Sunteți pe pagina 1din 4

Original articles

ASPECTE CLINICE ȘI TERAPEUTICE ALE ANGIOFIBROMULUI


NAZOFARINGIAN

Paris Ionescu1, Sorin Vamesu2, Gheorghe Ionel Comșa1

1Disciplina ORL, Departamentul de Științe Chirurgicale, Facultatea de Medicină Generală, Universitatea „Ovidius”,
Constanța, 2Disciplina Anatomie-Patologică, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța

Adresa pentru corespondență:


Paris Ionescu
Str.1907, Nr.65. Constanta
E-mail: paris.ionescu@yahoo.com
Tel: 0722 739 416

Primit: 01.09.2015
Acceptat: 25.09.2015
Med Con October 2015 Vol 10, No 3, 71-74

Rezumat Introducere

Studiul fibromului nazofaringian a fost realizat Fibromul, neurofibromul și papilomul sunt cele
între 2003-2012, incluzând un număr de 38 de pacienţi mai frecvente leziuni benigne ale nazofaringelui [1].
(cu vârste cuprinse între 16 şi 83 de ani), dintre care 34 Fibromul nazofaringian este o tumoră benignă, invazivă
de sex masculin (89,5%) și 4 de sex feminin (10,5%), local, bogat vascularizată, întâlnită aproape exclusiv la
internaţi în Clinica ORL a Spitalului Clinic Judeţean pacienții de sex masculin la vârsta pubertății, cu
de Urgenţă Constanța. Diagnosticul clinic a fost frecvență crescută între 15 şi 17 ani. Sinonimul
confirmat de examenul radiologic al bazei craniului și fibromului nazofaringian este termenul de
cavumului, arteriografia selectivă și examenul „angiofibrom”.
histopatologic. Din punct de vedere anatomopatologic,
Tratamentul a constat în embolizația superselectivă macroscopic este o tumoră sesilă, bilobată, elastică, de
aplicată în 4 cazuri (10,5%), excizia tumorii prin abord culoare roșie spre roz sau gri. Din punct de vedere
para-latero-nazal transsinusal în alte 4 cazuri (10,5%), histologic este o tumoră încapsulată, având în
ligaturarea sau pensarea arterei maxilare interne la 8 componență țesut conjunctiv și vascular. Vasele de sânge
pacienți (21,1% ) și excizia tumorii prin acces para- variază în ceea ce privește dimensiunea și forma lor, iar
latero-nazal transsinusal la 22 de pacienți (57,9%). peretele vascular fie nu conține deloc țesut muscular
Evoluția postoperatorie a fost relativ bună, 22 de neted, fie prezintă fibre musculare netede distribuite
pacienți fiind externați cu stare generală „vindecat”, iar neuniform. Această structură a vaselor de sânge explică
16 dintre ei cu stare generală „ameliorat”. vasoconstricția și apariția sângerărilor masive post
Cuvinte cheie: fibrom nazofaringian, vârstă, traumatism [2].
obstrucţie nazală, radiografie standard, embolizare Gravitatea tumorii se datorează hemoragiilor masive
superselectivă pe care le poate provoca, dar și extinderii locale relativ

Clinic and Therapeutic Aspects of the Nasopharyngeal Angiofibroma 71


Original articles MEDICAL CONNECTIONS  •  NUMBER 3 (39)  •  OCTOBER 2015

rapide. Există două forme clinico-patologice ale Scopul studiului nostru este de a prezenta
angiofibromului nazofarinigian, o formă mediană, caracteristicile clinice și metodele de tratament ale
compactă, ușor de abordat chirurgical și a doua formă, angiofibromului nazofaringian, o tumoră benignă rară,
pediculată, care poate ridica probleme în timpul dar uneori cu evoluție clinică dramatică, pe un grup de
intervenției chirurgicale datorită extensiei sale în fosa 38 de cazuri diagnosticați în serviciul nostru.
infratemporală și în fosa craniană medie [3].
Diagnosticul fibromului nazofaringian (FNF) se Material și metodă
stabileşte pe baza examinării clinice și a explorărilor
paraclinice şi de laborator. Manifestările clinice ale FNF Studiul prezentat în acest articol este retrospectiv, a
sunt în funcţie de localizarea anatomică: auriculară fost realizat între 2003-2012 și a inclus 38 de pacienţi
(hipoacuzie de transmisie, otalgie), respiratorie (cu vârste cuprinse între 16 şi 83 de ani), dintre care 34
(obstrucție nazală unilaterală, rinoree muco- de sex masculin (89,5%) și 4 de sex feminin (10,5%),
sanghinolentă, voce nazonată), ganglionară internaţi în Clinica ORL a Spitalului Clinic Judeţean de
(adenomegalie jugulo-carotidiană), nervoasă (nevralgie Urgenţă Constanța. Diagnosticul clinic a fost confirmat
facială), nazo-faringiană (obstrucţie nazală unilaterală, de examenul radiologic al bazei craniului și cavumului,
rinoree muco-sanghinolentă). Pentru diagnosticul arteriografia selectivă și examenul histopatologic.
tumorii, examenul radiologic al bazei craniului și Pentru realizarea acestui studiu am urmărit foile de
cavumului au o importanță deosebită. observaţie clinică ale bolnavilor, registrele de urgenţă,
Istoricul tratamentului FNF: datele din literatură registrele de internări prin ambulatoriul de specialitate,
fac referire la unul dintre cei mai cunoscuți chirurgi protocoalele operatorii şi buletinele anatomo-patologice.
canadieni din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Cronologic s-au diagnosticat în anul 2003 trei
Dr. Wiliam Hingston, în special la abilitatea lui de a cazuri, în 2004 patru cazuri, în 2005 două cazuri, în
efectua rezecția completă a tumorii [4]. 2006 trei cazuri, în 2007 cinci cazuri, în 2008 șase
Martin și colab. (1948) și Schiff (1959) au fost cazuri, în 2009 cinci cazuri, în 2010 patru cazuri, în anii
primii care au scris despre administrarea hormonilor 2011 și 2012 câte trei cazuri în fiecare an. Se observă o
sexuali feminini pentru tratamentul pacienților uşoară creștere a numărului de cazuri în intervalul 2007-
diagnosticați cu fibrom nazofaringian juvenil (FNFJ). 2008.
Ulterior, s-au realizat studii care au prezentat efectele Repartiția în funcție de gen prezintă preponderența
clinice și modificările histologice ale tumorii după pacienților de sex masculin în număr de 34 (89,5%) și 4
aplicarea tratamentului hormonal cu androgeni și de sex feminin (10,5%); Figura 1 arată o incidență mai
estrogeni. Experimentele in vitro au demonstrat că rata crescută la sexul masculin decât la cel feminin.
de creștere a fibroblaștilor din structura tumorii este mai Repartiția pe grupe de vârstă a celor 38 de pacienți a
mare atunci când testosteronul este adăugat în mediul fost: în grupa 10-15 ani doi pacienți, în grupa 12-19 ani
de cultură, în timp ce hormonii antiandrogeni – 7 pacienți, în grupa 20-25 ani 11 pacienți, în grupa 26-
ciproterone și flutamida – determină reducerea ratei de 29 ani 14 pacienți, 30-35 ani 2 pacienți și câte un
creștere. Astfel, se poate concluziona că FNFJ este o pacient în grupele 36-39 ani și 40-45 ani, Figura 2.
tumoră hormon-dependentă, a cărei creștere (cel puțin Astfel, în grupa de vârstă 20-29 ani incidența FNF este
in vitro) este stimulată de către testosteron. În schimb mai mare, apoi aceasta scade în raport cu vârsta.
hormonii antiandrogeni – ciproterone și flutamida,
inhibă creșterea tumorii [5].
Diagnosticul diferențial se face cu alte tumori
precum: rabdomiosarcomul, polipul antrocoanal,
teratomul dermoid, encefalocelul, papilomul inversat,
carcinomul scuamos celular. Cu toate că histologic
tumora este benignă, datorită caracterului ei invaziv se
realizează o stadializare clinică. În stadiul I, tumora este
localizată la nivelul cavității nazale sau nazofaringelui,
fără invazie osoasă; în stadiul II tumora invadează fosa
pterigopalatină sau sinusul paranazal; în stadiul III
există invazie în fosa infratemporală, orbită sau regiunea
paraselară, iar în stadiul IV tumora invadează sinusul Figura 1. Incidența mai crescută la sexul masculin
cavernos, chiasma optică sau fosa pituitară. decât la cel feminin

72 Ionescu et al
MEDICAL CONNECTIONS  •  NUMBER 3 (39)  •  OCTOBER 2015 Original articles

extrem de fini. Tehnica embolizației se bazează pe


următoarele principii: embolul trebuie să fie injectat
într-o manieră superselectivă, după cateterizarea vasului
respectiv.
Rezultate: 22 de pacienți (57,9%) vindecați,
comparativ cu 16 pacienți (22,1%) externați cu stare
generală „ameliorat”.

Discuții
Figura 2. Repartiția pacienților pe grupe de vârstă. În grupa
de vârstă 20-29 ani incidența FNF este mai mare, apoi Angiofibromul nazofaringian este o tumoră benignă
aceasta scade în raport cu vârsta cu evoluție malignă datorită potențialului mare de
dezvoltare și invazie a structurilor și spațiilor vecine [6,7].
Studiul se bazează pe cazuistica înregistrată în
Dobrogea în perioada 2003-2012. Am urmărit aspectele
clinice și tratamentul fibromului nazofaringian la
pacienţii din localităţile Constanța, Medgidia și
Cernavodă.
Fibromul nazofaringian a fost confirmat în 38 de
cazuri, reprezentând 35,84%. Parametrii statistici vizați
au fost: anii de studiu, vârsta, sexul, motivele prezentării
la medic şi tratamentul chirurgical. Diagnosticul s-a
bazat pe examenul clinic, simptome, explorarea
radiologică precum şi computer tomografică.
Un dignostic de etapă a fost stabilit în urma
examenului și investigațiilor radiologice. Examenul
histopatologic a confirmat prezența FNF.
A B Motivul principal de adresare la medic este
Figura 3. A și B, aspecte intraoperatorii de embolizație obstrucţia nazală (47,4%).
superselectivă a angiofibromului nazofaringian Computer tomografia este metoda de diagnostic
utilizată la 47,4% dintre pacienţi.
Tratamentul a constat în embolizația superselectivă
Motivele prezentarii la medic au fost: obstrucția (10,5%) și ligaturarea sau pensarea arterei maxilare
nazală în 18 cazuri, epistaxis în 11 cazuri, obstrucție nazală interne (21,1%).
și epistaxis în 9 cazuri. Se observă că majoritatea pacienților Evoluția cazurilor a fost relativ bună, 22 de pacienți
s-au prezentat la medic pentru obstrucție nazală. au plecat vindecați, restul de 16 fiind externați cu stare
Metode imagistice utilizate pentru depistarea generală „ameliorat”.
angiofibromului nazo-faringian au fost: examenul CT Pentru diagnosticul tumorii, examenul radiologic al
(18 pacienți), radiografia standard față și profil (14 bazei craniului și cavumului au o importanță deosebită
pacienți) și arteriografia selectivă (6 pacienți). [8]. Radiografia simplă sau cu substanță de contrast
Tratamentul a constat în embolizația superselectivă precizează sediul și extensia tumorii. Aceasta poate arăta
aplicată în cazul a 4 pacienți (10,5%), excizia tumorii o mărire a spațiului prevertebral, voalarea sinusului
prin abord para-latero nazal transsinusal (4 pacienți, sfenoidal, modificări de structură la vârful stâncii sau
10,5%), ligaturarea sau pensarea arterei maxilare interne estomparea contururilor diverselor orificii craniene din
(8 pacienți, 21,1%), excizia tumorii pe căi naturale (22 dreptul lojii cerebrale mijlocii. De asemenea, radiografia
pacienți, 57,9%). permite diferențierea unei tumori primitive de o tumoră
Ligaturarea sau pensarea arterei maxilare interne se secundară care a invadat faringele [9].
face de regulă pe calea sinusului maxilar, prin Arteriografia selectivă demonstreză natura vasculară
pătrunderea prin fosa pterigopalatină, Figura 3. a tumorii. Ea precizează pediculii vasculari care pot
Embolizația superselectivă se poate efectua după proveni de la carotida externă prin maxilara internă și
arteriografie. Scopul ei este de a devitaliza tumora prin mai rar de la carotida internă, permițând simultan o
obstruarea pediculilor arteriali, cu emboli de spongel embolizație uni- sau bilaterală [10].

Clinic and Therapeutic Aspects of the Nasopharyngeal Angiofibroma 73


Original articles MEDICAL CONNECTIONS  •  NUMBER 3 (39)  •  OCTOBER 2015

Tomografia reprezintă o radiografie a unui singur 6. Chan JKC, Pilch BZ, Kuo TT, Wenig BM, Lee
strat din regiunea de examinat, cu ștergerea planurilor AWM. Tumours of the nasopharynx: In Cancer
anterioare și posterioare, atenuând astfel efectele de Pathology and Genetics Pathology and Genetics of Head
sumație. Ea depistează tumorile de volum mic, and Neck Tumours. World Health Organization
inaccesibile examenului clinic și permite urmărirea Classification of Tumours, Edited by Leon Barnes,
rezultatelor obținute după radioterapie [10]. John W. Eveson, Peter Reichart, David Sidransky,
Tomografia computerizată permite obținerea de 2004.
secțiuni transversale cu detalii de finețe, inclusiv ale unor 7. Dickson RI, Flores AD. Nasopharyngeal carcinoma: an
structuri altfel invizibile. Tomodensitometria permite evalutation of 134 patients treated between 1971-1980.
aprecierea extensiei tumorale, precum şi urmărirea Laryngoscope 1985;95(3):276-83.
obiectivă a acesteia. Limfografia cervicală ne poate indica 8. Enepekides DJ. Recent advances in the treatment of
cât de largă trebuie făcută excereza chirurgicală. Biopsia juvenile angiofibroma. Curr Opin Otolaryngol Head
este extrem de periculoasă prin hemoragia masivă, greu Neck Surg 2004;12(6):495-9.
de stăpânit, pe care o poate provoca [11]. 9. Armengot M, Martìnez-Sanjuàn V, Martorell M,
Tratamentul FNF este chirurgical. Riscul hemoragic Basterra J. Retention cysts of the rhinopharynx. A case
impune asigurarea unei hemostaze perfecte [12,13]. report. Acta Otorhinolaryngol Belg 1996;50(3):199-
Metodele principale de hemostază sunt embolizarea 201.
superselectivă şi ligaturarea sau pensarea arterei maxilare 10. Fearon B, Forte V, Brama I. Malignant nasopharyngeal
interne [14]. Ligaturarea sau pensarea se fac de regulă pe tumors in children. Laryngoscope 1990;100(5):470-2.
calea sinusului maxilar, prin pătrunderea prin fosa 11. Freeman C, Berg JW, Cutler SJ. Occurrence and
pterigopalatină. Cele mai folosite căi de abord sunt cea prognosis of extranodal lymphomas. Cancer
para-latero-nazală Moure și rinotomia joasă sublabială 1972;29(1):252-60.
Rouge-Denker [15]. 12. Leong JL, Loh KS, Putti TC, Goh BC, Tan LK.
Radioterapia conformală reprezintă alternativa Epidermal growth factor receptor in undifferentiated
bună la tratamentul chirurgical al FNJ invaziv loco- carcinoma of the nasopharynx. Laryngoscope
regional; este mai puțin toxică și asigură un control bun 2004;114(1):153-7.
al evoluției tumorii pe termen lung [16,17]. 13. Izzo JG, Papadimitrakopoulou VA, Li XQ, Ibarguen
H, Lee JS, Ro JY, et al. Dysregulated cyclin D1
expression early in head and neck tumorigenesis: in vivo
Referințe evidence for an association with subsequent gene
amplification. Oncogene 1998;17(18):2313-22.
1. Nishiyama T, Kato Y, Baba Y. Nasopharyngeal 14. Genç E, Hoşal AS, Gedikoğlu G, Ozyar E, Sözeri B.
leiomyomatous hamartoma: case report. BMC Ear Nose Prognostic value of p53, proliferating cell nuclear
Throat Disord 2014;14:5. antigen, and Ki-67 expression in undifferentiated
2. Rubin E, Gortstein F, Rubin R, Schwarting R, Strayer nasopharyngeal carcinomas. Otolaryngol Head Neck
D. Rubin’s Pathology, 4th Edition, Lippincott Surg 2000;122(6):868-73.
Williams & Wilkins, 2005. 15. Buell P. The effect of migration on the risk of
3. Zanaret M, Triglia JM, Gras R, Bartoli JM, Cannoni nasopharyngeal cancer among Chinese. Cancer Res
M, Pech A. Nasopharyngeal fibroma.Forms extended to 1974;34:1189-91.
the infratemporal fossa. Ann Otolaryngol Chir 16. Mallick S, Benson R, Bhasker S, Mohanti BK.
Cervicofac 1991;108(2):95-102. Conformal radiotherapy for locally advanced juvenile
4. Cohen J. Historical vignette: Sir William Hingston, nasopharyngeal angio-fibroma. J Cancer Res Ther
nasal fibromas, and the upside-down operation. Ann 2015;11(1):73-7.
Otol Rhinol Laryngol 1996;105(9):746-7. 17. Ho KY, Kuo WR, Chai CY, Tsai SM, Sheu SH, Wu
5. Hagen R, Romalo G, Schwab B, Hoppe F, Schweikert SC, Juan KH. A prospective study of p53 expression and
HU. Juvenile nasopharyngeal fibroma: androgen its correlation with clinical response of radiotherapy in
receptors and their significance for tumor growth. nasopharyngeal carcinoma. Laryngoscope
Laryngoscope 1994;104(9):1125-9. 2001;111(1):131-6.

74 Ionescu et al

S-ar putea să vă placă și