Sunteți pe pagina 1din 6

Curs: Management organizațional, comunicare și leadership în învățământul preuniversitar

Modulul: Comunicare și leadership


Cursant: Anghelache(Tudorancea) Anişoara

Evaluarea modulului „Leadership și comunicare organizațională”


Tema Comunicare şi leadership în promovarea ofertei educaţionale
1) Scurtă descriere a organizației și a rolului acesteia (dimensiune, structură, obiective, resurse);
Scurt istoric
Înfiinţată în 1943 - Şcoala de Ucenici de pe lângă Arsenalul Marinei Regale iar în 1960 -1961-
Şcoala Profesionala a Combinatului Siderurgic Galaţi (cu 40 de clase in anul I)
1991, şcolii noastre i-se atribuie denumirea de GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL METALURGIC.
Începând cu anul şcolar 2010/2011 redenumirea unităţii -Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu”
Numărul maxim de elevi şcolarizaţi: 4.908 elevi în anul şcolar 1975-1976
Cu o vechime considerabilă în domeniul învăţământului profesional şi tehnic, Colegiul
Tehnic “Aurel Vlaicu” Galaţi (CTAV) şcolarizează elevi prin liceu: filieră teoretică şi
tehnologică (forma zi, seral şi cu frecvenţă redusă), şcoală profesională, postliceală şi postliceală
de maiştri.
MISIUNEA
Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a
elevilor, asigurând o pregătire de calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de
competenţe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii in domeniul lor de
pregătire, continuarea studiilor în învăţământul superior sau realizarea propriei afaceri.
Obiective
 Dezvoltarea managementului unităţilor şcolare ÎPT
 Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare
identificate, pe domenii şi calificări
 Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru
asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT
2) Identificarea și definirea problemei
Promovarea ofertei educaţionale prin implicarea tuturor factorilor /decizionali
Deoarece numărul elevilor repartizaţi în liceul nostru , în prima etapă de repartizare (an
şcolar 2014-2015) , a fost foarte mic , echipa managerială împreună cu întreg colectivul de cadre
didactice a întreprins o serie de acţiuni pentru atragerea elevilor în învăţământul profesional şi

1
tehnic(ÎPT) , acţiuni bazate pe o bună comunicare în cadrul organizaţiei dar şi în relaţiile cu
ceilalţi furnizori de educaţie . Pentru anul şcolar 2016-2017 , planul de şcolarizare la liceu zi a
fost realizat încă din prima etapă de admitere iar elevii admişi au medii de intrare mai mari.
3) Cauzele / oportunităţile care au condus la problemă (situație);
 lipsa de informare a unor părinţi asupra oportunităţilor pe care le oferă liceul tehnologic
şi obţinerea certificatului de competenţe profesionale comparativ cu un liceu teoretic
 scăderea populaţiei şcolare
 problemele financiare cu care se confruntă tot mai multe familii şi decizia de a nu mai
lăsa copiii să continuie studiile după clasa a VIII-a
S-au format echipe de proiect şi grupuri operative care au acţionat pentru soluţionarea problemei
referitoare la promovarea ofertei educaţionale şi s-a constatat o interacţiune mai mare între
membri care s-au ajutat reciproc pentru atragerea elevilor spre liceul nostru .
4) Formularea obiectivelor ce vor fi atinse prin soluționarea problemei. Obiectivele trebuie să
respecte acronimul SMART.
 Atragerea unui număr cât mai mare de elevi de calitate la liceu zi şi Şcoala Profesională
 Implicarea a 20% din elevii şcolilor gimnaziale în activităţi comune alături de elevii din
Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu ,, şi părinţii lor
 Corelarea planului de şcolarizare cu nevoile pieţei muncii şi vizitarea agenţilor economici
cu care şcoala are parteneriate şi convenţii de practică încheiate
 Realizarea planului de şcolarizare
 Participarea la proiecte educative , concursuri , simpozioane
 Realizarea activităţilor proiectului ,,Şcoala Profesională-prezent şi viitor,, în
săptămâna ,,Şcoala Altfel,,
5) Analiza SWOT relativă la problema (situația) analizată
Puncte tari
 oferta educaţională a colegiului este adaptată integral la cererea socială şi economică din
zonă
 introducerea unor specializări unice-tehnician roboţi industriali
 cadre didactice bine pregătite profesional, flexibile, cu disponibilitate spre reformă;
 şcoala a beneficiat de fonduri ( MECT) pentru dotarea laboratoarelor de chimie , fizică,
biologie, robotică ,a bibliotecii, a salii de sport, a cabinetului de consiliere.
 absolvirea examenelor de certificare a competenţelor profesionale în procent de 100%

2
şi promovarea examenelor de certificare a competenţelor profesionale de nivel 3, 4,5 cu
medii în proporţie de 83% între 9-10
 unitatea de învăţământ desfăşoară instruirea practică a elevilor în ateliere, laboratoare şi
la agenţi economici;
 activităţi extracurriculare diversificate;
 dotarea cu aparatură IT: cuprinde 75 calculatoare pentru uzul elevilor, 21 calculatoare şi
15 laptopuri la dispoziţia cadrelor didactice, conectate la Internet şi 8
videoretroproiectoare pentru proiectarea materialelor informative
 şcoala dispune de soft-uri educaţionale (AEL) utilizate de circa 70% din numărul total de
cadre didactice la orele de predare- învăţare;
 existenţa unui atelier în care se confecţionează şi montează tâmplărie cu geam termopan
cu elevii unităţii şcolare, tâmplărie întâlnită în majoritatea claselor şi holurilor clădirii
şcoală U;
 există 10 cabinete dotate cu tablă white- board iar în sala multimedia există şi un smart-
board;
 existenţa unui Centru de Consiliere şi Orientare în Carieră, implicat în proiectul PEER
derulat prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi;
 parteneriate cu diferite segmente ale comunităţii locale.
Puncte slabe
 fondurile finaciare insuficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi elevilor, pentru
achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice, pentru întreţinerea spaţiilor
şcolare;
 implicarea redusă a părinţilor în activităţi desfăşurate în şcoală;
 interesul scăzut al elevilor pentru Şcoala Profesională
Oportunităţi
• implicarea agenților economici în vederea dezvoltării învățământului profesional;
• identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice;
• disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul colegiului
(Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Primăria, ONG-ri, Biserica, Poliţia, instituţii culturale);
• cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind desfăşurarea de activităţi
comune părinţi-profesori-elevi;

3
• diverse lansări de proiecte la nivel local, naţional sau internaţional pentru care suntem
eligibili;
• dezvoltarea unor parteneriate în scopul unui proces instructiv-educativ conform
principiilor calităţii prin valorificarea relaţiilor cu agenţii economici parteneri şi Universitatea
„Dunărea de Jos” Galaţi în scopul unei bune integrări a absolvenţilor pe piaţa muncii;
• lărgirea paletei de calificări cerute pe piaţa forţei de muncă prin obţinerea acreditării
pentru alte calificări/niveluri decât cele existente;
Ameninţări
 criza de timp a părinţilor cauzată de situaţia economică care reduce implicarea familiei
în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa
şcolară a elevilor;
 ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor
existente;
 instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere;
 scăderea numărului de elevi – dovezi: planurile de şcolarizare;
 abandonul şcolar în cadrul segmentului obligatoriu, mai ales a elevilor din mediul rural –
dovezi: situaţiile statistice;
 lipsa de informare a părinţilor şi a elevilor în legătură cu abordarea pieţei forţei de muncă
– dovezi: analiza şedinţelor şi a lectoratelor cu părinţii;
 posibilitatea neimplicării părinţilor în procesul educativ datorită migraţiei forţei de muncă
– dovezi: analiza mediului educaţional pe clase şi la nivel de şcoală.
6) Prezentarea detaliată și argumentată a soluției pentru rezolvarea problemei. Se vor descrie
avantajele și dezavantajele soluției, inclusiv influența elementelor din analiza SWOT.
Colaborarea şi comunicarea eficientă şcoală- familie- comunitate oferă elevilor suportul
necesar pentru a avea succes în şcoală şi în viaţă. Concluziile formulate din analiza planurilor de
şcolarizare conduc la nevoia de coordonare pe baza colaborării şcolilor în reţea pentru
optimizarea ofertei , având în vedere:
- acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu
- eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru care
poate opta elevul în zonă
- utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei şi
calităţii serviciilor

4
- soluţiile cele mai bune pentru asigurarea accesului la educaţie şi continuării studiilor la
nivelul următor de calificare, în condiţii de şanse egale (acces, calitate, varietate de opţiuni)
Având în vedere stilul de leadership de la nivelul organizaţiei nostre , orientat atât spre membrii
săi cât şi asupra rezultatelor , am reuşit să promovăm o mai bună imagine a şcolii atât în rândul
părinţilor care au o influenţă remarcabilă asupra copiilor lor cât şi în întreaga comunitate . Faptul
că elevii noştri participă la concursuri , simpozioane , dezbateri alături de colegii lor de la alte
licee mai bine cotate şi obţin premii este un lucru bun care se întâmplă şi care ne este favorabil
Prin promovarea ofertei educaţionale şi a imaginii şcolii , bazată pe o bună comunicare , am
reuşit să atragem spre şcoala noastră elevi mai bine pregătiţi care au medii de admitere peste 6
Cu siguranţă eforturile noastre de a veni în întâmpinarea absolvenţilor de clasa a VIII a cu
specializări noi , atractive ,proiecte comune şi rezultate în competiuţii au condus la completarea
tuturor locurilor la clasa a 9 a liceu zi încă din prima etapă de admitere .
7) Elaborarea planului de implementare (activități, termene limită, responsabili, resurse) și
rezolvarea dificultăților / obiecțiilor care ar putea apare.
 Elaborarea unei proceduri privind comunicarea intra şi interinstituţională- aplicarea
consecventă a acestei proceduri permite o mai bună mediatizare a activităţii şcolii şi un
exemplu de bună practică
 Organizarea unor echipe mixte de promovare - „caravane“, constituite din 2-3 cadre
didactice şi 2-3 elevi din CTAV care se deplasează în şcolile generale , pe baza unui
grafic stabilit din timp, de comun acord cu conducerile şcolilor generale, începând din
luna octombrie şi prezintă colegilor din clasele terminale şi părinţilor , activităţile,
rezultatele şi reuşitele lor -şedinţe cu părinţii programate ore de dirigenţie
 Promovarea la posturi de radio-PROfm, TVGalați
 Comunicare prin intermediul paginii web a şcolii: www.ctaurelvlaicu.ro
 Desfăşurarea activităţilor proiectului ,,Şcoala Profesională-prezent şi viitor ,, la CTAV
prin participarea de grupuri organizate constituite din elevi ai şcolilor gimnaziale şi
diriginţii lor-cadre didactice şi elevi din CTAV , în săptămâna ,,Şcoala Altfel ,,
 Participarea cu standuri şi program de prezentare a specializărilor laTârgul de
oferte-,,Cariera ,,
 Participarea elevilor din şcolile gimnaziale şi a elevilor din CTAV la lucrările
Simpozionului ,,Tehnica în slujba omului şi a naturii,, şi a simpozionului ,,Sănătatea în
prim plan,,-simpozioane organizate de şcoala noastră

5
8) Modalități de evaluare / verificare a atingerii obiectivelor;
 Realizarea planului de şcolarizare la liceu în procent de 100%
 Rapoarte statistice cu mediile de admitere din care reiese calitatea elevilor admişi în liceu
 Proiecte educative realizate în parteneriat cu şcolile gimnaziale
 Feed -back al activităţilor anterioare derulate de echipele de promovare ale colegiului
tehnic prin aplicarea de chestionare
9) Concluzii
Materialele şi modalităţile de promovare a imaginii şcolii au dus la creşterea prestigiului
şcolii şi au atras către şcoală un număr mare de elevi din tot judeţul şi chiar din judeţele vecine .
Parteneriatele încheiate cu diverse instituţii pentru susţinerea şi derularea unor proiecte au
condus la formare unei imagini favorabile a instituţiei noastre şi au demonstrat deschiderea şcolii
spre comunitate.
Abordând comunicarea din perspectiva organizaţiilor, putem spune că este esenţial ca acestea să
iniţieze procese de comunicare cu beneficiarii săi de educaţie pentru a putea exista pe piaţă.
Permanent trebuie să comunicăm cine suntem şi ce activităţi întreprindem pentru a influenţa
publicul ţintă, creând o atitudine pozitivă faţă de organizaţie şi faţă serviciile şi produsele sale.
Comunicarea este esenţa lucrurilor.( Mooji)

S-ar putea să vă placă și