Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING ȘI TURISM

Disciplina: Achiziții

STUDIU DE CAZ

SUDIU PRIVIND STRUCTURA ȘI ORGANIZAREA


ACHIZIȚIILOR

A realizat de: Macovețchi Cristina Grupa MK1701


A verificat: Corețchi Boris, dr. conf.univ

Chișinău 2019

1
CUPRINS
INTRODUCERE...........................................................................................................................3
CAPITOLUL I.CONCEPTE GENERALE PRIVIND ACHIZIȘIILE.......................................4
1.1 Scurt istoric despre achiziții.......................................................................................................4
1.2 Conținutul și scopul activității de achiziții al întreprinderilor...................................................5
CAPITOLUL II. STRUCTURA ȘI ORGANIZAREA ACHIZIȚIILOR....................................8
2.1 Rolul și funcțiile activității de achiziții în economia întreprinderii...........................................8

2.2 Organizarea achizițiilor in cadrul companiei SRL “Chișinău-gaz”…………......…….....11


CONCLUZIE...............................................................................................................................13
BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................15
ANEXE.........................................................................................................................................16

2
INTRODUCERE
Importanța temei. Organizarea și dirijarea achizițiilor în unitățile economice în ultimii ani ia
avantaje și mai înalte, fapt ce se explică prin momentul că în condițiile economiei de piață se dezvoltă,
se măresc volumele de desfacere și se acutizează competitivitatea mărfurilor în ce privește cucerirea
noilor segmente de piață. Astfel, achiziționarea reprezintă o acțiune de angajament financiar, de
cumpărare a resurselor materiale sau produse, fiind o tranzacție monetară de succes.

Scopul lucrării costă în examinarea, analiza conceptelor privind organizarea de achiziție în


cadrul unei întreprinderi concrete.

Obiectivele cercetării:

- Studierea bazelor teoretice privind activitate de achiziții;


- Identificarea celor mai importante aspecte privind achizițiile în cadrul unei entități economice;
- Analiza organizării de achiziții în cadrul unei entități economice.

Metodologia cercetării. A fost posibilă prin intermediul aplicārii urmātoarelor metode: analiza
și sinteza, inducția și deducția, metodele grafice și tabelare, raționamentul comparația, clasificarea,
gruparea. Aplicarea acestor metode a permis o analiză profundă a diferitor fenomene economice.

Cuvinte-cheie: achiziție, structură, organizare, aprovizionare.

Structura lucrării. Prezenta lucrare este structurată în două capitole. În primul capitol sa
definit și sa descris ce este achiziția obiectivele achizițiilor și importanța lor.
În capitolul doi sa descris rolul și funcțiile activității de achiziții în economia întreprinderii și
sau identificat elementele cheie în procesul de achiziție. La fel în capitolul doi sa realizat și analiza
de organizare achizițiilor în cadrul companiei SRL “Chișinău-gaz”.

3
CAPITOLUL I. CONCEPTE GENERALE PRIVIND ACHIZIȘIILE
1.1. Scurt istoric despre achiziții

Încă din timpurile epocii de piatră omenirea fiind supusă diferiților factori și în special celor
naturali, pentru a supraviețui, era necesar să-şi asigure anumite consumuri, cum ar fi: hrană,
îmbrăcăminte, adăpost, teritorii de vânare, diferite unelte de vânătoare etc. Și până în prezent
omenirea este într-o continuă luptă pentru o viață mai prielnică, mai ușoară și nu în cele din urmă mai
aprovizionată cu toate cele necesare bunăstării vieții. În goana permanentă a omenirii după bunătățile
materiale, aceasta nu numai a construit diferite mașini unelte pentru producerea bunurilor materiale
necesare, dar a și inventat diferite metode și mecanisme privind obținerea de profituri nu numai de la
producere dar și de la corectitudinea organizării eficiente a producerii, aprovizionarea cu mărfuri,
transportarea lor, etc.

Ulterior a apărut științe privind dirijarea stocurilor, depozitarea, transportarea materiei prime și
semifabricatelor, aducerea lor până la producător, prelucrarea lor, obținerea producției finite însoțite
de baze de date referitor la aceasta.

În prezent, toate organizațiile de succes consideră că achizițiile sunt o activitate de importanță


strategică esențială. Cu toate acestea, nu toate entitățile economice sunt de părerea că achizițiile
reprezintă o funcție care ar fi cel mai bine executată de un departament specializat, existând și
persoane care cred că ar fi mai adecvat ca această activitate să fie desfășurată cât mai aproape de
punctul in care sunt necesare bunurile și serviciile achiziționate. Am putea spune însă că majoritatea
organizațiilor mari fac apel la serviciile unei echipe devotate de specialiști în achiziții și
aprovizionare.

Astăzi, departamentul de achiziții, aprovizionare, gestiunea materialelor, logistică sau oricare ar


fi denumirea lor în cadrul întreprinderii, au devenit compartimente principale iar importanta lor creste
din an in an. Rolul și contribuția achizițiilor au crescut constant in ultima jumătate a secolului
douăzeci, in ultimii câțiva ani manifestindu-se o intensificare și mai sporită a interesului fața de
activitatea respectivă.

Achizițiile caracterizează funcțiile întreprinderii de natura marketingului, comercială și juridică,


care au ca scop organizarea cumpărării de bunuri fizice și servicii de care întreprinderea are nevoie
pentru a-și realiza misiunea.

Aprovizionarea caracterizează procesul de planificare și gestiune a fluxurilor fizice de la furnizor


la client. Din acest motiv aprovizionarea caracterizează gestiunea stocurilor în amonte, transporturile,
adică întregul sistem logistic în amonte. Această separare în două funcțiuni este justificată dincolo de

4
cuvinte, deoarece cele două activități sunt corespunzătoare unor meserii diferite ale întreprinderii.
Achiziția constituie o componentă autonomă ce ține de funcția de marketing, în timp ce
aprovizionarea este mai strâns legată de planificarea și gestiunea producției.

1.2. Conținutul și scopul activității de achiziții al întreprinderilor

În literatura de specialitate, ca și în practica economică, sunt utilizați frecvent termeni ca:


achiziționare, aprovizionare, cumpărare, alimentare, etc. Acești termeni au însă o semnificație
asemănătoare sau, după caz diferită. Astfel “achiziționarea” reprezintă o acțiune de angajament
financiar “de cumpărare” a unor resurse materiale sau produse, fiind o tranzacției efectivă (formele
prin care se realizează, de către întreprinderile economice, devenind relative uniforme). În raport cu
achiziționarea, “aprovizionarea” are un conținut mai larg; achiziționarea este doar un moment al
procesului complex de aprovizionare cu materiale și echipamente tehnice. Achiziționarea ca o
componentă a activității de aprovizionare, este precedată, de exemplu, de acțiunile de identificare a
nevoilor, de stabilire a dimensiunilor acestora și a momentelor de satisfacere (care declanșează
emiterea cererii sau a comenzii), fiind urmată apoi de negocierea condițiilor de furnizare, de aducere
efectivă a resurselor materiale etc.

Deci în contextual celor relatate anterior Achiziția este activitatea restrânsă de utilizare a
banilor pentru mărfuri.

Aprovizionarea nu constă în mod simplu în a scrie ”comenzi” și în a cere repede prin telefon câteva
procente rabat.

Integrate
eficientă în
organizarea
întreprinderii.
O conducere a
Colaboratori întreprinderii
calificați. care să fie
interesată.
Rolul modern
al
aprovizionării
și gestiunii
materialelor.

Figura1. Rolul modern al aprovizionării și gestiunii materialelor.

Sursa: Elaborat de autor.


5
Jones a numit specialiștii în achiziții și aprovizionare „Arhitecți ai fluxului de valoare”.
Organismul Coordonator pentru Achiziții și Aprovizionare vede această activitate ca fiind implicată
în managementul lanțului de achiziții și aprovizionare, adică ea „contribuie la crearea unei interfețe
între client și furnizor în vederea planificării, obținerii, stocării și distribuirii pe măsura necesității
a furniturilor de materiale, bunuri și servicii, astfel încât să permită organizației să satisfacă cererile
clienților săi interni și externi”

„Achizițiile trebuie să ofere organizației materiale calitative de o manieră fiabilă, la cel mai scăzut
cost pe termen lung practicabil” Hohn,Pinto şi Bragg

Obiectivele achizițiilor sunt:

1. A aproviziona organizația cu un flux constant de materiale și servicii necesare pentru a face fată
nevoilor acestea;
2. A asigura continuitatea aprovizionării prin întreținerea unor relații eficace cu sursele de
aprovizionare existente și prin dezvoltarea de relații cu alte surse fie ca alternative fie pentru a face
fată unor nevoi emergente sau planificate;
3. A cumpăra cu eficientă și economie, obținând cel mai bun raport preț/calitate pentru fiecare unitate
monetară cheltuita;
4. A gestiona stocurile astfel încât să se ofere cel mai înalt nivel de deservire posibil utilizatorilor la
cel mai scăzut nivel al costurilor;
5. A întreține relații solide de cooperare cu alte departamente, oferind informații și consultanță pe
măsura necesității, în scopul de asigura funcționarea eficientă a organizației ;
6. A perfecționa personalul, politicile, procedurile și organizarea astfel încât să se asigure realizarea
obiectivelor menționate anterior;
7. A contribui la obținerea unei proiectări eficace a noilor produse;
8. A selecta cei mai buni furnizori de pe piață;
9. A proteja structura costurilor companiei;
10. A negocia eficient pentru a obține avantaje.
Trecerea produselor de la producător la consumator sau utilizator necesită desfășurarea unor
lanțuri de activități de încărcare-descărcare, transport, stocare, depozitare, manipulare, condiționare,
recepție, întocmirea unor documente care atestă transferul de proprietate, calitatea, intrarea-ieșirea
din depozite, vânzarea. Activitățile respective mai sunt denumite și activități de logistică.

Obiectivele ce stau la baza sistemului logistic sunt:

1. A oferi un nivel țintă de deservire a clienților în condițiile celui mai mic cost, adică o livrare rapidă,
stocuri mari, o gamă flexibilă a produselor;
6
2. A maximiza profiturile și nu vânzările.
Logistica- presupune planificarea, implementarea și controlul fluxului fizic de materiale, de
produse finite, precum și informații înrudite, din punctele de origine până în punctele de consum,
pentru a satisface cerințele clienților în condițiile obținerii unui profit. Activitatea de logistică se
conduce după formula “producţia necesară în cantitatea şi calitatea necesară trebuie să ajungă la locul
potrivit în momentul potrivit cu minimum de cheltuieli”.

Sarcinile logisticii în achiziții pot fi grupate în felul următor:

1. Ținerea sub control a perioadei de cumpărare a materiei prime şi materialelor (este problematică
păstrarea producţiei cumpărate inainte de termen, dar întîrzierea cumpărăturii poate să aducă la
întreruperea programului de producere sau schimbarea lui).

2. Determinarea preciziei maxime între cantitatea cerută şi necesarul în ea (surplusul sau neajunsul
de resurse materiale, deasemenea influienţează negativ asupra balanţei fondurilor de întoarcere şi
stabilitate a ieşirilor de mărfuri şi pe lîngă acestea poate solicita cheltuieli suplimentare pentru
restabilirea balanţei optime).
3. Respectarea cerinţelor de producere urmărind calitatea materiei prime si materialelor.
La adoptarea oricărei decizii în procesul de achiziţii, trebuie avute în vedere următoarele principii:

• Principiul liberei concurențe;


. • Principiul utilizării eficiente a fondurilor alocate;

• Principiul transparenței;
. • Principiul tratamentului egal;

• Principiul confidențialității;
. • Principiul acceptării tacite;

• Principiul imparțialității;
• Principiul asumării răspunderii;

• Principiul evitării concurenței neloiale;


• Principiul proporționalității;

Figura 2. Principiile cu privire la organizarea achiziției.


Sursa: Elaborat de autor.
Aplicarea acestor principii conduce la realizarea unei proceduri de atribuire a contractului de achiziție
caracterizată prin: corectitudine, eficientă, accesibilitate la informații

7
CAPITOLUL II. STRUCTURA ȘI ORGANIZAREA ACHIZIȚIILOR
2.1 Rolul și funcțiile activității de achiziții în economia întreprinderii

Obiectivul activității de achiziții îl constituie asigurarea disponibilității asupra factorilor de


producţie în cantităţile necesare, la calitatea stabilită, la termenele sau perioadele oportune şi la cele
mai mici preţuri, din orice sursă accesibilă şi legală, astfel încât prin producţie şi vânzare să se
asigure o poziţie bună pe piaţă.

În cadrul achiziţiei se disting câteva grupe de activităţi (sau funcţii ale aprovizionării).
Fiecare funcţie cuprinde, la rândul ei, o serie de activităţi înlănţuite.

Achiziţionarea îndeplineşte următoarele funcții:


• Identificarea şi cuantificarea nevoilor proprii şi a cererii clienţilor: estimarea nivelului
vânzărilor viitoare, evaluarea volumului şi structurii producţiei, considerarea stocului
existent, stabilirea sortimentului, cantităţilor, termenelor, preţurilor şi condiţiilor de
cumpărare.
• Identificarea surselor de achiziţie: prospectarea pieţelor produselor şi serviciilor, lansarea
cererilor de ofertă, primirea şi analiza ofertelor, întocmirea fişierelor de produse şi furnizori
potenţiali.
• Contractarea şi lansarea comenzilor: alegerea furnizorilor pentru fiecare produs,
negocierea şi încheierea contractelor, transmiterea comenzilor.
• Primirea şi recepţia mărfurilor: urmărirea livrărilor, controlul respectării termenelor,
recepţia bunurilor şi serviciilor, verificarea facturilor, evidenţa intrărilor, adoptarea
măsurilor corective şi realizarea intervenţiilor necesare.
Pentru o bună achiziţionare, întreprinderea trebuie să găsească cele mai bune răspunsuri/soluţii la
întrebările:

• Să producă sau să cumpere?


• Ce să cumpere?
• În ce cantităţi?
• Când să cumpere?
• De la cine să cumpere?
• La ce preţ să cumpere?
• În ce condiţii să cumpere?

8
Elementele cheie în procesul de achiziție sunt:

1. Calitatea produselor – factor decisiv. Asigurarea unei calităţi ridicate şi menţinerea ei


constituie un instrument eficace în lupta cu concurenţa, în formarea şi menţinerea unei imagini
favorabile asupra întreprinderii în rândul clienţilor. Achiziţionarea cu produse de calitate este o
premisă pentru calitatea propriilor produse şi a serviciilor.

2. Preţul produselor – operează drept criteriu pentru diferenţierea produselor de calitate egală
în cazul unui anumit articol. Importanţa criteriului “preţ” este mult mai redusă în cazul produselor
unicat, de serie mică, de lux, al serviciilor personalizate decât în cazul produselor de serie mare,
de primă necesitate. Importanţa criteriului “preţ” este mult diferită de la o piaţă, economie, la alta.
În ţările sărace preţul produselor este perceput ca mult mai important decât în cele bogate. Valoarea
aprovizionărilor se ridică, de multe ori, la peste jumătate din cifra de afaceri. Se spune că jumătate
din câştigul comerciantului se realizează prin achiziţionare.

3. Termenele de livrare - (timpul între transmiterea comenzii şi primirea mărfurilor) pot, de


asemenea, departaja ofertele furnizorilor, mai ales în cazuri de urgenţă. Pentru o firmă, fiecare oră
şi zi sunt importante; ea este interesată să ruleze aceiaşi bani de cât mai multe ori într-un interval
de timp.

4. Dacă celelalte condiţii sunt similare, ofertele furnizorilor se pot diferenţia prin condiţiile
de plată oferite. În mod uzual (în ţări dezvoltate), se practică plata mărfurilor la termene de 30, 60,
sau 90 de zile de la livrare. În condiţii de instabilitate economică, neîncredere, inflaţie, firmele
solicită insă plata la livrare sau chiar în avans. Eventual, se exprimă preţul în echivalent dolari sau
alte valute forte.

5. Costurile achiziţiei - La mărfurile care asigură un câştig mic pe unitatea de produs aceste
costuri devin un criteriu deosebit de important. Ele includ cheltuielile de deplasare, corespondentă,
telefonie, transmitere de mostre, contractare, ca şi pe cele de transport, încărcare-descărcare,
asigurare, vamă, ambalare, transbordare. La un cost mare al transportului, se preferă surse
apropiate.

6. Garanţia respectării condiţiilor - contractuale. Nivelul de încredere pe care îl inspiră fiecare


furnizor este determinant şi în opţiunea pentru un anumit produs. Nerespectarea termenelor şi
calităţii, de exemplu, pune în pericol întreaga activitate a clientului. Pentru acest motiv, mulţi
investitori străini în Moldova preferă furnizori externi pentru o serie de mărfuri şi servicii chiar
dacă în ţară le pot obţine mai ieftin, iar multe firme moldoveneşti au pierdut pieţe importante la
export.

9
7. Un produs este de fapt un complex alcătuit din bunul fizic, ambalaj, imagine şi servicii
asociate. Serviciile ce însoţesc livrările constituie un alt criteriu în fundamentarea deciziei de
achiziţie.

2.2 Organizarea achizițiilor in cadrul companiei SRL “Chișinău-gaz”

Activitate de bază a SRL “Chișinău-gaz” este distribuția gazelor naturale în teritoriul


autorizat conform licenței deținute. În calitate de Operator al Sistemului de Distribuție gaze, SRL
“Chișinău-gaz” are obligația să exploateze, să întreţină, să modernizeze şi să dezvolte reţelele de
distribuţie a gazelor naturale în condiţii de siguranţă, de fiabilitate şi de eficienţă, cu respectarea
prevederilor menite să asigure protecţia mediului.

Cumulativ activității de distribuție, SRL “Chișinău-gaz“ efectuează deservirea tehnică a


conductelor de gaze naturale, testări tehnice în domeniul gazelor naturale și repararea
echipamentelor și dispozitivelor de verificare.

Asigurarea unei funcționalități eficiente a organizații necesită cunoașterea de manageri a


tuturor variabilelor endogene și exogene care influențează activitatea organizației. Succesul
organizației depinde de gradul in care întreprinderea reușește să se acomodeze și să controleze
influența factorilor din mediul exterior. Întreprinderea, indiferent de profilul și dimensiunile ei, este
dependentă de mediul său extern, de multitudinea de elemente aflate în continuă mișcare care îl
formează.

Activitatea întreprinderii necesită diferite resurse materiale, energetice, diferit echipament


tehnic și realizarea de diverse servicii. Cu fumizării săi “Chișinău-gaz” încearcă să formeze și să
mențină o relație de prietenie și de încredere reciprocă, onorindu-și la timp obligațiunile de plată și
primind in schimb aceeași atitudine. Pentru a desfășura o de achiziții eficientă dispune de:
colaboratori calificați; o integrare eficienți a activității de achiziții in organizarea întreprinderi; a
conducere a întreprinderii care e interesată de o aprovizionare și gestiune a materialelor eficienta.

În cadrul companiei “Chișinău-gaz” organizarea achiziției are mai multe etape:

Achizițiile in cadrul acestei companie se realizează prin tendere, astfel se realizează un


anunț privind inițierea procedurii de achiziții (vezi anexa 1) în cadrul căruia este indicată tema sau
cu alte cuvinte se indică produsul sau serviciul necesar de achiziționat. Acest anunț conține
următoarele componente:

10
1. Beneficiarul – este indicată numele companiei, adresa, nr de telefon, adresa de email, și
alte date necesare care diferă de la caz la caz.
2. Obiectul contractului de achiziție – reprezintă descrierea produsului sau serviciului dorit.
Acest criteriu este compus din următoarele elemente:

• Tipul contractului de achiziție (lucrării, produs, servicii);


• Informații referitor la cerințele privind materialele, utilajele, mecanismul utilizat;
• Informații privind obținerea caietului de sarcini;
• Data limită pentru prezentarea ofertelor (data, ora);
• Data ora și locul deschiderii ofertelor depuse;

3. Criteriile de calificare – oferta să fie întocmită conform caietului de sarcini; să fie întocmită
clar fără corectări; tipărită sau scrisă cu cerneală neiradiabilă; să fie prezentată în termenul
stabilit în anunțul de achiziții; să fie prezentată în limba de stat.
4. Informații juridice, economice, financiare ți tehnice.

• Condiții de participare;
• Condiții referitor la contract (principalele condiții tehnice, financiare și modalități
de plată);
• Criterii de calificare și evaluare a ofertelor (cea mai avantajoasă atât din punct de
vedere economic cât și a cerințelor tehnice)

5. Informații despre admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

Un anunț privind inițierea procedurii de achiziții poate avea diverse forme și cerințe în
dependență de serviciul sau bunul material de care are nevoie entitatea economică.

La anunțul privind intenția procedurii de achiziții se anexează:

• Caietul de sarcini (Anexa 2);


• Lista documentelor și cerințele necesare de participare licitație (Anexa 3).

Aceste anunțuri sunt plasate în ziare tematice și pe situl oficial al entității economice. La
data, ora și locul indicat în anunț se invită toți potențialii furnizori sau executași de lucrări care
au depus actele necesare pentru a se desfășura deschiderea ofertelor propuse, se creează o comisie
specială care evaluează ofertele și decide care este cea mai avantajoasă ofertă atât din punct de
vedere economic cât și a cerințelor tehnice. Se în cheie un contract cu furnizorul ales.
11
CONCLUZIE ȘI RECOMANDĂRI

In ultimii ani activitatea de achiziții din întreprinderi a trecut de la un demers administrativ


la o misiune strategică. Întrucât competiția internațională s-a accentuat tot mai mult, întreprinderile
au căutat să devină tot mai competitive, orientându-se spre domeniul achizițiilor. Libera inițiativă
și concurență determină ca întreprinderile care nu se impun prin calitate, competitivitate și eficientă
superioară să devină falimentare. Deci, la statornicirea relațiilor de piață o mare importantă are
asigurarea oportună și in volumul necesar a procesului de producere. Locul central în realizarea
acestei sarcini ii revine funcției de achiziții, care este de neînlăturat in orice întreprindere. Rolul și
contribuția achizițiilor au crescut constant in ultima jumătate a secolului douăzeci, în ultimii câțiva
ani manifestându-se o intensificare și mai sporita a interesului față de activitatea respectivă. Astăzi,
departamentul de achiziții, aprovizionare, gestiune a materialelor, logistică sau oricare ar fi
denumirea lor în cadrul întreprinderii, au devenit compartimente principale iar importanța lor crește
din an în an.

În cadrul achiziţiei se disting câteva grupe de activităţi. Fiecare funcţie cuprinde, la rândul
ei, o serie de activităţi înlănţuite.

• Identificarea şi cuantificarea nevoilor proprii şi a cererii clienţilor;


• Identificarea surselor de achiziţie;
• Contractarea şi lansarea comenzilor;
• Primirea şi recepţia mărfurilor.

În urma analizei efectuate care se bazează pe date concrete privind activitatea “Chișinău-
gaz” putem face următoarele concluzii: Activitatea de achiziţii a materialelor, serviciilor și lucrărilor
este una din cea mai importantă activitate a întreprinderilor. La fel ca şi alte întreprinderi, “Chișinău-
gaz” plasează această activitate pe unul din cele mai primordiale obiective ale activităţii sale
economice. Conform politicii sale de achiziţii, întreprinderea organizează procesul de achiziţie a
materialelor și lucrărilor nacesare şi îşi alege furnizorii prin metoda ducerii negocierilor directe cu
agenţii economici care propun spre vînzare propria lor marfă.
În scopul îmbunătățirii funcționării din toate punctele de vedere propun următoarele
recomandări:
• Instituirea unei echipe specializată în organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor de materii
prime şi materiale;
• Ar fi foarte binevenit ca personalul din întreprindere să fie trimis regulat sau măcar
ocazional la perfecţionare în cadrul diferitor treninguri, conferinţe şi cursuri pentru a
deprinde îndemnări de utilizare a tehnicii de achiziţii şi de producere contemporane.
12
• Reânoirea gazductelor.
• Efectuarea verificărilor temporare pentru asigurarea stării gazductelor, țevilor, și a
stării contoarelor și a sistemelor de încălzire din cadrul blocurilor locative din
orașul Chișinău.

13
BIBLIOGRAFIE
1. Albert J. Gasser, “Achiziţia – sursa a profitului”, AMA, Chişinău, 2000;

2. Ala Cotelnic, “Managementul activităţii de producţie”, Evrica 2003;


3. Legea privind achizițiile publice. Nr. 131 din 03.07.2015. Publicat: 01.05.2016 în Monitorul
Oficial Nr. 197-205 art. Nr : 402
4. https://www.chisinaugaz.md/ro/page/achizitii
5. WWW.GOV.MD
6. https://achizitii.md/ro/
7. https://tender.gov.md/ro

14
Anexa 1 Anunț privind inițierea procedurii de achiziții.

ANUNŢ PRIVIND INIŢIEREA PROCEDURII DE ACHIZIŢII

Tema: Achiziționarea lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare


anodică.

Nr. CG-LD-43/19

1. Beneficiarul: SRL „Chișinău - Gaz” situată pe adresa: str. Albișoara 38, mun.
Chișinău, R. Moldova, MD-2005, tel: 022-578-174; 702, email: achizitii@chisinaugaz.md,
www.chisinaugaz.md.
2. Obiectul contractului de achiziție: Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a
prizelor de împământare anodică.
a) Tipul contractului de achiziții: Contract de achiziții de lucrări (contract de antrepriză).
b) CPV: - 45259000-7 (Repararea și întreținerea echipamentelor) .
c) Locul executării lucrărilor: Obiectele sunt amplasate pe teritoriul R. Moldova,
adresele exacte de executare a lucrărilor sunt reflectate în caietul de sarcini care este parte integrată
al prezentului anunț.
d) Descrierea generală a lucrării: Lucrări de construcții-montaj la instalarea stațiilor
de protecție catodică cu legarea la pământ anodică, vertical din electrozi din oțel.
e) Informații referitoare la cerințele privind materialele, utilajele și mecanismele
utilizate: materialele necesare executării lucrărilor de reparație capitală a prizelor de împământare
anodică vor fi transmise de către Beneficiar în adresa operatorului economic câștigător, utilajele
si mecanismele ce urmează a fi folosite de către operatorul economic câștigător trebuie sa
corespundă normelor, și să dispună de licențele și autorizațiile necesare pentru executarea în
termen a lucrărilor.
f) Informații privind obținerea caietului de sarcini: Caietul de sarcini va fi publicat pe
site-ul Beneficiarului www.chisinaugaz.md, ca parte integrală a anunțului dat, la fel la solicitare
poate fi transmis și prin email.
g) Cerințe față de operatorii economici: Să nu fie în proces de insolvabilitate și
incapacitate de plată, să nu se afle în proces de lichidare, să nu fie aplicat sechestru asupra
proprietăților, să nu-i fie stopată activitatea; sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de
toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat; să dispună
de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea
acestui tip de activitate, de dotarea tehnică necesară cât și de cadre calificate.
15
Ofertele operatorilor economici, incluși în lista de interdicție a beneficiarului şi/sau în lista de
interdicție a operatorilor economici, elaborată de Agenția Achiziții Publice, nu se admit pentru
participare la procedura de achiziție.

Ofertele trebuie să fie prezentate în plicuri netransparente, sigilate și marcate cu adresa


operatorului economic, a beneficiarului, tema licitației, cât și numărul licitației, și depuse la adresa
Beneficiarului: str. Albișoara 38, mun. Chișinău, R. Moldova, MD-2005, operatorii economici pot
să prezinte oferte și prin email: achizitii@chisinaugaz.md.

În acest caz beneficiarul, la data primirii ofertei, înregistrează oferta în Registrul ofertelor de
achiziții.

h) Tipul procedurii: Licitație de tip deschis.


i) Criteriile de calificare:
* Oferta să fie prezentată obligatoriu conform cerințelor indicate în caietul de sarcini și să
corespundă în totalitate cerințelor tehnice. În caz contrar oferta va fi descalificată;
* Întocmită clar, fără corectări, cu indicarea numărului și datei de ieșire, cu semnătura persoanei
responsabile și ștampila operatorului economic;
* Să aibă caracter indiscutabil și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată
perioada de valabilitate stabilită de către beneficiar şi urmează a fi semnată, pe propria
răspundere, de către operatorul economic sau de către o persoană legal împuternicită;
* Tipărită sau scrisă cu cerneală neiradiabilă;
* Să fie prezentată în termenul stabilit în anunțul de achiziții;
* Se fie prezentate în limba de stat cu specificarea clară a parametrilor.

j) Data limită a prezentării ofertelor: 10.10.2019 ora 17:00.


k) Data, ora și locul deschiderii ofertelor depuse: 11.10.2019 ora 11:00, str. Albișoara 38,
mun.
Chișinău, R. Moldova.

l) durata contractului: data începerii va fi considerată data semnării contractului de antrepriza de


ambele părți, iar finalizarea va fi considerată data semnării actelor de predare primire a
lucrărilor executate dar nu mai târziu de finele trimetrului IV 2019.
m) Informații suplimentare: Informația cu referire la documentația de achiziții se găsește pe site-
ul oficial al SRL „Chișinău-Gaz”, www.chisinaugaz.md, compartimentul ”Transparență”.
În cazul întrebărilor suplimentare cu referire la documentația de achiziții - persoana de contact:
Jereghi Lilian, tel: 022-578-174, email: achizitii@chisinaugaz.md

16
În cazul întrebărilor suplimentare cu referire la caietul de sarcini si cerințele tehnice - persoana de
contact: Lisa Ion, tel: 022-578-702, email: achizitii@chisinaugaz.md

3. Informații juridice, economice, financiare și tehnice, după cum urmează:


a) Condiții referitoare la contract:

• Termenul de semnare a contractului – în termen de maxim 20 zile calendaristice din data


remiterii în adresa operatorului economic câștigător, a contractului sau a notificării de atribuire
a contractului;
• Garanției contractuală - va constitui 5% din costul total al contractului, și va fi prezentată de
către operatorul economic câștigător până la semnarea contractului;
• Avans – 0%;
• Achitarea se va efectua în termen de până la 45 zile calendaristice după executarea lucrărilor și
semnarea actelor de predare-primire și a facturilor fiscale;
• Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor
contractuale, Executantul: compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.
Achită Beneficiarului o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea bunurilor livrate, lucrărilor
neexecutate și serviciilor neprestate în termen, pentru fiecare zi de întârziere.

• Pentru contractele încheiate în valută străină, conform cursului valutar stabilit de Banca
Națională a Moldovei în ziua efectuării operațiunii bancare.
b) Condiții de participare (lista documentelor necesare de prezentat):
• Copia extrasului din registrul de stat;
• Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor fată de buget, eliberat cu cel mult 30 de zile
înainte de data înaintării ofertei;
• Licențe/autorizații;
• Cererea de participare la calificare (conform Anexei nr. 4 la Regulamentul privind procedurile
de achiziții);
Oferta financiară (cu o valabilitate de minim 30 zile de la depunerea ofertei la sediul

• Beneficiarului) (conform Anexei nr. 6 la Regulamentul privind procedurile de achiziții);


• Informația generală (conform Anexei nr. 7 la Regulamentul privind procedurile de
achiziții);
• Experiența similară în ultimii 3 ani de activitate (conform Anexei nr. 8 la Regulamentul
privind procedurile de achiziții);
• Declarația privind eligibilitatea (conform Anexei nr. 9 la Regulamentul privind procedurile

17
de achiziții);
• Propunerea tehnică (în care se va reflecta: graficul de executare a lucrărilor, lista personalului
tehnic și gradul de calificare, informații privind subcontractanții, lista privind dotările
tehnice, utilajul și echipamentul tehnic care va fi utilizat la îndeplinirea lucrărilor);
• Raportul financiar pentru ultima perioada de raportare.
c) Criterii de calificare, de evaluare a ofertelor; Cea mai avantajoasă, atât din punct de
vedere economic, cât și a cerințelor tehnice, (conform Caietelor de Sarcini). Prețurile vor fi
finale și vor cuprinde toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte
taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora, alte costuri necesare pentru darea în
exploatare a obiectelor). Calitatea lucrărilor executate trebuie să corespundă normelor şi
standardelor în vigoare.
La evaluarea ofertelor, numărul total maxim de puncte care poate fi acordat este de 100
puncte.

• Pentru criteriul tehnic se va oferi 20% din punctajul total și vor reieși din fișa cu informația
generală:

a) Dotarea tehnică necesară pentru executarea contractului (punctajul maxim - 5% din totalul
de puncte);
b) Numărul de personalului calificat ce va fi antrenat în executarea contractului (punctajul
maxim - 5% din totalul de puncte);
c) Experiența similară în ultimii trei ani (punctajul maxim - 10% din totalul de puncte).
• Pentru criteriul economic se va oferi 80% din punctajul total. Calculul valorii ofertei va fi
efectuat după următoarea formulă:
V=Cmin/C1…n*80

V – Valoarea ofertei, puncte;

Cmin – Costul celei mai mici oferte, lei;

C1...n – Costul ofertei ce corespunde ofertantului, lei;

80 – punctajul maxim oferit pentru evaluarea ofertei economice;

d) Altă informație relevantă:

18
4. Informația despre admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:
a) Ofertele alternative: pentru licitația de tip deschis ”Achiziționarea lucrărilor de reparație
capitală a prizelor de împământare anodică.” - nu se admit.
Nota: SRL „Chișinău-Gaz”, își rezervă dreptul de anulare concursului de achiziții din careva
motive. Decizia de anulare a procedurii de achiziție nu generează vreo obligație a beneficiarului
față de participanții la procedura de achiziție.

Anexa 2. Caiet de sarcini.


CAIET DE SARCINI
la licitația de tip deschis:
”Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a prizelor de împământare anodică”
Nr.-CG-LD-43/19
Lista obiectelor la care urmează să fie executate lucrările
1. Denumirea lucrărilor și volumul acestora cu referire la reparația capitală a prizelor de
împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor
SRL ”Florești-gaz”.

Simbol

norme si Cod Denumirea lucrărilor U.M. Volum
crt
resurse
1 2 3 4 5
1. Utilaj
1 1 Priză de împământare anodică buc. 36
2. Montarea utilajului
Lucrări de construcții-montaj la instalarea stațiilor de
1 stație
2 М1К50A protecție catodica cu legarea la pământ anodica, 6
catodica
vertical din electrozi (țevi) din oțel

• Stație de protecție catodică: ”or. Florești”, str. V. Alecsandri, 67;


• Stație de protecție catodică: ”or. Drochia”, str. Lesnaia, 3;
• Stație de protecție catodică: ”r-n Drochia”, s. Hasnășenii Mari;
• Stație de protecție catodică Nr. 10: ”or. Drochia”», str. Королева, 10;
• Stație de protecție catodică: ”or. Drochia”, str. Calea Rășcanului;
• Stație de protecție catodică: ”r-n Drochia”, s. Gribova;
Lista resurselor tehnico-materiale ce urmează a fi transmise de către Beneficiar în adresa
operatorului economic câștigător pentru executarea lucrărilor de reparație capitală a prizelor de
împământare anodică:

19
Nr. Preț lei per Suma lei
Denumirea materialelor U.M. Cantitatea
d/o unitate fără TVA
Priză de împământare anodică de tip
1
ЭГТ 2900 buc. 36 10 633,50 382 806, 00
2 Cablu de tip ВПП 10 m 473 35, 97 17 013, 81
Total lei fără TVA 399 819,81

2. Denumirea lucrărilor și volumul acestora cu referire la reparația capitală a prizelor de


împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor
SRL ”Bălți-gaz”.

№ Simbol norme
Denumirea lucrărilor U.M. Volum
crt si Cod resurse
1 2 3 4 5
1. Utilaj
1 1 Priză de împământare anodică buc 24
2. Montarea utilajului
Lucrări de construcții-montaj la instalarea stațiilor
1 stație
2 М1К50A de protecție catodica cu legarea la pământ
catodica 3
anodica, vertical din electrozi (țevi) din otel

• Stație de protecție catodică: ”or. Bălți”, str. Bulgară, 166;


• Stație de protecție catodică: ”or. Bălți”, str. Coneva, 34;
• Stație de protecție catodică: ”r-n Drochia”, s. Mora de Piatră;
Lista resurselor tehnico-materiale ce urmează a fi transmise de către Beneficiar în adresa
operatorului economic câștigător pentru executarea lucrărilor de reparație capitală a prizelor de
împământare anodică:
Nr. Preț lei per Suma lei
Denumirea materialelor U.M. Cantitatea
d/o unitate fără TVA
Priză de împământare anodică
1
de tip ЭГТ 2900 buc 24 10 429, 16 250 299, 84
2 Cablu de tip ВПП 10 m 228 29,0 6 612, 00
3 Bitum kg 15 15,25 228,75
257
Total lei fără TVA
140,59

3. Denumirea lucrărilor și volumul acestora cu referire la reparația capitală a prizelor de


împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor
SRL ”Cimișlia-gaz”.

№ Simbol norme
Denumirea lucrărilor U.M. Volum
crt si Cod resurse
1 2 3 4 5
1. Utilaj
Priză de împământare anodică de tip ЭГТ
buc 4
2900
2. Montarea utilajului
20
Lucrări de construcții-montaj la instalarea
1 stație
M1K50A stației de protecție cu legare de pământ 1
catodica
anodica, verticala
Lucrări de reglare si testare a funcționarii a
M1K52B 1
stației de protecție catodica

• R.M., or. Cimișlia, str. M. Cebotaru , 5.


Lista resurselor tehnico-materiale ce urmează a fi transmise de către Beneficiar în adresa
operatorului economic câștigător pentru executarea lucrărilor de reparație capitală a prizelor de
împământare anodică:
Nr. Preț lei per Suma lei fără
Denumirea materialelor U.M. Cantitatea
d/o unitate TVA
Priză de împământare anodică
1 buc 4 10 429,17 41 716,68
de tip ЭГТ 2900
2 Cablu ВПП 1x6 m 45 17,43 784,35
3 Cablu АВВГ 4х16 m 15 27,18 407,70
Total lei fără TVA 42 908, 73

4. Denumirea lucrărilor și volumul acestora cu referire la reparația capitală a prizelor de


împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor
SRL ”Chișinău-gaz”
Cantitate
Simbol
№ Denumire lucrări, Conform
norme si U.M. pe unitate
crt cheltuieli şi resurse datelor din
Cod resurse de măsură
proiect

1. Lucrari de montare

Lucrari de constructii-
montaj la instalarea statiilor
de protectie catodica cu
1 M1K50E 1stat. cat. 1,00 22,00
legarea la pamint anodica,
verticala din electrozi (tevi)
din otel
71230300127 Montator la protectia contra
h-om 64,00 1 408,00
00 coroziunii
81130200701 Sondor
h-om 64,00 1 408,00
00
72120300227 Sudor
h-om 16,00 352,00
00
93100600199 Muncitor necalificat
h-om 12,00 264,00
00

21
30134817400 Cablu ВПП-6 m 30,00 660,00
31301348174 Cablu АВВГ 3х10+1x6
m 60,00 1 320,00
02
28731559008 Țeava de otel d219*6,0
m 30,00 660,00
001
28731559012 Țeava de otel d 76*3.5
m 30,00 660,00
841
23203226001 Mastica МБР-90
kg 1,00 22,00
03
24301161048 Vopsea
kg 2,00 44,00
40
28731559012 Electrozi pentru sudura
kg 3,00 66,00
00
25231167160 Covor (КИК)
buc 2,00 44,00
88
11110001000 Postament
buc 1,00 22,00
22
11110001000 Intrerupator automat
buc 1,00 22,00
23
26511221000 Ciment
kg 300,00 6 600,00
00
11110001000 Ramasite de cocs
t 1,00 22,00
24
27461673351 Priza
buc 1,00 22,00
00
11110001000 Vinclu 45x45
t 0,0059 0,13
261
27221033051 Teava de otel d 57*3,5
m 7,00 154,00
00
25132066216 Banda
m 11,00 242,00
00
27106020020 Otel circular
t 0,03705 0,82
00
25132066216 Banda de izolare
m2 0,10 2,20
00
27221033052 Teava РЕ 80 SDR11 d110
m 8,00 176,00
00

22
15921270010 Propan-butan
l 5,00 110,00
00
23201562009 Motorina motor Disel-ld
l 320,00 7 040,00
51
23201162005 Benzina
l 5,00 110,00
00
29522700131 Instalatie de sondare
h-ut 60,00 1 320,00
00
29406000029 Aparat de sudura
h-ut 16,00 352,00
94
29522600030 Excavator
h-ut 8,00 176,00
00

Lista resurselor tehnico-materiale ce urmează a fi transmise de către Beneficiar în adresa


operatorului economic câștigător pentru executarea lucrărilor de reparație capitală a prizelor de
împământare anodică în raza municipiului Chișinău:
Costul Suma
Nr. Denumirea Cantitatea pentru
U.M. planificat pentru 22
d/o materialelor 22 SPC
pentru 1 SPC SPC
1 Cornier 45х45 t 0,13 13416,67 1744,17
Mastică bitumoasă cu
2 kg 22,00 20,60 453,20
cauciuc МБР-90
3 Vopsea kg 44,00 43,80 1927,20
4 Lentă ПВХ m2 2,20 160,00 352,00
5 Tijă rotundă de oțel t 0,82 14275,00 11705,50
6 Țeavă din oțel d57*3,5 m 154,00 54,17 8342,18
Țeavă РЕ 80 SDR11
7 m 176,00 203,49 35814,24
d110
Țeavă din oțel
8 m 660,00 972,92 642127,20
d219*6,0
9 Electrozi kg 66,00 37,50 2475,00
10 Țeavă din oțel d76*3.5 m 660,00 87,84 57974,40
11 Cablu ВПП-6 m 660,00 17,43 11503,80
Cablu АВВГ
12 m 1 320,00 18,37 24248,40
3х10+1x6
TOTAL 798 667,29

23
Lista stațiilor de protecție catodică care urmează a fi reparate capital cu înlocuirea
prizelor de împământare anodică:
Nr. de
Nr.
invent Adresa
d/o
ar.
Stație de protecție catodică (СSP-1500) str. 31 August 1989 Nr.1 s. Vadul lui
1 5235
Vodă, mun. Chișinău.
Stație de protecție catodică (СSP-1.5) str. А. Mateevici 23 s. Stăuceni, mun.
2 6426
Chișinău.
Stație de protecție catodică (CSP-1500) str. Chișinăului 11 s. Cricova, mun.
3 13123
Chișinău.
Stație de protecție catodică (КСП 1.5) str. Bariera Orhei 3в (str. Putnei), mun.
4 6466
Chișinău.
5 5241 Stație de protecție catodică (CSP-1500) str. М. Sadoveanu 22, mun. Chișinău.
6 6482 Stație de protecție catodică str. Pajurii 9, mun. Chișinău.
7 6411 Stație de protecție catodică (CSP-1500) str. Sfântul Andrei 2, mun. Chișinău.
Stație de protecție catodică (CSP-1500) str. V. Trandafirilor (Azov) 4, mun.
8 1117
Chișinău.
9 5239 Stație de protecție catodică (CSP-1500) str. Albișoara 84/4, mun. Chișinău.
Stație de protecție catodică (ПСКР-1500) str. G. Ureche 53 - SRG-10, mun.
10 1096
Chișinău.
Specificații:
1. Termenul de executare a lucrărilor – nu mai târziu de sfârșitul trimestrului IV;
2. Achitarea se va efectua în termen de până la 45 zile calendaristice după executarea
lucrărilor și semnarea actelor de predare-primire, a facturilor fiscale și prezentarea
documentației tehnice depline;
3. Lucrările vor fi recepționate în baza actelor de predare primire și a facturilor fiscale;
4. Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării
prezentului Contract, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție
și prevenire, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr.
95 din 05.02.2009);
5. Prezentarea obligatorie a Avizului pozitiv de expertiză eliberat de către Centrul Tehnic
pentru Securitatea Industrială și Certificare, act fără de care este inadmisibilă executarea
lucrărilor;
6. Ridicarea de control a lucrărilor, coordonată cu administrația publică locală (pe teritoriul
mun. Chișinău);
7. Garanția lucrărilor executate trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data transmiterii
acestora prin semnarea actelor de predare-primire și a facturilor fiscale;
8. Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite in procesul de executare a
lucrărilor, trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005.

24
Anexa 3. Lista documentelor necesare de prezentat pentru participarea la licitația de atribuire a
contractelor de achiziție
1. Lista documentelor necesare de prezentat pentru participarea la licitația de atribuire a
contractelor de achiziție:
• Copia extrasului din registrul de stat;
• Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor fată de buget, eliberat cu cel mult 30 de
zile înainte de data înaintării ofertei;
• Licențe/autorizații;
• Cererea de participare la calificare (conform Anexei nr. 4 la Regulamentul privind
procedurile de achiziții);
• Oferta financiară (cu o valabilitate de minim 30 zile de la depunerea ofertei la sediul
Beneficiarului)
(conform Anexei nr. 6 la Regulamentul privind procedurile de achiziții);
• Informația generală (conform Anexei nr. 7 la Regulamentul privind procedurile de achiziții);
• Experiența similară în ultimii 3 ani de activitate (conform Anexei nr. 8 la Regulamentul
privind procedurile de achiziții);
• Declarația privind eligibilitatea (conform Anexei nr. 9 la Regulamentul privind procedurile
de achiziții);
• Propunerea tehnică (în care se va reflecta: graficul de executare a lucrărilor, lista
personalului tehnic și gradul de calificare, informații privind subcontractanții, lista privind
dotările tehnice, utilajul și echipamentul tehnic care va fi utilizat la îndeplinirea lucrărilor);
• Raportul financiar pentru ultima perioada de raportare.

2. Oferta trebuie să fie prezentată respectând următoarele reguli:


• Să corespundă cerinţelor prevăzute în documentaţia de atribuire;
• Să fie întocmită clar, fără corectări, cu indicarea numărului şi a datei de ieşire, cu
semnătura persoanei responsabile;
• Să fie tipărită sau scrisă cu cerneală neiradiabilă. În cazul existenţei unor modificări, este
necesară şi semnătura persoanei autorizate pe fiecare pagină pe care s-au făcut modificări;
• Să fie prezentată în termenul-limită stabilit în anunţul de achiziţii;
• plicul trebuie să fie netransparent, sigilat şi marcat cu adresa operatorului economic şi a
beneficiarului;
• Să aibă caracter indiscutabil şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată
perioada de valabilitate stabilită de către beneficiar şi să fie semnată, pe propria răspundere,
de către operatorul economic sau de către o persoană legal împuternicită.

25
26