Sunteți pe pagina 1din 11

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A MATERIEI LA DISCIPLINA BIOLOGIE

CLASA a X - a

Filiera: Teoretică
Profil: Uman AVIZAT,
Specializare/calificare: Filologie Director:
Disciplina: BIOLOGIE
Anul şcolar: 2019-2020
Unitatea de învăţământ: Responsabil comisie metodică,
Clasa: XB prof.
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptă- Obser-


crt învăţare ore mâna vaţii
1. Recapitularea cunoștințelor de anul școlar trecut 1 S1
Norme de protecția muncii
2. I. Ţesuturi 1.1. Culegerea de date din surse variate de Ţesuturi vegetale: embrionare, 1 S2
vegetale şi informare/ documentare în scopul asimilării de definitive. Efectuarea de preparate
animale cunoştinţe despre structura şi funcţiile microscopice cu secţiuni prin
organismelor, organe vegetale şi observarea lor la
1.3. Identificarea structurii microscopice a microscop (Lucrare practică)
organelor vegetale şi animale în vederea Ţesuturi animale: epitelial, 2 S3-S4
explicării relaţiei dintre structură şi funcţie, conjunctiv, muscular, nervos
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea Punerea în evidenţă a diferitelor
structurii şi funcţiilor organismelor, tipuri de ţesuturi la microscop

1
3.1. Reprezentarea structurii şi funcţiilor (Lucrare practică)
organismelor pe baza modelelor,
3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de
identificare şi de rezolvare de probleme,
4.1 Utilizarea corectă a terminologia specifice
biologiei în diferite situaţii de comunicare,
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse
metode de comunicare
3. II. Structura şi 1.1. Culegerea de date din surse variate de Nutriţia autotrofă: Frunza 2 S5-S6
funcţiile informare/ documentare în scopul asimilării de (structură, rol) Observaţii asupra
fundamentale ale cunoştinţe despre structura şi funcţiile morfologiei frunzei, efectuarea de
organismelor vii organismelor, secţiuni şi observarea lor la
1.2. Recunoaşterea organelor şi sistemelor de microscop (Lucrare practică)
Funcţii de nutriţie  organe vegetale şi animale în scopul comparării Fotosinteza: ecuaţie chimică, etape,
lor, evidenţiere, importanţă; rolul
Nutriţia 2.1. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea pigmenţilor asimilatori.
structurii şi funcţiilor organismelor, Evidenţierea necesităţii CO2,
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din evidenţierea producerii O2,
investigaţii şi formularea concluziilor, evidenţierea substanţelor organice
3.1. Reprezentarea structurii şi funcţiilor produse prin fotosinteză.(Lucrare
organismelor pe baza modelelor, practică)
3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de Nutriţia heterotrofă: Heterotrofia la 1 S7
identificare şi de rezolvare de probleme, fungi şi la plante. Nutriţia simbiontă
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice
biologiei în diferite situaţii de comunicare, Digestia la animale (intra- şi 1 S8
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse extracelulară)
metode de comunicare, Sistemul digestiv la mamifere: tub
5.1 Aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor digestiv şi glande anexe
despre influenţa factorilor de mediu asupra (componente – localizare,

2
funcţiilor organismelor, morfologie) şi rolul lor in digestia
5.2. Explicarea şi aplicarea unor reguli şi chimică a alimentelor. Evidenţierea
procedee de protejare a sănătăţii proprii şi a activităţii enzimelor din salivă
mediului (Lucrare practică)
Boli ale sistemului digestiv la om 1 S9
(gastrita, ulcer gastroduodenal,
toxiinfecţii alimentare, apendicita
acută, hepatită virală acută) –
manifestări, cauze şi prevenire
4. Respiraţia 1.1. Culegerea de date din surse variate de Respiraţia anaerobă (ecuaţia 1 S10
informare/ documentare în scopul asimilării de chimică, localizare, exemple,
cunoştinţe despre structura şi funcţiile fermentaţii)
organismelor, Respiraţia aerobă (ecuaţia chimică,
1.2. Recunoaşterea organelor şi sistemelor de localizare)
organe vegetale şi animale în scopul comparării Respiraţia la plante. Evidenţierea
lor, respiraţiei celulare.(Lucrare
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea practică)
structurii şi funcţiilor organismelor,
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din Respiraţia la animale. Sistemul 1 S11
investigaţii şi formularea concluziilor, respirator la mamifere: căi
3.1. Reprezentarea structurii şi funcţiilor respiratorii, plămâni – localizare,
organismelor pe baza modelelor, structură Mecanismul respiraţiei
3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de pulmonare – inspiraţie, expiraţie,
identificare şi de rezolvare de probleme, volume respiratorii la om
4.1 Utilizarea corectă a terminologia specifice
biologiei în diferite situaţii de comunicare, Boli ale sistemului respirator la om 1 S12
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse (bronşita, laringita, astm bronşic,
metode de comunicare, pneumonie, TBC) - manifestări,
5.1 Aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor cauze, prevenire.

3
despre influenţa factorilor de mediu asupra
funcţiilor organismelor,
5.2. Explicarea şi aplicarea unor reguli şi
procedee de protejare a sănătăţii proprii şi a
mediului
5.3. Realizarea de conexiuni intra, inter şi
transdisciplinare
5. Circulaţia 1.1. Culegerea de date din surse variate de Circulaţia la plante. Structura 1 S13
informare/ documentare în scopul asimilării de primară a rădăcinii şi tulpinii la
cunoştinţe despre structura şi funcţiile angiosperme dicotiledonate
organismelor, (Lucrare practică)
1.2. Recunoaşterea organelor şi sistemelor de
organe vegetale şi animale în scopul comparării Absorbţia apei şi sărurilor minerale. 1 S14
lor, Circulaţia sevelor.
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea Influenţa factorilor de mediu asupra
structurii şi funcţiilor organismelor, absorbţiei şi circulaţiei sevelor
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din
investigaţii şi formularea concluziilor,
3.1. Reprezentarea structurii şi funcţiilor
organismelor pe baza modelelor,
3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de
identificare şi de rezolvare de probleme,
4.1 Utilizarea corectă a terminologia specifice
biologiei în diferite situaţii de comunicare,
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse
metode de comunicare,
5.1 Aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor
despre influenţa factorilor de mediu asupra
funcţiilor organismelor,

4
5.2. Explicarea şi aplicarea unor reguli şi
procedee de protejare a sănătăţii proprii şi a
mediului
5.3. Realizarea de conexiuni intra, inter şi
transdisciplinare
6. Evaluare Fişe de recapitulare, portofolii etc. 1 S15
semestrială

În rubrica „Observaţii” se trec modificările de intenţie ale profesorului

5
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A MATERIEI LA DISCIPLINA BIOLOGIE
CLASA a X - a

Filiera: Teoretică
Profil: Uman AVIZAT,
Specializare/calificare: Filologie Director: Prof. Șerban Bianca Adriela
Disciplina: BIOLOGIE
Anul şcolar: 2019-2020
Unitatea de învăţământ: Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei Responsabil comisie metodică,
Clasa: XB prof.
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor: Máté Zoltán
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptă- Obser-


crt învăţare ore mâna vaţii
5. Circulaţia 1.1. Culegerea de date din surse variate de Circulaţia la animale. Mediul intern 1 S1
informare/ documentare în scopul asimilării de la mamifere (sânge: compoziţie,
cunoştinţe despre structura şi funcţiile rol) Determinarea grupelor de
organismelor, sânge (Lucrare practică)
1.2. Recunoaşterea organelor şi sistemelor de
organe vegetale şi animale în scopul comparării Sistemul circulator la mamifere: 1 S2
lor, inima si vase de sânge.
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea Configuraţia externă a inimii
structurii şi funcţiilor organismelor, (Lucrare practică)
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din
investigaţii şi formularea concluziilor, Boli ale sistemului circulator la om 1 S3
3.1. Reprezentarea structurii şi funcţiilor (varice, ateroscleroză, hipertensiune

6
organismelor pe baza modelelor, arterială, infarct miocardic,
3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de accident vascular cerebral) cauze,
identificare şi de rezolvare de probleme, manifestări, prevenire
4.1 Utilizarea corectă a terminologia specifice
biologiei în diferite situaţii de comunicare,
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse
metode de comunicare,
5.1 Aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor
despre influenţa factorilor de mediu asupra
funcţiilor organismelor,
5.2. Explicarea şi aplicarea unor reguli şi
procedee de protejare a sănătăţii proprii şi a
mediului
5.3. Realizarea de conexiuni intra, inter şi
transdisciplinare
1. Structura şi 1.1. Culegerea de date din surse variate de Excreţia la plante: transpiraţia 1 S4
funcţiile informare/ documentare în scopul asimilării de
fundamentale ale cunoştinţe despre structura şi funcţiile
organismelor vii organismelor,
1.2. Recunoaşterea organelor şi sistemelor de
organe vegetale şi animale în scopul comparării
Excreţia lor, Sistemul excretor la mamifere: căi 1 S5
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea urinare şi rinichi (localizare ,
structurii şi funcţiilor organismelor, structura, rol). Configuraţia externă
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din a rinichiului (Lucrare practică)
investigaţii şi formularea concluziilor,
3.1. Reprezentarea structurii şi funcţiilor
organismelor pe baza modelelor,
3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de Bolile sistemului excretor la om 1 S6

7
identificare şi de rezolvare de probleme, (litiaza renală, insuficienţa renală
4.1 Utilizarea corectă a terminologia specifice cronică) - manifestări, cauze,
biologiei în diferite situaţii de comunicare, prevenire
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse
metode de comunicare,
5.1 Aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor
despre influenţa factorilor de mediu asupra
funcţiilor organismelor,
5.2. Explicarea şi aplicarea unor reguli şi
procedee de protejare a sănătăţii proprii şi a
mediului
2 Funcţii de relaţie 1.1. Culegerea de date din surse variate de Mişcarea şi sensibilitatea la plante 1 S7
informare/ documentare în scopul asimilării de
Sensibilitatea cunoştinţe despre structura şi funcţiile Organe de simţ la mamifere 1 S8
organismelor, (ochiul, urechea, nasul, limba şi
1.2. Recunoaşterea organelor şi sistemelor de pielea) - structură şi rol
organe vegetale şi animale în scopul comparării Deficienţe senzoriale la om: 1 S9
lor, miopie, hipermetropie, strabism,
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea astigmatism, surditate) manifestări,
structurii şi funcţiilor organismelor, cauze şi remedii
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din SN la mamifere. SNC (măduva 2 S10
investigaţii şi formularea concluziilor, spinării, encefal – localizare, S11
3.1. Reprezentarea structurii şi funcţiilor componente, rol)
organismelor pe baza modelelor,
3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de
identificare şi de rezolvare de probleme,
4.1 Utilizarea corectă a terminologia specifice
biologiei în diferite situaţii de comunicare,
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse

8
metode de comunicare, Boli ale sistemului nervos la om 1 S12
5.1 Aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor (boala Parkinson, paralizie,
despre influenţa factorilor de mediu asupra scleroza in plăci, epilepsie) -
funcţiilor organismelor, manifestări, cauze, prevenire
5.2. Explicarea şi aplicarea unor reguli şi
procedee de protejare a sănătăţii proprii şi a
mediului

3 Locomoţia la 1.1. Culegerea de date din surse variate de Sistemul locomotor la mamifere 1 S13
animale informare/ documentare în scopul asimilării de (scheletul şi musculatura
cunoştinţe despre structura şi funcţiile membrelor)
organismelor,
1.2. Recunoaşterea organelor şi sistemelor de
organe vegetale şi animale în scopul comparării
lor,
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea
structurii şi funcţiilor organismelor,
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din
investigaţii şi formularea concluziilor,
4.1 Utilizarea corectă a terminologia specifice
biologiei în diferite situaţii de comunicare

9
4 Funcţia de 1.1. Culegerea de date din surse variate de Reproducerea asexuată la plante - 1 S14
reproducere informare/ documentare în scopul asimilării de specializată şi vegetativă
cunoştinţe despre structura şi funcţiile Reproducerea sexuată la
organismelor, angiosperme. Structura florii şi
1.2. Recunoaşterea organelor şi sistemelor de fecundaţia
organe vegetale şi animale în scopul comparării Sămânţa - alcătuire. Fructul - tipuri
lor,
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea Reproducerea sexuată la mamifere 1 S15
structurii şi funcţiilor organismelor, (om). Sistemul reproducător femel
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din şi mascul (localizare, structură, rol)
investigaţii şi formularea concluziilor,
3.1. Reprezentarea structurii şi funcţiilor Boli ale sistemului reproducător la
organismelor pe baza modelelor, om (BTS: sifilis, gonoree, 1 S16
3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de candidoza, SIDA) – manifestări,
identificare şi de rezolvare de probleme, cauze, prevenire. Planificare
4.1 Utilizarea corectă a terminologia specifice familială.
biologiei în diferite situaţii de comunicare,
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse
metode de comunicare,
5.1 Aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor
despre influenţa factorilor de mediu asupra
funcţiilor organismelor,
5.2. Explicarea şi aplicarea unor reguli şi
procedee de protejare a sănătăţii proprii şi a
mediului
5 III. Dezechilibre 1.1. Culegerea de date din surse variate de Dezechilibre ecologice: cauze, 1 S17
ecologice informare/ documentare în scopul asimilării de efecte, măsuri
cunoştinţe despre structura şi funcţiile
organismelor,

10
3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de
identificare şi de rezolvare de probleme,
5.2. Explicarea şi aplicarea unor reguli şi
procedee de protejare a sănătăţii proprii şi a
mediului,
5.3. Realizarea de conexiuni intra, inter şi
transdisciplinare
6 Recapitulare finală 1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie Fişe de recapitulare, 1 S19
- Structura şi 2. Explorarea sistemelor biologice Proiecte de mediu, Portofolii,
funcţiile 3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi Studii de caz etc
fundamentale ale in scopul demonstrării principiilor lumii vii
organismelor vii 4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect EVALUARE. 1 S20
terminologia specifică biologiei
5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi
metodelor de lucru specifice biologiei în contexte
noi

*Săptămâna a 18-a (25.05-29.05.2020) este rezervată activitătilor extrașcolare și extracurriculare (Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii
mai bun!) si are orar specific

11

S-ar putea să vă placă și