Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ : Școala Gimn. „Traian Crețu”, Năpradea


Profesor: Govor Razvan- Mihai
Data: 15.01.2019
Clasa: a V-a
Disciplina: Religie
Unitatea de învățare: Mântuitorul Hristos – Învăţătorul desăvârşit
Subiectul lecţiei: Dragostea faţă de aproapele – Pilda Samarineanului milostiv
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: însuşirea unor învăţături date de Mântuitorul si educarea elevilor în spiritul filantropiei creştine
Competenţe generale:
- Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte de comunicare;
- Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente;
- Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii.
Competenţe specifice:
- 2.2. Comunicarea clară şi corectă a conţinutului şi mesajului moral-religios din textele studiate;
- 3.2. Identificarea învăţăturilor morale care se desprind din pildele Mântuitorului;
- 5.1. Aplicarea modelului de comportament al Samarineanului milostiv în relaţiile cu persoanele de alte credinţe şi convingeri.
Obiective operaționale:
La sfârşitul activităţii didactice, elevii :
C1 – prezinta conţinutul Pildei samarineanului milostiv;
C2 – identifica simbolurile din pildă (tâlharii, omul căzut, preotul, levitul, untdelemnul, vinul, casa de oaspeţi, gazda);
C3 – precizează învăţătura dată de Domnul Iisus Hristos prin această pildă ;
C4 – enumeră fapte de milostenie ce pot fi săvârşite de ei
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura, observarea dirijată, exerciţiul, jocul didactic, meditatia, problematizarea.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, harta Ţării Sfinte, planşa Samarineanul milostiv, Auxiliarul pentru clasa a V-a, fise lucru, video-proiector, laptop.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală şi de grup.

Resurse:
A. Oficiale: o Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a V-a;
o Planificare calendaristică orientativă;
o Proiectarea unităţii de învăţare: Iisus Hristos – Învăţătorul desăvârşit
B. Temporale: durata lecţiei 40 minute.
C. Bibliografice:
1) Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
2) Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999.
3) Muha Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă pentru clasa a V-a, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2009.
4) Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Antonie, Tâlcuiri noi la texte vechi, Sibiu, 1989.
5) Steinhardt, N., Dăruind vei dobândi, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 1992.
6) Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000.
7) Muha, Camelia, Auxiliar religie clasa a V-a, Ed. Sf. Mina
Metode Mijloace
Forme de
Nr. Etapele Timp de Eva-
crt.
CD Activitatea profesorului Activitatea elevului şi învăţă-
organiza-
luare
Lecţiei re
procedee mânt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Momentul 1’  Salutul  Salutul
organizato  Rugăciunea  Rugăciunea
ric  Notarea absenţelor
 Pregătirea pentru lecţia nouă  Pregătirea pentru
lecţia nouă
2. Pregătirea 3’ - Va plac poeziile?...Dar matematica? - Elevii raspund
elevilor Ce-ar fi sa stabilim o legatura intre cele doua
pentru discipline si ora de astazi?
receptarea
noilor Profesorul le spune elevilor o poezie :
cunoştinţe „Am văzut pe strada mea
Un batran care cerșea
Și m-am hotărât indata
Sa-i cumpăr o ciocolată  Elevii ascultă Activitate Apre
Dar, pentru ca era frig, Conversaţia frontală cieri
I-am mai luat si un covrig ver
Doi lei a fost ciocolata, bale
Covrigul, un leu bucata
Ce rest mai am, dragii mei,  Elevii răspund
Din suma de zece lei?...”

Profesorul adreseaza elevilor intrebari:


- Cum era bătrânul?
- Ce atitudine a avut trecatorul fata de
el?
„ – De la cine primesc saracii ajutor?
„ – Cine se bucură alături de săraci când
primesc un ajutor?”…
“- Ce
Precizare :
Dragostea fata de ceilalti este o condiţie
esenţială pentru a ne mântui.
Despre iubirea fata de semeni ne vorbeşte şi
Mântuitorul Iisus Hristos, într-o pildă …

3. Precizarea 1’  Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul  Elevii scriu data şi Explicaţia Activitate
titlului şi a lecţiei : titlul în caiete şi ascultă frontală
obiectivelo explicaţiile profesorului.
r lecţiei Dragostea faţă de aproape – Pilda
samarineanului milostiv .
 Se precizează obiectivele lecţiei.

4. Comunica 10’
rea/ Se citeşte pilda expresiv , pe roluri Explicaţia
însuşirea ( Povestitotrul, invățătorul de lege, Iisus ) -
noilor Luca 10, 25 – 37:
cunoştinţe
O1 „ 25. Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat,  Elevii ascultă cu Expunerea
ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac atenţie si urmăresc în Activitate
ca să moştenesc viaţa de veci? caietele speciale , în Sf. Lectura Sfânta frontală
26. Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Scriptură sau la video- expresivă Scriptură
Lege? Cum citeşti? proiector ceea ce se
27. Iar el, răspunzând, a zis: Să iubeşti pe lectureaza.
Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi
din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din
tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine
însuţi. Activitate
28. Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă frontală
aceasta şi vei trăi.
29. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine,
a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu?
30. Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om
cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut Laptop
între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-
au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort.
31. Din întâmplare un preot cobora pe
calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături.
32. De asemenea şi un levit, ajungând în Video-
acel loc şi văzând, a trecut pe alături. proiector
33. Iar un samarinean, mergând pe cale, a
venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă,
34. Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile,
turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l
pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi
şi a purtat grijă de el.
35. Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat
gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai
cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da.
36. Care din aceşti trei ţi se pare că a fost
aproapele celui căzut între tâlhari?
37. Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el.
Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.” Exerciţiul

Se cere elevilor să indice pe hartă localităţile Elevii indică pe hartă Observarea Harta
O2 menţionate în pildă. Ierusalimul şi Ierihonul dirijată Palestina
Noului
Testament
Se prezintă elevilor icoana ce ilustrează Pilda - Elevii privesc cu atenţie, Icoana cu
samarineanului milostiv şi li se cere să identifică personajele . Observarea Pilda Activitate
identifice personajele. dirijată samarinea frontală
-nului
Pentru a fi antrenaţi toţi elevii în activitate, milostiv
5. Fixarea şi O1 17’ vor fi grupaţi în două echipe şi vor primi Elevii ascultă indicaţiile
sistematiza sarcini de lucru: profesorului şi încep să Activitate
rea Grupa I: Prezentaţi continutul/ ideile lucreze. pe grupe Apre
cunoştinţel principale din Pilda samarineanului milostiv Video- cieri
or ( elevii primesc fise ce contin ideile principale Jocul proiector ver
ale pildei ,avand spatii lacunare. Ei vor didactic bale
completa lacunele si vor aseza in ordine ideile
O2 principale ). Explicaţia
Grupa II: Daţi exemple de fapte de
O3 milostenie/ Cum poti ajuta aproapele aflat in
diferite situatii dificile? ( Elevii primesc Jocul
O4 imagini atasate sub forma de puzzle. Dupa ce didactic/
descopera imaginile, ofera solutii la situatiile Puzzle
ivite).

Fiecare echipă are un lider .


Liderii echipelor prezintă rezolvarea
sarcinilor.
Activitate
Se adresează elevilor următoarele întrebări: frontală
„ - Cine este aproapele nostru?”
„ – Cat de mult trebuie sa il iubim pe
aproapele nostru?”

Apre
cieri
ver
bale

Elevii prezinta rezultatul


activitatii lor.

Elevii răspund
6. Asocierea, 5’ - Profesorul citeste o povestire (v. Anexa ) si - Elevii asculta/ raspund Activitate Apre
generaliza- O3 ii roaga pe elevi sa desprinda invatatura ( prin - formuleaza Lectura frontală cieri
rea, asociere cu pilda studiata ) si sa formuleze o aprecieri / Explicaţia ver
aplicarea concluzie, apoi un indemn. concluzia. Activitate bale
Conversaţia individua
la

7. Aprecierea
activităţii 1’  Se fac aprecieri generale şi individuale  Elevii ascultă Activitate
elevilor privind atât pregătirea elevilor pentru lecţie, aprecierile profesorului. frontală
cât şi implicarea în predarea noilor cunoştinţe.
 Se notează elevii care au participat la
lecţie.

8. Precizarea
şi 1’  Redactează o compunere în care sa  Elevii notează tema în Explicaţia Activitate Apre
explicarea povestești despre un act de milostenie caiete. Meditatia frontală cieri
temei realizat față de unul dintre semeni.. ver
pentru bale
acasă
9. Încheierea  Rugăciunea  Rugăciunea .
activităţii 1’  Salutul .  Salutul .
Completează spațiile libere folosindu-e de cuvintele cheie de mai jos:

GRUPA 1: Un învățător de lege L-a intrebat pe _____________ce poate face pentru a moșteni viața de _____________ și cine este
_______________________său.
Iisus i-a răspuns printr-o pilda: Pilda S______________m_______________.
În pilda este vorba despre un om care a căzut între______________. Un p______________și un levit au trecut pe lângă el fără să îl
_________________.
Dar un samarinean, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele ______________și ______
Apoi l-a dus pentru a fi îngrijit la o _______ de oaspeți , oferindu-i gazdei __ dinari.

Cuvinte cheie: UNTDELEMN, VIN, PREOT, CASĂ, TÂLHARI, IISUS, SAMARINEANULUI MILOSTIV, VECI, APROAPELE, AJUTE, DOI.
GRUPA 2:

Anexa 1
GRUPA 1:

Un învățător de lege L-a intrebat pe _____________ce poate face pentru a


moșteni viața de _____________ și cine este _______________________său.
Iisus i-a răspuns printr-o pilda: Pilda
S______________m_______________.
În pilda este vorba despre un om care a căzut
între______________. Un p______________și un levit au trecut pe lângă el
fără să îl _________________.
Dar un samarinean, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând
pe ele ______________și ______
Apoi l-a dus pentru a fi îngrijit la o _______ de oaspeți ,
oferindu-i gazdei __ dinari.