Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A

BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

DISCIPLINA: DIDACTICA SPECIALIZĂRII

Examen scris

STUDENT: Gavrila Alexandru Ioan


Anul II – MV

Anul universitar
2019-2020
STABILIŢI 4 OBIECTIVE OPERAŢIONALE LA O LECŢIE DE SPECIALITATE APOI
DESCRIEŢI STARTEGIA DIDACTICA ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR
OPERAŢIONALE STABILITE

Obiectivele sunt pentru elevi ai clasei aXI –a iar Obiectul Anatomia şi fiziologia animlelor Iar
tema este organul vazului iar subiectul este studierea ochiului si reactiile acestuia prin modelul
didactic empirio-psiho-sociocentric reusim sa ne facem intelesi iar scopul lectiei este de a
înţelegerea rolului componentelor ochiului în formarea imaginilor obiectivelor din natura
înconjurătoare, în vederea respectării regulilor de igienă a vederii şi deducerii rolului acestui
organ de simţ în integrarea omului în mediul de viaţă.

Obiectivele operaţionale:

Pe parcursul lecţiei şi la sfârşitul acesteia, elevii vor fi capabili să:

--evidenţieze legătura între structura componentelor ochiului şi funcţiile lui.

--stabilească modul de formare a imaginilor la ochiul normal, la ochiul miop şi hipermetrop şi


corectarea anomaliilor de vedere.

--efectueze experienţe simple: evidenţierea formării imaginilor pe retină, evideţiere rolului


cristalinului.

--explice procesul de acomodare vizuală ce are la bază elesticitatea cristalinului.

Strategia ddactică: redescoperirea inductivă, prin analogie, dirijată şi semidirijată, individuală, în


echipe.

Metode şi procedee didactice: experimentul de laborator, redescoperire, obseravarea


independentă, problematizarea, demonstraţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul.

Mijloace de învăţământ:
--Pentru întreaga clasă: diapozitive din setul Anatomia umană, diascol, planşă cu schema
tulburărilor de vedere, planşă cu experienţa cu Purkinje, aparat de fotografiat.

--Pentru fiecare grup de elevi: banc optic, lumânare, lentile altasul Uimitorul nostru creier.

--Pentru fiecare elev: fişă de lucru, fişa de evaluare, manual.

Organizarea activităţii:

- individual,

- pe grupe eterogene de câte şase elevi cu sarcini identice de lucru

- frontal

2. PROFILUL DE COMPETENȚĂ AL CADRULUI DIDACTIC CONTEMPORAN CARE


ASIGURĂ REUȘITA PROFESIONALĂ

Profesorul îndeplineşte o profesiunede o deosebită importanţă, aceea că asigură formarea


şi pregătirea personalităţii tinerelor generaţii şi pregătirea lor profesională în cadrul instituţiilor
de învăţământ, strâns legate de viaţă, de activitatea socio-profesională, morală şi cetăţenească.

Personalitatea profesorului presupune şi o serie întreagă de calităţi, determinate de


specificul şi complexitatea muncii pe care o desfăşoară.

Calităţile atitudinale: întrucât profesiunea de educator presupune raportarea şi


confruntarea continuă cu alţii, anumite calităţi atitudinale sunt indispensabile acelora care ăşi
aleg şi prestează această profesiune. Cele mai semnificative sunt:

- umanismul, în general şi dragostea de copii, în special. Aflându-se în faţa unor fiinţe


umane, adulte sau în devenire, profesorul trebuie să dea dovadă de multă sensibilitate,
ataşament şi respect faţă de ele, transformându-se în cele din urmă într-un
coparticipant la propriile lor confruntări.
- Calităţile atitudinale de natură caracterial- morală: din această categorie fac parte
corectitudinea, modestia, fermitatea, răbdarea, optimismul, stăpânirea de sine.
- Conştiinţa responsabilităţii şi a misiunii sale: această responsabilitate şi-o asumă faţă
de copii, faţă de patria sa şi faţă de întreaga umanitate

În concepţia pedagogică modernă, pentru ca profesorul să poată concepe, organiza,


proiecta actul educaţional, are neapărată nevoie de: pregătire, tact şi măiestrie
psihopedagogică, care sunt cerute, îndeosebi, de ipostaza de educator. Analizând
competenţele profesorilor se arată că acestea sunt condiţionate de aptitudinile pedagogice
şi de nivelul culturii profesionale astfel încât putem vorbi despre competenţe:

- Comunicative, relaţia profesor-elev din prisma relaţiilor de transmitere şi decodificare


a mesajului informaţiilor.
- Informaţională, câmpul de cunoştinţe actualitatea şi actualizarea acestora.
- Teleologică, capacitatea de a concepe rezultatele educaţiei din punct de vedere al
unor scopuri plurale nuanţate, raţional gândite şi operaţionalizate.
- Instrumentală, de creare a unor performanţe comportamentale ale elevilor adecvate
scopurilor urmărite printr-un ansamblu de metode şi mijloace pedagogice
- Decizională, alegerea între cel puţin două variante de acţiune a variantei care este mai
optimă, mai valoroasă sau mai utilă.
- Apreciativă, evaluarea şi autoevaluarea corectă.

Pentru a fi competenţi profesorii trebuie să fie devotaţi elevilor şi învăţării realizate de


aceştia, îî tratează în mod echitabil, înţeleg modul ăn care elevii se dezvoltă şi învaţă, sunt
conştienţi de influenţa contextului şi a culturii asupra comportamentului, încurajează menţinerea
stimei de sine, responsabilitatea şi respectul elevilor pentru diferenţele individuale, culturale,
religioase şi rasiale.

Profesorii pot fi consideraţi competenţi dacă cunosc disciplinele pe care le pradau şi


modul în care să predea acele discipline elevilor: cunoaşterea în profunzime a disciplinei,
dezvoltă capacităţi analitice şi critice cu privire la acele cunostinţe, înţeleg unde pot să apară
dificultăţi şi adaptează stilul de predare în mod corespunzător, creează trasee mulitple pentru
parcurgerea temelor specifice disciplinei, fiind adepţii învăţării elevilor prin formularea unor idei
personale.