1 4 4 1 4 7 2 6 4 1 4 7 2 6 4 = 3 2 1 2 0

Gyakoroljunk!
1 Fedezd fel az összegként felírt számokat.
a. 20 000 + 6 000 + 300 + 50 + 9 =
10 000 + 3 000 + 100 + 80 + 5 =
b. 500 000 + 40 000 + 8 000 + 300 + 10 + 3 =
800 000 + 30 000 + 6 000 + 200 + 20 + 2 =

2 Végezd el az összeadásokat, majd ellenőrizd az eredményt kivonással.


a. 82 698 + 116 201 b. 125 346 + 233 423 c. 425 342 + 234 615

3 Végezd el a kivonásokat, majd ellenőrizd az eredményt összeadással és kivonással.


a. 925 846 – 314 523 b. 989 485 – 627 243 c. 896 785 – 534 231

4 Számítsd ki: a. a 34 573 és 25 215 számok összegét; b. a 43 694 és 21 532 számok különbségét.

5 Számítsd ki a legnagyobb és a legkisebb ötjegyű, különböző számjegyekkel írt számok összegét.

6 Melyik igaz és melyik hamis az alábbi mondatok közül? Tedd igazzá a hamis mondatokat:
a. a relációjel megváltoztatásával; A. 25 132 + 132 431 > 23 415 + 132 431
b. módosítva az összeadandókat. B. 821 523 + 36 435 < 813 345 + 36 434

7 Az alábbi táblázatba egy országos versenyre beiratkozott gyerekek számát írták. Figyeld meg a
táblázat adatait és válaszolj a kérdésekre.
életkor szeptember október november
6 – 11 év 23 430 24 224 20 230
12 – 18 év 12 210 11 112 10 120
a. Összesen hány 6 – 11 éves gyerek iratkozott be?
b. Hány gyerek iratkozott be októberben?
c. Mennyi a különbség a két korosztály szeptemberi adatai között?

Dolgozzatok párban!
Egy tanuló megfogalmaz egy kérdést az előző táblázat adatai szerint, a társa válaszol.
Cseréljetek szerepet!
31
2. Tanulási egység

Összeadás az egységrend átlépésével


a. Összeadás az egységrend egyszeri átlépésével
A történelmi múzeumban tett látogatás során Misi és Marika
több információt is megtudott a múzeum gyűjteményeiről.

14 326 régi érme és


9 243 dísztárgy van a
gyűjteményünkben.

Számítsátok ki,
hány darab van a
két gyűjteményben
összesen.
14 326 + 9 243 = ?
Mit tudunk?
1 1 1 Hány egységrendátlépés van
2 3 8 + 2 5 9 2 + 3 8 4 2 +
mindegyik gyakorlatban? Me-
3 2 9 1 3 8 3 2 5 3 4
lyik egységrendnél vannak
5 6 7 3 9 7 5 6 3 7 6
ezek?

Fedezzük fel!
14 326 + 9 243 = 10 000 + 4 000 + 300 + 20 + 6 + 1
9 000 + 200 + 40 + 3 1 4 3 2 6 +
= 10 000 + 13 000 + 500 + 60 + 9 = 9 2 4 3
= 23 569 2 3 5 6 9

Válasz: 23 569 (példány)

Megértettem! Az
ezresek összeadásából
kialakult egy tízezres.

Fedezd fel!
l Számítsd ki a 283 125 és 254 653 számok összegét.
2 8 3 1 2 5 + l Másold le a füzetedbe és fejezd be az összeadást.
2 5 4 6 5 3 l Nevezd meg az egységrendet, melynél a számok összege
7 7 7 8 meghaladja a tízet.

l Írj a füzetedbe egy összeadást az ezresek egységrendjének átlépésével és egy összeadást a tízezresek
egységrendjének átlépésével, majd számold ki az összegeket.

32
Gyakoroljunk!

1 Számítsd ki, majd ellenőrizd összeadással.


a. 6 283 + 4 516 b. 32 971 + 38 026 c. 732 516 + 193 272
7 326 + 5 263 84 236 + 45 342 523 432 + 383 427
5 847 + 9 120 66 308 + 41 590 609 127 + 283 342

2 Számítsd ki: a. a 8 596 és 2 302 számok összegét;


b. a 2 728-nál 3 214-gyel nagyobb számot.

3 Csoportosítsd kedvezően a z összeadandókat, hogy könnyebben végezhesd el az összeadásokat.


a. 126 + 127 + 128 + 2 124 + 2 123 + 2 122 b. 11 307 + 11 308 + 11 309 + 21 + 22 + 23

4 A műveletek elvégzése nélkül mondd meg, milyen relációs jelet kell a négyzetekbe írni, hogy igaz
kijelentéseket kapj.
a. 23 573 + 35 436 35 436 + 23 573 c. 9 573 + 13 325 12 184 + 18 372
b. 32 492 + 16 308 20 184 + 14 308 d. 4 832 + 1 153 – 1 153 4 832
Bizonyítsd mindegyik jel használatát.

5 Misi kapkodva végezte el az alábbi gyakorlatokat.


a. Becsléssel állapítsd meg az összeget a példa szerint, hogy megtaláld a hibásan elvégzett gyakorla-
tokat.
b. Számológép használatával oldd meg a hibásan megoldott gyakorlatokat.
45 491 + 11 492 = 37 083 56 324 + 38 553 = 94 877
174 346 + 635 233 = 809 579 56 324 56 000
425 978 + 253 015 = 232 953 38 553 39 000
624 845 + 32 148 = 656 993 összeg 95 000

6 Írd le a 865 768-at két olyan szám összegeként, melyek:


a. páros számok; b. páratlan számok.

7 Számítsd ki három, egymást követő páratlan szám összegét, tudva, hogy a harmadik szám a 213 233.

8 Számítsd ki három, egymást követő páros szám összegét, tudva, hogy egyikük 12 320. Keresd meg a
feladat összes megoldását.

9 Egy múzeum számára 13 833 darab, a kulturális tevékeny-


ségeket magába foglaló szórólapot nyomtattak és 1 520-szal
többet a gyűjtemények bemutatásához. Hány szórólapot
nyomtattak összesen?

10 Ha a + b = 1 450, b + c = 1 231, és a + c = 2 242, Számítsd ki a


három szám összegének kétszeresét.
33
2. Tanulási egység

Összeadás az egységrend átlépésével


b. Összeadás az egységrend többszöri átlépésével
Egy könyvtár 26 583
kötet található az Ide-
gen írók kategóriájá-
ban és 27 879 kötet a
Román írók kategóriában.

Összesen hány kötetet jegyeztek fel a könyvtárban?

Mit tudunk?
1 1 1 1 1 Hányszor lépjük át az egységrendet az adott összeadá-
5 7 4 + 4 8 7 5 +
sokban külön-külön?
3 9 6 3 7 6 6
Nevezd meg az egységrendeket, melyeknél a számjegyek
9 7 0 8 6 4 1
összege nagyobb, mint 10.

Fedezzük fel!
26 583 + 27 879 = 20 000 + 6 000 + 500 + 80 + 3 + 1 1 1 1
20 000 + 7 000 + 800 + 70 + 9 2 6 5 8 3 +
2 7 8 7 9
= 40 000 + 13 000 + 1 300 + 150 + 12
5 4 4 6 2
= 54 462
Hány egységrendátlépést tartalmaz a művelet? Válasz: 54 462 (kötet)

Megértettem! Az ezresek összeadásából


lett egy tízezres, a gyakorlat pedig négy
egységrendátlépést tartalmaz.

Fedezd fel!
l Másold le a füzetbe, majd folytasd az össze- l Becsléssel állapítsd meg az összeget, a százez-
adásokat. resek egységrendjére kerekítve a számokat.
l Ellenőrizd az eredményt összeadással.
866 987 + 123 682 = ?
866 987 900 000
1 1 1 123 682 100 000
2 4 8 5 6 + 6 8 5 8 6 7 + becsült összeg 1 000 000
4 9 6 7 8 1 9 7 3 7 5 a. 352 654 + 138 572 = ?
3 4 3 2 b. 324 816 + 518 396 = ?
34
Gyakoroljunk!

1 Számítsd ki, majd ellenőrizd az eredményt, felcserélve az összeadandókat.


a. 236 632 + 24 578 b. 297 576 + 168 982 c. 297 531 + 479 258
57 397 + 426 684 276 812 + 237 188 629 847 + 288 719

2 Számítsd ki a 265 867-et megelőző, illetve követő számok összegét.

3 Csoportosítsd kedvezően az összeadandókat, hogy gyorsabban számolj.


a. 437 285 + 4 001 + 3 999 + 2 715
b. 44 666 + 11 778 + 66 444 + 77 212
c. 285 330 + 14 670 + 56 789 + 53 211

4 Június hónapban 8 969 turista érkezett egy üdülőhelyre, júliusban pedig 1 574-gyel többen, mint
júniusban, de 3 582-vel kevesebben, mint augusztusban. Hány turista érkezett az üdülőhelyre a
három hónapban összesen?

5 Másold a füzetedbe a gyakorlatokat, és helyettesítsd az üres négyzeteket a megfelelő számokkal úgy,


hogy igaz kijelentéseket kapj.
a. 8 458 + = 8 458 – b. 5 796 + – = 5 796 c. 48 594 + = + 1 436

6 A 14 397 és 15 396 összegéhez add hozzá a legnagyobb ötjegyű természetes számot, melyet különböző
számjegyekkel írunk.

7 Számítsd ki az összes 3a 572, alakú természetes szám összegét, melyben az a:


a. páros szám és kisebb, mint 8;
b. páratlan szám, és nagyobb, mint 3.

8 Andris és Irénke számolásban versenyeznek. A 99 999 + 1 497 gyakorlatot oldották meg. Figyeld
meg, hogyan számolt mindegyikük. Mit gondolsz, melyikük fejezte be hamarabb?

Írásban számolok.

9 9 9 9 9 +
Én pedig így fogok gondolkodni:
1 4 9 7
1 0 1 4 9 6 (99 999 + 1) + (1 497 – 1) =
100 000 + 1 496 = 101 496

Számolj te is, használva az Irénke által felfedezett gyorsszámolás eljárását.


a. 9 996 + 2 357 b. 20 995 + 4 587 c. 17 995 + 2 135

35
2. Tanulási egység

Kivonás az egységrend átlépésével


a. Kivonás az egységrend egyszeri átlépésével

Megtudtam, hogy
a Természetrajzi
Múzeum rovargyűj-
teményében 955 558
példány van. Igen. A gerincesek gyűjteménye
pedig 46 435 példányt számlál!

Mennyi a különbség a múzeum gyűjteményeinek példány-


száma között? 955 558 – 46 435 = ?

Mit tudunk?
10 10 10 Hány egységrend átlépést
3 8 4 – 5 4 8 – 3 1 4 6 –
tartalmaz mindegyik példa?
1 5 6 2 7 3 1 5 2 3
Esetenként nevezd meg ezt az
2 2 8 2 7 5 1 6 2 3
egységrendet.

Fedezzük fel!
10 8–5=3
9 5 5 5 5 8 – 5 < 6; egy tízezres átalakul ezresekké
4 6 4 3 5 5–3=2 10 + 5 = 15 15 – 6 = 9
9 0 9 1 2 3
5–4=1
Maradt 4 tízezres (5 – 1 = 4).
4–4=0

Válasz: 909 123 (példány)


Megértettem! Ez egy
kivonás az ezresek
egységrendjének
átlépésével.

Fedezd fel!
10 l Számítsd ki a 382 368 és 145 245 különbségét.
3 8 2 3 6 8 – l Másold a füzetedbe, és folytasd a kivonást.
1 4 5 2 4 5 l Nevezd meg azt az egységrendet, amelyiknél átlépted a 10-et.
7 1 2 3

36
Gyakoroljunk!

1 Számold ki, majd ellenőrizd a próbáját összeadással és kivonással.


a. 4 269 – 2 435 b. 34 675 – 27 543 c. 425 675 – 362 543
8 634 – 5 823 80 896 – 75 674 603 525 – 412 314

2 Számítsd ki a számok közti különbséget:


a. 50 024 és 34 012; b. 284 516 és 91 304; c. 120 875 és 16 543.

3 Mennyivel nagyobb a 23 859, mint a 18 824?

4 Mennyi a különbség a legnagyobb, hat különböző számjeggyel írt szám, valamint a 17 589 és a
21 645 számok összege között?

5 Egy matematika versenyen a Marika és Tibi pontszámai közötti különbség 347 pont. Mennyi a Tibi
pontszáma, ha Marika 1 268 pontot ért el? Hány megoldása lehet a feladatnak?
Alkoss egy hasonló feladatot a negyedikes tanulók által gyűjtött újrahasznosítható anyagokról.

6 Egy bicikli és egy számítógép ára együtt 3 708 lej, egy televízió és egy számítógép ára pedig összesen
14 298 lej. Mennyi a különbség a bicikli és a televízió ára között?

7 A 18 275 és 7 984 számok összegéből vond ki a 35 842 és 18 630 számok összegét.

8 Három szám összege 14 596. Az első két szám összege 9 243. A harmadik szám 1 620-szal nagyobb,
mint a második szám. Számítsd ki a három számot.

9 Alkoss egy feladatot az alábbi ábra szerint. Figyelj a feladat minden adatára.

6 842 + c A c pedig 584-gyel


a+b +c kisebb, mint az a.
8 673

Játék
Fedezzétek fel a hiányzó számjegyeket, és alkossátok újra a kivonásokat.
Dolgozzatok párban.
3 2 4 – 1 0 3 – 5 2 4 – 6 3 2 6 –
* * *9 * *2 *3 *
*2 1 88 *0 63 = 1
*2 *1 *5 2 2 2
* 3
*7 13 * *5
* * * * *
37
2. Tanulási egység

Kivonás az egységrend átlépésével


b. Kivonás az egységrend többszöri átlépésével
A csillagvizsgálóban tett látogatásakor Tibi a következő
információkat tudta meg a naprendszerünk aszteroidáinak és
üstököseinek számáról.
– 2013-ban 625 782 aszteroidát és üstököst jegyeztek fel;
– 2015-ben pedig 674 275 aszteroidát és üstököst.

Mennyi a különbség a két feljegyzés között?


674 275 – 625 782 = ?

Mit tudunk?
10 10 10 10 10
 ány egységrendátlépés van mindegyik példában?
H
8 2 4 – 2 4 5 6 –
Nevezd meg mindegyik egységrendet, amelyiknél
6 5 7 1 9 6 7
átléptés történt.
1 6 7 = 4 8 9

Fedezzük fel!
10 10 10
5 – 2 = 3 (egység)
6 7 4 2 7 5 –
6 2 5 7 8 2 7 < 8; egy százas átalakul 10 tízessé
= 4 8 4 9 3 10 + 7 = 17 17 – 8 = 9

Maradt egy százas (2 – 1 = 1); 1 < 7 egy ezres


átalakul 10 százassá 10 + 1 = 11 11 – 7 = 4

Maradt 3 ezres (4 – 1 = 3); 3 < 5 egy tízezres 10 ezrest jelent


10 + 3 = 13 13 – 5 = 8

maradt 6 tízezres (7 – 1 = 6) 6–2=4

6 – 6 = 0 (százezres) Válasz: 48 493

Fedezd fel!
l Mennyi a különbség a 300 356 és a 262 437, 9 9 10 10 10 10
valamint 178 967 számok mindegyike között? 3 0 0 3 5 6 – 3 0 0 3 5 6 –
l Másold a füzetedbe, majd folytasd a kivonást. 2 6 2 4 3 7 1 7 8 9 6 7
l Nevezd meg az egységrendeket, melyeknél átlépés = 3 7 9 1 9 8 3
történt.
38
Gyakoroljunk!

1 Számítsd ki írásban. Ellenőrizd, hogy jól dolgoztál-e, elvégezve a próbát összeadással és kivonással is.
a. 36 526 – 28 635 b. 280 026 – 89 275 c. 101 384 – 75 609
61 382 – 46 859 784 005 – 708 906 340 510 – 265 520

2 Számítsd ki, mennyivel nagyobb 900 000 az alábbi számok mindegyikéhez képest:
a. 643 134; b. 28 999; c. 543 236.

3 A 364 528 és 286 439 számok összegéből vond ki a különbségüket.

4 Figyeld meg a táblázatot, és válaszolj a kérdésekre.


a. Hány méterrel magasabb a Negoiu a Királykőhöz képest?
b. Hány méterrel magasabb a Királykő a Rarău csúcshoz
A hegycsúcs neve Magassága
képest?
Negoiu 2 535 m
Fogalmazz meg további két kérdést a táblázat adatai
alapján. Rarău 1 651 m
Hogy hívják hazánk hegyeit? Mont Blanc 4 810 m
A felsorolt hegycsúcsok között megtalálható az Alpok
Királykő 2 238 m
egyik hegycsúcsa is. Melyik ez? Nézz utána, hol található!
Nagy-Páring 2 519 m
5 Számolj gyorsan a javasolt megoldási minta szerint.

896 – 99 = 896 – 100 + 1 Megértettem!


= 796 + 1 99 = 100 – 1
100 – 1
= 797 999 = 1 000 – 1

a. 762 – 99 b. 9 345 – 999 c. 10 748 – 9 999 d. 237 845 – 99 999

6 Számítsd ki a különbséget a legkisebb, hat különböző számjeggyel írt szám és a legnagyobb:


a. öt számjeggyel írt szám között; b. öt különböző számjeggyel írt szám között.

7 Írj négy pár természetes számot úgy, hogy a számpárok közötti különbség minden esetben 2 989
legyen.

8 Három természetes szám összege 37 122. Az első két szám összege 23 970, az utolsó két szám
összege pedig 27 548. Számítsd ki a három számot!

9 Írd le a 45 274-t két szám különbségeként, úgy, hogy a számok:


a. párosak; b. páratlanok.
39
2. Tanulási egység

Az ismeretlen szám kiszámítása


Hogyan lehet egyensúlyba hozni a mérleget? A dobozban
gémkapcsok vannak.

1 143
2 215

I. mód II. mód


a gémkapcsot teszünk a B dobozba. Kiveszünk b gémkapcsot az A dobozból.
1 143 + a = 2 215 2 215 – b = 1 143
a = 2 215 – 1 143 b = 2 215 – 1 143
a = 1 072 b = 1 072
1 143 + 1 072 = 2 215 2 215 – 1 072 = 1 143

Miután 1 240 könyvet adományoztak egy iskolának, még maradt 875 könyv. Hány könyv volt eredetileg?
– 1 240 + 1 240
x 875 x 875

x – 1 240 = 875
x = 875 + 1 240
x = 2 115
2 115 – 1 240 = 875

Fedezd fel!
Figyeld meg a mérlegeket, majd egészítsd ki a gyakorlatokat a füzetedben, hogy kiszámítsd az ismeretlen
számot. Számolj!
845 ceruzából maradt 513.
Hány ceruzát adományoztak?

l 1 230 + = lb– = l 845 – =

40
Gyakoroljunk!

1 Számítsd ki az ismeretlen számot.


a. 9 315 + x = 10 987 b. x – 3 197 = 5 142 c. 9 820 – x = 1 874
x + 389 = 9 781 x – 8 917 = 14 320 5 002 – x = 2 153

2 Olvasd el a gyerekek mondatait, majd oldd meg a feladatokat.

Gondoltam egy számra, Én is gondoltam egy számra,


kivontam belőle 875-öt és de összeadtam a 875-tel és
1 347-et kaptam. 1 347-et kaptam.

l Mit gondolsz, ugyanarra a számra gondolt a két gyermek?


l Írd le a műveletet, mellyel ki tudod számolni az ismeretlen számot mindkét esetben, majd számolj.

3 Másold át a táblázatot a füzetedbe, majd töltsd ki az üres téglalapokat.

a 23 840 7 584 a 14 902

b 8 958 b 5 143 26 543

a+b 45 315 13 402 20 030 a–b 7 286 5 186 18 598

4 Írd le mindegyik feladat megoldását az ismeretlent tartalmazó művelettel, majd számítsd ki.
a. Marikának volt 1 247 leje. Ebből kifizetett egy táborjegyet, és még maradt 282 leje. Hány leje volt
Marikának?
b. Tibi vásárolt egy szótárt 96 lejért, és maradt 45 leje. Hány leje volt Tibinek eredetileg?
c. Irénke megtakarított egy bizonyos összeget, melyhez a nagymamája adott még 825 lejt. Hány leje
volt a kislánynak eredetileg, ha most 2 050 leje van?

Játék
Fedezd fel a hiányzó számokat.
5 386 8 596 – ? 2 418
+ 1 394 12 845 20 408 – ? 9 526
147 603 145 305 – ? 65 149
41
2. Tanulási egység Ismételjük át a tanultakat!
1 Végezd el a számításokat, majd ellenőrizd az ellentétes művelettel.
a. 25 876 + 14 625 b. 264 540 – 158 963 c. 300 200 – 18 942
162 594 + 25 840 82 314 – 8 769 100 000 – 25 674

2 Számítsd ki a 12 676 és 987 számok összege, valamint a 12 675 és 986 számok összege közti
különbséget.
Alaposan figyeld meg az adott számokat.

3 Számítsd ki az összeadandók kedvező csoportosításával.


a. 101 + 102 + 103 + 1 899 + 1 898 + 1 897 b. 23 425 + 11 832 + 16 475 + 9 068

4 Másold a füzetedbe, majd egészítsd ki a téglalapokat a megfelelő számokkal.


a. 14 365 + = 14 365 – Én egyetlen művelet
elvégzésével is tudok
b. 7 964 + 8 209 = + 7 964
válaszolni! És te?
c. 3 964 + – = 3 964

5 Marika össze akarta adni a 14 318-at a 9 308-cal.


Figyelmetlenségből kivonta őket egymásból. Mi a
kívánt és a kapott eredmény közötti különbség?

6 Két szám közötti különbség 7 435. A számok egyike 14 526. Számítsd ki a két szám összegét.
Fedezd fel a feladat összes megoldási lehetőségét.

7 Írd le a 13 421-et:
a. két természetes szám összegeként; b. két természetes szám különbségeként.

8 Másold a füzetbe a gyakorlatokat, majd írd a négyzetekbe a megfelelő relációs jeleket.


a. 452 814 + 265 163 452 814 – 265 163
b. 32 736 – 28 815 32 736 – 29 581
c. 9 576 + 18 531 5 976 + 18 531

9 Írd le a 10 468, 148 098 és 105 480 számokat:


a. két szám összegeként; b. három szám összegeként; c. két egyenlő szám összegeként.

Dolgozzatok párban
Szandi és Misi a „matematikusok“ játékot játsszák. Szandi megoldott egy összeadást, Misi a számok
kerekítésével ellenőrzi az eredményt.
Melyik lehet a Szandi által megoldott művelet, amennyiben Misi így ellenőrizte:
830 000 + 70 000 = 900 000
Játsszatok hasonlóan a padtársaddal, és fedezzetek fel öt lehetőséget a Szandi által megoldott
gyakorlathoz.
42
Ismételjük át a tanultakat!
Portfólió
A mellékelt lapocskákon egy család egy hónapos költségvetését láthatod.

Jövedelem: Költségek:
• apa – 2 340 lej • közköltség _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 550 lej
• anya – 2 280 lej (telefon, villany, gáz stb.)
• élelmiszerek _ _ _ _ _ _ _ _ 1 000 lej
• turisztikai tevékenységek _ _ 500 lej
Számítsd ki: (kirándulások, látogatások)
• a család jövedelmét • kulturális tevékenységek _ _ 400 lej
• a havi összkiadást • ruházat, lábbeli _ _ _ _ _ _ _ 800 lej
• a havi megtakarítást • egyéb költségek _ _ _ _ _ _ _ 200 lej
• részletek fizetése _ _ _ _ _ _ 450 lej

l Állíts össze egy saját költségvetést, melybe leírod, hogyan rendezted a zsebpénzed egy hónapon
keresztül.
l Őrizd meg ezt a lapot a személyes portfóliódban.

Projekt –csoportmunkában
Alakítsatok hat tanulóból álló csoportokat, majd osszátok szét egymás között az alábbi feladatokat.
Mindegyik tanuló elkészíti az önálló munkalapját, majd közösen beszéljétek meg és elemezzétek ezek
tartalmát a csoporton belül.
1. lap – Írj olyan szavakat és kifejezéseket, melyek az összeadás műveletének elvégzését feltételezik.
Rajzokkal is ábrázolhatod a kifejezéseket.
2. lap – Adj számpéldákat az összeadás tulajdonságainak bemutatására.
3. lap – Mutass be két gyorsszámolási módot, melyeknek alapja a számok alkotása és bontása, melyeket
összeadások és kivonások elvégzésénél alkalmazol.
4. lap – Számok használatával mutasd be az ismeretlenszámítás módjait.
5. lap – Írj kifejezéseket, melyek kivonás elvégzését feltételezik.
6. lap – Mutass be néhány konkrét élethelyzetet, melyekben összeadást és kivonást alkalmazunk.

„jött“ +4 a+x=b
... ...
1. lap

4. lap

a+b=b+a „elment“ –4
3 586 + 13 840 = ... ...
2. lap

5. lap

1 + 2 + 3 + ... + 99 + 100 = bevásárlásnál


...
843 + 999 =
3. lap

6. lap

1 000 – 1
...

43
2. Tanulási egység Mit tudok? Mennyit tudok?
1 Számítsd ki.
a. 8 275 + 6 596 b. 9 786 – 3 273 c. 43 060 – 39 687

2 Számítsd ki az ismeretlen tagot.


a. 15 381 + x = 24 981 b. x – 15 386 = 24 357 c. 35 846 – x = 18 998

3 Számítsd ki:
a. a 8 974 és 7 645 összegét; b. a 29 816 és 16 982 c. 10 845-nél 317-tel nagyobb
különbségét; számot.

4 Írd le a 51 483 számot mint:


a. tízezresek, ezresek, száza- b. két természetes szám c. három természetes szám
sok, tízesek és egyesek összege; összege.
összege;

5 A lenti játékos számok egy aritmetikai műveletből ugrottak ki. Helyezd őket a helyükre, kialakítva
az eredeti műveletet.
= 2 486 6 574 9 060
Keress három megoldást.

6 Három természetes szám összege 73 103. Az első két szám összege 48 527, a harmadik szám pedig
12 201-gyel nagyobb, mint a második szám. Számítsd ki a három számot.

7 Helyettesítsd a négyzeteket a megfelelő jelekkel úgy, hogy igaz kijelentéseket kapj.


a. 26 754 + 14 528 26 574 – 9 375 b. 45 736 + 23 316 23 316 + 45 736
c. 16 384 – 9 315 16 384 – 9 315

1 2 3 4 5 6 7
három helyes teljes
NJ a, b, c a, b, c a, b, c a, b, c a, b, c
művelet megoldás
két helyes két számot
J a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c
művelet számol ki
egy helyes egy számot
ES a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
művelet számol ki

Az újratanulás feladatai Fejlesztő gyakorlatok


Helyettesítsd számokkal a téglalapokat. Számítsd ki az összegeket.
3 584 + 4 865 = 3 000 + + 80 + + a. 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 = ?
b. 1 + 2 + 3 + 4 … 96 + 97 + 98 + 99 + 100 = ?
+ 800 + +
+ + +

44
3. Tanulási egység

Természetes számok szorzása


a 0 – 1000000 számkörben
S zámok szorzása 10-zel, 100-zal, 1 000-rel
Legfennebb háromjegyű számok szorzása
– szorzás egyjegyű számmal
– szorzás kétjegyű számmal
– szorzás legfennebb háromjegyű számmal

45
3. Tanulási egység

Szorzás 10-zel, 100-zal, 1 000-rel


A kis természetvédők „papírfa“-köre eltervezte, hogy
havonta 100 darab, egyenkét 10 kilogramos csomag hulladék
papírt gyűjtenek. Hány kilogramm újrahasznosítható papírt
fognak gyűjteni három hónap alatt?

100 × 10 = 1 000

3 × 1 000 = ?

Mit tudunk?
3 × 10 = 30 8 × 100 = 800  gy számot úgy szorzunk 10-zel, hogy a szám
E
7 × 10 = 70 5 × 100 = 500 végére írunk egy nullát.
Egy számot úgy szorzunk 100-zal, hogy a szám
végére írunk két nullát.
Fedezzük fel!
3 × 1 000 = ? Hány nullát írunk a szám végére akkor, ha 1 000-
3 × 1 000 = 1 000 + 1 000 + 1 000 = 3 000 rel szorzunk?
3 × 1 000 = 3 × (10 × 100) =
= (3 × 10) × 100 =
= 30 × 100 = 3 × 1 000 = 3 000
= 3 000

Fedezd fel!
l A fenti számítási módot alkalmazva számítsd ki a szorzatokat. Dolgozz a füzetedben.
23 × 1 000 = 23 × (10 × )= 423 × 1 000 = 423 × (10 × 100) =
= (23 × )× = = (423 × )× =
= × = = × =
= =
23 × 1 000 = 423 × 1 000 =

l Másold a füzetedbe és számítsd ki a szorzatokat.


3 × 30 3 × 300 3 × 3 000
3×3× 3× × 3× ×
9× = 9× = 9× =
46
Gyakoroljunk!

1 Számolj gyorsan.
a. 5 × 10 b. 45 × 10 c. 164 × 10 d. 101 × 10
50 × 10 45 × 100 164 × 100 101 × 100
55 × 10 45 × 1 000 164 × 1 000 101 × 1 000

2 Számítsd ki azokat a számokat, melyek:


a. 100-szor nagyobbak, mint 87, 453, 5 943;
b. 1 000-szer nagyobbak, mint 9, 79, 379;
c. 1 000-rel nagyobbak, mint 9, 79, 379.

3 Keresd meg a legkisebb szorzatot, melyet úgy kapsz meg, hogy összeszorzol két számot, mely:
a. két számjegyből áll; b. három számjegyből áll.

4 Írd a 600, 900, 400, 200, 500 és 700 számokat két szorzótényező szorzataként, melyek közül az egyik
100, az alábbi példa szerint.
900 = 9 × 100

5 Írd a 2 000, 5 000, 7 000, 3 000, 9 000 és 30 000 számokat két szorzótényező szorzataként, melyek
közül az egyik legyen:
a. 1 000; b. 100; c. 10.
4 000 = 4 × 1 000; 4 000 = 40 × 100; 4 000 = 400 × 10

6 Számítsd ki a szorzatokat, összeszorozva a következő számokat:


a. azonos számjegyekkel írt háromjegyű szám és 1 000;
b. azonos számjegyekkel írt háromjegyű páratlan szám és 100;
c. azonos számjegyekkel írt négyjegyű páratlan szám és 100.

7 Bontsd fel a 3 764, 5 945, 8 726 és 9 847 számokat szorzatok összegére úgy, hogy az egyik tényező
legyen 1 000, 100 vagy 10, az alábbi példa szerint.
3 764 = 3 × 1 000 + 7 × 100 + 6 × 10 + 4

Dolgozzatok párban!
Szandi és Andris „matematikus“-t játszanak. Ők így Andris:
írták fel szorzatok összegeként a 23 574 számot. Egy 23 574 = 23 × 1 000 + 5 × 100 + 7 × 10 + 4
osztálytársaddal együtt írjátok a 5 843, 26 315 és
423 527 számokat szorzatok összegeként. Keressetek Szandi:
legalább két-két megoldást mindegyik szám esetében. 23 574 = 23 × 1 000 + 57 × 10 + 4

47
3. Tanulási egység

Szorzás egyjegyű számmal


az egységrend átlépése nélkül
A Retyezát-hegységben rendezett egyik környezetvédelmi
tevékenység során egy önkéntes csoport 1 232 zsák hulladékot
gyűjtött. Hány kilogramm hulladékot gyűjtöttek az önkénte-
sek összesen, ha tudjuk, hogy egy zsák tömege 3 kilogramm?

1232×
3

Mit tudunk?
34 × 2 = (30 + 4) × 2 = 3 4 × 234 × 2 = (200 + 30 + 4) × 2 = 2 3 4 ×
= 30 × 2 + 4 × 2 = 2 = 200 × 2 + 30 × 2 + 4 × 2 = 2
6 8 4 6 8
= 60 + 8= = 400 + 60 + 8 =
= 68 = 468

Fedezzük fel!
1 232 × 3 = ?
1 232 × 3 = (1 000 + 200 + 30 + 2) × 3 = 1 2 3 2 ×
= 1 000 × 3 + 200 × 3 + 30 × 3 + 2 × 3 = 3
= 3 000 + 600 + 90 + 6 = 3 6 9 6
= 3 696

Fedezd fel!
l Másold a füzetedbe, majd egészítsd ki a megfelelő számokkal.
23 123 × 3 = (20 000 + 3 000 + + + )×3=
= × 3 + 3 000 × + ×3+ ×3+ ×3=
= + + + + =
=
243 213 × 2 = (200 000 + 40 000 + + + + )×2=
= ×2+ ×2+ × + × + ×2+ × =
= + + + + + =
=
48
Gyakoroljunk!

1 Számítsd ki a szorzatot írásban.


a. 32 × 3 b. 302 × 3 c. 1 420 × 2 d. 32 140 × 2
42 × 2 230 × 3 4 201 × 2 21 320 × 3

2 Számolj a példa szerint.


a. 340 × 2 b. 2 320 × 2 c. 24 300 × 2
2 3 0 0 ×
2 130 × 3 1 230 × 3 32 200 × 3
4 6 0 0 240 × 2 4 100 × 2 42 320 × 2

3 Írd a 840, 4 220 és 2 840 számokat két szám szorzataként, melyek közül az egyik legyen egyjegyű.

4 Adott a 4 230 szám. Írd le azt a számot, amelyik:


a. 2-vel nagyobb; b. 2-vel kisebb; c. 2-szer nagyobb.

5 Másold le a füzetbe, majd egészítsd ki a megfelelő relációs jelekkel a számítások elvégzése nélkül.
Indokold a válaszod.
a. 324 × 2 234 × 2 b. 326 × 0 236 × 1 c. 43 × 2 2 × 43

6 Egy környezetvédelmi kör tagjai újraerdősítési akcióban vettek részt: elültettek 124 bükkfát, két-
szer több tölgyfát, hársfát pedig annyit, amennyi bükkfát és tölgyfát együttvéve. Hány fát ültettek
el összesen a környezetvédők?

7 Végezd el a számításokat a füzetben, majd egészítsd ki a szorzatoknak megfelelő betűkkel. Megfejté-


sül megtudhatod, mennyi papírt kell újrahasznosítani 17 fa megmentéséhez.

420 × 2 1 200 × 4 333 × 2 222 × 3 423 × 2

846 666 4 800 840


A N O T

Csoportmunka
PROJEKT: Készítsetek egy környezetvédelmi plakátot, mely
bemutatja a 7. feladat megfejtéseként kapott információt.
Rendezzetek kiállítást, majd a galérialátogatás módszerével
válasszátok ki/ szavazzátok meg a legeredetibb plakátot.
Az első három (legjobb) helyezett plakát kitehető környezetvédelmi
tevékenységek alkalmával az iskola hirdetőtáblájára.

49
3. Tanulási egység

Szorzás egyjegyű számmal


az egységrend átlépésével
Egy önkéntes szervezet fiataljai turistajelzésekkel láttak
el 9 hegyvidéki útvonalat. Hány jelet festettek összesen, ha
tudjuk, hogy mindegyik útvonalon 125 helyet jelöltek meg
tájékozódási jelekkel?

Mit tudunk?
38 × 3 = (30 + 8) × 3 = 2 192 × 4 = (100 + 90 + 2) × 4 = 3
3 8 × 1 9 2 ×
= 30 × 3 + 8 × 3 = 3 = 100 × 4 + 90 × 4 + 2 × 4 = 4
= 90 + 24 = 1 1 4 = 400 + 360 + 8 = 7 6 8
= 114 = 768
Nevezzük meg mindegyik példában az egységrendet amelyiknél átlépés történt.

Fedezzük fel!
4 9 × 5 = 45
125 × 9 = ? 1 2 5 × 45 4 tízes + 5 egyes
9
125 × 9 = (100 + 20 + 5) × 9 =
5
= 100 × 9 + 20 × 9 + 5 × 9 = 2 4 9 × 2 = 18; 18 + 4 = 22
= 900 + 180 + 45 = 1 2 5 × 22 tízes 2 százas és 2 tízes
9
= 1 125
2 5
2 4
 ány egységrendátlépés van a gyakorlatban?
H 1 2 5 × 9 × 1 = 9; 9 + 2 = 11
Melyik egységrendnél? 9
1 1 2 5

Fedezd fel!
l Másold a füzetedbe és egészítsd ki. 1 2
3 425 × 4 = (3 000 + 400 + 20 + 5) × 4 = 3 4 2 5 ×
4
= 3 000 × 4 + ×4+ ×4+ × =
0 0
= + + + =
=
50
Gyakoroljunk!

1 Számítsd ki egymás alá írva a számokat.


a. 2 372 × 4 b. 28 432 × 2 c. 153 278 × 6
3 165 × 3 43 673 × 4 384 918 × 7

2 Számítsd ki a 826, 3 453 és 24 309 számoknál 6-szor nagyobb számokat.

3 Add a 6 384 és 9 szorzatához a 3 508 és 6 szorzatát.

4 Számítsd ki a 4 315 és 7 szorzatának, valamint a 3 479 és 5 szorzatának különbségét.

5 Számolj kétféleképpen az adott megoldási minta szerint.


(45 + 36) × 3 = 45 × 3 + 36 × 3 = 135 + 108 = 243
(45 + 36) × 3 = 81 × 3 = 243
a. (39 + 27) × 5 b. (143 + 257) × 6 c. (2 483 + 3 156) × 4
(64 + 84) × 3 (974 – 361) × 4 (5 615 – 2 184) × 3
Szerinted melyik előnyösebb a két megoldási mód közül? Indokolj!
Számológéppel ellenőrizd az eredményeket.

6 Írd az alábbi számokat két szorzótényező szorzataként úgy, hogy az egyik a 2 legyen. Milyen számok
ezek?
a. 444; b. 8 888; c. 66 666; d. 222 222.

7 Az újrahasznosítható anyagok egyik gyűjtőpontján 2 458 kilogramm műanyagot, 3-szor több papírhul-
ladék adtak le, valamint a papírmennyiség kétszeresének megfelelő fémhulladékot. Hány kilogramm
újrahasznosítható anyagot adtak le összesen?

8 A 8 345 kétszerese egyenlő az a szám negyedével. Számítsd ki az a számot.

9 Az a szám egyharmada egyenlő a b szám háromszorosával. Számítsd ki az a számot, ha a b szám 875.

Portfólió
Írd fel a 440-t két olyan szám szorzataként, melyeknek összege: a. 222; b. 441; c. 54.
Szerkeszd a feladat megoldását egy külön lapra.
Alkoss hasonló feladatokat. Őrizd meg a lapokat a személyi portfóliódban.
51
3. Tanulási egység

Szorzás kétjegyű számmal


az egységrend átlépése nélkül
A „Zöld bolygó” szakkör mind a 132 tagja 23 szórólapot osz-
tott szét egyenként a használt elemek gyűjtését szorgalmazó
kampányban. Hány szórólapot osztottak szét összesen ebben
a kampányban?
132 × 23 = ?

Mit tudunk?
21 × 13 = 21 × (10 + 3) = 2 1 × 32 × 20 = 32 × 2 × 10 = 3 2 ×
= 21 × 10 + 21 × 3 = 1 3 = 64 × 10 = 2 0
6 3 6 4 0
= 210 + 63 = 2 1 = 640
= 273 2 7 3

Fedezzük fel!
132 × 23 = ? 1 3 2 ×
132 × 23 = 132 × (20 + 3) = 2 3
3 9 6 az első részszorzat
= 132 × 20 + 132 × 3 = a második részszorzat
2 6 4
= 2 640 + 396 = 3 0 3 6 a végső szorzat

= 3 036

Fedezd fel!
l Másold a füzetbe, majd folytasd a számítást. Melyik megoldás
előnyösebb?
a. 1 0 4 × b. 2 3 0 × c. 2 3 0 ×
2 1 1 2 1 2
1 0 4 4 6 0 6
8 0

l Hasonlítsd össze a b és c alpontok megoldásait.


Állapítsd meg a köztük levő hasonlóságokat és különbségeket.
52
Gyakoroljunk!

1 Számolj, majd ellenőrizd a tényezők felcserélésével.


a. 20 × 13 b. 34 × 22 c. 43 × 12 d. 13 × 30
42 × 21 24 × 30 44 × 22 14 × 12

2 Számold ki a szorzatot.
a. 123 × 23 b. 420 × 22 c. 320 × 32 d. 401 × 21
321 × 21 402 × 21 302 × 23 410 × 22
231 × 22 204 × 12 230 × 13 120 × 23

3 Számold ki a 203 és 12 szorzatának, valamint a 23 és 12 szorzatának összegét.

4 A 312 és 22 szorzatából vond ki a 312 és 21 szorzatát. Meg tudod mondani az eredményt a számítások
elvégzése nélkül? Indokolj!

5 Másold le a füzetbe, majd tedd igazzá a mondatokat a megfelelő számok beírásával.


a. 213 × 13 > 213 × b. 42 × 22 × = 22 × 42 c. 402 × = 21 ×

6 Az újrahasznosítható anyagok gyűjtéséből nyert pénzből a negyedikes


tanulók vásároltak egy árvaháznak 13 doboz, egyenként 12 darabos
színes ceruzát és 12 doboz ceruzát, melynek mindegyikében 14 darab
grafitceruza van. Hány ceruzát vásároltak összesen?
Alkoss egy szöveges feladatot a 14 × 12 + 13 × 21 = ? alapján.

7 Alakítsd át a két szám szorzatát három szám szorzatává az adott minta szerint.
23 × 12 = 23 × 6 × 2 a. 32 × 24 b. 42 × 12 c. 30 × 13
22 × 33 34 × 22 40 × 12
6×2
Írj két-két megoldást mindegyik gyakorlathoz.

Páros munka
Dolgozz egy társaddal együtt, hogy megtaláld a hiányos szorzásokba illő számokat. Írjátok a füzetbe a
szorzásokat.
2 × 4 × 3 × 3 ×
2 1 1 3
9 6 4 0 3 2 3
4 8 6 9
7 3 6 8 0 3 1 3

53
3. Tanulási egység

Szorzás kétjegyű számmal


az egységrend átlépésével
Egy erdőtelepítés során 134 sor tölgycsemetét telepítettek a
domboldalra, soronként 68 csemetét. Hány csemetét ültettek
összesen?

134 × 68 = ?

A fák javítják a levegő minő-


ségét és hőmérsékletét,
hozzájárulnak a víz körfor-
gásához a természetben.

Mit tudunk?
1
60 × 40 6 0 × 6 2 ×
4 0 4 3
6 × 10 × 4 × 10 2 4 0 0 1 8 6 az első részszorzat
2 5 2 a második részszorzat
24 × 100 = 2 400 2 7 0 6 végső szorzat (szorzatok összege)

Fedezzük fel!
134 × 68 = ?
Œ. lépés Megszorozzuk . lépés Megszorozzuk . lépés Összeadjuk
2 3 az első 2 2 az első a két
1 3 4 × tényezőt 1 3 4 × tényezőt 1 3 4 × részszorzatot,
6 8 a második 6 8 a második 6 8 így megkapjuk
1 0 7 2 tényező 1 0 7 2 tényező 1 0 7 2 a végső
egyeseinek 8 0 4 tízeseinek 8 0 4 szorzatot.
számával. számával. 9 1 1 2

Fedezd fel!
l Folytasd a műveleteket. Állapítsd meg az első két művelet közötti hasonlóságokat és különbségeket.
a. 3 0 8 × b. 3 8 0 × c. 3 0 0 × d. 2 7 ×
2 7 2 7 2 7 3 0 0
2 1 5 6 2 6 6 2 1 0 0 1
6 6 0 0

Jegyezd meg! H
 a az egyik tényező zérókra végződik, összeszorozzuk a nemzéró számjegyeket, a szor-
zatot pedig kipótoljuk a zérókkal (a szorzat végére írjuk).
54
Gyakoroljunk!

1 Számolj írásban, majd ellenőrizd a próba elvégzésével.


a. 39 × 76 b. 63 × 47 c. 163 × 34 d. 362 × 37
85 × 28 72 × 29 247 × 38 258 × 72

2 Számolj gyorsan, felhasználva a szorzás tulajdonságait a megoldási minta szerint.


32 × 25 = 4 × 8 × 25 = a. 36 × 75 b. 28 × 75 c. 20 × 75
= 100 × 8 = 16 × 75 24 × 75 32 × 75
= 800 Ellenőrizd számológéppel.

3 Állapítsd meg a kijelentések logikai értéket (igaz/hamis) a műveletek elvégézése nélkül. Indokold a
válaszod.
a. 284 × 32 = 32 × 195 c. 38 × 47 = 945
b. 25 × 74 × 4 = 74 × 100 d. 23 × 0 × 45 × 13 = 0
Tedd igazzá a hamis kijelentéseket.

4 A „zöld hét“-en a tanulók 23 zsák szemetet gyűjtöttek össze az erdőben, zsákonként 18 kilogrammot.
Hány kilogrammot gyűjtöttek összesen?
Kiszámoltam! Tévedsz! A szorzat
184 kilogramm. körülbelül 400.
kerekítjük
23 × 20 ×
18 20
? körülbelül 400

5 Számítsd ki a 247 és a páros kétjegyű, azonos számjegyekkel írott számok szorzatát.

6 Számítsd ki egy háromjegyű és egy kétjegyű szám legnagyobb és legkisebb szorzatai közötti különbséget.

7 Egy állatvédő egyesület 35 darab, egyenként 23 kilogram-


mos zsák krumplit és 25 darab, egyenként 18 kilogram-
mos zsák céklát vitt a állatmenhelyre. Hány kilogramm
élelmet vittek összesen?

8 Egy faiskolában 235 db. hársfát, 16-szor több tölgyfát, mint hársfát és 16-szor több akácfát nevel-
tek, mint tölgyfát. Hány csemetét neveltek összesen?

55
3. Tanulási egység

A legfeljebb három számjeggyel írt


számok összeszorzása
Egy városban 485 utcai szemetesko-
sarat szereltek fel. Hány lejt fizettek a
kosarakért, ha tudjuk, hogy egyenként
135 lejbe kerültek?
485 × 135 = ?

Megértettem! A harmadik szorzat a


Fedezzük fel! százasok számjegyével való szorzás
eredménye.
485 × 135 = ? 4 8 5 ×
1 3 5
2 4 2 5 első részszorzat
1 4 5 5 második részszorzat
4 8 5 harmadik részszorzat
6 5 4 7 5 végső szorzat a három
részszorzat összeadásaként

Hasonlítsd össze a 463 × 204 = ? gyakorlat két megoldását.


Kövesd: – a részszorzatok számát;
4 6 3 × 4 6 3 ×
– a helyet, ahonnan írjuk
2 0 4 2 0 4
a résszorzatot, melyet a százasok
1 8 5 2 1 8 5 2
számjegyének szorzásával kapunk.
0 0 0 9 2 6
9 2 6 9 4 4 5 2
9 4 4 5 2

Jegyezd meg! Ha a szorzó belsejében valamely egység helyén a 0 áll, akkor elhagyható a 0-val való részszor-
zat leírása, viszont a következő résszorzatot eggyel beljebb, azaz eggyel balra írjuk.

Egyszerű! A 999
Fedezd fel! különbségként lett felírva.
l Figyeld meg a gyorszámolás módját, majd oldd meg a példa szerint.
347 × 999 = 347 × (1 000 – 1) = a. 462 × 999
= 347 × 1 000 – 347 × 1 = b. 328 × 999
= 347 000 – 347 = c. 478 × 999
= 346 653

56
Gyakoroljunk!

1 Számolj írásban. Számológéppel ellenőrizd az eredményt.


a. 834 × 243 b. 692 × 234 c. 672 × 306 d. 802 × 386

2 Számítsd ki a számot, mely:


a. 204-gyel nagyobb, mint 257; b. 204-szer nagyobb, mint 257.

3 Másold a füzetbe, majd egészítsd ki a táblázatokat.


a 324 147 403 630 a 245 602 840 550
b 205 230 305 150 b 136 420 206 370
a+b a–b
a×b a×b

4 Írd le a 648-as számot, mint: a. két természetes szám összegét;


b. két természetes szám különbségét; c. két természetes szám szorzatát.

5 Számítsd ki a két háromjegyű természetes szám összeszorzása során keletkezett legnagyobb és leg-
kisebb szorzatok különbségét.

6 Olvasd el a gyerekek beszélgetését, majd becsléssel állapítsd meg a szorzatokat, hogy megtudd, milyen
gyakorlatokat fognak elvégezni.
Azokat a gyakorlato- a. 275 × 83 = ? Azokat a szorzáso-
kat fogom elvégezni, b. 684 × 92 = ? kat végzem el, melyek
melyek szorzata c. 302 × 75 = ? eredménye nagyobb,
kisebb, mint 30 000. d. 826 × 83 = ? mint 30 000.

Ellenőrizd az eredményeket számológéppel.

7 Figyeld meg a gyakorlatokat, majd alkalmazd a szorzás tulajdonságait, hogy könnyen számolj. Indokolj!
a. 125 × 375 + 125 × 125 b. 28 × 496 – 28 × 196 c. 375 × 325 × 1 × 0

8 Az összegyűjtött aluminiumdobozok leadásából nyert pénzből egy egyesület 115 tagja kirándulást
szervezett a hegyekbe, és vásároltak az iskola könyvtárának 26 albumot darabonként 110 lejért. Szá-
mítsd ki, mennyi pénzük volt eredetileg, ha tudjuk, hogy a kirándulás fejenként 125 lejbe került.

Páros munka
Figyeljétek meg a szorzásokat, majd fedezzétek fel a helyes válaszokat. Ellenőrizzétek számítással.
a. 8 × 9 A szorzat számjegyből áll.
b. 28 × 9 A szorzat számjegyből áll.
c. 64 × 28 A szorzat számjegyből áll.
57
3. Tanulási egység

A műveletek sorrendje (I)


A környezetvédők klubjának tagjai árvácskát ültettek
a parkban: 18 sor, soronként 24 tő lila színűt és 23 sorban
soronként 24 sárga színű virágot. Hány tő árvácskát ültettek
összesen?
A feladat megoldása a × 24 + 23 × 24 = ? műveletsorral.

Mit tudunk?
18 × 24 + 23 × 24 = A zárójelek nélküli műveletsorban, melyben össze-
adások, kivonások, szorzások vannak, előbb a
432 + 552 = 984 szorzásokat végezzük el, csak utána az összeadá-
sokat és kivonásokat.

Fedezzük fel!
A feladat műveletsorát És így oldjuk meg!
így írhatjuk fel:
(18 + 23) × 24 = ? (18 + 23) × 24 =
= 41 × 24 = 984

Jegyezd meg! A kerek zárójeleket tartalmazó műve-


letsorban előbb a zárójelben levő
Melyik műveletet végeztük el először? Miért? műveleteket oldjuk meg, majd a többi
műveletet, betartva a műveletek
elvégzésének sorrendjét.
Gyakoroljunk!

1 Számítsd ki a műveletek sorrendjének betartásával.


a. 124 + 69 × 18 b. 956 – 13 × 25 c. 4 572 – 89 × 17 + 208
87 + 126 × 4 1 834 – 186 × 4 675 + 196 × 5 – 899

2 Számolj, majd hasonlítsd össze az eredményeket. Indokolj!


a. 13 + 24 × 9 b. 845 – 74 × 7 c. 92 + 14 – 25 × 4
(13 + 24) × 9 (845 – 74) × 7 (92 + 14) – 25 × 4

3 Oldd meg a szöveges feladatot. Írd egy műveletsorba a megoldást.


Egy városban szemeteskukákat helyeztek el a szelektív szemétgyűjtéshez: 145 kukát a műanyaghulladéknak,
216-ot a papírnak és 96 kukát az üveg gyűjtéséhez. Tudva, hogy minden kuka 120 literes, számítsd ki, hány
kilogramm hulladékot gyűjtenek össze egyszerre a kukák ürítésekor.
58
Ismételjük át a tanultakat!
1 Számolj, majd ellenőrizz a próba elvégzésével.
a. 342 × 2 b. 1 323 × 3 c. 12 × 13 d. 243 × 122
342 × 7 1 323 × 8 12 × 64 243 × 456

2 Számítsd ki a 824 és7, valamint 326 és 9 szorzata közti különbséget.

3 Számítsd ki a 453 és 12, valamint 245 és 16 szorzatainak összegét.

4 Figyeld meg a műveletsorokat, majd alkalmazd a szorzás tulajdonságait a gyors számolás érdekében.
a. 4 × 67 × 25 b. 50 × 145 × 2 c. 4 × 315 + 6 × 315

5 Másold a füzetbe, majd egészítsd ki a hiányzó számokkal úgy, hogy igaz kijelentéseket kapj.
a. 36 × 14 + 36 × 29 = 36 × ( + ) c. 145 × × 19 = 0
b. 84 × 72 = 2 × 72 × d. 63 × 45 > × 45

6 Figyeld meg a szorzásokat és a szorzatukat. Meg tudod mondani számolás nélkül, hogy mennyi lesz
az utolsó szorzások eredménye?
a. 19 × 9 = 171 b. 16 × 6 = 96 c. 15 × 2 = 30
199 × 9 = 1 791 166 × 6 = 996 155 × 2 = 310
1 999 × 9 = 17 991 1 666 × 6 = 9 996 1 555 × 2 = 3 110
19 999 × 9 = 16 666 × 6 = 15 555 × 2 =
Alkoss hasonló gyakorlatokat más számokat használva. Javasold megoldásra a társaidnak.

7 Egy iskola könyvtára számára 12 csomag irodalmi könyvet vásároltak, csomagonként 25 könyvvel és
14 csomag szótárat, csomagonként 20 szótárral. Hány új könyvet vásároltak a könyvtárnak?

8 Írd az alábbi számokat két szám szorzataként úgy, hogy az egyik szorzótényező egyjegyű szám legyen.
Írj két példát minden szám esetében.
a. 18; b. 48; c. 804; d. 1 000; e. 12 036.

9 A Havasigyopár elnevezésű verseny díjazásához vásároltak 4 csomag könyvet, csomagonként 16


könyvvel és 6 csomag albumot, csomagonként 10 példánnyal. Számítsd ki, hány könyv és hány album
maradt, ha tudjuk, hogy 46 gyermeket díjaztak, és minegyikük kapott egy könyvet és egy albumot.

10 Számolj, betartva a műveletek sorrendjét.


a. 126 × 9 – 87 × 4 c. 18 + 8 × (100 – 15 × 6)
b. 500 – 2 × 100 + 3 × (87 + 13) d. (15 + 15) × (15 – 15) + 15 × 15

11 Alkoss egy szöveges feladatot a műveletsor alapján: (35 × 7 + 24 × 9) – 287 = ?


59
3. Tanulási egység Ismételjük át a tanultakat!
12 Adottak a 346 és 30 számok. Számold ki:
a. mennyivel nagyobb a szorzatuk a különbségükhöz képest;
b. mennyivel kisebb az összegük a szorzatukhoz képest;
c. az összegük és a különbségük szorzatát.
Írd mindegyik megoldást egy-egy műveletsorba. Szükség esetén használj kerek zárójelt.

13 Fogalmazd meg szövegben a mellékelt műveletsorokat a példa szerint.


127 × 39 – 93 × 42 a. 36 × 24 + 125 × 17;
• Számítsd ki a 127 és 39 szorzata, valamint a b. 134 × 32 – 117 × 19;
93 és 42 szorzata közötti különbséget. c. (257 + 18) × (437 + 563).

14 Számítsd ki egyenként a 8 és az összes olyan háromjegyű természetes szám szorzatát, melyeket a 3,


4 és 5 számjegyekből alkothatunk. Írd növekvő sorrendbe a szorzatokat.

15 Számolj gyorsan, a tanult szabályokat alkalmazva.


a. 209 × 9 b. 209 × 99 c. 209 × 999

16 Figyeld meg a számításokat, és fedezd fel a gyorsszámolás módját. Egyszerű! A 11-es


45 × 11 = 45 × (10 + 1) = szám felírható két
= 45 × 10 + 45 × 1 = szám összegeként.
= 450 + 45 =
= 495
Számolj a felfedezett eljárás alkalmazásával:
a. 78 × 11 b. 284 × 11 c. 483 × 11

17 Két természetes szám szorzata 100. Mennyi a legkisebb és mennyi a legnagyobb értéke a két szám
összegének?

18 Egy faiskolában 10 500 facsemete va. Ebből 25 sor fenyő soronként 245 facsemetével, 18 sor tölgyfa
soronként 164 csemetével, a többi pedig bükkfa.
Fogalmazd meg a feladat kérdését úgy, hogy a megoldásnál az összes adatot kelljen használnod.
Oldd meg!

Játék
Fedezd fel egy társaddal együtt a kártyák alatt megbúvó számokat, majd írjátok le a szorzásokat a füzetbe.

2 6 × 1 5 × 2 ×
3 1 3
5 0 2 2 9
7 5 1 0 9 9
4 8 0 1 7 0 1 0 9 2

60
Ismételjük át a tanultakat!
Csoportos projekt
l A téma: Kis környezetvédők - újrahasznosítható hulladékok gyűjtése és leadása a gyűjtőközpontban.
l A tevékenység megszervezése:
– öt, tanulókból álló munkacsoport kialakítása;
– a feladatok leosztása a csoporton belül;
– a projekt időtartamának rögzítése.
I. csoport – a leendő tevékenységeket ösztönző információk gyűjtése.
Példák: „Tudtad, hogy mennyi idő alatt bomlanak le?“ vagy „Hogyan védjük a természetes forrásokat?“
Az utcán eldobott rágógumi több, mint 5 év alatt bomlik le. Egy alumíniumdoboz több, mint
500 év alatt bomlik le.
II. csoport – anyagi felelősségek/feladatok:
– A papírmennyiség, a PET-palackok és alumíniumdobozok mennyiségének becslése, amit
havonta fognak gyűjteni;
– A gyűjtőközpontok által kínált árajánlatok begyűjtése;
– A bejövő összeg becslése.
III. csoport – anyagi felelősségek/feladatok:
– A hulladékok tárolásához szükséges anyagok költségének becslése (zsákok, dobozok stb.);
– Számítások végzése a tároláshoz használt terem bérlésének és a hulladékok elszállításának
hozzávetőleges költségeit illetően (amennyiben esedékes);
– Egyéb költségek.
IV. csoport – anyagi felelősségek/feladatok:
– Pénzügyi mérleg készítése – mennyi volt a költség /mennyi volt a bevétel / mennyi a
nyereség;
– Javaslatok az újrabefektetéshez / a nyereség elköltéséhez (a tanterembe szükséges eszközök
beszerzése: szótárak, könyvek stb. vagy egy kirándulás szervezése).
V. csoport – a projekt népszerűsítésének felelőssége/feladata az iskolában és a helyi közösségben (a
szöveg / a szóróanyagok megfogalmazása).

l Önállóan dolgozik mindegyik csapat 2 – 3 napot, majd bemutatja az adatgyűjtés eredményét az


osztálytársak előtt. Ezt követően megbeszélik az elhangzottakat, melyeket javítanak a bejövő javaslatok
alapján. Rögzítik a munkafolyamat időpontjait.

61
3. Tanulási egység Mit tudok? Mennyit tudok?
1 Számítsd ki a szorzatokat!
a. 132 × 3 b. 23 × 12 c. 427 × 35

2 Számítsd ki: a. a 187-nél 9-szer nagyobb számot; b. a 308 háromszorosát;


c. a 25 valamint a 834 és 166 számok összegének szorzatát.

3 Alkalmazd a szorzás tulajdonságait a szorzat gyorsabb kiszámolása érdekében.


a. 4 × 97 × 250 b. 76 × 7 + 24 × 7 c. 93 × 185 × 0 × 42

4 Számolj betartva a műveletek sorrendjét.


a. 86 + 29 × 2 b. 84 – 23 × 3 + 84 c. 125 + (64 – 9) × 12

5 Írd a 300-at:
a. két tényező szorzataként, b. két tényező szorzataként, c. három, az 1-től különbőző
melyek közül az egyik melyek közül az egyik 10; számok szorzataként.
egyjegyű szám;

6 Egy tanszerboltba 120 csomag, csomagonként 16 darab füzetet hoztak. Első két
nap eladtak naponta 75 füzetet. Hány füzet maradt a tanszerboltban?

7 Írd egy műveletsorba a megoldást, majd oldd is meg.


Mennyi a szorzata a 345 és 165 összegének valamint a 286 és 199 különbségének?

1 2 3 4 5 6 7
teljes teljes
NJ a, b, c a, b, c a, b, c a, b, c a, b, c
megoldás megoldás
két kérdés gyakorlat és
J a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c
két művelet két művelet
egy kérdés gyakorlat és
ES a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
egy művelet egy művelet

Az újratanulás feladatai Fejlesztő gyakorlatok


1 Számítsd ki ismételt összeadással. 1 Hány természetes szám található az alábbi
a. 2 × 34 b. 4 × 315 szorzatok között?:
a. 2 × 18 és 2 × 19; b. 4 × 50 és 4 × 52.
2 Másold a füzetbe, és egészítsd ki. 2 Írd le a szorzást, ha tudjuk, hogy az adott
75 + 34 × 2 = = betűknek mindig ugyanaz az értékük. Keresse-
tek két megoldást. M M×
3 Számolj a nyilak szerint csoportosítva a MM
tényezőket. MM
MM
a. 4 × 36 × 25 b. 312 × 2 × 50 MNM
62
4. Tanulási egység

Természetes számok osztása


a 0 – 1000000-s számkörben
Osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel
A 1 000 000-nál kisebb számok osztása egy legtöbb kétjegyű
számmal (maradék nélkül vagy maradékkal)
4. Tanulási egység

Osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel


A téli ünnepek közeledtével egy park kidíszítéséhez 5 000
égőt, 100-szor kevesebb csillagot használtak fel, fűzérekből
pedig 1 000-szer kevesebbet. Hány díszt használtak fel mind-
egyik fajtából külön-külön?
5 000 : 100 = ?
5 000 : 1 000 = ?

Mit tudunk?
10 : 10 = 1 40 : 10 = 4 70 : 10 = 7 A 10-zel való osztás során 10-szer
20 : 10 = 2 50 : 10 = 5 80 : 10 = 8 kisebb számot kapunk.
30 : 10 = 3 60 : 10 = 6 90 : 10 = 9

Fedezzük fel!
5 000 : 100 = ? 5 000 : 1 000 = ?
10 × 10 10 × 100

5 000 : 100 = 5 000 : 10 : 10 = 5 000 : 1 000 = 5 000 : 10 : 100 =


= 500 : 10 = = 500 : 100 =
= 50 = 5
5 000 : 100 = 50 5 000 : 1 000 = 5

Egy természetes számot, mely két vagy több 0-ban végződik, úgy osztunk el 100-zal, hogy a szám végéről
levágunk két 0-t.
Egy természetes számot, mely három vagy több 0-ban végződik, úgy osztunk el 1000-rel, hogy a szám
végéről levágunk három 0-t.

Fedezd fel!
l Másold a füzetbe, és egészítsd ki a megfelelő számokkal, hogy megtudd a hányadost.
24 000 : 100 = 24 000 : 10 : = 24 000 : 1 000 = 24 000 : 10 : =
= : = = : =
= =

370 000 : 100 = 370 000 : 1 000 =

64
Gyakoroljunk!

1 Számolj!
a. 40 : 10 b. 60 : 10 c. 45 000 : 100 d. 324 000 : 10
400 : 10 600 : 100 45 000 : 1 000 324 000 : 100
4 000 : 10 6 000 : 1 000 45 000 : 10 324 000 : 1 000

2 Határozd meg a 400, 6 000, 21 000, 140 000 számoknál 100-szor kisebb számokat: 400, 6 000,
21 000, 140 000.

3 Számítsd ki a 9 000, 99 000, 909, 900 000 számoknál 1 000-szer kisebbszámokat.

4 Másold a füzetedbe, majd egészítsd ki a megfelelő jelekkel, hogy igaz kijelentéseket kapj.
a. 700 10 10 = 70 000 b. 36 000 100 = 360 c. 4 500 = 450 000 100
700 10 10 = 700 3 600 10 = 360 4 500 = 45 100
700 10 10 = 7 36 000 1 000 = 36 450 = 450 000 1 000

5 Számolj, hasonlítsd össze az eredményeket, majd írd a füzetbe a megfelelő < vagy > vagy = jelet.
a. 700 × 1 700 : 100 b. 9 000 : 100 9 000 : 1 000 c. 4 000 : 1 000 400 : 100
500 : 10 500 × 10 6 000 : 100 6 000 : 10 1 000 : 1 000 1 000 × 1 000

6 Egy játékműhelyben 5 000 plüss-nyuszit készítettek. A játékokat 1 000 dobozba csomagolva küldték
eladásra. Hány játékot tettek egy dobozba?

7 Karácsony előtt egy város központjának díszítéséhez 340 000 sárga égőt, 10-szer kevesebb kék égőt
és 100-szor kevesebb piros égőt használtak fel, mint sárgát. Összesen hány égőt használtak fel a
díszítéshez?

8 Egy síverseny 10 000 lej támogatást kapott. Ezt az összeget egyenlő módon osztották szét a nyertesek
között, akik fejenként 1 000 lejt kaptak. Hány résztvevőt nyilvánítottak nyertesnek?

65
4. Tanulási egység

Maradék nélküli osztás (maradék = 0)


Andrisnak 24 gömbje volt, melyekből díszeket készített hármasával. Hány díszt készített?

Mit tudunk? 21 : 7 = ?

21 – 7 – 7 – 7 = 0 21 : 7 = 3
14 – 7
osztandó osztó hányados
7 –7
:3
0
21 7
21-ből 7-szer vonom ki a 3-at. ×3

Fedezzük fel!
24 : 3 = ?
Ábrázoljuk a gömböket. Hármasával csoportosítjuk a gömböket.

nyolc csoportot alakítottunk, és nem maradt


több gömb.
24 : 3 = 8 Azt mondjuk, hogy a 24-ben 8-szor van benne a 3, vagy azt, hogy 24 : 3 egy pontos,
24 : 3 maradék nélküli osztás, mivel a hányados 8, a maradék pedig 0 (nulla).

Jegyezd meg! A hányados megmutatja, hogy hányszor tartalmazza az osztandó az osztót.

Fedezd fel!
l Figyeld meg a gyakorlatot, majd másold a füzetedbe, és egészítsd ki.
28 : 7 = 4 osztandó : osztó =
Próba: 4 × 7 = 28 Próba: × osztó =

Gyakoroljunk!
1 Számítsd ki!
a. Hány almát kap a három kántáló mindegyike, ha Marika nagymamája egyenlően osztja szét köztük
a 12 almát?
b. Egy 24 bonbonos dobozból Irénke minden társának ad két bonbont. Hány osztálytársának adott
Irénke édességet?

2 Számítsd ki, hányszor van benne a 8 a 8, 80, 72 és 96 számok mindegyikében.


66
Maradékos osztás (a maradék különbözik 0-tól)
Andrishoz hasonlóan Szandi is készített díszeket, melyekhez 3-3
gömböt használt. Hány díszt készített, ha 26 gömbje volt? Hány
gömbje maradt?
26 : 3 = ?

Fedezzük fel!
Ábrázoljuk a gömböket: Alakítsuk ki a hármas csoportokat:

8 csoportot alkottunk, és maradt 2 gömb.

Írjuk 26 : 3 a hányados 8 és a maradék 2,


26 osztandó
Azt mondjuk, hogy a 26 : 3
3 osztó
maradékos osztás, mivel a Jegyezd meg! A maradék (m)
8 hányados
maradék 0-tól különböző. mindig kisebb, mint az osztó (o).
2 maradék
Miért nem tudott Szandi még egy díszt készíteni? m<o

Fedezd fel!
l Szandi elvégezte az osz- Jegyezd meg!
27 : 6 hányados 4,
tást és az ellenőrzést is, A maradékos osztás
maradék 3
de nagyon bizonytalan. próbája:
6 × 4 = 24
Segíts neki! O=h×o+m
Vajon hol hibáztam?

Gyakoroljunk!
1 Számítsd ki a hányadost és a maradékot.
a. 75 : 9 b. 66 : 8 c. 32 : 5 d. 85 : 9

2 Egy szám 7-tel való osztásának eredménye 8, a maradék pedig 5. Határozd meg a számot!

3 Határozd meg azokat a természetes számokat, melyeket 5-tel osztva hányadosként 6-ot kapunk, a
maradék pedig 0-tól különböző szám.

4 Egy természetes szám 7-tel való osztásának hányadosa 9, a maradék pedig egy páros szám. Melyik
lehet ez a szám? Keress meg minden lehetséges megoldást.
67
4. Tanulási egység

1000000-nál kisebb természetes számok


osztása egyjegyű számmal
a. Az osztandó kétjegyű szám

36 lány és 38 fiú jött el a vidámparkba. A körhinta padjain a


lányok hármasával helyezkedtek el, míg a fiúk kettesével. Hány
padot foglaltak el a lányok? És a fiúk?

Fedezzük fel!
36 : 3 = ?
36 : 3 = (30 + 6) : 3 = Elosztjuk a tízeseket 3:3=1
3 6 : 3 = 1 2
= 30 : 3 + 6 : 3 = 3
= 10 + 2 = = 6 Elosztjuk az egyeseket 6:3=2
6
= 12
=

38 : 2 = ? Elosztjuk a tízeseket
38 : 2 = (20 + 18) : 2 = 3 8 : 2 = 1 9 3:2 hányados 1, maradék 1
= 20 : 2 + 18 : 2 = 2
1 8 Elosztjuk az egyeseket
= 10 + 9=
1 8 egy tízes 10 egyes
= 19 10 + 8 = 18; 18 : 2 = 9
= =

Fedezd fel!
8 5 : 2 = 4 7 9 : 3 = 2 l
Másold a füzetbe, és folytasd az osztásokat
8 6 Ellenőrizd.
= 5 l Miben hasonlítanak ezek a műveletek a Fedezzük
fel! műveleteihez?

Gyakoroljunk!
1 S zámold ki írásban, majd ellenőrizd.
a. 34 : 2 b. 92 : 6 c. 83 : 4 d. 72 : 5

2 S zámítsd ki a 3-szor nagyobb számokat, mint: 33, 96, 48, 72.

3 M
 isi és Irénke piros szalagmasnikat készít a karácsonyfa díszítéséhez. Misinek 35 méter szalagja
van, Irénkének 28 méter. Számítsd ki, hány masnit készítettek, ha mindegyikhez 2 méter szalagot
használtak fel.
68
b. Az osztandó három- vagy annál több számjegyű természetes szám

Egy játékműhelyben 386 plüssmackót és 248 plüssnyuszit


készítettek. A mackókat kettesével csomagolták dobozba, a
nyuszikat pedig hármasával. Hány dobozt használtak a játékok
csomagolásához külön-külön?
386 : 2 = ? 248 : 3 = ?

Fedezzük fel!
386 : 2 = ?
Elosztjuk a százasokat 3:2=1
386 : 2 = (200 + 180 + 6) : 2 = 3 8 6 : 2 = 1 9 3
= 200 : 2 + 180 : 2 + 6 : 2 = 2
= 100 + 90 + 3 = 1 8 Elosztjuk a tízeseket: egy százas
1 8 10 tízes 10 + 8 = 18; 18 : 2 = 9
= 193
= = 6
6
= Elosztjuk az egyeseket 6:2=3

248 : 3 = ? 2 4 8 : 3 = 8 2 A százasok tízesekké alakultak és


2 4 hozzáadódtak a tízesekhez. 24 : 3 = 8
Mit veszünk észre? = = 8
Az osztandó százasa kisebb, 6
Elosztjuk az egyeseket
2
mint az osztó. 8 : 3 hányados 2, maradék 2
2:3 hányados 0, maradék 2
Figyelembe vesszük az első két számjegyet, és elvégezzük az osztást.

Fedezd fel!
l Másold a füzetbe, és folytasd az osztásokat.
8 4 2 6 : 2 = 4
a. 8 426 : 2 = (8 000 + 400 + 20 + 6) : 2 = 8
= 8 000 : + 400 : + 20 : +6: = = 4
= + + + =
=
b. 3 4 4 5 : 4 = 8
3 2
= 2 4
Megértettem! A két százas tízesekké
alakul, és hozzáadjuk a meglévő
tízesekhez, majd elosztjuk.

69
4. Tanulási egység

Gyakoroljunk!

1 Számolj írásban.
a. 468 : 2 b. 574 : 2 c. 607 : 5 d. 256 : 8
936 : 3 687 : 3 398 : 7 309 : 9
Ellenőrizd a próba elvégzésével a műveletek helyességét.

2 Számítsd ki a 728, 1 808, 4 896 és 9 072 számoknál 8-szor kisebb számokat.

3 Határozd meg: a. a 986, 1 024, 24 648 és 1 442 számok felét;


b. a 840, 440, 1 240 és 20 840 számok negyedét;
c. a 495, 363, 1 470 és 15 963 számok harmadát.

4 Egy iskola tanulói 824 karácsonyi csomagot készítettek. Ezek ne-


gyedét egy idősek otthonának ajándékozták, a maradék csoma-
gokat pedig egyenlően osztották szét két gyermekotthon között.
Hány csomagot kapott mindegyik intézmény külön-külön?

5 Figyeld meg az osztásokat, másold a füzetedbe, majd töltsd ki a megfelelő relációs jelekkel.
Nem szükséges számolnod!
a. 324 : 2 848 : 2 b. 453 : 3 993 : 3 c. 242 : 2 484 : 4 d. 254 : 2 254 × 2

6 A karácsonyi műsor alkalmából az iskolát 8 azonos fűzérrel díszítették, mindegyikben 328 égővel.
Hány égő van 4 ilyen fűzérben?
Számolj kétféleképpen. Figyelj a feladatot alkotó számokra!

7 Határozd meg, hányszor nagyobb a 658 és 7 számok hányadosa, mint a 2.

8 Nagyanyónak 245 diója van. Ő 7 diót akar adni minden kántálónak külön-külön. Hány kántálónak jut
dió? Hány dióra lenne még szüksége, ha 40 kántáló jönne?

9 Az osztandó a legnagyobb, háromjegyű, különböző számjegyekkel írt páros szám, az osztó pedig a
legnagyobb, egyjegyű páros szám. Számítsd ki a két szám osztásának hányadosát és a maradékot.

Játék
Fedezd fel a hiányzó számjegyeket, és építsd újra az osztásokat.

8 : 9 = 6 : 7 = 6 : 9 =
*1 * * * * 5
* * * *3 * * *
*= 3 7
*= 1
*= 3 5
1
*
*= * =
* *= *
* * *
70
Más osztási esetek
Elosztjuk a százasokat 8:2=4
804 : 2 = (800 + 4) : 2 = 8 0 4 : 2 = 4 0 2
= 800 : 2 + 4 : 2 = 8
= 400 + 2 = = 0 Elosztjuk a tízeseket 0:2=0
= 402 0
= 4
4 Elosztjuk az egyeseket 4:2=2
=

A számítások egyszerűsítésé- 8 0 4 : 2 = 4 0 2
hez így lehet felírni: 8
= 0 4
4
=

10 Végezd el a számításokat, betartva a fenti utasításokat.


a. 204 : 2 b. 808 : 4 c. 2 004 : 2 d. 80 808 : 4
609 : 3 603 : 3 6 009 : 3 40 608 : 2

11 Másold a füzetedbe, majd egészítsd ki a megfelelő számokkal.

:6 : ... :9

648 888 111

:2 : ... :2 :4 : ... :3

12 Egy maradékos osztásban az osztó 7, a hányados pedig 62. Határozd meg:


a. a maradék összes lehetséges értékét; b. az osztandó összes lehetséges értékét.

13 A gyerekek karácsonyi díszkoszorúkat készítettek fenyőtobozokból és színes masnikból. Ők 288


fenyőtobozt használtak fel. Tudva, hogy egy koszorúhoz 6 tobozt és 8 masnit tettek, számítsd ki,
hány masnira volt szükségük a koszorúk elkészítéséhez.

14 Andris 11 nap alatt akar kiolvasni egy 162 oldalas könyvet. Első 7 nap 14 oldalt olvasott el naponta.
Hány oldalt kell még naponta elolvasnia, ha a tervezett időre akarja befejezni a könyv olvasását?

15 Határozd meg a 756 és 9 számok hányadosának negyedét.

16 Egy a természetes számot elosztva a legnagyobb egyjegyű páros számmal, a hányados 37 és a maradék
egy 0-tól különböző páros szám. Számítsd ki a számot! Keresd meg az összes lehetséges megoldást.
71
4. Tanulási egység

1000000-nál kisebb természetes számok osztása


kétjegyű természetes számmal
a. Az osztandó háromjegyű szám

Egy dísztárgyakat készítő műhelyben 365 karácsonyi


üveggömböt készítettek. Csomagolásnál 12 gömböt tettek egy
dobozba.
Hány dobozt használtak fel? 365 : 12 = ?

Fedezzük fel!
365 : 12 = ?
1.lépés 2. lépés

3 6 5 : 1 2 = 3 3 6 5 : 1 2 = 3 0
3 6 3 6
= = = = 5
Egy csoportot alkotunk az 0 Lehozzuk az egyesek számjegyét.
osztandó első két számjegyéből. 5 Az 5-ben 0-szor van benne a 12.
3 százas = 30 tízes Ellenőrzés: 0 × 12 = 0
30 tízes + 6 tízes = 36 tízes A hányadoshoz hozzáadjuk a 0-t.
A 36-ban 3-szor van benne a 12. A maradék 5 lesz.
Ellenőrzés: 3 × 12 = 36
Próbája: 30 × 12 + 5 = 360 + 5 = 365
Fedezd fel! Megértettem!
l Figyeld meg az osztást, majd folytasd a füzetedben. A tízesek osztásánál
4 9 7 : 2 3 = 2 lett egy maradék.
49 : 23 = ?
4 6 Kerekítjük a számokat, és
= 3 7 felbecsüljük a hányadost.
50 : 20 = ?
A hányados 2.

Gyakoroljunk!
1 Számolj, majd ellenőrizd a próbájával.
a. 364 : 18 b. 567 : 24 c. 654 : 19 d. 907 : 37
840 : 21 705 : 35 843 : 26 985 : 49

2 Határod meg: a. hányszor van meg a 869-ben a 79; b. a 928-nál 16-szor kisebb számot;
c. a legnagyobb háromjegyű és a legnagyobb kétjegyű számok osztásának hányadosát
és maradékát.
72
b. Az osztandó négy vagy több számjeggyel írott természetes szám

Egy cukrászda laboratóriumában 2 743 kalácsot készítettek.


Ezeket 13 boltba küldték eladásra. Hány darabot kapott
mindegyik bolt, ha tudjuk, hogy egyenlő módon osztották szét
köztük a kalácsokat?
2 743 : 13 = ?

Fedezzük fel!
2 743 : 13 = ?
Csoportosítjuk az osztandó első két számjegyét,
2 7 4 3 : 1 3 = 2 1 1 és elosztjuk az osztóval.
2 6 2 × 13 27-ben kétszer van meg a 13; 2 × 13 = 26
= 1 4
1 3 A maradék százast tízesekké alakítjuk át,
= 1 3 összeadjuk a tízesekkel, és elosztjuk 13-mal.
1 3 14-ben egyszer van meg a 13; 1 × 13 = 13; 13 < 14
= =
A maradékot egyesekké alakítjuk, hozzáadjuk
Próba: az egyesekhez, és elosztjuk 13-mal.
13 × 211 = 2 743 13 : 13 = 1; 1 × 13 = 13

Az első két számjegy a 12-es számot alkotja, 12 pedig kisebb, mint


Egyéb osztási esetek
58 (12 < 58). A hányadoshoz a 0-t kéne írni, de egy szám sem
1 2 4 3 : 5 8 = 2 1 kezdődhet 0-val. Ebben az esetben csoportosítjuk az első három
1 1 6 2 × 58 számjegyet. Kerekítjük a számokat.
= = 8 3 124 : 58 Megállapítjuk becsléssel a hányadost.
5 8 1 × 58 Az 58 körülbelül kétszer van meg a 124-ben:
120 : 60
2 5 2 × 58 = 116; 124 – 116 = 8

A 8 tízest átalakítjuk egyesekké, majd összeadjuk az egyeseket. A


keletkezett számot elosztjuk 58-cal.
Próba:
83 : 58 Becsléssel állapítjuk meg a hányadost. Az 58
21 × 58 + 25 = 1 218 + 25 =
80 : 60 egyszer van meg a 83-ban: 1 × 58 = 58; 83 – 58 = 25
=1 243

2 4 6 8 : 1 2 = 2 0 5
 A 12 kétszer van meg a 24-ben; 2 × 12 = 24
2 4 2 × 12
= = 6
0 Lehozzuk a tízesek számjegyét: 6. 6 : 12 a hányados 0, maradék 6.
0 × 12
6 8 0 × 12 = 0 A 0-t beírjuk a hányadoshoz.
6 0 5 × 12
= 8 A 12 ötször van meg a 68-ban: 5 × 12 = 60; 68 – 60 = 8
Próba: 205 × 12 + 8 = 2 460 + 8 = 2 468
73
4. Tanulási egység

Gyakoroljunk!

1 Határozd meg az osztások hányadosát és a maradékot.


a. 288 : 24 b. 2 356 : 19 c. 2 586 : 79 d. 684 594 : 86
615 : 15 9 785 : 64 3 057 : 84 389 482 : 75

2 Számítsd ki, majd ellenőrizd próbával a számítások helyességét.


a. 4 758 : 39 b. 14 987 : 64 c. 25 239 : 63 d. 205 098 : 84

3 Határozd meg, hányszor kisebb 87 a 3 915 és 46 371 számokhoz képest.

4 Figyeld meg az alábbi matematikai mondatokat, állapítsd meg a logikai értéküket (igaz/hamis)
anélkül, hogy megoldanád őket. Alakítsd őket igazzá, megváltoztatva az:
a. osztót; b. osztandót.
 68 816 : 44 = 34 408 : 22
 1 274 : 26 > 1 274 : 13
 10 500 : 25 < 10 500 : 20

5 Számítsd ki a 3 132 és 36 hányadosának és a 3 150 és 42 hányadosának az összegét.

6 Hogy felfedezd a hibás osztásokat, becsüld meg a hányadost a példa alapján.


9 408 : 48 = 19 A hányados nem írható
a. 24 844 : 22 = 14 422 fel két számjeggyel!
9 408 9 000 b. 64 384 : 32 = 212
48 40 c. 5 904 : 48 = 123
9 000 : 40 = 225

7 Egy osztás maradéka 97, a hányados 10, az osztandó pedig egy kétjegyű szám. Mennyi lehet az
osztandó?

8 Marika egy 159 oldalas történetet olvas. Első 3 nap


elolvasott naponta 9 oldalt. Hány oldalt kell még naponta
olvasnia, ha két hét alatt akarja kiolvasni a könyvet?

Dolgozzatok párban!
Mókás osztások!
11 : 11 = ? l Határozzátok meg az adott osztások hányadosát, és figyeljétek meg az osztandót
121 : 11 = ? mindegyik esetben.
1 221 : 11 = ? l Betartva ugyanazt szabályt, szerkesszetek még három osztást, majd oldjátok
........................... meg őket.
...........................
74
Az ismeretlen szám kiszámítása
Szandinak és Marikának egyenként 114 gyöngye volt. A lányok karácsonyi ajándékokat készítettek,
felhasználva az összes gyöngyöt. Hány gyöngy van egy karkötőben?

Én 3 egyforma Én egy gyöngysort


karkötőt készítettem. készítettem.

3×a = 114

Mit tudunk?
3 × a = 114 Az ismeretlen tényezőt úgy kapjuk meg, hogy a
a = 114 : 3 szorzatot elosztjuk az ismert tényezővel.
a = 38
Van 273 cukorkám. Hány
Egyenként 18 cukorkát cukorkát tettem egy zacskóba,
adtam 16 gyereknek. Hány ha 21 egyforma zacskót
cukorkát adtam összesen? készítettem?

b : 16 = 18 273 : c = 21
b = 18 × 16 c = 273 : 21
b = 288 c = 13
A maradék nélküli osztásnál az osztandót úgy A maradék nélküli osztás esetén az osztót úgy
kapjuk meg, hogy megszorozzuk a hányadost az kapjuk meg, hogy az osztandót elosztjuk a
osztóval. a = b × c hányadossal. b = a : c

Fedezzük fel!
Nagyanyó fejenként 12 diót osztott szét a 20 Nagyanyónak 50 perece volt. Mindegyik kántá-
kántáló között, és még maradt 18 diója. Hány lónak adott 4 perecet egyenként, és még maradt
diója volt nagyanyónak? 6 perece. Hány kántáló volt a csapatban?
b : 20 12, maradék 18 50 : c 4, maradék 6
b = 12 × 20 + 18 c = (50 – 6) : 4
b = 258 c = 44 : 4 = 11
Az m ≠ 0 számmal való osztás esetén, az Maradékos osztás esetén, m ≠ 0, az osztót úgy
osztandót úgy kapjuk meg, hogy összeszorozzuk kapjuk meg, hogy az osztandó és a maradék
a hányadost az osztóval, azután a szorzathoz különbségét elosztjuk a hányadossal.
hozzáadjuk a maradékot. a=b×c+m b = (a – m) : c
75
4. Tanulási egység

Gyakoroljunk!

1 Határozd meg az ismeretlen számokat.


a. x × 45 = 3 735 b. x : 32 = 194 c. 2 822 : x = 34
62 × x = 1 178 x : 9 = 3 816 1 656 : x = 72

2 Egy osztás hányadosa 28, a maradék 6. Határozd meg az osztandót tudva, hogy az osztó egyenlő a
hányados felével.

3 Egy szám háromszorosát 175-tel összeadva, 814-et kapunk. Határozd meg a számot.

4 Találd meg az a, b, c, d számokat tudva, hogy:


 a szám 3-szor nagyobb, mint b;  a duplája a b-nek;
b szám 9-szer kisebb, mint c; b egyharmada a c-nek;
c duplája a d-nek; c szám 6-szor nagyobb, mint a d;
d az e-nek az egyharmada; d fele az e-nek;
e a legnagyobb háromjegyű szám. e szám 3-szor nagyobb, mint a 114.
Ellenőrizd, újraszámolva fordított sorrendben.

5 Számítsd ki az x ismeretlent:
a. x × 3 × 15 × 12 × 0 × 11 = 0 b. 124 : 2 × x = 62 × x

6 Határozd meg az összes olyan természetes számot, amelyet 12-vel osztva, a hányados 27 és a maradék
egy 5-nél kisebb páros szám.

7 Találd meg az ismeretlen számot az adott kifejezésekből.


a. 397 + 42 × m = 859 b. 974 – 124 : n = 943 c. 40 × p – 500 = 300

8 Tudod hány rénszarvas húzza a télapó szánkóját?


Számítsd ki az ismeretlen számot az adott
műveletsorból, és megtudod.
360 – (2 × a +64) = 278

Dolgozzatok párban!
Határozásátok meg a hiányzó számjegyeket az alábbi osztásokban.
9 7 4 5 : 1 = 6 3 0 6 : 5 = 0 6 : 9 =
* * * * * * * *3 * * *
*= 61 4 *= *= *= 3 7
*0
*1 *4 5
*= *
* 6 *
*= *= * *= *
* *
76
Műveletek elvégzésenek sorrendje (II)
Egy szánkóversenyen 84 fiú és kétszer kevesebb Emlékszem! Az osztás
lány vett részt. Hány gyerek vett rész a versenyen? szintén II. rendű művelet. Az
összeadás és kivonás előtt
Figyeld meg a feladat megoldását egy gyakor-
végezzük el.
lat-ban, és mondd el, mit állapítottál meg.
84 + 84 : 2 = 84 + 42 =
= 126

Fedezd fel!
l Másold át a füzetedbe, azután folytasd a számozást a műveletek sorrendjének a megadására.
36 + 45 : (36 : 4 – 4) = ?

Gyakoroljunk!
1 Számítsd ki, betartva a műveletek elvégzésének a sorrendjét.
a. 240 + 96 : 3 b. 897 – 375 : 15 c. 9 824 : 16 × 2 : 4
624 – 189 : 3 34 × 105 : 5 3 124 + 84 × 2 : 4

2 Figyeld meg a gyakorlatokat, számítsd ki, és hasonlítsd össze az eredményeket. Indokold a kapott
eredményeket!
a. 428 + 128 : 4 b. 4 845 – 963 : 3 c. 64 + 36 : 36 + 64
(428 + 128) : 4 (4 845 – 963) : 3 (64 + 36) : (36 + 64)

3 Oldd meg a gyakorlatokat, azután tegyél zárójeleket, azért hogy más eredményt kapj.
a. 420 : 42 – 40 : 5 b. 218 – 68 : 2 × 0 c. 200 – 100 : 100 – 100

4 A szánkóverseny nyerteseinek díjazására 8 csomag, egyenként 12 darabos könyvet és 48 töltőtollat


vásároltak. Számítsd ki, mennyibe kerül egy töltőtoll, ha egy könyv 14 lej, és összesen 1 536 lejt
fizettek.
A feladat megoldását fogalmazd meg egy gyakorlatban.

5 Írd át a gyakorlatot a füzetedbe, majd töltsd ki a cellákat a megfelelő jellel.


a. 210 – 200 : 10 (210 – 200) : 10 b. 6 666 : 66 – 33 6 666 : (66 – 33)

6 A Hópelyhek karneválja alkalmából a sípálya díszítésére 267 piros zászlócskát használtak fel, fehér
zászlócskából annyit, mint a pirosak egyharmada, kék zászlócskából pedig a fehérek dupláját.
Fogalmazd meg a feladat kérdését, azután fogalmazd meg a megoldást egy műveletsorban.
77
4. Tanulási egység Ismételjük át a tanultakat!
1 Határozd meg az osztások hányadosát és a maradékot.
a. 3 492 : 2 b. 14 825 : 25 c. 35 020 : 34 d. 85 482 : 64
8 436 : 4 25 499 : 43 62 704 : 78 76 032 : 73

2 Határozd meg a 9 864, 11 826, 10 854 és 16 380 számoknál 18-szor kisebb számokat.

3 Egy játékgyárban 8 424 kék és háromszor kevesebb piros


kisautót gyártottak. Az autókat 12-esével csomagolták
dobozokba. Hány dobozt használtak fel?
Oldd meg kétféleképpen a feladatot.
Mind a két esetben írd a megoldást egy műveletsor
formájában.

4 Határozd meg a 864 felének és a 48 negyedének a hányadosát.

5 Egy osztás hányadosa 18, az osztó 13, a maradék egy kétjegyű természetes szám. Mennyi lehet az
osztandó?
Határozd meg a feladat összes megoldását.

6 Másold át a füzetedbe, majd egészítsd ki a kazettákat a megfelelő jelekkel úgy, hogy igaz kijelentéseket
kapj.
a. 552 : 24 552 : 12 c. 3 800 : 10 : 10 3 800 : 100
b. 8 180 : 10 5 780 : 10 d. 1 546 : 1 1 546 × 2 : 2

7 Egy természetes számot elosztunk 16-tal, kapunk egy hányadost és a maradék 9. Az új hányadost
ismét elosztjuk 9-cel, a hányados 37 lesz és a maradék 7. Számítsd ki az eredeti számot.

8 Marika és Andris számolásban versenyeztek. Figyeld meg, hogyan számolt mindegyik gyermek,
azután mondd meg, szerinted melyik nyert. Indokolj!
Egy gyors számolási
Írásban módszert alkalmazok.
számoltam. Azt hiszem, én győzök!

4 8 2 5 : 2 5 = 1 9 3 4 825 : 25 = 4 825 × 4 : 100 =


2 5 = 19 300 : 100 =
2 3 2 = 193
2 2 5
= = 7 5
7 5
= =

78
Ismételjük át a tanultakat!
9 Figyeld meg a következő példákban bemutatott gyors számolási módszereket, azután számolj.
625 : 5 = 652 × 2 : 10 = 3 675 : 25 = 3 675 × 4 : 100 = 7 500 : 50 = 7 500 × 2 : 100 =
= 1 250 : 10 = = 14 700 : 100 = = 15 000 : 100 =
= 125 = 147 = 150
a. 1 425 : 5 b. 2 125 : 25 c. 9 550 : 50
975 : 5 3 850 : 25 8 400 : 50
16 215 : 5 8 025 : 25 41 350 : 50

10 Figyeld meg, hogyan mutattuk be rajzban a következő osztásokat, majd ábrázold te is hasonlóan a
mellékelt osztást.
b=a:4 b = a : 5 és a maradék 2 lb=a:7
a a 2 l b = a : 6 és a mradák 4
b b

11 A 7 999 : 19 osztásnak van egy hányadosa és a maradék 0. Mennyi legyen az osztandó azért, hogy
maradéknak 12-t kapjunk?

12 Két szám összege 876. A számok elosztása után a hányados 8 és a maradék 3 lesz. Határozd meg a
számokat.
Szakaszokkal ábrázold a számokat az egyenesen.

13 Egy edző azt tapasztalja egy sportcikkeket


árusító üzletben, hogy három pár korcsolya
vásárlása esetén 106 leje maradna, de öt pár
korcsolya vásárlásához már szüksége van 400
lejre. Mennyibe kerül egy pár korcsolya? Mennyi
pénze volt az edzőnek?

Portfólió
Készíts ismétlő kártyácskákat egy osztálytársaddal együtt, az alábbi modell alapján. Őrizzétek meg a
kártyákat a személyi portfóliótokban.
1. kártya – A szorzási és osztási művelet sajátos kifejezései
2. kártya – A szorzás tulajadonságai
3. kártya – Egy ismeretlen szám kiszámítása. Műveletek sorrendje

1. kártya 2. kártya 3. kártya


Sajátos kifejezések: A szorzás tulajdonságai Az ismeretlén szám
• szorzásnak • osztásnak – A szorzás esetén kiszámítása
– szorzat – hányados felcserélhetőek a ... • a × 3 = 186
.....................

79
4. Tanulási egység Mit tudok? Mennyit tudok?
1 Számítsd ki!
a. 8 526 : 6 b. 5 974 : 58 c. 12 572 : 13

2 Határozd meg: a. a 14 896 szám negyedét; b. a 2 727-nél 27-szer kisebb számot;


c. a 870 és 10 szorzatának, valamint a legkisebb háromjegyű számnak a hányadosát.

3 Számítsd ki, megőrizve a műveletek sorrendjét.


a. 86 + 1 426 : 2 b. 820 – 3 × 98 : 2 c. 274 + (940 – 112) : 4

4 Határozd meg az ismeretlen számokat.


a. 42 × x = 1 428 b. 1 750 : x = 50 c. x : 14 hányados 104, maradék 9

5 Helyettesítsd a kazettákat a megfelelő jelekkel úgy, hogy igaz kijelentéseket kapj.


a. 5 824 : 1 5 824 × 1 b. 2 500 : 10 2 500 : 100 c. 8 376 : 24 3 744 : 24

6 Határozd meg az összes olyan természetes számot, amelyet elosztva 8-cal a hányados 137 és a
maradék egy páros szám.

7 Egy sportüzlet egyik hónapban eladott 87 szánkót, és a bevétele 20 532 lej volt. A következő hónapban
eladtak 94 ugyanolyan típusú szánkót. Mennyi volt a bevételük a szánkók eladásából a két hónapban?
1 2 3 4 5 6 7
teljes
NJ a, b, c a, b, c a, b, c a, b, c a, b, c három szám
megoldás
két helyes
J a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c két szám
művelet
egy helyes
ES a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c egy szám
művelet

Az újratanulás feladatai Fejlesztő gyakorlatok


Az ábrázolások segítségével számítsd ki: 1 Két szám hányadosa 9, a maradék pedig 7.
a. azt a számot, amely 9-szer kisebb mint 909; Számítsd ki az osztandót tudva, hogy az osztó
909 egyjegyű szám.
x
b. a 840 negyedét; 2 Másold át a füzetedbe, majd egészítsd ki a
840 kazettákat megfelelő számokkal úgy, hogy
igaz kijelentéseket kapj.
egy negyed a. 8 536 : = ×1
c. a 982 felét. 982 b. 8 634 : > 8 634 :
c. :2< :2
egy fél
80
Félév végi ismétlés
Megjött a vakáció... a
Vidám Vonattal!

1  Vidám Vonatnak 12 vagonja van. Mindegyik vagonban 6 fülke, mindegyik fülkében 8 hely van.
A
Hány gyerek utazhat vakációzni a Vidám Vonattal ?
Oldd meg a feladatot, azután írd fel római számmal a következő számokat:
a. a feladat adatait; b. a feladat válaszát.

2 V
 égezd el a számításokat, majd rendezd csökkenő sorrendbe az eredményül kapott számokat. Meg-
tudhatod a Vidám Vonat úti célját.
a. 120 534 – 109 875 = R b. 936 : 24 = Ó c. 1 413 : 9 = S
24 684 + 98 758 = B 36 × 94 = S 967 × 8 = A
3 M
 eg akarod tudni, hány napot töltöttek a gyerekek vakáción? Oldd meg a következő műveletsort, és
megtudod.
131 + 54 × 9 – 5 × (303 : 3 + 252 : 12) =

4 E
 gy táborban a gyerekek felvonóval jutottak fel a hegyre.
Határozd meg a következő kijelentésnek megfelelő ered-
ményt, és megtudhatod annak a hegycsúcsnak a magas-
ságát, amelyikre feljutottak. Járj utána, mi a hegycsúcs
neve.
Találd meg azt a természetes számot, amely eleget tesz a
következő feltételeknek:
a. az őt alkotó számjegyek számainak összege 26;
b. tizenhét százasa van.

5  égezd el a következő feladatot, és megtudhatod a Vidám Vonat sorszámát, amellyel a gyerekek az


V
úti céljuk felé utaztak.
Egy természetes számot elosztva egy egyjegyű, páros számmal, 197-et kapunk eredményül és maradék 6.
Határozd meg a számot.

6 A
 vonat sorszámának megha- VONAT S.SZ. ÚTI CÉL ÓRA VÁGÁNY
tározása után tanulmányozd a IR 11643 PLOIEȘTI VEST 07:45 14
mellékelt táblázatot, és keresd R 1582 BRAȘOV 08:30 7
R 1852 VASLUI 09:15 11
meg: IR 1691 TIMIȘOARA N 09:45 3
a. a vonat indulásának idejét IR 1753 SUCEAVA 09:50 8
és a vágányt ahonnan indul; R 3003 TÂRGOVIȘTE 10:00 15
b. a következő vonat sorszá- IR 14033 BRAȘOV 10:30 5
R 1599 CRAIOVA 10:40 1
mát, amely ugyanoda indul.
81
Félév végi értékelés
1 Írj négy, egymásutáni, páros természetes számot, amelyikből az egyik 14 996 legyen.

2 Írd le római számokkal az alábbi számokat:


a. 685; b. 1 456; c. 1 947.

3 A mellékelt táblázatban Románia néhány A város neve A lakosok száma


városa van feltüntetve, lakosainak a száma Iași 321 606
Constanța 297 251
szerint. (2014. év). Temesvár 303 737
Írd fel a városokat a lakosaik száma szerinti Craiova 294 774
Kolozsvár 304 527
csökkenő sorrendben. Ploiești 223 470

4 Adottak a 3 232 és 8 számok. Számítsd ki:


a. az összegüket; b. a különbségüket; c. a szorzatukat; d. a hányadosukat.

5 Számold ki, betartva a tanult szabályokat.


a. 112 : 2 × 9 b. 394 – 360 : 10 + 132 × 4 c. 400 – 2 × 20 + (185 + 247)

6 Határozd meg a 169 és 24 számok szorzatának valamint a 4 669 és 23 számok hányadosának az


összegét.

7 Egy nyomdában 1 020 gyerekkönyvet nyom-


tattak. Ebből eladtak 40 darab, egyenként 18
könyves csomagot, a megmaradtakat pedig
egyenlően osztották el 12 könyvtár között.
Hány könyvet kapott egy-egy könyvtár?

1 2 3 4 5 6 7
teljes teljes
NJ a, b, c teljes megoldás 4 válasz a, b, c 3 válasz
megoldás megoldás
felír két helyesen rendez két helyes
J a, b/a, c/b, c 3 válasz a, b/a, c/b, c 2 válasz
változatot 4-5 várost művelet
felír egy helyesen rendez egy helyes
E a/b/c 2 válasz a/b/c 1 válasz
változatot 3 várost művelet

Önmagam értékelem!
IGEN NEM
• Fel tudom írni a számokat római számokkal.
• Össze tudom hasonlítani és rendezni tudom a természetes számokat.
• Tudom alkalmazni a matematikai fogalmakat a számításokban.
• Tudok számolni, betartva a műveletek sorrendjét.
• Feladatokat tudok megoldani az alapműveletekkel.
82
5. Tanulási egység

Feladatok megoldása
 űveletek sorrendje. Szögletes zárójelek használata
M
Ismert műveletekkel megoldható feladatok
Grafikus módszerrel megoldható feladatok
A z összehasonlítás módszerével megoldható feladatok
A fordított út módszerével megoldható feladatok
Adatok szervezésével és rendezésével megoldható feladatok (táblázatok
és grafikonok)
5. Tanulási egység

Műveletek sorrendje. Szögletes zárójelek


Egy motelben 50 darab két ágyas szoba van. Az egyik
szombaton két turistacsoport szállt meg a motelben.
Az egyik csoport 12 személyből állt, míg a másik 3-szor
többől. Hány szoba maradt üresen?

Fedezzük fel!
A feladatot Irénke a Kiszámítva a zárójelben levő Gondolkodj! A
következőképpen oldotta műveleteket, megtudom helyes megoldás a
meg: hány szobát foglaltak el! következő:
50 – (12 + 12 × 3 : 2) =
= 50 – (12 + 36 : 2) =
= 50 – (12 + 18) =
= 50 – 30 = 20
50 – [(12 + 12 × 3) : 2] =
= 50 – [(12 + 36) : 2] =
= 50 – (48 : 2) =
= 50 – 24 = 26

A két gyerek közül melyiknek van igaza?

(12 + 12 × 3) a turisták összlétszáma Zárójel típusok:


[(12 + 12 × 3) : 2] az elfoglalt szobák száma, ( ) kerek zárójelek
ha szobánként két turistát szállásolnak el [ ] szögletes zárójelek

Jegyezd meg! Ha egy feladatban kerek és szögletes zárójel is előfordul, akkor előbb elvégezzük a kerek
zárójelben levő műveleteket ( ), azután a szögletes zárójelben levőket [ ].

Fedezd fel!
Figyeld meg, hogyan módosultak a zárójelek a feladat megoldása folyamán.
[(12 × 3 + 48 : 2) × 8 – 180] : 100 =
= [(36 + 24) × 8 – 180] : 100 =
= (60 × 8 – 180) : 100 =
= (480 – 180) : 100 =
= 300 : 100 = 3
Gondolod, hogy a feladat végeredménye más lett volna, ha a kerek zárójel eltűnése után, a szögletes
zárójel nem alakul át kerekké?
84
Gyakoroljunk!

1 Számítsd ki, betartva a műveletek elvégzésének sorrendjét.


a. 180 – 136 + 283 b. 52 : 2 + 49 c. 8 × 23 + 52 × 12
303 : 3 × 14 378 – 9 × 35 636 : 4 – 426 : 3

2 Számítsd ki, figyelembe véve a zárójelek használatára vonatkozó szabályokat.


a. 125 : 5 + (13 + 64 : 2) e. 5 × [3 600 : 30 – 81 : (54 : 6)]
b. (37 – 18 : 2) : 7 + 108 : 2 f. 128 : 4 + [2 × (2 222 : 22 – 22 : 22)] : 10
c. 6 × 9 : [6 – (13 – 18 : 2)] g. 36 : 9 + 4 × [20 + 6 × (100 : 4 – 42 : 2)]
d. [(9 – 6) × (8 + 9)] + 100 : (4 + 6) h. 126 – [(63 × 2 : 6 + 109) × (75 : 25 + 21 : 3)] : 10

3 Írd fel a következő kifejezéseket zárójeles gyakorlatok segítségével, majd számítsd ki őket.
a. Hányszor nagyobb a 387 és 613 számok összege a 3 466 és 3 366 számok különbségénél?
b. Mennyivel nagyobb a 784 és 594 számok összege a különbségüknél?
c. Határozd meg a 87 és 52 valamint a 308 és 292 számok különbségei szorzatának a felét.

4 Írd át a füzetedbe a gyakorlatokat, oldd meg, azután írd be a négyzetbe a megfelelő jelet.
a. 162 : 9 – 7 162 : (9 – 7)
b. (40 – 30) : 10 40 – (30 : 10)
c. 68 – 12 × (4 – 6 : 2) [68 – (12 × 4 – 6)] : 2
d. (100 – 10) : 10 + 90 : 3 [(100 – 10) : 10 + 90] : 3

5 Írd fel a példa alapján, a következő gyakorlatok szöveges megfelelőjét.


[(150 – 50) : (36 + 64)] × 2 a. [(36 + 4) : (40 : 4)] × 2
Határozd meg a 150 és 50 különbsége és a 36 és 64 b. [(96 – 32) × (37 + 19)] : 2
összege hányadosának a dupláját. c. [(64 + 36) × (64 – 36)] : 4

6 Két kollázs készítéséhez a tanulók kivágtak 36 köröcskét, 3-szor több négyzetet, valamint 20-szal ke-
vesebb háromszöget mint négyzetet. Ha a két kollázs teljesen egyforma volt és elhasználtak minden
kivágott mértani idomot, akkor hány mértani idomot tettek egy kollázsba?

7 Szerkessz egy feladatot a következő gyakorlathoz:


[12 + 12 × 3 + (12 × 3 + 4)] : 4

Játék 4
Figyeld meg a mellékelt rajzot, majd szerkessz egy gyakorlatot a négy 30 6
9 100
alapművelet valamint kerek és szögletes zárójelek használatával úgy, hogy:
8 2
• a körön belüli számok a kerek zárójelen belül szerepeljenek;
4
• a négyzeten belüli számok a szögletes zárójelen belül szerepeljenek; 8
• a négyzeten kívüli számok a szögletes zárójelen kívül szerepeljenek.
85
5. Tanulási egység

Ismert műveletekkel megoldható feladatok


Figyeld meg, majd mondd el mi a különbség a következő feladatok két bemutatási módszere között.
A. A Kis olvasók klubjába 186 új könyvet hoztak. B.
Ebből 78 meséskönyv, 19-cel kevesebb verseskötet, 316 316 15 ?
a többi pedig enciklopédia. Hány enciklopédiát
hoztak? 875

Fedezzük fel!
E
 gy feladat adatokból és kérdésekből áll. Egy feladatot felírhatunk szöveggel (A) vagy bemutathatjuk az
adatait vázlatosan, grafikusan vagy táblázatban (B).
E
 gy feladat megoldása során, a következő lépéseket követjük:

A feladat elolvasása • azonosítjuk:


és megértése – az adatokat és a kérdéseket;
– azokat a kifejezéseket, amelyek a tanult műveletekre utalnak;

• a feladat elemzése, megállapítva:


– az adatok közötti összefüggéseket;
A feladat
– a kérdések és az adatok közötti összefüggéseket;
értelmezése
– a megoldási tervet;
– azt, hogy melyik feladattípusba tartozik;

• a feladat megoldása:
A megoldás – tervszerűen (kérdések/aritmetikai műveletek);
kidolgozása – vázlat készítése (a műveletsor felírása és a válasz indoklása);
Például: 78 – 19 = 59 a verseskötetek száma

• az eredmény ellenőrzése/próba;
Az eredmény • a megoldás gyakorlati felírása;
ellenőrzése/kifejtése • újabb megoldási módszerek keresése (ha lehetséges);
• a feladat kiegészítése, átalakítása.

Fedezd fel!
•E
 gy gyerekekből és felnőttekből álló turistacsoport felvonóval jutott fel a hegyre. Egy oda-vissza jegy
ára 24 lej gyerekek, és 48 lej felnőttek számára. Mennyit fizettek a turisták az utazásért?
•O
 lvasd el a feladatot, egészítsd ki a hiányzó adatokat majd írd le a megoldást a füzetedbe.
86
Gyakoroljunk!

1 Válaszd szét a következő adatokat, rendezd és írd újra a két összekevert feladatot. Oldd meg a
feladatokat.

és 210-zel több plüssnyuszit • és 3-szor több kék léggömb • Egy díszítőelem


elkészítéséhez 12 léggömböt használtak fel • Egy játékgyárban • Hány díszítőelemet
készítettek? • Egy dobozban 36 piros léggömb van • 147 plüssmacit készítettek
• Hány játékot készítettek?

2 Egy sípályán 16 lány és 3-szor több fiú van. A felvonóba 4 gyerek ülhet be egyszerre. Hány felvonót
foglaltak el a gyerekek?
Oldd meg a feladatot kétféleképpen.

3 Egy szánkóversenyen Tibi 250 lejt nyert, Andris 86 lejjel többet, Misi pedig a kettőjük által nyert
összeg felét. Mennyi pénzük van összesen?
Fogalmazz meg egy hasonló feladatot, amelyben szerepelnek a negyed és harmad szavak. Figyelj a
számok megválasztására!

4 Karácsonykor egy kereskedő 284 ezüstfenyőt és 50-nel kevesebb lucfenyőt adott el. Ha egy ezüstfenyő
ára 65 lej, egy lucfenyő pedig 48 lejbe kerül, számítsd ki mennyi volt a kereskedő bevétele.

5 Egy színházban a székek 23 sorba vannak rendezve, minden sorban 30 szék található. Az előadásra
175 gyerek jött el, minden gyereket két felnőtt kísért. Hány szék maradt üresen?

6 Irénke, Tibi és Andris egy versenyen vettek részt. Irénke és Tibi együtt 559 pontot értek el, Tibi és
Andris együtt 600 pontot, míg Irénke és Andris együtt 531 pontot kapott. Mennyi pontja volt külön-
külön a gyerekeknek?

7 Szandi a pénzének feléből két színházjegyet vásárolt, a másik feléből 5 könyvet vett, darabját 25
lejért.
a. Mennyibe került egy színházjegy?
b. Mennyi pénze volt Szandinak?

8 Egy versenyen minden helyesen megoldott feladat 10 pontot ér, a hibásan megoldottért levonnak 2
pontot. Tibi 20 megoldott feladatot küldött be a versenyre és 176 pontot kapott. Hány jól és hány
rosszul megoldott feladata volt?
87
5. Tanulási egység

Grafikus módszer
A grafikus módszer alkalmazása
azt jelenti, hogy a feladatban szereplő
adatokat rajzban ábrázoljuk, megőrizve
I
az adatok egymáshoz viszonyított II 88
nagyságát. III 18

Mit tudunk?
Íme néhány példa a feladatokban szereplő adatok rajzban való ábrázolására.
a. x b. x c. x
10 40 60
y y y 36

Szerkessz egy-egy szöveges feladatot a fenti ábrázolásokhoz.

Fedezzük fel!

Marikának és Irénkének együtt 87 leje van. A gyerekek észrevették, hogy ha elosztják az pénzössze-
geiket jelképező számokat egymással, a hányados 5 és a maradék 9 lesz. Mennyi pénze van mindegyik
kislánynak külön-külön?
Jelölje a Marikának a pénzösszegét és b az Irénke pénzösszegének a nagyságát.
Ha a : b hányados 5 és a maradék 9, akkor a 5-ször nagyobb mint b és mivel a maradék 9, ez azt
jelenti, hogy Marikának még 9 lejjel több pénze van. Ha az első szám 9-cel
Grafikus ábrázolás: kisebb lenne, akkor a
9 maradékul 0-t kapnánk.
a
87
b

(87 – 9) : 6 = 78 : 6 = 13 egy rész értéke (egy szakasz)


b = 13 Marika pénzösszege
a = 5 × 13 + 9 = 65 + 9 = 74 Irénke pénzösszege
Próba: 74 + 13 = 87

Fedezd fel!
l Figyeld meg az ábrázolást, azután másold le a feladatot a füzetedbe és töltsd ki az adatokat.
2 A három szám összege . Ha elosztjuk az elsőt a
második számmal, a hányados és a maradék ,
101 és ha elosztjuk a másodikat a harmadikkal, akkor
hányados . Határozd meg a számokat.
88
Gyakoroljunk!

1 A
 karácsonyi kántálás alkalmából Szandi, Tibi és Andris együtt 81 szem diót kapott. Szandinak 3 szem-
mel több diója van mint Tibinek, Tibinek 6 dióval kevesebbje van mint Andrisnak. Hány szem diója van
gyerekeknek külön-külön?

2 E
 gy versenyen Misi és Tibi hógolyóval célba dobnak. Összesen 40
hógolyót készítettek. Ha Tibi átadna Misinek 4 hógolyót, akkor mind-
kettőjüknek ugyanannyi hógolyója lenne.
a. Hány hógolyója van mindegyik fiúnak?
b. Kettőjük közül melyiknek van több esélye arra, hogy célba találjon?
Indokold meg a választ.

3 K
 ét dobozban összesen 50 cukorka volt. Miután a gyerekek megettek az elsőből 6 cukorkát, a máso-
dikból pedig 8-cat, az első dobozban 3-szor több cukorka maradt mint a másodikban. Hány szem
cukorka volt az elején a dobozokban?

4 H
 árom szám összege 3 333. Tudva, hogy a második szám háromszor nagyobb mint az első fele, a har-
madik egyenlő a második duplájával, határozd meg a három számot.

5 E
 gy mese 159 oldalon helyezkedik el. Marika két hét alatt akarja
kiolvasni a könyvet. Három nap múlva, a kislány észreveszi, hogy
az utolsó két, elolvasott oldalon levő számok összege 53. Határozd
meg:
a. hány oldalt olvasott naponta az első három napon;
b. hány oldalt kell olvasnia a következő napok mindegyikén azért,
hogy két hét alatt befejezhesse a mesét.

6  ét természetes szám különbsége 108. Ha az első szám egyharmada egyenlő a második szám 1 részé-
K
7
vel, határozd meg a két számot.

7 M
 isi két nap alatt elköltött 124 lejt. Az első nap elköltött pénzösszegnek az második nap elköltött
pénzösszeggel való osztási hányadosa 2, és a maradék 13. Határozd meg mennyit költött a fiú naponta.

8 S zerkessz egy-egy feladatot az alábbi grafikus ábrázolások mindegyikéhez.


a. I b. 14 c. I
II 8 I II
368 122 266
III II III

9 M
 arikának 8-szor több pénze van mint Andrisnak. Miután Marika elköltött 248 lejt és Andris még
kap 186 lejt, kettőjüknek egyenlő mennyiségű pénze lesz. Mennyi pénze volt mindegyiknek az elején?
89
5. Tanulási egység

Az összehasonlítás módszere
Vásároltam 4 füzetet, Akarod tudni, mennyibe kerül mind-
6 ceruzát és 56 lejt egyik tárgy külön-külön? Figyeld meg a
fizettem. megoldást és megtudod!

Én viszont vásároltam
4 füzetet, 9 ceruzát és
68 lejt fizettem.

Olvasd el a gyerekek válaszát és azután hasonlítsd össze:


a. a Marika és Misi által vásárolt tárgyak számát;
b. Az általuk kifizetett teljes összeget.

Fedezzük fel!

Azért, hogy könnyebben összehasonlíthassuk az adatokat, a következőképpen helyezzük el őket:


4 füzet .................................. 6 ceruza .................................. 56 lej
4 füzet .................................. 9 ceruza .................................. 68 lej
3 ceruza .................................. 12 lej
Megfigyelve, észrevesszük, hogy a pénzösszegek közötti különbség a két gyerek által vásárolt ceruzák
közötti különbségből ered.
Tehát: 9 – 6 = 3 vásárolt ceruza 68 lej – 56 lej = 12 lej pluszköltséget eredményez.
Ebből kiszámolhatjuk, mennyibe kerül egy ceruza 12 lej : 3 = 4 lej.
Egy füzet árát következő kijelentésből számítjuk ki: „4 füzet és 6 ceruza 56 lejbe kerül“.
Tehát: 6 × 4 lej = 24 lej 6 ceruza ára;
56 lej – 24 lej = 32 lej 4 füzet ára.
Vagyis, 32 lej : 4 = 8 lej egy füzet ára.

Fedezd fel!
l 50 lejért 4 golyóstollat és 3 jegyzetfüzetet vásárolhatunk. 76 lejért 5 ugyanolyan tipusú golyóstollat
és 6 jegyzetfüzetet vásárolhatunk. Határozd meg egy golyóstoll és egy jegyzetfüzet árát.
4 golyóstoll .................................. 3 jegyzetfüzet .................................. 50 lej ×2
5 golyóstoll .................................. 6 jegyzetfüzet .................................. 76 lej
Észrevesszük, hogy ebben az esetben a két mennyiség, a golyóstoll és a jegyzetfüzet, nem ugyanazzal a
számmal van kifejezve.
Azért, hogy a jegyzetfüzetek száma megegyezzen, megkétszerezzük az első alkalommal vásárolt tár-
gyak számát. Megkétszereződik az áruk is. A feladat adatai a következőképpen alakulnak:
8 golyóstoll .................................. 6 jegyzetfüzet .................................. 100 lej
5 golyóstoll .................................. 6 jegyzetfüzet .................................. 76 lej
3 golyóstoll .............................................................................................. 24 lej
l Írd be a füzetedbe és folytasd a feladat megoldását.
90
Gyakoroljunk!

1 3 csokoládé és 3 csomag keksz 21 lejbe kerül, de 3 csokoládéért és 4 csomag kekszért 24 lejt kell fizetni.
Mennyibe kerül egy csomag keksz? És egy csokoládé?

2 Egy óvoda személyzete 3 labdát és 4 kisautót vásárolt, amiért 146 lejt fizetett. Egy idő után, ugyanab-
ban az árban vásárolt még 3 labdát és 7 kisautót, amiért 224 lejt fizetett. Mennyibe kerül egy kisautó?
És egy labda?

3 Egy 4 tulipánból és 3 fréziából álló virágcsokor 36 lejbe kerül. Egy


5 tulipánból és 6 fréziából álló csokor ára 50 lej. Határozd meg
mennyibe kerül egy tulipán és mennyibe egy frézia.

4 Karácsonyra egy árvaháznak adományként a IV. osztály tanulói 4 doboz építőkockát és 5 kirakós
játékot vásároltak 820 lej értékben. A III. osztály tanulói 2 doboz építőkockát és 4 kirakós játékot
vásároltak 518 lej értékben. Mennyibe kerül egy doboz építőkocka? És egy kirakós játék?

5 Egy játéküzletben egy reggel eladtak 8 játékmackót és 6 plüsspónit, amelynek a bevétele 466 lej volt,
délután még eladtak 4 játékmackót és 7 plüsspónit, amelynek a bevétele 389 lej volt. Mennyibe kerül
egy játékmackó? És egy plüsspóni?
Érdekes! Azért, hogy azonos
Figyeld meg a feladat megoldási módját és folytasd a füzetedben. számú játékmackó legyen,
8 játékmackó ............... 6 póni ............... 466 lej :2 lecsökkentettük az adatokat
4 játékmackó ............... 7 póni ............... 389 lej az első helyzetből.
4 játékmackó ............... 3 póni ............... 233 lej
4 játékmackó ............... 7 póni ............... 389 lej

6 Ha 9 láda narancs és 3 láda citrom összesen 63 kilogramm, és 3 láda narancs és 4 láda citrom összesen
30 kilogramm, határozd meg 5 láda citrom tömegét.

Portfólió
1. Készíts egy jegyzetet egy feladat megoldásának lépéseivel. Újraolvashatod a 8. oldalt.
2. Azonosítsd azokat a feladatokat, amelyeket az ábrázolás módszerévek kell megoldani.
– összeg és különbség – arány és összeg – arány és különbség
a x a x a
y
b b b y
3. Szerkessz három feladatot minden grafikus ábrázoláshoz.
4. Azonosítsd azokat a feladatokat, amelyeknél az összehasonlítás módszerét kell alkalmazni, majd
szerkessz feladatokat, amelyeket ezzel a módszerrel kell megoldani.
5. Egészítsd ki a portfóliódat új jegyzetekkel, ha a feladatokra új megoldási módszereket tanulsz (az
iskolában vagy kiegészítő tevékenységeken).
91
5. Tanulási egység

A fordított út módszere
A gyerekek pénzt takarítottak meg azért, hogy elmehes-
senek egy kirándulásra a hegyekbe, a téli vakációban. Mari-
kának 25 lejjel kevesebb pénze van mint Andrisnak, Tibinek
kétszer annyi pénze van mint Marikának, és Szandinak 27
lejjel több pénze van mint Tibinek. Ha Szandinak 295 leje
van, mennyi pénze van a gyerekeknek külön-külön?

Fedezzük fel!

A feladat adatait a következőképpen ábrázolhatjuk:


Marikának 25 lejjel kevesebb Tibinek kétszer Szandinak 27 lejjel
x pénze van több van több van 295 lej

Andris – 25 lej Marika ×2 Tibi + 27 lej Szandi

A feladatot át lehet írni a következő gyakorlattá: (x – 25) × 2 + 27 = 295


• Ha Szandinak 27 lejjel több pénze van mint Tibinek, akkor Tibinek 27 lejjel kevesebb pénze van mint
Szandinak. 295 lej – 27 lej = 268 lej
• Ha Tibinek kétszer több pénze van mint Marikának, akkor Marikának kétszer kevesebb pénze van
mint Tibinek. 268 lej : 2 = 134 lej
• Ha Marikának 25 lejjel kevesebbje van mint Andrisnak, akkor Andrisnak 25 lejjel több pénze van mint
Marikának. 134 lej + 25 lej = 159 lej

Észrevesszük, hogy a feladat megoldása során visszafele követjük az adatokat.


+ 25 lej :2 – 27 lej
295

Andris Marika Tibi Szandi


A feladat megoldásához használt műveletek épp fordítottjai a feladatban szereplőeknek.

Jegyezd meg! Azt a módszert, amelyet az olyan feladatok megoldására használunk, amelyben az
adatok egymás után következve, függenek egymástól, és a feladat megoldása során a
számításokat fordított irányban végezzük, a fordított út módszerének nevezzük.

Fedezd fel!
Figyeld meg az ábrát és írd át a megoldást egy gyakorlatba.
×3 – 42 + 86
x 143

92
Gyakoroljunk!

1 Egy versenyen Marika feleannyi pontot ért el mint Andris, Irénke 36 ponttal többet mint Marika.Tibi
82-vel kevesebbet mint Irénke. Ha Tibinek 100 pontja van, hány pontja van a többieknek?

2 Szandi a megspórolt pénzéből vett egy 13 lej értékű könyvet. A nagymamája adott még neki 10 lejt,
ezután a kislány vett magának egy doboz csokoládét 19 lejért. Ha 112 leje maradt, mennyi pénze volt?
Írd fel a feladat műveletsorát, majd oldd meg a feladatot.

3 Figyeld meg a gyerekek kijelentéseit, azután mondd


meg, melyik számra gondoltak.
Andris: Gondoltam egy számra. Ebből kivontam 70-et,
az így kapott eredményt megháromszoroztam és kivon-
tam belőle 312-t. Melyik számra gondoltam, ha 249-et
kaptam?
Szandi: Gondoltam egy számra. Ehhez hozzáadtam 70-et,
kiszámoltam a szám egyharmadát, amihez hozzáadtam
312-t. Melyik számra gondoltam, ha 401-et kaptam?

4 Irénke tanórái 13.00 órakor kezdődnek. Az iskolába menve, a nagymamájánál is el akar tölteni 30 per-
cet. Az otthona és a nagymama lakása közötti utat 20 perc alatt teszi meg, a nagymamától az iskoláig
10 perc alatt ér el. Hány órakor kell elindulnia otthonról azért, hogy időben az iskolába érjen?
Készíts egy hasonló rajzot a füzetedbe, majd írd be a téglalapokba a megfelelő órákat.

– 20 perc – 10 perc
30 percet marad
13:00 óra
otthon nagymamánál iskola

5 Adott egy x-szel jelölt szám, amihez hozzáadunk 15-öt. Az eredményt megtízszerezzük. A kapott
szorzatot 100-zal csökkentjük, majd a különbséget 5-szörösére csökkentjük. Az eredményhez hozzá-
adunk 90-et, az így 100-at kapunk.
Az alábbi gyakorlatok közül válaszd ki azt, amelyik leírja a fenti feladatot. Indokold meg a válaszodat.
a. (x + 15) × 10 – 100 : 5 + 90 = 100 b. [(x + 15) × 10 – 100] : 5 + 90 = 100

6 Határozd meg az ismeretlen számokat az alábbi kifejezésekből.


a. (x + 20) : 12 + 68 = 78 d. 101 × [101 – (101 – 102 : x)] = 202
b. (x + 282 – 75) : 2 = 104 e. 369 – [(x + 112) : 5 + 113] = 434
c. x × 4 : 10 + 101 = 133 f. 104 : [(x – 3 × 8) × 2 : 8] = 13

93
5. Tanulási egység

Adatok rendezése és értelmezése


Egyes feladatok megoldásakor, az adatok elemzése és értelmezése jobban
észlelhető, ha grafikonokba vagy táblázatokba foglaljuk őket.

Mit tudunk?
Egy múzeumot meglátogató személyek számát táblázatban rögzítették. Tanulmányozd a táblázatot és
válaszolj.
hónap
január február március április • Mit tartalmaznak a táblázat harmadik
személy
sorának cellái?
gyerek 1 250 1 750 2 000 2 500
• Mit tartalmaznak a táblázat harmadik
felnőtt 2 500 2 250 2 000 1 500 oszlopának cellái?
összesen
A táblázat negyedik oszlopának adataival szerkessz egy egyszerű feladatot:
a. összeadással; b. kivonással.

Fedezzük fel!
Annak érdekében, hogy könnyebben nyomon követhessék a látogatók számának változását egyik hónapról
a másikra, a következő grafikont készítették:
• Hasonlítsd össze a táblázat adatait a grafikonéval és
mondd meg mit ábrázol a kék vonal. Hát a piros?
• Megfigyelve a két vonalat, megállapíthatod miként
változott a múzeumot látogató gyerekek és a felnőttek
száma, egyik hónapról a másikra.
• Hasonlítsd össze a két helyzetet.

január február március április

Jegyezd meg! A grafikon bemutatja egy mennyiség változását, illetve két vagy több változó meny-
nyiség arányát.

Fedezd fel!
Az alábbi táblázatban a nappali és éjszakai levegő-hőmérsékletet rögzítették, egy héten keresztül. A táb-
lázat adatai segítségével rajzolj a füzetedbe egy lineáris grafikont (használj különböző színeket a nap-
pali és éjszakai hőmérséklet ábrázolásához) azért, hogy nyomon követhesd a hőmérséklet változását,
egyik napról a másikra. napi átlaghőmérséklet

Hőmérséklet (Celsius-fokban mérve)


a fokok száma

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap


nappal 11 9 12 11 7 7 6
éjszaka 2 1 0 2 2 1 2 H K S C P S V

94
Gyakoroljunk!

1 Misi elhatározta, hogy egy grafikonban ábrázolja hány könyvet olvasott el négy hónap alatt. Tanul-
mányozd a grafikont és válaszolj a kérdésekre.
• Hány könyvet olvasott ki Misi júniusban?
4 • Melyik hónapban olvasta a legtöbb könyvet?
• Hány könyvet olvasott összesen?
3 • Szerinted szeptemberben több vagy kevesebb köny-
vet fog olvasni? Miért?
2

május június július augusztus

2 A tanulók egy természetvédelmi program során, az alábbi grafikonban rögzítették az összegyűjtött


újrahasznosítható anyagok mennyiségét. Tanulmányozd és felelj a kérdésekre.

150 • Hány PET-palackot gyűjtöttek?


125 • Mennyi a különbség az összegyűjtött égők és
100 a neoncsövek száma között?
• Szerkessz kérdéseket a mellékelt grafikon ada-
75
tai segítségével.
50 • Szervezzétek meg az iskolában az újrahaszno-
25 sítható anyagok gyűjtését, majd írjátok be egy
táblázatba az összegyűjtött anyagok számát.
0
égők neoncsövek PET-ek fémdobozok elemek

3 Arra a kérdésre, hogy „Melyik a kedvenc alma


kedvenc gyümölcs

gyümölcsöd?“ 50 gyerek válaszolt. A mel-


meggy
lékelt grafikon a válaszokat tartalmazza.
Olvasd el a grafikon adatait és töltsd ki narancs
a táblázatot. banán
Tájékozódj az egyes gyümölcsfajták más gyümölcs
C-vitamin tartalmáról. gyerekek száma 2 4 6 8 10 12 14 16

kedvenc
gyümölcs

gyerekek
száma
95
5. Tanulási egység

4 A mellékelt táblázat hazánk néhány nagyvárosa közötti, országút menti távolságot tartalmazza. A
táblázat adatai segítségével határozd meg a térkép pirossal jelölt útvonalainak a hosszát.
a b c d e f g h

Nagyszeben
Constanța

Kolozsvár

Râmnicu

Bukarest
Suceava

Vâlcea
Távolságok km-ben Románia

Déva

Iași
kifejezve térképe
1 Bukarest 432 226 433 389 272 411 174 –
2 Râmnicu Vâlcea 520 437 269 215 101 530 –
3 Iași 411 485 430 556 444 –
4 Nagyszeben 460 535 168 117 –
5 Déva 389 652 175 –
6 Kolozsvár 433 703 –
7 Constanța 226 – Lépték
8 Suceava – út
országhatár

A Iași és Kolozsvár közötti távolság 430 km és a (3, c) cellában található.


A Constanța és Suceava közötti távolság 226 km és a (7, a) cellában található.

5 Figyeld meg az alábbi térképen található objektumok cellákban való helyét, majd töltsd ki a táblázat-
ban azoknak a celláknak a koordinátáit, ahol az adott objektumok elhelyezkednek.
a.
Objektumok Táblázati
vagy utcák koordináták
Iskola C, 2
Kórház
Park
Hársfa utca

b. Az alábbi kijelentések közül melyek


igazak és melyek hamisak?
• A Vidánság sugárút áthalad a: (B, 4),
(C, 4), (D, 4), (E, 4).
• A posta a (B, 2) cellában található.
• A bank az (E, 1)-es cellában található.

96
Ismételjük át a tanultakat!
1 A tanult szabályok betartásával végezd el a műveletsort, és megkapod annak a sípályának a hosszát,
ahol a gyerekek a vakációban síeltek.
190 + [(243 – 57) × (294 : 3 – 48)] = ?

2 Szerkessz egy feladatot, amely adott mennyiségű gyümölcs adományozásáról szól egy bizonyos
számú óvodának és az alábbi gyakorlatot követi.
[180 : 10 + (180 – 40) : 10] : 4 = ?

3 Egy étkezde részére az egyik napon 38 pohár joghurtot és 14 pohár tejfölt vásároltak és ezért 132 lejt
fizettek. Egy másik napon 36 pohár joghurtot és 7 pohár tejfölt vásároltak, amiért 100 lejt fizettek.
Mennyibe kerül egy pohár joghurt? És egy tejföl?
Oldd meg a feladatot. Az egyik adat kiegyenlítésére használd az osztási műveletet (azért, hogy
kialakuljon az egyenlő összehasonlítási tag)

4 Egy turistaházban az év első három hónapjában 893 turista szállt meg. Februárban 35 turistával
több szállt meg mint januárban és 17 turistával több mint márciusban. Hány turista szállt meg a
turistaházban minden hónapban külön-külön?

5 Határozd meg mindegyik betű értékét tudva, hogy:


a×2=b a – 304 = b a + b = 300 a × b = 90
b:3=c b + 29 = c b=c×9 b=c×3
c + 36 = d c:4=d c = d + 13 c = d : 10
d – 19 = 87 d × 6 = 294 d=e:6 d – e = 250
e : 6 = 19 e : 10 = 5

6 Összeadva egy szám felét, negyedét és nyolcadát megkapjuk a legnagyobb, különböző számjegyből
álló háromjegyű szám és a legkisebb, különböző számjegyből álló háromjegyű szám különbségét.
Határozd meg a számot.

7 Ültesd el egy cserépbe néhány növény magját. Miután a növények kikeltek, hetente mérd meg a
magasságukat, amelyeket grafikonban rögzíts. Mit gondolsz, az alábbi vonalak közül melyik ábrázolja
a grafikon változását.
a. b. c. d.

97
5. Tanulási egység Mit tudok? Mennyit tudok?
1 O
 ldd meg, betartva a tanult szabályokat.
a. 25 × 4 – 189 : 9 b. (16 + 3 × 9 + 37) : 10 c. 91 – [88 + (50 – 72 : 9) : 6] : 5

2 A
 korcsolyapályán reggel 136 gyerek korcsolyázott, délután 3-szor több. Mennyi pénz folyt be az
eladott jegyekből, ha egy belépőjegy ára 15 lej?

3 A
 vidámparkban a gyerekek íjjal célba lőttek. Tibi 4 ponttal többet ért el, mint Misi pontjainak a dup-
lája. Ha együtt 94 pontjuk volt, hány pontot gyűjtöttek külön-külön?

4 A
 nya 4 nyalókáért és 3 csokoládéért 20 lejt fizetett. Egy másik nap 4 nyalókát és 5 csokoládét vásárolt
és 28 lejt fizetett. Mennyibe kerül egy nyalóka? És egy csokoládé?

5 A
 farsang alkalmával a terem feldíszítésére a gyerekek 3-szor több piros léggömböt használtak fel mint
sárgát, 10-zel kevesebb zöld léggömböt mint pirosat, kékből 4-gyel többet mint a zöldből, vagyis 12
darabot. Hány sárga léggömböt használtak fel a díszítéshez?

6 A
 rra a kérdésre, hogy „Melyik a kedvenc sportod?“, a gyerekek a következőképpen válaszoltak:
korcsolya – 8 gyerek, sí – 12 gyerek, hoki – 6 gyerek.
Az adatok felhasználásával oldd meg a következő feladatokat:
a. rajzolj egy grafikont és rögzítsd a szükséges adatok koordinátáit a grafikonon;
b. ábrázold az adatokat a grafikonon.

1 2 3 4 5 6
NJ a, b, c helyes megoldás helyes megoldás teljes megoldás teljes megoldás a, b
grafikus ábrázolás + részleges a, b
az elsö két Kiszámítja a
J a, b/a, c/b, c Misi által elért pontok megoldás (2 részlegesen
művelet helyes csokoládék árát
száma fordított művelet) megoldva
grafikus ábrázolás +
az első kérdés Kiszámítja a a feladat átírása
ES a/b/c a két egyenlő szakasz a
helyes nyalóka árát gyakorlattá
hossza

Az újratanulás feladatai Fejlesztő gyakorlatok


Írd be a füzetedbe az ábrázolást, majd oldd meg a Oldd meg az alábbi adatokkal rendelkező feladatot.
feladatot. 2 vonalzó ........... 3 ceruza ........... 13 lej × 3
piros gömbök 3 vonalzó ........... 4 ceruza ........... 18 lej × 2
3 47
fehér gömbö
(3-mal több) Útmutatás: Egyes esetekben, a feladat egyik
a gömbök összesen 47 mennyiségének az egyenlővé tételéhez
piros gömbök : ? fehér gömbök: ? módosítani kell mind a két összefüggést.

98
6. Tanulási egység

10-nél kisebb vagy vele egyenlő,


vagy 100-zal egyenlő nevezőjű törtek
 z egész törtrészei: század; ábrázolás
A
Törtek összehasonlítása
Valódi tört, egységnyi tört és áltört
Egyenlő nevezőjű törtek összeadása
Egyenlő nevezőjű törtek kivonása
Százalékos felírás (csak a következőkre 25%, 50%, 75%)

99
6. Tanulási egység

Törtek. Az egész törtrészei: század


Marika 10 éves. Marika édesanyja felosztotta a tortát 10 egyenlő
részre és elhelyezte rajtuk az ünnepi gyertyákat. A torta hányad
része rendelkezik gyertyával?

Mit tudunk?
A gyertyával rendelkező részek száma 2 számláló
A torta részeinek a száma 10 nevező
2 8
a tört, amely a gyertyával rendelkező a tört, amely a gyertyával nem
10 10
részt jelképezi rendelkező részt jelképezi
Figyeld meg, hány részre van felosztva minden egész és olvasd ki azt a törtet, amelyik a színes részt
jelképezi az egészből.

1 2 1 1 1 3 2 4 3 5 5 4 4 3 1 4
; ; ; ; ; ; ; ;
3 3 2 2 4 4 6 6 8 8 9 9 7 7 5 5

Fedezzük fel!
Három gyerek egyforma lapokat színezett ki. Figyeld meg a rajzokat, majd válaszolj:
a. hány egyenlő részre van felosztva minden egész;
b. hány egyenlő részt színezett ki az egészből mindegyik gyerek.
Misi Irénke Tibi

A Misi által kiszínezett résznek megfelelő tört „egy század“.


1 a kiszínezett négyzetek száma
Így írjuk:
100 a négyzetek száma összesen
Fedezd fel!
l Figyeld meg, az egészből hány részt színeztek ki a gyerek, majd írd be a füzetedbe a megfelelő törtet.

Irénke Tibi
100 100
100
Gyakoroljunk!

1 Mondd meg, hány egyenlő részre volt felosztva az egész amiből az alábbi törtek származnak.
a. 3 ; b. 6 ; c. 4 ; d. 7 ; e. 7 ; f. 6 ; g. 5 .
5 8 10 100 9 10 5

2 Írd át az alábbi törteket a füzetedbe, majd keretezd be a törtek számlálóit kékkel és a nevezőit zölddel.
a. 3 ; b. 6 ; c. 18 ; d. 10 ; e. 50 ; f. 25 .
4 10 100 10 100 100

3 Mindegyik rajzhoz írd oda azt a törtet, amelyik az egésznek a kiszínezett részét jelenti.

a. b. c. d. e.
Ne feledd! A matematikában egy egésznek tekinthető egy tárgy, egy mértani alakzat, hasonló tárgyak
csoportja, stb ...

4 Írd fel a következő törteket:


kétharmad l négynyolcad l kilenctized l tízszázad l
hétkilenced l hatnyolcad l háromötöd l tizenhét-század

5 Írd mindegyik egész után, a minta alapján, a törtet, ami kifejezi:


a. a sárgára festett részt;
b. a kékre festett részt;
c. a ki nem festett részt.

  a. 3 ; b. 4 ; c. 3 .
10 10 10

6 Írd fel az összes törtet amelyiknek a nevezője 100, a számlálója pedig egyjegyű páros szám.

7 Azonosítsd azokat a törteket, amelyeknek:


a. a számlálója 4, 6 vagy 3;
b. nevezője 7 vagy 9.

8 Az alábbi számtengelyeken egyenlő részre osztott egészeket ábrázoltunk. Rajzold le a tengelyeket a


füzetedbe, majd helyezd el a mellékelt törteket a megfelelő helyre.
a. 0 1 b. 0 1
1 4 7 2 7 9
7 7 7 9 9 9
3 ; 6 ; 5 . 3 ; 5 ; 8 ; 4 .
7 7 7 9 9 9 9
101
6. Tanulási egység

Törtek összehasonlítása
Szandi egy 8 egyenlő részre osztott süteményből
2 2
megevett részt. Irénke részt egy ugyanakkora
8 6
süteményből. Ki evett nagyobb részt?

Mit tudunk?

Egyenlő nevezőjű törtek közül az a nagyobb,


amelyiknek a számlálója nagyobb.
3 2
>
8 8

Fedezzük fel!
Ha egy tört nevezője kisebb, akkor az
Irénke egész kevesebb részre lett elosztva. Tehát
a részek nagyobbak.
Szandi

2 2 Egyenlő számlálójú törtek közül az a nagyobb,


> amelyiknek a nevezője kisebb.
6 8
Figyeld meg, hány egyenlő részre volt elosztva mindegyik egész. Hasonlítsd össze a színes részeket. Mit
vettél észre?

6 6 6 6
8 8 8 8

Jegyezd meg! Két tört összehasonlításához szükségszerű, hogy egyenlő egészeken legyenek ábrázolva.

Fedezd fel!
l Figyeld meg a következő törtek szakaszokkal való ábrázolását, majd írd le a füzetedbe a színes
szakaszokkal ábrázolt törteket, növekvő sorrendben.

102
Gyakoroljunk!

1 Í rd le a egészek színes részeinek megfelelő törteket, azután hasonlítds össze őket a > és < jeleket
használva.

a. b. c.

d. e. f.

2 M
 ásold be a füzetedbe a következő rajzokat, azután színezd ki a törteknek megfelelő részeket.
Hasonlítsd össze a törteket és helyettesítsd a jelet a megfelelő matematikai jellel.
a. b. c.

3 6 3 3 8 10
8 8 8 4 10 10
3 H
 asonlítsd össze a következő törteket, és ábrázold le őket az egyenesen, szakaszokkal.
a. 1 2 b. 7 2 c. 6 3 d. 1 1 e. 4 4
3 3 8 8 10 10 7 8 8 10

7 5 3 6 8 4
4 H
 asználva az alábbi számtengelyt, rendezd csökkenő sorrendbe a , , , , és törteket:
9 9 9 9 9 9
0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9
5 H
 asználva a törtek egyenesen való ábrázolását, rendezd növekvő sorrendbe a következő törteket:
2 2 2 2 2 2
, , , , és .
8 3 5 9 4 7

6 S zandinak és Marikának egyforma hosszúságú szalagja volt. A kislányok egyforma masnit készítettek.
3 3
Ha Szandi elhasználta a szalagja részét, Marika a szalagja részét, melyik kislány készített több
4 6
masnit? Indokold a választ.

3 3 2 2 8
7 H
 asználva az alábbi számok számtengelyét, írd fel a következő törteket , , , , növekvő
10 5 5 10 10
sorrendbe.
0 1

1 2 3 4
5 5 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
103
6. Tanulási egység

Valódi tört, egységnyi tört és áltört


Szandi és Irénke egy ünnepségre Egy tálcán 9 darab
készülnek. A lányok málnás sütemény van!
süteményt akarnak vásárolni.

Fedezzük fel!
9 9
tört, egy egészet jelent. Így írjuk: =1
9 9

9 Ha egy tört számlálója egyenlő a nevezőjével, egységnyi törtnek nevezzük.


9=9
9
2
A cukrászdában a két lány egy-egy süteményt evett, összesen részt.
9
2
A tört kisebb mint az egész.
9

2 Ha egy tört számlálja kisebb mint a nevezője, valódi törtnek nevezzük.


2<9
9
15 darab Veszünk egy egész
süteményre van tálcával és a maradékot
szükségünk! a második tálcáról!
15
9

15
A tört egy egynél nagyobb tört.
9

15 Ha a tört számlálója nagyobb mint a nevezője, áltörtnek nevezzük.


15 > 9
9

Fedezd fel!
l Egy áltört ábrázolásához több egész szükséges.
Figyeld meg az alábbi ábrázolásokat és mondd meg hány egészre volt szükség mindegyik tört
ábrázolásához.

3 9 10
2 7 4
104
Gyakoroljunk!

1 Figyeld meg az egészeket. Írd fel minden egész esetén a színes részeknek megfelelő törteket, majd a
színtelen résznek megfelelő törteket.
Milyen törteket kaptál? Indokold meg a válaszodat.

a. b. c. d.

2 Írd fel a színes részeknek megfelelő törteket mind a három esetben.


Milyen törteket kaptál? Indokold meg a válaszodat.

a. b. c.

3 Írd fel minden egész esetén a nem színezett részeknek megfelelő törteket a 2. feladat a., b., c., pontja
esetén.
Milyen törteket kaptál? Indokold meg a válaszodat.

4 Csoportosítsd három különböző 3 1 9 5 8


oszlopba a tábláról a valódi 6
8 7 6 8 10 4 3 7 8
törteket, egységnyi törteket és 10
8 7 4 4
áltörteket. 100 10 7 100 10
10 9 7 100 100

5 Határozd meg azokat az egységnyi törteket, amelyek az egészet: öt egyenlő részre, három egyenlő
részre, tíz egyenlő részre, hat egyenlő részre osztják és írd le a füzetedbe.

6 Felhasználva a kártyákon levő számokat, írj fel három törtet úgy, hogy azok:
a. egységnyi; b. valódi; c. áltört legyen.
3 8 4 9 7

7 Másold le a füzetedbe a következő törteket és a jel helyett írj be megfelelő számokat, úgy, hogy:
a. áltörtek; b. valódi törtek; c. egységnyi törtek keletkezzenek.
7 8 3
5 4 7 6
8 Írd le, majd ábrázold rajzban:
a. két valódi törtet, amelynek a nevezője 6;
b. két áltörtet, amelynek a számlálója 7.

9 x + 3
Milyen természetes számot írhatsz az x helyébe, úgy, hogy a tört:
8
a. valódi tört; b. egységnyi tört legyen.
105
6. Tanulási egység

Egyenlő nevezőjű törtek összeadása


Miki bohóc, az ünnepség díszvendége, színes esernyővel
3 5
érkezik: piros az esernyő része, része pedig zöld. Az
9 9
esernyő hányad része színes?

Fedezzük fel!
3 5
+ =? Az összeadás elvégzése érdekében, a törteket egy szakaszon leábrázoljuk:
9 9
+5
0 9 1 3 5 3 + 5 8
+ = =
9 9 9 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9

Jegyezd meg! Egyenlő nevezőjű törteket úgy adunk össze, hogy a számlálókat összeadjuk, a nevező
marad változatlanul

Fedezd fel!
l Számold ki a rajzokban ábrázold törtek összegét. Milyen törtek keletkeznek?

4 2 4 6 7 6
+ = + = + =
a. 10 10 b. 10 10 c. 10 10

l Egy tört felírható két vagy több, egyenlő nevezőjű tört összegeként. Figyeld meg az ábrázolásokat és
írd be a füzetedbe a törtek számlálóit.
a. b.
0 1 0 1
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8
7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8

5 2 7
= + = +
7 7 7 8 8 8

Két vagy több tört összeadása


esetén azoknak egyenlő
nevezője kell legyen!
106
Gyakoroljunk!

1 A képek segítségével számítsd ki a törtek összegét.

2 3 3 1 4 2
a. + = b. + = c. + =
8 8 6 6 7 7

2 A megoldott példa alapján, számítsd ki.


5 2 7 2 8 9
3 2 3 + 2 5 a. + b. + c. +
+ = = 8 8 10 10 100 100
6 6 6 6

3 Írd le, és a példa alapján számítsd ki mindegyik egész esetén, a következő törtek összeadását.

1 2 3 a. b. c.
+ =
4 4 4

4 A törtek számegyenesen való ábrázolásával, számítsd ki az összegeket, a példa szerint.


+2 1 3 2 5 1 1
7 a. + b. + c. +
5 5 8 8 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7
3 2 5 2 2 2
7 7 7 7 7 7 7 d. + e. + f. +
3 2 5 6 6 10 10 6 6
+ =
7 7 7

5 6
Tibi a törtet a következő összegekkel fejezte ki:
8
2 4
+
8 8
6 3 3
+
8 8 8
1 3 2
+ +
8 8 8
8 6
A fenti példa szerint, írd fel a és törteket, mint két, majd mint három, egyenlő nevezőjű
10 9
törtek összege. Mindegyik esetben írj fel három megoldást.

Játék
A cellából válassz és írj fel olyan törtpárokat, amelyek összege egységnyi tört.
1 4 2 6 6 8 7
4 1 10 1 4 7 9 3 10 2 9 3 10 3
9 8 8 10 4 9 4
107
6. Tanulási egység

Egyenlő nevezőjű törtek kivonása


Egy ünnepi asztal díszítésekor, a gyerekek egy
3
színes lap részét használták fel a díszítőelemek
5
elkészítéséhez. A lap hányad része maradt
felhasználatlanul?

Fedezzük fel!
5 3
– =? A kivonás elvégzéséhez, ábrázoljuk a törteket a számegyenesen.
5 5
– 3
5 5 3 5 – 3 2
– = =
5 5 5 5
0 1 2 3 4 5 =1
5 5 5 5 5

Jegyezd meg! Egyenlő nevezőjű törteket úgy vonunk ki, hogy a számlálókat kivonjuk, a nevező marad
változatlanul.

Fedezd fel!
l Határozd meg a rajzon ábrázolt különbségeket.

a. 8 b. 3 – 1 = c. 8 – 4 =
– =
8 8 8 4 4 4 6 6 6
l Egy tört felírható két vagy több, egyenlő nevezőjű tört különbségeként. Figyeld meg az ábrázolásokat
és írd be a füzetedbe a törtek számlálóit.

a. b. c.

4 9 3 6
= – = – = –
10 10 10 8 8 8 4 4 4
108
Gyakoroljunk!

1 A rajzok segítségével, írd be a füzetedbe a következő törtek számlálóit vagy nevezőit úgy, hogy igaz
kijelentéseket kapj.

6 2 7 7 5 7 3
a. – = b. – = c. – = d. – =
6 6 6 8 8 8 7 7 9

2 A megoldott példa alapján, számítsd ki:


8 5 8 – 5 3 7 2 14 11 100 50
– = = a. – b. – c. –
7 7 7 7 7 7 6 6 100 100

3 Írd le, majd végezd el a törtek kivonását a példa alapján, mindegyik rajz esetén.
3 2 1 a. b. c.
– =
4 4 4

4 Számítsd ki a tanult szabályok szerint.


8 2 14 6 17 9 10 2 50 14
a. – b. – c. – d. – e. –
8 8 10 10 5 5 10 10 100 100

5 8 6
Írd fel a és törteket, mint két, egyenlő nevezőjű tört különbsége. Mindegyikhez írj három
10 9
megoldást, az alábbi példa szerint:
5 10 5 5 8 3 5 7 2
= – ; = – ; = – .
8 8 8 8 8 8 8 8 8
6 3
Misi azért, hogy a barátja születésnapi mulatságára eljusson, az út részét metróval tette meg,
8
2
részét trolibusszal, a megmaradt útszakaszt gyalog. Az út hányad részét tette meg Misi gyalog?
8

7 Helyettesítsd az x -et olyan, megfelelő számokkal, amelyekre igaz kijelentéseket kapunk.


4 x 1 19 x 6 12 x 6 40 x 10
a. – = b. – = c. – = d. – =
5 5 5 6 6 6 9 9 9 100 100 100

Játék „Egy féllel“egyenlő törtek


A sárga táblázatba írt törtek között van négy pár tört, amelyek különbsége, az egésznek a „felével“
egyenlő. Annak érdekében, hogy minél hamarabb megtaláld a keresett a törtpárokat, dolgozz együtt egy
osztálytársaddal.
16 1 9 7 12 9 8 4
8 1 3 5 6 7 4 4 10 4 4 3 8 6 7
7 6 10 8 10 8 6
109
6. Tanulási egység

Százalékos felírás
Tibi, Misi és Marika egy-egy lapot száz egyenlő részre
osztott. Négy egyenlő részre hajtották a lapjukat és azután
kiszínezték. Figyeld meg mennyit színezett ki mindegyik
gyerek és mondd meg, melyik színezett ki nagyobb részt.

Fedezzük fel!
1 Ha 100 részből kifestettél 25 részt,
A lap
4
részét festettem ki. akkor a kifestett részt jelképező
25
tört alakban írható!
100

25
A alakú tört még 25% alakban is írható, és „huszonöt százaléknak“olvassuk.
100

1
Én részét
2
festettem ki!

Mondd meg, melyik az a tört, amelyik


nevezője 100, és az egész beszínezett
részét jelenti.

50
A tört még 50% alakban is írható és „ötven százaléknak“ olvassuk.
100

3
Én részt színeztem
4
ki az egészből!
50 75
A következő törtekből: , és
25 100 100
, melyik tört mutatja a Marika által
100
befestett részt?
75
A tört még 75% alakban is írható és „hetvenöt százaléknak“ olvassuk.
100
Jegyezd meg! A 25%, 50% és 75% alakok, százalékos felírások.
A százalék, egy olyan tört, amelyiknek a nevezője 100.
110
Gyakoroljunk!

1 Figyeld meg az alábbi rajzok kiszínezett részét és válaszd ki a megfelelő százalékos felírást.

a. 50% 75% 25% b. 50% 75% 25% c. 50% 75% 25%

2 Figyeld meg a következő vonalzó sárgára és zöldre színezett részét, és írd fel a keletkező törtrészeket:
a. közönséges tört alakjában; b. százalékos felírással.
Figyelem! A vonalzó 10 centiméter vagy 100 milliméter!
mm
cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Marika édesanyjával vásárolni megy, és azt


tapasztalja, hogy minden termék árát 25%-kal
leszállították. Szeretne egy ruhát vásárolni,
amelyiknek az ára 100 lej, erre alkalmazzák a
25%-os árleszállítást. Mennyit kell fizetnie a
kislány édesanyjának a ruháért?

Figyelem! A 25%-os árleszállítást minden száz lejre alkalmazzák. Ha egy termék ára 200 lejbe kerül, akkor
az árleszállítás után, minden százasból levonnak 25 lejt, tehát 2 × 25 lej = 50 lejjel kevesebbe
kerül, vagyis 150 lej lesz a termék ára.

Játék Bevásárláson
Képzeld el, hogy bevásárolni mész és szeretnéd megvásárolni a képen látható termékeket. Minden
terméknek figyeld meg az árát és a rávonatkozó árleszállítást. Egy osztálytársaddal közösen számítsd ki,
mennyit kellene fizetnetek az árleszállítás után, mindegyik termékért.

111
6. Tanulási egység Ismételjük át a tanultakat!
1 Minden ábra esetén írd fel a kiszínezett tárgyaknak megfelelő törteket.

a. b. c. d.

2 Írd fel a színes ábráknak megfelelő törteket, majd a ki nem színezett ábráknak megfelelő törteket,
minden rajz esetén.

a. b. c. d.

3 3 3 3 3
Ábrázold az egyenesen, egyenlő szakaszokkal a következő törteket: , , , .
9 8 6 10
Melyik a legnagyobb tört? És a legkisebb?

4 Figyeld meg mindegyik ábrát és oldd meg a feladatokat a füzetedben:


a. töltsd ki a tört nevezőjét;
b. ábrázold a rajzbeli törtet;
c. írd be az ábrázolt törtet az ábra ki nem színezett részére.

3
; 4 6
; ;

  

5 Hasonlítsd össze a törteket az egésszel, majd készíts egy táblázatot, külön rendezve az egységnyi
törteket, valódi törteket és az áltörteket.
3 9 7 4 9 20 7 8 3 10 100 9
, , , , , , , , , , , .
8 4 7 9 100 10 3 8 6 100 10 6
6 Ábrázold a következő törteket, azután hasonlítsd össze őket, kitéve a megfelelő jelet közéjük.
3 6 1 2 5 2 8 4 4 4 5 5 6 6
a. és ; és ; és ; és ; b. és ; és ; és .
7 7 3 3 8 8 10 10 8 6 9 7 5 4
7 Adj példát:
a. három, 9-es nevezőjű valódi törtre;
b. három, 7-es nevezőjű áltörtre;
c. három, egységnyi törtre.
112
8 Írd fel azokat a törteket, amelyek kifejezik, hányad része:
a. egy nap egy hétnek; 2 hónap
egy év 1
b. egy hónap egy évnek; 7 nap
egy hét
c. egy év egy évszázadnak;
y é v sz á z ad 100 év
eg
d. egy évszak egy évnek.
egy év 4 évszak

9 Számítsd ki:
3 5 2 6 2 3 1 8 5 6 4 5
a. + – ; b. – + ; c. + – ; d. – + .
4 4 4 8 8 8 9 9 9 10 10 10
10 Másold át a füzetedbe, számítsd ki, majd írd be a cellába a megfelelő jelet.
3 2 1 4 5 3 9 3 4 6 3 5
a. + + ; b. + – ; c. + + .
4 4 4 4 9 9 9 9 10 10 10 10
11 Írd fel a 4 törtet, mint:
7
a. két tört összege; b. két tört különbsége; c. három tört összege.

12 Másold át a feladatot a füzetedbe, töltsd ki megfelelő számokkal az üres cellákat úgy, hogy igaz
összefüggéseket kapj.
3 2 4 4 5 7
a. > ; b. < ; c. < ;
7 3 9
3 6 5 5 .
d. = ; e. < ; f. >
3 3
13 A példa alapján ábrázold a következő áltörteket: 10 , 8 , 7 és 11 .
6 3 2 5

2 2 1 5
+ + =
2 2 2 2

14 Egy egyenlő részre osztott piskótatekercsből


2 1
Andris részt evett meg, a bátyja del
9 9
többet mint ő. A megmardt rész hányad része a
piskótatekercsnek?

Játék
8
Milyen természetes számokat írhatunk az x helyébe úgy, hogy tört:
x + 1
a. valódi tört; b. egységnyi tört; c. áltört legyen.
Dogozz együtt egy osztálytársaddal.

113
6. Tanulási egység Mit tudok? Mennyit tudok?
1 Írd fel, a példa alapján, a rajzokon látható színezett résznek megfelelő törtet, törtvonal segítségével,
a nem színezett résznek megfelelő törtet pedig szavakkal.

3
; kétötöd
5 a. b. c.

2 Rajzold be az ábrákat a füzetedbe, majd ábrázold a megadott törteket.


3 5 4
a. 5 b. 7 c. 10

3 6 9 7 5 18 7 8 3 20
Tanulmányozd a törtsort és írd be a táblázatba: , , , , , , , , .
8 5 10 5 100 7 6 3 10
Törtek:
valódi tört áltört egységnyi tört

4 Hasonlítsd össze a törteket és írd közéjük a megfelelő jeleket.


7 9 3 3 4 8
a. b. c.
8 8 10 5 4 8

5 6
Írd fel a törtet mint: a. két különböző tört; b. három tört; c. két azonos tört összege.
8

6 5
Írd fel a törtet, mint különbsége:
9
a. két valódi törtnek; b. két áltörtnek; c. három törtnek.

7 4
Marika és Irénke egy ünnepi terem feldíszítésekor elhasználta egy színes lap részét körlapocskák
1 8
kivágásához, és dal kevesebbet csillagocskák készítéséhez. A színes lap hányad része maradt
8
felhasználatlanul?
1 2 3 4 5 6 7
5-6 helyes 8-9 helyes helyes
NJ a, b, c a, b, c a, b, c a, b, c
válasz válasz megoldás
3-4 helyes 6-7 helyes két helyes
J a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c
válasz válasz művelet
1-2 helyes 4-5 helyes egy helyes
ES a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
válasz válasz művelet

Az újratanulás feladatai Fejlesztő gyakorlatok


2 4
Írd be a és törteket a számtengely megfelelő Határozd meg az x szám értékét, a következő
helyére. 5 5 kijelentésekben:
0 1 5 x + 3 6 6
a. <1 b. >
5 5 7 x + 4 8
114
7. Tanulási egység

Bevezetés a mértanba
 árgyak elhelyezése
T
– hálóban való grafikus ábrázolás koordináták segítségével
– térképek
Mértani idomok
– merőleges és párhuzamos egyenesek
– derékszögek, hegyesszögek és tompaszögek
– sokszögek: négyzet, téglalap, rombusz, paralelogramma, háromszög
– kör
Szimmetriatengely
Kerület
Egy felület területe
Mértani testek
– kocka, téglatest, gúla, henger, gömb, kúp (azonosítás, háló, előállításuk különböző
nyomtatványok és anyagok segítségével)
– a kocka és a téglatest térfogata

115
7. Tanulási egység

Tárgyak elhelyezése
Figyeld meg a felvételen levő útkereszteződést és
ábrázolását a síkban.
a. Nevezz meg egy utcát, amelyik keresztezi a Gyerekek
sugárútját.
b. Azonosíts utcákat, amelyek nem keresztezik.

Mit tudunk?
 függőleges, egymástól egyenlő távolságra elhelyezkedő
A
egyenesek, amelyek metszik a vízszintes, egymástól szintén egyenlő
távolságra levő egyeneseket, egy hálót alkotnak. A háló koordinátái
oszlop

segítenek a hálóban elhelyezkedő mértani alakzatok helyzetének a


sor meghatározásában.

Fedezzük fel!

A mellékelt kép egy kerület tervrajza. Azt


mondjuk, hogy a Barátság utca merőleges a
Ifjúság sugárútra és párhuzamos a Vidámság
utcával.
Nevezz meg merőleges és párhuzamos utcákat
a tervrajzól.

Fedezd fel!
Melyik utcák között helyezkedik el az iskola? És a park?

Gyakoroljunk! D
C
1 N
 evezd meg a táblázat mértani alakzatait, koordinátái alap-
B
ján: (2, B), (3, D), (4, C), (5, A).
A
1 2 3 4 5
116
2 Rajzolj a füzetedbe egy négyzethálót, 2 cm oldalhosszúságú négyzetekből, majd rajzold be a követ-
kező, koordinátákkal megadott alakzatokat.
a. (2, A) egy nyílt görbevonal;
b. (4, C) egy zárt törött-vonal;
c. (4, A) egy zárt görbevonal;
d. (3, B) egy szakasz;
e. (1, C) egy nyílt törött-vonal.

3 Az ábrához hasonló négyzethálóba rajzold meg azokat a mértani alakzatokat, amelyek csúcsainak
koordinátái a következőek:
A (1, 4)
5 B (5, 4)
A B
4 C (5, 2) a. A (3, 4) B (1, 1) C (5, 1)
3 b. A (2, 4) B (5, 4) C (5, 1) D (2, 1)
D (1, 2)
2
D C
1
1 2 3 4 5

4 Figyeld meg milyen utat járt be a hangya azért, hogy eljusson (C, 1)-ből az (A, 8)-ba, és írd be a füze-
tedbe azoknak a celláknak a koordinátáit, amelyeken a hangya áthaladt.
1 2 3 4 5 6 7 8 Rajzolj a füzetedbe egy hasonló há-
A lót, és jelölj be rajta egy rövidebb
utat mint amit a hangya a mellékelt
B ábrán bejárt.
C

5 Egy bukaresti diákcsapat Brassóba


indul kirándulni. Azért, hogy eljus-
sanak a kijelölt helyre, két útvonalat
választhatnak. Tanulmányozd a tér-
képet és mondd meg melyik az elő-
nyösebb útvonal.

117
7. Tanulási egység

Merőleges egyenesek. Párhuzamos egyenesek


Irénke Temesváron tartózkodik, a Vár negyedben. Nézd meg
az utcák elhelyezkedését és nevezz meg:
a. két merőleges utcát;
b. két párhuzamos utcát;
c. utcákat, amelyek metszik egymást, anélkül, hogy merőlege-
sek vagy párhuzamosak lennének.

Mit tudunk?
a b
a
Az a és b egyenesek metszik egymást (van egy
O M
b közös pontjuk) és szöget zárnak be egymással.

Fedezzük fel!
b A b és c egyenesek metszik egymást egy O pontban. A metszés
során egymással egyenlő nagyságú szögek keletkeznek, amelyeket
derékszögnek nevezünk.
c Jegyezd meg! Két metsző egyenest, amelyek derékszöget zárnak
O
be egymással, merőleges egyeneseknek nevezünk.

A c és d egyenesek mindig egyenlő távolságra vannak egymástól.


Ezek nem metszik egymást, akármeddig hosszabbítjuk őket.
c
Jegyezd meg! Azokat az egy síkban (egy füzetlap síkjában) levő
d egyeneseket, amelyeknek nincs közös pontjuk,
párhuzamos egyeneseknek nevezzük.

Fedezd fel!
Merőleges és párhuzamos egyenesek szerkesztésére vonalzót és derékszögű vonalzót használunk.
Figyeld meg a rajzokat és készíts a füzetedbe merőleges és párhuzamos egyeneseket.
a a
b
b
118
Gyakoroljunk!

1 N
 ézd meg a képeket és mondd meg milyen egyeneseket látsz rajtuk.

2 A
 zonosítsd az osztályteremben a merőleges és párhuzamos egyeneseket és nevezd meg őket.

3 T
 anulmányozd a nyomtatott nagybetűket, rajzold be a füzetedbe az alábbi táblázatot, majd írd be a
betűket a megfelelő oszlopba.
A betűk alkotó egyenesei:
csak pár- csak mindkét
huzamos merőleges féle
egyensek egyenesek egyenesek

a
4 A
 mellékelt rajz esetén, írd le azokat az egyenespárokat, amelyek
merőlegesek, vagy párhuzamosak. Vonalzóval és derékszögű b
vonalzóval ellenőrizd!
c
d
e
5 O
 lvasd el a következő kijelentéseket, amelyek a mellékelt rajzra vonatkoznak, majd mondd meg
mindegyikről, hogy igaz vagy hamis.
a e • Az a és c egyenesek párhuzamosak.
• A d egyenes merőleges a c egyenesre.
d • A b és e egyenesek párhuzamosak.
• A a egyenes párhuzamos a d egyenessel.
b • Az a, b és c egyenesek párhuzamosak.
c
6 A
 zonosítsd azokat a sokszögeket, amelyeknek az oldalai páronként párhuzamosak.

a. b. c. d.

Dolgozzatok párban!
Azonosítsd a mellékelt rajzban használt vonalak típusát.
K
 észíts egy rajzot párhuzamos és merőleges
egyenesek segítségével.
119
7. Tanulási egység

Szögek
Figyeld meg a szélmalmok és
a szélturbinák lapátjai közötti
nyílást.
Hasonlítsd össze a két eset-
ben kialakult szögeket.

Mit tudunk?
M
Az ábrán az MOP szög látható.
Két, közös kezdőponttal rendelkező félegyenes szöget
alkot.
szár
csúcs O P

Fedezzük fel!
A
Az AOB egy derékszög.
O a szög csúcsa, OA és OB a szög szárai.

O B
X Ha egy szög szárai derékszögnél kisebb szöget zárnak be,
akkor hegyesszögről beszélünk.
XYZ szög hegyesszög
Y
Z
M Ha egy szög szárai derékszögnél nagyobb szöget zárnak
be, akkor tompaszöről beszélünk.
MON szög tompaszög
O N
Fedezd fel!
Figyeld meg, hogyan jelöljük és hogyan olvassuk A
ki a szögeket, majd egészítsd ki füzetedben a
következő kijelentésekből hiányzó szavakat.
Olvasd: AOB szög vagy BOA vagy O
Írd: AOB, BOA, O vagy AOB ∢, BOA ∢, O ∢ O B
A szög csúcsánál levő betűt a … olvassuk, vagy csak a … levő betűt olvassuk.
120
Gyakoroljunk!

1 N
 ézd meg a rajzokat és mondd meg hol keletkezik hegyesszög, derékszög vagy tompaszög.

a. b. c. d. e.

2 A
 zonosítsd az osztályteremben a derék, hegyes és tompaszögeket, majd nevezd meg őket.

3 K
 ét ceruza vagy két pálcika segítségével készíts a padon derék, hegyes és tompaszöget.
B
4 F
 igyeld meg a mellékelt rajzot, majd írd le:
a. az összes derékszöget; C
b. az összes hegyesszöget;
c. az összes tompaszöget. A D
Használd a derékszögű vonalzót a szögek helyes meghatározásához. O

5 F
 igyeld meg az ábrát és döntsd el, hogy a következő kijelentések igazak vagy hamisak.

M • A BO és MN félegyenesek szöget alkotnak


B C
• Az ábrán vannak olyan szögek, amelyeknek a
csúcsuk közös
• BOC ∢ hegyesszög.
• BON ∢ tompaszög.
A O N P

Gyakorlati tevékenység
Figyeld meg, hogyan szerkeszthetsz szöget, derékszögű vonalzó segítségével.

derékszög hegyesszög tompaszög


Szerkessz a füzetedbe derék, hegyes és tompaszöget.
121
7. Tanulási egység

Sokszögek. A háromszög
Milyen alakúak a bárka vitorlái? Figyeld meg a
pálcikákból és gyurmából készült sokszögeket, majd
keress:
a. hasonlóságot a 2, 3, 6 és 9; 4, 7 és 8 sokszögek között;
b. különbségeket a 2 és 4; 1 és 7 sokszögek között.

1 2 3 4 5

6 7 8 9

Mit tudunk?
A sokszög egy zárt törött vonal. A három oldalú sokszöget háromszögnek nevezzük

Fedezzük fel!
A
csúcs
Az ABC háromszögben:
Az AB, BC és CA szakaszok a háromszög oldalai;
A, B, C pontok, a háromszög csúcsai;
oldal
A∢, B∢ és C∢ a háromszög három szöge.
szög
B C
Fedezd fel!
Figyeld meg a háromszöget alkotó pálcikák hosszát, azután
állapítsd meg a háromszögek jellemzőit, a háromszögek
oldalainak a hosszúsága alapján.

Gyakoroljunk! A
C
B F

H
1 Olvasd el az összes háromszöget a mellékelt ábráról.
D E
2 Számítsd ki annak a háromszögnek a kerületét, amelyiknek az egyik oldala 6 cm hosszú, a másik
kettő pedig egyenként 9 cm.
3 Adott egy olyan háromszög, amelyiknek minden oldala egyenlő hosszú. Tudva, hogy a kerülete 144 m,
számítsd ki az egyik oldal hosszát.
122
A paralelogramma és a rombusz
Figyeld meg a következő sokszögeket és mondd meg
miben hasonlítanak.

A négy oldalú sokszöget négyszögnek nevezzük.

Fedezzük fel!
A B
Az ABCD négyszög szembenfekvő oldalai:
- páronként párhuzamosak AB  DC és AD  BC
D C - páronként egyenlő hosszúak AB = DC és AD = BC

Jegyezd meg! Azt a négyszöget, amelynek szemben fekvő oldalai páronként párhuzamosak és egyenlő
hosszúak, paralelogrammának nevezzük

Négy egyenlő hosszúságú pálcikát A ABCD rombusz.


használtam és egy sajátos AB  DC, AD  BC
paralelogrammát kaptam! AB = BC = CD = DA
D B
Jegyezd meg! Azt a paralelo-
grammát, amelynek minden
oldala egyenlő, rombusznak
C nevezzük.

Gyakoroljunk!

1 Mondd meg, hogy a mellékelt ábrán melyik négyszög:


a. paralelogramma;
b. minden oldala egyenlő hosszú.
1. 2. 3. 4. 5.
2 Rögzítsd a következő pontokat a füzeted négyzethálóin, mint az alábbi páldában, azután rajzolj:
a. két paralelogrammát; b. két rombuszt, amelyeknek csúcsai az adott pontokban vannak.
a. A A B b. A A

B
D
C
123
7. Tanulási egység

A téglalap és a négyzet
A pálcikák mozgatásával, a
paralelogrammából téglalapot kaptunk.

A pálcikák mozgatásával, a
rombuszból négyzetet kaptunk.

Derékszögű vonalzó segítségével mérd meg a kapott ábra szögeit és nevezd meg milyen szögeket
kaptál.

Fedezzük fel!
Azt a paralelogrammát, amely- A B Az ABCD ábra téglalap.
szélesség

nek minden szöge derékszög, Az AB és DC egyenesek párhuzamosak.


téglalapnak nevezzük. Az AD és BC egyenesek párhuzamosak.
(sz)

D hosszúság (h) C A∢, B∢, C∢, D∢ szögek derékszögek.

A négyzet egy olyan rombusz, A B Az ABCD ábra egy négyzet.


amelyiknek minden szöge derék- AB = BC = CD = DA és
szög. A∢, B∢, C∢, D∢ derékszögek.
D C
Fedezd fel!
Egészítsd ki a füzetedben a következő kijelentést: Ha egy téglalapban minden oldal … akkor … nevezzük.

Gyakoroljunk!

1 Rajzolj a füzetedbe két vízszintes, 3 cm hosszú a és b szakaszt. Az a-ból kiindulva rajzolj egy négyzetet,
a b segítségével egy téglalapot.

2 Mondd meg, hány téglalap és hány négyzet van mindegyik ábrán.


a. b. c.

124
A kör
Tibi rajzolt egy kört a játszótéren. Figyeld meg a képet
és mond el hogyan járt el a fiú.

Mit tudunk?

A kör egy zárt görbevonal.

Fedezzük fel!
• Marika két merőleges • Rögzítetette az A, B, C, • Rögzítette a körző he- • Megforgatta a körzőt
egyenest rajzolt. D pontokat úgy, hogy gyét az O pontba, a ceru- és megrajzolta a kört.
OA = OB = OC = OD za hegyét pedig a B-be.
A A A

O O O O
D B D B D B

C C C

Jegyezd meg! 
l A z O pont a kör középpontja. A kör minden pontja egyenlő távolságra van a kör
középpont
középpontjától

Gyakoroljunk!

1 A
 dj példát kör alakú tárgyakra. a.

b. c.
2 A
 mellékelt ábrán hány kört tudsz megszámolni?
125
7. Tanulási egység

Szimmetriatengely
A tükörben visszaverődő rész, a
rajzon látható rész fordítottja,
de azonos a tükör által letakart
résszel.

Mit tudunk?
Azt az egyenest, amely mentén ösz-
szehajtunk egy rajzot, és a rajz két
része egymásra tevődve fedi egy-
mást, szimmetriatengelynek nevez-
zük.

Az ábra szimmetrikus.

Fedezzük fel!
Egy négyzethálós lapra készítsd el a
mellékelt rajzot.
d Vágd ki a paralelogrammákat és
hajtsd össze a szaggatott vonalak
mentén. Mit veszel észre?
d

Jegyezd meg! A paralelogrammának nincs szimmetriatengelye.

Fedezd fel!
Rajzolj egy-egy rombuszt, az alábbiak szerint. Vágd ki a rombuszokat és hajtogasd össze úgy, hogy a
részek egymásra tevődve fedjék egymást. Húzd meg a szimmetriatengelyeket.

126
Gyakoroljunk!

1 a
 . Figyeld meg a rajzokat és mond meg, hogy a szaggatott vonalak közül, melyik szimmetriatengely.
    

b. R ajzold be a füzetedbe azokat a részeket is, amelyek hiányoznak az alábbi sorozatból úgy, hogy az
a egyenes szerinti szimmetrikus sorozatot kapj. a

..............
 a
..............

2 K
 észítsd el az alábbi rajzokat, vágd ki, hajtsd össze a meghúzott egyenesek mentén, azután mondd
meg, melyik rajz szimmetrikus.
a. b. c.

3 A
 z alábbi hiányos rajzokban a szaggatott vonalak szimmetriatengelyek. Nevezd meg mindegyik
esetben, milyen mértani alakzatot kapunk, ha megrajzoljuk a szimmetrikus részt.
a. b. c. d. e. f.

4 M
 ásold át egy átlátszó papírra az alábbi mértani idomokat, vágd ki, hajtsd össze a meghúzott
egyenesek mentén. Így bizonyítva, hogy a meghúzutt egyensek szimmetriatengelyek.
a. b. c. d. e.

5 A
 4-es feladat ismeretei segítségével, mond meg, hogy a kijelentések igazak-e vagy hamisak.
a. Bizonyos háromszögnek van szimmetriatengelye c. A háromszögnek nincs szimmetriatengelye.
b. A téglalapnak négy szimmetriatengelye van. d. A rombusznak két szimmetriatengelye van.

Csoportmunka
Írd le azokat a nagy nyomtatott betűket a román abc-ből, amelyeknek van szimmetriatengelye.
127
7. Tanulási egység

Kerület
A képzőművészet és gyakorlati készségek órán Marika
a mellékelt képen látható kollázst készítette. Most be
szeretné rámázni, az alábbi méretek szerint.

Vajon mennyi anyag


szükséges?

15 cm
20 cm

Mit tudunk?
1m 1m

3m+2m+3m+2m A kerület a sokszög oldalai hosszának az összege.

Fedezzük fel!
A B AB = DC = 4 cm hosszúságok
szélesség (sz) AD = BC = 2 cm szélességek

D C B A D
D C
hosszúság (h)
Kerület = h + sz + h + sz = 2 × h + 2 × sz = 2 × (h + sz)

A téglalap kerületének a kiszámítására a következő képletet használjuk:


K = 2 × (h + sz) Példa: K = 2 × (h + sz) = 2 × (4 cm + 2 cm) = 2 × 6 cm = 12 cm

Fedezd fel!
Figyeld meg, majd szerkezd meg a négyzet kerületének a képletét.
A B AB = BC = CD = AD = 2 cm
Emlékszem! A négyzet egy
Kerület = h + h + h + h = ×h olyan téglalap, amelynek
minden oldala egyenlő hosszú.
D C
D C B A D

128
Gyakoroljunk!

1 R
 ajzolj egy 4 cm hosszú és 3 cm széles téglalapot. Számítsd ki a téglalap kerületét.

2 E
 gy négyzet oldalainak hossza 8 cm. Mennyi a négyzet kerülete.

3 F
 igyeld meg, milyen hosszúak az alább rajzolt mértani idomok oldalai, azután számold ki mindegyiknek
a kerületét.
a. b. c. d.

3 cm
2 cm

m
2c
3 cm
2 cm 4 cm

4 E
 gy négyzet alakú telek kerítésének a hossza 128 méter. Milyen hosszú a kerítés a kert egyik oldala
mentén?

5 T
 ibi édesapja új házat épített. A következőket mondja a fiának: „A szobád kerülete 14 méter, a
hosszúsága pedig 4 méter. Határozd meg a szobád szélességét. Segíts Tibinek a válasz megkeresésében!

6 M
 isi egy futóversenyre készül. A fiú minden nap 4-szer körbefutja a háza közelében levő parkot.
Milyen távolságot tesz meg a fiú, ha a park négyzet alakú és egy oldalának a hossza 65 méter?

7 E
 gy olyan háromszög kerülete, amelyiknek két oldala egyenlő hosszúságú, 160 méter. Az oldalak
közül az egyik 60 méter hosszú. Határozd meg a másik két oldal hosszát.
Keresd meg a feladat összes megoldását.

8 E
 gy ágyás rombusz alakú. Ha két egymásutáni
oldalára épített kerítés hossza 16 méter, milyen
hosszú az egész kerítés, amely körülveszi az
ágyást?
Végezd el a számításokat kétféleképpen.

Játék
Határozzátok meg, milyen hosszú és milyen széles lehet egy téglalap, amelyiknek kerülete 30 m.
Keressétek meg a feladat összes megoldását.
129
7. Tanulási egység

A terület
Marika színes papírból 1 cm oldalhosszúságú négyzeteket
vágott ki. A négyzetekkel egy kollázst készített.
Milyen mértani alakja van a kollázsnak?
Hány négyzetet helyezett a hosszúságára? És a széles-
ségére?
Hány négyzetet használt fel összesen?

Fedezzük fel!

Hány centiméteres a nagy négyzet oldala?


Hány, 1 cm-es oldalhosszúságú négyzetre van szükség
a nagy négyzet egész területének a befedéséhez?
1 cm

3 cm 1 cm

Jegyezd meg!
l Egy sokszög oldali által behatárolt felszínt, az illető szokszög felületének nevezzük.
l A sokszög felszínét befedő alapmértékegységek száma jelenti a sokszög területét.

Fedezd fel!
Figyeld meg a rajzokat és jelöld meg azt a képet, amelyben a sokszög felszíne teljesen le van fedve.
a. b. c. d.

Egy felszín lefedésének a


legegyszerűbb módja, a
négyzetekkel való lefedés.

130
Gyakoroljunk!

1 B
 ecsüld meg, mennyi a területe mindegyik képnek, mértékegységnek használva a hálóban levő, 1 cen-
timéter oldalhosszúságú négyzetet.
1 cm

1 cm

2 F
 igyeld meg az alábbi ábrákat és mondd meg melyek rendelkeznek egyenlő területtel.

a. b. c. d.

3 F
 igyeld meg az alábbi bélyegeket és mondd meg mindegyik területét.
a. b. c.

4 A
 z adott sokszögek közül melyik festhető ólomüvegre, és összerakva, befedik az egész felületet?

Dolgozzatok párban!
Az 1 cm oldalú négyzethálót használva, rajzoljatok három, különböző, mértani alakzatot, amelynek a
területe 16 négyzettel legyen egyenlő.
131
7. Tanulási egység

Mértani testek. A kocka. A téglatest


Figyeld meg a rajzon levő testeket, és nevezd meg az
általad ismert formákat. Hasonlítsd össze a színes vonalak
hosszát.

Mit tudunk?
lapok lapok
élek élek

csúcsok csúcsok

A kockának 6 lapja, 12 éle és 8 csúcsa van A téglatestnek 6 lapja, 12 éle és 8 csúcsa van.
A kockák lapjai négyzetek. A téglatest lapjai téglalapok.

Fedezzük fel!
A kocka elkészítése
a. b. c. d.

A téglatest lefejtése vagy hálózata


Marika plüssmacit kapott ajándékba. Miután kiürítette a dobozt, szétbontotta és a d. alakzatot kapta.
a. b. c. d.

Fedezd fel!
Rajzold le a d, ábrát egy kartonlapra, hajtsd össze a pirossal meghúzott egyenesek mentén és ragaszd
össze a lapokat. Mit kaptál?
132
Gyakoroljunk!

1 Figyeld meg az alábbi építményeket,és mond meg hány kocka alkotja őket.
a. b. c. d.

2 Hány kockából áll az alábbi képen látható, két téglatest?


a. b.

3 Andris ás Szandi együtt játszanak. Andris kockából az alábbi építményeket készítette. Szandinak
legkevesebb hány kockát kell hozzáadnia az építményekhez ahhoz, hogy téglatestet kapjon belőlük?
a. b.

4 Az alábbi ábrák melyike alkotja egy kocka hálózatát?


a. b. c. d.

5 Misi egy téglatestet akar készíteni. Ő az alábbi rajzokat készítette. Hogyan folytatja a fiú a rajzokat?
Másold be a rajzokat a négyzethálós füzetedbe, azután egészítsd ki mindegyiket úgy, hogy megkapd
a téglatest lefejtését.
a. b. c.

133
7. Tanulási egység

A kocka és a téglatest térfogata


Figyeld meg miből van alkotva a baloldali kocka.
A két gyerek kockája egyforma?

Fedezzük fel!
A térfogat a szilárd test belsejében lévő
magasság tér nagyságát fejezi ki.
1 cm
szélesség A tömör testek három kiterjedéssel
1 cm rendelkeznek: hosszúság, szélesség és
1 cm hosszúság
magasság.

Fedezd fel!
Határozd meg, hogy az alábbi mértani testek hány kiskockából állnak, a minta szerint kiszámítva.

2
? 4

3
4 ?
hosszúság – 4 kocka 2
?
szélesség – 3 kocka 3
magasság – 2 kocka
hosszúság – hosszúság –
sárga kockák 4 × 3 = 12 kocka
összesen 2 × 12 = 24 kocka szélesség – szélesség –
magasság – magasság –
összesen – összesen –

Gyakoroljunk!
Határozd meg a mértani testeket alkotó, 1 cm élű kockák számát azért, hogy megtudd a térfogatukat.
a. b. c.

134
A gúla
Felismeritek a képen látható építményt?
Milyen alakúak a gúla lapjai?

Fedezzük fel!
csúcs
él
oldallap
 nnek a gúlának 4 oldallapja van, melyek
E
alaplap háromszög alakúak. Azt a lapot, amelyre a
gúla támaszkodik, alaplapnak nevezzük.

Fedezd fel!
Szandi és Misi gyurmagolyócskákból és pálcikákból gúlákat épített. Figyeld meg a gúlákat és pontosítsd:
l hány pálcikát és golyócskát használtak fel a gyerekek külön-külön;
l milyen különbségek vannak a gúlák között.

Írd át a füzetedbe és egészítsd ki.


Szandi Misi A Szandi által készített gúla alaplapja egy …, a
Misi által készített gúla alaplapja egy … .

Gyakoroljunk!

1 A
 z alábbi tárgyak közül nevezd meg azokat, amelyek hasonlítanak egy gúlára.
a. b. c. d. e.

2 P
 álcikát és gyurmagolyót használva, építs gúlákat, melyeknek alaplapja négyzet és háromszög.

3 A
 zonosítsd azokat az ábrákat, melyekből gúlát lehet építeni.
a. b. c. d. e.

135
7. Tanulási egység

Henger. Gömb. Kúp


Milyen mértani testeket is- Habár a zöld váza
mersz fel a képen? hasonlít egy gömbre,
Figyeld meg az alábbi testek ő mégis stabil.
tulajdonságait. Vajon miért?

Mit tudunk?

A gömbnek nincsenek lapjai.


A kúpnak és hengernek vannak körlapjai (kör alakú
gömb henger kúp lapok).

Fedezzük fel!
Milyen alakú az a felület, amely megtámasztja a
hengert?

alaplap Keress hasonlóságot és különbséget


a henger és kúp között.

csúcs

alaplap Hány kör alakú lapja van a kúpnak?

Fedezd fel!
Az alábbi tárgyak közül azonosítsd azokat, amelyeknek a nyoma a homokon kör alakú.

136
Gyakoroljunk!

1 Az alábbi képekről nevezd meg azokat a tárgyakat, amelyek alakja:


a. gömb; b. kúp; c. henger.

2 Az alábbi építményt megfigyelve egészítsd ki a táblázatot.

Mértani
kúp gömb henger
test
Mértani
testek
száma

3 Figyeld meg a mértani testeket, aztán nevezd meg azokat a betűket, amelyeknek megfelelő síkidomok
lehetnek az illető test lapjai.
a. b. c. d. e. f.

a. b. c. d. e. f.

4 Egy kúp vagy egy henger térfogatát meg lehet-e mérni egy 1 cm oldalélű kocka segítségével? Miért?

5 Nevezd meg azokat a mértani testeket, amelyeket az alábbi formákból készíthetsz.


a. b. c. d.

137
7. Tanulási egység Ismételjük át a tanultakat!
F
1 Figyeld meg a mellékelt ábrát és nevezd meg:
A D
a. az a egyenessel párhuzamos egyenest; G
B
b. a b egyenesen elhelyezkedő szakaszokat; a H
E
c. a c egyenesre merőleges egyeneseket; e
b d
d. az ábrán található háromszögeket. C
c
2 Figyeld meg az alábbi ábrákat, majd töltsd ki a megadott táblázatot.
a. b.
Az idomok száma
háromszög négyzet téglalap
a.
b.

3 Válaszd ki a zöldre színezett ábrák közül, hogy melyik a szimmetrikusa a sárgával jelölt ábrának.
a. b.

4 Hány paralelogrammát tudsz azonosítani a megadott ábrákon? És rombuszt?


a. b. c.

5 Másold a füzetedbe a kijelentéseket, az üres négyzetekbe pedig írd be, hogy igazak-e vagy hamisak.
• A négyzetnek legtöbb 4 szimmetriatengelye van.
• Minden háromszögnek van szimmetriatengelye.
• A rombusznak legtöbb két szimmetriatengelye van.
• A körnek végtelen sok szimmetriatengelye van.

6 Az alábbi ábrákon ismerd fel a mértani testeket, majd nevezd meg őket.
a. b. c.
Melyek azok a testek,
melyeknek van közös lapja?

138
Ismételjük át a tanultakat!
7 F
 igyeld meg az építményt, aztán döntsd el , hogy hány kiskockával kell kiegészíteni ahhoz, hogy
kapjunk egy nagykockát. ha:
a. az építményben levő kockák mozgathatók;
b. az építményben levő kockák nem mozgathatók.

8 K
 észíts a füzetedbe egy olyan ponthálót, ahol a pontok közötti távolság 1 cm. Rajzolj a hálóra egy
négyzetet és egy téglalapot úgy, hogy a területük 4 négyzet legyen.

9 A
 ndris apja épített az udvarukba egy téglalap
alakú, 15 méter hosszú és 4 méter széles
medencét. Mivel szeretné körbe keríteni egy
fémrúddal, azt kérte a fiától, hogy számítsa
ki mennyi rúdra van szüksége, ha 1 métert
kihagynak a medencébe való belépéshez. Segíts
Andrisnak!

10 I rénke készített a kistestvérének egy vonatot 7 vagonnal, mértani testeket felhasználva, amelyeket az
ábrán látható módon helyezett el. Milyen mértani testekből készült a negyedik vagon? És az utolsó?

Játék
Marika és Szandi 6-szor elgurította az ábrán lévő kockát. Figyeld meg a kocka helyzeteit, majd írd le a
kocka szemben fekvő oldalain lévő betűket. Készíts egy kockát papírból és játssz vele, hogy könnyebben
megtaláld a betűket.

P M A P
B
M
A B N O M
M

N O O B N O
139
7. Tanulási egység Mit tudok? Mennyit tudok?
B C
1 F
 igyeld meg a mellékelt ábrát és keress: D
a. két derékszöget;
b. két hegyesszöget; A E
c. két tompaszöget. O

2 A
 gyerekek elkészítették a mellékelt kabalát síkidomokból. Azonosítsd
a síkidomokat, aztán egészítsd ki a táblázatot.
síkidom kör háromszög négyzet rombusz téglalap paralelogramma
száma

3 M
 elyik sokszögnek van:
a. 2 szimmetriatengelye; b. 4 szimmetriatengelye; c. nincs szimmetriatengelye.

4 M
 ilyen mértani test keletkezik, ha kiegészíted a rajzokat a hiányzó elemekkel.
a. b. c.

5 A
 nagyszülők kertjében, Tibi egy olyan ágyást alakított ki, melynek hosszúsága 120 cm a szélessége
pedig 40 cm-rel kevesebb. Most egy olyan ágyást szeretne kialakítani, amelynek a kerülete
ugyanakkora, de négyzet alakú. Milyen hosszú kell legyen a második ágyás oldala?

6 A
 z alábbi rajzok közül melyik lehet a lefejtése:
a. egy téglatestnek; b. egy gúlának; c. egy kockának?

     

7 H
 a egy mértani test egyik lapja olyan mint az alábbi ábra, akkor végezd el a következő feldatot:
a. nevezd meg a mértani testet;
b. mondd meg hány kicsi kockából áll.  

1 2 3 4 5 6 7
5-6 helyes több mint 10 helyes
NJ a, b, c a, b, c 3 helyes válasz a, b
válasz helyes válasz megoldás
3-4 helyes 5-9 helyes helyes kerület- 2 helyes válasz a, b (részleges)
J a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c
válasz válasz számítás
3-4 helyes helyes
ES 2 helyes válasz a/b/c a/b/c 1 helyes válasz a/b (részleges)
válasz szélesség
140
8. Tanulási egység

Mértékegységek és mérőműszerek
A hosszúság mértékegységei
Az űrtartalom mértékegységei
A tömeg mértékegységei
Időmértékegységek
Pénzegységek
8. Tanulási egység

A hosszúság mértékegységei
A gyerekek részt vesznek egy bicikliversenyen, a Transzal-
pinán. Nézd mit mondanak az útvonal hosszáról:
Marika – Az útvonal 17 kilométer hosszú.
Andris – Én úgy tudom, hogy 170 hektométer!
Irénke – Én pedig17 000 méternek tudom!
Hasonlítsd össze a távolságokat és mondd el észrevé-
teleidet.
Jegyezd meg! A mérés
eredménye függ a használt
mértékegységtől!

Mit tudunk?
A hosszúságmérés alapmértékegysége a méter (m).
A méter többszörösei: A méter törtrészei:
kilométer (km); 1 km = 1 000 m deciméter (dm); 1m= 10 dm
hektométer (hm); 1 hm = 100 m centiméter (cm); 1 m = 100 cm
dekaméter (dam). 1 dam = 10 m milliméter (mm). 1 m = 1 000 mm

Fedezzük fel!

Többszörösök lépcsője Törtrészek lépcsője


×10 km :10 ×10 m :10
×10 hm hm :10 ×10 dm dm :10
×10 dam ×100 :100 dam :10 ×10 cm ×100 :100 cm :10
×1000 :1000 ×1000 :1000
m m mm mm

Jegyezd meg! Mértékegységek átalakítása:


nagyobb egységek szorzás 10-zel, 100-zal, 1 000-rel kisebb egységek

kisebb egységek osztás 10-zel, 100-zal, 1 000-rel nagyobb egységek

Fedezd fel!
Másold le a füzetedbe, kiegészítve az üres helyeket.
1 km = 10 hm = 100 dam = 1 000 m 1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm
1 = dam = 100 1 = 10 = 100
1 dam = m cm = mm
142
Gyakoroljunk!

1 Adj példákat hosszúságmérő eszközökre és olyan helyzetekre, melyekben használhatók.

2 Állapítsd meg a megfelelő mértékegységet a mérési eredmény kifejezésére:


a. b. c. d.

3 Figyeld meg a megoldási módszereket, aztán végezd el az átalakításokat:


4 km = dam 6 000 cm = dam
4 km = (4 × 100) dam 6 000 cm = (6 000 : 1 000) dam
4 km = 400 dam 6 000 cm = 6 dam
a. 9 hm = dm b. 360 dam = hm c. 12 dm = mm d. 38 000 mm = m
17 dam = cm 500 dm = dam 35 m = cm 41 000 dm = hm

4 Becsüld meg az alábbi méreteket, majd mérés alapján ellenőrizd:


a. a tanterem hossza; c. az ágyad hossza;
b. egy gyerek magassága; d. a matematika tankönyv vastagsága.

5 Elvégezve az alábbi műveleteket megtudod, hogy:


a. a Duna teljes hossza 15 000 hm + 135 000 dam = km
b. a Duna hossza Románia területén 575 000 m + 500 hm = km
c. a Duna-deltát alkotó folyóágak hossza:
Chilia 80 000 m + 4 000 dam = km
Sulina 40 000 m + 30 km = km
Szent-György 680 hm + 4 000 dam = km

6 Misi és Tibi feltaláltak egy-egy számológépet. Figyeld meg a műveletet, amit végez mindegyik
számológép és a számokat, amelyek bemennek a gépbe, majd fedezd fel a számokat, amelyek
kimennek a gépből. A számításokat végezd el a füzetedben.

149 dam 43 000 dm 25 km + 128 m …m …m …m

9 hm 1 800 mm 2 dam – 315 dm … dm … dm … dm

Csoportmunka
A mellékelt keretben hosszúságok vannak kü-
8 km 400 dam 800 dam 400 cm
lönböző mértékegységekben kifejezve.
8m 8 000 mm 40 m 800 cm
Csoportosítsd a hosszúságokat úgy, hogy
40 hm 4m 8 000 m 40 dm
egyenlőségsorok alakuljanak ki.
143
8. Tanulási egység

Az űrtartalom mértékegységei
A bögrébe 200 ml Az üvegbe pedig egy és
tej fér bele. fél liter tej fér.

Mit gondoltok melyik a megfelelő mértékegység a


tartályban lévő tej mennyiségének mérésére?

Mit tudunk?
 z űrtartalom (folyadékok térfogata) alapmértékegysége a liter (l).
A
A liter többszörösei: A liter törtrészei:
kiloliter (kl); 1 kl = 1 000 l deciliter (dl); 1l= 10 dl
hektoliter (hl); 1 hl = 100 l centiliter (cl); 1 l = 100 cl
dekaliter (dal). 1 dal = 10 l milliliter (ml). 1 l = 1 000 ml
Egy edény térfogatát (pohár, üveg, tartály) űrtartalomnak nevezik.

Fedezzük fel!
1 kl = 10 hl = 100 dal = 1 000 l 1 l = 10 dl = 100 cl = 1 000 ml
1 hl = 10 dal = 100 l 1 dl = 10 cl = 100 ml
1 dal = 10 l 1 cl = 10 ml

×10
kl ×10
hl ×10
dal ×10 Hányszorosára nőnek és csökken-
:1000 l ×10
dl ×10 nek a folyadék-mennyiség mérési
cl egységei?
:1000 ml

Fedezd fel!
• Használva a fenti átalakítási lépcsőt, jelezd, hogy milyen műveletekkel tudjuk átalakítani:
a. litert centileterbe; b. dekalitert centiliterbe; c. decilitert dekaliterbe; d. decilitert hektoliterbe.
Gyakorlati tevékenység
• Válassz ki két fazekat a konyhából. Mérd meg az űrtartalmukat egy literes üveggel, majd egy 500 ml-es
üveggel.
144
Gyakoroljunk!

1 Keresd a megfelelő mértékegységet a térfogat kifejezésére a következő esetekben:


a. a medencében levő víz; c. egy bögre tea;
b. szérum a fecskendőben; d. egy üveg sampon.

2 Figyeld meg a gyümölcslé elkészítéséhez szükséges receptet.


• Mennyi a teljes mennyiség, ha a mértékegység:
a. liter; b. centiliter; c. milliliter.
1 l narancslé
• Hány félliteres üvegre lesz szükség, hogy az egész
500 ml ananészlé
gyümölcslét beletegyük?
50 cl ásványvíz

3 Másold a füzetedbe és egészítsd ki a megfelelő mértékegységekkel.


a. 650 cl = 65 … b. 500 dl = 5 … c. 70 kl = 7 000 … d. 500 dal = 50 …
400 l = 40 … 390 dl = 3 900 … 65 hl = 65 000 … 500 ml = 50 …

4 Alakítsd literré:
a. 82 dal; b. 5 kl; c. 5 000 dl; d. 5 000 ml.

5 Alakítsd deciliterré:
a. 112 l; b. 24 000 ml; c. 13 dal; d. 2 500 cl.
300

6 A mellékelt grafikon bemutatja, hány darab szénsavmentes


250
ásványvizes palackot értékesítettek az iskolai büfében egy hét
200
alatt. Ha egy vizes palack 500 ml vizet tartalmaz, akkor számítsd
ki mennyi vizet adtak el. 150

100

7 Egy bödönben 25 liter tej van. Hány 2 és fél literes üveget tudunk 50

megtölteni, ha az egész tejet kiöntjük a bödönből? 0


H K S C P

8 Egy üvegben 200 ml köhögés elleni szirup van. Misi naponta háromszor kell 1 cl szirupot igyon. Hány
napra lesz elegendő a szirup? Mennyi szirup marad az utolsó napra?

9 Két gyerek vizet hozott a forrásról. Határozd meg, hogy mennyi vizet hoztak összesen, ha mindegyik
megtöltött egy-egy másfél literes üveget és három 500 ml üvegeket.

Játék
Ki találja meg hamarabb a hiányzó számokat?
+ 5 kl – … hl + 300 dal –…l

6 kl 11 kl 80 hl …l 30 hl
145
8. Tanulási egység

A tömeg mértékegységei
Ha az üres kosár tömege
50 gramm, akkor mennyi a
gyümölcsök tömege?

Mit tudunk?
A tömeg alapmértékegysége a kilogramm (jele: kg).
A kilogramm törtrészei: hektogramm (hg), dekagramm (dag), gramm (g), decigramm (dg), centigramm
(cg) és milligramm (mg).
1 kg = 10 hg = 100 dag = 1 000 g
1 g = 10 dg = 100 cg = 1 000 mg
A kilogramm többszörösei: mázsa (q) és tonna (t).
1 t = 100 q = 1 000 kg
1 q = 100 kg

Érdekesség! A
Fedezzük fel! kilogrammnak 6 törtrésze
és 2 többszöröse van!
×10
kg ×10
hg ×10
dag ×10 ×10
:1000 g ×10 t ×100
dg ×10 q
cg –
:1000 mg :1000 kg

Fedezd fel!

Felírható, hogy:
1
500 g = kg
1 1 2
1 kg = kg + kg 1 kg = 500 g + 500 g 1
2 2 1 kg és 500 g= 1 kg
2
Tudtad, hogy … egy liter víz tömege egy kilogramm?
146
Gyakoroljunk!

1 Döntsd el, hogy a gramm és kilogramm közül melyik a megfelelő az következő testek tömegének
kifejezésére.
a. b. c. d.

2 Az átalakítási sémák felhasználásával, végezd el a következő átalakításokat a füzetedben:


a. 5 t = q= kg b. 9 000 kg = q= t c. 700 q = t = kg
8t= q= kg 16 000 kg = q= t 2 000 q = kg = t

3 Végezd el az átalakításokat, majd töltsd ki a megfelelő számokkal.


a. 700 kg = dag b. 6 000 mg = g c. 14 600 kg = hg
1 500 kg = hg 5 600 mg = dg 140 hg = kg
2 400 hg = g 8 600 mg = cg 1 500 dag = kg

4 Szandi iskolástáskájának tömege 450 g. Mennyi lesz a táska tömege, ha beletesz 4 füzetet, amelyek
tömege egyenként 120g, valamint 3 darab 500g-os könyvet?

5 Marika segít a mamájának citromos perecet készíteni. A Citromos perec (1 tepsi)


nagymama három tepsivel akar sütni és Marikának elő 160 g liszt
kell készítenie az összetevőket. Határozd meg mekkora 50 g vaj
mennyiséget kell kimérjen az egyes összetevőkből. 100 g porcukor
50 g darált dió
6 Ha egy kanálba 25 g cukor fér, akkor számítsd ki, hogy anya 1 citrom leve és héja (50 ml)
hány kanállal kell tegyen abba a süteménybe, amelybe 150 g
cukor szükséges.

7 Rendezd növekvő sorrendbe a mennyiségeket, az adott példa alapján.


1 1
2 kg, 2 500 g, 1 kg, 3 kg 1 kg, 2 kg, 2 500 g, 3 kg
2 2
1 1 1
a. 1 600 g; 1 kg; kg; 3 000 g b. 600 g; 1 kg; 1 000 g; 2 kg c. 5 000 g; 8 kg; 450 dg; 6 kg
2 2 2

Játék 7t 25 kg 130 dag 300 kg 13 hg


Ki fedezi fel hamarabb az összes 3q 70 q 25 000 g
lehetséges egyenlőséget?
1 500 g 14 dag
Példa: 7 t = 700 q kg
2 14 000 cg 5 kg 500 dag
147
8. Tanulási egység

Időmértékegységek
Szandi és Tibi a hegyekbe utaznak. Először utaznak
vonattal. A következő időegységek közül: másodpercek,
percek, órák, napok, hetek, válaszd ki a megfelelőket a
következő tevékenységekre.
A házuktól az állomásig megtettek 4 km-t villamos-
sal.
A pénztárnál megvették a vonatjegyeket.
Az úti cél eléréséig 250 kilométert tettek meg a vo-
nattal.
A hegyekben voltak hétfőtől vasárnapig.

Mit tudunk?
Az időmérés eszköze az óra.
reggel, 0 12 óra között
60 perc = 1 óra (h)
délelőtt (d.e.)
24 óra = 1 nap
7 nap = egy hét
dálután, 12 0 óra között
12 hónap = 1 év (365 vagy 366 nap)
délután (d.u.)

Fedezzük fel!
Az időmérés alapmértékegysége a másodperc (s).
60 másodperc = 1 perc
A hosszabb időintervallumok mérésére évtizedeket, évszázadokat ás évezredeket.
1 évtized = 10 év Az I.évezredhez tartozó évek 1-1000.
1 évszázad = 100 év A II.évezredhez tartozó évek 1001 – 2000.
1 évezred = 1 000 év A III.évezredhez tartozó évek 2001 – 3000.

Fedezd fel!
Másold a füzetedbe és egészítsd ki az alábbi sémát használva.
1 évezred = 10 évszázad = évtized = év
1 évszázad = évtized = év Megértettem! Az egy évnél
nagyobb mértékegységek
1 évtized = év
×10 jelölésénél 10-zel, 100-al vagy
évezred ×10 1000-el szorzunk!
:10 évszázad ×10
:10 évtized
:10 év
148
Gyakoroljunk!

1 Nevezd meg az órák által mutatott délelőtti (d.e.) és délutáni (d.u.) időt.

Mindegyik esetben mondd meg mennyit fog mutatni az óra 30 perc múlva.

2 Figyeld meg a naptár lapját és válaszolj a kérdésekre.


a. Milyen nap volt 2017.05.12.-én?
b. Milyen dátumokra estek a szombatok 2017 máju-
sában?
c. Mikor született Marika, ha 2017 május második
szerdáján volt 12 éves?
Alkoss más kérdéseket a naptár használatával, majd
kérd meg a társaidat, hogy válaszoljanak.

3 Nevezd meg a 30 napos hónapokat, a 31 napos hónapokat és azt a hónapot amely 28 vagy 29 napos.
Hány nap lehet két egymást követő hónapban?
Keress meg minden megoldást

4 Tornaórán Misit távfutásból feleltették. Figyeld a stopperóra ki-


jelzőjét és mondd meg, hogy mennyi idő alatt teljesítette a távot.

5 Felhasználva 2017-es év naptárát számítsd ki hány nap telt el:


a. április 23.-tól május 25.-ig;
b. június 15.-től augusztus 20.-ig;
c. szeptember 10.-től október 10.-ig.

6 Végezd el az átalakításokat.
a. 8 min = sec b. 180 sec = min c. 4 évszázad = év
4 ore = min 96 ore = nap 20 évtized = évszázad

7 Rakd időrendi sorrendbe a következő történelmi eseményeket.


a. Havasalföld megalapítása 1330-ban
b. Dáciát meghódítják a rómaiak 106-ban
c. Moldva és Havasalföld egyesülése 1859-ben
d. Román forradalom 1989-ben
Helyezd el ezeket az éveket a megfelelő évszázadba és évezredbe.
149
8. Tanulási egység

Pénzegységek
Van két 50 banis Nekem van 1 lejem.
érmém.

Melyik gyereknek van több pénze?

Mit tudunk?
Románia pénzneme a lej. Az Európai Unió néhány országában használt
1 lej = 100 bani közös pénznem az euró.
1 euró = 100 cent
A román lej pénzérméi és bankjegyei: Euróérmék és euróbankjegyek:

Fedezzük fel!
Marikának volt: Elköltött: Maradt: Így is írható:
50 bani = 0,50 lej
lej bani

1 LEJ

A pénz az áruk értéke.


Az érméket és a bankjegyeket a Román Nemzeti Bank bocsájtja ki.

Fedezd fel!
Elemezd a jelenleg Romániában érvényben lévő érméket és bankjegyeket és figyeld meg, hogy melyik
évben bocsájtották ki őket (forgalomba bocsájtva).
150
Gyakoroljunk!

1 A tanulók újrahasznosítható anyagokat adtak át egy gyűjtőközpontnak, amiért kaptak 10 darab 50


banis érmét, 13 darab 10 lejes, 3 darab 5 lejes és 3 darab 50 lejes bankjegyet.
a. Hány lejt vettek át a gyerekek?
b. Hány darab bankjegyet fognak kapni, ha az egész összeget átváltják 100 lejesekre?

2 Misi perselyében 49 pénzérme van. Tudva azt, hogy ezek 50 banisok és 10 banisok, mennyi lehet a
perselyben levő legnagyobb pénzösszeg? És a legkisebb?

3 Másold le a füzetedbe és egészítsd ki.


a. 4 lej = bani b. 6 lej és 15 bani = bani c. 10 lej és 50 bani = bani
1 lej és 30 bani = bani 500 bani = lej 1 000 bani = lej

4 Andris vásárol egy könyvet 20 lej 50 baniért, egy golyóstollat 1 lej 50 baniért és egy füzetet 3 lej 60
baniért. A pénztárnál egy 50 lejes bankjeggyel fizetett. Mennyi pénzt kap vissza?
Milyen értékűek a visszakapott érmék és bankjegyek, ha 4 bankjegyet és 2 érmét kapott?

5 Szandi vásárolni megy az anyukájával. Vizsgáld meg a bevásárlólistát és a termékek árát azután
számítsd ki mennyit fizettek, ha mindent megvásároltak.

4 pohár joghurt
2 liter tej
1 csomag vaj
1 üveg lekvár
6 50 lej
2 csokoládé 250 lej 400 lej 730 lej 525 lej

6 Tibi apukája kifizette a fia kirándulásjegyét 7 bankjeggyel, 10 és 100 lejesekkel, összesen 250 lejt.
Hány bankjegyet használt mindegyikből a kirándulás kifizetéséhez?

7 Irénke és Misi zsebében 5-5 pénzérme van. Milyen értékű érméik vannak, ha Irénkének 2 lejjel több
pénze van mint Misinek?

Csoportmunka
Találjatok minél több megoldást arra, hogy Szandi anyukája a vásárolt
tablagépet hogyan fizetheti ki a pénztárnál a táblázatban megadott
bankjegyekkel.
összeg 1 lej 5 lej 50 lej 10 lej 100 lej
458 lej

151
8. Tanulási egység Ismételjük át a tanultakat!
1 Az első sor kartonjaira feljegyeztük az alapmértékegységek, a második sorban pedig azokat a
mennyiségek, melyeket ezekkel az egységekkel mérünk. A megadott példa alapján párosítsd a
mértékegységet a mennyiséggel.
liter méter lej kilogramm másodperc
1 2 3 4 5

az áruk az idő hosszúság térfogat a testek


a értéke b c d e tömege
Példa – (1; d)

2 Szandi, Tibi és Irénke túrázni mentek a „Vidám turista“ házikóhoz. Megoldva az alábbi gyakorlatokat,
megtudod a túra részleteit.
Az útvonal hossza:
1 740 dm + 27 dam + 15 hm + 5 600 cm + 2 000 m = km
A gyerekek hátizsákjainak tömege:
Szandi – 280 hg + 1200 dag = kg
Tibi – 1500 g + 150 dag = g= kg
Irénke – 150 000 cg + 12 500 dg = g
Mennyi vizet fogyasztott összesen a három gyerek a túra ideje alatt:
1 500 ml + 50 cl + 10 dl = cl = l
Mennyi ideig tartott az út:

az indulás ideje az érkezés ideje


Ha az útvonalon a gyerekek kétszer álltak meg 15 percre, akkor számítsd ki mennyi idő alatt értek
a házikóhoz.

3 Figyeld meg a táblázatot, melyben egy tévécsatorna műsorának egy része látható és válaszolj a
kérdésekre.
Óra Tv műsor a. Mennyi ideig tartott a dokumentumfilm?
11:00 Szakemberek – interjúk b. Milyen program futott 13 órától?
11:50 Teleshop c. Milyen műsorok mentek 11 és 12 óra között?
12:00 Hírek
12:15 Mítoszvadászok – dokumentumfilm
14:20 Labdarúgás
16:30 Hét varázslatos hangjegy – zene

4 Egy óvodának 30 liter tejet vásároltak. A reggelinél a 120 gyerek megivott fejenként 200 ml tejet, a
desszert elkészítéséhez pedig felhasználtak 5 liter tejet. Mennyi tej maradt?
152
Ismételjük át a tanultakat!
5 Figyeld meg a mérlegeket, majd határozd meg egy narancs ás egy csomag keksz tömegét.

6 Tibi iskolába megy. Megtesz 2 750 métert az iskola mikrobuszával és 250 métert gyalog. Hány km a
távolság a Tibi otthona és az iskola között?

7 A Földön az órák nem ugyanazt az órát mutatják ugyanabban az időben. A táblázat bemutatja a romániai
(Bukarest) idő és más országok több nagyvárosának ideje közti különbséget. Jegyezd be a táblázatba,
hogy ezekben a városokban hány óra van, Bukarest megadott időpontjában.
Bukaresti idő időeltolódás Az idő más városokban
7:00 –1 6:00 – Budapest (Magyarország)
12:00 –5 – Buenos Aires (Argentína)
19:00 –7 – New York (AEÁ)
17:00 +6 – Beijing (Kína)
1:00 +8 – Sydney (Ausztrália)

Projektkészítés
l Témarögzítés – „Egészséges életmód“, kampány az egészség megőrzése, módjának azonosítására és
előmozdítására
l A tevékenység megszervezése:
– kialakítunk 4 csoportot;
– a feladatokat csoportonként és csoporton belül felosztjuk;
– meghatározzuk a projekt lefutási időtartamát.

I. csoport – információk begyűjtése a pihenési időszakról.


II. csoport – a fizikai tevékenységekre fordított időről szóló információk gyűjtése és bemutatása.
III. csoport – a napi, elfogyasztott folyadék mennyiségére vonatkozó információk összegyűjtése és
bemutatása.
IV. csoport – a friss gyümölcsök és zöldségek napi étrendben felhasznált mennyiségéről szóló
információk begyűjtése és bemutatása.

l A csoportok egymástól függetlenül dokumentálódnak 2-3 napig, információforrásként felhasználva


az iskola egészségügyi személyzetét vagy olyan weboldalakat, amelyeket a tanító vagy az egészségügyi
személyzet ajánl. Azután az osztályban bemutatják az információkat és közösen megbeszélik. Végül a
kapott információ szintézise plakát formájában történik, amely az osztály vagy az iskola hirdetőtáblájára
kerülhet.
153
8. Tanulási egység Mit tudok? Mennyit tudok?
1 Az alábbi helyzetekre válaszd ki a megfelelő mértékegységet.
a. a Bukarest és Iași közti távolságot a következő mértékegységben mérjük:
méter dekaméter deciméter kilóméter
b. Egy személygépkocsi üzemanyagtartályába belefér körülbelül 45:
deciliter kiloliter liter dekaliter

c. Ebben mérjük az internet megjelenése óta eltelt időt:


évszázad évezred hónap év

2 Alakítsd át a megjelölt mértékegységekbe.


a. 70 hl = dl b. 4 l és 7 dl = cl c. 2 nap és 7 óra = óra
3 800 cm = m 300 kg és 7 000 hg = q 250 év = évtized

3 Számítsd ki és meg fogod tudni!


a. egy piton hozzávetőleges hossza:
20 dm + 400 cm = m
b. az a vízmennyiség amit a teve meg tud inni 10 perc alatt:
9 dal + 350 dl = l
c. ennyi lehet egy jegesmedve tömege:
3 q + 3 500 hg = kg

4 Figyeld meg az óralapot és mondd meg:


a. a délutáni időt;
b. mennyit mutatott 20 perccel ezelőtt;
c. mennyit fog mutatni 25 perccel később.

5 Hány nap van három egymást követő hónapban? Keress meg minden megoldást.

6 Egy kert hossza 15 m, a szélessége 100 dm-rel kisebb. Hány méter a kertet körülvevő kerítés hossza?

7 Állapítsd meg a 2016-os évnek megfelelő évezredet, évszázadot és évtizedet.

1 2 3 4 5 6 7
5-6 helyes teljes teljes teljes
NJ a, b, c a, b, c a, b, c
válasz megoldás megoldás megoldás
számítási
3-4 helyes
J a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c a, b/a, c/b, c 3 helyes válasz hibák a 2 helyes válasz
válasz megoldásban
szélességszá-
ES a/b/c 2 helyes válasz a/b/c a/b/c 2 helyes válasz 1 helyes válasz
mítás
154
Tanév végi ismétlés
1 Í rd le számjegyekkel:
a. tizennégyezer-huszonhat; b. ötvenezer-háromszázhét; c. 8 százezer.

2 Í rd római számokkal:
a. 43; b. 56; c. 127; d. 44; e. 404; f. 66; g. 606.

3 F
 igyeld meg a példát, majd írd le a füzetedbe hány egységet tartal-
5 847
maznak a számok: 5 ezres
a. 584; b. 3 646; c. 49 653; d. 345 194. 58 százas
584 tízes
5 847 egyes
4 Í rd le a színezett résznek megfelelő törtet.
a. b. c. d. e.

5 F
 igyeld meg, hogy a geometriai alakzatok hogyan voltak összehajtva, majd írd le, hogy mennyit jelent
a színezett rész, a példa szerint.

3 a. b.
; 75%; 0,75
4

6 F
 igyeld meg a számokat, amelyek azoknak a termékeknek az árát jelentik, amelyeket a gyerekek sze-
retnének megvásárolni a nyári vakációra, majd oldd meg a feladatokat.

252 lej 285 lej 1 030 lej 136 lej 288 lej 347 lej
a. Írd le a páros számokat.
b. Írd le a termékek nevét az árak csökkenő sorrendjében.
c. Kerekítsd százasokra és tízesekre a páratlan számokat.
d. A 300 lejnél kisebb árakat írd fel szorzatok összegeként úgy, hogy valamelyik tényező 10 vagy 100
legyen.
155
Tanév végi ismétlés
7 Határozd meg azokat a számjegyeket, amelyek az üres cellákba írhatóak úgy, hogy igaz kijelentéseket
kapj.
a. 34 5 5 < 34 545 b. 6 543 > 56 974 c. 27 926 < 25 164

8 Másold le a füzetedbe, majd kösd össze nyilakkal az A oszlop kijelentéseit a B oszlopban található
megfelelő eredményekkel.
A B
x
• áltört x=6
7
x 5
• < x=5
6 6
x
• valódi tört x=9
7
x
• egységnyi tört x=3
7
9 Számítsd ki, betartva a műveletek elvégzésének sorrendjét.
a. 50 625 – 625 : 25 + 101 × 11 c. 65 + 8 × (101 × 1 + 111 : 1)
b. (208 : 2 + 50 : 2) × 3 – 75 × 4 d. 30 + [60 – 6 × (63 : 9 + 36 : 9) – 6]
8 6 5 7
10 Figyeld meg a törtek ábrázolását, majd írd fel a következő törteket , , és két tört
9 7 8 10
összegeként.
Mindegyik esetre keress két megoldást.

a. b. c. d.
5 4 6 3
11 Írd fel az , , , törteket két tört különbségeként.
9 7 10 8
12 A táblázatban rögzítették azoknak a gyerekeknek a számát, akik a vakációt a Kárpátok egyik üdülőhelyén
töltötték . Válaszolj a kérdésekre. 250
hónap 225
gyerek június július augusztus szeptember 200
lányok 150 175 150 175
150
fiúk 175 200
125
összesen 425 500 400 100
Egészítsd ki a táblázatot. 75
50
Készíts a füzetbe egy lineáris grafikont, amelyben
25
ábrázolod a lányok és fiúk számát a táblázat adatainak 0
megfelelően. június július augusztus szeptember
Alkoss olyan feladatokat, amelyeket összeadással Lányok száma
és kivonással oldhatsz meg felhasználva a táblázat Fiúk száma
adatait.

156
Tanév végi ismétlés
13 Felhasználva a mellékelt rajzot, írj gyakorlatot, majd oldd meg.
104 4
Hányszor nagyobb a paralelogrammában levő számok 2
összegének és a rombuszban levő számok különbségének a 204 3 162
hányadosa a háromszögben levő számokhoz képest?
438
14 Három polcon 382 könyv volt. Miután levettek 26 könyvet az első polcról, 64 könyvet a másodikról
és 58 könyvet a harmadikról, mindhárom polcon ugyanannyi könyv maradt. Hány volt kezdetben a
polcokon külön-külön?

15 A tanév végi díjkiosztó ünnepségre az iskola vásárolt 1 578 könyvet. Ezekből 574 meséskönyv, 105-
tel több tudományos-fantasztikus irodalom, a maradék pedig feladatgyűjtemény. Hány könyv van
mindegyik könyvtípusból?
Alkoss kiegészítő kérdéseket a feladathoz.

16 Anna anyukája 46 lejt fizetett 3 kg cseresznyéért és 4 kg barackért. Egy másik anyuka 2 kg cse-
resznyéért és 3 kg barackért 33 lejt fizetett.
Figyeld meg a módszert hogyan lehet ugyanazt a mennyiségű cseresznyét megkapni a két
összefüggésben és oldd meg a feladatot.
3 kg cseresznye .................................... 4 kg barack .................................... 46 lej ×2
2 kg cseresznye .................................... 3 kg barack .................................... 33 lej ×3

Fedezd fel, hogy mennyivel kell megszorozni az összefüggéseket, hogy ugyanazt a mennyiségű
barackot kapjuk és oldd meg a feladatot másképpen.

17 Határozd meg az ismeretleneket a gyakorlatokból:


a. 7 + 6 × (x : 4 – 18) = 25; b. 286 + (a – 113) : 5 = 142; c. [93 : (x : 3) – 16 × 4] × 6 = 186.

18 Négy egymást követő páros szám összege 740. Határozd meg a számokat.
Állíts össze egy hasonló feladatot páratlan számokról.

1
19 Egy téglalap alakú telek kerítése 128 méter hosszú. Mekkorák az oldalak, ha a szélesség hossza -a
3
a hosszúságnak.

20 Egy téglalap kerülete 86 méter. Számítsd ki a hosszát és a szélességét, tudva azt, hogy a hossúsága 8
méterrel nagyobb, mint a szélessége.

21 Egy nemzetközi repülőtéren 86 repülő és helikopter volt. Miután


felszállt 8 repülő és leszállt 6 helikopter, a repülők száma a
háromszorosa lett a helikopterek számának. Hány repülő volt
az elején? És mennyi helikopter?
157
Tanév végi értékelés
1 Június 1-jén a IV. osztály tanulói három építőkocka-készletet adományoztak a „Törpék” óvoda gyere-
keinek. Ahhoz, hogy meghatározd, hány darabot tartalmaz mindegyik készlet, írd le:
a. a legnagyobb négyjegyű számot, melynek számjegyei egymást követő páratlan számok;
b. a legkisebb, páros számjegyekből álló ötjegyű számot;
c. azt a számot, amely 246 százast tartalmaz.

2 Írd le római számokkal:


a. a hónapot, melyben kezdődik a nagy vakáció;
b. az évet, melyben befejezed az V. osztályt;
c. a XXI. század utolsó évét.

3 Helyettesítsd x-et egy megfelelő számjeggyel úgy, hogy:


x 6
a. 3 9 456 > 376 489; b. valódi tört; c. egységnyi tört legyen.
8 x
4 A vakációban, Tibi elutazik a Padina turistaházikóhoz. Ahhoz, hogy megtudja, hogy milyen magas-
ságban van a házikó a fiú megoldotta a következő gyakorlatot. Tudjátok meg ti is!
1 988 : 4 + 3 × [170 + 2 × (64 × 4 – 672 : 4)]

5 Az „Albatrosz“ nemzetközi táborba az első csoportban 1 205 gyerek érkezik. A Moldovai Köztársa-
ságból kétszer annyi gyerek jön, mint Franciaországból, Romániából pedig 125 gyerekkel több, mint
a Moldovai Köztársaságból. Hány gyerek érkezik országonként?

6 A IV. A osztály tanévvégi díjkiosztó ünnepségére 14 meséskönyvet és 12 verseskötetet vásároltak,


amire összesen 406 lejt fizettek, a IV. B osztáy részére pedig vettek 12 meséskönyvet és 12 verseskö-
tetet, 372 lej értékben. Mennyibe kerül egy verseskötet?

7 Játszás közben Andris dobókockákból egy testet épített, amelynek egyik lapja a mellékelt ábrán lát-
ható. Marika „kitalálta“ a test nevét és a dobókockák számát, amit felhasz-
nált, Andris pedig kiszámította a test tömegét, tudva azt, hogy egy dobókocka
tömege 30 gramm. Találjátok ki ti is: a. a test nevét; b. a dobókockák számát;
c. a test tömegét.

Önmagam értékelem!
IGEN NEM
• Meghatározom az adott feltételeknek megfelelő természetes számot.
• Tudok számokat írni felhasználva a római számjegyeket.
• Összehasonlítok természetes számokat valamint közönséges törteket.
• Számolok, betartva a műveletek sorrendjét.
• Megoldok feladatokat az ábrázolás módszerével.
• Megoldok feladatokat az összehasonlítás módszerét használva.
158
Grupul Editorial ART

C.P. 4, O.P. 83, cod 062650, sector 6, Bucureşti


tel.: (021) 224 01 30, 0744 300 870, 0721 213 576; fax: (021) 224 17 65
online rendelések: www.art-educational.ro