Sunteți pe pagina 1din 2

Surse de finanțare extrabugetară și căile de atragere a acestora

Instituțiile școlare beneficiază de următoarele tipuri de finanțare:


1. finanțare de bază
2. finațare complementară
3. finanțare suplimentară
4. alte surse de finanțare (venituri proprii)

Finanțarea extrabugetară este ultimul tip de finanțare dintre cele menționate. Veniturile
proprii pot fi realizate din următoarele surse:
 venituri din activități specifice: taxe școlare, taxe pentru eliberarea de documente școlare;
 cursuri/activități solicitate de elevi;
 cursuri de educație permanentă, inclusiv formare profesională continuă, participarea la
programe cu finanțare externă;
 participarea la realizarea unor programe comunitare de studii, cercetare, activități de
servicii;
 activități cultural-artistice;
 editare de reviste/cărți;
 microproducție în ateliere și ferme;
 închirieri de spații temporar disponibile;
 venituri din activitatea internatelor și cantinelor școlare;
 donații;
 sponsorizări primite de la persoanele juridice sau fizice, conform legii.
 venituri din surse externe obținute pe bază de programe de finanțare.

Școlile pot atrage fonduri extrabugetare folosind diferite modalități sau căi:
1. Activități de promovare a școlii care au rolul de a familiariza comunitatea locală și agenții
economici cu activitatea desfășurată de instituția școlară și de a atrage sprijin financiar pentru
școală. Promovarea se poate realiza prin pliante, flyere, pagina web, facebook, Ziua Porților
deschise.
2. Organizarea de activități cu caracter sportiv destinate elevilor sau persoanelor din
comunitate se poate realiza plătind o taxă din care o parte revine școlii care pune la dispoziție
baza materială.
3. Organizarea de activități cultural-artistice în comunitate se face cu perceperea unei taxe de
intrare care va contribui la finanțarea extrabugetară a acesteia. În cadrul acestor activități se pot
organiza tombole care vor suplimenta sumele obținute de școală.
4. Organizarea unor târguri sau expoziții cu vânzare (expoziții culinare, de patiserie, cu
vânzare de mărțișoare realizate de elevi, expoziții cu felicitări de Crăciun sau Paște, târguri cu
vânzare de obiecte decorative din materiale reciclabile etc.) poate contribui la atragerea de
fonduri extrabugetare
5. Realizarea de proiecte și parteneriate cu instituții educative, administrative, agenți
economici etc. poate duce la atragerea unor fonduri extrabugetare, deoarece instituțiile din
comunitate pot finanța proiecte inițiate de instituțiile de învățământ preuniversitar.
6. Venituri din activitatea internatelor și cantinelor școlare: instituțiile școlare care
beneficiază de internat pot închiria camerele la sfârșit de săptămână sau pe parcursul vacanțelor
școlare. Mai ales în zonele cu potențial turistic, internatele pot fi transformate în spații de cazare
pentru tabere școlare pe parcursul vacanțelor. De asemenea, cantinele școlare își pot extinde
ocazional activitatea și să ofere, contra cost, servicii cu ocazia unor evenimente.
7. Organizarea de cursuri și programe de formare la nivelul instituției poate atrage fonduri
prin perceperea de taxe de închiriere a spațiilor în care se desfășoară cursurile și programele de
formare.
8. Accesarea unor fonduri prin proiecte de tip Erasmus+: școlile pot accesa fonduri în
vederea realizării unor parteneriate trans-naționale care pot cuprinde cursuri de formare,
plasamente, activități de predare sau job-shadowing, stagii de voluntariat etc. Este vorba de
programe de învățare pe tot parcursul vieții, de parteneriate strategice pentru educație și formare
profesională, de proiecte de mobilitate, proiecte de dialog structural pentru tineret etc.