Sunteți pe pagina 1din 39

Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată

la 5 ani

Prezentul standard profesional de formare continua a fost elaborat în cadrul proiectului „Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin
generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile” (POSDRU/3/1.3/S/2/ID 3777).

Anexa 3 la OMENCȘ nr. 4476 / 06.07.2016

Standard profesional de formare continuă


pentru funcția didactică de predare
profesor pentru învățământ preșcolar
– formare continuă o dată la 5 ani –

1
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani

INTRODUCERE
STANDARDE PROFESIONALE
PENTRU EVOLUȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ
1. Standardele profesionale - termen de referință în analiza, recunoașterea și evaluarea profesionalismului didactic

Profesionalizarea și evoluția în carieră sunt intrinsec corelate cu standardele și competențele profesionale. În accepțiunea Legii educației naționale: ”Dezvoltarea
profesională a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control şi recalificarea profesională sunt fundamentate pe standardele profesionale pentru
profesia didactică.”(art.244, al 5).
Recunoașterea statutului de profesiune într-un domeniu sau altul, asigurarea și creșterea calității programelor de formare, accentuarea principiului răspunderii în
evoluția programelor pretind definirea prealabilă a unui set valid și complet de standarde profesionale.

1.1. Standard profesional

Noțiunea de standard este interpretată diferit și analizată în planuri diferite; astfel se vorbeste de ”standarde instituționale”, de ”standarde ale obiectivelor și
conținuturilor formării”, de ”standarde metodologice”, de ”standarde evolutive” ș.a.
Există însă, în principiu, o constantă larg acceptată potrivit căreia ”standardul” definește un anumit nivel calitativ pe care trebuie să-l atingă un program, un proces,
o operație sau un produs.
În această accepțiune, se poate admite că standardele profesionale ale carierei didactice reprezintă enunțuri privind nivelul calitativ așteptat al prestațiilor
profesionale ale cadrelor didactice, diferențiate pe niveluri de școlaritate și grade de expertiză: profesor cu definitivat, profesor gradul II, profesor gradul I, profesor
emerit.
De obicei, unui standard i se atașează competențe profesionale specifice, dar interpretarea relațiilor dintre ele este diferită, putându-se identifica cel puțin 2 poziții:
a) poziția potrivit căreia standardele se definesc în cadrul metodologiei analizei ocupaționale ca un ansamblu de competențe; în această situație, competențele se
circumscriu unui standard;
b) poziția potrivit căreia competențele sunt stabilite din perspectiva unui standard sau a unui criteriu; într-o abordare nivelară, standardele definesc sau dau sens
treptelor de evoluție ale uneia și aceleiași competențe.

2
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani

Cele două orientări nu sunt reciproc exclusive, de aceea în domeniul formării cadrelor didactice se pot valorifica unitar. Astfel, se poate considera că standardele
profesionale se definesc prin seturi de competențe, iar fiecare competență de pe un anumit nivel evolutiv presupune un criteriu de performanță. Rezultă că abordarea
competenței este de tip progresiv și cumulativ.
Se poate accepta, de asemenea, că, în cazul diferitelor etape ale evoluției în cariera didactică, pe lângă creșterea progresivă a unei competențe, pot apărea și
competențe specifice proprii sau cu un grad mai mare de reprezentativitate pentru un singur stadiu. In concluzie, se poate considera standardul profesional ca fiind un
set de competențe specifice; acestea se particularizează prin natura, numărul și criteriile de performanță asociate fiecărei competențe.

1.2. Competență

Noțiunea de competență are un caracter polisemantic. Din multitudinea de definiții existente, se poate alege aceea care este completă și funcțională în raport
cu obiectivele acestui document, anume:
Competenţa reprezintă capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii constând în valori şi atitudini,
pentru rezolvarea cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea profesională ori personală în condiţii de
eficacitate şi eficienţă.
În această accepțiune, elementele structurale ale unei competențe sunt: rolurile profesionale sau sarcinile de muncă/învățare care trebuie îndeplinite,
standarde de performanță, contextul, cunoștințele, abilitățile și caracteristicile de personalitate/atitudinile. Aceste elemente structurale vizează nu numai construcția
programelor de formare profesională continuă ci și implementarea și evaluarea lor.
Există o tipologie foarte diversificată a competențelor dar, de obicei se operează cu două categorii, anume: competențe profesionale și competențe
transversale. In Figura 1 se valorifică această clasificare, la care se adaugă încă o categorie: competențele de specialitate care sunt asigurate de formarea inițială prin
programe universitare de licență și care, în multe cazuri, preced formarea pentru cariera didactică. Această opțiune concordă cu prevederea din Metodologia privind
formarea continuă potrivit căreia ”Formarea continuă și formarea iniţială sunt concepute ca procese interdependente, între care se stabilesc interacțiuni și pârghii de
autoreglare menite să adapteze permanent formarea personalului didactic la dinamica proceselor şi sistemelor de educație” ( art.5, al 2).

Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
Figura 1: Categorii de competențe ale personalului didactic

Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani

1.3. Importanța definirii standardelor/competențelor profesionale

Existența unui document care precizează standardele profesionale ale evoluției profesorului în cariera didactică este utilă tuturor tinerilor care intenționează să
opteze pentru cariera didactică, instituțiilor care oferă programe de formare continuă pentru personalul didactic, instituțiilor care evaluează sau acreditează
programele de formare, managerilor școlari care elaborează politicile de recrutare și dezvoltare a resurselor umane din școală, instituțiilor/cercetătorilor care
realizează studii comparative (benchmarking) privind pregătirea profesională a profesorilor din diferite țări precum și fiecărui cadru didactic în vederea elaborării
propriilor proiecte de formare și dezvoltare profesională și al autoevaluării propriilor performanțe.

2. Premise ale analizei și elaborării standardelor profesionale pentru formarea și dezvoltarea cadrelor didactice. Baze legislative și documente europene și
naționale

Elaborarea standardelor profesionale ale formării și evoluției în carieră a personalului didactic este un proces complex a cărui necesitate este în mod
imperios reclamată de documentele legislative și de politică școlară românești și europene. Într-o succintă enumerare, acestea sunt: a) Legea educației naționale și
Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar; b) Documente ale Uniunii Europene: Recomandarea Parlamentului
European privind dezvoltarea competenţelor cheie pentru educația permanentă (2006), Cadrul European al Calificărilor (EQF- 2008), care vizează armonizarea şi
corelarea sistemelor de educaţie şi formare, din perspectiva învățării de-a lungul întregii vieți, Cadrul Calificărilor în Aria Europeană a Învățământului Superior
(2005 - EHEA) și Descriptorii Dublin privind descrierea calificărilor; c) Practici bune ale formării continue, experiențe naționale și internaționale, dintre
acestea, se rețin două experiențe semnificative, relativ recente: ∙ în cadrul Centrului Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar (CNFP) s-au
elaborat standarde ocupaționale (2010 - maistru instructor, 2011 - profesor în învățământul secundar), care au vizat numai nivelul inițial al formării profesionale.
Ele nu au avut în vedere evoluția în cariera didactică (gradul II, gradul I, formare continuă și dezvoltare profesională) și nici diferențierea pe niveluri de
școlaritate (gimnaziu și liceu). Este de presupus că aceste standarde ocupaționale vor fi reconsiderate în condițiile în care formarea inițială se va realiza prin studii
masterale și un stagiu de practică de 1 an.
∙ în cadrul ACPART, s-a elaborat Metodologia privind Cadrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior din România (CNCIS), document care
prezintă concepția și instrumentele de stabilire și descriere a competențelor care definesc calificarea profesională a absolvenților programelor
universitare de licență, de masterat și de doctorat. Acest document a devenit oficial în România prin OMECT nr.4430/2009 și a fost, în urma
procesului de autocertificare, recunoscut a fi compatibil cu exigențele europene (EHEA și EQF) prin publicarea, în 2011, pe site-ul www.eric
naric.net. Din 2011, a devenit funcțional și site-ul Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior , www.rncis.ro, unde se postează
competențele de specialitate ale absolvenților programelor universitare, numai absolvenți ai studiilor universitare având dreptul de deveni profesori
în învățământul preuniversitar.

Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani

Intrucât standardele privind evoluția în cariera didactică se adresează absolvenților de învățământ superior, descrierea competențelor profesionale care
alcătuiesc standardele profesionale privind evoluția în cariera didactică, s-a realizat utilizând descriptorii de cunoștințe, abilități și atitudini stabiliți prin Metodologia
CNCIS, care sunt, de altfel, recunoscuți și definiți și de Legea educației naționale.
Sistemul de competenţe pe care se întemeiază standardele profesionale ale evoluției în cariera didactică preia şi adaptează la specificul profesiei didactice şi
la cerinţele învăţământului preuniversitar românesc categoriile şi nivelurile de competenţă cu care operează Cadrul European al Calificărilor (EQF), Cadrul
Calificărilor în Aria Europeană a Învățământului Superior (EHEA) și Cadrul Naţional al Calificărilor din Învățământul Superior din România (CNCIS).
Pentru a stabili categoriile de competențe profesionale definitorii pentru cariera didactică, s-au analizat tipurile de competențe prevăzute de documentele
legislative și reglatoare existente (Tabelul 1):
Tabelul 1: Dezvoltarea profesională a personalului didactic
Prevederile Legii educației naționale Prevederile Metodologiei formării continue a personalului din învățământul
preuniversitar

Competențe generale Categorii de Competențe formare


competențe prof.gradul continuă
II și gradul I

Art.244 (5) Dezvoltarea profesională a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi Art.92: Sistemul de Art.94-95: Art.96:
de control şi recalificarea profesională sunt fundamentate pe standardele profesionale pentru competenţe cuprinde cinci
profesia didactică, standarde de calitate şi competenţe profesionale şi au următoarele finalităţi categorii a) competenţe a) competenţe
generale: fundamentale: profesionale pedagogice
a) actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de specializare corespunzător a) competenţe profesionale b) competenţe sociale
funcţiei didactice ocupate, precum şi în domeniul psihopedagogic şi metodic; b) dezvoltarea - competenţe cognitive b) competenţe c) competenţe
competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică, prin sistemul de pregătire şi obţinere a - competenţe funcţional- psihopedagogice referitoare la
gradelor didactice; acţionale managementul clasei
c) dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de conducere, de îndrumare şi de control; d) b) competenţe d) competenţe
dobândirea de noi competenţe, prin programe de conversie pentru noi specializări şi/sau complementare: profesional
ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale; c) competenţe psiho
- compentenţe digitale sociale ştiinţifice
e) dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de - competenţe lingvistice e) competenţe
activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi predarea asistată de - competenţe de consiliere c) d) competenţe privind infodocumentare
calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, competenţe transversale: -
educaţia adulţilor şi altele; managementul f) competenţe de
competenţe de rol clasei management al
f) dezvoltarea şi extinderea competenţe transversale privind interacţiunea şi comunicarea - competenţe de dezvoltare
cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi privind carierei şi al
personală şi profesională d) dezvoltării personale
organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor competenţe de conducere,
profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele. de îndrumare şi de control e)
competenţe dobândite prin
programe de conversie
profesională

Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani

Analiza comparativă a datelor din Tabelul 1 permite evidențierea următoarelor concluzii:


- așa cum stipulează Legea educației naționale, ”dezvoltarea profesională a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control şi recalificarea
profesională se realizează pe baza standardelor profesionale pentru profesia didactică (art.75, al.2);
- rar se observă existența unor tipuri de competențe care se regăsesc în toate articolele citate;
- limbajul nu este omogen, denumirile fiind diferite: ex.:competențe profesionale/profesional-științifice/competențe în domeniul de specializare; -
una si aceiași competență poartă ”etichete” diferite, fiind inclusă în categorii de competență diferite.
În avantajul unei concepții coerente și a unui limbaj științific uniform, este de dorit să se elaboreze un sistem unitar de competențe ale personalului didactic, a
cărui specificitate să se concretizeze pe:
∙ formare inițială;
∙ formare continuă;
∙ niveluri de școlaritate;
∙ pe trepte de evoluție în cariera didactică (grade didactice).

3. Un sistem al competențelor pentru cariera didactică. Surse de derivare a competențelor pentru cariera didactică

Procesul de derivare a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice se bazează pe trei surse importante, anume:
a) analiza ocupaţională, orientată spre studierea:
- rolurilor profesionale ale cadrelor didactice din învăţământ;
- tipurilor fundamentale de activitate şcolară;
- experienţei pozitive în domeniul practicii educaţionale.
b) fundamente teoretico-metodologice, luarea în considerare a:
- cercetărilor şi sintezelor teoretice relevante în domeniul ştiinţele educaţiei;
- stadiului de elaborare a standardelor pentru profesia didactică.
c) politicile educaţionale promovate de documente de politică educaţională ale UE şi naţionale.
Rolurile profesorului și activitățile aferente nu sunt stabile, ci sunt integrate într-un proces dinamic, care conduce la schimbări de conținut ale rolurilor clasice și
la apariția a noi roluri. Tot mai mult se discută de profesor în ipostazele de: instructor, organizator și facilitator al învățării, consilier, designer curricular, evaluator de
competențe, manager școlar, cercetător. O nouă viziune asupra carierei didactice ar trebui să încorporeze într-o manieră consecventă și solidară evoluțiile actuale ale
acestor roluri. O analiză sistematică a standardelor profesionale privind evoluția în cariera didactică ar trebui să conțină pentru învățământul preuniversitar referințe
la planurile:
A. formare continuă în relație cu formarea inițială;
B. niveluri de școlaritate: educație timpurie, învățământ primar, învățământ secundar inferior, învățământ secundar superior, învățământ terțiar, învățământ
superior;
C. evoluția în carieră: profesor debutant, profesor gradul II, profesor gradul I, profesor emerit.
7

Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani

Sistemul competențelor pentru cariera didactică este alcătuit, din cele trei mari categorii de competențe prevăzute în Figura 1 și descrise în Tabelul 2.

Tabelul 2. Categorii de competențe:


Categorii de competențe Detalii

1. Competențe de specialitate - Se definesc potrivit Metodologiei CNCIS pentru descrierea calificării asigurate de fiecare program de studii universitare, se
înscriu în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior
- Sunt publicate pe site-ul www.rncis.ro
- Sunt descrise de standardul occupational
2. Competențe profesionale Standardul profesional privind evoluția în cariera didactică conține și descrie următoarele competențe
profesionale: 1. Proiectarea activităţii educaționale
2. Conducerea şi monitorizarea procesului educațional
3. Evaluarea activităţilor educaţionale
4. Integrarea și utilizarea TIC în educație
5. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor
6. Managementul clasei/grupei de elevi/copii

3. Competențe transversale Standardul profesional privind evoluția în cariera didactică conține și descrie următoarele competențe
transversale: 7. Dezvoltarea instituţională a şcolii şi a parteneriatului şcoală-comunitate
8. Managementul carierei şi al dezvoltării personale
9. Cercetare educațională aplicativă

Sistemul de competențe definitorii pentru evoluția în cariera didactică propus în prezentul standard este congruent în mod specific cu Legea educației
naționale și cu Metodologia privind formarea continuă a personalului didactic.
Sistemul de standarde elaborat respectă prevederile legale din România potrivit cărora ”formarea continuă a personalului didactic se întemeiază pe modelul
abordării prin competențe și pe conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de competență a personalului didactic” (art.6.) și vizează: ”profesionalizarea
carierei didactice; plasarea sistemului de formare în contextul european al dezvoltării profesionale continue/învăţării şi formării pe tot parcursul vieţii și orientarea
sistemului de formare către mobilitate şi evoluţie în carieră şi dezvoltare profesională” (art. 90, Metodologia formarii continue).

Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani

Tabelul 3: Corespondențe - denumirea competențelor

Competențe - Legea educației naționale Competențe descrise de standardele privind evoluția Competențe nominalizate de
în cariera didactică Metodologia privind formarea
continuă

- Actualizarea şi dezvoltarea 1. Proiectarea activităţii educaționale - competenţe psiho-pedagogice


competenţelor în domeniul - competenţe profesional-ştiinţifice
psihopedagogic şi metodic; - competenţe info-documentare

2. Conducerea şi monitorizarea - competenţe psiho-pedagogice


procesului educațional

3. Evaluarea activităţilor educaţionale - competenţe pedagogice


- competenţe info-documentare

- Dobândirea unor competenţe 4. Integrarea și utilizarea TIC în educație - competenţe complementare


complementare... , cum ar fi predarea - compentenţe digitale
asistată de calculator… - competenţe info-documentare

- Dobândirea unor competenţe 5. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a - competenţe psiho-pedagogice


complementare... cum ar fi .... consilierea elevilor - competenţe de consiliere
educaţională şi orientarea în carieră,
educaţia adulţilor

- Dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de 6. Managementul clasei/grupei de elevi/copii - competenţe referitoare la managementul clasei
conducere, de îndrumare şi de control;
- Dezvoltarea şi extinderea competenţelor
transversale privind interacţiunea şi
comunicarea cu mediul social şi cu 7. Dezvoltarea instituţională a şcolii şi a - competenţe sociale
mediul pedagogic, asumarea de parteneriatului şcoală-comunitate - competenţe info-documentare
responsabilităţi privind organizarea,
conducerea şi
îmbunătăţirea performanţei strategice
a grupurilor profesionale

- Dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în 8. Managementul carierei şi al dezvoltării personale - competenţe de management al carierei şi al
cariera didactică, prin sistemul de pregătire dezvoltării personale (art.96)
şi obţinere a gradelor didactice

9. Cercetare educațională aplicativă - competenţe profesional-ştiinţifice


- competenţe info-documentare

Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
4. Metodologia definirii standardelor profesionale privind evoluția în cariera didactică

Prezentul document propune un model nou de definire și descriere a standardelor/competențelor profesionale. Au fost utilizate 4 surse de descriere, articulate
coerent într-un format nou:
∙ din Metodologia CNFPA - au fost preluate următoarele idei: unități de competență, elementele unității de competență, condiții de realizare; ∙ din documentele
publicate de Parlamentul European referitor la competențele cheie, s-a valorificat ideea structura competențelor: cunoștințe, abilități atitudini;
∙ din Cadrul European al Calificărilor (EQF) - au fost preluate și puse în valoare ideile sintetizate de conceptele: rezultate ale învățării, cele 8 niveluri de
calificare și abordarea competenței din perspectiva autonomiei și responsabilității.
În mod sistematic, a fost valorificat modelul ACPART, descris în Metodologia CNCIS care este funcțională în România din 2009, cu distincțiile propuse
între competențele profesionale și transversale și cu cei 5 descriptori ai competențelor profesionale, aceste distincții fiind integrate și în Legea educației naționale.

Formatul de analiză și definire a competențelor care alcătuiesc standardele profesionale de evoluție în cariera didactică este prezentat în Tabelul

4: Tabelul 4: Descrierea unității de competență

Titlul unităţii nr ….: Nivelul calificării profesionale:


Nivelul expertizei didactice (grad didactic):

Descrierea unităţii de competenţă

Elemente Competenţe profesionale: descriptori


de
competenţ Cunoştinţe Abilităţi Atitudini
ă
Cunoaştere, înţelegere Aplicare, transfer şi Reflecţie critică şi Creativitate şi Autonomie și
şi utilizare a rezolvare de probleme constructivă inovare responsabilitate
limbajului
specific/Explicare şi
interpretare

.... .... .... .... .... ....

Toate competențele din prezentul document sunt elaborate din perspectiva acestui model.

10

Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
S-a optat pentru modelul CNCIS pentru că:
- a fost anume proiectat și construit pentru programe care vizează calificări sau seturi de competențe care care se dezvoltă prin învățământul superior (universitar și
postuniversitar);
- este deja validat și confirmat oficial prin OMECT nr. 4430 /2009;
- se bucură de recunoaștere europeană; în urma parcurgerii procedurilor europene de autocertificare, Raportul României este publicat pe site-ul www.eric
naric.net.

***

Competențele profesionale ale personalului didactic trebuie puse în serviciul dezvoltării copiilor, a elevilor și a altor beneficiari ai procesului de învățământ.
Elaborarea și, în timp, actualizarea periodică a standardelor profesionale privind evoluția în cariera didactică a fost și trebuie să fie subordonată ideii că
standardele profesionale nu reprezintă doar o problemă tehnică, ci trebuie asociate cu o tabelă de valori a educației.
Tocmai opțiunile valorice ale cadrelor didactice sunt cele care orientează într-o direcție sau alta competențele sale profesionale. Profesorul, oricare ar fi
nivelul de școlaritate în care funcționează, trebuie să respecte principiile şi normele de etică profesională, să promoveze o atitudine responsabilă faţă de activitatea
didactică, să respecte drepturile elevilor, personalitatea și unicitatea acestora în cadrul proceselor de predare, învăţare şi evaluare precum și dreptul părinților în
relația lor cu copilul, sprijinind-o și încurajând-o. Recunoaşterea şi respectul pentru diversitate şi multiculturalitate se corelează cu recunoaşterea şi respectarea
diferenţelor individuale și eliminarea discriminărilor de orice fel și se demonstrează prin comportamente prosociale şi participarea civică.

11
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani

Unitatea de competenţă nr. 1


Titlul unităţii nr. 1: Proiectarea activităţilor educaţionale Nivelul calificării profesionale: 6 - licenţă, 7 - masterat, 8 - doctorat
- Cadrul didactic proiectează conţinuturile pe teme şi subteme şi analizează periodic realizarea obiectivelor şi Nivelul expertizei didactice (grad didactic): Formare continuă
parcurgerea conţinuturilor în vederea creşterii calităţii actului didactic

Descrierea unităţii de competenţă

Elemente de Competenţe profesionale: Descriptori


competenţă Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

Cunoaştere, înţelegere şi Aplicare, transfer şi rezolvare Reflecţie critică şi Creativitate şi inovare Autonomie şi responsabilitate
utilizare a limbajului specific de probleme constructivă
/Explicare şi interpretare

1. Proiectarea Cunoaşte, înţelege şi Identifică nevoile de educare ale Manifestă Creează şi foloseşte Îndeplineşte în mod
nevoilor de educare a utilizează metode de evaluare copiilor din ciclul preşcolar prin obiectivitate în instrumente de cunoaştere responsabil sarcinile
copiilor preşcolari a nevoilor de educare a analiza nivelului achiziţiilor analiza nivelului a experienţei de educare a profesionale, în condiţii
copiilor. anterioare. achizitiilor preşcolarilor. de autonomie.
Identificarea nevoilor Cunoaşte, înţelege şi utilizează Interpretează rezultatele anterioare ale
si a experientei metodele de evaluare a investigării nevoilor de educare ale copiilor.
anterioare de educare nevoilor de educare a copiilor.
a preşcolarilor.
preşcolarilor

1-5 ani

6-10 ani Înţelege şi utilizează metodele Iniţiază, dezvoltă şi aplică tehnici şi Analizează critic şi Iniţiază, dezvoltă şi Îndeplineşte sarcinile
şi tehnicile de cunoaştere şi instrumente de cunoaştere a constructiv asupra aplică proiecte de profesionale, în condiţii de
caracterizare a preşcolarilor. nevoilor de educare a preşcolarilor. instrumentelor de cercetare, autonomie, prin asumarea
Interpretează rezultatele evaluare a nevoilor individuale şi de grup, de responsabilităţi.
investigării nevoilor de educare a de educare a pentru evaluarea nevoilor
preşcolarilor. preşcolarilor. de educare a preşcolarilor.

2. Realizarea Cunoaşte, înţelege, explică Realizează planificările anuale Selectează modelul de Realizează Adaptează planificarea
planificărilor şi interpretează şi semestriale în conformitate proiectare didactica planificările calendaristică la
calendaristice documentele curriculare cu programele şcolare şi a altor ţinând seamă de cele 2 calendaristice prin particularităţile copiilor
din învăţământul corespunzatoare modelului documente curriculare şi legislative. nivelui, şi de tipurile valorificarea personalizată preşcolari.
preşcolar centrat pe de obiective a programelor din
obiective/rezultate/ educaţionale. învăţământul preşcolar.
1-5 ani performanţe.

6-10 ani Cunoaşte , înţelege, explică Realizează planificările Analizează tipurile Selectează modelul Realizează planificări
şi interpretează conceptul de calendaristice în context de proiectare de proiectare calendaristice de calitate ce
proiectare curriculară intra/inter/pluridisciplinar şi didactică în vederea didactică în functie trasează coordonatele unei
corespunzătoare respectând principiile realizării unui de nivelul de dezvoltări complexe a
domeniilor experienţiale. transdisciplinarităţii. curriculum experienţă şi nivelul tuturor copiilor din punct de
diferenţiat, în de dezvoltare vedere intelectual, personal,
funcţie de ritmul de personală a social şi fizic.
dezvoltare al prescolarilor.
copiilor.

12
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
3. Proiectarea Cunoaşte, înţelege, utilizează, Elaborează proiecte de activitate Reflectează critic Proiectează în mod Redactează proiectul de
activităţii explică şi interpretează teoriile stabilind corelaţia dintre şi constructiv creativ şi inovator activitate cu respectarea
despre tipologia competenţelor, obiective, conţinuturi, strategii de asupra secvenţele criteriilor de calitate.
1-5 ani tipologia strategiilor didactice instruire şi metode de evaluare. secvenţelor didactice. didactice asigurând
etc. Proiectează situaţii de învăţare caracterul practic-
Cunoaşterea şi înţelegerea variate şi eficiente ca formă de aplicativ al cunoştinţelor.
metodologiei de elaborare organizare, mod de producere Selectează şi
a proiectelor de activitate. a esenţializează
educării, mod de prelucrare informaţiile incluse în
a informaţiilor şi de proiectul de activitate.
aplicare.
Proiectează sarcini de lucru
variate pentru formarea şi
evaluarea
competenţelor copiilor.
Proiectează situaţii de evaluare
şi instrumente de evaluare.
Structurează logic şi concis
informaţiile ştiinţifice esenţiale.

6-10 ani Cunoaşte, înţelege, utilizează, Realizează corelaţii intra, inter, Stabileşte conexiuni Elaborează situaţii de Aplică tehnici şi strategii
explică şi interpretează şi pluridisciplinare ale concrete între învăţare cu caracter centrate pe copil în
teoriile despre tipologia conţinuturilor Valorifică superior rezultate, aplicativ, raportate la vederea atingerii
activităţilor, tipologia conceptele fundamentale experienţele de studiu exigenţele unui progresului şcolar.
competenţelor, achiziţionate prin cercetarea şi formele de învăţământ aflat în
tipologia strategiilor metodico-ştiinţifică. evaluare. progres, integrat evoluţiei
didactice etc. învăţământului european.
Cunoaşte, înţelege şi
utilizează modele de
proiectare
curriculară.

4. Proiectarea Cunoaşte şi aplică Identifică nevoile copiilor privind Analizează resursele Proiectează activităţi, Elaborează propuneri,
activităţii metodologia adecvată tipurile de activităţi extraşcolare materiale şi umane programe de dezvoltare proiecte şi programe de
activităţii extraşcolare în şi posibilităţile de realizare ale de care dispune educativă extraşcolare cu intervenţie în sprijinul
extraşcolare 1-5 ani funcţie de nevoile acestora. grădiniţa, precum şi impact asupra formării şi copiilor cu cerinţe
preşcolarilor. interesele copiilor. dezvoltării personalităţii educative speciale.
copiilor şi a experienţei
lor de viaţă.

6-10 ani Cunoaşte şi selectează diferite Proiectează programe şi planificări Reflectă asupra Proiectează activităţi, Adaptează proiectele şi
domenii extraşcolare de calendaristice pentru activităţile tematicii şi programe de dezvoltare programele la nevoile
interes solicitate de copii, extraşcolare, corelând domeniile obiectivelor din educativă extraşcolare cu copiilor, valorizând
familie şi comunitate. de interes solicitate de beneficiari calendarul impact asupra formării şi potenţialul creativ al copiilor.
cu resursele locale. activităţii dezvoltării personalităţii
extraşcolare şi le copiilor, a experienţei lor
adaptează la de viaţă şi dezvoltării
nevoile de dezvoltare curriculumului specific.
a preşcolarilor şi a
celorlalţi beneficiari.
13
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
Criterii de performanţă:

1-5 ani
1) Elaborează instrumente privind identificarea nevoilor copiilor.
2) Caracterizează din perspectiva psihopedagogică şi didactică demersurile reclamate de proiectarea didactică la nivel micro, stabilind corelaţiile şi interrelaţiile dintre ele. 3)
Elaborează planificări săptămânale, semestriale şi anuale.
4) Respectă algoritmul proiectării didactice.
5) Colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea îmbunătăţirii proiectării.
6) Manifestă creativitate în procesul proiectării.

6-10 ani
1) Operaţionalizează conceptul de proiectare didactică la mod macro şi micropedagogic.
2) Studiază materialele de specialitate privind proiectarea didactică.
3) Manifestă o conduită metodologică flexibilă şi inovativă în plan profesionale.
4) Elaborează ghiduri metodice şi de bune practici în vederea diseminării experienţei pozitive.
5) Realizează activitatea de cercetare în scopul optimizării activităţii desfăşurate în plan proiectiv-anticipativ şi practic-aplicativ.
6) Elaborează un curriculum personalizat pentru preşcolarii cu cerinţe educative speciale.

Peste 10 ani
1) Consolidarea competenţelor de a selecta secvenţe informative şi acţionale prin raportare la specificul vârstei.
2) Consolidarea competenţei de corelare a diferitelor tipuri de activităţi şi de a le orienta în direcţia realizării scopurilor educative vizate.
3) Preocuparea cadrului didactic pentru asigurarea şi realizarea unui curriculum personalizat pentru copiii cu nevoi speciale.
4) Preocuparea cadrelor didactice de a implementa eficient instrumente ale educaţiei interculturale şi de a utiliza instrumente informative pentru a participa la programele europene. 5)
Consolidarea competenţei de proiectare didactică în manieră disciplinară şi interdisciplinară cu respectarea principiilor transdisciplinarităţii. 6) Proiectarea unor acţiuni metodice în
planificarea săptămânală şi implicarea în procesul de elaborarea a planificării acţiunilor metodice la nivel de instituţie. 7) Valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare în eficientizarea
activităţii didactice.

14
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani

Unitatea de competenţă nr. 2


Titlul unităţii nr. 2: Conducerea şi monitorizarea procesului educaţional Nivelul calificării profesionale: 6 - licenţă, 7 - masterat, 8 - doctorat
Nivelul expertizei didactice (grad didactic): Formare continuă

Descrierea unităţii de competenţă

Elemente de competenţă Competenţe profesionale: Descriptori

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

Cunoaştere, înţelegere şi Aplicare, transfer şi Reflecţie critică şi Creativitate şi Autonomie şi responsabilitate


utilizare a limbajului specific/ rezolvare de probleme constructivă inovare
Explicare şi interpretare

1. Analiza nevoilor de Cunoaşte şi înţelege Asigură acurateţea Manifestă obiectivitate Gestionează şi Realizează sarcinile profesionale ăn
educare ale copiilor concepte, teorii care privesc ştiinţifică a în analiza nivelului utilizează eficient colaborare cu celelalte cadre didactice din
din ciclul preşcolar procesul educaţional în organizării achiziţiilor anterioare şi creativ grădiniţă manifestând disponibilitatea de
învăţământul preşcolar. sistematice a ale copiilor. resursele a folosi experienţa pozitivă a acestora.
1-5 ani conţinuturilor şi Reflectează critic materiale, umane, Participă la activităţi de instuire şi
relevanţa pedagogică asupra concluziilor şi informaţionale ale educare raportate la criterii metodologice
a acestora. ia măsuri pentru procesului şi ştiinţifice actuale.
Respectă orientarea optimizarea instructiv educativ.
metodologică procesului instructiv
predominant centrată educativ.
pe copil.

6-10 ani Cunoaşte, înţelege şi utilizează Planifică activităţile de Organizează în forme variate procesul
metode de evaluare a nevoilor învăţare prin abordarea educaţional antrenând copiii permanent în
de educare şi învăţare a integrată a activitatea educativă.
copiilor, a scopurilor, conţinuturilor,
idealurilor, corelează obiectivele
motivaţiei învăţării. curriculare cu strategiile
Prelucrează rezultatele didactice şi mediul de
investigării copiilor cu prilejul învăţare.
unor evaluări curente, Realizează şi evaluează
sumative, prin intermediul procesul educaţional
activităţilor educative din învatamantul
susţinute. preşcolar.
Investighează şi
soluţionează
problemele specifice
grădiniţei.
15
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
2. Organizarea şi Înţelege conţinutul ştiinţific Asigură adecvarea Organizează și conduce Organizează și Asigură un conţinut ştiinţific
conducerea al disciplinelor prevăzute în conţinuturilor şi a în mod constructiv conduce creativ adecvat vârstei preşcolarilor.
activităţilor de curriculumul pentru strategiilor de instruire activitățile de instruire. activitățile de Recunoaşte şi respectă diversitatea
instruire (sarcini, preşcolari. Utilizează corect la particularităţile instruire. şi multiculturalitatea.
conţinut, metode, limbajul individuale ale copiilor
etape) ştiinţific. şi la caracteristicile de
1-5 ani Cunoaşte rolul şi metodologia grup ale prescolarilor.
activităţilor pentru Accesibilizează la
disciplinele opţionale. nivelul grupei
Cunoaşte politicile ce conţinuturile
vizează sistemul de educaţie programei.
în Organizează mediul
învăţământul preşcolar- de educare pentru a
politica resurselor umane, răspunde cerinţelor
politica de vârstă, de grup şi
curriculară, politica individuale ale copiilor.
programelor de educaţie
permanentă.

6-10 ani Concepe experienţe de Utilizează strategii Organizează și conduce Organizează și Realizează sarcinile profesionale în mod
învăţare care iau în adecvate cerinţelor, construciv activitățile conduce creativ autonom.
considerare nevoilor de instruire, asigurând activitățile de Asigură un conţinut adecvat
conceptele, teoriile şi preşcolarilor. optimizarea continuă instruire, identifică vârstei preşcolare.
principiile specifice Oragnizează a instruirii în acord soluții de optimizare
învăţământului procesul educaţional cu a instruirii în acord
preşcolar. Identifică soluţii în mod vârsta preşcolară. cu vârsta preşcolară.
în optimizarea procesului corespunzător
educaţional. vârstei preşcolare.

3. Evaluarea şi Utilizează tehnici şi Realizează corelaţii Reflectează critic şi Organizează creativ Gestionează actul decizional prin
monitorizarea instrumente de evaluare intra, inter şi constructiv asupra situaţiile de evaluare asumarea răspunderii sau
procesului de instruire specifice procesului pluridisciplinare a aplicării instumentelor de proiectate pornind de delegarea responsabilităţilor.
educaţional (observarea conţinuturilor. evaluare şi asupra la diverse modele.
1-5 ani copilului şi înregistrarea Interrelaţionează situaţiilor de evaluare
datelor privind progresele domeniile de învăţare organizate în contexte
înregistrate de copil, utilizarea şi cunoştinţele diferite.
portofoliului individual al interdisciplinare.
copilului, Consiliază alţi
feedback-ul pozitiv, utilizarea profesori în aplicarea
mai multor surse de informaţii instrumentelor de
şi contexte pentru aprecierea evaluare.
performanţelor copilului. Respectă orientarea
metodologică
predominant centrată
pe copil.

16
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
6-10 ani Utilizează tehnici de Realizează corelaţii Reflectează critic şi Aplică creativ şi Motivează deciziile pedagogice în baza
evaluare specifice intra, inter şi constructiv asupra inovator reflecţiei asupra activităţii zilnice şi a
învăţământului pluridisciplinare a consilierii altor profesori instrumente de rezultatelor obţinute cu preşcolarii.
preşcolar. conţinuturilor. în aplicarea evaluare în
Experimentează noi idei şi Consiliază alţi instrumentelor de contexte noi.
practici inspirate din profesori în aplicarea evaluare în situaţii noi
materialele de specialitate. instrumentelor de pentru a iniţia schimbări.
evaluare în situaţii noi.

Criterii de performanţă:

1-5 ani
1) Cunoaşte şi monitorizează întregul proces educaţional la preşcolari.
2) Identifică nevoile de învăţare ale copiilor.
3) Planifică şi desfăşoară activităţi instructiv-educative în funcţie de obiectivele şi specificul fiecărei discipline din curriculum pentru preşcolari. 4)
Gestioneaza eficient resursele materiale, umane, informationale si de timp in cadrul procesului educational.
5) Explică în mod clar şi coerent concepte, teorii, relaţii specifice ciclului preşcolar.
6) Concepe experienţe de învăţare care iau în considerare conceptele, teoriile şi principiile specifice învăţământului preşcolar.
7) Implementează experienţele de învăţare şi educare ale preşcolarilor.
8) Evaluează şi monitorizează strategii de predare model folosite pentru a aborda nevoile specifice prescolarilor.

6-10 ani
1) Valorifică experienţa acumulată în ceea ce priveşte conducerea şi monitorizarea procesului educaţional în învăţământul preşcolar;
2) Utilizează şi dezvoltă relaţii de natură educaţională în scopul optimizarii procesului instructiv;
3) Utilizează în mod eficient metode de comunicare la nivelul grădiniţei, în relaţiile cu colegii şi în relaţiile cu părinţii.
4) Gestionează întregul proces de instruire şi educare respectând orientările metodologice predominant centrate pe copil ;
5) Manifestă creativitate în procesul educaţional privind organizarea- monitorizarea şi evaluarea;
6) Adaptează flexibil procesul de instruire în funcţie de dinamica situaţiei educaţionale şi de noutăţile din domeniul preşcolar;
7) Identifică soluţii în organizarea şi desfăşurarea procesului educativ manifestând interes pentru schimbare.

Peste 10 ani
1) Implementează experienţele de învăţare şi educare dobândite prin cursuri de perfecţionare în processul instructiv-educativ;
2) Implică părinţii în activităţile de educare ale copiilor şi în activităţile extracurriculare;
3) Evalueaza critic si constructiv intregul proces instructiv-educativ;
4) Crează un mediu educaţional adecvat, folosind material intuitiv care inspiră, provoacă şi dezvoltă copiilor o gândire logică şi creatoare;
5) Adaptează flexibil procesul de instruire în funcţie de dinamica situaţiei educaţionale şi de noutăţile din domeniul preşcolar;
6) Manifestă creativitate în procesul educaţional privind organizarea- monitorizarea şi evaluarea;
7) Identifică soluţii în organizarea şi desfăşurarea procesului educativ manifestând interes pentru schimbare.

17
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani

Unitatea de competenţă nr. 3


Titlul unităţii nr. 3: Evaluarea activităţilor educaţionale Nivelul calificării profesionale: 6 - licenţă, 7 - masterat, 8 - doctorat
- Cadrul didactic evaluează corect performanţele copiilor şi aduce ameliorări procesului în funcţie de Nivelul expertizei didactice (grad didactic): Formare continuă
rezultatele evaluărilor

Descrierea unităţii de competenţă

Elemente de competenţă Competenţe profesionale: Descriptori

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

Cunoaştere, înţelegere Aplicare, transfer Reflecţie critică şi Creativitate şi Autonomie şi


şi utilizare a limbajului şi rezolvare de probleme constructivă inovare responsabilitate
specific /Explicare şi
interpretare

1. Elaborarea probelor Cunoaşte funcţiile Elaborează instrumentele specifice Realizează analize Diversifică Ia decizii în legătură cu
de evaluare cu diferite evaluării, metodele de de evaluare pornind de la obiectivele ale calităţii sarcinile didactice instrucţiunile folosite în
funcţii (diagnoză, evaluare şi programei, la formularea sarcinii instrumentelor şi din aceste evaluare şi cu
progres, instrumentele specifice didactice. Elaborează descriptori de aduce schimbările instrumente, să obiectivele urmărite.
certificare, selecţie) pentru evaluarea în performanţă pentru aprecierea necesare. devină atractive
învăţământul preşcolar. rezultatelor. pentru copii.
1-5 ani

6-10 ani Cunoaşte funcţiile Elaborează instrumente de Face analize Se preocupă de Elaborează cu
evaluării, metodele de evaluare specifice învăţământului periodice a calităţii diversificarea siguranţă şi
evaluare şi preşcolar. Stabileşte sarcinile instrumentelor de sarcinilor didactice responsabilitate
instrumentele specifice didactice în relaţiile cu obiectivele evaluare şi a în funcţie de instrumente de
pentru evaluarea în programei. Elaborează descriptori criteriilor de selecţie particularităţile evaluare a copiilor şi
învăţământul preşcolar. de a copiilor. criteriile de selecţie a
performanţă. Elaborează criterii mijloacelor de învăţare. mijloacelor de
pedagogice de selecţie a învăţare.
mijloacelor de învăţare folosite la
grupă.

2. Aplicarea probelor Cunoaşte contextele Aplică probele de evaluare cu Compară rezultatele Găseşte forme Aplică instrumentele
de evaluare, analiza şi educaţionale în care se respectarea specificului obţinute la evaluare variate de aplicare a de evaluare.
interpretarea aplică instrumentele de învăţământului preşcolar şi a cu cele anterioare instrumentelor. Stabileşte măsuri de
rezultatelor şi stabilirea evaluare. particularităţilor copiilor). pentru a stabili Realizează o ameliorare a procesului.
măsurilor Urmăreşte gradul de realizare al progresul atmosferă
ameliorative fiecărui obiectiv după descriptorii copiilor. prietenoasă.
de performanţă.
1-5 ani

6-10 ani Cunoaşte contextele Aplică instrumentele de evaluare Face studii cu privire Găseşte forme Aplică în mod
educaţionale în care se parcurgând toate etapele specifice la dinamica atractive de aplicare responsabil
aplică probele de evaluare, învăţământului preşcolar. Analizează rezultatelor copiilor. a instrumentelor de instrumentele de
interpretează corect rezultatele în baza descriptorilor de Găseşte cauze care au evaluare. evaluare la grupa
rezultatele şi găseşte performanţă. Reorganizează dus la proprie. Stabileşte
variante de reorganizare a procesul educaţional în funcţie de nerealizări şi măsuri de ameliorare
procesului. rezultatele evaluărilor. acţionează asupra lor. a procesului.
18
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
3. Utilizarea unor Înţelege importanţa Foloseşte instrumente de Analizează periodic Caută variante de Elaborează propriile
instrumente de folosirii acestor consemnare a rezultatelor copiilor. calitatea instrumente şi instrumente în urma
consemnare a rezultatelor instrumente şi a Urmăreşte evoluţia rezultatelor. instrumentelor de alege pe cele care studierii celor folosite
la evaluare şi de realizării dinamicii consemnare a răspund propriilor de ceilalţi profesori.
înregistrare a dinamicii performanţelor pentru rezultatelor şi exigenţe.
performanţelor copiilor obţinerea de rezultate măsura în care ele
superioare. oferă
1-5 ani informaţii dorite.

6-10 ani Stăpâneşte tehnica Elaborează şi foloseşte Realizează Găseşte forme Elaborează şi foloseşte
elaborării instrumentelor instrumente de consemnare a periodic analize mai eficiente de propriile instrumente
de rezultatelor. privind înregistrare a de înregistrare a
consemnare a Face analize comparative şi instrumentele de rezultatelor. rezultatelor.
rezultatelor. Ştie să stabileşte nivelul de realizare a consemnare a
realizeze analiza obiectivelor. rezultatelor şi aduce
comparative a rezultatelor. modificările
necesare.
Realizează studii
pentru depistarea
cauzelor
nerealizării unor
obiective.

4. Optimizarea Stăpâneşte variante de Organizează procesul Face analize Manifestă Ia decizii în mod
procesului educaţional organizare a procesului şi educaţional potrivit experienţei comparative asupra creativitate în autonom pentru
în raport cu rezultatele le foloseşte în relaţie cu copiilor şi nivelului de realizare organizarea optimizarea procesului.
copiilor rezultatele copiilor. realizării obiectivelor. a obiectivelor procesului şi în
Se ocupă de optimizarea prevăzute de antrenarea copiilor
1-5 ani procesului educaţional. programă. în activitatea
didactică.

6-10 ani Stăpâneşte variante de Conduce cu siguranţă procesul Iniţiază studii pentru a Găseşte variante Conduce procesul
organizare a procesului şi de educaţie. Manifestă interes descoperi cauze care de optimizare a cu siguranţă, aduce
le foloseşte în relaţie cu pentru antrenarea copiilor în determină nerealizări procesului încât schimbări acestuia
rezultatele copiilor. proces, în special a celor care nu în optimizarea să corespundă în în funcţie de
au realizat anumite obiective. procesului. mai mare angajarea
măsură copiilor în procesul
particularităţilor educaţional.
copiilor din grupă.
Criterii de performanţă:

1-5 ani
1) Elaborează instrumente de evaluare în raport cu obiectivele stabilite.
2) Aplică instrumente de evaluare specifice învăţământului preşcolar.
3) Comunică, în mod mobilizator, copiilor rezultatele evaluărilor.
4) Comunică, în mod confidenţial, părinţilor rezultatele copiilor.
5) Foloseşte instrumente de consemnare a rezultatelor.
6) Se preocupă de optimizarea procesului educaţional.
7) Foloseşte criterii pedagogice în selecţia mijloacelor de învăţământ.
8) Manifestă creativitate în organizarea procesului evaluării.

19
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
9) Colaborează cu profesorii pentru perfecţionarea evaluării.
10) Studiază materialele de specialitate şi experienţe pozitive.

6-10 ani
1) Elaborează instrumente de evaluare specifice învăţământului preşcolar.
2) Integrează instrumentele de evaluare în procesul educaţional.
3) Aduce schimbări procesului în funcţie de rezultatele evaluărilor.
4) Elaborează instrumente de consemnare a rezultatelor.
5) Realizează studii cu privire la dinamica rezultatelor copiilor.
6) Elaborează şi foloseşte criterii de selecţie a mijloacelor de învăţare.
7) Are format un sistem eficient de informare şi documentare.
8) Face cunoscute propriile cercetări şi experimente susţinute cu argumente ştiinţifice.

Peste 10 ani
1) Consolidarea competenţelor obţinute prin cursurile anterioare şi valorificarea lor în procesul educaţional.
2) Interesul manifestat de cadrul didactic pentru informarea cu privire la noutăţile din domeniu şi atitudinea lui faţă de aceste noutăţi.
3) Preocuparea cadrului didactic pentru consolidarea unei culturi evaluative.
4) Elaborarea şi folosirea studiilor realizate de el asupra sistemului propriu de evaluare şi schimbările produse.
5) Raportarea permanentă a sistemului propriu de evaluare la sistemul evaluărilor internaţionale.
6) Continuarea preocupărilor pentru evaluarea abilităţilor de abordare integrată (intra-, inter-, multi-, şi transdisciplinară) a cunoştinţelor însuşite. 7)
Folosirea instrumentelor de evaluare cu care se măsoară cele 4 elemente ale competenţei: cunoştinţe, abilităţi, valori, atitudini.
8) Organizarea procesului de evaluare în aşa fel încât să nu producă stres şi să devină un mijloc al copiilor de măsurare a propriilor rezultate.

20
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani

Unitatea de competenţă nr. 4


Titlul unităţii nr. 4: Integrarea şi utilizarea TIC în educaţie Nivelul calificării profesionale: 6 - licenţă, 7 -
- Profesorul pentru învățământul preșcolar utilizează TIC atât pentru realizarea activităţilor didactice și educative, cât și pentru masterat, 8 - doctorat
dezvoltarea sa personală și profesională Nivelul expertizei didactice (grad didactic):
Formare continuă

Descrierea unităţii de competenţă

Elemente de Competenţe profesionale: Descriptori


competenţă
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

Cunoaştere, înţelegere şi utilizare a Aplicare, transfer Reflecţie critică şi Creativitate şi inovare Autonomie şi responsabilitate
limbajului specific /Explicare şi şi rezolvare de probleme constructivă
interpretare

1. Proiectează Cunoaște diversitatea Transferă experiențe Analizează secvenţele Creează experienţe de Ia decizii privitoare la
experienţe de terminologiei specifice utilizării de învățare care din curriculum care învăţare care presupun proiectarea utilizării resurselor
învăţare care resurselor TIC și explică implică pot fi abordate cu utilizarea TIC. TIC în cadrul unor activități de
presupun modalitățile de proiectare a utilizarea TIC, de la un utilizarea TIC, ţinând învățare.
utilizarea interacţiunii dintre preșcolar și domeniu experențial la cont de dotările
resurselor TIC computer. altul în proiecte didactice. instituţiei.

2. Selectează Utilizează terminologia specifică Integrează în activitățile Urmărește efectele Integrează în Selectează cu responsabilitate
echipamente si diferitelor tipuri de soft pentru a didactice elementele integrării unor activitățile didactice echipamentele necesare
resurse software explica modalitățile de selectare și TIC disponibile. elemente TIC în specifice unui desfăşurării activităţilor didactice.
specifice TIC pentru utilizare a acestora în activităţile activitățile domeniu experențial,
a fi utilizate în de învăţare. didactice. elementele TIC
procesul educațional disponibile pentru alte
domenii
experențiale.

3. Utilizează resurse Descrie utilizarea TIC cu ajutorul Utilizează elementele Analizează critic Utilizează cu eficacitate Utilizează elementele de TIC
specifice TIC terminologiei specifice, înțelege de TIC ţinând seama avantajele şi posibilităţile TIC pentru având consideraţie faţă de
pentru facilitarea informaţia şi o interpretează pentru de limitele utilizării diferitele aspecte ale preșcolari şi dovedind spirit
procesului de a rezolva probleme. particularităţile de TIC în activităţii intelectuale şi practic.
învăţare vârstă ale susţinerea activităților profesionale.
preșcolarilor. de învățare.

4. Adaptează şi Utilizează în diferite contexte Acționează constant pentru Utilizează cu Utilizează tehnici, Optimizează continuu
optimizează educaționale limbajul specific implementarea TIC în eficacitate TIC pentru instrumente şi resurse pentru curriculumul pentru integrarea
curriculum-ul şcolar integrării TIC în activităţile de activitățile didactice în a cerceta, interpreta şi crearea de reţele pentru TIC în
prin integrarea TIC învăţare, sintetizează și explică concordanță cu comunica informaţiile monitorizarea preșcolarilor concordanţă cu dotarea instituției
în activităţile de deciziile privind secvențele de deprinderile preșcolarilor şi pentru a rezolva de la distanţă. cu echipamentele corespunzătoare.
învăţare învățare desfășurate cu suport TIC. de a utiliza aceste probleme.
echipamente și softuri.

21
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
5. Evaluează Utilizează continuu terminologia și Evaluează continuu Evaluează potenţialul Utilizează tehnici, Apreciază eficienţa fiecărei
eficacitatea limbajul specific evaluării implementarea unor didactic al uneltelor instrumente şi resurse pentru activități și formulează propuneri
utilizării eficacității utilizării unor resurse proiecte de activități de informatice şi a crearea de reţele pentru de optimizare a acesteia în ceea ce
resurselor TIC în TIC și învățare cu ajutorul TIC și reţelelor, în relaţie cu monitorizarea și evaluarea priveşte dotarea cu noi echipamente
procesul instructiv interpretează informațiile obținute în eficacitatea acestora. dezvoltarea eficienței utilizării resurselor pentru viitoarele activităţi din
urma activităților de evaluare a preșcolarilor. TIC în procesul instructiv. procesul instructiv.
eficacității resurselor TIC utilizate
în procesul educativ.

Criterii de performanţă:
1) Proiectează activități de învăţare la diferite domenii experențiale, care implică utilizarea TIC.
2) Desfășoară secvenţe de învăţare care cer utilizarea, adaptarea sau dezvoltarea unor resurse specifice TIC.
3) Evaluează potenţialul didactic al TIC.
4) Utilizează materiale şi instrumente didactice pentru a le îmbina cu utilizarea TIC.
5) Manifestă creativitate în procesul proiectării și utilizării TIC în activitățile didactice.
6) Analizează critic avantajele şi limitele TIC ca susţinere a învăţării.
7) Creează situații de învățare care se derulează cu suport TIC.
8) Integrează elementele de TIC în activitățile de formare continuă la care participă.
9) Accesează diverse surse de informare privind selectarea și utilizarea TIC, în scopul dezvoltării profesionale.

22
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani

Unitatea de competenţă nr. 5


Titlul unităţii nr 5: Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor Nivelul calificării profesionale: 6-licenţă, 7- masterat; 8- doctorat.
Nivelul expertizei didactice (grad didactic): Formare continuă

Descrierea unităţii de competenţă

Elemente de competenţă Competenţe profesionale: descriptori

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

Cunoaştere, înţelegere Aplicare, transfer şi Reflecţie critică şi Creativitate şi inovare Autonomie şi


şi utilizare a rezolvare de probleme constructivă responsabilitate
limbajului
specific /Explicare şi
interpretare

1. Utilizarea unor modele, Cunoaşte particularităţile Organizează procesul Reflectează asupra Identifică situaţiile în Foloseşte anumite
metode, tehnici adecvate de de vârstă şi individuale ale de educaţie în funcţie posibilităţilor de aplicare care pot fi aplicate metode şi tehnici de
cunoaştere, consiliere şi tratare copiilor preşcolari. de a unor metode de anumite metode şi cunoaştere şi
diferenţiată a copiilor particularităţile de vârstă cunoaştere şi consiliere a tehnici de consiliere a
preşcolari– de ex.: pentru copiii şi de manifestare a copilului în diferite cunoaştere şi consiliere preşcolarului sub
cu dificultăţi de învăţare, a celor copiilor preşcolari. situaţii educaţionale. a preşcolarilor. atenta supervizare a
cu cerinţe educative speciale, a unui cadru didactic
celor cu experienţă.
supradotaţi etc

1 – 5 ani

6 -10 ani Cunoaşte, înţelege, Aplică diferite modele, Adoptă o conduită Combină diferite Hotărăşte în mod
explică/argumentează metode, tehnici de reflexivă asupra metode de cunoaştere a responsabil asupra
diferite modele, metode, consiliere şi tratare consecinţelor copiilor preşcolari. metodelor pe care
tehnici de consiliere şi diferenţiată a aplicării diferitelor le aplică pentru
tratare diferenţiată a copiilor preşcolari în situaţii modele, metode, tehnici de cunoaşterea şi
copiilor bine definite. consiliere şi tratare consilierea
preşcolari. diferenţiată a copiilor preşcolarilor.
preşcolari.

2. Valorificarea datelor Cunoaşte modele, Foloseşte informaţiile Analizează situaţiile în Identifică unele Foloseşte cu
(informaţiilor) obţinute prin metode, tehnici de culese cu ajutorul diferitelor care pot fi aplicate modalităţi de folosire precauţie unele
aplicarea de modele, sintetizare a modele, tehnici şi informaţiile culese despre a informaţiilor culese dintre
metode, tehnici şi informaţiilor culese instrumente de cunoaştere şi copiii despre copiii preşcolari informaţiile culese
instrumente de despre copiii preşcolari. intervenţie asupra copiilor preşcolari prin aplicarea în situaţii educative despre copiii
cunoaştere şi de preşcolari prin aplicarea lor diferitelor modele, tehnici concrete. preşcolari cu ajutorul
intervenţie asupra în situaţii bine definite. şi instrumente. diferitelor metode,
preşcolarilor tehnici şi
instrumente.
1 -5 ani

23
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
6 – 10 ani Operează cu diferite Foloseşte informaţiile Reflectează în Utlizează criterii noi Foloseşte în mod
modele, metode, tehnici de culese cu ajutorul diferitelor manieră critică pentru prelucrarea responsabil
sintetizare a informaţiilor modele, tehnici şi asupra utilităţii informaţiilor culese informaţiile culese cu
culese despre copiii instrumente de cunoaştere a informaţiilor culese prin prin aplicarea ajutorul
preşcolari. copiilor preşcolari pentru a aplicarea diferitelor diferitelor diferitelor metode
interveni în situaţii puţin modele, tehnici şi modele, tehnici şi şi tehnici pentru
definite. instrumente de cunoaştere instrumente standard de consilierea şi tratarea
şi de intervenţie asupra cunoaştere şi intervenţie diferenţiată a copiilor
copiilor preşcolari. asupra copiilor cu probleme
preşcolari. complexe.

3. Planificarea cunoaşterii, Cunoaşte modalităţi concrete Planifică activităţile Analizează din diverse Identifică situaţii Foloseşte unele
consilierii şi a tratării de planificare a consilierii şi de consiliere şi tratare perspective documentele educative care pot fi modele pentru
diferenţiate a elevilor - tratării diferenţiate a copiilor diferenţiată a copiilor de planificare a activităţilor integrate în procesul de realizarea
formularea preşcolari. preşcolari potrivit de consiliere şi tratare planificare a planificării
scopurilor, planificarea particularităţilor acestora diferenţiată a copiilor activităţilor de activităţilor de
conţinutului activităţilor, şi în conformitate cu preşcolari. consiliere şi tratare consiliere şi tratare
evaluarea rezultatelor particularităţile grupei diferenţiată a copiilor diferenţiată a
intervenţiilor de preşcolari. preşcolari. preşcolarilor.

1 – 5 ani
6 -10 ani Explică şi interpretează Revizuieşte planificarea Compară şi interpretează Planifică şi re-planifică Decide în mod
diferite modalităţi concrete activităţilor de consiliere şi în manieră constructivă în manieră personală responsabil asupra
de planificare a consilierii şi tratare diferenţiată a documentele de planificare activităţile de consiliere modalităţilor de
tratării diferenţiate a copiilor copiilor preşcolari în a activităţilor de şi tratare diferenţiată a planificare a
preşcolari. funcţie de cunoaştere, consiliere şi preşcolarilor. activităţilor de
natura problemelor tratare consiliere şi tratare
identificate. diferenţiată a copiilor diferenţiată a
preşcolari. copiilor preşcolari.

4. Evaluarea efectelor Cunoaşte modalităţi concrete Evaluează efectele Analizează efectele Foloseşte unele Preia de la colegii
activităţilor de cunoaştere, de evaluare a efectelor propriilor acţiuni de activităţilor de consiliere metode empirice de cu experienţă
consiliere, tratare diferenţiată activităţilor de consiliere şi consiliere şi şi tratare diferenţiată a evaluare a efectelor unele
a elevilor, în scopul tratare diferenţiată a tratare diferenţiată a copiilor preşcolari. activităţilor modele de evaluare a
îmbunătăţirii acesteia copiilor preşcolari. copiilor preşcolari. proprii de consiliere efectelor activităţilor
şi tratare diferenţiată de consiliere şi tratare
1 – 5 ani a diferenţiată a
copiilor preşcolari. copiilor preşcolari.

6 – 10 ani Cunoaşte şi explică Optimizează continuu Reflectează în Compară diferite Acţionează în mod
modalităţi concrete de activităţile de consiliere manieră critică instrumente de evaluare responsabil pentru
evaluare a efectelor şi tratare diferenţiată a asupra efectelor a efectelor activităţilor evaluarea efectelor
activităţilor de consiliere şi copiilor preşcolari prin propriilor activităţi de de consiliere şi tratare activităţilor de
tratare diferenţiată a evaluarea efectelor acestora. consiliere şi tratarea diferenţiată a copiilor consiliere şi tratare
copiilor preşcolari. diferenţiată a copiilor preşcolari. diferenţiată a
preşcolari. copiilor preşcolari.

24
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
5. Aplicarea de strategii Cunoaşte strategii de Aplică unele strategii de Reflectează asupra Identifică situaţii în care Foloseşte diferite
adecvate de consiliere a familiei, consiliere a familiei în consiliere a părinţilor în diferitelor strategii de este necesar să strategii de consiliere
în probleme specifice probleme specifice consiliere a familiei consilieze familia în a părinţilor pe baza
probleme specifice activităţilor educaţiei preşcolarilor. educaţiei preşcolarilor. în probleme specifice probleme modelelor oferite de
cu preşcolarii educaţiei preşcolarilor. specifice educaţiei colegii cu
preşcolarilor. experienţă
1 - 5 ani profesională
avansată.

6 – 10 ani Cunoaşte, Rezolvă diferite probleme Analizează critic Combină diferite Foloseşte în mod
explică/argumentează de consiliere a familiei prin diferite strategii de strategii de consiliere a autonom şi
modalităţile de intervenţie în adaptarea strategiilor consiliere a familiei în familiei în probleme responsabil diferite
consilierea familiei în utilizate în funcţie de probleme specifice strategii de
probleme specifice cazuistica identificată. specifice educaţiei educaţiei preşcolarilor. consiliere a
educaţiei preşcolarilor. preşcolarilor. familiei, pentru
ameliorarea
problemelor cu care
se confruntă
preşcolarii.

6. Gestionarea proceselor de Cunoaşte strategii de Acordă sprijin Reflectează asupra Identifică situaţii în Foloseşte diferite
integrare a copilului preşcolar în facilitare a procesului de individualizat copiilor care strategiilor de facilitare a care este necesar să modele standard
grădiniţă, de relaţionare în integrare a copilului se integrează în mediul procesului de integrare a intervină pentru de intervenţie
cadrul grupei de preşcolari, de preşcolar în mediul grădiniţei şi în grupa de copilului preşcolar în facilitarea pentru
pregătire a coopilului pentru organizaţional al grădiniţei. preşcolari. mediul organizaţional procesului de integrare facilitarea procesului
debutul şcolar al grădiniţei şi în a copilului preşcolar în de integrare a
grupa de preşcolari. mediul organizaţional copilului mic în
1 - 5 ani al grădiniţei şi în grupa grădiniţă şi în grupa
de preşcolari. de preşcolari.

6 – 10 ani Cunoaşte strategii de Intervine pentru Compară diferite Optimizează strategiile Experimentează noi
facilitare a procesului de stabilirea de relaţii modalităţi de gestionare a de integrare a copilului strategii de facilitare a
integrare a copilului pozitive între proceselor de integrare a preşcolar în grădiniţă şi procesului de integrare
preşcolar în grădiniţă şi în membrii grupei de copilului preşcolar în în grupa de preşcolari a copilului preşcolar în
grupa de preşcolari, precum preşcolari. grădiniţă, în grupa de în funcţie de rezultatele grădiniţă şi în grupa
şi de pregătire a debutului preşcolari, ca şi de obţinute. de preşcolari.
şcolar. pregătire a debutului
şcolar.

7. Completarea şi/ sau Cunoaşte metodologia Foloseşte informaţiile Reflectează asupra Analizează informaţiile Foloseşte diferite
participarea la de completare a fişei teoretice deţinute privind modului de completare a pe care le consemnează modele de fise
completarea fişelor psiho- psihopedagogice a modul de completare a fişei fişei în fişa psihopedagogică psihoindividuale în
pedagogice ale preşcolarului. psihopedagogice a psihopedagogice. a copilului preşcolar. care consemnează
preşcolarilor preşcolarului. informaţii despre
copiii preşcolari.
1 – 5 ani

6 – 10 ani Explică/argumentează Aplică metodologia de Analizează critic Corelează în mod Completează fişa
conţinuturile şi completare a fişei modalităţile concrete, inedit informaţiile pe psihopedagogică a
metodologia de psihopedagogice a existente în uz, de care le consemnează preşcolarului cu
completare a fişei preşcolarului, prin completare a fişei în fişa recomandări, pe care
psihopedagogice a respectarea normelor psihopedagogice a psihopedagogică a şi le asumă în mod
preşcolarului. ştiinţifice. preşcolarului. preşcolarului. responsabil.

25
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
Criterii de performanţă:

1-5 ani
1) Cunoaşte caracteristicile dezvoltării psihofizice a copilului preşcolar.
2) Utilizează metode standard de cunoaştere psihologică a copilului preşcolar.
3) Aplică strategii de consiliere şi tratare diferenţiată adaptate nevoilor preşcolarilor.
4) Completează fişa psihopedagogică pe baza modelelor oferite de cadrele didactice mai experimentate.
5) Sprijină părinţii copilului preşcolar pentru rezolvarea unor probleme de învăţare sau emoţionale.

6-10 ani
1) Analizează critic diferite metode şi tehnici de culegere a informaţiilor despre preşcolar.
2) Aplică în mod responsabil strategii noi de consiliere şi tratare diferenţiată a preşcolarilor.
3) Compară diferite metode de cunoaştere a dezvoltării psihofizice a copilului preşcolar.
4) Îşi asumă responsabilitatea pentru rezultatele aplicării diferitelor metode de consiliere şi tratare diferenţiată a preşcolarului.
5) Prelucrează în mod responsabil informaţiile culese despre preşcolari pentru a oferi părinţilor recomandări privind îmbunătăţirea procesului de integrare a preşcolarului în mediul grădiniţei.
6) Prelucrează şi valorifică informaţiile sintetizate în fişa psihopedagogică în manieră inovativă.

Peste 10 ani
1) Aplicarea de metode de cunoaştere a copiilor pentru identificarea copiilor cu CES.
2) Aplicarea de metode de cunoaştere a copiilor pentru identificarea copiilor supradotaţi.
3) Elaborarea unor planuri de intervenţie personalizată adaptate copiilor cu CES şi a celor supradotaţi.
4) Actualizarea, îmbogăţirea, diversificarea instrumentarului psihopedagogic în domeniul consilierii şi tratării diferenţiate a preşcolarilor.
5) Soluţionarea unor probleme majore cu care se confruntă preşcolarii: dificultăți de învățare, probleme emoționale, de adaptare, probleme în familie etc.

26
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani

Unitatea de competenţă nr. 6


Titlul unităţii: 6. Managementul clasei/grupei de elevi/copii Nivelul calificării profesionale: 6 - licenţă,
- Cadrul didactic este preocupat de pregătirea copiilor/elevilor pentru abordarea cu succes a procesului educaţional/de învăţare 7 - masterat, 8 - doctorat
Nivelul expertizei didactice (grad
didactic): Formare continuă

Descrierea unităţii de competenţă

Elemente de competenţă Competenţe profesionale: Descriptori

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

Cunoaştere, înţelegere şi Aplicare, transfer Reflecţie critică şi Creativitate şi inovare Autonomie şi responsabilitate
utilizare a limbajului specific şi rezolvare de probleme constructivă
/Explicare şi interpretare

1. Organizarea Cunoaşte diferite forme de Organizează sala de Analizează periodic Manifestă creativitate în Întreprinde măsuri pentru
ambientului sălii de grupă organizare a sălii de grupă în grupă pentru a asigura relaţia dintre amenajarea spaţiului pentru amenajarea spaţiului grupei
pentru a raport cu cerinţele activităţilor desfăşurarea activităţii organizarea sălii şi a deveni cât mai atractiv. şi pentru schimbarea lui de
corespunde activităţilor educaţionale educaţionale în participarea câte ori este nevoie.
educative condiţii normale. Are copiilor la procesul
grijă de securitatea educaţional şi
1-5 ani copiilor, de asigurare aduce schimbările
a unui spaţiu necesare.
primitor.

6-10 ani Are cunoştinţe din domeniul Organizează mediul Analizează Aduce schimbări periodice Ia hotărâri personale în
ergonomiei şi stăpâneşte educaţional pentru a periodic relaţiile ambientului sălii de grupă organizarea ambientului
limbajul specific corespunde cerinţelor dintre pentru a deveni mai sălii de grupă.
Explică părinţilor şi copiilor ce procesului de educaţie. organizarea sălii atractiv.
se urmăreşte prin organizarea Asigură copiilor de grupă şi
grupei. confortul necesar, obiectivele
securitatea lor şi un activităţilor
mediu prietenos. educaţionale.

2. Proiectarea activităţii Are cunoştinţe referitoare la Asigură legătură Reflectează asupra Găseşte variante de Stabileşte în mod autonom
grupe şi organizarea copiilor proiectare, organizare şi între organizarea gradului de socializare proiectare şi organizare a acţiuni de socializare a
în vederea favorizării socializare. Stăpâneşte limbajul grupei şi a copiilor şi asupra grupei pentru stimularea copiilor în cadrul grupei şi în
educaţiei şi socializării lor specific. sarcinile educative. relaţiei dintre procesului şi socializarea afara ei.
Proiectează activităţi organizare şi copiilor.
1-5 ani care sprijină procesul rezultatele copiilor.
educaţional.

6-10 ani Are informaţii despre proiectarea Organizează grupa de Face studii cu privire Găseşte soluţii noi în Îşi asumă responsabilitatea
activităţii şi organizarea grupei, copii şi asigură condiţiile la relaţia dintre organizarea grupei pentru în organizarea grupei şi a
precum şi în legătură cu modul în necesare pentru buna proiectare, organizare a obţine rezultate mai procesului.
care acestea influenţează desfăşurare a procesului. şi procesul bune.
procesul de educare. Se preocupă de educaţional.
socializarea copiilor în
cadrul grupei şi al
grădiniţei.

27
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
3. Luarea deciziilor specifice Cunoaşte etapele de elaborare Ia decizii parcurgând Analizează critic Manifestă creativitate Manifestă siguranţă în
managementului grupei în şi implementare a deciziilor etapele necesare. efectele deciziilor în elaborarea deciziilor luarea deciziilor şi
funcţie de normele explicite Interpretează corect Elaborează normele luate şi ale normelor şi a normelor grupei. urmărirea
şi implicite normele implicite şi explicite şi studiază pe stabilite. Adaptează normele la implementării lor.
explicite. cele implicite pentru particularităţile preşcolarilor.
1-5 ani asigurarea condiţiilor
potrivite pentru
desfăşurarea procesului.

6-10 ani Cunoaşte etapele elaborării şi Ia decizii cu privire la Iniţiază studii Dovedeşte creativitate Ia decizii cu
implementării deciziei, stăpâneşte managementul grupei, referitoare la efectul în explicarea deciziilor responsabilitate vizând
limbajul specific, stăpâneşte stabileşte norme deciziilor luate şi al şi a efectul lor asupra grupei.
normele explicite şi interpretează pentru grupul de normelor stabilite. normelor care trebuie Elaborează normele
pe cele implicite. copii şi respectate. pentru copii.
orientează normele
implicite în folosul
procesului educaţional.

4. Rezolvarea Are cunoştinţe despre conflicte Gestionează conflictele Studiază cauzele Manifestă creativitate în Gestionează autonom
conflictelor dintre copii şi crize educaţionale şi despre între copii şi se implică conflictelor şi ia prevenirea conflictelor şi conflictele dintre elevii grupei.
şi a crizelor gestionarea lor. în rezolvarea crizelor. măsuri de prevenire. a crizelor.
educaţionale

1-5 ani

6-10 ani Stăpâneşte tehnici de rezolvare Rezolvă conflictele dintre Studiază cauzele care Găseşte soluţii diverse Rezolvă conflictele în
a conflictelor şi crizelor şi copii, acţionând asupra au generat conflictele pentru prevenirea mod autonom şi participă
gestionarea lor. cauzelor care le-au şi crizele şi urmează conflictelor şi crizelor. la
Înţelege importanţa rezolvării generat. Se implică în etapele deciziilor. rezolvarea crizelor.
la timp şi cu tact. rezolvarea crizelor Propune măsuri de
educaţionale. prevenire.

Criterii de performanţă:
1-5 ani
1) Foloseşte corect limbajul specific.
2) Organizează grupa de copii pentru favorizarea procesului educaţional.
3) Ia decizii corecte în legătură cu pregătirea grupei pentru abordarea procesului.
4) Rezolvă conflictele dintre copii.
5) Se ocupă de socializarea copiilor.
6) Cunoaşte normele explicite şi le explică în mod corect copiilor.
7) Analizează şi apreciază experienţe pozitive.
8) Împărtăşesc colegelor aspecte din propria experienţă.

6-10 ani
1) Organizează sala de grupă respectând particularităţile de vârstă a copiilor şi regulile privind ergonomia spaţiului.
2) Se ocupă de socializarea copiilor din grupă.
3) Elaborează studii privind cauze ale conflictelor dintre copii sau privind neadaptarea la proces.
4) Colaborează cu părinţii în formarea şi educarea copiilor.

28
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
5) Ia decizii în rezolvarea conflictelor.
6) Are format un sistem de informare şi documentare.
7) Ia decizii argumentate ştiinţific.
8) Urmăreşte înlăturarea cauzelor care au determinat conflicte sau crize educaţionale.
9) Se implică în rezolvarea crizelor educaţionale.
10) Prezintă colegilor noutăţile din domeniu.
11) Analizează critic diferite experienţe.
12) Dezvoltă cu copiii relaţii deschise nestresante.

Peste 10 ani
1) Prezentarea noutăţilor în domeniu.
2) Consolidarea competenţelor obţinute în formările anterioare.
3) Valorificarea unor experienţe pozitive din managementul grupei de copii.

29
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani

Unitatea de competenţă nr. 7


Titlul unităţii nr 7: Dezvoltarea instituţională a unității de învățământ preșcolar și dezvoltarea de Nivelul calificării profesionale: 6 - licenţă, 7 - masterat, 8 - doctorat
parteneriate grădiniță-comunitate Nivelul expertizei didactice (grad didactic): Formare continuă
- Dezvoltarea la nivelul grădiniței de copii a unei culturi organizaţionale care să conducă la instaurarea unui
climat organizaţional optim
- Dezvoltarea abilităţilor manageriale în a conduce un colectiv de copii şi a relaţiona cu comunitatea, cerute de
funcţia didactică

Descrierea unităţii de competenţă

Elemente de Competenţe profesionale: Descriptori


competenţă
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

Cunoaştere, înţelegere şi utilizare Aplicare, transfer Reflecţie critică şi Creativitate şi inovare Autonomie şi
a limbajului specific /Explicare şi şi rezolvare de probleme constructivă responsabilitate
interpretare

1. Comunicarea Explică şi interpretează conceptele, Participă constant şi eficient la Se raportează critic şi Manifestă creativitate în Înţelege
şi relaţionarea teoriile, principiile şi metodele iniţierea şi dezvoltarea discuţiilor constructiv la iniţierea şi dezvoltarea importanța unei
cu angajaţii specifice comunicării educaţionale: profesionale specifice conţinuturile teoretice şi discuțiilor cu personalul comunicări
instituţiei/ grădiniței tipuri de relații, roluri în activităților desfășurate în practice din grădiniței. eficiente verbale,
de copii organizație, facilitarea grădinița de copii. domeniul comunicării. scrise şi
comunicării în diferite contexte multimedia, într-o
1 - 5 ani profesionale. varietate de
forme şi contexte.

6 - 10 ani Explică şi interpretează conceptele, Inițiază și participă constant şi Dovedește respect Prelucrează şi corelează Se preocupă de
teoriile / principiile şi metodele eficient la dezvoltareadiscuţiilor pentru individuali-tate, permanent informaţiile diversificarea
specifice comunicării educaţionale: profesionale, la nivel pentru obţinute prin formelor de
tipuri de relații, roluri în instituţional. toleranţă şi aplanarea schimburile de bune comunicare la nivel
organizație, facilitarea conflictelor. practici la intituțional.
comunicării în diferite contexte nivelul echipei
profesionale. educaţionale.

2. Gestionarea Cunoaşte și înţelege metode, Se implică în procesele de Reflectează critic şi Participă activ, creativ Antrenează
lucrului în echipă tehnici şi instrumente de planificare a activităților constructiv asupra şi eficient la discuţiile formarea de grupuri
cunoaştere şi de autocunoaştere comisiei metodice a profesorilor informațiilor și a din cadrul grupurilor de şi asociaţii de
1 – 5 ani psihologică. Explică şi pentru învățământul preșcolar, exemplelor de bune lucru din grădiniță. întrajutorare și
interpretează natura relațiilor în alte comisii din grădinița de practici din cadrul Utilizează cooperarea schimb de experienţă
cadrul echipei din care face parte/ copii. Participă cu contribuţii la activității grupului ca modalitate de bază între colegii din
comisia metodică/ catedra/ alte întâlnirile de lucru ale echipei. profesional din care face parte. în realizarea scopurilor echipa educațională
comisii sau grupuri de lucru Realizează sarcinile de lucru care individuale şi de grup. din care face parte.
organizate la nivelul îi revin în cadrul echipei din care
grădiniței de copii. face parte.

6 – 10 ani Cunoaşte și utilizează metode, Prezintă exemplele de Dezvoltă relații Utilizează cooperarea Aduce contribuţii
tehnici şi instrumente de bune practici dobândite la interpersonale dovedind ca modalitate de bază constructive la
cunoaştere şi de autocunoaştere nivelul echipei de lucru capacitate de în realizarea scopurilor activitățile
psihologică. Explică şi pentru a fi anticipare, de organizare și individuale şi de grup. metodice specifice
interpretează generalizate la nivel instituţional. corelare a activităților
proprii

30
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
cunoştinţele din domeniile de Împărtăşește cunoştinţele cu cele ale grupului de Dovedește capacitate învățământului
competențe cheie ale despre iniţiative şi perspective profesori pentru de adaptare la lucrul preșcolar şi la alte
gestiunii grupurilor şcolare. educaţionale pentru învățământul preșcolar din în tipuri de
îmbunătăţirea practicii la grupa grădiniță. echipă, de analiză și consultaţii. Oferă
de copii evaluare, de respectare feed-back
preșcolari. a sarcinilor, de constructiv şi pune în
anticipare și discuţie problemele
previzionare. şi preocupările
membrilor echipei
de lucru.

3. Participarea la Cunoaşte și înțelege elementele de Asigură concordanța dintre Reflectează critic și Participă la acțiuni Desfăşoară activități
elaborarea şi politică educaţională în general și a documentele manageriale constructiv asupra care au ca scop didactice și
implementarea politicii educaţionale a grădiniței personale sau ale comisiei modalităților de creştere schimbarea percepţiei educative pentru
proiectului de de copii. metodice a profeso-rilor a prestigiului grădiniței comunităţii locale sensibilizarea şi
dezvoltare din învățământul preșcolar şi a valorii sociale a asupra educaţiei atragerea tuturor
instituţională și educaţiei preșcolare. preșcolare. categoriilor sociale şi
documen-tele manageriale a instituţiilor care
instituționale. sunt interesate în
1 – 5 ani
Utilizează resurse de predare şi educaţia preșcolară
de învăţare în vederea de calitate.
îmbunătăţirii culturii
organizaționale a
grădiniței.
6 - 10 ani Cunoaşte și înțelege Utilizează resurse de predare şi Sprijină elaborarea planului Dezvoltă planul de Coordonează
conceptele: ethos și cultură de învăţare în vederea de dezvoltare instituţională și acțiune al grădiniței/ grupuri /comisii de
organizațională, acord de îmbunătăţirii ethosului şi culturii implementarea acestuia, prin școlii cu nevoile de lucru
parteneriat, plan organizaționale. colaborare cu conducerea educație identificate pentru elaborarea
managerial, plan de acțiune al Participă la derularea proiectelor grădiniței. la nivelul și implementarea
unității de învățământ, proiect instituţiei pe care le susţine prin comunității. planului de
de dezvoltare instituţională. activităţi şi produse concrete. dezvoltare
instituţională, în
urma deciziei
conducerii
grădiniței.

4. Implicarea în Cunoaşte și utilizează legislaţia Desfăşoară activităţi didactice în Reflectează critic și Contribuie la crearea Își asumă, în mod
activitatea specifică specifică sistemului de asigurare conformitate cu prevederile constructiv asupra modului unei culturi a calităţii profesional,
sistemului de a calităţii în educaţie, a stabilite de legislaţia specifică în care curriculum-ul pus la la nivelul organizaţiei îndatoririle
asigurare a calităţii reglementărilor şi instrumentelor sistemului de asigurare a calităţii dispoziția copiilor contribuie furnizoare de educaţie. deontologice
din instituţie în vigoare privind asigurarea în instituţie. la pregătirea acestora pentru reglatoare
calităţii în educaţie. Aplică procedurile de calitate trecerea în învățământul specifice
1 – 5 ani Explică şi interpretează necesare îndeplinirii cu succes primar. profesiei, care
standardele de calitate ale a activităţilor proprii şi ale generează
instituţiei şi grădiniței. calitatea actului
contribuie la sporirea prestigiului educațional.
grădiniței pe plan local, regional
şi naţional.

31
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
6 - 10 ani Cunoaște și înțelege semnificația Desfăşoară activităţi didactice în Reflectează critic și Se implică în cadrul Face propuneri
conceptelor: autorizarea conformitate cu prevederile constructiv la viitoarele echipelor constituite privind optimizarea
provizorie de funcționare, stabilite de legislaţia specifică activităţi din procesul în vederea atingerii procesului specific
acreditarea şi evaluarea periodică sistemului de asigurare a calităţii instructiv-educativ pentru obiectivelor şi a sistemului de
a unităţilor de învăţământ în instituţie. îndeplinirea indicatorilor standardelor de asigurare a calităţii
preuniversitar. Acordă o pondere mare de calitate. calitate asumate la din
Explică şi interpretează educației preșcolarului ca nivel grădiniță.
standardele de calitate ale personalitate integrală. instituţional.
instituţiei şi
contribuie la sporirea prestigiului
grădiniței pe plan local, regional
şi naţional.
5. Comunicarea Cunoaşte și înțelege aspectele Informează periodic familia Reflectează critic și Adaptează Adoptă un
eficientă cu referitoare la competenţele, despre progresul, constructiv asupra corespunzător modul comportament
familia/tutorele atribuţiile şi responsabilităţile comportamentul social şi stilul informaţiilor necesare de comunicare cu empatic în
cadrului didactic în cunoaşterea, de învăţare al copilului privind evoluţia copilului, familia, ţinând seama de comunicarea cu
1- 5 ani consilierea şi tratarea diferenţiată preșcolar. pe care le oferă familiei. nivelul de pregătire, família.
a copiilor și consilierea familiei, cultura şi aşteptările Stimulează
în probleme specifice activităţii acesteia. participarea
preşcolare. părinţilor la
Cunoaşte și înțelege prevederile activităţile
Regulamentului de organizare programului
și funcționare a învățământului educaţional din
preșcolar cu privire la dimensiunea grădiniță.
formală a parteneriatului grădiniță
– familie.

6 – 10 ani Cunoaşte și înțelege aspectele Gestionează relaţia cu părinţii Reflectează critic și Implică părinţii în Tratează cu
referitoare la competenţele, prin forme diverse de constructiv asupra datelor activităţile grădiniței şi responsabilitate
atribuţiile şi responsabilităţile comunicare, având în vedere suplimentare despre în procesul decizional. contextul socio
cadrului didactic în cunoaşterea, interesul major al copiilor comporta mentul copilului în Recunoaşte şi cultural al
consilierea şi tratarea diferenţiată preșcolari. familie, atitudinea faţă de valorizează rolul familiei, nevoile
a copiilor și consilierea familiei, învăţare, stilul de învăţare. familiei în educaţia şi interesele
în probleme specifice activităţii copiilor. acesteia privind
preşcolare. dezvoltarea copilului.
Cunoaşte și înțelege prevederile
Regulamentului de organizare
și funcționare a învățământului
preșcolar cu privire la dimensiunea
formală a parteneriatului grădiniță
– familie.

32
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
6. Comunicarea Cunoaşte și utilizează Realizează un schimb Reflectează critic și Dezvoltă o atitudine Se implică în
eficientă cu conceptele, teoriile / principiile permanent de informații cu constructiv asupra proactivă în crearea premiselor
partenerii şi metodele specifice partenerii educaționali prin modalităților de identificarea pentru
educaţionali și cu comunicării diferite canale de comunicare. promovare activă și oportunităţilor de implicarea
comunitatea interpersonale. Proiectează şi organizează valorizare a colaborare cu partenerii comunităţii în viaţa
Cunoaște instituţiile din activităţile didactice și dimensiunii socio-culturale a educaţionali în grădiniței şi pentru
1 – 5 ani comunitatea locală aflate în educative în colaborare cu educației preșcolare în beneficiul preșcolarilor deschiderea
legătură cu grădinița și rolul lor comunitatea. comunicarea cu şi al grădiniței. către
social educativ. partenerii educaționali. comunităţii. comunitate.

6 - 10 ani Înțelege și utilizează tehnici diverse Colaborează cu părinții, cu Reflectează critic și Promovează proiecte/ Se implică în
de comunicare cu instituţiile din colegii de cancelarie sau cu constructiv asupra programe de voluntariat respectarea
comunitatea locală aflate în actori sociali, în probleme modalităților de şi se implică în acţiuni drepturilor copiilor
legătură cu grădinița. importante referitoare la promovare activă și la nivel comunitar. prin
Explică și interpretează rolul activitatea,perfomanțele și valorizare a implicarea
educativ al agenților motivațiile preșcolarilor. dimensiunii socio-culturale a corespunzătoare a
comunitari parteneri ai educației preșcolare. grădiniței și
grădiniței. utilizarea eficientă a
resurselor.

7. Dezvoltarea, Cunoaşte, înțelege și utilizează Proiectează și stabilește Reflectează critic și Elaborează proiecte Utilizează in
alături de partenerii noțiunile referitoare la elaborarea și parteneriate cu colegii, părinţii constructiv asupra efectelor şi programe de activitățile de
educaţionali, de redactarea proiectului educaţional , şi alţi factori interesaţi în implicării în proiecte de adaptare rapidă a predare învățare
proiecte respectarea criteriilor de calitate și procesul instructiv – educativ. parteneriat pentru cariera copiilor la produsele realizate
educaţionale utile a legislaţiei din domeniul Adaptează proiectul activităţii didactică și pentru dezvoltare schimbările de natură în cadrul
axei copil - educaţional. la particularităţile grupului de socio-profesională. socială, legate de viaţa proiectelor
grădiniță – copii. asociativă şi educaționale:
participarea la viaţa afișe, softuri
comunitate 1 – 5 ani comunităţii. educaționale,
reviste, ghiduri.

6 – 10 ani Cunoaşte, înțelege și utilizează Identifică nevoile de educație Evaluează efectele pozitive Contribuie la - Promovează un
noțiunile referitoare la elaborarea și ale comunității locale și a şi dezavantajele susținerii, schimbarea treptată sistem de valori
redactarea proiectului educaţional, posibilităților de satisfacere implicării și dezvoltării a unor valori, specifice unei
respectarea criteriilor de calitate și a acestora în cadrul de proiecte educaționale. atitudini, principii, societăţii
a legislaţiei din domeniul normativ norme, democratice:
educaţional. existent și cu resursele comportamente, la iniţiativă, dorinţă de
- Explică și interpretează disponibile. nivelul individual și implicare, spirit
modalități de realizare a de grup şi al organizatoric,
sustenabilității partenerilor din realism, deschidere
proiectelor de parteneriat comunitate. faţă de nou.
educațional.

Criterii de performanţă:
1-5 ani
1) Adaptează tipurile de comunicare și diferitele funcții ale comunicării la specificul activității din învățământul preșcolar.
2) Folosește beneficiile activității desfășurate în echipele de lucru din grădiniță cu diferiţi membri ai personalului didactic şi nedidactic pentru a satisface nevoile de dezvoltare și de învăţare
ale preșcolarilor.
3) Proiectează şi organizează activităţile didactice și educative specifice învățământului preșcolar în colaborare cu comunitatea.

33
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
4) Adaptează metode de comunicare în contextul organizației din care face parte.
5) Realizează activităţi în cooperare cu colegii din echipele de lucru din grădiniță.
6) Desfăşoară activități educative pentru sensibilizarea şi atragerea tuturor categoriilor sociale şi a instituţiilor care sunt interesate în educaţia de calitate. 7)
Integrează tipurile de comunicare educațională la specificul propiei instituții de învățământ.
8) Respectă planificarea comună a activităților echipei de lucru din care face parte și acceptă modalităţile în care echipa se poate folosi de contribuția sa. 9) Realizează schimburi de bune
practici cu cadre didactice din învățământul preșcolar pentru sporirea calităţii activităţii instituţiei, luând în considerare nevoile actuale și viitoare ale beneficiarilor;

6-10 ani
1) Demonstrează abilităţi de relaționare interpersonală, prin crearea de oportunităţi de comunicare şi împărtăşirea cunoştinţelor, ideilor şi experienţelor. 2)
Contribuie la centrarea managementului pe rezultatele copiilor preșcolari ca beneficiari ai educaţiei, în termeni de progres şi performanţe măsurabile. 3)
Realizează schimburi de bune practici la nivelul grădiniței pentru sporirea calităţii activităţii.
4) Utilizează cunoştinţele din domeniile de competențe cheie ale gestiunii grupurilor şcolare şi ale domeniilor managementului școlar.
5) Susţine activitatea echipei manageriale prin participarea la realizarea sarcinilor de natură organizaţională.
6) Promovează valori comportamentale pentru reducerea violenţei, dezvoltarea ofertei curriculare, întărirea legăturii grădiniță-comunitate și aplicarea în practica imediată a principiilor educaţiei
incluzive.
7) Implică familia în realizarea unui traseu educațional adecvat particularităților copilului.
8) Utilizează cunoştinţele din domeniile de competențe cheie ale gestiunii grupurilor şcolare şi ale domeniilor managementului școlar.
9) Împărtăşește cunoştințele obţinute prin procesul continuu şi cuprinzător de învăţare profesională cu privire la dezvoltarea învățământului preșcolar, a curriculum-ului şi a proceselor privind
politicile educaționale.
10) Contribuie la construirea ofertei educaţionale care să ia în considerare caracteristicile individuale, mediul social de provenienţă, contextul etno-cultural, ritmul individual de dezvoltare
şi de învăţare al fiecărui preșcolar.
11) Folosește expertiza acumulată pentru elaborarea procedurilor de monitorizare a progresului preșcolarilor.

Peste 10 ani
1) Integrarea competențelor de comunicare educațională sau /și instituțională la specificul propriei activități didactice.
2) Demonstrarea abilităţilor de relaționare interpersonală, prin crearea de oportunităţi de comunicare şi împărtăşirea cunoştinţelor, ideilor şi experienţelor. 3)
Valorificarea metacomunicării în optimizarea relaţiilor cu cadrele didactice și cu personalul grădiniței.
4) Asigurarea concordanței dintre documentele manageriale personale sau ale comisiei metodice și documentele manageriale instituționale. 5) Facilitarea procesului continuu şi cuprinzător de
învăţare profesională cu privire la dezvoltarea grădiniței, a curriculum-ului şi a proceselor curriculare, pentru a atinge rezultatele de calitate.
6) Diseminarea informaţiilor cu privire la legislaţia specifică sistemului de asigurare a calităţii în educaţie.
7) Folosirea expertizei acumulate pentru elaborarea procedurilor de monitorizare a progresului preșcolarilor.
8) Evaluarea modului în care curriculum-ul la decizia școlii proiectează studierea unor aspecte specifice comunității locale.
9) Identificarea permanentă de oportunităţi de finanţare a proiectelor și participarea la elaborarea cererii de finanţare, în managementul proiectului și la stabilirea responsabilităţilor în cadrul
echipei de proiect.
10) Actualizarea pregătirii profesionale pentru adaptarea rapidă la schimbările de politici educaționale.

34
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani

Unitatea de competenţă nr. 8


Titlul unităţii nr. 8: Managementul carierei şi al dezvoltării personale Nivelul calificării profesionale: 6 - licenţă, 7 - masterat, 8 - doctorat
Nivelul expertizei didactice (grad didactic): Formare continuă

Descrierea unităţii de competenţă

Elemente de Competenţe profesionale. Descriptori


competenţă
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

Cunoaştere, înţelegere şi Aplicare, transfer şi Reflecţie critică şi Creativitate şi inovare Autonomie şi


utilizare a limbajului rezolvare de probleme constructivă responsabilitate
specific/Explicare şi interpretare

1. Realizarea Argumentează nevoia actualizării Aplică sistematic tehnici de auto Manifestă spirit Realizează corelaţii Manifestă autonomie
analizei pregătirii profesionale şi a observare a comportamentului autocritic în raport cu între oferta de şi responsabilitate în
autoreflexive privind formării contiue pe baza profesional în diferite contexte şi prestaţia profesională formare continuă formarea şi
nivelul şi stadiul reflecţiilor asupra propriilor situaţii educative şi şi adoptă decizii existente şi nevoile dezvoltarea
propriei pregătiri competenţelor monitorizează continuu constructive de proprii de profesională continuă
profesionale în profesionale în raport cu impactul activităţilor îmbunătăţire a unor optimizare a în raport cu exigenţele
raport cu exigenţele exigenţele formulate pentru profesionale. practici existente. competenţelor privind cariera
formulate pentru cariera didactică. profesionale. didactică.
cariera didactică

1-5 ani

6-10 ani Interpretează schimbările din Orientează traseul de formare şi Se implică în procesul Are iniţiative de Manifestă autonomie
sistem, exigenţele formulate la dezvoltare profesională în de reflecţie critică îmbunătăţire atât a şi responsabilitate în
nivelul politicilor educaţionale şi direcţia satisfacerii nevoilor de continuă cu scopul de a activităţilor adoptarea unor tehnici
tendinţele de profesionalizare a formare continuă şi genera şi aplica noi idei profesionale eficiente de învăţare
carierei didactice din perspectiva achiziţionării acelor competenţe care să contribuie la proprii, cât şi ale pe parcursul întregii
nevoilor proprii de formare şi dezirabile în plan profesional. îmbunătăţirea colegilor. vieţi.
dezvoltare profesională. activităţilor
profesionale proprii şi
a colegilor.

2. Proiectarea Interpretează schimbările Actualizează planul propriu de Manifestă gândire Adoptă o viziune Îşi asumă
propriului traseu de educaţionale din perspectiva formare profesională şi critic reflexivă asupra complexă şi responsabilitatea
formare reconsiderării traseului propriu de dezvoltare în carieră astfel încât propriilor experienţe originală cu privire planului propriu de
profesională şi formare profesională şi să raspundă nevoilor de formare şi practici la formare profesională şi
dezvoltare în dezvoltare în carieră. identificate şi să contribuie la profesionale şi reconstrucţia dezvoltare în carieră şi
carieră optimizarea practicilor corelează deciziile planului propriu de se raportează
profesionale existente. constructive de formare permanent la
1 – 5 ani optimizare a profesională şi schimbările din
competenţelor dezvoltare în carieră. sistem.
profesionale cu acţiunea
altor factori
educaţionali,
imprevizibili.

35
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
6 - 10 ani Reflectează asupra tendinţelor de Reconsideră planul individual de Adoptă o conduită Examinează traseul Manifestă autonomie
profesionalizare a carierei formare profesională şi critic-reflexivă individual de şi responsabilitate în
didactice, asupra schimbărilor dezvoltare a carierei în funcţie asupra formare îndeplinirea
intervenite în sistemul educaţional de tendinţele de comportamentului profesională şi scopurilor şi
şi asupra rezultatelor recente ale profesionalizare a carierei profesional corelată cu dezvoltare în obiectivelor de
cercetării pedagogice pentru a le didactice, de schimbările nevoia reconsiderării carieră prin învăţare continuă
valorifica la nivelul traseului de intervenite în sistem şi de in planului de raportare la proiectate în planul
formare rezultatele recente ale formare dispozitivele de individual de formare
continuă şi dezvoltare în carieră. cercetării pedagogice. rofesională şi de formare continuă şi dezvoltare a carierei.
dezvoltare a carierei. care au marcat
progresul
profesional.

3. Participarea la Identifică oferta de programe si Selectează diverse programe Reflectează şi Propune un model Parcurge în mod
programele si activităţi de formare continuă de formare continuă pentru analizează critic inovator de responsabil programe
activităţile specifice învăţământului învăţământul preşcolar programele de dezvoltare de formare continuă
specifice de preşcolar pentru elaborarea corespunzătoare planului formare continuă profesională conform proiectului
formare proiectului personal de formare propriu de dezvoltare specifice continuă. de dezvoltare
continuă. profesională şi pentru a-şi învăţământului profesională
1 - 5 ani actualiza viziunea asupra preşcolar din continuă.
formării profesionale. perspectiva planului
personal de
dezvoltare profesională.

6 - 10 ani Identifică oferta de programe si Selectează diverse programe Reflectează şi Propune un model Iniţiază şi conduce
activităţi de formare continuă de formare continuă pentru analizează critic inovator de dezbateri în cadrul
specifice învăţământului învăţământul preşcolar programele de dezvoltare programelor şi
preşcolar pentru elaborarea corespunzătoare planului formare continuă profesională activităţilor de
proiectului personal de formare propriu de dezvoltare specifice continuă. Aplică formare continuă
continuă. Analizează rezultatele profesională. învăţământului strategii specifice
învăţării, experienţelor şi Îşi actualizează viziunea preşcolar din creative pentru învăţământului
competenţelor profesionale din personală asupra formării perspectiva planului abordarea preşcolar.
perspectiva profesionale. personal de problemelor şi Susţine în mod
formării continue. dezvoltare profesională. experienţelelor autonom puncte de
Manifestă ataşament profesionale noi vedere
faţă de comunitatea din clasa de elevi. personale pentru
şcolară din care face eficientizarea
parte. activităţii
profesionale.

4. Asigurarea Adaptează proiectul iniţial de Restructurează proiectul iniţal Reconsideră în mod Raportează Îşi asumă
unui caracter formare şi dezvoltare continuă de formare şi dezvoltare constructiv proiectul permanent parcursul responsabilitatea
flexibil personală la modelele de continuă din perspectiva iniţial de formare şi de formare şi actualizării
propriei evoluţii dezvoltare profesională la care are provocărilor profesionale dezvoltare dezvoltare continuă la proiectului iniţial de
în carieră prin acces. Explică importanţa revizuirii specifice continuă. rezultatele cercetării formare şi
reajustarea şi proiectului personal de formare şi învăţământului preşcolar. Reflectează asupra ştiinţifice şi dinamica dezvoltare continuă
reconsiderarea dezvoltare profesională continuă. diverselor provocări politicilor cu sprijinit de colegii
proiectului iniţial /dificultăţi de educaţionale. din şcoală.
implementare a Reglează în mod
1- 5ani noului parcurs continuu
profesional. disfuncţionalităţile
apărute în propria
activitate profesională.

36
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
6-10 ani Adaptează proiectul iniţial de Restructurează proiectul iniţal Manifestă Raportează Elaborează în mod
formare şi dezvoltare continuă de formare şi dezvoltare deschidere faţă de permanent parcursul autonom proiectul de
personală la modelele de continuă din perspectiva necesitatea de formare şi formare continuă
dezvoltare profesională la care are provocărilor profesionale introducerii unor dezvoltare continuă la pentru valorificarea
acces. Argumentează şi specifice schimbări rezultatele cercetării orientărilor
interpretează valoarea teoretică şi învăţământului preşcolar. fundamentale în ştiinţifice şi dinamica pedagogice actuale şi
practică a revizuirii proiectului de Adaptează schimbările comportamentul politicilor politicilor educaţionale.
formare şi dezvoltare continuă comportamentale la profesional la clasă. educaţionale.
personală. specificul grupului de Reglează în mod
preşcolari. continuu
disfuncţionalităţile
apărute în propria
activitate
profesională.
Proiectează un nou
traseu de evoluţie
în carieră.

Peste 10 ani - Reflectează permanent asupra nevoilor de dezvoltare personală şi a competenţelor necesare profesiei didactice.
- Manifestă un interes activ şi permanent în direcţia identificării ofertelor de programe si activităţi de formare continuă. - Îşi asumă responsabilitatea privind
formarea şi dezvoltarea profesională continuă în raport cu exigenţele privind cariera didactică. - Selectează şi participă la programe de formare continuă în
acord cu planul propriu de dezvoltare profesională, pentru consolidarea competenţelor şi valorificarea lor în parcursul educaţional.
- Proiectează şi realizează în mod autonom şi responsabil unui traseu inovator de evoluţie în carieră în raport de noile provocări şi exigenţe în plan
profesional, de rezultatele cercetării ştiinţifice proprii şi dinamica politicilor educaţionale.
- Cunoaşte tehnicile specifice de management al carierei în proiectarea unui traseu de formare şi dezvoltare profesională care să valorifice noile tendinţe de
dezvoltare a învăţământului preşcolar şi cele mai noi rezultate ale cercetării în educaţie în plan naţional şi european/mondial. - Proiectează, implementează şi
dezvoltă proiecte şi programe de formare continuă în mod autonom şi împreună cu colegii pentru valorificarea lor în activitatea didactică în vederea achiziţiei de
competenţe noi şi a promovării unei culturi profesionale eficiente la nivelul organizaţiei şcolare şi a comunităţii locale.
- Adoptă un comportament profesional deschis învăţării pe tot parcursul întregii vieţi, aplică modele de bune practici şi manifestă interes pentru profesia
didactică.

Criterii de performanţă:
1) Îşi autoevaluează comportamentul profesional ţinând cont de observaţiile şi recomandările primite cu divese ocazii.
2) Identifică nevoile de dezvoltare personală şi profesională.
3) Este preocupat de dezvoltarea profesională şi personală continuă.
4) Îşi elaborează un plan individual de formare continuă şi de dezvoltare a carierei pe termen scurt, mediu şi lung.
5) Participă periodic la diferite tipuri de programe de formare continuă.
6) Învăţă din experienţa proprie şi din experienţa altora optimizîndu-şi permanent comportamentul profesional.
7) Integrează noi competenţe achiziţonate în sistemul de competenţe profesionale existent.
8) Îşi actualizează continuu traseul de formare profesională şi de dezvoltare personală în raport cu exigenţele carierei didactice.
9) Manifestă deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii.

37
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
Unitatea de competenţă nr. 9
Titlul unităţii nr. 9: Cercetare educațională aplicativă Nivelul calificării profesionale: 6-licenţă, 7-masterat, 8- doctorat.
Nivelul expertizei didactice (grad didactic): Formare continuă

Descrierea unităţii de competenţă

Elemente de Competenţe profesionale: Descriptori


competenţă
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini

Cunoaştere, înţelegere Aplicare, transfer şi rezolvare Reflecţie critică şi Creativitate şi Autonomie şi


şi utilizare a limbajului de probleme constructivă inovare responsabilitate
specific/Explicare şi
interpretare

1. Descrie principalele Identifică și definește problema Demonstrează Elaborează micro Elaborează proiectul
Proiectarea tipuri de cercetare de cercetat. legitimitatea, pertinența, proiectul unei cercetări
cercetării educațională. Cunoaște Realizează documentarea științifică noutatea și cercetării acțiune. individuale în
modele și aplelând la diferite categorii de originalitatea temei. Anticipă condiții de asistență și
6-10 ani normele de elaborare a surse. Definește obiectivele / Estimează posibilele rezultatele consiliere metodologică.
design-ului unei ipotezele cercetării. contribuții teoretice și semnificative ale Participă la proiectarea
cercetări educaționale. Alege și elaborează design-ul aplicative ale cercetării. cercetării. unor cercetări
Numește și descrie cercetării: abordare cantitativă, Diferențiază avantajele multidisciplinare, realizate
caracteristicile abordare calitativă, abordare și limitele fiecărui în echipă.
principalelor metode mixtă. Stabilește metodele de model și metode de Respectă principiile
de cercetare colectare și înregistrare a datelor. cercetare. etice, deontologice ale
cantitativă Definește metodele de analiză Apreciază critic cercetării științifice în
Descrie stuctura unui și interpretare a datelor. calitatea proiectului de domeniul
proiect de cercetare. cercetare educațional.
elaborat.

2. Realizarea Reexaminează Selectează populația țintă. Utilizează criterii și operații Formulează Realizează cercetări
cercetării relevanța metodelor și Organizează cercetarea: etape, specifice pentru validarea concluziile majore asistate sau sub
instrumentelor de metode, responsabilități. cercetării: calitatea ale cercetării, coordonarea unor cadre
6-10 ani colectare, de Utilizează sursele și metodele de controlului variabilelor, valoarea ei teoretică didactice universitare, a
înregistrare, de analiză colectare a datelor potrivit calitatea și aplicativă. unor cercetători sau a unor
și de planificării. Valorifică tehnicile de argumentelor în relație cu Formulează sugestii persoane abilitate.
interpretare a datelor organizarea datelor: tabele, supozițiile/ipotezele /recomandări Conștientizează și ține sub
în funcție de histograme, grafice etc. Aplică cercetării, calitatea privind control tendința de
contexte; metode și tehnici de analiză statistică concluziilor implementarea afirmare a subiectivității
revizuiește sau și prelucrare a datelor. cercetării. rezultatelor în cercetare. Manifestă
completează, după caz. Efectuează operații privind Identifică barierele/ cercetării. Descrie spirit critic și precauție
Conștientizează și controlul variabilelor și testarea impedimentele care perspectivele de metodologică în
anticipă factorii de ipotezelor. afectează realizarea dezvoltare a formularea concluziilor
distosiune care intervin cercetării și adoptă măsuri cercetării în cercetării.
în colectarea, de remediere. viitorul apropiat.
procesarea și Reflectează critic asupra
interpretarea datelor limitelor cercetării.

38
Standard profesional de formare continuă pentru funcția didactică de predare profesor pentru învățământ preșcolar – formare continuă o dată la 5 ani
3. Cunoaște normele Elaborează comunicări, articole, Stabilește structura Valorifică Respectă principiile etice
Prezentarea metodologice și lucrari științifice de diferite tipuri. raportului de cercetare în rezultatele și deontologice specifice
rezultatelor tehnicile de redactare a funcție de cercetare în cercetării în diferite cercetării socio-umane.
cercetării unei funcție de forme: comunicări, Asigură
comunicări, articol, destinația sa. articole, capitole în confidențialitatea
6-10 ani studiu, ghid metodic. Apreciază calitatea culegeri de studii, datelor personale.
Descrie structura cercetării efectuate lucrări Respectă drepturile de
unui raport de utilizând criterii pertinente monografice, autor. Acordă acces
cercetare. de evaluare ghiduri metodico selectiv
Cunoaște rezultatele (semnificația temei, științifice. potențialilor utilizatori.
unor cercetări relevante calitatea design-ului
din domeniu. cercetării,
relevanța metodelor de
colectare și analiză a
datelor, semnificația și
gradul de
valorificare a rezultatelor.
Isi autoevaluează raportul
de cercetare întocmit.
Realizează corelații cu
alte cercetări din
domeniu.

Criterii de performanţă:
1) Utilizează adecvat conceptele fundamentale din cercetarea științifică socio-umană.
2) Utilizează diferite categorii surse de documentare științifică.
3) Elaborează proiectul unei cercetări educaționale aplicative în conformitate cu principiile și normele metodologiei cercetării științifice. 4)
Cunoaște și valorifică metode și instrumente variate de colectare, procesare și interpretare a datelor.
5) Redactează articole, comunicări, rapoarte de cercetare, lucrări metodice în relație cu standardele consacrate.

39

S-ar putea să vă placă și