Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECTIE

Data: 9.III.2016
Clasa: a-V-a
Obiectul de invatamant: Biologie-Botanica
Aria curriculara: Matematica si Stiinte ale Naturii
Unitatea de invatare: Plantele inferioare
Titlul lecţiei: „Ciuperci cu pălarie”
Tipul de activitate: Lecţie mixtă
Profesor: Dragan Georgiana

1
I. SCOPUL LECŢIEI:

Cunoasterea de că tre elevi a principalelor particularită ți structurale și funcționale ale ciupercilor


cu pă lă rie, necesare înțelegerii modului de viață și progresului morfo-funcțional înregistrat de grupa
talofitelor pe scară evolutivă .

II. COMPETENȚE DERIVATE:


CD1. stabilirea mediului de viaţă caracteristic ciupercilor superioare;

CD2. observarea macroscopică a miceliului la ciuperca albă ;


CD3. descrierea componentelor structurale ale unei ciuperci cu pă lă rie utilizand ca suport intuitiv
materialul biologic proaspă t, imaginile din manual;
CD4. explicarea modului de hră nire al ciupercilor, definind noţiunile de heterotrof – saprofit;

CD5. reprezentarea schematică a ciclului de înmulțire la ciupercile cu pă lă rie;


CD6. identificarea unor specii de ciuperci comestibile și ortă vitoare pe baza imaginilor din power-
point;
CD7. argumentarea științifică a importanţei ciupercilor pentru mediu şi om.

2
III. STRATEGIA DIDACTICĂ.

METODE Ş I PROCEDEE:
 Observaţia;
 Explicaţia;
 Comparaţia;
 Diagrama Venn
 Conversaţia euristică ;
 Starbursting (Explozia stelară );
 Problematizarea;
 Învă ţarea prin descoperire

MIJLOACE DE ÎNVĂ Ţ Ă MÂ NT:


 Manualul de clasa aVa , autor Floarea Dobran;
 Farfurii de plastic, ciuperci albe, lupe;
 Material de prezentare power-point;
 Fișe de evaluare

FORME DE ORGANIZARE:
 Individual;
 Frontal

3
EVENIMENTELE LECŢIEI

I. ETAPA INTRODUCTIVĂ – timp: 10 minute.

MOMENT ORGANIZATORIC:
Elevii pregă tesc cele necesare pentru lecție.
Prof. verifică prezența și baza materială a lecției.

IDENTIFICAREA SETULUI DE ACHIZIȚII ANTERIOARE:


Se va realiza prin evaluare orală , pe baza întrebă rilor;
Elevii vor face comparații pentru a identifica asemă nă rile și deosebirile între mucegaiul alb și mucegaiul
verde-albă strui, pe care le vor nota în fișa cu diagrama Venn de la tablă .

II. ETAPA FUNDAMENTALĂ – timp: 25 minute.

CAPTAREA ATENȚIEI: - 2 minute ,,După ploaie la plimbare, cu umbrele mici de Soare”


Elevii ascultă și ră spund la ghicitoare și sunt anunţaţi că vor studia alte ciuperci mai evoluate, ciupercile cu
pă lă rie. Se vor prezenta competențele propuse pentru această lecție.

4
Elevii au pe mesele de lucru tă vițe de plastic cu ciuperci de cultură , lupe, şerveţele. Ei sunt pregă tiţi pentru a
observa corpul vegetativ al ciupercilor superioare.

PREZENTAREA NOULUI CONŢINUT, A SARCINILOR DE ÎNVĂŢARE ŞI CONDUCEREA PROCESULUI


DIDACTIC:
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE PREDARE – ÎNVĂŢARE

EVENIMENTELE LECŢIEI
COMPET. FORME DE METODE ŞI MIJLOACE DE
DURATA Activitatea EVALUARE
DERIVATĂ Activitatea elevilor ACTIVITATE PROCEDEE ÎNVĂŢĂMÂNT
profesorului
1 2 3 4 5 6 7 8
CD1 3 min. - P. prezintă -E. vor preciza
ră spâ ndirea locurile deosebite
ciupercilor şi unde știu că tră iesc
solicită elevilor ciupercile cu Conversaţia Chestionar
să -i ră spundă pă lă rie (frunzarul euristică Imagini din e
la întrebă ri. pă durii, câ mpii, Frontal Observaţia power-point orală
zone unde este Explicaţia
umezeală și
că ldură ), explică
expresia ,,Ies ca
ciupercile după
ploaie” Notează pe
caiete mediul de
- P. va cere viată al ciupercilor. Tă vițe de Prin
observarea
elevilor să - Elevii vor Învă ţarea prin plastic
modului în
CD2 5 min. observe cu lupa observa cu ochiul Individual descoperire Ciuperci albe care
ciupercile albe liber și cu lupa, Observaţia Lupă

5
lucrează
miceliul ciupercii elevii pentru
a evidenția
și apoi compară cu Bisturiu
din tă viță Comparaţia componentel
desenul din Manual e structurale
manual ale
miceliului
CD3 4 min. - P. va descrie
alcă tuirea
corpului la
ciupercile - E. vor identifica
CD4 superioare pă rțile
- P. dirijează componente ale Frontal
3 min. elevii să miceliului, modul
reactualizeze de hră nire la
cunoştinţele ciupercile cu
despre nutriţia pă lă rie și vor nota
drojdiilor și în caiete. Material Apreciez
mucegaiurilor Observaţia biologic atâ t
explică modul Conversaţia proaspă t calitativ
de hră nire al euristică Desen din câ t și
ciupercilor cu Comparația manual calitativ
pă lă rie, Explicaţia Shema ciclului ră spunsuri
noţiunile de de înmulțire le elevilor,
organism din power- conexiunil
heterotrof point e logice pe
saprofit . care le
CD5 - P. cere realizează

6
elevilor să -şi între
3 min. amintească noțiunile
cum se - E. ră spund la Frontal asimilate și
înmulţesc întrebă ri, obsevă cele noi.
drojdiile și schema cu ciclul de
mucegaiurile și înmulțire la
prezintă ciclul ciuperi, notează pe
de înmulțire la caiete.
ciupercile
CD6 superioare.
- P. solicită
3 min. elevilor să dea Conversația
exemple de - Elevii dau Observaţia
diferite specii exemple de Frontal Problemati-
de ciuperci cu ciuperci cu pă lă rie zarea Prezentare
pă lă rie pe care comestibile și Explicaţia power-point
le cunosc, otră vitoare,
CD7 explică de ce explică de ce sunt Evaluare
unele sunt importante acestea orală
comestibile iar în natură și în viața
2 min. altele omului, notează pe
otră vitoare - P. caiete.
va dirija elevii
să deducă
singuri
importanţa
ciupercilor

7
superioare.

III. ETAPA FINALĂ – timp: 15 minute

CONEXIUNEA INVERSĂ:

-sistematizarea cunoştinţelor elevilor cu privire la ciupercile cu pă lă rie utilizâ nd metoda interactivă ,,explozia
stelară ” cu întrebă ri de tipul UNDE?, CE?, CINE?, CUM?, CARE? .

OBȚINEREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR:

Elevii vor ră spunde la itemurile incluse în fișa de evaluare, pe care o vor primi la sfâ rşitul activită ţii de predare –
învă ţare.

NOTAREA: Se face în funcţie de punctajul obținut la ră spunsurile date în fișa de evaluare.

8
9