Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru
Departamentul Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului

Lucrare individuală

La disciplina ”Contabilitatea în construcții”

A elaborat: studenta EI -1607


Secureanu Antonina

Conducător: dr.l.univ
Timotin Ludmila

Chişinău – 2018
Studiu de caz

la contabilitatea în construcții

Întreprinderea antreprenor încheie un contract cu preț fix în valoare de 4 500 000 lei pentru
construirea unui bloc locativ pe o perioadă de 3 ani. Costurile prevăzute de deviz sunt 3 000
000 lei. La mijlocul anului II beneficiarul și antreprenorul au convenit asupra unei modificări
care prevede executarea fațadei clădirii cu un alt material , ceea ce duce la majorarea venitului
contractual cu 50 000 lei, costul de deviz -15 000 lei.Pentru eroarea comisă comisă la
proiectare antreprenorul înaintează reclamația beneficiarului, acesta din urmă acceptă și va
suporta costuri suplimentare în valoare de 11 433lei. Întreprinderea execută concomitent mai
multe contracte. Pe parcursul perioadei de gestiune au loc următoarele operațiuni economice:

Nr.de Perioada de gestiune Conturile


ord. Explicația operației corespunzătoare
economice I II III Dt Ct
2 3 4 5 6 7
1 Se cumpără de la furnizori 211 521
materiale de construcții 1000114 1200114 850114
2 Consumul de materiale de 811 211
construcții pentru executarea 1170114 108114 730114
lucrărilor
3 Se achită datiria față de 521 242
furnizori 520114 740114 1200114
4 Se primește un avans de la 242 523
beneficiarul lucrărilor 500114 280114 -
5 Se calculează salariile 811 531
următoare-
lor categorii de angajați: 96114 80114 54114
-pentru muncitorii de bază
-pentru muncitorii care 822 531
deser- 20114 34114 18114
vesc, întrețin mașinile
-pentru persoanele 35114 35114 45114 823 531
administrative
6 Se calculează CNAS:(18%) 17 301 14 421 9 741 811 533
-pentru muncitorii de bază
-pentru muncitorii care 3 621 6 141 3 261 822 533
deser-
vesc, întrețin mașinile
-pentru persoanele 6 321 6 320 8 121 823 533
administrative
7 Se calculează CNAM:(4,5 %) 4 325 3 605 2 435 811 533
-pentru muncitorii de bază
-pentru muncitorii care 905 15 35 815 822 533
deser-
vesc, întrețin mașinile
-pentru persoanele 1 580 1 580 2 030 823 533
administrative
8 Se înregistrează amortizarea 811 124
următoare-
lor categorii de bază 5114 3514 10914
-mașinilor de bază
-mașinilor auxiliare 7114 8114 3314 812 124
-tehnica de calcul 6614 6614 4914 822 124
9 Se cumpără un utilaj de la
furnizor în valoare de 25000, - 25114 - 123 521
TVA 20% 514 534
10 Se înregistrează factura unei 811 521
entități care dă în arendă o
macara utilizată in activitatea de 10314 8964 7264
bază
Se înregistrează consumul de 811 521
combustibil utilizat în
11 activitatea de conctrucții 3114 5314 4914
12 Se înregistrează factura 811 521
furnizată de energie electrică
utilizată în: 27114 32114 20114
-activitatea de bază
-activitățile auxiliare 8614 3114 7114 812 521
-în blocul administrativ 12114 12614 12414 823 521
13 Se cumpără echipamente pentru 215 521
lucru pentru muncitorii
activității de bază în valoare de
3800 lei/unit x 20 unit. 76114 - -
14 Se dau în consum OMVSD 38114 38114 - 811 213
15 Se eliberează din depozit 811 211
vopsea pentru executarea
lucrărilor de finisare - - 60114
16 Se primește cu titlu gratuit un 123 622
utilaj care va fi folosit în
activitatea de reparație,
întrținere a mașinilor de bază - - 80114
17 Cu ocazia inventarierii se 211 612
constată următoarele diferențe
la materialele de construcții +1614 -2514 -7914
18 Este scos din funcție un utilaj 124 123
din activitatea de bază cu
ocazia amortizării integrale - 23114 -
19 Se contractează cu banca un 811 411
credit bancar pe termen lung
destinația căruia este
modernizată tehnologiei
utilizată în activitatea de bază 120114 - -
20 Se calculează prime salariaților 822 531
care deservesc și intrețin - - 18114
mașinile
21 Se constată un plus în caseria 211 612
entității + 514 - -
22 Calculul costului efectiv 1593849 409 535 1023049 216 811
23 Casarea costului efectiv a 1593849 409 535 1023049 711 811
construcției predate de
beneficiar
24 Vînzarea obiectului realizat 2385000 618 000 1547000 221 611
conform facturii prezente
TVA 20% 477 000 123 600 309 400 611 534
25 Încasarea creanțelor 2862000 741 600 1856400 221 611
26 Închiderea contului „711” 1593849 409535 1023049 351 711
27 Închiderea contului” 611,5” 2385000 618 000 1547000 611 351
Veniturilor din contractul de
construcții
28 Calcului impozitului pe venit 1908000 494 400 1237600 731 534.1
(profitul brut)

Pentru plătitorii de TVA 12% 228 960 59 328 148 512 351 333
Reflectarea cheltuielilor
impozitului pe venit
29 Reflectarea rezultatului net 1679040 435 072 1089088 351 731
(profit)

1) De întocmit formulele contabile in baza operațiilor economice;

2) De determinat procentul de executare a lucrărilor pentru fiecare perioadă de gestiune;

3) De determinat veniturile, cheltuielile, rezultatul financiar pe fiecare perioadă de gestiune;

4) De deschis conturile rezultatelor financiare;

5) De întocmit Situația de profit și pierderi.

Tabelul 1.1 Calculul procentului de executare a lucrărilor

Nr Indicator Anul I Anul II Anul III


1 2 3 4 5
1 Valoarea inițială a 4 500 000 4 500 000 4 500 000
construcției
2 Modificarea valorii inițiale 50 000 50 000
3 Valoarea totală a construcției 4 500 000 4 550 000 4 550 000
4 Valoarea inițială a costului de 3 000 000 3 000 000 3 000 000
deviz
5 Modificările constului de deviz 15 000 15 000
6 Costuri suplimentare 11 433 11 433
7 Valoarea totală a costului de 3 000 000 3 026 433 3 026 433
deviz
8 Valoarea totală a costului 1 593 849 409 535 1 023 049
efectiv suportat
9 Costurile efective suportate 1 593 849 2 003 384 3 026 433
10 Procent de execuție 53 66 100

Tabelul 1.2 Determinarea veniturilor, cheltuielilor și a rezultatelor financiare la sfîrșitul


perioadei de gestiune
N Indicator Valoarea % de Venitul, cheltuielile, rezultatul financiar
r totală a execuție Venitul la Recuperarea în Anul
constr. data perioada raportării
raportării precedentă
I Venit 4 500 000 53 2 385 000 2 385 000
Cheltuieli 1 593 849 1 593 849
Rezultat financiar 791 151 791 151
II Venit 4 550 000 66 3 003 000 2 385 000 618 000
Cheltuieli 2 003 384 1 593 849 409 535
Rezultat financiar 999 616 731 151 268 465
III Venit 4 550 000 100 4 550 000 3 003 000 1 547 000
Cheltuieli 3 026 433 2 003 384 1 023 049
Rezultat financiar 1 523 567 999 616 523 951

Deschiderea conturilor rezultatelor financiare


Dt 811(1) Ct
Ct215=0
Ct 211=1170114+ Dt215=1491738
3114
Ct 531=96114
Ct 533=17301+
4325
Ct 124=5114
Ct 521=10314+
27114
Ct 213=38114
Ct 411=120114
Ct812=15728
Ct822=31253
Ct823=55129
Dt 822(1) Ct
Ct 531=20112
Ct =3621+905 Dt811=31252
Dt 823(1) Ct Ct 124=6614
Ct 531=35114
Ct 533=6321+ Dt811=55129
1580
Ct 521=12114

Dt 811(2) Ct
Ct 215=1491738
Ct 211=108114 Dt215=1895958
Ct 531=80114
533=14421+
3605
Ct 124=3514
Ct 521=8964+
32114
Ct 213=38114
Ct812=11228 Dt 822(2) Ct
Ct822=48404 Ct 531=34114
Ct823=55628 Ct 533=6141+ Dt811=48404
1535
Dt 823(2) Ct Ct 124=6614
Ct 531=35114
Ct 533=6320+ Dt811=55628
1580
Ct 521=12614

Dt 812(3) Ct
Ct 124=3314
Dt 811(3) Ct Ct 521=7114 Dt811=10428
Ct 215=1895958
Ct 211=730114 Dt215=2589421
Ct 531=54114
Ct 533=9741+2435
Ct 124=10914
Ct 521=7264+20114
Ct812=10428
Ct822=27104
Ct823=67679
Dt 822(3) Ct
Ct 531=18114
Ct 533=3261+815 Dt811=27104
Ct 124=4914

Dt 711(1) Ct
Dt
Ct 811- 1593849 711( 2) Ct
Ct
Dt 811-
731- 409535
1908000
Ct 3501849 Dt=3501849
Dt 731 494400
Dt711=4405784

Dt 711(3) Ct
Ct 811- 1023049
4405784
Dt 731- 1237600
Dt=6666433
Dt 611(1) Ct
Dt 731(3) Ct
Ct 534- 477000
Ct 534- 1237600
Dt711=1237600 Ct 351- 2385000
Dt=2832000

Dt 611(3) Ct
Ct 534- 309400
Ct 351- 1547000
Dt- 3573600
Dt=5430000

Tabelul 3.1 Situația de profit și pierderi

Nr Indicatori Cod.rd Perioada de gestiune

Anul I Anul II Anul III

1 Venitul din vânzări 010 2385000 618000 1547000

2 Costul vânzărilor 020 1593849 409535 1023049

3 Profit brut 030 791151 208465 523951

4 Alte venituri din activitatea 040 2128


operațională

5 Cheltuieli de distribuție 050

6 Cheltuieli administrative 060

7 Alte cheltuieli din activitatea 070 2514 7914


operațională

8 Rezultatul din activitatea 080 793 279 205 951 516 037
operațională

9 Rezultatul din alte activități 090 80114

10 Profit pînă la impozitare 100 793 279 205 951 596 151

11 Cheltuieli privind impozitul pe 110 95 193 24 714 71 538


venit

12 Pofit net al perioadei de 120 698 086 181 237 524 613
gestiune

Sursa: elaborat de autor