Sunteți pe pagina 1din 12

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru
Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului

Referat
La disciplina:Legislație și gestiune economică în activitatea imobiliară
Tema: Codul Fiscal. Impozitarea bunurilor imobile

A efectuat: St.gr. MPC-2006


Eșanu antonina
A verificat: prof.univ.dr.hab.
Albu Svetlana

Chișinău 2020
Cuprins
1. DISPOZIȚII GENERALE................................................................................................................3
1.1 Relațiile reglementate de codul fiscal............................................................................................3
1.2 Subiectele impunerii, obiectele impunerii și baza impozabilă a bunurilor imobiliare..............7
1.3 Cotele, modul de calculare și termenele de achitare a impozitelor pe bunurile imobiliare.......8
1.4 Înlesniri la plata impozitului pe bunurile imobiliare.................................................................10
1. DISPOZIȚII GENERALE
1.1 Relațiile reglementate de codul fiscal
Prin Codul Fiscal (CF) se stabilesc principiile generale ale impozitării în Republica
Moldova, statutul juridic al contribuabililor, al Serviciului Fiscal de Stat şi al altor participanţi la
relaţiile reglementate de legislaţia fiscală, principiile de determinare a obiectului impunerii,
principiile evidenţei veniturilor şi cheltuielilor deduse, modul şi condiţiile de tragere la
răspundere pentru încălcarea legislaţiei fiscale, precum şi modul de contestare a acţiunilor
Serviciului Fiscal de Stat şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora. Totodată
prezentul cod reglementează relaţiile ce ţin de executarea obligaţiilor fiscale în ce priveşte
impozitele şi taxele de stat, stabilind, de asemenea, principiile generale de determinare şi
percepere a impozitelor şi taxelor locale.
Sistemul fiscal al Republicii Moldova reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, a
principiilor, formelor şi metodelor de stabilire, modificare şi anulare a acestora, prevăzute de
prezentul cod, precum şi totalitatea măsurilor ce asigură achitarea lor.
 Legislația Fiscală
- Legislaţia fiscală se compune din Codul Funciar şi din alte acte normative adoptate în
conformitate cu acesta.
- Actele normative adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de
Stat şi Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor, de alte autorităţi de specialitate ale
administraţiei publice centrale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale, în
temeiul şi pentru executarea prezentului cod, nu trebuie să contravină prevederilor lui sau să
depăşească limitele acestuia.
- În cazul apariţiei unor discrepanţe între actele normative indicate şi prevederile
prezentului cod, se aplică prevederile codului.
- La elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative din domeniul fiscal, care
reglementează activitatea de întreprinzător, Guvernul întocmeşte actul de analiză a impactului de
reglementare. În cazul iniţiativelor legislative înaintate de către deputaţi, actul de analiză a
impactului de reglementare va fi întocmit de Guvern în procesul de avizare, conform unei
metodologii aprobate de acesta.
- Impozitarea se efectuează în baza prezentului cod şi a altor acte normative adoptate în
conformitate cu acesta, publicate în mod oficial, şi care sînt în vigoare pe perioada stabilită
pentru achitarea impozitelor şi taxelor.
- Procedura fiscală se aplică în timpul şi la locul aplicării, dacă legea nu prevede altfel.
- Interpretarea (explicarea) prevederilor prezentului cod şi a altor acte normative adoptate
în conformitate cu acesta este de competenţa autorităţii care le-a adoptat dacă actul respectiv nu
prevede altfel. Orice interpretare (explicare) urmează a fi publicată în mod oficial.
Impozite, taxe și tipurile lor
Impozitul este o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu ţine de efectuarea unor acţiuni
determinate şi concrete de către organul împuternicit sau de către persoana cu funcţii de
răspundere a acestuia pentru sau în raport cu contribuabilul care a achitat această plată.
Taxa este o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu este impozit.
În Republica Moldova se percep impozite şi taxe de stat şi locale.
Taxe și impozit de stat:
a) impozitul pe venit;
b) taxa pe valoarea adăugată;
c) accizele;
d) impozitul privat;
e) taxa vamală;
f) taxele rutiere;
g) impozitul pe avere;
Taxe și impozit local
a) impozitul pe bunurile imobiliare;
a1) impozitul privat;
b) taxele pentru resursele naturale;
c) taxa pentru amenajarea teritoriului;
d) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
e) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
f) taxa de aplicare a simbolicii locale;
g) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;
h) taxa de piaţă;
i) taxa pentru cazare;
j) taxa balneară;
k) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale,
orăşeneşti şi săteşti (comunale);
l) taxa pentru parcare;
m) taxa de la posesorii de cîini;
p) taxa pentru parcaj;
r) taxa pentru salubrizare;
s) taxa pentru dispozitivele publicitare.
Impozitele şi taxele enumerate mai sus se bazează pe următoarele principii:
 neutralitatea impunerii – asigurarea prin legislaţia fiscală a condiţiilor egale investitorilor,
capitalului autohton şi străin;
b) certitudinea impunerii – existenţa de norme juridice clare, care exclud interpretările
arbitrare, claritate şi precizie a termenelor, modalităţilor şi sumelor de plată pentru fiecare
contribuabil, permiţînd acestuia o analiză uşoară a influenţei deciziilor sale de management
financiar asupra sarcinii lui fiscale;
c) echitatea fiscală – tratare egală a persoanelor fizice şi juridice, care activează în condiţii
similare, în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale;
d) stabilitatea fiscală – efectuare a oricăror modificări şi completări ale prevederilor
legislaţiei fiscale nemijlocit prin modificarea şi completarea prezentului cod;
e) randamentul impozitelor – perceperea impozitelor şi taxelor cu minimum de cheltuieli,
cît mai acceptabile pentru contribuabili.

Drepturile şi obligaţiile contribuabilului


 Contribuabilul are dreptul:
1. să obţină pe gratis de la Serviciul Fiscal de Stat şi serviciul de colectare a impozitelor şi
taxelor locale informaţii despre impozitele şi taxele în vigoare, precum şi despre actele
normative care reglementează modul şi condiţiile de achitare a acestora;
2. să se bucure de o atitudine corectă din partea organelor cu atribuţii de administrare
fiscală şi a persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora;
c) să-şi reprezinte interesele în organele cu atribuţii de administrare fiscală personal sau
prin intermediul reprezentantului său;
3. să direcţioneze anual un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit
calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale potrivit art.15 2 dacă nu are
datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare;
4. să obţină amînarea, eşalonarea, trecerea în cont a impozitelor în modul şi în condiţiile
prevăzute de prezentul cod;
5. să solicite şi să obţină de la Serviciul Fiscal de Stat soluţia fiscală individuală anticipată
în modul şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod;
6. să prezinte organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi persoanelor cu funcţii de
răspundere ale acestora explicaţii referitoare la calcularea şi achitarea impozitelor şi taxelor;
7. să conteste, în modul stabilit de legislaţie, deciziile, acţiunile sau inacţiunea organelor cu
atribuţii de administrare fiscală şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora;
8. să beneficieze de alte drepturi stabilite de legislaţia fiscală;
9. să beneficieze de facilităţile fiscale, la care are dreptul conform legislaţiei fiscale, pe
perioada fiscală în care a întrunit toate condiţiile stabilite.
Contribuabilul este obligat:
1. să respecte modul stabilit de înregistrare (reînregistrare) de stat şi de desfăşurare a
activităţii de întreprinzător;
2. să se pună la evidenţă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază îşi are
sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare) şi să primească certificatul de atribuire
a codului fiscal. Aceste prevederi nu se aplică persoanelor al căror număr de identificare de stat
reprezintă codul fiscal, cu excepţia contribuabililor pentru care codul fiscal este cel atribuit în
conformitate cu art.5 pct.28) lit.a), b), c), d) şi e). Contribuabilii care sînt înregistraţi de către
organele abilitate cu dreptul de înregistrare de stat se iau la evidenţa subdiviziunii respective a
Serviciului Fiscal de Stat conform informaţiei prezentate de către aceste organe;
3. să ţină contabilitatea conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să întocmească şi
să prezinte Serviciului Fiscal de Stat şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale
dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, să asigure integritatea documentelor de evidenţă
în conformitate cu cerinţele legislaţiei, să efectueze încasările băneşti în numerar prin
intermediul echipamentelor de casă şi de control, respectînd reglementările aprobate de Guvern,
inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în
numerar fără aplicarea echipamentelor de casă şi de control;
4. să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de
întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii;
5. să achite la buget, la timp şi integral, ţinînd cont de prevederile art.7 alin.(5), sumele
calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurînd exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale
prezentate;
6. în caz de control al respectării legislaţiei fiscale, să prezinte, la prima cerere, persoanelor
cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală documentele de
evidenţă, dările de seamă fiscale şi alte documente şi informaţii privind desfăşurarea activităţii
de întreprinzător, calcularea şi achitarea la buget a impozitelor şi taxelor şi acordarea facilităţilor,
să permită accesul, în cazul ţinerii evidenţei computerizate, la sistemul electronic de
contabilitate;
7. în caz de solicitare a soluţiei fiscale individuale anticipate, să prezinte Serviciului Fiscal
de Stat, la prima cerere, informaţii veridice, documente, explicaţii şi/sau probe suplimentare
privind activitatea desfăşurată, privind situaţiile şi/sau tranzacţiile viitoare;
g) în caz de control al respectării legislaţiei fiscale, să asigure persoanelor cu funcţii de
răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală accesul liber în spaţiile de producţie,
în depozite, în localurile de comerţ, în alte încăperi şi locuri (cu excepţia încăperilor utilizate
exclusiv ca spaţiu locativ) pentru inspectarea lor în scopul verificării autenticităţii datelor din
documentele contabile, din dările de seamă, din declaraţiile fiscale, din calcule, precum şi a
verificării îndeplinirii obligaţiilor faţă de buget;
8. să asiste la efectuarea controlului privind respectarea legislaţiei fiscale, să semneze
actele privind rezultatul controlului, să dea explicaţii în scris sau oral;
9. în caz de calculare greşită şi determinare incorectă de către Serviciul Fiscal de Stat a
sumei impozitului, penalităţii, dobînzii sau amenzii, să dovedească acest lucru prin documente
justificative;
10. să îndeplinească deciziile adoptate de organele cu atribuţii de administrare fiscală şi
alte organe învestite cu funcţii de control pe marginea rezultatelor controalelor efectuate,
respectînd cerinţele legislaţiei fiscale;
11. să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală.

1.2 Subiectele impunerii, obiectele impunerii și baza impozabilă a bunurilor


imobiliare
Subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai
Republicii Moldova:

a) proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;


b) arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de
arendă nu prevede altfel;
c) deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de
folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
d) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor
finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
e) locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;
f) arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii
Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel.
Obiectele impunerii şi baza impozabilă a bunurilor imobiliare:

1. Obiecte ale impunerii sînt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile din intravilan sau din
extravilan, clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi
izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai
mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie. Gradul de
finalizare a construcţiei în scopul impozitării se determină de către experţii tehnici în construcţii
sau de către agenţii economici cu activităţi în domeniul expertizei tehnice, sau de către
autoritatea administraţiei publice locale, în baza metodei stabilite de organul central de
specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor.
2. Baza impozabilă a bunurilor imobiliare constituie valoarea estimată a acestor bunuri.

1.3 Cotele, modul de calculare și termenele de achitare a impozitelor pe bunurile


imobiliare
a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit
individuale, terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt
amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele:
– cota maximă – 0,4% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
– cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă a
administraţiei publice locale;
a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:
- cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
- cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă a
administraţiei publice locale;
b) pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv
exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole
cu sau fără construcţii amplasate pe ele – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
Autoritatea executivă a administraţiei publice locale monitorizează deciziile consiliului
local privind aplicarea impozitului pe bunurile imobiliare pe teritoriul administrat, le prezintă
Serviciului Fiscal de Stat în termen de 10 zile de la data adoptării lor şi le aduce la cunoştinţă
contribuabililor.
Calcularea impozitului
1. Suma impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice care nu sînt înregistrate
în calitate de întreprinzător se calculează anual pentru fiecare obiect al impunerii, pornindu-se de
la baza impozabilă a bunurilor imobiliare, calculată conform situaţiei de la 1 ianuarie a perioadei
fiscale respective, de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor. În
cazul în care baza impozabilă este evaluată de către organele cadastrale teritoriale în cursul
anului fiscal pînă la expedierea avizelor de plată, suma impozitului pe bunurile imobiliare pentru
anul respectiv se calculează pornindu-se de la valoarea estimată în scopul impozitării bunurilor
imobiliare, înregistrată în cadastrul fiscal.
2. Înştiinţarea subiecţilor impunerii specificaţi cu privire la suma impozitului pe bunurile
imobiliare ce urmează a fi achitată se realizează de către serviciile de colectare a impozitelor şi
taxelor locale ale primăriilor, prin intermediul avizelor de plată a impozitului pe bunurile
imobiliare.
3. Persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător calculează
de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare, pornindu-se de la baza
impozabilă a acestora, conform situaţiei de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective.
4. În caz de schimbare, după începerea anului fiscal, a subiectului impunerii, pentru noul
subiect al impunerii impozitul pe bunurile imobiliare se calculează din momentul înregistrării de
stat a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare sau din momentul stabilirii faptului
exercitării de către persoană a dreptului de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra
bunurilor imobiliare.
5. În caz de schimbare, după începerea anului fiscal, a subiectului impunerii, subiectul
anterior al impunerii este în drept să solicite/să efectueze calcularea (recalcularea) impozitului pe
bunurile imobiliare proporţional perioadei în care a deţinut această calitate.
6. În cazul în care subiectul impunerii primeşte bunurile imobiliare prin moştenire sau prin
donaţie, obligaţia fiscală neexecutată de către subiectul precedent al impunerii este pusă în
întregime pe seama noului subiect. Dacă obligaţia fiscală neexecutată depăşeşte valoarea
estimată a bunurilor imobiliare primite prin moştenire, noul subiect al impunerii execută
obligaţia fiscală în limite ce nu depăşesc valoarea estimată a acestui bun imobiliar.
7. În cazul în care, după începerea perioadei fiscale, au apărut noi obiecte ale impunerii,
impozitul pe bunurile imobiliare se calculează din momentul înregistrării de stat a drepturilor de
proprietate sau din momentul stabilirii faptului exercitării de către subiectul impunerii a dreptului
de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra bunurilor imobiliare.
În cazul în care obiectul impunerii existent a fost lichidat, demolat sau distrus complet,
impozitul pe bunurile imobiliare se calculează pînă la momentul radierii dreptului de proprietate
asupra bunurilor imobiliare din registrul bunurilor imobile sau pînă la momentul încetării
exercitării de către persoană a dreptului de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra
bunurilor imobiliare.
Termenele achitării impozitului
1. În cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 25 septembrie
inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul
impunerii la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de
25 septembrie a anului curent.
2. Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pînă la
30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce
urmează a fi achitat.
3. Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu
anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi
ca plătitori de T.V.A. achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale
următoare celei de gestiune.
4. persoanele juridice şi persoanele fizice care dobîndesc bunurile imobiliare după 25
septembrie a perioadei fiscale respective achită impozitul pe bunurile imobiliare nu mai tîrziu de
25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.
1.4 Înlesniri la plata impozitului pe bunurile imobiliare
De impozitul pe bunurile imobiliare sînt scutiţi:
a) autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
b) societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor şi întreprinderile create pentru realizarea
scopurilor statutare ale acestor societăţi;
c) întreprinderile penitenciarelor;
d) Centrul Republican Experimental pentru Protezare, Ortopedie şi Reabilitare al
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
e) obiectivele de protecţie civilă;
f) organizaţiile religioase – pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult;
g) misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, precum şi
reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, în baza
principiului reciprocităţii, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova
este parte;
h) persoanele de vîrstă pensionară, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate,
persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi medii (participanţi la acţiunile
de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi
la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E.
Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);
i) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale
şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;
j) familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost
întreţinute de aceştia;
k) familiile care au copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care
au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dizabilităţi;
l) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările
de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de
acestea;
m) instituţiile medico-sanitare publice, cabinetele individuale ale medicului de familie şi
centrele medicilor de familie, ocrotirii sănătăţii nr.411/1995, finanţate din fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală;
n) Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale;
o) Banca Naţională a Moldovei;
p) proprietarii sau deţinătorii bunurilor rechiziţionate în interes public, pe perioada
rechiziţiei, conform legislaţiei;
  s) organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52, în cadrul cărora
funcţionează instituţiile de asistenţă socială.
 De impozitul pe bunurile imobiliare (terenuri, loturi de pămînt) sînt scutiţi proprietarii şi
beneficiarii ale căror terenuri şi loturi de pămînt:
1) sînt ocupate de rezervaţii, parcuri dendrologice şi naţionale, grădini botanice;
2) sînt destinate fondului silvic, în cazul în care nu sînt antrenate în activitatea de
întreprinzător, cu excepţia întreprinderilor silvice la efectuarea tăierilor de reconstrucţie
ecologică, a celor de conservare şi a celor secundare, la efectuarea amenajamentului silvic, a
lucrărilor de cercetare şi de proiectare pentru necesităţile gospodăriei silvice, de lichidare a
efectelor calamităţilor naturale, precum şi la efectuarea altor lucrări silvice legate de îngrijirea
pădurilor;
3) sînt destinate fondului apelor în cazul în care nu sînt antrenate în activitatea de
întreprinzător;
4) sînt folosite de organizaţiile ştiinţifice şi instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil
agricol şi silvic în scopuri ştiinţifice şi instructive;
5) sînt ocupate de plantaţii multianuale pînă la intrarea pe rod;
6) sînt ocupate de instituţiile de cultură, de artă, de cinematografie, de învăţămînt, de
ocrotire a sănătăţii; de complexele sportive şi de agrement (cu excepţia celor ocupate de
instituţiile balneare), precum şi de monumentele naturii, istoriei şi culturii, a căror finanţare se
face de la bugetul de stat sau din contul mijloacelor sindicatelor;
7) sînt atribuite permanent căilor ferate, drumurilor auto publice, porturilor fluviale şi
pistelor de decolare;
8) sînt atribuite zonelor frontierei de stat;
9) sînt de uz public în localităţi;
10) sînt atribuite pentru scopuri agricole, la momentul atribuirii fiind recunoscute distruse,
dar ulterior restabilite – pe o perioadă de 5 ani;
11) sînt supuse poluării chimice, radioactive şi de altă natură dacă Guvernul a stabilit
restricţii privind practicarea agriculturii pe aceste terenuri.

S-ar putea să vă placă și