Sunteți pe pagina 1din 5

Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități (240 min)

Problematica incluziunii nu se limitează la un concept simplu, aplicat în


mediul şcolar. Incluziunea reprezintă o formă a diversităţii, o sursă complexă de
politici, dezbateri şi acţiuni sociale. Printre scopurile acestor politici putem aminti
asigurarea schimbării de mentalitate la nivel de societate faţă de persoanele cu
dizabilităţi, care să se integreze cerinţa acceptării şi promovării diversităţii.
Şcoala, ca instituţie formatoare de personalităţi, constituie un mediu prioritar
pentru implementarea politicii incluzive. Trecerea saocietăţii, în general, şi a şcolii,
în special, spre acceptarea diversităţii şi educaţia incluzivă este, cu siguranță, un
demers înlungat.  
Conceptul de CES pleacă de la o serie de abordări care au în vedere:
 ideea că fiecare copil este unic;
 faptul că orice copil poate învăța;
 unicitatea tipului de învățare determinată de particularitățile individuale;
 cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învățare care sprijină și
întărește învățarea dacă este folosită adecvat;
 consideră curriculum-ul școlar ca un instrument necesar de a fi flexibil,
adaptabil la nevoile / cerințele elevilor.
1. Elevi
Idei de activități: 
 așezarea optimă a copilului în clasă:
 materialele didactice care să fie la îndemâna lui;
 jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia (Pânza
încrederii, Ghici cine e? etc.)
 tehnici pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare (Tot ca tine
sunt și eu, Statuile etc.);
 activități pe baza soft-urilor destinate elevilor cu dizabilități;
 instrucţiuni accesibile;
 alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare;
 organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare;
 formarea de rutine prin activităţi similare.
 conținuturi adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere,
după caz);

Strategii de învățare
 învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare;
 tratarea diferențiată;
 metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic,Explozia
stelară, Ciorchinele, Cubul, Turul galeriei etc. - adaptate);
 învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă;
 valorizarea activității în fiecare oră;
 ancorarea de interesele copilului, hobbyurile lui, activităţile extraşcolare,
pentru motivare.
Resurse
 folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat;
 mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.);
 cărți/reviste cu imagini;
 fișe cu scheme de fixare;
 planșe tematice afișate permanent în clasă etc.

Evaluare
 observarea sistematică a comportamentului;
 autoevaluarea, dacă e cazul;
 aprecieri verbale;
 fișe de observare a comportamentului, a progresului.

Se poate considera că învăţarea are loc prin parcurgerea unor stadii:


manifestarea interesului, implicarea, persistarea în pofida dificultăţilor şi
incertitudinilor, comunicarea cu alţii, asumarea responsabilităţii pentru propria
învăţare.

2. Părinți
Idei de activități
 consultări cu părinții elevului pentru stabilirea unui plan comun de acțiune;
 activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin,
consilieri școlari;
 activități părinți-elevi-profesor (ateliere de lucru, excursii, vizite);
 lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament;
 implicarea în proiecte care să elimine/diminueze acțiunile de bullying; 
Strategii de învățare
 lectorate;
 dezbateri;
 mese rotunde;
 workshop-ur;i
 expoziții; 
Resurse
 ppt-uri tematice;
 pliante/reviste/afișe informative;
 tehnologii informatizate;
 umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de
sprijin; 
Evaluare
 observarea sistematică;
 chestionare;
 portofolii cu produsele activităților;
3. Cadre didactice
Idei de activități
 descoperirea unor noi tehnici de învăţare pentru a veni în ajutorul copiilor
care întâmpină dificultăţi
 plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă;
 simpoziane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES;
 ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice
 activități comune părinți-profesori-elevi;
 predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar etc. 
Strategii de învățare
 utilizarea unui sistem de recompense simbolice;
 mese rotunde;
 workshop-uri;
 dezbateri;
 interasistențe;
 lucru în echipă.
Resurse
 pliante/reviste/afișe informative
 tehnologii informatizate
 listă cu lucrări de specialitate
 cadru normativ (Ordin Nr. 3124/2017)/ (Ordin Nr.1985/2016)
 materiale didactice adecvate
Evaluare
 chestionare;
 portofolii cu produsele activităților;
 caietul dirigintelui.

S-ar putea să vă placă și